Page 1

Wiosna

2013

K atalog O dmian

– Twój Partner

w

Rolnictwie


Doradcy Agrotechniczni

01 – Oddzia³ Szubin ul. Jana Paw³a II 36 89–200 Szubin tel.  52 384 28 51 fax: 52 384 24 20 biuro@lechpol-szubin.pl 02 – Oddzia³ Dziewierzewo Dziewierzewo 33 89–240 Kcynia tel./fax: 52 384 10 25 dziewierzewo@lechpol-szubin.pl 03 – Oddzia³ Krajenka ul. Domañskiego 25 77–430 Krajenka tel./fax: 67 263 81 45 krajenka@lechpol-szubin.pl 04 – O  ddzia³ Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 32A 88–230 Piotrków Kujawski tel./fax: 54 265 48 40 piotrkow@lechpol-szubin.pl

Doradcy agrotechniczni:

2 

Doradcy ¯ywieniowi:

1. Karol Cukras tel. 0 661 437 215 k.cukras@lechpol-szubin.pl

6. Waldemar P³oszaj tel. 0 608 665 941 w.ploszaj@lechpol-szubin.pl

11. Jacek Wodyñski tel. 0 604 782 691 j.wodynski@lechpol-szubin.pl

2. Tadeusz Ossowski tel. 0 606 343 623 t.ossowski@lechpol-szubin.pl

7. Rafa³ Zawadzki tel. 0 698 649 706 r.zawadzki@lechpol-szubin.pl

12. Wojciech Maksymowicz tel. 0 608 319 394 w.maksymowicz@lechpol-szubin.pl

3. Adrianna Czarnecka-£uczon tel. 0 606 834 698 a.czarnecka@lechpol-szubin.pl

8. Artur Ciesielski tel. 0 512 161 834 a.ciesielski@lechpol-szubin.pl

13. Tadeusz Linkiewicz tel. 0 607 874 220 t.linkiewicz@lechpol-szubin.pl

4. Jaros³aw Szudy tel. 0 608 665 939 j.szudy@lechpol-szubin.pl

9. Ma³gorzata Danielewicz tel. 0 604 586 228 m.danielewicz@lechpol-szubin.pl

5. Kazimierz Rusin tel. 0 608 673 889 k.rusin@lechpol-szubin.pl

10. Krzysztof Komoterski tel. 0 661 434 119 k.komoterski@lechpol-szubin.pl

lechpol

®


Wstêp

Szanowni Pañstwo! W wiosennym wydaniu Katalogu Odmian przedstawiamy Pañstwu nasz¹ najnowsz¹ ofertê handlow¹ mieszañców kukurydzy oraz zbó¿ i rzepaków jarych, wzbogacon¹ o pe³n¹ technologiê uprawy poszczególnych gatunków. Obejmuje ona ochronê, jak równie¿ nawo¿enie ustalone wed³ug zapotrzebowania poszczególnych roœlin na makro- i  mikroelementy. Doœwiadczenia w produkcji rolnej z zastosowaniem preparatów makro- i mikroelementowych wspieramy naukowym i  profesjonalnym doradztwem agrotechnicznym popartym wynikami badañ, które prowadzimy przy wspó³udziale Katedry Naukowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzimy szerokie doœwiadczenia laboratoryjne oraz polowe w celu wypracowania najbardziej skutecznej, a zarazem ekonomicznie przystêpnej kompleksowej technologii ochrony i nawo¿enia (g³ównie mikroelementowego) ró¿nych gatunków upraw. Fachowa wiedza, któr¹ dzielimy siê z  Pañstwem na ³amach naszego Katalogu stanowi podstawê sukcesu w  osi¹ganiu najwy¿szych plonów. Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom, obok sta³ych i  sprawdzonych ju¿ przez Pañstwa odmian, staramy siê wprowadzaæ do naszej oferty wiele cennych nowoœci. Dziêki swoim licznym doœwiadczeniom prowadzonym na terenie w³asnych gospodarstw dzielimy siê z Pañstwem wynikami naszej pracy. Doœwiadczenia te z  roku na rok poszerzamy o  kolejne lokalizacje, uwzglêdniaj¹c ró¿norodne warunki klimatyczne, glebowe oraz pogodowe – coraz czêœciej nieprzewidywalne w swoich skutkach, a które dotykaj¹ producentów rolnych. Podejmuj¹c w³aœciwe decyzje mo¿na w  istotny sposób zapobiec negatywnemu wp³ywowi œrodowiska zewnêtrznego, poprzez staranny dobór kwalifikowanego materia³u siewnego, nawo¿enie glebowe, od¿ywianie dolistne oraz efektywn¹ ochronê plantacji rolnych. Dziêki naszej wieloletniej wspó³pracy wiedz¹ Pañstwo doskonale, i¿ pe³n¹ nasz¹ ofertê odmianow¹ mo¿na zawsze zweryfikowaæ w praktyce w trakcie organizowanych przez nasz¹ firmê corocznych Dniach Rzepaku oraz Dniach Kukurydzy, tradycyjnie odbywaj¹cych siê w Grocholinie (gmina Kcynia). Ju¿ dzisiaj zapraszamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w  tych wyj¹tkowych spotkaniach oraz do œledzenia przebiegu rozwoju roœlin w  trakcie ca³ego okresu wegetacyjnego na polach doœwiadczalnych w Grocholinie. ¯yczê Pañstwu satysfakcjonuj¹cej lektury i owocnej wspó³pracy! Eugeniusz Taraska Prezes Zarz¹du

Katalog Odmian 

3


Spis treœci Doradcy agrotechniczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 Wstêp – Prezes P.W. lechpol sp. z o.o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 Spis treœci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 Reakcja obronna wybranych odmian rzepaku – prof. dr hab. in¿. Dariusz Piesik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5 KUKURYDZA – Zestawienie Odmian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7 Najlepsze wczesne odmiany kukurydzy na ziarno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8 Wyniki plonowania kukurydzy – Poletka doœwiadczalne 2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9 Kukurydza MALTON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12 Kukurydza ES EUROJET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16 Kukurydza skarb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18 Kukurydza MILKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19 Kukurydza pioneer P8000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21 Kukurydza MEXICANA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22 Kukurydza CODICLAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25 Kukurydza MOLL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28 Kukurydza NUMERO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31 Kukurydza MOBY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    32 Kukurydza DKC 3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33 Technologia uprawy kukurydzy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    34 FYLLOTON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    36 Jak FYLLOTON pomóg³ rzepakowi ozimemu w sezonie 2011–2012? – dr hab. in¿. Anna Wenda-Piesik . . .    38 Rola PERFEKTMIKRO w dokarmianiu rzepaku ozimego – dr hab. in¿. Anna Wenda-Piesik . . . . . . . . . . . . .    40 PERFEKTMIKRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42 ZBO¯A JARE – Zestawienie odmian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    45 Pszenica jara MONSUN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    46 Pszenica jara KANDELA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48 Technologia uprawy pszenicy jarej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50 Technologia uprawy pszenicy ozimej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    52 Jêczmieñ jary IRON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    56 Jêczmieñ jary PRIBINA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    58 Jêczmieñ jary QUENCH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    60 Jêczmieñ jary KWS OLOF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    62 Jêczmieñ jary TOCADA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    64 Technologia uprawy jêczmienia jarego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    66 Rzepak jary luznice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    69 Technologia uprawy rzepaku jarego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70 Technologia uprawy rzepaku ozimego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    72 RSM – nawóz XXI wieku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    77 Technologia uprawy buraka cukrowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    78 Technologia uprawy ziemniaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    80 Technologia uprawy cebuli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    82 Dzia³ pasz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84 FESTIWAL ODMIAN 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    87 4 

lechpol

®


Reakcja obronna wybranych odmian rzepaku Unia Europejska (UE) systematycznie d¹¿y do ograniczenia iloœci pestycydów wprowadzanych do œrodowiska naturalnego. Jednym z priorytetów UE jest produkcja zdrowej ¿ywnoœci. Nie oznacza to oczywiœcie rezygnacji z chemicznej metody ochrony roœlin, gdy¿ nie bylibyœmy w stanie wy¿ywiæ ca³ej ludzkoœci. Z drugiej strony zbyt silne ograniczenie œrodków ochrony roœlin wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwem spadku jakoœci p³odów rolnych. Jednak UE poszukuje nowych, przyjaznych œrodowisku metod ochrony roœlin. Jedn¹ z takich metod mo¿e byæ wykorzystanie lotnych zwi¹zków organicznych o charakterze repelentów do odstraszania szkodników. Wi¹¿e siê to z  naturalnym mechanizmem obronnym, gdzie poszczególne gatunki roœlin same broni¹ siê przed agrofagami. Firma lechpol we wspó³pracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjnoœci (Laboratorium oceny jakoœciowej i iloœciowej organicznych zwi¹zków lotnych uwalnianych przez roœliny w reakcji obronnej na ¿erowanie owadów)oraz Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep (Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu) podjê³a badania dotycz¹ce wzrostu mechanizmów obronnych wybranych roœlin rzepaku po zastosowaniu specjalistycznego preparatu o nazwie FYLLOTON. Testowanymi odmianami rzepaku ozimego by³y: Müller 24 (F1), Codisur (F1), Epure (C1), Eiffel (C1), Kadore (C1), Monolit (C1) i Burma (C1). W wyniku zastosowania Fyllotonu w fazie rozwojowej rzepaku BBCH 19 roœliny zareagowa³y siln¹ produkcj¹ lotnych zwi¹zków organicznych. Z chemicznego punktu widzenia zwi¹zki te nale¿¹ do dwóch grup: lotne zwi¹zki organiczne „zielonego liœcia” oraz terpenoidy.

Badania prowadzono w trzech kolejnych dniach po zastosowaniu Fyllotonu. Roœliny wydzieli³y w sposób powtarzalny 13  ró¿nych zwi¹zków. Produkcja tych zwi¹zków by³a niejednakowa w  czasie, gdy¿ czêœæ zwi¹zków by³a produkowana przez roœliny niemal¿e natychmiast po aplikacji Fyllotonu, a czêœæ po up³ywie 48 godzin. Zdecydowanie najsilniej zareagowa³y trzy odmiany: Müller 24 (F1), Codisur (F1) oraz Epure (C1). Testowane odmiany wyemitowa³y ca³kowicie ponad 2000 nanogramów lotnych zwi¹zków organicznych w ci¹gu godziny. Pozosta³e odmiany zareagowa³y s³abiej. Nie oznacza to jednak, ¿e produkcja lotnych zwi¹zków organicznych przez pozosta³e odmiany nie ma znaczenia dla agrofagów. Emisja tych zwi¹zków zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla szkodników roœlin. S¹ one silnymi repelentami i odstraszaj¹ owady ¿eruj¹ce na rzepaku. W konsekwencji koniecznoœci przebadania reakcji wspomnianych odmian na Fylloton w fazie kwitnienia roœlin firma lechpol bêdzie kontynuowaæ wspó³pracê z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjnoœci. Opracowa³: dr hab. in¿. Dariusz Piesik Prof. nadzw. UTP

Katalog Odmian 

5


Kukurydza

WCZESNE (FAO 200–230) • MALTON • ES EUROJET • SKARB • MILKA

ŒREDNIOWCZESNE (FAO 230–250) • PIONEER P8000 • MEXICANA

ŒREDNIOPÓNE (FAO 250–280) • CODICLAR • MOLL • NUMERO • MOBY • DKC 3399

6 

lechpol

®


Katalog Odmian 

7

Mieszaniec pojedynczy (SC)

flint

Mieszaniec trójliniowy (TC)

flint / dent

na inne cele

wszystkie typy gleb

wszystkie typy gleb

Wymagania glebowe:

Przydatnoœæ u¿ytkowania:    • przydatny   •• bardzo przydatny ••• wybitnie przydatny

CECHY SZCZEGÓLNE

26

liczba ziaren w rzêdzie

Ultra wczesny mieszaniec na ziarno

13,5

12

liczba rzêdów w kolbie

Ekspresowe dojrzewanie ziarna

236

260

MTZ [g]

150

wysokie

90

wysokie

••

wysoka

wysokoϾ osadzenia kolby [cm]

wysokoœæ roœlin

Morfologia roœlin:

••

bardzo wysoka

odpornoϾ na wyleganie

stay green

bardzo dobry

wigor wiosenny

dobry

•••

na kiszonkê

Charakterystyka odmiany:

•••

•••

210–220

210

Rewelacyjny mieszaniec na ziarno, kiszonkê i skrobiê. Polecany do uprawy na kiszonkê w ca³ym kraju, na ziarno w cieplejszych i wilgotnych rejonach

œrednie do dobrych stanowisk

Stay green:    • szybko zasychaj¹ce roœliny   •• równomiernie zasychaj¹ce roœliny i ziarna ••• d³ugo utrzymuj¹cy siê efekt zielonoœci

Wysoki plon kiszonki i ziarna na zimnych i ciê¿kich stanowiskach

zimne i ciê¿kie stanowiska

wszystkie typy gleb, równie¿ s³absze stanowiska Odmiana wysoce uniwersalna do uprawy na ziarno i wysokoenergetyczn¹ kiszonkê na s³absze stanowiska

33

14–16

– –

330

••

wysoka

dobry

bioetanol

••

•••

dent

NowoϾ

Idealny mieszaniec do uprawy na ziarno – posiada olbrzymi potencja³ plonotwórczy przy relatywnie niskiej wilgotnoœci. Mo¿liwoœæ uprawy na wszystkich typach gleby

wszystkie typy gleb

14

345

110

bardzo wysokie

•••

bardzo wysoka

bardzo dobry

•••

•••

flint / dent

Mieszaniec trójliniowy (TC)

230–240

Codisem

MEXICANA

ŒREDNIOWCZESNE

Mieszaniec pojedynczy (SC)

230

Pioneer

P8000

œredniowysokie

•••

wysoka

bardzo dobry

•••

•••

flint / dent

Mieszaniec trójliniowy (TC)

220–230

Momont

MILKA

bardzo wysokie

wysokie

••

wysoka

bardzo dobry

bioetanol

•••

••

semi / flint

Mieszaniec trójliniowy (TC)

220

HR Smolice

SKARB

WCZESNE

Euralis

ES EUROJET

Codisem

MALTON

na ziarno

Przydatnoœæ u¿ytkowania:

Typ ziarna

Typ odmiany

FAO

Hodowla

KUKURYDZA

Wysokoenergetyczna kiszonka o znakomitej strawnoœci

wszystkie typy gleb

16

350

90

œredniowysokie

••

bardzo wysoka

bardzo dobry

CCM

•••

dent

Mieszaniec trójliniowy (TC)

250–260

Codisem

CODICLAR

Lider strawnoœci, idealne parametry jakoœciowe oraz wysoka zdrowotnoœæ

wszystkie typy gleb

34

14

350

œredniowysokie

•••

bardzo wysoka

dobry

•••

flint / flint-dent

Mieszaniec trójliniowy (TC)

260

Momont

MOLL

Bardzo dobry wigor siewek, toleruje ch³ody wiosenne i wysoko plonuje na kiszonkê

ch³odniejsze stanowiska

27

16–18

270

bardzo wysokie

•••

wysoka

bardzo dobry

biogaz

•••

••

flint

Mieszaniec pojedynczy (SC)

260–270

Momont

NUMERO

ŒREDNIOPÓNE

Kiszonkowy lider plonowania we wszystkich warunkach

wszystkie typy gleb

32

16

300

bardzo wysokie

•••

wysoka

bardzo dobry

biogaz

•••

••

flint / dent

Mieszaniec trójliniowy (TC)

270–280

Momont

MOBY

Wysoko plonuj¹ca odmiana kiszonkowa – rekordowe zbiory masy z hektara

œrednie i dobre

37–42

14–16

160

bardzo wysokie

•••

wysoka

bardzo dobry

biogaz

•••

flint

Mieszaniec pojedynczy (SC)

270

Monsanto

DKC 3399


NAJLEPSZE WCZESNE ODMIANY KUKURYDZY NA ZIARNO ES (e eur sZ o 11 jet 01 )

me

xi

ca

na

n lto ma skarb

8 

lechpol

®


220

220

220

220

230

230

230

240

2. ES PROLOG

3. ES KIROLA

4. ES COMBI

5. MALTON

6. SKARB

7. SMOLITOP

8. SL SILVANO

9. CODIBAG

250–260

12. CODICLAR

Z,K

Z,K

Z,K

Z,K

Z

Z

Z

Z,K

Z

Z

Z,K

Z

PRZEZNaczenie

3825

3915

4005

4095

4185

4275

4365

4365

4275

4185

4095

4005

POWieRZCHNIA POLETKA

CODISEM

PIONEER

CODISEM

CODISEM

SAATBAU LINZ

SAATBAU LINZ

HR SMOLICE

CODISEM

EURALIS

EURALIS

EURALIS

EURALIS

HODOWCA

69,5 70,4 70,0

15,72 t/ha 28,1% 15,29 t/ha 28,8% 18,46 t/ha 33,4%

70,5

69,6

15,48 t/ha 29,4%

18,56 t/ha 40%

70,4

14,90 t/ha 29,6%

69,7

70,1

16,65 t/ha 28,5%

18,01 t/ha 31,5%

69,3

13,65 t/ha 29,2%

70,3

70,1

16,26 t/ha 29,1%

19,27 t/ha 30,3%

69,3

SKROBIA [%]

10,0

10,0

10,3

10,2

10,5

10,6

10,3

9,5

9,9

10,2

9,6

10,0

BIA£KO [%]

5,3

5,0

4,6

5,1

4,7

5,4

5,5

4,7

4,8

5,8

5,0

5,8

OLEJ [%]

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ZIARNA

16,52 t/ha 28,8%

PLON [t/ha] WILGOTNOή [%]

Parametry oznaczono w analizatorze ca³ego ziarna (Grain Analyzer) – INFRATEC 1241, firmy FOSS.

