Page 1

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie z dnia 01.02.2013r.

REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z roku 2008 Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, (Dz. U. z 26 kwietnia 2012 r., poz. 457), 3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, 4. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, (Dz. U. UEL 193 z 25.07.2007r.). 5. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).


7. Kodeks cywilny. 8. Kodeks postępowania cywilnego. §2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1. „urzędzie” - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie; 2. „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 3. „rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26 kwietnia 2012 r., poz. 457); 4. „bezrobotnym” – oznacza to osobę spełniającą przesłanki art. 2 ustawy; 5. „przeciętnym

wynagrodzeniu”

należy

przez

to

rozumieć

przeciętne

wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 6. ,,Staroście’’ – oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie; 7. ,,Komisji” – oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o udzielenie środków, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie; 8. ,,absolwencie centrum integracji społecznej” – oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie (CIS); 9. ,,absolwencie klubu integracji społecznej” – oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego (KIS). §3 1. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy oraz rozporządzeniem, Starosta może ze środków Funduszu Pracy lub w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznać bezrobotnemu, 2


absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie więcej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki, o których mowa w ust. 1, przyznaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Przyznanie środków następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS. §4 1.

Wnioski o przyznanie środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych (w tym z UE), dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. 16) oraz na stronie internetowej www.pupwolow.pl w zakładce dotyczącej dotacji.

2. Wniosek należy, wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie (pok. nr 47). §5 1. Środki, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu nie mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jeżeli: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, 2) otrzymał z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych (w tym z Unii Europejskiej) bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 3) posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 4) był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

3


5) nie złożył oświadczenia o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 6) wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo sporządzony, 7) w celu potwierdzenia warunków o których mowa w ust. 1, Powiatowy Urząd Pracy może żądać złożenia dodatkowych dokumentów, 8) złożył już wniosek o przyznanie dotacji do innego starosty, 9) ubiega się o dotację celem przystąpienia do istniejącej spółki cywilnej, 10) jeżeli działalność która ma być podjęta w ramach dotacji stanowi przejecie innej działalności lub rozszerzenie działalności istniejącej na rynku, 11) nie posiada kwalifikacji i uprawnień zawodowych niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności (uprawnienia, zezwolenia, licencję, koncesję itp.), 12) przerwał z własnej winy szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie., 13) planuje wykonywać działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed (planowanym) dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub innej pracy zarobkowej czynności wchodzące w zakres planowanej działalności gospodarczej, 14) wskazuje jako siedzibę swojej planowanej działalności gospodarczej lub miejsce jej wykonywania pomieszczenia/ nieruchomości należące do pracodawcy na rzecz którego przed (planowanym) dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. §6 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) zakup nieruchomości z wyłączeniem pawilonu typu kontenerowego (do 50% wartości przyznanej kwoty dotacji), wydatki inwestycyjne obejmujące budowę, 2) finansowanie prowadzenia działalności już po jej podjęciu - opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa itp.), 3) szkolenia, 4) wycena rzeczoznawcy,

4


5) garderoba, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanych odrębnymi przepisami, 6) zakup towaru (alkohol, wyroby tytoniowe) i materiałów w kwocie przekraczającej 25% wartości dotacji, 7) remont i adaptacja lokalu użytkowego w miejscu zamieszkania lub zameldowania – pozostałe 5% wartości dotacji, 8) narzędzia i maszyny wykorzystane do remontu, 9) usługi i materiały reklamowe w kwocie przewyższającej 10% wartości dotacji, 10) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w kwocie przekraczającej 5% dotacji, 11) zakup środku transportu przeznaczonego do drogowego transportu towarowego i osobowego – z wyłączeniem wniosków składanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej takiej jak „ transport osób taksówkami” – w tym przypadku wydatek na zakup samochodu osobowego nie mogą przekroczyć 50% dotacji, 12) zakup wyposażenia luksusowego (ponad standardowego), 13) leasing maszyn, pojazdów i narzędzi, 14) zakup środków od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej oraz rodzeństwa na umowy cywilno-prawne, 15) zakup ziemi, 16) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji i zaliczek, opłat, 17) na przejęcie od członka rodziny (rodziców, rodzeństwa, współmałżonka, dzieci) już istniejącej firmy lub sprzętu, 18) na stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem nowej lub już istniejącej firmy, 19) umowy o dzieło, 20) opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 21) finansowanie wszelkich opłat stałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem działalności gospodarczej po jej podjęciu, 22) pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy /, 23) pokrycie kosztów instalacji zakupionego oprogramowania, sprzętu oraz szkolenia związanego z ich obsługą, 24) działalność bezpośrednio związana z eksportem, 25) finansowanie umów kredytowych i pożyczkowych, 26) finansowanie zakupu automatów (do gier zręcznościowych, do napojów itp.), 27) finansowanie działalności lombardowej, 28) zakup środków niewiadomego pochodzenia, 5


