Issuu on Google+

…………………………………..

………………………………

(pieczęć zakładu pracy)

(miejscowość)

ZAŚWIADCZENIE Informuję, iż Pan/i …………………………………………………………………………… urodzony/a …………………. zamieszkały/a …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. pracował/a w miesiącu ……………………….. od dnia………………… do dnia …………………

Korzystał/a z: - urlop bezpłatny: ……………………………………………………………………………………… - chorobowe: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………. (podpis osoby upoważnionej)

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.


/Za%C5%9Bwiadczenie201112