230–240

11. P8000

240

210–220

1. ES EUROJET (ES Z1101)

10. MEXICANA

FAO

POLETKA DEMONSTRACYJNE: DZIEWIERZEWO 2012 KUKURYDZA

Numer POLETKA

Wyniki plonowania kukurydzy

Katalog Odmian 

9


Wyniki plonowania kukurydzy poletka doŒwiadczalne: Stacja Badawcza moche£ek, kukurydza 2012 Numer POLETKA

Odmiana

Liczba roœlin na 1 mb

Liczba kolb na 1mb

Liczba kolb na poletku

WielkoϾ poletka w m2

Liczba kolb na ha

Kolby na roœlinie

1

ES EUROJET

6,1

5,9

592

75

78933

0,97

2

ES PROLOG

6,2

5,9

588

75

78400

0,95

3

ES KIROLA

5,0

4,7

468

75

62400

0,94

4

ES COMBI

6,0

6,4

636

75

84800

1,06

5

MALTON

6,7

6,6

656

75

87467

0,98

6

SMH 29110

6,0

5,8

508

66

76970

0,96

7

SMH 29210

6,7

6,1

540

66

81818

0,91

8

SMH 30410

6,6

5,9

516

66

78182

0,89

9

SKARB

6,4

6,0

528

66

80000

0,94

10

CODIBAG

6,6

6,4

560

66

84848

0,97

11

MEXICANA

6,0

5,9

468

60

78000

0,98

12

P8000

6,4

5,9

472

60

78667

0,92

13

DKC 3016

6,3

5,7

456

60

76000

0,91

14

DKC 3409

6,3

6,0

480

60

80000

0,95

10 

lechpol

®


Wyniki plonowania kukurydzy

Masa poj. kolby z koszulk¥ (kg)

Masa poj. kolby bez koszulki (kg)

Masa poj. koszulki (kg)

Plon ziarna (t/ha)

wilgotnoή (%)

Olej (%)

Bia£ko (%)

Skrobia (%)

0,265

0,242

0,023

14,60

23,5

6,1

9,8

69,8

0,259

0,235

0,024

13,85

27,4

5,2

9,2

70,1

0,216

0,198

0,018

9,88

24,4

5,7

9,9

69,0

0,251

0,236

0,015

15,41

26,0

4,9

9,3

70,3

0,214

0,199

0,014

13,56

26,6

4,3

8,5

70,9

0,244

0,233

0,011

13,73

26,4

5,3

9,6

69,9

0,230

0,214

0,016

13,23

26,4

5,3

9,6

69,6

0,236

0,221

0,015

12,90

31,5

5,5

9,6

69,3

0,239

0,218

0,021

13,20

26,6

5,1

9,3

69,7

0,259

0,241

0,018

15,84

29,1

5,3

9,8

69,4

0,272

0,252

0,020

15,99

26,3

4,6

9,5

70,4

0,247

0,229

0,017

14,42

28,8

5,0

9,1

69,6

0,271

0,248

0,023

15,45

29,1

5,2

10,0

68,8

0,270

0,241

0,029

14,93

30,1

5,3

9,6

69,1

Katalog Odmian 

11


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza MALTON

ULTRA WCZESNY MIESZANIEC NA ZIARNO Typ mieszañca: Wczesnoœæ: Typ ziarna: Wykorzystanie: Rok rejestracji:

mieszaniec trójliniowy (TC) FAO 210 flint/dent ziarno / kiszonka 2010

12,80 t/ha 25,8% wilgotność (badania doświadczalne GROCHOLIN)

Charakterystyka odmiany:  Bardzo wczesny mieszaniec trójliniowy do uprawy na ziarno oraz kiszonkê  Wysoki i stabilny plon ziarna i kiszonki  Ziarno typu poœredniego flint / dent  Szybkie oddawanie wody z ziarna  Dobry stay-green  Roœliny bardzo dobrze wykszta³cone i wysokie  Odmiana uniwersalna i polecana do uprawy na wszystkich typach gleby  Dobra odpornoœæ na Fuzarium oraz Ustilago Morfologia odmiany:  Roœliny wysokie  Œrednio wzniesione du¿e liœcie zapewniaj¹ce intensywny przebieg fotosyntezy  Kolba dobrze wype³niona Cecha

13,56 t/ha 26,5% wilgotność (badania doświadczalne MOCHEŁEK)

14,90 t/ha 29,5% wilgotność (badania doświadczalne DZIEWIERZEWO)

MALTON

Wysokoœæ roœlin [cm]

265

WysokoϾ osadzenia kolby [cm]

90

MTN [g]

260

Liczba rzêdów w kolbie

12

Wigor wiosenny (skala 9-stopniowa)

8

OdpornoϾ na wyleganie (skala 9-stopniowa)

8

Odpornoœæ na wyleganie – zbiór (skala 9-stopniowa)

8

 Suma temperatur efektywnych (temperatura bazowa 6°C) WYMAGANE CIEP£O (BAZA 6°C)

30% wilgotnoœci

Zbiór na ziarno (% wilgotnoœci)

1600°C

Zbiór na kiszonkê (% suchej masy)

1400°C

12 

lechpol

®


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza MALTON Wyniki plonowania kukurydzy: (Doœwiadczenia rozpoznawcze CCA 2012 – Grupa 1 – wczesne)  Wysoki plon suchej masy kolb – 104% wzorca (112,4 dt/ha) – jeden z najwy¿szych wyników w grupie  Bardzo wysoka zawartoœæ suchej masy – 102% wzorca (205,1 dt/ha), co œwiadczy o potencjale plonowania oraz wczesnoœci dojrzewania odmiany MALTON  Wysoki udzia³ suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy – blisko 55% udzia³u  O doskona³ym kiszonkowym potencjale plonotwórczym odmiany MALTON œwiadczy równie¿ wysoki plon jednostek pokarmowych – 102% wzorca (22,95 tys. z ha) oraz bardzo wysoki wskaŸnik koncentracji energii – 106% wzorca Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK 2012. Plon suchej masy kolb w %, [% suchej masy kolb]

Katalog Odmian 

13


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza MALTON

Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK 2012. Plon ogólny suchej masy w %, [% suchej masy]

14 

lechpol

®


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza MALTON Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK (œrednia z dwóch lat badaÑ 2011–2012). Plon suchej masy kolb w %, [% suchej masy kolb]

Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK (œrednia z dwóch lat badaÑ 2011–2012). Plon ogólny suchej masy w %, [% suchej masy]

Katalog Odmian 

15


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza ES EUROJET (ES Z1101)

Ekspresowe dojrzewanie Wczesny mieszaniec pojedynczy (FAO 210-220) firmy EURALIS Semences, przeznaczony przede wszystkim do uprawy na wczesne ziarno. ES EUROJET jest najnowsz¹ odmian¹ ziarnow¹ hodowli EURALIS. Charakteryzuje siê bardzo dobrym, wczesnym wigorem. Roœliny s¹ doœæ wysokie, ale odporne na wyleganie. £odygi s¹ niezbyt grube, a ca³a masa wegetatywna (liœcie, ³odygi) niezbyt obfita. Odmiana wyró¿nia siê bardzo dobr¹ zdrowotnoœci¹ ca³ych roœlin. ES EUROJET to idealna odmiana na wczesne zbiory kukurydzy. Daje wysokie plony ziarna o doskona³ej zdrowotnoœci i niskiej wilgotnoœci. Polecana do uprawy na wszystkich typach gleby. OPIS ODMIANY:  Typ: Mieszaniec pojedynczy (SC)  Typ ziarna: Flint  FAO: 210-220  Suma temperatur efektywnych: Zbiór na ziarno (35% H2O): 1650°C  U¿ytkowanie: Ziarno  Typ kolby: Fix  Ziarno: G³êbokie / p³askie / w¹ska osadka ziarnowa  Bardzo wysoki udzia³ ziarna w masie kolb  Typ roœlin: Równoczesne dosychanie ziarna i reszty roœliny (przeciwieñstwo stay-green)  Wczesny wigor: Dobry bardzo dobry  Wyleganie: Ma³o podatny MORFOLOGIA:  Wysokoœæ roœlin: 275 cm  Wysokoœæ osadzenia kolby: 150 cm  Sposób osadzenia kolb: 45° Roœliny o pokroju generatywnym: wysokie, ale niezbyt grube ³odygi KOMPONENTY PLONU (œrednio):  Liczba rzêdów: 13,5  Liczba ziaren w rzêdzie: 26  MTZ: 236 g GÊSTOŒÆ SIEWU:  Dobre stanowiska: Ziarno:  S³abe stanowiska: Ziarno:

14,73 t/ha 23,6% wilgotność (badania doświadczalne GROCHOLIN)

14,60 t/ha 23,5% wilgotność (badania doświadczalne MOCHEŁEK)

95.000 nasion/ha 90.000 nasion/ha

16,53 t/ha 28,8% wilgotność (badania doświadczalne DZIEWIERZEWO)

SILNE STRONY:  Wczesnoœæ dojrzewania ziarna i regularnoœæ plonowania  Wysokie plony ziarna przy relatywnie niskiej wilgotnoœci  Dobry wczesny wigor  Dobra zdrowotnoœæ ziarna i ca³ych roœlin oraz odpornoœæ na wyleganie  Dobrze zaziarnione kolby i wyrównane roœliny  Równoczesne i bardzo szybkie dosychanie ziarna i reszty roœliny (przeciwieñstwo stay-green)  Pewnoœæ dojrza³oœci ziarna w czasie zbioru

16 

lechpol

®


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza ES EUROJET (ES Z1101)

Roœliny o pokroju generatywnym: wysokie ale niezbyt grube ³odygi Grocholin, 14.09.2012

Dobrze zaziarnione kolby Grocholin, 13.09.2012

W korzystnych warunkach zawi¹zuje drug¹ kolbê Grocholin, 13.09.2012

Dobra zdrowotnoϾ ziarna Wielkopolska, 26.09.2012

Grocholin, 13.09.2012

Wyrównane roœliny Grocholin, 13.09.2012

Równomiernie dojrzewaj¹ce roœliny Wielkopolska, 26.09.2012

Pewnoœæ dojrza³oœci ziarna w czasie zbioru Wielkopolska, 02.10.2012

Grocholin, 14.09.2012

Dobrze zaziarnione kolby Grocholin, 13.09.2012

„Czyste” miêdzyrzêdzia Wielkopolska, 26.09.2012

Ziarno w typie „flint” Wielkopolska, 26.09.2012

Katalog Odmian 

17


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza SKARB

EUROPEJSKA JAKOŒÆ ZE SMOLIC Wczesna odmiana mieszañcowa (FAO 220) polskiej Hodowli Roœlin SMOLICE. Odmiana wysoce uniwersalna do uprawy na wczesne ziarno, jak równie¿ na wysokoenergetyczn¹ kiszonkê i bioetanol. SKARB charakteryzuje siê wczesnoœci¹ i regularnoœci¹ plonowania. Daje wysokie plony ziarna, jak równie¿ kiszonki (wysoki plon suchej masy przy bardzo du¿ym udziale kolb) i mo¿na j¹ z  powodzeniem uprawiaæ na s³abszych stanowiskach glebowych. Wyró¿nia siê bardzo dobrym wczesnym wigorem oraz toleruje wczesne siewy. Odmiana zarejestrowana w 2012 roku na S³owacji. OPIS ODMIANY:  Typ: Mieszaniec tójliniowy (TC)  Typ ziarna: semi-flint  FAO: 220  U¿ytkowanie: Ziarno / Kiszonka  Odmiana z  Katalogu Wspólnotowego (CCA), zarejestrowana w  2012 r. na S³owacji

14,58 t/ha 24,8% wilgotność (badania doświadczalne GROCHOLIN)

 Charakter uniwersalny: ZIARNO: doœwiadczenia rejestrowe COBORU w 2009 r.: 118,8 dt/ha (103,2% wzorca), plon ziarna przy wilgotnoœci 15%; zawartoœæ suchej masy w ziarnie 72,3% (101% wzorca) WYSOKOENERGETYCZNA KISZONKA: doœwiadczenia rejestrowe na S³owacji 2010–2011 r.: 176 dt/ha suchej masy z 51,1% udzia³em kolb  Zalecana na ziarno przede wszystkim w  II i  po³udniowej czêœci III rejonu uprawy kukurydzy, a  na wysokoenergetyczn¹ kiszonkê w  ca³ym kraju, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie  Bardzo dobry wczesny wigor, toleruje wczesne siewy i mniej zasobne stanowiska glebowe  Dobra odpornoœæ na wyleganie i tolerancja na g³owniê guzowat¹.  Roœliny d³ugo zachowuj¹ zielonoœæ – typ stay-green  Zalecana obsada: w uprawie na ziarno 8 roœlin/m2, na kiszonkê od 9,5 na s³abszych do 11 roœlin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych

13,20 t/ha 26,6% wilgotność (badania doświadczalne MOCHEŁEK)

15,48 t/ha 29,4% wilgotność (badania doświadczalne DZIEWIERZEWO)

Wzorzec (LG 3225) SKARB

Źródło: HR Smolice/COBORU

18 

lechpol

®


wczesne (FAO 200–230)

Kukurydza MILKA

Wczesna kukurydza na ziarno i na kiszonkê Odmiana wczesna (FAO 220–230), o charakterze uniwersalnym, idealnie nadaj¹ca siê do uprawy na ziarno oraz wysokiej jakoœci kiszonkê. Dziêki bardzo dobremu wczesnemu wigorowi MILKA wyœmienicie sprawdza siê na zimnych lub ciê¿kich stanowiskach. Doskona³a strawnoœæ oraz du¿a iloœæ zielonej masy sprawiaj¹, ¿e odmiana jest szczególnie polecana do produkcji wysokiej jakoœci kiszonki. Wysoki potencja³ plonowania tej odmiany realizuje siê równie¿ w uprawie na ziarno. CHARAKTERYSTYKA:  Odmiana hodowli MOMONT, przeznaczona do uprawy na ziarno oraz kiszonkê  FAO Z 220/K 230  Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC)  Ziarno typu Flint-Dent (FD)  Roœliny dobrze wykszta³cone, wysokie, d³ugo utrzymuj¹ efekt zielonoœci (stay-green)  Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania zarówno na ziarno jak i kiszonkê oraz znakomitych w³aœciwoœciach paszowych  Bardzo dobry wczesny wigor – odmiana idealnie nadaje siê na zimne, jak równie¿ ciê¿kie stanowiska  Wysoka odpornoœæ na wyleganie  Liczba rzêdów/kolba: 14–16  Liczba ziaren/rzêdy: 33  MTN: 330 g

Katalog Odmian 

19


Szach Unikalna formulacja 5 dni od zabiegu do uprawy Mat

Roundup TransEnergy 450 SL • nowatorska formulacja soli potasowej z wyższą zawartością substancji aktywnej • działa, nawet gdy w 1 godzinę po oprysku spadnie deszcz, • umożliwia uprawę mechaniczną już 2–5 dni po oprysku, • wysoce wydajny system przenoszenia kolejnej generacji TranSorb™ Technology II

Monsanto Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa

infolinia: 022 395 65 09 www.monsanto.pl

Roundup. Pierwszy na chwasty. ®

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na sformułowania i symbole wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Œredniowczesne (FAO 230–250)

Kukurydza P8000

REWELACYJNY MIESZANIEC NA ZIARNO, KISZONKÊ, SKROBIÊ OPIS ODMIANY:  Typ: Mieszaniec pojedyñczy (SC)  Typ ziarna: dent  FAO: 230  U¿ytkowanie: Ziarno / Kiszonka  Odmiana z Katalogu Wspólnotowego (CCA)  Mieszaniec wysoko plonuj¹cy na kiszonkê o dobrej strawnoœci oraz wysokiej jakoœci  Daje wysokie plony suchej masy i energii z hektara  Odmiana œredniowczesna w uprawie na ziarno, o bardzo wysokim potencjale plonowania  Ziarno odmiany P8000 jest bardzo grube, ale bardzo szybko dojrzewa  Umo¿liwia zbiory ziarna o niskiej wilgotnoœci  Odmianê charakteryzuje dobry wzrost pocz¹tkowy  Roœliny kukurydzy P8000 s¹ œredniowysokie, o mocnych ³odygach, odpornych na wyleganie  Mieszaniec ten szybko gromadzi wysoki poziom skrobi – nadaje siê do produkcji skrobi z ziarna  £odygi i liœcie s¹ bardzo zdrowe

12,15 t/ha 25,2% wilgotność (badania doświadczalne GROCHOLIN)

14,42 t/ha 29,0% wilgotność (badania doświadczalne MOCHEŁEK)

18,01 t/ha 31,5% wilgotność (badania doświadczalne DZIEWIERZEWO)

PROFIL AGRONOMICZNY ODMIANY:  Wzrost pocz¹tkowy: dobry  Tolerancja na suszê: dobra  Dojrzewanie roœlin (stay-green): dobre  Dojrzewanie kolb (dry-down): bardzo dobre CHARAKTERYSTYKA ODMIANY: OBSADA ROŒLIN PRZY ZBIORZE (szt./ha w tys.): Warunki wzrostu

s³abe

normalne

korzystne

KISZONKA

75

85

90

ZIARNO

75

85

90

ZALECENIA UPRAWOWE:  Odmiana P8000 polecana jest do uprawy w ca³ym kraju na kiszonkê, na ziarno w cieplejszych i wilgotniejszych rejonach, na dobrych i œrednich glebach, w odpowiedniej obsadzie K 230

Z 230

Katalog Odmian 

21


Œredniowczesne (FAO 240–250)

Kukurydza MEXICANA

POTÊGA PLONU Typ mieszañca: Wczesnoœæ: Typ ziarna: Wykorzystanie: Rok rejestracji:

mieszaniec trójliniowy (TC) FAO Z 230 / K 240 flint / dent ziarno / kiszonka 2012 (EU)

Charakterystyka odmiany:  Uniwersalny mieszaniec trójliniowy do uprawy na ziarno oraz kiszonkê  Bardzo wysoki i stabilny plon ziarna i kiszonki  W szczególnoœci polecany do uprawy na ziarno – olbrzymi potencja³ plonotwórczy przy relatywnie niskiej wilgotnoœci  Ziarno typu poœredniego flint / dent  Szybkie oddawanie wody z ziarna  Dobry stay-green  Roœliny bardzo dobrze wykszta³cone i wysokie  Odmiana uniwersalna i polecana do uprawy na wszystkich typach gleby  Dobra odpornoœæ na Fuzarium oraz Helmintosporium  Wysoka odpornoœæ na wyleganie Morfologia odmiany:  Roœliny bardzo wysokie  Kolby dobrze wype³nione  Roœliny bogato ulistnione  Du¿e, szerokie liœcie zapewniaj¹ce intensywny przebieg fotosyntezy  Bardzo wysoka masa tysi¹ca nasion Cecha

15,99 t/ha 26,3% wilgotność (badania doświadczalne MOCHEŁEK)

