Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych .............................. (pieczęć PUP)

Wołów, dnia .........................

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/i/ .................................................................................................................. (imię i nazwisko)

Okres stażu

Rodzaj wykonywanych zadań oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych

od

do

1

2

3


............................................ (data otrzymania karty)

....................................................... (podpis bezrobotnego)

......................................................................... (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu) ……………………………………………. podpis i imienna pieczątka organizatora

Data zwrotu do powiatowego urzędu pracy .................................................................................. …………......................................................... (podpis i imienna pieczęć pracownika powiatowego urzędu pracy)

2

Sprawozdanie%20 %20junior%20program%20aktywizacji%20zawodowej%20absolwent%c3%b3w%20niepe%c5%82nospra  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/5df6b50b-9ca9-4b21-892f-278861ad7567/sprawozdanie%20-%20Junior%20program%20aktywizacji%20zawodowej%20...

Advertisement