Page 1

STATUT Klubu Taternictwa Jaskiniowego „Speleoklubu” w Bielsku-Białej

STATUT Rozdział I


Rozdział I

§6

Nazwa, teren działania i charakter prawny:

1. K lub opiera swoją działalność na aktywności ogółu swych członków.

§1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Taternictwa Jaskiniowego „Speleoklub” w Bielsku-Białej i jest zwane dalej Klubem. §2 1. Terenem działania Klubu jest obszar Bielska-Białej. 2. Siedzibą Klubu jest Bielsko-Biała. §3 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Klub działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawą o kulturze fizycznej i postawieniami niniejszego statusu. §4 1. Klub jest członkiem ogólnokrajowego Polskiego Związku Alpinizmu. 2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych. §5 1. Klub używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów. STATUT Rozdział I i II

Rozdział II Cele i środki działania §7 1. Celem Klubu jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń oraz rejonów, w których występują jaskinie, a także rejonów wspinaczkowych w Polsce i na świecie oraz szerzenie kultury fizycznej. §8 1. K lub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. organizowanie wypraw i obozów eksploracyjnych, naukowych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych. 2. organizowanie kursów specjalistycznych i obozów szkoleniowych 3. współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania lub zainteresowanych celami Klubu. 4. popularyzacja wiedzy o górach i jaskiniach. 5. upowszechnienie wiedzy na temat ochrony przyrody jaskiń i okolicznych obszarów. 6. propagowanie kultury uprawiania sportów.


Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki: §9 1. Członkowie Klubu dzielą się na: 1. zwyczajnych 2. wspierających 3. honorowych §10 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Małoletni w wieku od 16-tu do 18tu lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Klubu, po wpłaceniu wpisowego. 5. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje Zarząd Klubu, po-

wiadamiając o dokonanym przyjęciu składającego deklarację. §11 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 2. Brać czynny udział w imprezach sportowych. 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność. 4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań. 5. Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na Zasadach określonych przez Zarząd Klubu. §12 Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu. 2. Regularne opłacanie składek członkowskich. 3. B ranie czynnego udziału w działalności Klubu. §13 1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej. STATUT Rozdział III


2. Przyjęcia w poczet członków wspierających następują na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu. §14 Członkowie wspierający mają prawo do: 1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym. 2. Z głaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu. 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu §15 Do obowiązków członków wspierających należy: 1. U dzielenie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań. 2. Regularne opłacanie składek członkowskich, oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Klubowi. 3. Przestrzeganie postanowień statutu. §16 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu. 2. Godność członka honorowego STATUT Rozdział III

jest nadawana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. 3. Członkowie honorowi mają prawo członka zwyczajnego. 4. Do obowiązków członków honorowych Klubu należy przestrzeganie postanowień statutu. 5. Członkowie honorowi nie muszą płacić składek członkowskich §17 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez: 1. dobrowolne wystąpienie członka Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku: a) nieuczestnictwa członka Klubu w realizacji jego zadań statutowych lub niepłacenia składek członkowskich poprzez okres dłuższy niż 6 miesięcy. b) w przypadku umyślnego działania na szkodę Klubu lub naruszenia postanowień statutu. 3. śmierci członka Klubu 4. rozwiązanie się Klubu 2. W przypadku skreślenia członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do walnego Zabrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu z członka Klubu. 3. Wystąpienie, skreślenie z listy członków, wykluczenie, nie zwalnia danej osoby z obowiązku uregulowania zobowiązań majątkowych wobec Klubu.


Rozdział IV Władze Klubu §18 1. Władzami Klubu są: 1. Walne Zebranie Klubu 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 2. Kadencja władz trwa 2 lata. 3. C złonkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. 4. W ybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, W drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. §19 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku poprzez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później

niż na dwa tygodnie przez datą zebrania i może być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Klubu zwoływane jest raz na dwa lata. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: 1. z własnej inicjatywy 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej 3. na wniosek 1/3 ogółu członków 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. §20 1. W Walnych Zebraniach Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi. §21 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 1. uchwalanie planów działalności Klubu. 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu. 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej 5. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji STATUT Rozdział IV


pozostałych władz Klubu. 6. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej 7. uchwalenie zmian statutu. 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu. 9. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego 10. ustalanie wysokości składek członkowskich. §22 1. Z arząd Klubu składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika 2. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie 3. Z ebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 4. P odczas głosowania w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. §23 1. Do kompetencji Zarządu należy: 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz 2. W ykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu 3. P rzyjmowanie nowych członków Klubu i stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa. 4. K ierowanie całokształtem działalności Klubu. 5. P rowadzenie ewidencji członków Klubu. 6. Uchwalenie budżetu Klubu. STATUT Rozdział IV

7. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu. 8. Powołanie komisji, sekcji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności. 2. W razie ustąpienia członka Zarządu - kooptacja w skład Zarządu, przy czym lista członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. §24 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 2. C ałokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej kooptacja w skład Komisji Rewizyjnej może nastąpić, przy czym liczba pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru. §25 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu. 2. Egzekwowanie od Zarządu wy-


jaśnień dotyczących jego działalności. 3. Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności. 4. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 5. Żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu. Rozdział V

3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o udzieleniu kary. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna. Rozdział VI Majątek i fundusze

Nagrody i kary

§28

§26

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 2. Na fundusze Klubu składają się: 1. wpływy ze składek członkowskich 2. dotacje samorządowe 3. dotacje państwowe 4. darowizny 5. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu. §27 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia członkowi Klubu następujących kar: 1. upomnienia 2. nagany 3. z awieszenie w prawach członka Klubu na okres do 12 miesięcy 4. wykluczenie z członków Klubu 2. Zasady i tryb udzielania kar regulaminowych określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

§29 1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis dwóch osób spośród następujących: prezes, skarbnik, sekretarz. 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu. STATUT Rozdział V i VI


Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie klubu §30 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego zebrania Klubu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. Bielsko-Biała 15.12.1998 r.

STATUT Rozdział VII

Statut SBB  

Statut Klubu Taternictwa Jaskiniowego Speleoklub w Bielsku-Białej.

Statut SBB  

Statut Klubu Taternictwa Jaskiniowego Speleoklub w Bielsku-Białej.

Advertisement