19,27 t/ha 30,3% wilgotność (badania doświadczalne DZIEWIERZEWO)

MEXICANA

Wysokoœæ roœlin [cm]

275

WysokoϾ osadzenia kolby [cm]

110

MTN [g]

345

Liczba rzêdów w kolbie

14

Wigor wiosenny (skala 9-stopniowa)

8

OdpornoϾ na wyleganie (skala 9-stopniowa)

8

OdpornoϾ na Fuzarium (skala 9-stopniowa)

8

22 

lechpol

®


Œredniowczesne (FAO 230–250)

Kukurydza MEXICANA Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK 2012. Plon ziarna [t/ha; wilgotnoŒÆ w %]

Katalog Odmian 

23


Chwastox® – zdecydowany lider wśród herbicydów zbożowych. Najpopularniejsza w Polsce marka środka ochrony roślin. Chwastox Turbo® 340 SL to: – niezwykła szybkość działania – wysoka skuteczność – siła 2 substancji aktywnych – brak uodpornień wśród chwastów – łatwość mieszania z innymi pestycydami

Turbodoładowane zwalczanie chwastów


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza CODICLAR

EKSTRA STRAWNA I ENERGETYCZNA KISZONKA Typ mieszañca: Wczesnoœæ: Typ ziarna: Wykorzystanie: Rok rejestracji:

mieszaniec trójliniowy (TC) FAO 250–260 dent kiszonka / ziarno 2008

Charakterystyka odmiany:  ŒredniopóŸny mieszaniec do uprawy na wysokojakoœciow¹ kiszonkê oraz ziarno  Wysoki i stabilny potencja³ plonowania kiszonki i ziarna  Ziarno typu dent  Roœliny w typie stay-green  Roœliny bardzo wysokie i dobrze wykszta³cone  Odmiana uniwersalna: – do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki (intensywna produkcja byd³a) – przydatna równie¿ w przypadku opóŸnionego zbioru kiszonki – do wczesnego siewu na ziarno – doskona³a na CCM  CODICLAR wyró¿nia siê bardzo szybkim pocz¹tkowym wzrostem roœlin Morfologia odmiany:  Roœliny bardzo wysokie  Bogato ulistnione, w typie stay-green  Dobrze wype³niona kolba Cecha

16,17 t/ha 26,3% wilgotność (badania doświadczalne GROCHOLIN)

15,83 t/ha 33,0% wilgotność (badania doświadczalne MOCHEŁEK)

18,56 t/ha 40,0% wilgotność (badania doświadczalne DZIEWIERZEWO)

CODICLAR

Wysokoœæ roœlin [cm]

255

WysokoϾ osadzenia kolby [cm]

90

MTN [g]

350

Liczba rzêdów w kolbie

16

Wigor wiosenny (skala 9-stopniowa)

7

OdpornoϾ na wyleganie (skala 9-stopniowa)

7

Odpornoœæ na wyleganie – zbiór (skala 9-stopniowa)

7

 Suma temperatur efektywnych (temperatura bazowa 6°C) WYMAGANE CIEP£O (BAZA 6°C) Zbiór na kiszonkê (30% suchej masy)

30% wilgotnoœci 1590°C

Katalog Odmian 

25


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza CODICLAR Wyniki plonowania kukurydzy: (Doœwiadczenia rozpoznawcze 2010 – Grupa 3 – œredniopóŸne)  Bardzo wysoki plon suchej masy kolb – 107% wzorca (100,6 dt/ha) – jeden z najwy¿szych wyników w grupie  Wysoka zawartoœæ suchej masy – 101% wzorca (175,6 dt/ha)  Bardzo wysoki udzia³ suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy – ponad 57% udzia³u – jest to drugi najlepszy wynik w grupie! Tak wysoki udzia³ œwiadczy o wyj¹tkowej strawnoœci kiszonki z odmiany CODICLAR! Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK 2010. Plon suchej masy kolb w t/ha

26 

lechpol

®


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza CODICLAR Doœwiadczenia rozpoznawcze PZPK 2010. Plon ogólny suchej masy w t/ha

Katalog Odmian 

27


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza MOLL

Najsmaczniejsza kiszonka dla twoich krów Odmiana œredniopóŸna (FAO 260), dostosowana do uprawy na wszystkich typach gleby. Polecana zw³aszcza dla producentów byd³a mlecznego. Daje kiszonkê o znakomitych parametrach jakoœciowych i wysokiej strawnoœci. CHARAKTERYSTYKA:  Odmiana hodowli MOMONT, przeznaczona typowo do uprawy na kiszonkê  FAO K 260  ŒredniopóŸny mieszaniec trójliniowy (TC)  Ziarno typu Flint (F), Flint-Dent (FD)  Roœliny dobrze wykszta³cone, œredniej wysokoœci do wysokich, d³ugo utrzymuj¹ efekt zielonoœci (stay-green)  Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania oraz znakomitych parametrach jakoœciowych kiszonki  Bardzo dobra odpornoœæ na wyleganie  Bardzo dobra zdrowotnoœæ  Polecana do uprawy na wszystkich typach gleb

28 

lechpol

®


Œredniopóne (FAO 250–280)

Wyniki badañ rozpoznawczych – kukurydza na kiszonkê (PZPK) Kukurydza na kiszonkê. Doœwiadczenia rozpoznawcze 2010. Plon ogólny œwie¿ej masy, dt z ha Stacje/ odmiany

Cicibór

Kobierzyce

Rarwino

Smolice

1

2

3

4

5

406 386 406 361 412 402 404 391 482 442 430 392 361 418 365 435 421 426 370 417 387 339 411 408 396 389 358 332 407 398 8,4 38,0 9,5

534 568 510 455 599 542 532 489 576 568 585 522 544 560 510 534 535 568 521 609 540 500 553 521 579 515 526 479 545 539 6,7 54,5 10,1

401 395 408 386 419 370 378 387 537 474 519 339 363 484 355 373 427 436 421 391 329 413 379 390 267 275 397 16,1 35,3 8,9 529

492 470 513 478 522 483 470 444 682 524 533 515 507 627 442 489 518 537 586 532 499 522 495 527 532 348 512 12,8 29,7 5,8 458

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

wzorzec: Aabsolut KWS 5133 ECO NK Nekta PR38Y34 Prollix Ronaldinio Touran Vitras ES Archimedes CCA Farmflex CCA Codibag 2) Coditop 2) NK Sigmund 2) Prosil 2) SL Enormo 2) SL Magello 2) Adrett Asteri Cassilas Codilor Explosive Florek LG30.238 LG 32.16 LG 32.58 Masetto Modus Urlixx œrednia CV NRI, dt/ha NRI, %

wzorzec: 50 MAS 24A 51 Subito 52 Sumaris CCA 53 Hookera 2) 54 Karacho 2) 55 MAS 23B 2) 56 NK Magitop 2) 57 PR35M23 2) 58 Susann 2) 59 Angelo 60 Barsa 61 Busti CS 62 Cannavaro 63 Cewinr 64 Codiclar 65 DKC3399 66 ES Sigma 67 Finkas 68 Franki 69 GL Milana 70 Mentor 71 Moll 72 PR38V31 73 PR39T83 74 Subris œrednia CV NRI, dt/ha NRI, % œrednia ogólna 391

Sulejów

Tomaszów Bol.

Wrócikowo

œrednia

% wzorca

% œredniej ogól.

8

9

10

11

467 437 422 439 547 468 477 435 513 455 490 442 435 403 410 501 530 459 476 456 481 457 466 428 572 451 421 422 466 463 8,9 26,0 5,6

6 7 Grupa 2 – œredniowczesne 435 584 443 653 386 582 455 520 479 614 440 555 339 546 377 577 562 620 437 573 429 596 507 558 507 569 359 587 428 579 464 524 433 636 375 553 420 583 458 678 473 541 402 519 483 565 352 517 525 551 431 587 432 529 435 457 403 526 437 568 12,1 8,6 44,6 36,0 10,2 6,3

547 590 525 537 612 532 484 489 612 609 557 546 560 567 538 584 605 540 541 632 554 486 552 495 600 576 503 388 537 548 9,5 14,0 2,6

797 802 797 796 838 783 768 780 813 746 821 773 798 728 798 749 775 797 798 925 808 672 759 769 830 751 694 677 728 778 7,1 17,1 2,2

539 554 518 509 586 532 507 505 597 547 558 534 539 517 518 542 562 531 530 596 541 482 541 499 579 528 495 456 516 533 6,3 35,1 6,6

100 103 96 95 109 99 94 94 111 102 104 99 100 96 96 101 104 99 98 111 100 90 101 93 108 98 92 85 96 99

105 99 97 112 101 96 96 114 104 106 102 103 98 99 103 107 101 101 113 103 92 103 95 110 100 94 87 98

471 430 511 453 453 464 395 405 549 457 510 389 471 568 410 444 453 502 440 497 442 462 419 446 488 375 457 10,8 24,4 5,3 444

Grupa 3 – œredniopóŸne 475 582 421 569 529 595 511 636 504 638 466 526 363 573 383 511 604 797 535 604 517 668 476 551 499 629 513 681 485 534 468 540 381 548 498 636 481 600 559 689 471 565 494 562 453 584 523 647 456 610 324 413 476 596 13,3 12,6 32,0 36,1 6,7 6,1 554 555

580 523 637 612 577 537 526 514 791 587 658 511 581 698 506 555 532 603 665 626 609 623 581 534 552 375 581 13,7 12,4 2,1 747

699 654 743 827 699 618 671 673 859 763 829 673 693 838 694 736 715 742 776 771 831 710 766 835 770 696 743 10,9 16,9 2,3

528 495 562 558 545 495 482 474 689 563 605 493 535 630 489 515 511 565 567 581 535 541 525 557 525 401 537 10,7 38,6 7,2

100 94 106 106 103 94 91 90 130 107 115 93 101 119 93 97 97 107 107 110 101 102 99 106 99 76 102

94 107 106 104 94 92 90 131 107 115 94 102 120 93 98 97 108 108 111 102 103 100 106 100 76

525

Wzorce poszczególnych grup wczesnoœci tworz¹ œrednie wyniki odmian w tych grupach: w grupie 1 odmiany Lp. 1–3, gr.2 – Lp. 22–29, gr.3 – Lp. 50–51. Lp. 30, 31, 52 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do krajowego rejestru) 2) odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doœwiadczeniach rozpoznawczych

Katalog Odmian 

29


Œredniopóne (FAO 250–280)

Wyniki badañ rozpoznawczych – kukurydza na kiszonkê (PZPK) Kukurydza na kiszonkê. Doœwiadczenia rozpoznawcze 2010. Udzia³ s. masy kolb w plonie ogólnym s. masy, % Stacje/ odmiany

Cicibór

Kobierzyce

Rarwino

Smolice

1

2

3

4

5

wzorzec: Aabsolut KWS 5133 ECO NK Nekta PR38Y34 Prollix Ronaldinio Touran Vitras ES Archimedes CCA Farmflex CCA Codibag 2) Coditop 2) NK Sigmund 2) Prosil 2) SL Enormo 2) SL Magello 2) Adrett Asteri Cassilas Codilor Explosive Florek LG30.238 LG 32.16 LG 32.58 Masetto Mo Urlixx œrednia CV NRI, dt/ha NRI, %

45,9 52,9 45,1 49,8 44,8 45,7 49,7 47,5 31,8 40,8 44,6 44,8 47,6 45,9 46,7 35,9 46,2 49,4 45,0 48,5 46,4 50,0 49,4 44,6 45,6 51,4 49,4 49,7 40,1 46,1 9,8 3,52 9,5

57,8 55,4 59,8 60,5 51,7 56,6 59,6 63,2 55,8 56,6 59,9 56,3 55,4 56,2 55,0 53,1 55,9 59,6 54,7 57,3 55,3 60,5 56,2 56,8 51,8 57,6 57,7 58,1 54,9 56,8 5,0 2,16 10,1

wzorzec: MAS 24A Subito Sumaris CCA Hookera 2) Karacho 2) MAS 23B 2) NK Magitop 2) PR35M23 2) Susann 2) Angelo Barsa Busti CS Cannavaro Cewinr Codiclar DKC3399 ES Sigma Finkas Franki GL Milana Mentor Moll PR38V31 PR39T83 Subris œrednia CV NRI, dt/ha NRI, % œrednia ogólna

39,1 42,9 35,3 40,3 45,0 39,2 44,1 46,2 26,9 38,9 38,4 39,5 43,7 34,3 46,1 40,9 47,3 42,5 40,4 45,6 44,7 43,0 44,9 44,8 42,0 45,6 41,7 12,7 3,26 8,9 44,9

57,3 58,4 56,2 57,1 56,5 58,2 58,5 57,1 48,7 56,0 59,7 55,3 56,6 54,6 61,2 60,5 57,9 56,2 60,0 56,3 59,9 52,1 59,8 56,8 56,9 63,4 57,4 5,2 1,10 5,8 57,2

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Sulejów

Tomaszów Bol.

Wrócikowo

œrednia

% wzorca

% œredniej ogól.

8

9

10

11

55,4 55,7 57,0 55,5 52,1 59,5 51,9 58,9 52,7 57,1 53,4 57,0 62,7 57,6 57,5 48,7 54,8 54,7 57,3 59,6 54,8 56,0 57,8 54,8 44,8 58,0 58,4 57,3 53,9 55,7 6,4 2,61 5,6

6 7 Grupa 2 – œredniowczesne 64,8 50,1 64,5 50,6 69,9 48,9 64,1 55,2 59,2 45,1 65,7 50,4 67,3 52,6 69,2 54,6 58,1 43,3 60,6 48,1 69,2 49,5 62,7 53,1 60,8 51,0 66,4 46,5 62,7 54,0 62,2 46,4 63,2 47,0 68,0 48,7 63,9 54,4 65,8 48,6 60,1 47,7 65,9 49,3 62,8 53,2 65,8 52,9 63,7 50,3 67,2 53,2 61,9 52,1 64,3 51,0 63,3 44,6 64,2 50,1 4,8 6,5 2,16 2,02 10,2 6,3

56,8 55,7 57,5 57,5 54,0 57,8 59,6 62,2 50,0 51,3 60,3 56,5 55,8 55,8 57,5 48,6 53,0 56,8 55,2 56,6 55,5 60,3 55,5 56,6 54,7 55,5 53,2 56,9 52,2 55,8 5,8 1,09 2,6

52,8 53,4 53,2 54,1 50,7 51,1 54,0 54,3 52,0 52,9 52,8 54,5 51,5 56,0 53,5 49,9 53,8 55,2 50,1 53,8 56,2 51,1 53,4 52,2 55,1 52,5 54,1 52,5 51,2 53,0 3,2 0,71 2,2

54,8 55,4 55,9 56,7 51,1 55,3 56,4 58,5 49,1 52,5 55,7 55,0 55,0 54,9 55,3 49,3 53,4 56,0 54,4 55,7 53,7 56,2 55,5 54,8 52,3 56,5 55,2 55,7 51,5 54,5 4,1 2,64 6,6

100 101 102 103 93 101 103 107 90 96 102 100 100 100 101 90 97 102 99 102 98 103 101 100 95 103 101 102 94 100

101 102 104 94 101 103 107 90 96 102 101 101 101 101 90 98 103 100 102 98 103 102 100 96 103 101 102 94

54,3 58,8 49,7 53,0 59,6 56,6 57,1 55,1 52,1 57,6 55,1 58,6 57,3 52,2 55,0 63,8 60,1 59,1 66,0 61,2 61,6 55,1 61,3 60,2 56,1 58,6 57,6 8,9 2,07 5,3 56,6

Grupa 3 – œredniopóŸne 62,8 51,8 64,4 53,8 61,1 49,9 62,4 52,9 64,5 49,1 62,4 52,7 65,5 52,1 64,5 52,2 55,6 43,3 59,6 51,5 64,4 54,0 61,4 55,2 61,8 49,1 59,5 41,6 63,2 54,0 66,5 54,5 66,3 48,5 61,1 45,7 61,0 51,7 61,7 46,2 64,5 47,1 59,1 45,6 64,2 51,4 61,3 50,7 64,3 54,5 67,4 56,4 62,7 50,5 4,3 8,1 1,46 2,07 6,7 6,1 64,2 51,7

56,1 58,9 53,4 55,9 55,3 52,4 56,6 55,9 41,4 55,1 52,8 58,8 58,5 47,4 56,5 63,6 58,8 57,0 54,3 53,5 59,9 50,6 57,8 55,5 59,1 63,0 55,7 8,4 1,11 2,1 56,2

53,2 53,2 53,2 52,0 54,4 51,7 51,0 50,6 51,0 51,1 50,3 54,6 51,9 50,5 51,1 51,7 53,0 52,1 52,4 52,0 51,8 53,8 52,1 52,6 53,4 54,5 52,2 3,1 1,05 2,3 51,5

53,5 55,8 51,2 53,4 54,9 53,3 55,0 54,5 45,6 52,8 53,5 54,8 54,1 48,6 55,3 57,4 56,0 53,4 55,1 53,8 55,6 51,3 55,9 54,5 55,2 58,4 54,0 5,0 2,74 7,2

100 104 96 100 103 100 103 102 85 99 100 102 101 91 103 107 105 100 103 101 104 96 105 102 103 109 101

102 94 98 101 98 101 100 83 97 98 100 99 89 101 105 103 98 101 99 102 94 102 100 101 107

Wzorce poszczególnych grup wczesnoœci tworz¹ œrednie wyniki odmian w tych grupach: w grupie 1 odmiany Lp. 1–3, gr.2 – Lp. 22–29, gr.3 – Lp. 50–51. Lp. 30, 31, 52 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do krajowego rejestru) 2) odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doœwiadczeniach rozpoznawczych

30 

lechpol

®

54,6


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza NUMERO

Doskona£a kiszonka na póne zbiory ŒredniopóŸny (FAO 270–280) pojedynczy mieszaniec wysoko plonuj¹cy na kiszonkê o dobrej strawnoœci, wysokiej jakoœci, jak równie¿ o bardzo wysokiej wydajnoœci ziarnowej. NUMERO dziêki bardzo dobremu wczesnemu wigorowi siewek doskonale rozwija siê nawet przy ch³odniejszych wiosnach, jak równie¿ sprawdza siê na wszystkich typach gleb. Dziêki wysokim wartoœci¹ od¿ywczym NUMERO jest szczególnie polecana do uprawy na wysokiej jakoœci kiszonkê. Niska podatnoœæ na choroby sprawia, ¿e odmiana ta charakteryzuje siê równie¿ wysokim potencja³em plonowania na ziarno. CHARAKTERYSTYKA:  Odmiana hodowli MOMONT, przeznaczona do uprawy na kiszonkê, a w warunkach cieplejszego klimatu równie¿ na ziarno  FAO Z 270/K 260  ŒredniopóŸny mieszaniec pojedynczy (SC)  Ziarno typu Flint (F)  Roœliny bardzo dobrze wykszta³cone i wysokie, z d³ugo utrzymuj¹cym siê efektem zielonoœci (stay-green)  Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania zarówno na ziarno jak i kiszonkê o wyj¹tkowych w³aœciwoœciach od¿ywczych, wysokiej strawnoœci oraz jakoœci  NUMERO wyró¿nia siê bardzo dobrym wczesnym wigorem siewek, przez co z powodzeniem mo¿e byæ uprawiana na ch³odniejszych stanowiskach oraz toleruje ch³ody wiosenne  Wczesne kwitnienie  Wysoka odpornoœæ na fuzariozê ³odyg oraz plamistoœæ liœci  Niska podatnoœæ na œnieæ  Œrednia liczba rzêdów/kolba: 16–18 (16*)  Œrednia liczba ziaren/rzêdy: 27 (35*)  Œrednia MTN: 270 g (368 g*) Suma temperatur ciep³a (temperatura bazowa 6°C) WYMAGANE CIEP£O (BAZA 6°C)

30% wilgotnoœci

Siew/Kwitnienie

32% wilgotnoœci 840°C

Zbiór na ziarno (% wilgotnoœci)

1760°C

1730°C

Zbiór na kiszonkê (% suchej masy)

1410°C

1450°C

* wyniki uzyskane z badañ w³asnych – poletka doœwiadczalne w Grocholinie (gmina Kcynia), 2010 r.

