Page 1

…………………………….........… pieczątka firmowa

WARUNKI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Część I

Nazwa instytucji szkoleniowej......................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Adres ................................................................................................................................................ NIP ……………….................…………..………….. REGON…………………………... …………….EKD ……………….…………………………. Numer telefonu.....................................................................fax...................................................... E-mail ……………………………………. www…………………………………………………. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności ( proszę zaznaczyć odpowiednio):  szkoła średnia, policealna  szkoła wyższa  centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego  ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego  placówka naukowa, naukowo-badawcza, Ośrodek Badawczo Rozwojowy  stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna  osoba fizyczna  inna forma Nazwa banku i numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………… Osoba /osoby uprawniona/e do podpisania umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) a) imię i nazwisko ....................................................................................................................... stanowisko służbowe ............................................................................................................ b) imię i nazwisko ...................................................................................................................... stanowisko służbowe ........................................................................................................... Osoby upoważnione do reprezentowania instytucji szkoleniowej z podaniem stanowiska służbowego i numeru telefonu ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. Posiadane przez instytucję szkoleniową certyfikaty jakości usług: 

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy nr ....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….................................

1


Część II Nazwa szkolenia: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Program szkolenia - Załącznik 1 wg wzoru Program szkolenia zgodnie z zgodnie Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 nr 177 poz. 1193 ) zawiera w szczególności: a) nazwę i zakres szkolenia; b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; d) cele szkolenia; e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; f) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; g) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; h) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych i) przewidziane sprawdziany i egzaminy Proponowany termin szkolenia*  najbliższy możliwy termin szkolenia: ………………………………………………………….  wg potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie  inny ............................................................................................................................................ Liczba godzin szkolenia (wg ilości zajęć edukacyjnych) ………………………….w tym liczba godzin zajęć praktycznych............................................................................................................. Sposób organizacji zajęć teoretycznych∗:  codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w od godz. ................. do godz. ………  w dni tygodnia ( proszę wymienić i podać godziny zajęć )........................................................ ..........................................................................................................................................................  inny ( proszę podać jaki) ............................................................................................................ .......................................................................................................................................................... Sposób organizacji zajęć praktycznych*:  codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach .......................................... ..........................................................................................................................................................  w dni tygodnia ( proszę wymienić i podać godziny zajęć )........................................................ ..........................................................................................................................................................  inny ( proszę podać jaki) ............................................................................................................ .......................................................................................................................................................... Miejsce szkolenia z dostosowaniem ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (proszę opisać miejsce szkolenia oraz zaznaczyć i uzupełnić odpowiednio poniżej ) Opis i adres miejsca realizacji szkolenia teoretycznego (adres) .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 

proszę zaznaczyć i/lub uzupełnić odpowiednio)

2


Opis i adres realizacji szkolenia praktycznego (adres) .............................................................................................................................................. ............ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Liczba uczestników przypadająca na 1 miejsce szkolenia praktycznego: …………....................... Pomoce dydaktyczne........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Dodatkowe informacje ......................................................................................................................................... ................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... W przypadku szkoleń wymagających odpowiedniego sprzętu, maszyn itd. proszę podać również ich markę, model, rok produkcji i ilość. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Materiały i pomoce dydaktyczne przeznaczone na własność dla każdego uczestnika szkolenia: ......................................................................................................................................... ................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Wykaz kadry dydaktycznej z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

3


Lata pracy*

Imię i nazwisko

Poziom i kierunek wyks ztałc enia

Informacje na temat: kwalifikacj i zawodowy ch i doświadcz enia zawodowe go niezbędnego do wykonania zamówieni a

ogółem

w tym lata pracy pedagogicznej

Zakres czynności do wykon ania przy realiza cji szkolen ia będące go przedm iotem zamów ienia

Podstawa d y s p o n o w a n ia o s o b a m i w s k a z a n y m i

Uwaga: 1) Za lata pracy pedagogicznej uważa się pracę nauczyciela w placówkach szkolnych lub wyższych uczelniach lub prowadzenie zajęć dydaktycznych w innych formach nauczania, np. prowadzenie szkoleń. 2) Powiatowy Urząd Pracy może żądać, potwierdzenia stażu kadry szkolącej poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, np. świadectw pracy lub zaświadczeń z placówek szkolnych, wyższych uczelni lub firm realizujących szkolenia.

Sposób przeprowadzenia egzaminu Egzamin niezbędny do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzonych dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego instytucję może stanowić część programu szkolenia i być przeprowadzany przez instytucję realizującą ten program lub instytucję egzaminującą. Starosta może zlecić przeprowadzenie egzaminu instytucji szkoleniowej, uwzględniając koszty tego egzaminu w umowie szkoleniowej, albo instytucji egzaminującej, zawierając umowę z tą instytucją. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem*:  wewnętrznym  zewnętrznym

4


Egzamin niezbędny do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzonych dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego instytucję będzie/nie będzie* stanowić część (części) programu szkolenia i zostanie przeprowadzony przez: 

instytucję szkoleniową …………………............. ……………………………………………………………………… wpisać miejsce przeprowadzenia egzaminu

instytucję egzaminującą tj. ………………….......... ……………………………………………………………………… wpisać nazwę i siedzibę komisji przeprowadzającej egzamin

