Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „AKTYWNOŚĆ, KWALIFIKACJE – TWÓJ KAPITAŁ” Poddziałanie 6.1.3

.............................. (pieczęć PUP)

Wołów, dnia .........................

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/i/ .................................................................................................................. (imię i nazwisko)

Okres odbywania stażu od

do

Rodzaj odbywania zajęć w zakresie stażu


1

2

............................................ (data otrzymania karty)

3

.................................................. (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór )

....................................................... (podpis bezrobotnego)

Data zwrotu do powiatowego urzędu pracy .......................................................... .......................................................... (podpis pracownika urzędu pracy)

sprawozadnie%20z%20przebiegu%20sta%C5%BCu%20EFS201304220823  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/80568066-5faa-41cd-b84a-d76e6abcc51e/sprawozadnie%20z%20przebiegu%20sta%C5%BCu%20EFS201304220823.doc