Charakterystyka agrotechniczna odmiany Wysokość roślin kolb

Wigor siewek

wczesny

Wyleganie

b. podatna

wysokie 2,6

średnio wczesny

średnio wysokie

średnio późny

niskie

późny

podatna 1,3

niska

b. niska

Katalog Odmian 

31


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza moby

POTʯNE ROŒLINY = POTʯNY PLON Mieszaniec œredniopóŸny (FAO 270–280), o bardzo wysokim potencjale plonowania. Dziêki swojej wysokiej strawnoœci oraz olbrzymiej iloœci zielonej masy idealnie nadaje siê do uprawy na kiszonkê, a w warunkach cieplejszego klimatu równie¿ na ziarno. CHARAKTERYSTYKA:  Odmiana hodowli MOMONT, œredniopóŸna, o uniwersalnym zastosowaniu  Mieszaniec o imponuj¹cej zielonej masie i wysokiej strawnoœci, idealnie nadaje siê do uprawy na kiszonkê, a w warunkach cieplejszego klimatu równie¿ na ziarno  FAO K 270/Z 280  Ziarno typu Flint-Dent (FD)  Roœliny dobrze wykszta³cone, bardzo wysokie, a przy tym odporne na wyleganie, dobry stay-green  Potê¿ne roœliny, w tym równie¿ kolby, zapewniaj¹ potê¿ny plon zielonej masy, jak równie¿ ziarna  Bardzo dobry wczesny wigor  Liczba rzêdów/kolba: 16,4  Liczba ziaren/rzêdy: 31,7  MTN: 300 g

32 

lechpol

®


Œredniopóne (FAO 250–280)

Kukurydza DKC 3399

Œredniopóny uniwersalny mieszaniec na ziarno i biogaz DKC 3399 to odmiana mieszañcowa, œredniopóŸna (FAO 270), numer 1 na kiszonkê! Pozwala uzyskaæ rekordowo wysokie plony roœlin o bardzo korzystnej strukturze ¿ywieniowej. Do uprawy na glebach œrednich i dobrych. Cechy charakterystyczne odmiany DKC 3399:   wczesnoœæ – FAO 270, RM 78  typ – mieszaniec dwuliniowy (SC)  typ ziarna – SEMIFLINT  data rejestracji – CCA Niemcy, Francja 2007  zastosowanie – kiszonka, biogaz  stanowisko glebowe – œrednie i dobre  norma wysiewu: na kiszonkê/biogaz: – odpowiednia iloœæ wody: 9,5 szt./m2 – niedobór wody: 8 szt./m2 Sk£adniki plonu odmiany DKC 3399:  iloœæ rzêdów: 14–16  iloœæ ziaren w rzêdzie: 37–42 Morfologia roœliny:  wysokoœæ: roœliny bardzo wysokie 280–350 cm  sposób osadzenia kolb: 45°  wysokoœæ osadzenia kolb: œredniowysoka 4/8 Najwa¯niejsze zalety odmiany DKC 3399:  rekordowe zbiory masy z hektara  odmiana typu „Stay-Green” szerokie okno zbioru na kiszonkê  bardzo wysoki zbiór suchej masy z hektara, po³¹czony z bardzo dobr¹ strawnoœci¹  nie wylega

Katalog Odmian 

33


Technologia uprawy kukurydzy KUKURYDZA – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

60 80

KUKURYDZA

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

100–130

50–70

120–180

30

24

160–200

70–100

180–220

40

32

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ KUKURYDZA – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

70

450–650

70–85

400–500

10

100–150

KUKURYDZA

Technologia uprawy kukurydzy – preparaty, dawki i zastosowanie Preparat

Dawka

Faza stosowania

Zastosowanie

4,0 l/ha

BBCH 0-10

• Chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa bia³a, rdest ptasi, rdest powojowy, tobo³ki polne, gwiazdnica pospolita, rumian polny

Herbicydy Wing-P 462,5 EC

Elumis 105 OD

1–1,5 l/ha

• Chwasty dwuliœcienne: bodziszek drobny, fio³ek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa bia³a, maruna bezwonna, ostro¿eñ polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy BBCH 12-19 rzepaku, szar³at szorstki, tasznik pospolity, tobo³ki polne, ¿ó³tnica drobnokwiatowa • Chwasty jednoliœcienne: chawastnica jednostronna, perz w³aœciwy, wiechlina roczna, w³oœnica

Insektycydy Proteus 110 OD

0,5 l/ha

BBCH 16-18

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: ploniarka zbo¿ówka, omacnica prosowianka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

Plant Power-extra energia

Fylloton

1,0–1,5 l/ha

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy BBCH 16-18 • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne Perfektmikro + Solubor DF + MgSO4

3,0 l + 0,5 kg + 5,0 kg/ha

BBCH 14-16 • Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych

Adob Zn + Adob Mn 3,0 l + 2,0 l/ha BBCH 16-18

34 

lechpol

®

na mikroelementy


*Wariant pierwszy (A) **Wariant drugi (B)

HERBICYDY*

HERBICYDY**

Insektycydy

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

(A)

Wing-P 462,5 EC

Fylloton

Adob Zn + Adob Mn

(B)

Elumis 105 OD

Proteus 110 OD

Perfektmikro + Solubor DF + MgSO4

Technologia uprawy kukurydzy Wstêp

Katalog Odmian 

35


36 

lechpol

®


FYLLOTON – Extra energia dla Twoich roœlin ZALETY I CELE: – FYLLOTON zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatury, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów. – FYLLOTON powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczenie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy. – FYLLOTON stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿enie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a). – FYLLOTON zwiêksza produktywnoœæ roœlin. – FYLLOTON wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (nawozy i pestycydy). – FYLLOTON: PARAMETRY TECHNICZNE: pH: 6,4; Gêstoœæ w temp. 20°C:1,286 kg SK£AD:

    w/w    w/v

    g/l

Azot organiczny (N)

6%

7.6%

76

Azot organiczny (N) rozpuszczalny w wodzie

6%

7.6%

76

Wêgiel organiczny poch. biologicznego (C)

20.8%

26.37%

26,37

ZAWARTOŒÆ AMINOKWASÓW: AMINOKWAS

FUNKCJA

ZAWARTOή 3,89

Alanina Glicyna Seryna

Przy wspó³udziale cytokininy wp³ywaj¹ na „dominacjê wierzcho³kow¹”, prekursory aromatów w owocach, udzia³ w tworzeniu chlorofilu, podwy¿szaj¹ odpornoœæ na stres.

Walina Arginina Kwas asparaginowy Cysteina

10,08 4,85 3,52

Wp³ywa na wzrost korzeni i syntezê chlorofilu.

2,09 13,00

Magazynowanie i transport zwi¹zków azotu.

1,46

Kwas glutaminowy

Inicjuje wzrost merystemów i m³odych tkanek, syntezê chlorofilu i tempo fotosyntezy, indukuje odpornoœæ na stres.

25,39

Histydyna

Kluczowy aminokwas centrów aktywnych wielu enzymów.

1,67

Hydroksyprolina

Wspiera tolerancjê na ró¿nego rodzaju stres, szczególnie stres osmotyczny, podobna do proliny.

4,39

Izoleucyna Leucyna

3,68

Aminokwasy wystêpuj¹ce w ka¿dym bia³ku, egzogenne.

5,98

Lizyna

Redukuje wzrost wierzcho³kowy, redukuje indukcjê kwiatów.

Metionina

Prekursor etylenu (naturalnego hormonu regeneracji i dojrzewanie owoców).

1,72

Tyrozyna

Poœrednicz¹ w powstawaniu z³o¿onych substancji niezbêdnych przy wykszta³caniu siê owoców jak równie¿ w mechanizmach obrony przed bakteriami i grzybami (antocyjany, kumaryna itd.).

3,47

Prolina

Reguluje procesy osmozy, chroni przed stresem termicznym i wodnym.

1,47

Treonina

Antyoksydant.

4,77

Tryptofan

Prekursor kwasu indolilooctowego (IAA), najistotniejszej naturalnej auksyny.

0,87

Fenyloalanina

4,39

3,31

DAWKOWANIE: rzepak ozimy *jesieÑ: 1,0 l/ha wiosna: 1,5–2,0 l/ha

zbo¯a

kukurydza

buraki cukrowe

ziemniaki

cebula

drzewa owocowe

uprawy warzywne

1,0–1,5 l/ha

1,0–1,5 l/ha

1,0–2,0 l/ha

1,0 l/ha

1,0 l/ha

1,5–2,0 l/ha

1,5–2,0 l/ha

* Jesienne zastosowanie tylko w przypadku wystêpowania warunków niekorzystnych dla rozwoju roœlin.

Katalog Odmian 

37


Jak Fylloton pomóg³ rzepakowi ozimemu w sezonie 2011–2012? Fylloton jest to nazwa handlowa specjalistycznego preparatu o dzia³aniu biostymulacyjnym, którego rola polega na biologicznym stymulowaniu wzrostu i rozwoju roœlin. Preparat ten wspomaga procesy ¿yciowe roœlin, np. wzrost wegetatywny, czy rozwój kwiatostanów i owoców, dlatego mo¿e byæ stosowany w ró¿nym czasie i w ró¿nych fazach roœliny, przynosz¹c przy tym rozmaite korzyœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e sam Fylloton nie od¿ywia roœlin i w ¿adnej mierze nie zast¹pi dolistnych nawozów mikroelementowych. Fylloton to w 100% naturalny œrodek zawieraj¹cy w swym sk³adzie 19 aminokwasów pochodzenia roœlinnego. Wszystkie z tych aminokwasów s¹ roœlinie potrzebne, wchodz¹ one bowiem w sk³ad bia³ek. A bia³ka to m.in. budulec masy wegetatywnej i sk³adnik nasion. Mechanizm podawania roœlinie gotowych aminokwasów w aplikacji nalistnej skraca czas ich syntezy. Mo¿e to mieæ kluczowe znaczenie w okreœlonych sytuacjach w czasie wegetacji. We wzroœcie i  rozwoju rzepaku ozimego jest kilka newralgicznych momentów, kiedy nale¿y pomóc roœlinom poprzez podanie Fyllotonu. Wszyscy mamy jeszcze w  pamiêci niekorzystny przebieg pogody na prze³omie zimy i wiosny 2011/2012. W wielu miejscach w naszym regionie plantacje rzepaku ozimego wymarza³y na skutek braku okrywy œnie¿nej przy temperaturach poni¿ej – 18°C. Tam, gdzie jednak uda³o siê roœlinom przezimowaæ, przy zredukowanej obsadzie nawet do 10 roœlin na m2 plantacje pozostawiono. W takiej sytuacji powinno nam zale¿eæ, aby POBUDZIÆ roœliny do rozwoju PÊDÓW BOCZNYCH zaraz po ruszeniu wegetacji wiosennej. Rzepak ma zdolnoœæ do takiego rozrostu, ale dobrze jest go w  tym momencie do tego stymulowaæ. Zastosowano wiêc Fylloton na ruszenie wegetacji, tj. w fazie BBCH 25-30 w dawce 1 l/ha (Rys. 1). Rys.1. Zastosowanie Fyllotonu na ruszenie wegetacji w celu pobudzenia Na hybrydowej odmianie rzepaku ozimego, który rozwoju pêdów bocznych i rozga³êzieñ rzepaku. mia³ po zimie œredni¹ obsadê 21 roœlin na m2 po zastosowaniu Fyllotonu liczba pêdów (g³ównych i bocznych) wynios³a 49 szt. na m2 i by³a o 10 szt. wy¿sza ni¿ bez Fyllotonu (RYC 1.). Kolejn¹ korzyœci¹ z tak wczesnego zastosowania Fyllotonu by³o uzyskanie odpowiednio wysokiej liczby rozga³êzieñ, na których rozwijaj¹ siê ³uszczyny. Po zastosowaniu Fyllotonu liczba rozga³êzieñ na 1 roœlinie wynios³a œrednio 17, podczas gdy w kontroli by³a o 5 szt. mniejsza (RYC 1.). Fylloton mo¿na tak¿e stosowaæ w  póŸniejszych terminach, ³¹cz¹c jego aplikacjê z  insektycydami przeciwko chowaczom, tj. w  fazie BBCH 39 (Rys. 2) lub przeciwko s³odyszkowi w  fazie BBCH 52 (Rys.  3). Stosowany w  póŸniejszych fazach ma on na celu zapobieganie stresowi, który mog¹ wywo³aæ szkodniki, jeœli nie zdo³aj¹ ich skutecznie ograniczyæ insektycydy. Ponadto, aminokwasy podawane wraz z  insektycydami spe³niaj¹ funkcjê fizjologicznych adiuwantów, tzn. ¿e synergistycznie podnosz¹ ich skutecznoœæ oraz ³agodz¹ stres, jaki wywo³uj¹ chemiczne substancje. RYCINA 1. Liczba roœlin na wiosnê, liczba pêdów i rozga³êzieñ przed zbiorem hybrydowego rzepaku ozimego w roku 2012, Stacja Badawcza Moche³ek.

38 

lechpol

®


Jak Fylloton pomóg³ rzepakowi ozimemu w sezonie 2011–2012?

Rys. 2. Zastosowanie Fyllotonu wraz z insektycydem przeciwko chowaczom w celu ³agodzenia stresów biotycznych.

Rys. 3. Zastosowanie Fyllotonu wraz z insektycydem przeciwko s³odyszkowi w celu ³agodzenia stresów biotycznych.

£¹czne stosowanie insektycydu z Fyllotonem korzystnie wp³ywa na liczbê dojrza³ych ³uszczyn (RYC 2.) i w konsekwencji na plon nasion (RYC 3.). Ponadto, w tym czasie jest potrzebna tak¿e stymulacja do rozwoju powierzchni asymilacyjnej liœci. Powinno nam zale¿eæ, aby liœcie rzepaku by³y jak najwiêksze, ciemno zielone i zdolne do efektywniej fotosyntezy. Maj¹ na to wp³yw zarówno stopieñ pokrycia liœci (wskaŸnik LAI) , jak i stopieñ zazielenienia roœlin. Dobre od¿ywienie roœlin rzepaku przy jednoczesnej stymulacji do rozwoju du¿ej liczby ³uszczyn wp³ywa wprost proporcjonalnie na liczbê i masê nasion. I to jest wynik, który najbardziej interesuje plantatorów rzepaku ozimego. Plon hybrydowej odmiany rzepaku w prezentowanych tutaj badaniach by³ na poziomie 26, 3 dt/ha w kontroli, a po zastosowaniu Fyllotonu w fazie BBCH 25-30 lub BBCH 39 – wyniós³ 30 dt/ha, zaœ po zastosowaniu Fyllotonu w fazie BBCH 52 wyniós³ 32 dt/ha.

RYCINA 2. Liczba ³uszczyn na roœlinie hybrydowego rzepaku ozimego w roku 2012, Stacja Badawcza Moche³ek.

RYCINA 3. Plon nasion hybrydowego rzepaku ozimego w roku 2012, Stacja Badawcza Moche³ek.

