Issuu on Google+

POWIATOWY URZĄD PRACY pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych .............................. (pieczęć PUP)

Wołów, dnia .........................

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/i/ .................................................................................................................. (imię i nazwisko)

Okres stażu

Rodzaj wykonywanych zadań oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych

od

do

1

2

3


............................................ (data otrzymania karty)

....................................................... (podpis bezrobotnego)

......................................................................... (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu) ……………………………………………. podpis i imienna pieczątka organizatora

Data zwrotu do powiatowego urzędu pracy .................................................................................. …………......................................................... (podpis i imienna pieczęć pracownika powiatowego urzędu pracy)

2


Sprawozdanie%20 %20junior%20program%20aktywizacji%20zawodowej%20absolwent%c3%b3w%20niepe%c5%82nospra