29) działalność związana z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.), 30) działalność utrudniającą monitoring w zakresie prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków oraz prawdziwości informacji podanych we wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. działalność handlowo-obwoźna, handlowo-usługową polegająca na pośrednictwie m.in. pracy, handel internetowy oraz akwizycji), 31) lokal w którym jest już prowadzona działalność gospodarcza chyba, że istnieje możliwość utworzenia samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2000 o nr 80 poz. 903). Powyższa lista nie jest zamknięta. Przyznając wnioskodawcy środki na podjęcie działalności gospodarczej uwzględnia się aktualna sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie społeczne na

zgłaszany

przez

bezrobotnego

rodzaj

działalności

gospodarczej.

W

ramach

poszczególnych wniosków Starosta może wyłączyć z dofinansowania proponowane przez bezrobotnego wydatki, gdy w sposób oczywisty i bezpośredni nie są konieczne do rozpoczęcia planowanej działalności gospodarczej (np. nie wynikają z klasyfikacji zawodów i specjalności). 2.

Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków oraz innych dowodów potwierdzających w sposób wiarygodny poniesienie określonych wydatków.

3. Dokumentowanie wydatkowania przyznanych środków o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, na podstawie umów cywilnoprawnych, możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Urzędu. Rzeczy zakupione na postawie umów cywilnoprawnych

wymagają

uprzedniej

wyceny

rzeczoznawcy,

dostarczenia

dokumentów potwierdzających wartość rynkową nowej i używanej rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np. katalog, oferta e-sklepu, pierwsza faktura zakupu itp.) udokumentowaniu jej pochodzenia oraz dostarczenia oświadczenia zbywającego, iż sprzedana rzecz nie była finansowana ze środków publicznych. 4. W przypadku zapotrzebowania w zakresie przeznaczenia środków na rzeczy wyłączone w ust.1 ostateczną decyzje podejmuje Dyrektor Urzędu biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy, zaangażowanie w zakresie przygotowania przedsięwzięcia oraz charakter zamierzonej do prowadzenia działalności. 6


5.

W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą, bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie. Do zakupów dokonanych za granicą stosuje się odpowiednio pozostałe punkty §6. 6. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się od spadkobierców i poręczycieli w wysokości proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

ROZDZIAŁ II TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

§7 1. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych (w tym z UE) jednorazowo środków na jej podjęcie na druku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z niezbędnymi do rozpatrzenia dokumentami i oświadczeniami. 2. Jednorazowe środki mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS wyłącznie na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej. 3. Proponowane przedsięwzięcie musi zostać zaplanowane w taki sposób, by bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS był w stanie samodzielnie prowadzić dany rodzaj działalności gospodarczej. Nie uwzględnia się wniosków w przypadku

7


gdy działalność bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS miałby ograniczać się w głównej mierze do czynności zarządczych. 4. Środki na podjęcie działalności nie są przyznawane na przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu. Przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi jednoczesne odkupienie lub przejście na własność na innej podstawie prawnej środków trwałych i obrotowych od podmiotu, oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. 5. We wniosku bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS określa: 1) kwotę wnioskowanych środków (max 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku), 2) rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć, 3) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 5) kalkulację kosztów, związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, 6) specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej, 7) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w §8 ust.1 niniejszego regulaminu z uwzględnieniem odsetek oraz ewentualnych kosztów postępowania egzekucyjnego, 8) dane dotyczące dotacji i jej wykorzystania, oraz dodatkowo: 9) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba uprawniona dołącza obowiązkowo: 1) oświadczenie w sprawie spełnienia warunków do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej o: a) korzystaniu lub nie korzystaniu dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 8


b) nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, c) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, d) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, e) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, f) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, g) nie złożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego Starosty, i) nie odmówieniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, j) spełnianiu lub nie spełnianiu innych warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26 kwietnia 2012 r., poz. 457), k) posiadaniu lub nieposiadaniu wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 2) informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585), w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku (w przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenie o udzielonej pomocy), 3) dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków – ich rodzaj jest określony zależnie od formy proponowanego zabezpieczenia zwrotu środków,