Podsumowanie 1. Specjalistyczny preparat Fylloton mo¿na zastosowaæ przynajmniej w 3 fazach rzepaku ozimego tj. na ruszenie wegetacji wiosennej, w trakcie ochrony przeciwko chowaczom oraz w trakcie ochrony przed s³odyszkiem. 2. W latach o niekorzystnym przebiegu pogody, tj. po ekstremalnych zimach, po gradobiciach lub ulewnych deszczach, a tak¿e w czasie suszy, Fylloton pomaga roœlinom rzepaku niwelowaæ skutki stresu œrodowiskowego. 3. Fylloton ogranicza efekty stresu biotycznego, zw³aszcza jeœli rzepak jest nara¿ony na uszkodzenia owadów. 4. Preparatu Fylloton nie nale¿y traktowaæ jako substytutowego produktu do podstawowego od¿ywiania rzepaku ozimego. Nie mo¿e on tak¿e zast¹piæ nawozów mikrosk³adnikowych. dr hab. in¿. Anna Wenda-Piesik Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy apiesik@utp.edu.pl

Katalog Odmian 

39


Rola Perfektmikro w dokarmianiu rzepaku ozimego Rzepak ozimy zalicza siê do roœlin o bardzo du¿ych potrzebach pokarmowych. Przyjmuje siê, ¿e przy plonie nasion na poziomie 4 t/ha roœliny rzepaku pobieraj¹ oko³o: 180 kg N, 80 kg P2O5, 200 kg K2O, 60 kg MgO i 60 kg S oraz znaczne iloœci mikroelementów. Aby pokryæ tak wysokie potrzeby pokarmowe nale¿y dok³adnie zaplanowaæ nawo¿enie zarówno jesieni¹, jak i wiosn¹, które musi uwzglêdniaæ nie tylko nawo¿enie doglebowe, ale równie¿ dokarmianie roœlin przez liœcie. Nawo¿enie dolistne pozwala na szybsze uzupe³nienie sk³adników w roœlinie ni¿ przy ich stosowaniu doglebowym. Ma to szczególne znaczenie w sezonach, gdy po ciep³ej i d³ugiej jesieni rzepaki s¹ przeroœniête. Po zimie roœliny, które przetrwa³y, nie tylko trac¹ praktycznie ca³¹ rozetê liœciow¹ wytworzon¹ w okresie jesiennym, ale równie¿ posiadaj¹ mocno uszkodzony system korzeniowy. Z tak¹ sytuacj¹ mieliœmy do czynienia w ostatnim sezonie 2011–2012. St¹d te¿ na wiosnê, gdy ju¿ siê czêœciowo zregenerowa³y, warto je by³o wspomagaæ przez liœcie. Przystêpuj¹c do dokarmiania dolistnego nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e podstawowym minusem tego zabiegu jest koniecznoœæ stosowania roztworów o  niskim stê¿eniu, aby zapobiec uszkodzeniom roœliny. Im starsza roœlina, tym nale¿y stosowaæ ni¿sze stê¿enie cieczy roboczej. St¹d te¿ w  praktyce stosuj¹c dokarmianie dolistne mo¿na pokryæ ca³oœæ zapotrzebowania rzepaku ozimego na mikroelementy, a  tylko czêœæ na makroelementy. W  praktyce rzepak nale¿y dokarmiaæ przede wszystkim borem i  manganem, a w dalszej kolejnoœci miedzi¹, molibdenem, cynkiem i  ¿elazem. Zabieg nale¿y wykonaæ w  fazie rozety, gdy roœliny przynajmniej czêœciowo maj¹ odbudowany aparat asymilacyjny. Dwa zabiegi maj¹ znaczenie zw³aszcza w  przypadku boru, który s³abo przemieszcza siê w roœlinie, wiêc dobrze jest zastosowaæ go ju¿ jesieni¹. Niedobory boru na wiêkszoœci plantacjach mo¿na obserwowaæ w  okresie jesiennym, a  w  okresie zimowym Rys.1. Dokarmianie rzepaku ozimego poprzez zastosowanie Perfektmikro. i  wczesno-wiosennym ju¿ tylko siê pog³êbiaj¹. S¹ to charakterystyczne pêkniêcia wzd³u¿ szyjki korzeniowej i tworz¹ce siê pustowatoœci korzenia. Natomiast braki manganu to chloroza liœci i ich póŸniejsze ¿ó³kniêcie, a w konsekwencji nawet nekroza. Dolistne stosowanie mikrosk³adników (B, Mn) powinno byæ wykonywane w  fazie pocz¹tku wzrostu wyd³u¿eniowego (I  zabieg), a  nastêpny w  okresie p¹kowania rzepaku (II zabieg). Pozosta³e mikrosk³adniki nale¿y stosowaæ w  tych samych fazach rozwojowych rzepaku, w przypadku niskiej ich dostêpnoœci z gleby. W praktyce wskazane jest, aby dolistne dokarmianie rzepaku ozimego przeprowadziæ roztworem cieczy sk³adaj¹cej siê z  kilku sk³adników, a  tak¿e w  miarê mo¿liwoœci po³¹czyæ je z  ochron¹ insektycydow¹ i/lub fungicydow¹ (oczywiœcie o ile pozwala na to etykieta). Trzeba mieæ jednak na uwadze, ¿e im wiêcej sk³adników zamierzamy zastosowaæ, tym powinno byæ ich ni¿sze stê¿enie w cieczy Rys.2. Zastosowanie wielosk³adnikowego nawozu Perfektmikro i preparatu Fylloton w rzepaku ozimym. roboczej. 40 

lechpol

®


Rola Perfektmikro w dokarmianiu rzepaku ozimego

RYCINA 1. Liczba ³uszczyn na roœlinie hybrydowego rzepaku ozimego w roku 2012, Stacja Badawcza Moche³ek.

Perfektmikro zawiera w swoim sk³adzie mangan, miedŸ, ¿elazo i  cynk zwi¹zane z  chelatem EDTA oraz molibden, bor i azot. Zawartoœæ poszczególnych sk³adników jest dobrze zbilansowana w  stosunku do potrzeb roœlin rzepaku, a ponadto obecnoœæ azotu pomaga we wnikaniu i dystrybucji mikroelementów w roœlinie. W  sezonie 2012 zastosowano dwa warianty z  dokarmianiem roœlin hybrydowego rzepaku ozimego nawozem Perfektmikro w  iloœci 2 l/ha (Rys. 1 i  2). W  pierwszym i  drugim wariancie dokarmianie mia³o miejsce w  fazie BBCH 25-30, po ruszeniu wegetacji wiosennej (11 kwietnia 2012), kilka dni po zastosowaniu azotu. W  drugim wariancie poza Perfektmikro, zastosowano dwukrotnie specjalistyczny preparat o  dzia³aniu stymulacyjnym – Fylloton, którego aplikacjê po³¹czono z ochron¹ insektycydow¹ przeciwko chowaczom i s³odyszkowi. Samo dokarmianie rzepaku za pomoc¹ Perfektmikro skutkowa³o o  34% wiêksz¹ liczb¹ ³uszczyn, co z kolei prze³o¿y³o siê na zwy¿kê plonu o 17%. Natomiast dokarmianie Perfektmikro i  dwukrotne zastosowanie specjalistycznego preparatu Fylloton w rzepaku wp³ynê³y na produkcjê ³uszczyn o 44% wiêksz¹ ni¿ w kontroli, i zwy¿kê plonu nasion o 22%.

RYCINA 2. Plon nasion hybrydowego rzepaku ozimego w roku 2012, Stacja Badawcza Moche³ek.

Podsumowanie: 1. Dolistne dokarmianie rzepaku ozimego nawozem Perfektmikro pozwala na szybsz¹ regeneracjê roœlin po zimie. 2. Oprócz dokarmiania dolistnego warto zastosowaæ specjalistyczny preparat o dzia³aniu biostymulacyjnym Fylloton, w celu lepszego rozwoju generatywnego rzepaku. 3. W  sposób dolistny mo¿na pokryæ tylko czêœæ zapotrzebowania rzepaku na makrosk³adniki, natomiast ca³oœæ na mikroelementy. opracowanie dr hab. in¿. Anna Wenda-Piesik Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy apiesik@utp.edu.pl

Katalog Odmian 

41


42 

lechpol

®


Cechy PRODUKTU: produktu: CECHY ¾ nawóz p³ynny ¾ pe³na chelatyzacja mikrosk³adników zwi¹zkiem EDTA ¾ bardzo wysoka koncentracja mikrosk³adników dostosowana do potrzeb roœlin ¾ sk³ad chemiczny nawozu opracowany z uwzglêdnieniem uniwersalnego stosowania ¾ bardzo szybkie wnikanie i przemieszczanie siê sk³adników pokarmowych w tkankach roœlinnych, dziêki chelatyzacji i dawce azotu ¾ mo¿liwoœæ mieszania z siarczanem magnezu, nawozami azotowymi i Soluborem DF ¾ produkowany z wysokiej jakoœci surowców ¾ odporny na niskie temperatury ¾ opakowania a’1000 l i a’20 l. zapotrzebowanie ZAPOTRZEBOWANIE RoŒlin ROŒLIN uprawnych UPRAWNYCH na NA mikroelementy MIKROELEMENTY w W gramach: GRAMACH: Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

RZEPAK

Roœlina

40

400–500

40–50

250–270

10–15

650–700

ZBO¯A

60

400–700

45–55

350–460

10

20–30

KUKURYDZA

70

450–650

70–85

400–500

10

100–150

BURAK CUKROWY

600

500–600

80–100

400–500

15

600–800

ZIEMNIAK

300

350

50

200

2

150

dawkowanie: DAWKOWANIE: RZEPAK OZIMY

3,0 l/ha

ZBO¯A

3,0 l/ha

KUKURYDZA

3,0 l/ha

BURAKI CUKROWE

3,0–3,5 l/ha

ZIEMNIAKI

3,0 l/ha

CEBULA

1,0+1,0+1,0 l/ha

PERFEKTMIKRO

Zapotrzebowanie na mikroelementy poszczególnych roœlin uprawnych zale¿y przede wszystkim od wielkoœci i jakoœci uzyskiwanego plonu (patrz tabele). Nawóz dolistny PERFEKTMIKRO EDTA + N nie zabezpiecza ca³kowitego zapotrzebowania na mikroelementy dlatego w technologii nawo¿enia dolistnego zalecamy dodatek Basfoliaru 36 Extra oraz Adob Mn, Adob Zn i Solubor DF w odpowiednich dawkach. Potrzeby mikroelementowe proponujemy uzupe³niæ w oparciu o nawo¿enie dolistne proponowanymi przez nas nawozami dolistnymi (Perfektmikro, Adob Zn, Adob Cu, Adob Mn). Takie rozwi¹zanie jest najbardziej optymalne z ekonomicznego punktu widzenia. Zapotrzebowanie roœlin uprawnych na makrosk³adniki zalecamy pokrywaæ poprzez nawo¿enie nawozami mineralnymi stanowi¹cymi podstawowe dawki nawozowe na 1 ha.

PERFEKTMIKRO KONTROLA (Badania w³asne/ UT-P Bydgoszcz)

KONTROLA

Katalog Odmian 

43


Pszenica jara

monsun kandela

44 

lechpol

®


Katalog Odmian 

45

Hodowca

Danko A 2010

KWS Lochow

A

2004

niska

Rynchosporioza

Czarna plamistoϾ

4

6

Gêstoœæ ziarna w stanie zsypnym [skala 9-stopniowa]

Zawartoœæ bia³ka [skala 9-stopniowa]

Krótka odmiana pastewna, o bardzo wysokiej plennoœci. Polecana do intensywnej technologii produkcji

Nowa pszenica jakoœciowa, przydatna do uprawy równie¿ na s³abszych stanowiskach. Pszenica przewódkowa

Odmiana przewódkowa, o wysokim i stabilnym potencjale plonowania i najwy¿szej odpornoœci na porastanie ziarna w k³osach

CECHY SZCZEGÓLNE

130–150

180–200

180–200

Norma wysiewu (kg/ha)

280–300

œrednie do wysokich

œrednie 400–450

wysokie

380–420

Zalecana obsada roœlin (szt./m2)

6

6

wysokie

7,3

8,4

7,9

6,1

7,3

Wymagania glebowe

7 7

78

74

7,9

Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm) [%]

Parametry jakoœciowe ziarna

Rdza jêczmienna

7,4

7,4

8,1

Fuzarioza k³osów

Choroby podstawy ŸdŸb³a

PlamistoϾ siatkowa

7,3

7,1

Septorioza plew

7,6 6,8

7,3

6,9

Brunatna plamistoϾ

8,6

7,9

8,3

Septorioza liœci

6,8

8,9

Rdza brunatna

Rdza ¿ó³ta

7,1

M¹czniak prawdziwy

OdpornoϾ na choroby [skala 9-stopniowa]

wczesny

wczesny

œrednio póŸny œrednio póŸny

œredni

œredni

Termin k³oszenia

Termin dojrzewania

7,5

91 6,3

88

7,3

Wysokoœæ roœlin [cm]

OdpornoϾ na wylegane [skala 9-stopniowa]

– œrednio wysoka

100 39,8

98

42,0

Poziom agrotechniki a2

MTZ [g]

100

2007

pastewny

Danko

PRIBINA

96

102

KANDELA

PSZENICA JARA

MONSUN

Poziom agrotechniki a1

Potencja³ plonowania [% wzorca]

Rok rejestracji

Grupa jakoœciowa / Kierunek u¿ytkowania

ZBO¯A

130–150 Odmiana typu pastewnego o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania na terenie ca³ej Polski

Jêczmieñ browarny o doskona³ym potencjale plonotwórczym i rewelacyjnej jakoœci, polecana do intensywnej technologii uprawy

280–320

œrednie

4

4

86

7,6

7,9

7,7

7,4

7,3

œrednio wczesny

œrednio wczesny

6,4

72

43,1

104

106

2011

pastewny

Danko

IRON

JÊCZMIEÑ JARY

150–170

300–350

wysokie

1

7

wysokie

7,0

7,0

7,0

8,0

œrednio póŸny

œrednio póŸny

7,0

niska

2006

browarny

Danko

2006

browarny

Danko

QUENCH

Idealna odmiana do intensywnej technologii uprawy. Bardzo wysoki potencja³ plonowania po³¹czony z du¿ym, dorodnym ziarnem

140–160

280–320

œrednie

4

4

82

7,6

7,7

7,3

7,1

6,9

œredni

œredni

6,3

74

47,1

101

99

2006

pastewny

KWS Lochow

TOCADA

Nowa odmiana pastewna jêczmienia jarego o bardzo wysokim plonie ziarna i dobrej zdrowotnoœci. Polecana do uprawy równie¿ na s³abszych stanowiskach

140–160

280–320

œrednie do niskich

4

4

83

7,6

8,0

7,6

7,6

8,2

œredni

œredni

5,9

74

44,6

103

104

2010

pastewny

KWS Lochow

KWS OLOF


KWS LOCHOW Polska

zona d w a spr dka ó w e Pszenica jara MONSUN prz Odmiana Hodowli KWS LOCHOW wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2004 roku  Wysokoplonuj¹ca pszenica jara z grupy A (jakoœciowa)  Odmiana przewódkowa – elastyczny termin siewu (bardzo póŸna jesieñ lub wczesna wiosna)  Roœliny niskie (88 cm na poziomie a1 agrotechniki) i odporne na wyleganie (7,3 w skali 9-stopniowej)  MTZ: 42,0 g (w praktyce przedzia³ 45–50 g) – wyj¹tkowo grube i dobrze wyrównane ziarno  Wyrównanie ziarna (>2,5 mm): 78%  Bardzo dobra odpornoœæ na porastanie ziarna w k³osach (8,0 w skali 9-stopniowej, Ÿród³o COBORU). Dziêki temu dobra jakoœæ ziarna utrzymuje siê przez d³ugi okres, nawet w przypadku niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych w czasie zbioru  W  Niemczech zosta³a zarejestrowana w  2002 roku, jako pszenica jara nale¿¹c¹ do grupy pszenic przewódkowych (zimuj¹cych). Okreœlenie to oznacza, ¿e mo¿na j¹ siaæ nie tylko wiosn¹, ale te¿ bardzo póŸn¹ jesieni¹ (oczywiœcie, jeœli warunki pogodowe tylko na to pozwol¹), oko³o 15 listopada, po wyst¹pieniu pierwszych nocnych przymrozków  Odmiana ta mo¿e byæ alternatyw¹ dla bardzo póŸnych, a zarazem ryzykownych siewów ozimin, z którymi to mamy czêsto do czynienia na stanowiskach po póŸno schodz¹cych przedplonach (np. kukurydza, ziemniaki, buraki)  Cykl badañ rejestrowych (2002–2004) w kraju Monsun zakoñczy³ z najlepszymi wynikami w plonowaniu na obu poziomach agrotechniki. Po kolejnych dwóch latach badañ prowadzonych przez Porejestrowe Doœwiadczalnictwo Odmianowe w 2006 roku, Monsun uzyska³ status odmiany zalecanej do uprawy na terytorium a¿ 14 województw w kraju. Dziêki stabilnemu i wysokiemu potencja³owi plonowania, szybko zdoby³ uznanie wœród producentów rolnych. Odmiana ta nadal plonuje na bardzo wysokim poziomie – 96% wzorca na poziomie a1 (58,08 dt/ha) i 98% wzorca na poziomie a2 (69,58 dt/ha), wed³ug Listy Opisowej Odmian 2012  Wraz z wysokim plonem, utrzymywane s¹ bardzo dobre parametry jakoœciowe zbieranego ziarna, szczególnie wysoka liczba opadania (9,0), zawartoœæ bia³ka (6,0), czy wskaŸnik sedymentacyjny SDS (9,0 w skali 9-stopniowej)  Odmiana ta wed³ug Centralnego Oœrodka Badañ Odmian Roœlin Uprawnych w Polsce, jak równie¿ wed³ug Bundessortenamt w Niemczech (niemiecki odpowiednik COBORU) zosta³a zaliczona do grupy pszenic jakoœciowych (A), dziêki czemu ziarno tej odmiany mo¿e byæ bardzo dobrym komponentem do poprawy jakoœci partii towarowych o gorszych parametrach technologicznych ZALECENIA UPRAWOWE DLA PSZENICY JAREJ MONSUN Kompleks glebowy

Wszystkie kompleksy pszenne

Termin siewu

Iloœæ wysiewu: szt. kie³k. ziaren/m2

Listopad/Grudzieñ (tylko odmiana MONSUN) Styczeñ/Luty (tylko odmiana MONSUN) Marzec (z regu³y brak optymalnych warunków do siewu) Pocz¹tek kwietnia Po³owa kwietnia Uwaga

380–420 400–450 360–400 360–380 400–450 W zale¿noœci od terminu siewu i warunków agrotechnicznych, sugerowan¹ normê nale¿y skorygowaæ

Nawo¿enie azotowe 1. Przedsiewnie lub zaraz po siewie 2. Strzelanie w ŸdŸb³o (BBCH 30/31) 3. Przed rozpoczêciem k³oszenia (BBCH 49)

70–90 kg N/ha + siarka 40–60 kg N/ha 50–60 kg N/ha

Dokarmianie dolistne Nawo¿enie mikroelementami przeprowadziæ w fazie BBCH 25-30 (2 kg siarczanu magnezu + 1 kg siarczanu manganu lub zastosowaæ kompleksowe nawozy dolistne) Regulatory wzrostu BBCH 29 BBCH 32

1–1,3 l CCC720 0,3–0,5 l CCC720 lub 0,3 l Trineksapak etylowy W zale¿noœci od stanu plantacji i warunków wilgotnoœciowych gleby, dawki regulatorów wzrostu nale¿y skorygowaæ

Fungicydy BBCH 32: Fungicyd przeciw septoriozie paskowej i m¹czniakowi BBCH 51/55: Fungicyd zapewniaj¹cy ochronê k³osa Herbicydy Stosowaæ zgodnie z zaleceniami producenta œrodka Wszystkie ww. zabiegi agrotechniczne nale¿y wykonywaæ zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Powy¿sze zalecenia nie zwalniaj¹ od zapoznania siê z etykiet¹ stosowanego œrodka.

