Page 1

……………………., dnia................................. (miejscowość)

…………………………………………… Nazwisko i imię …………………………………….…….. …………………………………………... Adres zamieszkania

WNIOSEK O UDZIELENIE DNI WOLNYCH Na podstawie art. 53 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie ........... dni wolnych w terminie ...................................................................

………………………………….. /podpis osoby odbywającej staż/

...................................................... /zgoda opiekuna lub Organizatora/

/wniosek%20o%20udzielenie  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/339b1ef2-ef45-4409-847b-7db5e391e2e7/wniosek%20o%20udzielenie%20wolnego201203150945.doc