Page 1

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU

§ 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zmianami). § 2. Definicja 1. Przez przejazd należy rozumieć przejazd z miejsca zamieszkania i powrót: a) do miejsca odbywania stażu, b) do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, c) do miejsca szkolenia. 2. Przez zwrot kosztów przejazdu należy rozumieć zwrot kosztów przejazdu najtańszymi środkami komunikacji publicznej na podstawie: a) imiennego biletu okresowego (miesięcznego), zawierającego cenę, trasę przejazdu i okres obowiązywania - jeżeli przejazd trwa pełen miesiąc lub koszt biletu okresowego jest tańszy od sumy biletów jednorazowych za dany okres, lub b) biletów jednorazowych, zawierających cenę i datę wykorzystania – jeżeli przejazd trwa niepełny miesiąc. § 3.

Zwroty kosztów przejazdu prywatnymi środkami transportu

1. Przez „prywatny środek transportu" należy rozumieć: a) samochód własny (współmałżonka lub współwłaściciela) albo rzeczywiście użyczony od osoby trzeciej, b) motocykl lub motorower własny (współmałżonka lub współwłaściciela) . Jeżeli bezrobotny nie ma możliwości korzystania z komunikacji publicznej na odcinku z miejsca zamieszkania do miejsca aktywizacji z uwagi na brak połączeń albo połączenia wynikające z rozkładów jazdy są niedogodne i posiada prawo jazdy, Powiatowy Urząd Pracy dopuszcza możliwość zwrotu kosztów przejazdu samochodem własnym (współwłaściciela bądź współmałżonka) lub użyczonym (na podstawie umowy użyczenia). 2.

§ 4.

Warunki otrzymania zwrotu kosztów przejazdu

1. Zwrot kosztów przejazdu może otrzymać bezrobotny, który spełnia łącznie następujące warunki: a) na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjął udział w formie aktywizacji zawodowej wymienionej w § 2 „Zasad zwrotu kosztów przejazdu" poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do tych miejsc, b) faktycznie poniósł koszty związane z przejazdem (m.in. dokonał zakupu biletów, zakupu paliwa), c) złożył poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów przejazdu wraz z kompletem wymaganych przez Urząd dokumentów. 1


2. Zwrot kosztów przejazdu jest fakultatywną formą pomocy, a liczba osób objętych wsparciem i okres zwrotu kosztów przejazdu uzależnione są od wysokości posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków na aktywizację osób bezrobotnych w danym roku budżetowym. 3. Zwrot kosztów przejazdu jako fakultatywna forma pomocy nie podlega procedurom odwoławczym. § 5.

Wymagane dokumenty

Bezrobotny ubiegający się o zwrot kosztów przejazdu składa, wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionym na obowiązującym wzorze drukiem wniosku: a) bilet okresowy (miesięczny) albo wszystkie zakupione bilety jednorazowe - jeżeli bezrobotny dojeżdża środkami transportu publicznego (PKS, PKP, przewoźnicy prywatni regularnie obsługujący dane trasy), b) kserokopię dowodu rejestracyjnego (ważne badania techniczne) i kserokopię prawa jazdy jeżeli bezrobotny dojeżdża własnym (współmałżonka lub współwłaściciela) prywatnym środkiem transportu, imienne faktury za zakupione paliwo za dany okres, c) kserokopię dowodu rejestracyjnego (ważne badania techniczne) i kserokopię prawa jazdy oraz umowę użyczenia - jeżeli bezrobotny dojeżdża użyczonym samochodem, imienne faktury za zakupione paliwo za dany okres. § 6.

Składanie wniosków o zwrot kosztów przejazdu

1. Wnioski o zwrot kosztów przejazdu wraz z kompletem dokumentów mogą być składane bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w Fili Urzędu: a) w terminie do 2 dnia od zakończenia miesiąca, za który składany jest wniosek (dotyczy zatrudnienia, staży, przygotowania zawodowego), b) w terminie do 5 dnia od zakończenie udziału w szkoleniu, c) wnioski złożone po terminie nie będą realizowane. 2. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest na podany rachunek bankowy bezrobotnego wnioskującego o zwrot kosztów przejazdu lub wypłacany na poczcie (wyłącznie w przypadku nieposiadania rachunku bankowego). § 7.

Ustalanie wysokości przysługującego zwrotu kosztów przejazdu

1. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami transportu publicznego ustala się na podstawie: a) załączonego do wniosku biletu okresowego (miesięcznego), W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej cenę biletu okresowego dzieli się przez 30 i mnoży wynik przez liczbę dni faktycznego udziału w danej formie aktywizacji (z uwzględnieniem sobót i niedziel). b) sumy załączonych do wniosku biletów jednorazowych; nie uznaje się załączonych przez bezrobotnego biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem zamieszkania i miejscem aktywizacji; 2. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu samochodem ustała się na podstawie ceny biletu miesięcznego obowiązującego na danej trasie przejazdu według stawek PKS Sp. z o. o. w Wołowie, dzieląc cenę biletu przez 30 i mnożąc wynik przez liczbę dni faktycznego udziału w formie aktywizacji zawodowej (z uwzględnieniem sobót i niedziel); w przypadku szkolenia trwającego mniej niż 15 dni kalendarzowych liczbę dni udziału w szkoleniu mnoży się przez cenę biletu jednorazowego na danej trasie. 3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu motocyklem lub motorowerem ustala się jako iloczyn liczby dni udziału w formie aktywizacji zawodowej, liczby kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca 2


formy aktywizacji i z powrotem i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu, określaną (zgodnie z obowiązującą stawką za 1 km przebiegu, określaną każdorazowo przez ministra właściwego ds. transportu w drodze rozporządzenia), 4. Powiatowy Urząd Pracy dokona zwrotu poniesionych na niniejszych zasadach kosztów przejazdu: a) do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych – do wysokości 200 zł miesięcznie, b) do miejsca szkolenia – do wysokości 150 zł za przejazdy na szkolenie. § 8.

Niniejsze zasady zwrotu kosztów przejazdu obowiązują od dnia 10 czerwca 2011 roku

Załączniki: druk deklaracji ubiegającego się o zwrot kosztów dojazdu druk wniosku o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej druk wniosku o zwrot kosztów przejazdu prywatnymi środkami transportu druk umowy użyczenia samochodu

3

/Zasady%20zwrotu%20koszt  
/Zasady%20zwrotu%20koszt  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/ffc6d43b-7132-4e27-9492-ca733714f122/Zasady%20zwrotu%20kosztów%20przejazdu201202061418.doc

Advertisement