46 

lechpol

®


KWS LOCHOW Polska

spraw d przew zona ódka Pszenica jara MONSUN Plon pszenicy jarej MONSUN w latach 2009–2011 wg Listy Opisowej Odmian 2012

Wzorzec MONSUN

Źródło: COBORU

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

47


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

Pszenica jara KANDELA

ZE SZE ʯS I C J NA ZIARNO

Odmiana Hodowli roŒlin DANKO wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2010 roku  Jedna z najnowszych pszenic jakoœciowych (grupa A) hodowli DANKO, zarejestrowana w Polsce w 2010 roku  KANDELA charakteryzuje siê bardzo wysokim i stabilnym potencja³em plonowania na terenie ca³ego kraju, potwierdzonym wstêpnymi wynikami plonowania odmian PDOiR, jak równie¿ wynikami rejestrowymi: 102% wzorca na poziomie a1 (61,71 dt/ha) i 100% wzorca na poziomie a2 (71,00 dt/ha), wed³ug Listy Opisowej Odmian 2012  Odmiana zaliczana do grupy pszenic przewódkowych – przydatna do siewów póŸnojesiennych. Mo¿e byæ z powodzeniem uprawiana po póŸno schodz¹cych przedplonach, takich jak kukurydza, ziemniaki, buraki  Jest to odmiana o œrednio póŸnym terminie k³oszenia i œrednim terminie dojrzewania  Wraz z wysokim plonem, utrzymane s¹ dobre parametry jakoœciowe ziarna, w tym g³ównie wysoka zawartoœæ bia³ka i glutenu oraz bardzo wysoka gêstoœæ. Ziarno jest odporne na porastanie, a MTZ œrednia do du¿ej  Pszenica ta wyró¿nia siê bardzo dobr¹ odpornoœci¹ na choroby. Wykazuje szczególnie wysok¹ odpornoœæ na m¹czniaka prawdziwego, rdzê brunatn¹ oraz ¿ó³t¹, jak równie¿ jest ma³o podatna na choroby podstawy ŸdŸb³a, septoriozê plew i fuzariozê k³osów  Du¿ym atutem pszenicy KANDELA jest dobra odpornoœæ na porastanie ziarna w k³osie  KANDELA toleruje lekkie zakwaszenie gleby, co daje mo¿liwoœæ uprawy na glebach o nieuregulowanym pH

ZALECENIA UPRAWOWE DLA PSZENICY JAREJ KANDELA Termin siewu

Mo¿liwie wczesny

Norma wysiewu

400–450 kie³kuj¹cych ziaren/m2 180–200 kg/ha Nasiona zaprawione Norma wysiewu mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od MTZ i energii kie³kowania danej partii nasion oraz warunków pogodowych, glebowych i terminu siewu

Nawo¿enie azotowe Przedsiewnie: Pog³ównie:

120 kg N/ha 70 kg N/ha 50 kg N/ha (BBCH 31-37)

Herbicydy

Skala BBCH 12-29

Fungicydy

Skala BBCH 32-49

Regulatory wzrostu

Skala BBCH 30-32

48 

lechpol

®


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

NAJCI ʯS SZE ZE ZIARNO

Pszenica jara KANDELA

Plon pszenicy jarej KANDELA w latach 2010–2012 wg wstêpnych wyników plonowania odmian 2012, PDOiR, COBORU 2012

Wzorzec KANDELA 2010 KANDELA 2011 KANDELA 2012

Źródło: COBORU

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

49


Technologia uprawy pszenicy jarej PSZENICA JARA – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

PSZENICA JARA

40

110

50

100

16

16

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ PSZENICA JARA – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

PSZENICA JARA

60

400–700

45–55

350–460

10

20–30

Technologia uprawy pszenicy jarej – preparaty, dawki i zastosowanie Preparat

Dawka

Faza stosowania

Zastosowanie

2,0l/ha

BBCH 21-29

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty dwuliœcienne: chaber b³awatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa bia³a, kurzyœlad polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, szar³at szorstki, tasznik pospolity, tobo³ki polne, wyka ptasia

BBCH 31-32

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: m¹czniak prawdziwy, rynchosporioza, septorioza liœci i plew, rdza brunatna • Dodatek fenpropidyny (Leander 750 SC) wzmacnia dzia³anie przeciwko m¹czniakowi

0,8–1,0 l/ha

BBCH 39-51

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: m¹czniak prawdziwy zbó¿, brunatna plamistoœæ liœci, rdza brunatna pszenicy, septorioza liœci, septorioza plew, fuzarioza k³osów, czerñ k³osów

0,1–0,12 l/ha

BBCH 39-55

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: mszyce, pryszczarek zbo¿owiec, pryszczarki kwiatowe, skrzypionki

0,7–1,5 l/ha

BBCH 30-31

• Wzmacnia i skraca ŸdŸb³o roœliny, przez co zapobiega wyleganiu dojrza³ych roœlin

1,5 l/ha

BBCH 21-29

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

3,0 l + 5,0 kg/ha

BBCH 27-31

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy

Herbicydy Chwastox Turbo 340 SL Fungicydy Bumper Super 490 EC 1,0 l + 0,3 l/ha + Leander 750 SC Amistar 250 SC Insektycydy Fastac 100 EC Regulatory wzrostu Antywylegacz p³ynny 675 SL

Plant Power-extra energia

Fylloton

Nawozy dolistne Perfektmikro + MgSO4 50 

lechpol

®


HERBICYDY

Fungicydy

Insektycydy

REGULATORY WZROSTU

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

7 10–13 21

25

Chwastox Turbo 340 SL

Fylloton

29

30

31

32

Bumper Super 490 EC + Leander 750 SC

Antywylegacz płynny 675 SL

Perfektmikro + MgSO4

37

39

49

Amistar 250 SC

51

Fastac 100 EC

59

61–69

71–92

Technologia uprawy pszenicy jarej

Katalog Odmian 

51


Technologia uprawy pszenicy ozimej PSZENICA OZIMA – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

PSZENICA OZIMA

60

180

60

120

25

27

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ PSZENICA OZIMA – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

PSZENICA OZIMA

60

400–700

45–55

350–460

10

20–30

Technologia uprawy pszenicy ozimej – preparaty, dawki i zastosowanie Preparat

Dawka

Faza stosowania

Zastosowanie

0,4–0,5 l/ha

BBCH 10-21

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: dymnica pospolita, fio³ek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, miot³a zbo¿owa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianowate, rzodkiew œwirzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobo³ki polne

1,5 l + 5,0 kg/ha

BBCH 10-21

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy • UWAGA: zabieg wykonaæ kilka dni po ochronie herbicydowej

Capalo 337,5 SE

1,4 l/ha

BBCH 31-37

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: m¹czniak prawdziwy, rynchosporioza, septorioza liœci i plew, rdza brunatna

Osiris 65 EC

1,5–2,5 l/ha

BBCH 49-65

• Zapobiega wystêpowaniu chorób: ³amliwoœæ podstawy ŸdŸb³a, fuzaryjna zgorzel podstawy ŸdŸb³a, m¹czniak prawdziwy, septorioza paskowana liœci, brunatna plamistoœæ liœci

0,5 + 0,1 l/ha

BBCH 39-55

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: mszyce, pryszczarek zbo¿owiec, pryszczarki kwiatowe, skrzypionki

1,0 l/ha + 0,3 l/ha

BBCH 30-31

• Wzmacnia i skraca ŸdŸb³o roœliny, przez co zapobiega wyleganiu dojrza³ych roœlin

1,5 l/ha

BBCH 21-29

•Z  wiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • P owoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy • S tymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin •W  zmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • Najlepiej stosowaæ ³¹cznie z adjuwantem • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Perfektmikro + MgSO4

3,0 l + 5,0 kg/ha

BBCH 27-31

Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn

5,0 l + 1,5 l + 1,5 l/ha

BBCH 31-37

Basfoliar 36 Extra

5,0 l/ha

BBCH 49-55

JESIEÑ Herbicydy Komplet 560 SC Nawozy dolistne Perfektmikro + MgSO4 WIOSNA Fungicydy

Insektycydy Bi 58 Nowy + Fastac 100 EC Regulatory wzrostu Cycocel 750 SL + Moddus 250 EC

Plant Power-extra energia

Fylloton

Nawozy dolistne

52 

lechpol

®

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy


HERBICYDY

Fungicydy

Insektycydy

REGULATORY WZROSTU

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

Fylloton

7 10–13 21 25

Komplet 560 SC

Perfektmikro + MgSO4

29

30

Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn

32

37

Capalo 337,5 SE

31

Cycocel 750 SL + Moddus 250 EC

Perfektmikro + MgSO4

jESIEŃ WIOSNA

39

49

51

59

Osiris 65 EC

BI 58 Nowy + Fastac 100 EC

Basfoliar 36 Extra

61–69

71–92

Technologia uprawy pszenicy ozimej

Katalog Odmian 

53


Jêczmieñ jary

iron  pribina     eunova        kws olof          tocada

Katalog Odmian 

55


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

SIÊ LICZY PLON Jêczmieñ jary IRON Odmiana duñskiej hodowli Nordic Seed A/S, reprezentowana w polsce przez hodowlÊ roŒlin Danko, wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2011 roku  Nowa odmiana typu pastewnego, o  bardzo wysokim potencjale plonowania, potwierdzonym doskona³ymi wynikami Porejestrowego Doœwiadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (2012) za lata 2010–2012  Bardzo dobry poziom plonowania na terenie ca³ej Polski prezentuje mapka zamieszczona poni¿ej  IRON to odmiana o œrednio wczesnym terminie k³oszenia oraz dojrzewania. Roœliny s¹ œredniej wysokoœci i dobrej odpornoœci na wyleganie  Jest odmian¹ krótk¹, o bardzo dobrej odpornoœci na wyleganie (6,4 w skali 9-stopniowej). Sprawia to, ¿e jest szczególnie polecana do uprawiania w intensywnej technologii produkcji na glebach dobrych  Odmiana wyró¿nia siê ³adnym, grubym ziarnem i wysok¹ mas¹ 1000 ziaren  Jêczmieñ IRON wykazuje dobr¹ do bardzo dobrej odpornoœci na wiêkszoœæ chorób jêczmienia, a  w  szczególnoœci na rynchosporiozê, rdzê jêczmienia oraz czarn¹ plamistoœæ  Toleruje lekkie zakwaszenie gleby – daje to mo¿liwoœæ uprawy na stanowiskach o nieuregulowanym pH  IRON ma bardzo dobr¹ zdolnoœæ krzewienia. Przy wczesnych siewach mo¿na ograniczyæ normê wysiewu TECHNOLOGIA UPRAWY JÊCZMIENIA JAREGO IRON Termin siewu

Mo¿liwie wczesny

Norma wysiewu

280–300 kie³kuj¹cych ziaren/m2 130–150 kg/ha Nasiona zaprawione Norma wysiewu mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od MTZ i energii kie³kowania danej partii nasion oraz warunków pogodowych, glebowych i terminu siewu

Nawo¿enie azotowe Przedsiewnie: Pog³ównie:

90 kg N/ha 50 kg N/ha 40 kg N/ha – faza strzelania w ŸdŸb³o (BBCH 30-37)

Herbicydy

Skala BBCH 12-29

Fungicydy

Skala BBCH 30-37

Regulatory wzrostu

Skala BBCH 25-30

56 

lechpol

®


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

LICZY SIÊ PLON Jêczmieñ jary IRON Plon jêczmienia jarego IRON w latach 2010–2012 wg wstêpnych wyników plonowania odmian 2012, PDOiR, COBORU 2012

Wzorzec IRON 2010 IRON 2011 IRON 2012

Źródło: COBORU

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

57


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

no, r a i z sIiÊ yS zY ICZ Llic ma o £ s e Jêczmieñ jary PRIBINA ni Odmiana s³owackiej hodowli Legusem reprezentowana w polsce przez hodowlÊ roŒlin Danko, wpisana do Katalogu Wspólnotowego (EU) w 2007 roku  Sprawdzona odmiana jêczmienia jarego typu pastewnego, o bardzo dobrej plennoœci, szczególnie w intensywnej produkcji  Jest odmian¹ krótk¹, o bardzo dobrej odpornoœci na wyleganie (7,5 w skali 9-stopniowej). Sprawia to, ¿e jest szczególnie polecana do uprawiania w intensywnej technologii produkcji na glebach dobrych  Masa 1000 ziaren okreœlana jest jako œrednio wysoka (w praktyce przedzia³ 40–50 g). Grube, dobrze wyrównane ziarno, to bardzo du¿y atut tej odmiany  PRIBINA charakteryzuje siê dobr¹ odpornoœci¹ na choroby, w szczególnoœci na rynchosporiozê oraz rdzê jêczmienia, jak równie¿ na m¹czniaka prawdziwego i czarn¹ plamistoœæ  Jest odmian¹ o wczesnym terminie k³oszenia oraz dojrzewania (na poziomie jêczmienia ANTEK)  PRIBINA wyró¿nia siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹ bia³ka oraz wysok¹ gêstoœci¹ ziarna, co jest cech¹ bardzo po¿¹dan¹ przy wykorzystywaniu tej odmiany do skarmiania TECHNOLOGIA UPRAWY JÊCZMIENIA JAREGO PRIBINA Termin siewu

Mo¿liwie wczesny

Norma wysiewu

280–300 kie³kuj¹cych ziaren/m2 130–150 kg/ha Nasiona zaprawione Norma wysiewu mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od MTZ i energii kie³kowania danej partii nasion oraz warunków pogodowych, glebowych i terminu siewu

Nawo¿enie azotowe Przedsiewnie: Pog³ównie:

90 kg N/ha 50 kg N/ha 40 kg N/ha – faza strzelania w ŸdŸb³o (BBCH 30-37)

Herbicydy

Skala BBCH 12-29

Fungicydy

Skala BBCH 30-37

Regulatory wzrostu*

58 

lechpol

®

Skala BBCH 25-30 (*w warunkach intensywnej technologii uprawy)


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

Llic ICZ zY yS sIiÊ zia rno, nie s£ oma Jêczmieñ jary PRIBINA Plon jêczmienia jarego PRIBINA w stacjach doœwiadczalnych DANKO, 2012

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

59


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

ON JNY PL Y C ŒÆ UREN AKO J BEZKONKLACYJNA Jêczmieñ jary QUENCH I REWE Odmiana hodowli roœlin Syngenta reprezentowana w polsce przez hodowlÊ roŒlin Danko, Wpisana do Katalogu Wspólnotowego (EU) w 2006 roku  Jêczmieñ jary QUENCH to typowa odmiana browarna, bardzo znana na rynku, ze wzglêdu na swoje w³aœciwe parametry jakoœciowe (akceptowane przez wiêkszoœæ s³odowni), jak równie¿ bardzo wysoki potencja³ plonotwórczy. Odmiana ta uzyska³a najwy¿szy plon w doœwiadczeniach jakoœciowych.  Odmiana krótkos³oma, o wysokiej gêstoœci ³anu i dobrej odpornoœci na wyleganie (7,0 w skali 9-stopniowej). Posiada bardzo korzystne w³aœciwoœci s³omy  Œrednia masa 1000 ziaren (w praktyce przedzia³ 40–45 g). Dobrze wyrównane ziarno, to bardzo du¿y atut tej odmiany  QUENCH wyró¿nia siê wyœmienit¹ zdrowotnoœci¹ liœci (wykazuje szczególn¹ odpornoœæ na m¹czniaka prawdziwego oraz rynchosporiozê)  Jest odmian¹ o œrednio póŸnym terminie k³oszenia oraz dojrzewania  Niska zawartoœæ bia³ka i dobra odpornoœæ na wyleganie pozwala na intensywn¹ technologiê uprawy  Odmiana QUENCH wykazuje bardzo dobr¹ odpornoœæ na choroby grzybowe i w warunkach wystêpowania niewielkiej presji chorób, ochronê mo¿na ograniczyæ do 1 zabiegu zapewniaj¹cego plon i jakoœæ. W takim przypadku nale¿y go wykonaæ w fazie BBCH 39/49, od stadium jêzyczka liœcia flagowego do otwarcia siê pochwy liœciennej. W przypadku wystêpowania du¿ej presji chorób ochronê nale¿y przeprowadziæ w  technologii dwuzabiegowej. Pierwszy zabieg w  fazie BBCH 31–32 (1 kolanko co najmniej 1 cm nad wêz³em krzewienia do fazy: 2 kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem pierwszym), a drugi zabieg w fazie BBCH 69–71 (koniec kwitnienia do fazy dojrza³oœci wodnej: pierwsze ziarniaki wodniste, osi¹gnê³y po³owê wielkoœci)  Polecany termin wysiewu: od pocz¹tku do koñca marca. W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca siê mo¿liwie wczesny siew  Normy wysiewu przy siewie wczesnym (koniec lutego pocz¹tek marca) – oko³o 250–275 kie³kuj¹cych ziaren/m2, przy siewie normalnym (od po³owy do koñca marca) – 300–330 kie³kuj¹cych ziaren/m2, przy siewie póŸnym (od pocz¹tku kwietnia) – 380–400 kie³kuj¹cych ziaren/m2  Ze wzglêdu na bardzo wysok¹ odpornoœæ na wyleganie odmiany QUENCH, mo¿na przy normalnie rozwijaj¹cej siê gêstoœci ³anu ograniczyæ lub pomin¹æ regulatory wzrostu  Zalecana we wszystkich rejonach uprawy jêczmienia w Polsce  Najszerzej uprawiana odmiana jêczmienia browarnego w  Europie. Miêdzynarodowa akceptacja przez s³odownie i rolników TECHNOLOGIA UPRAWY JÊCZMIENIA JAREGO QUENCH Termin siewu

Mo¿liwie wczesny

Norma wysiewu

Wczesny siew (koniec lutego pocz¹tek marca) 250–275 kie³kuj¹cych ziaren/m2 Optymalny siew (od po³owy do koñca marca) 300–330 kie³kuj¹cych ziaren/m2 PóŸny siew (od pocz¹tku kwietnia) 380–400 kie³kuj¹cych ziaren/m2 Nasiona zaprawione Norma wysiewu mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od MTZ i energii kie³kowania danej partii nasion oraz warunków pogodowych, glebowych i terminu siewu

Nawo¿enie azotowe Przedsiewnie: Pog³ównie:

90 kg N/ha 50 kg N/ha 40 kg N/ha – faza strzelania w ŸdŸb³o (BBCH 30-37)

Herbicydy

Skala BBCH 12-29

Fungicydy

Skala BBCH 31-32 Skala BBCH 69-71

Regulatory wzrostu*

60 

lechpol

®

Skala BBCH 25-30 (*w warunkach intensywnej technologii uprawy, tylko kiedy konieczne)


DANKO Hodowla Roœlin Sp. z o.o.

