Page 1

ความรู้ที่ได้รับจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอดอุ่น นางสาวสุกฤตา วชิรธนากร

5714101394


ความรู ้ ด ้ า น นิ เ ทศศาสตร์ ที ่ ไ ด้ ร ั บ จาก

”กอดอุ ่ น “

ในส่วนที่ทำ Content markerting onlineต้องมีการ ใช้คำที่สามารถเชิญชวนลูกค้าให้สนใจ รูปภาพ และคำเชิญชวนต้องสอดคล้องกัน และContent ต้องไม่ยาวเกินไปต้องสั้น กระชับ ได้ใจความ น่าสนใจชวนให้ติดตาม การโพสโฆษณาบนเพจ ต้องมีสลับสับเปลี่ยนเป็นวิดิโอสั้นๆ ถ่ายบรรยากาศทั้งภายนอก ภายในโรงแรมเพื่อ ให้เป็นที่น่าสนใจต่อผู้คนที่เข้ามาชม ในปัจจุบันเฟซบุ๊คมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลาดังนั้นก่อนที่เราจะโพสโฆษณาเชิญชว นต่างๆในแต่ละครั้งต้องศึกษามีการอัพเดทอยู ่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เฟซบุ๊คต้องการแบบไหน โพสแบบไหน ถึงจะสามารถดึงดูดผู้ชม ให้มาสนใจได้มากขึ้น


ความรู ้ ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห่ นา ร“ ”กอดอุ ที ่ ไ ด้ ร ั บ จาก

”กอดอุ ่ น “

การทำงานในโรงแรมไม่ว่าจะตำแหน่ง ไหนก็ ต ามต้ อ งมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ตรงต่อเวลาโดยเฉพาะแผนกต้อนรับ เพราะจะต้ อ งได้ เ จอกั บ ลู ก ค้ า เป็ น อั น ดั บ แรกเมื ่ อ ลู ก ค้ า มี ป ั ญ หาต้ อ งช่ ว ยลู ก ค้ า แก้ ไ ขและในการจองห้ อ งพั ก ถ้ า เราทำ ผิดพลาดก็จะโดนลูกค้าติได้


บรรยกาศใน การฝึกงานที ”กอดอุ ่ น “่

”กอดอุ ่ น “

การทำงานในช่วงแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเ พราะไม่ เ คยทำมาก่ อ นเมื ่ อ เกิ ด ปั ญ หา สามารถไปขอคำปรึ ก ษาคำแนะนำจากพี ่ ๆ พี ่ ๆ สามารถให้ ค ำปรึ ก ษาได้ ด ี ค อยช่ ว ยเหลื อ ทุกครั้งที่มีปัญหาจึงทำให้การทำงานตลอด4 เดือนที่ผ่านมา ผ่านมาด้วยดี บรรยากาศในที ่ ท ำงานเป็ น แบบโอเพ่ น คิ ด ไม่ อ อกสามารถเดิ น เข้ า ไปในสวนเปลี ่ ย น บรรยากาศในการทำงานได้ ม ี อ ิ ส ระในการ คิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นกันเอง ไม่ เ คร่ ง ครั ด มากจนเกิ น ไปแต่ ต ้ อ งมี ค วามรั บ ผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน


Mook2  
Mook2  
Advertisement