Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY pl.  Piastowski  2,  56­ 100  Wołów tel. (071) 389­48­10, 389­10­92 fax. (071) 389­26­55 filia w Brzegu Dolnym (071) 319­50­33 www.wrwo@praca.gov.pl  www.pupwolow.pl

.............................. (pieczęć PUP)

Wołów, dnia .........................

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU

Pana/i/ .................................................................................................................. (imię i nazwisko)

Okres stażu

Rodzaj wykonywanych zadań oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych

od

do

1

2

3


............................................

..................................................

(data otrzymania karty)

(podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem

stażu)

....................................................... (podpis bezrobotnego)

…………………………………… podpis i imienna pieczątka organizatora

Data zwrotu do powiatowego urzędu pracy ......................................................................................................

…………......................................................... (podpis i imienna pieczęć pracownika powiatowego urzędu pracy)

2

/Sprawozdanie%20z%20przeb  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/50d6cc83-30e3-4227-847f-f615804af287/Sprawozdanie%20z%20przebiegu%20sta%C5%BCu201201271233.doc

/Sprawozdanie%20z%20przeb  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/50d6cc83-30e3-4227-847f-f615804af287/Sprawozdanie%20z%20przebiegu%20sta%C5%BCu201201271233.doc

Advertisement