BEZKONK I REWE URENCYJNY P LACYJ NA JAKO LON ή

Jêczmieñ jary QUENCH

Plon jêczmienia jarego QUENCH w stacjach doœwiadczalnych DANKO, 2012

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

61


KWS LOCHOW Polska

Jêczmieñ jary KWS OLOF

arna i z n ki plo noή o s y ow z d owot r r a d b z a I dobr

Odmiana Hodowli KWS LOCHOW wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2010 roku  Odmiana pastewna jêczmienia jarego, polecana do uprawy na s³abszych stanowiskach  KWS OLOF wyró¿nia siê bardzo wysokim potencja³em plonowania, zw³aszcza na przeciêtnym poziomie agrotechniki. Potwierdzeniem tego s¹ wyniki COBORU (Lista Opisowa Odmian 2012), jak równie¿ doœwiadczenia porejestrowe (PDOiR 2012)  Roœliny œredniej wysokoœci (74 cm) i przeciêtnej odpornoœci na wyleganie (5,9 w skali 9-stopniowej)  MTZ: 44,6 g – wysoka masa tysi¹ca ziaren oraz wysokie wyrównanie. Dobrze wykszta³cone ziarno pozwala na uzyskanie dobrej wartoœci paszowej  Wyrównanie ziarna (>2,5 mm): 83%  Odmiana ta charakteryzuje siê bardzo dobr¹ odpornoœci¹ na wszystkie wa¿niejsze choroby jêczmenia. Jest wysoce tolerancyjna na m¹czniaka prawdziwego (8,2), rynchosporiozê (8,0), jak równie¿ ma³o podatna na plamistoœæ siatkow¹, rdzê jêczmienia oraz czarn¹ plamistoœæ (7,6 w skali 9-stopniowej)  KWS OLOF (podobnie jak odmiana TOCADA) odznacza siê dobr¹ tolerancj¹ na gorsze warunki glebowe. Mo¿e byæ z powodzeniem uprawiany na s³abszych stanowiskach – glebach „granicznych” dla jêczmienia jarego, bêd¹cych w dobrej kulturze ZALECENIA UPRAWOWE DLA JÊCZMIENIA JAREGO KWS OLOF Kompleks glebowy

Pszenny bardzo dobry Pszenny dobry

Termin siewu

¯ytni bardzo dobry ¯ytni dobry (w dobrej kulturze)

Iloœæ wysiewu: szt. kie³k. ziaren/m2

Od po³owy do koñca marca (Optymalne warunki glebowe) Od po³owy do koñca marca (Œrednie warunki glebowe) Pocz¹tek kwietnia Po³owa kwietnia

260–300 280–320 280–320 320–380

260–280 280–300 280–300 300–360

W zale¿noœci od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowan¹ normê wysiewu nale¿y skorygowaæ

UWAGA Docelowa obsada k³osów

650–700 szt./m2

600 szt./m2 – max. 650 szt./m2

Nawo¿enie azotowe Na ka¿d¹ 1 tonê plonu ziarna wraz ze s³om¹, jêczmieñ pastewny (12,5–13% bia³ka) potrzebuje 21–22 kg azotu w czystym sk³adniku. Skalkulowan¹ dawkê nale¿y skorygowaæ o azot pochodz¹cy z zapasów glebowych. Na stanowiskach z regularnie wystêpuj¹c¹ susz¹ na prze³omie maja i kwietnia, drug¹ dawkê azotu nale¿y zaaplikowaæ przed rozpoczêciem fazy krzewienia 1. Przedsiewnie (Uwzglêdniæ Nmin. 0–60 cm)

60–80 kg N/ha

60 kg N/ha

2. Pocz¹tek/pe³nia krzewienia (BBCH 21/25)

60 kg N/ha

60 kg N/ha

Nawo¿enia podstawowe Na ka¿d¹ 1 tonê plonu ziarna wraz ze s³om¹, jêczmieñ pastewny potrzebuje 23 kg K2O; 11 kg P2O5; 7 kg CaO; 4 kg MgO. Skalkulowan¹ dawkê nale¿y dopasowaæ do zasobnoœci gleby. Dokarmianie dolistne Nawo¿enie mikroelementami przeprowadziæ w fazie BBCH 25-30 (2 kg siarczanu magnezu + 1 kg siarczanu manganu lub zastosowaæ kompleksowe nawozy dolistne). Regulatory wzrostu BBCH 32/37

0,3–0,4 l Etefon480 lub 0,3–0,4 l Trineksapak etylowy

                 

Uwaga: W zale¿noœci od stanu plantacji i warunków wilgotnoœciowych gleby, dawki regulatorów wzrostu nale¿y skorygowaæ. Fungicydy Aplikacja w BBCH 37/39 najpóŸniej BBCH 49. Nale¿y monitorowaæ ³an w kierunku wystêpowania chorób. W przypadku wczeœniejszych pora¿eñ roœlin, zabiegi stosowaæ objawowo. Herbicydy Stosowaæ zgodnie z zaleceniami producenta œrodka. Wszystkie ww. zabiegi agrotechniczne nale¿y wykonywaæ zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Powy¿sze zalecenia nie zwalniaj¹ od zapoznania siê z etykiet¹ stosowanego œrodka.

62 

lechpol

®


KWS LOCHOW Polska

bardz o wys oki pl I dobr on zi a zdr arna owot noŒÆ Jêczmieñ jary KWS OLOF Plon jêczmienia jarego KWS OLOF w latach 2009–2011 wg Listy Opisowej Odmian 2012

Wzorzec KWS OLOF

Źródło: COBORU

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

63


KWS LOCHOW Polska

ego n d o dor o ¯ u d a ziarn Jêczmieñ jary TOCADA Odmiana Hodowli KWS LOCHOW wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2006 roku  Odmiana pastewna jêczmienia jarego, zarejestrowana z Listy Unijnej w 2004 roku  Bardzo wysoki potencja³ plonowania. Idealna odmiana do intensywnych technologii uprawy. TOCADA sprawdza siê bardzo dobrze w naszych warunkach uprawy i od lat plonuje na bardzo wysokim poziomie, a w szczególnoœci na poziomie a2, przy zastosowaniu pe³nego nawo¿enia oraz pe³nej ochrony chemicznej  Roœliny œredniej wysokoœci (74 cm) i przeciêtnej odpornoœci na wyleganie (6,3 w skali 9-stopniowej)  MTZ: 47,1 g, (w praktyce czêsto przewy¿szaj¹ca wartoœæ 50 g), bardzo wysoka masa tysi¹ca ziaren oraz wysokie wyrównanie. Dobrze wykszta³cone ziarno pozwala na wykorzystanie tego jêczmienia zarówno na cele paszowe jak i konsumpcyjne  Wyrównanie ziarna (> 2,5 mm): 82%  Odmiana ta charakteryzuje siê bardzo dobr¹ zdrowotnoœci¹. Jest ma³o podatna na rynchosporiozê, czarn¹ plamistoœæ i rdzê jêczmienia, a œrednio na m¹czniaka prawdziwego oraz plamistoœæ siatkow¹  TOCADA odznacza siê dobr¹ tolerancj¹ na gorsze warunki glebowe. Daje to mo¿liwoœæ uprawy na glebach „granicznych” dla jêczmienia jarego, bêd¹cych w dobrej kulturze  Jêczmieñ ten idealnie nadaje siê do bardzo intensywnej uprawy – z wysokim nawo¿eniem azotowym ZALECENIA UPRAWOWE DLA JÊCZMIENIA JAREGO TOCADA Kompleks glebowy

Pszenny bardzo dobry Pszenny dobry

Termin siewu

¯ytni bardzo dobry ¯ytni dobry (w dobrej kulturze)

Iloœæ wysiewu: szt. kie³k. ziaren/m2

Od po³owy do koñca marca (Optymalne warunki glebowe) Od po³owy do koñca marca (Œrednie warunki glebowe) Pocz¹tek kwietnia Po³owa kwietnia

260–300 280–320 280–320 320–380

260–280 280–300 280–300 300–360

W zale¿noœci od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowan¹ normê wysiewu nale¿y skorygowaæ

UWAGA Docelowa obsada k³osów

650–700 szt./m2

600 szt./m2 – max. 650 szt./m2

Nawo¿enie azotowe Na ka¿d¹ 1 tonê plonu ziarna wraz ze s³om¹, jêczmieñ pastewny (12,5–13% bia³ka) potrzebuje 21–22 kg azotu w czystym sk³adniku. Skalkulowan¹ dawkê nale¿y skorygowaæ o azot pochodz¹cy z zapasów glebowych. Na stanowiskach z regularnie wystêpuj¹c¹ susz¹ na prze³omie maja i kwietnia, drug¹ dawkê azotu nale¿y zaaplikowaæ przed rozpoczêciem fazy krzewienia 1. Przedsiewnie (Uwzglêdniæ Nmin. 0–60 cm)

60–80 kg N/ha

60 kg N/ha

2. Pocz¹tek/pe³nia krzewienia (BBCH 21/25)

60 kg N/ha

60 kg N/ha

Nawo¿enia podstawowe Na ka¿d¹ 1 tonê plonu ziarna wraz ze s³om¹, jêczmieñ pastewny potrzebuje 23 kg K2O; 11 kg P2O5; 7 kg CaO; 4 kg MgO. Skalkulowan¹ dawkê nale¿y dopasowaæ do zasobnoœci gleby. Dokarmianie dolistne Nawo¿enie mikroelementami przeprowadziæ w fazie BBCH 25-30 (2 kg siarczanu magnezu + 1 kg siarczanu manganu lub zastosowaæ kompleksowe nawozy dolistne). Regulatory wzrostu BBCH 32/37

0,3–0,4 l Etefon480 lub 0,3–0,4 l Trineksapak etylowy

                 

Uwaga: W zale¿noœci od stanu plantacji i warunków wilgotnoœciowych gleby, dawki regulatorów wzrostu nale¿y skorygowaæ. Fungicydy Aplikacja w BBCH 37/39 najpóŸniej BBCH 49. Nale¿y monitorowaæ ³an w kierunku wystêpowania chorób. W przypadku wczeœniejszych pora¿eñ roœlin, zabiegi stosowaæ objawowo. Herbicydy Stosowaæ zgodnie z zaleceniami producenta œrodka. UWAGA: Tocada ma bardzo wysok¹ masê 1000 ziaren i dlatego wymaga rzadkiego siewu. Wszystkie ww. zabiegi agrotechniczne nale¿y wykonywaæ zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Powy¿sze zalecenia nie zwalniaj¹ od zapoznania siê z etykiet¹ stosowanego œrodka.

64 

lechpol

®


KWS LOCHOW Polska

du¯o doro d ziarn nego a

Jêczmieñ jary TOCADA

Plon jêczmienia jarego TOCADA w latach 2009–2011 wg Listy Opisowej Odmian 2012

Wzorzec TOCADA

Źródło: COBORU

OdpornoϾ na choroby oraz wyleganie (skala 9-stopniowa)

Katalog Odmian 

65


Technologia uprawy jêczmienia jarego JÊCZMIEÑ JARY – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

JÊCZMIEÑ JARY

40

50

60

70

40

80

16

16

45

100

24

24

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ JÊCZMIEÑ JARY – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

JÊCZMIEÑ JARY

60

400–700

45–55

350–460

10

20–30

Technologia uprawy jêczmienia jarego – preparaty, dawki i zastosowanie Preparat

Dawka

Faza stosowania

2,0l/ha

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty dwuliœcienne: chaber b³awatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa bia³a, kurzyœlad polny, mak BBCH 21-29 polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, szar³at szorstki, tasznik pospolity, tobo³ki polne, wyka ptasia

1,6 l/ha

BBCH 31-37

Zastosowanie

Herbicydy Chwastox Turbo 340 SL Fungicydy Capalo 337,5 SE

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: m¹czniak prawdziwy, rdza jêczmienia, rynchosporioza, plamistoœæ siatkowa jêczmienia, ³amliwoœæ ŸdŸb³a, fuzaryjna zgorzel podstawy ŸdŸb³a, septorioza liœci, septorioza plew, rdza brunatna

Insektycydy Fastac 100 EC

0,1–0,12 l/ha BBCH 31-39

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: mszyce, pryszczarek zbo¿owiec, pryszczarki kwiatowe, skrzypionki

Regulatory wzrostu Moddus 250 EC

0,4 l/ha

BBCH 31-32 • Wzmacnia i skraca ŸdŸb³o roœliny, przez co zapobiega wyleganiu dojrza³ych roœlin

Plant Power-extra energia

Fylloton

1,0–1,5 l/ha

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy BBCH 21-29 • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne Perfektmikro + MgSO4

66 

lechpol

®

3,0 l + 5,0 kg/ha

BBCH 27-31

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy


HERBICYDY

Fungicydy

Insektycydy

REGULATORY WZROSTU

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

10 12

21

25

Chwastox Turbo 340 SL

Fylloton

29

30

Perfektmikro + MgSO4

31

32

Capalo 337,5 SE

37

Fastac 100 EC

Moddus 250 EC

39

49

51

59

61––69

71–92

Technologia uprawy jêczmienia jarego

Katalog Odmian 

67


Caryx

®

Energia przetrwania, rozwoju, plonowania

EnErgia CarYXU – wszędzie tam, gdzie jest potrzebna rzepakowi: + do osiągnięcia najwyższych plonów rzepaku + do regulowania wzrostu jesienią i wiosną + do zwalczania chorób BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


Rzepak jary LUZNICE

RZEPAK PE£EN WCZESNOŒCI Typ odmiany: liniowa Wczesnoœæ: wczesne kwitnienie oraz bardzo wczesna dojrza³oœæ technologiczna (polecana do póŸnych siewów) Wysokoœæ roœlin: roœliny niskie Masa 1000 nasion: œrednia Rok rejestracji: 2008 (Czechy) Charakterystyka odmiany – „Mocne strony”:  Parametry technologiczne nasion: – Doskona³a zawartoœæ t³uszczu w nasionach – Bardzo niska zawartoœæ glukozynolanów  Odpornoœæ na choroby oraz wyleganie: – Bardzo ma³a podatnoœæ na zgniliznê twardzikow¹ – Wyœmienita odpornoœæ na wyleganie roœlin Badania rejestrowe 2006–2007, Czechy Plon [% wzorca]

Plon [% wzorca]

ZawartoϾ oleju [%]

ZawartoϾ oleju [%]

Dojrza³oœæ

ZawartoϾ

2006

2007

2006

2007

[liczba dni]

2006–2007

Estrade

106

110

107

109

122

10,3

Heros

98

96

100

97

121

10,7

Licolly

95

94

93

94

121

12,9

LUZNICE

103

105

107

112

120

9,2

ODMIANA

Katalog Odmian 

69


Technologia uprawy rzepaku jarego RZEPAK JARY – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

RZEPAK JARY

40

180

80

200

60

60

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ RZEPAK JARY – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

RZEPAK JARY

40

400–500

40–50

250–270

10-15

650–700

Technologia uprawy rzepaku jarego – preparaty, dawki i zastosowanie Preparat

Dawka

Faza stosowania

Zastosowanie

Herbicydy Galera 334 SL

0,35 l/ha

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty dwuliœcienne: babka lancetowata, bodziszek drobny, chaber b³awatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jaskier polny, komosa bia³a, mak polny, maruna BBCH 10-21 bezwonna, ostro¿eñ polny, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szar³at szorstki, tasznik pospolity

Fungicydy/Regulatory wzrostu Tilmor 240 EC

0,75–1,0 l/ha BBCH 31-51

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, szara pleœñ, czerñ krzy¿owych • Skracanie pêdu g³ównego

1,25 l/ha

apobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: sucha zgnilizna kapustnych, BBCH 65-69 • Zczerñ krzy¿owych, szara pleœñ, m¹czniak prawdziwy

Fastac 100 EC

0,1 l/ha

walcza nastêpuj¹ce szkodniki: s³odyszek rzepakowy, chowacz czterozêbny, szkodniki BBCH 31-51 • Z³uszczynowe, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik, gnatarz rzepakowiec

Mavrik 240 EW

0,2 l/ha

walcza nastêpuj¹ce szkodniki: chowacz brukwiaczek, s³odyszek rzepakowy, BBCH 65-69 • Zchowacz czterozêbny, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Orius 250 EW Insektycydy

Plant Power-extra energia

Fylloton

1,5–2,0 l/ha

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy BBCH 31-51 • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • Najlepiej stosowaæ ³¹cznie z adjuwantem • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne Perfektmikro + MgSO4

3,0 l + 5,0 kg/ha

BBCH 20-31

Basfoliar 36 Extra + 5,0 l + Adob Zn + Adob 1,0 l + 1,5 l + BBCH 31-51 Mn + Solubor DF 3,5 kg/ha 70 

lechpol

®

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy


01

05 13

Galera 334 SL

15

21

29

31

39

Tilmor 240 EC

Fungicydy

HERBICYDY

Fastac 100 EC

Insektycydy

51

Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn + Solubor DF Fylloton

Perfektmikro + MgSO4

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

55

61

64

Orius 250 EW

70

Mavrik 240 EW

Technologia uprawy rzepaku jarego

Katalog Odmian 

71


Technologia uprawy rzepaku ozimego RZEPAK ozimy – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

Fosfor P2O5 [kg]

40

180

80

RZEPAK OZIMY

Potas K2O [kg] Magnez MgO 200

Siarka S [kg]

60

60

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ RZEPAK ozimy – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

RZEPAK ozimy

40

400–500

40–50

250–270

10-15

650–700

jESIEŃ WIOSNA NAWOZY DOLISTNE

Perfektmikro + Solubor DF

Perfektmikro + MgSO4

PLANT POWER

Fylloton***

Fylloton

Insektycydy

Fastac 100 EC

Proteus 110 OD

Fungicydy HERBICYDY** HERBICYDY*

A

Tarcza Łan 250 EW

B

C Butisan Butisan Butisan Star Star Star Navigator + Command

Navigator + Metazanex

Navigator + Metazanex

A

B

C

01

05 13

15

Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn + Solubor DF Fylloton

Caryx 240 SL

21

29

31

* WARIANT PIERWSZY (a, b, c) ** WARIANT DRUGI (a, b, c) *** jesienne zastosowanie tylko w przypadku wystĘpowania warunków niekorzystnych dla rozwoju roślin

