Page 1

Załącznik nr 1 do wniosku Wn-W Kalkulacja przewidywanych wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii Źródła finansowania Nazwa stanowiska Wyszczególnienie wyposażenia stanowiska Planowany Ogólne koszty Ilość wg przyj. Środki Środki pracy- nazwa, rodzaj, typ pracy termin wyposażenia/ jednostki PF wła (krótki opis z uzasadnieniem zakupu dla dokonania doposażenia miar rodzaju wykonywanej pracy ) (np. szt., R sne wydatków stanowiska pracy kg, kpl O itp.) N (br ut to)

Część I Lp.

1

2

3

4

5

6 brutto

netto

7

8

VAT

1 2 3 4 5 6 7 8

1


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA Suma wartości z kol. 7 musi być zgodna z kwotą wnioskowaną. Kalkulacja przewidywanych wydatków winna być przygotowana dla każdego stanowiska odrębnie

………………………… (data)

……….……………………………………………………………………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy wnioskującego lub osoby reprezentującej Pracodawcę)

2


Załącznik nr 1 do wniosku Wn-W

Część II LP

Wkład własny wnoszony w tworzone stanowisko pracy

ŚRODKI TRWAŁE, MATERIAŁY, TOWARY, LOKAL ITP. (nazwa, parametry techniczne, krótki opis)

ILOŚĆ (w przyjętej jednostce np. szt., kg, kpl. itp.)

3


…………………………… (data)

………………..………………………………………………………………………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy wnioskującego lub osoby reprezentującej Pracodawcę)

4

ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201201306271734  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/1de1021d-ec3d-4f5e-b7ca-3bacfec2c299/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%201201306271734.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you