Page 1

PLAN SZKOLEŃ NA 2012r. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOŁOWIE

Lp.

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

WYMAGANIA MINIMALNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI KWARTAŁ I

1

wykształcenie min. średnie, znajomość obsługi komputera, wysoka motywacja, kreatywność, SAMODZIELNA KSIĘGOWA umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dokładność, skrupulatność

2

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH Z JĘZYKIEM OBCYM

wykształcenie min. podstawowe (preferowane średnie), dobry stan zdrowia, spostrzegawczość, empatia, komunikatywność, odporność emocjonalna i zrównoważenie, cierpliwość, gotowość do pracy zmianowej

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

wykształcenie min. podstawowe, dobry stan zdrowia, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie barw, sumienność

3

4

wykształcenie min. podstawowe,

ABC OBSŁUGI KOMPUTERA motywacja podnoszenia I INTERNETU kwalifikacji

II

III

PRZEW. EGZAMIN ZEW.

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB UPRAWNIEŃ

ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLEŃ W GODZINACH

PLANOWANA LICZBA OSÓB W GRUPIE

ILOŚĆ GRUP W CIĄGU ROKU

200

10

1

NIE

250

10

2

NIE

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN

400

10-12

3

NIE

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN

120

10

1

NIE

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN

TAK/NIE

IV

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN


5

wykształcenie min. podstawowe, KIEROWCA KAT. C prawo jazdy kat. B, stan zdrowia Z KWALIFIKACJĄ pozwalający na wykonywanie WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ zawodu kierowca

Zgodnie z programem zatwierdzonym na podstawie odrębnych przepisów

10

1

TAK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia prawo jazdy kat. C, świadectwo kwalifikacji zawodowej

6

predyspozycje osobowościowe do prowadzenia własnej działalności ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI gospodarczej, zainteresowanie tematyką kursu

60

10

1

NIE

Zaświadczenie o ukończeniu szklenia MEN

7

SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY REALIZOWANE W KLUBIE PRACY

szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy z związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej

80

12

2

NIE

Zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy

8

SZKOLENIA GRUPOWE ORGANIZOWANE POD POTRZEBY PRACODAWCÓW

przeznaczone dla osób, które po ukończeniu szkolenia uzyskają zatrudnienie u pracodawcy zgłaszającego zapotrzebowanie na wskazane szkolenie

w w zależności od w zależności rodzaju szkoleń w zależności zależnoś od i potrzeb od potrzeb ci od rodzaju pracodawcy potrzeb szkolenia

w zależności od rodzaju szkolenia

W przypadku finansowania szkoleń z EFS będzie wydany dodatkowo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, spełniający wymogi informacyjne o współfinansowaniu szkolenia z POKL Plan szkoleń został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra P racy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Sporządziła: Edyta Konowalczyk

Uwaga: W zależności od posiadanych środków powyższy plan szkoleń może ulec zmianie. PUP w Wołowie zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń oraz zmiany terminu i liczby uczestników szkoleń.

/Plan%20szkoleń%20na%202  
/Plan%20szkoleń%20na%202  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/a02eb9b1-c274-4019-8dc1-f5332b6ba147/Plan%20szkoleń%20na%202012%20rok201202231441.doc

Advertisement