Page 1

…………………………………..

………………………………

(pieczęć zakładu pracy)

(miejscowość)

ZAŚWIADCZENIE Informuję, iż Pan/i …………………………………………………………………………… urodzony/a …………………. zamieszkały/a …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. pracował/a w miesiącu ……………………….. od dnia………………… do dnia …………………

Korzystał/a z: - urlop bezpłatny: ……………………………………………………………………………………… - chorobowe: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………. (podpis osoby upoważnionej)

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

/Za%C5%9Bwiadczenie201112  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/66825b66-ffb3-4427-bc51-132f26b7a9c6/Za%C5%9Bwiadczenie201112221212.doc