9


4) kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy, kserokopie zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, nr rachunku bankowego (na wyciągu z banku lub druku), 5) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (np.: koncesje, świadectwa szkolne, dyplom szkoły uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe, świadectwa pracy) oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (np.: umowy najmu, użyczenia lokalu), 6) kopie umów najmu bądź wstępnych umów najmu, dzierżawy, użyczenia, aktów własności bądź notarialnych odpisów ustalających prawo własności do lokalu, w którym bezrobotny chce prowadzić działalność gospodarczą, 7) informacja czy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS prowadził działalność gospodarczą przed złożeniem wniosku, jeśli tak: kserokopie wpisu do ewidencji, kserokopia decyzji wyrejestrowania działalności gospodarczej, 8) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311), 7. Wniosek który nie spełnia wymogów formalnych lub nie zawiera określonych przepisami załączników jest rozpatrzony negatywnie. §8 1. Dyrektor Urzędu celem wstępnego rozpatrywania wniosków powołuje Komisję składającą się z pracowników Urzędu. 2. Wyznaczenie osób do składu Komisji następuje z uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 3.

Komisja

jest

organem

opiniodawczym

Dyrektora

Urzędu

powołanym

do

ds. opiniowania wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ostateczna akceptacja lub odmowa przyjęcia wniosku należy do Dyrektora Urzędu.

10


4. Prace Komisji są oparte na zasadach: równego traktowania bezrobotnych wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji. 5. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor Urzędu podaje przyczynę odmowy. 7. W przypadku dużej ilości wniosków i ograniczonej wysokości środków preferowane będą wnioski składane przez bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS, którzy są w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 8. Dyrektor Urzędu Pracy w pierwszej kolejności przyznaje środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS zamieszkałym

oraz

zamierzającym

prowadzić

działalność

na

terenie

wołowskiego.

ROZDZIAŁ III WARUNKI PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDOWANIA BEZROBOTNEMU KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA

§9

11

powiatu


1. Bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie więcej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ‘’Monitor Polski”. 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS. Jeśli w czasie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy zostanie ogłoszona nowa wysokość przeciętnego wynagrodzenia, przyznana kwota będzie odpowiednio zmieniona. 3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane osobom bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie lub filii w Brzegu Dolnym. 4. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, któremu zostały przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej powinien rozpocząć działalność w terminie określonym w umowie zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie (zmiana terminu rozpoczęcia działalności po zawarciu wnioskowanej umowy o dotację musi być bezwzględnie uzgodniona z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie pod rygorem zwrotu dotacji) oraz rozliczyć się i udokumentować wydatkowanie otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta i Gminy. 5. Terminy o których mowa w ust. 3 mogą zostać przedłużone na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego. 6. Wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, który prowadził kiedyś działalność gospodarczą i posiada z tego tytułu zaległości w US i ZUS pozostanie odrzucony bez jego rozpatrzenia.

12


ROZDZIAŁ IV ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

§10 1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to: 1) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 2) gwarancja bankowa, 3) zastaw na prawach lub rzeczach, 4) blokada rachunku bankowego, 5) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, 6) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych. §11 1. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 1:6 Regulaminu, bez względu na kwotę przyznanych środków wymagane jest poręczenie udzielone przez: - dwie osoby fizyczne, która osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 1.800,00 zł brutto, - dwie osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat. 2. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być: 13


1) osoby w wieku do 70 lat pozostające w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony, lub określony nie krótszym niż 3 lata licząc od dnia podpisania umowy przez bezrobotnego, nie będące w okresie wypowiedzenia, osiągające wynagrodzenie lub dochód w wysokości co najmniej 1.800,00zł brutto, wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, 2) osoby prowadzące działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca ww., działalność nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia, osiągające dochód w wysokości co najmniej 2.500,00zł brutto, wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, 3) osoby w wieku do 70 lat posiadająca prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, osiągające dochód z tego tytułu w wysokości co najmniej 1.800,00 zł brutto, wolny od zajęć sadowych lub administracyjnych. 3. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie może być: 1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) współmałżonek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS pozostający z bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS w małżeńskiej wspólności majątkowej oraz współmałżonek poręczyciela, 3) osoba, która udzieliła już poręczenia na nie zakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), 4) osoba zadłużona z tytułu zaciągniętych kredytów lub posiadające inne zobowiązania finansowe których dochód brutto po spłacie co miesięcznych zobowiązań wobec banków lub innych instytucji finansowych byłby niższy niż 1.800,00 zł brutto. 4. Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o której mowa w § 10 ust. 1, dostarczyć zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż w ostatnich 30 dniach przed podpisaniem umowy oraz potwierdzać dochód brutto liczony jako średnia z 3 ostatnich zrealizowanych wypłat miesięcznych.