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji  zaświadczenie  świadectwo  dyplom  certyfikat  inny (wpisać jaki) ........................................................................................................................ Koszty realizacji szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika (bez kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów badań lekarskich) Cena brutto - ….......………… zł w tym …….. % VAT - …………………. zł Koszt brutto egzaminu państwowego∗ w wysokości .....................................................................  został uwzględniony w ogólnym koszcie szkolenia, instytucja szkoleniowa wyraża zgodę na pomoc w zgłoszeniu na egzamin państwowy uczestnika szkolenia i opłaci w jego imieniu koszt egzaminu państwowego, 

nie został uwzględniony w ogólnym koszcie szkolenia, instytucja szkoleniowa nie wyraża zgody na pomoc w zgłoszeniu na egzamin państwowy uczestnika szkolenia i nie opłaci w jego imieniu kosztu egzaminu państwowego

Koszt osobogodziny szkolenia ………………………………………...……................................ W cenie szkolenia uwzględnione zostały: ( Uwaga! dla uczestnika szkolenia w cenie szkolenia powinny być uwzględnione materiały dydaktyczne i w razie potrzeby odzież ochronna) ................... ...................................................................................................................... ................ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Dotychczasowe doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu proponowanego szkolenia .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 

proszę zakreślić właściwą odpowiedź ( właściwe odpowiedzi)

5


Część III Sposób nadzoru wewnętrznego instytucji szkoleniowej służący podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Załączniki: 1. PROGRAM SZKOLENIA - Wzór - Załącznik Nr 1 2. wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, 3. wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia, 4. kserokopie posiadanych przez instytucję szkoleniową certyfikatów jakości usług wymienionych w Części I 5. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. UWAGA! W przypadku instytucji szkoleniowej składającej Warunki przeprowadzenia szkolenia po raz pierwszy w 2011r. lub w przypadku zmian w złożonych wcześniej dokumentach: potwierdzony przez instytucję szkoleniową za zgodność z oryginałem aktualnie obowiązujący odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz dokumenty rejestracyjne wszystkich wspólników. Informacja dodatkowa W przypadku zlecenia zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla wskazanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie osoby instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie m.in. do: 1. podania przed podpisaniem umowy aktualnego terminu szkolenia, a najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia harmonogramu zajęć, 2. przeprowadzenia szkolenia według programu załączonego do „Warunków przeprowadzenia szkolenia”, w ustalonym w umowie terminie oraz wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy, 3. zapewnienia uczestnikowi szkolenia odpowiedniego wyposażenia technicznego adekwatnego do rodzaju szkolenia, tj.: sali wykładowej dostosowanej do odpowiedniej liczby słuchaczy i spełniającej warunki pracy określone w przepisach BHP, wyposażenia sali wykładowej w odpowiedni sprzęt techniczny (tzn. rzutniki, tablice itp.) niezbędny do realizacji szkolenia oraz zapewnienia miejsca zajęć praktycznych, 4. zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich materiałów szkoleniowych, w tym te, które przejdą w posiadanie absolwenta szkolenia, 5. systematycznej oceny postępów uczestnika szkolenia, indywidualizacji kształcenia w przypadku trudności w procesie nauczania, 6. prowadzenia listy obecności na zajęciach, a po zakończeniu każdego miesiąca i zakończonym kursie przekazania Zamawiającemu jej kopii lub pisemnego potwierdzenia obecności na kursie osoby skierowanej wraz z ilością godzin, w której osoba brała udział, 6


7.

bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach szkoleniowych osoby skierowanej, nie przystąpieniu osoby do szkolenia lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, a także zawiadomienia o fakcie uchylania się od przystąpienia do zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tej osoby, 8. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, składającej się z: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, b) protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone, c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia. 9. wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierające: numer z rejestru; imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 10. przedłożenia Zamawiającemu kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez uczestnika, skierowanego przez Zamawiającego, 11. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia uczestników szkolenia, którzy w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i zostaną wskazani przez Zamawiającego 12. poinformowania Zamawiającego o terminie egzaminu niezbędnego do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzonych dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego instytucję co najmniej jeden dzień przed jego przeprowadzeniem

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie „Warunków przeprowadzenia szkolenia” nie jest jednoznaczne z koniecznością podpisania umowy szkoleniowej, ale jest niezbędne do jej zawarcia. Oświadczam, że nie będę podnosił żadnych roszczeń związanych z wyborem instytucji do szkolenia osób uprawnionych w ramach szkoleń indywidualnych.

……………………………………………………… data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Wzór - Załącznik Nr 1 Program szkolenia Program szkolenia przygotowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010 nr 177 poz. 1193). Program szkolenia powinien uwzględniać w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie ( dostępne w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach lub na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne) lub standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (dostępne na stronie internetowej MPiPS www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl)

7


Nazwa szkolenia: ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Zakres szkolenia: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Cele szkolenia ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia (Uwaga! Szkolenia powinny być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny) Ogółem: ........... godzin szkolenia, w tym przeciętnie nie mniej niż …...… godzin zegarowych tygodniowo, Dziennie: .................... godzin zegarowych. - w tym zajęcia teoretyczne ................... godzin, tj. .................... godz. zeg./dz. - w tym zajęcia praktyczne .................... godzin tj., .................... godz. zeg./dz. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej. Opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. Wymiar zajęć L.p

Tematy zajęć edukacyjnych zajęcia teoretyczne

zajęcia praktyczne

Opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych

8


Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych dostępnych dla uczestnika szkolenia ....................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

Przewidziane sprawdziany i egzaminy ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

…………………………..……………… data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

9

/Warunki%20przeprowadzeni  
/Warunki%20przeprowadzeni  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/363db35b-3992-4634-8137-fcb630cd0a47/Warunki%20przeprowadzenia%20szkolenia201202061419.doc

Advertisement