Page 1

Projekt

Ustawa z dnia

2010 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm1.) wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 62: i. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Jeżeli przedmiotem czynu określonego w ust. 1 są środki odurzające lub substancje psychotropowe przeznaczone na własne potrzeby konsumpcyjne sprawcy, w ilościach określonych w Załączniku nr 3 do ustawy, sprawca podlega grzywnie według stawek nim określonych. ii. dodaje się ust 4 i 5 w następującym brzmieniu: 4. Orzekanie w sprawach o których mowa w ust. 3 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 5. W razie ukarania za wykroczenie określone w 62 ust. 3 orzeka się przepadek przedmiotów wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy. Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, może zarządzić ich zniszczenie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół. b) w art. 63 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu: 4. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. 5. Nie podlega karze sprawca występku określonego w ust. 1, który uprawia konopie w ilości nieprzekraczającej własnych potrzeb konsumpcyjnych. 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do sprawcy występku określonego w ust. 2. c) w Załączniku Nr 1 do ustawy, w Tabeli 4. Środki odurzające grupy IV-N wykreśla się następujące pozycje: KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste, 1

Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, Dz. U. z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 63 poz. 520.

Profile for siou yo

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Wolnych Konopi  

author: niepajacuj

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Wolnych Konopi  

author: niepajacuj

Advertisement