14


5. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §11 ust. 2 pkt 2, poręczyciele przedkładają oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązanych finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w zobowiązaniach podatkowych i wysokości dochodów oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłatach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; ponadto poręczyciel winien dostarczyć kopię zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o nadaniu numeru REGON. 6. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu – suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami. 7. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione wynosi min. 2 lata licząc od dnia podpisania umowy. 8. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w §10 ust. 1 pkt 5 kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 100 % kwoty otrzymanej. 9. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w §10 ust. 1 pkt 3 wartość praw lub rzeczy będących

przedmiotem

zastawu

będzie

przekraczać

30%

kwoty

otrzymanej,

z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia. W przypadku rzeczy ruchomych ich wartość liczona będzie na podstawie wyceny rzeczoznawcy, którą bezrobotny dokona na własny koszt. §12 1. W przypadku niespełnienia przez poręczycieli lub formę zabezpieczeń, wymogów określonych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając adekwatność formy

15


zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń. §13 1. Upoważnieni przez Dyrektora Urzędu pracownicy przeprowadzają wizyty monitorujące prawidłowość wykorzystania przyznanych środków.

ROZDZIAŁ V PODSTAWOWE POSTANOWIENIA I WARUNKI REALIZACJI UMOWY §14 1. Umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS w sprawie przyznania środków, o których mowa w Rozdziale III Regulaminu zobowiązuje bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS m.in. do: 1) rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dostarczenia do Urzędu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie określonym w umowie zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie, 2) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dopiero po zaksięgowaniu przelanych środków na rachunku bankowym, 3) przedłożenia i rozliczenia dokumentów finansowych (rachunki, faktury) w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej wraz z rozliczeniem w którym wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz informacja czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, 4) terminy o których mowa w pkt. 1 pkt. 3 i mogą zostać przedłużone na wniosek bezrobotnego, w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego. 5) przedłożenia w terminie do 1 miesiąca od daty podjęcia działalności gospodarczej (w oryginale i kserokopii) następujących dokumentów: a.

zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,

16


b.

wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG -1) wraz z potwierdzeniem przyjęcia.

6) Prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta i Gminy. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 7) nie podejmowania zatrudnienia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 8) nie zawieszania działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia, 9) umożliwienia

pracownikom

Urzędu

przeprowadzenia

wizyty

monitorującej

w miejscu prowadzenia działalności i przedstawienie zakupów dokonanych w ramach środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, 10) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 2. Urząd zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia warunków umowy w razie: 1) wykorzystania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem. 2) nie rozliczenia się z kwoty udzielonych środków w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 3 i 4,

17


3) wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży majątku trwałego sfinansowanego z udziałem otrzymanych środków w okresie wskazanym w ust 1 pkt 7. 4) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 5) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 6) nie dotrzymania warunków określonych w umowie, 7) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie jednorazowych środki na podjęcie działalności. 3. W przypadku naruszenia warunków umowy i jej wypowiedzenia bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania wystawionego przez Dyrektora Urzędu. 4. Umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Urzędu, a bezrobotnym, absolwentem KIS lub absolwentem CIS oraz jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zawarcie umowy uzależnione jest od odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 6. Umowa pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS zawierana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpatrzenia wniosku. Nie podpisanie umowy w terminie traktowane jest jako rezygnacja ze środków. 7. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu określonego w ust. 6. 8. W sprawie opinii Komisji i decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie przewiduje się procedury odwoławczej. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE §15 18


1. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu. 2.

Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą wpływać na umowę zawartą przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy.

3. Przy udzielaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 4. Regulamin wchodzi w życie 01.02.2013r.

19

Regulamin%20%20w%20sprawie%20przyznawania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20podj%C4%99cie%20dzia%C5%82alno%  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/f274af73-6b78-4e70-b98e-634a1396311e/Regulamin%20%20w%20sprawie%20przyznawania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you