72 

lechpol

®

Proteus 110 OD

Fastac 100 EC

Pictor 400 SC

39

51

55

61

64

70


Technologia uprawy rzepaku ozimego Technologia uprawy rzepaku ozimego – preparaty, dawki i zastosowanie Preparat

Dawka Faza stosowania

Zastosowanie

JESIEÑ Herbicydy Navigator 360 SL + Command 480 EC

0,2 l + 0,1 l/ha

BBCH 00 (bezpoœrednio po siewie)

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: chaber b³awatek, fio³ek polny, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, komosa bia³a, chwastica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota ró¿owa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobo³ki polne

Navigator 360 SL + Metazanex 500 SC

0,2 l + 1,0 l/ha

BBCH 10-13 (w fazie 1–2 liœci rzepaku ozimego)

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: chaber b³awatek, fio³ek polny, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepma, rumian polny, komosa bia³a, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki

Navigator 360 SL + Metazanex 500 SC

0,3 l + 1,0 l/ha

BBCH 13-15 (w fazie 3–4 liœci rzepaku ozimego)

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: chaber b³awatek, fio³ek polny, mak polny, maruna bezwonna, ostro¿eñ polny, przytulia czepna, rumian polny, komosa bia³a, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przetaczniki

2,5–3,0 l/ha

BBCH 00 (bezpoœrednio po siewie)

2,0–2,5 l/ha

BBCH 01-05 (na 4–7 dni po siewie)

3,0 l/ha

BBCH 05-10 (powschodowo – roœliny rzepaku maj¹ co najmniej jedn¹ parê liœci)

Butisan Star 416 SC

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota ró¿owa, komosa bia³a, przytulia czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Fungicydy/Regulatory wzrostu Tarcza £an 250 EW

0,75 l/ha

BBCH 14-19

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: sucha zgnilizna kapustnych, czerñ krzy¿owych • Skracanie pêdu g³ównego

0,1 l/ha

BBCH 14-19

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: mszyca kapuœciana, gnatarz rzepakowiec

1 l/ha 1 kg/ha

BBCH 14-19 (faza 5–6 liœcia)

Insektycydy Fastac 100 EC

Nawozy dolistne Perfektmikro + Solubor DF

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy • Zabieg najlepiej wykonaæ ³¹cznie z ochron¹ fungicydow¹ rzepaku ozimego

WIOSNA Fungicydy/Regulatory wzrostu Caryx 240 SL

1,0–1,4 l/ha

BBCH 31-35

• Zapobiega wystêpowaniu chorób: sucha zgnilizna kapustnych, czerñ krzy¿owych, szara pleœñ • Skracanie pêdu g³ównego

Pictor 400 SC

0,5 l/ha

BBCH 60-69

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleœñ, czerñ krzy¿owych / Skracanie pêdu g³ównego

0,5–0,6 l/ha

BBCH 20-31

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozêbny

0,1 l/ha

BBCH 31-51

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: s³odyszek rzepakowy

0,5–0,6 l/ha

BBCH 51-69

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika

Insektycydy Proteus 110 OD Fastac 100 EC Proteus 110 OD

Plant Power-extra energia 1,0 l/ha

BBCH 20-31

1,5 l/ha

BBCH 39-51

3,0 l + 5,0 kg/ha

BBCH 20-31

Basfoliar 36 Extra + 5,0+1,0 +1,5l Adob Zn + Adob Mn +3,5kg/ha + Solubor DF

BBCH 31-51

Fylloton

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • Najlepiej stosowaæ ³¹cznie z adjuwantem • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne Perfektmikro + MgSO4

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy

Katalog Odmian 

73


Pictor

®

Elastyczny, skuteczny, radykalny

Elastyczny w terminie stosowania – od fazy żółtego pąka do opadania pierwszych płatków kwiatowych Skuteczny dzięki dwóm nowej generacji substancjom aktywnym Radykalny w zwalczaniu najgroźniejszych chorób rzepaku BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


www.zapulawy.pl

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU saletra amonowa

mocznik

siarczan amonu

• Zakłady Azotowe PUŁAWY SA

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy Dział Sprzedaży Krajowej Nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17 e-mail: nawozy@azoty.pulawy.pl


www.zapulawy.pl

Płynna formuła na sukces • Posiada wszystkie dostęPne formy azotu w korzystnych ProPorcjach • zaPewnia roślinom stały doPływ azotu w okresie wegetacji • nawóz o szybkim i długotrwałym działaniu

zakłady azotowe Puławy sa al. tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy dział sprzedaży krajowej nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17, e-mail: nawozy@azoty.pulawy.pl

www.zapulawy.pl


www.zapulawy.pl

Płynna formuła na sukces

zakłady azotowe Puławy sa al. tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy dział sprzedaży krajowej nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17, e-mail: nawozy@azoty.p • Posiada wszystkie dostęPne formy azotu w korzystnych ProPorcjach • zaPewnia roślinom stały doPływ azotu w okresie wegetacji • nawóz o szybkim i długotrwałym działaniu

www.zapulawy.pl

RSM® – nawóz XXI wieku zakłady azotowe Puławy sa al. tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy dział sprzedaży krajowej nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17, e-mail: nawozy@azoty.pulawy.pl

www.zapulawy.pl

Pu³awy s¹ obecnie wiod¹cym w Europie producentem p³ynnego nawozu azotowego RSM, najbardziej uniwersalnego nawozu znajduj¹cego siê w ofercie Spó³ki. Nawóz ten robi coraz wiêksz¹ karierê w krajach o wysoko rozwiniêtym rolnictwie. Równie¿ w Polsce wzrasta konsumpcja RSM i w 2009 roku przekroczy³a ju¿ 250 tys. ton. RSM od pocz¹tku jego sprzeda¿y w  kraju zdoby³ du¿e grono zwolenników. Posiadaj¹c postaæ p³ynn¹ oraz azot w  trzech formach znajduje coraz szersze zastosowanie z uwagi na ni¿sze – w porównaniu z nawozami sta³ymi – koszty nawo¿enia, wysok¹ efektywnoœæ i konkurencyjn¹ cenê w stosunku do saletry amonowej, której mo¿e byæ substytutem. RSM jest bardzo dobrze przyswajany przez roœliny, dzia³a bardzo szybko i mo¿na go te¿ doœæ ³atwo wzbogacaæ w magnez i siarkê. Mo¿e byæ stosowany przedsiewnie i pog³ównie w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci upraw polowych oraz na wszystkie rodzaje gleb. Stosowanie RSM jest te¿ korzystniejsze z punktu widzenia wymogów ekologicznych, gdy¿ ze wzglêdu na p³ynn¹ formê i mo¿liwoœæ bardzo równomiernego rozprowadzenia na powierzchni pola, azot zawarty w tym nawozie jest pe³niej i  efektywniej pobierany przez roœliny. Wszystkie te cechy powoduj¹, ¿e stosowanie RSM jest obecnie bardziej op³acalne ni¿ tradycyjnej saletry i saletrzaku, które to nawozy mo¿e z powodzeniem zastêpowaæ. Badania efektywnoœci produktu aktywnie wspiera Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa – PIB w Pu³awach. Zalety nawo¿enia p³ynnym nawozem RSM potwierdzaj¹ doœwiadczenia polowe przeprowadzone przez Instytut. Wyniki badañ jednoznacznie wskazuj¹, ¿e RSM jest najbardziej efektywnym nawozem wytwarzanym przez Spó³kê. Efektywnoœæ produkcyjna i ekonomiczna RSM okaza³a siê wy¿sza w stosunku do saletry amonowej, a najwiêksze efekty nawo¿enia RSM uzyskano w uprawie rzepaku i kukurydzy. Badania IUNG przeprowadzone na pszenicy ozimej w okresie trzyletnim wskazuj¹, ¿e RSM jest nawozem bardziej skutecznym ni¿ nawozy w formie sta³ej, a pszenica nawo¿ona p³ynn¹ form¹ azotu uzyskiwa³a plony o 12–15% wy¿sze, zaœ ziarno osi¹ga³o lepsze parametry wypiekowe. RSM wywar³ najwiêkszy wp³yw na podwy¿szenie zawartoœci bia³ka i glutenu w ziarnie. Efektywne wykorzystanie RSM w uprawach polowych uwarunkowane jest: • przestrzeganiem terminów, wielkoœci dawek i stê¿eñ azotu oraz dostosowaniu ich do gatunku roœliny i jej fazy rozwojowej • zastosowaniem specjalnego sprzêtu i oprzyrz¹dowania podczas oprysku i rozlewu • uwzglêdnieniem warunków atmosferycznych w okresie oprysku roœlin Prognozy przewiduj¹ dalszy wzrost popytu na ten produkt, co bêdzie efektem korzystnych przemian w strukturze agrarnej, powoduj¹cej wzrost liczby i area³u gospodarstw du¿ych, lepszego uzbrojenia rolnictwa w specjalistyczny sprzêt do aplikacji nawozów p³ynnych i wymogów unijnych w zakresie ochrony œrodowiska. Ponadto w d³ugoterminowej perspektywie (do 2020 roku) przewidywany jest dla Polski wzrost poziomu nawo¿enia, warunkuj¹cy wzrost produkcji roœlinnej oraz jednostkow¹ wydajnoœæ z hektara determinuj¹c¹ op³acalnoœæ produkcji rolniczej. Szczególne znaczenie dla wzrostu sprzeda¿y i konsumpcji nawozów p³ynnych, którym jest RSM, ma rozbudowa zaplecza logistycznego, w tym zbiorników gwarantuj¹cych mo¿liwoœæ przechowywania produktu. Ponadto logistyka pozwala stabilizowaæ ceny i minimalizowaæ niekorzystne efekty sezonowych wahañ zapotrzebowania na ten nawóz. Okres podstawowego stosowania RSM w Polsce jest stosunkowo krótki (marzec – maj).O wielkoœci sprzeda¿y RSM w  sezonie w  g³ównej mierze decyduje iloœæ punktów dystrybucyjnych oraz iloœæ i  pojemnoœæ baz magazynowych u dystrybutorów i rolników. Rozszerzanie bazy zbiornikowej w terenie jest obecnie jednym z podstawowych czynników mog¹cych wp³yn¹æ na wzrost popytu na RSM w  kraju. Rozwój bazy zbiornikowej w  sieci dystrybucji pozwala na utrzymywanie odpowiednich zapasów produktu i szybk¹ ich rotacjê.

Katalog Odmian 

77


Technologia uprawy buraka cukrowego BURAK CUKROWY – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha] Azot N [kg]

BURAK CUKROWY

600

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

60

200

80

50

120–140

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ 2. Buraki cukrowe uprawiane po oborniku, dawka 30 t/ha BURAK CUKROWY – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

BURAK CUKROWY

600

500–600

80–100

400–500

15

600–800

Technologia uprawy buraka cukrowego – preparaty, dawki i zastosowanie Dawka

Faza stosowania

Goltix 700 SC

2,0 l/ha

BBCH 0-9

• Zabieg zwalczania chwastów wykonywany bezpoœrednio po siewie buraków

Goltix 700 SC + Betanal Elite 274 EC

1,0 l + 0,8–1,0 l/ha

BBCH 10-12

• Zabieg wykonujemy po wschodach chwastów niezale¿nie od fazy rozwojowej buraków (7–10 dni po pierwszym zabiegu)

Goltix 700 SC + Betanal Elite 274 EC

1,0 l + 0,8–1,0 l/ha

BBCH 10-14

• W razie potrzeby powtarzamy zabieg – wykonujemy po wschodach chwastów niezale¿nie od fazy rozwojowej buraków (7–10 dni po drugim zabiegu)

Preparat

Zastosowanie

Herbicydy

Fungicydy Orius Extra 250 EW

0,8 l/ha

BBCH 39-49 • Zapobiega wystêpowaniu chwoœcika burakowego

Duett Ultra 497 SC

0,5–0,6 l/ha

BBCH 46-90 • Zapobiega wystêpowaniu chwoœcika burakowego

Insektycydy Proteus 110 OD

0,5–0,75 l/ha BBCH 17-49

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: mszyce trzmielinowo-burakowe, mszyce brzoskwiniowo-ziemniaczane

Plant Power-extra energia

1,0–2,0 l/ha Fylloton 1,0–2,0 l/ha

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu BBCH 17-27 nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin BBCH 29-32 • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • Najlepiej stosowaæ ³¹cznie z adjuwantem • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne Perfektmikro + Solubor DF

3,0 l + 3,0 kg/ha

BBCH 17-33

Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn + Solubor DF

5,0 l + 1,5 l + 1,5 l + 1,0 kg/ha

BBCH 37-49

78 

lechpol

®

• Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy


HERBICYDY

Fungicydy

Insektycydy

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

00

09

Goltix 700 SC

14

Goltix Goltix 700 SC 700 SC + Betanal + Betanal Elite 274 EC Elite 274 EC

19

Fylloton

31

Fylloton

Perfektmikro + Solubor DF

33

Proteus 110 OD

39

Orius Extra 250 EW

49

Duett Ultra 497 SC

Basfoliar 36 Extra + Adob Zn + Adob Mn + Solubor DF

Technologia uprawy buraka cukrowego

Katalog Odmian 

79


Technologia uprawy ziemniaka ZIEMNIAK – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha]

Azot N [kg]

Fosfor P2O5 [kg]

Potas K2O [kg]

Magnez MgO

Siarka S [kg]

ZIEMNIAK

300

120

45

140

18

15

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ 2. Ziemniaki uprawiane po oborniku, dawka 20 t/ha ZIEMNIAK – zapotrzebowanie na mikroelementy w gramach Roœlina

Plon [dt/ha]

Mangan Mn [g]

MiedŸ Cu [g]

Cynk Zn [g]

Zelazo Fe [g]

Molibden Mo [g]

Bor B [g]

ZIEMNIAK

300

350

50

200

2

150

Technologia uprawy ziemniaków – preparaty, dawki i zastosowanie Dawka

Faza stosowania

Zastosowanie

0,75 l/ha

BBCH 0-9

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty dwuliœcienne: chwastnica jednostronna, fio³ek polny, gwiazdnica pospolita, komosa bia³a, przetaczniki, rdest powojowy

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

2,0 kg/ha

BBCH 10-31

• Zapobiega wystêpowaniu zarazy ziemniaka,natomiast przy dawce 2,5 kg/ha równie¿ alternariozê

Pyton Consento 450 SC

2,0 l/ha

BBCH 30-49

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: alternarioza, zaraza ziemniaka

Acrobat MZ 69 WG

2,0 kg/ha

BBCH 50-61

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: alternarioza, zaraza ziemniaka

Infinito 687,5 SC

1,6 l/ha

BBCH 60-79 • Zapobiega wystêpowaniu zarazy ziemniaka na liœciach oraz na ³odydze

Pyton Consento 450 SC

2,0 l/ha

BBCH 78-89

Preparat Herbicydy Mistral 70 WG Fungicydy

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: alternarioza, zaraza ziemniaka

Insektycydy Proteus 110 OD

0,3–0,4 l/ha

BBCH 30-65 • Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: stonka ziemniaczana

Plant Power-extra energia

1,0 l/ha Fylloton 1,0 l/ha

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu BBCH 10-19 nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin BBCH 20-29 • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • Najlepiej stosowaæ ³¹cznie z adjuwantem • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne Perfektmikro + Solubor DF 80 

lechpol

®

3,0 l + • Nawozy dolistne uzupe³niaj¹ce zapotrzebowanie roœlin uprawnych BBCH 40-69 na mikroelementy 0,5–1,0 kg/ha


HERBICYDY

Fungicydy

Insektycydy

PLANT POWER

NAWOZY DOLISTNE

00 kiełkowanie

01 wschody

Mistral 70 WG

Fylloton

10–19 tworzenie wiech i łodyg

Pyton Consento 450 SC

Proteus 110 OD Acrobat MZ 69 WG Infinito 687,5 SC

Pyton Consento 450 SC

20–29 30–39 40–49 50–69 70–79 91–93 95–97 wzrost zwarcie formowanie kwitnienie formowanie zasychanie dojrzałość części nad- międzywęźli stolonów jagód naci zbiorcza ziemnych i bulw

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

Fylloton

Perfektmikro + Solubor DF

Technologia uprawy ziemniaka

Katalog Odmian 

81


Technologia uprawy cebuli CEBULA – zapotrzebowanie na makroelementy w kilogramach [kg/ha] Roœlina

Plon [dt/ha] Azot N [kg] Fosfor P2O5 [kg] Potas K2O [kg] Magnez MgO Siarka S [kg]

CEBULA

500

160

80

150

50

Bor B [g]

85

600

Za³o¿enie: 1. Zasobnoœæ gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu w przedziale pomiêdzy œredni¹ a wysok¹ zasobnoœci¹ 2. Wymagane pH 7,0 Technologia uprawy cebuli – preparaty, dawki i zastosowanie Dawka

Faza stosowania

3,0–5,0 l/ha

BBCH

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota ró¿owa, komosa bia³a, miot³a zbo¿owa, przytulia czepna, rzodkiew œwirzepa, sporek polny, szar³at szorstki, wiechlina roczna, w³oœnica sina, w³oœnica zielona

0,3–0,4 l/ha

BBCH

• Skutecznie zwalcza nastêpuj¹ce chwasty: ambrozja bylicolistna, blekot pospolity, chaber b³awatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostro¿eñ polny, podbia³ pospolity, psianka czarna, rdest powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, ¿ó³tlica drobnokwiatowa

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

2,5 kg/ha

BBCH (faza 4 liœci)

Signum 33 WG

1,0 kg/ha

BBCH

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: m¹czniak rzekomy, alternarioza

Acrobat MZ 69 WG

2,0–2,5 kg/ha

BBCH

• Zapobiega wystêpowaniu m¹czniaka rzepakowego

Amistar 250 SC

0,8 l/ha

BBCH

• Zapobiega wystêpowaniu nastêpuj¹cych chorób: m¹czniak rzekomy, szara pleœñ, zgnilizna szyjki, alternarioza

0,09 l/ha

BBCH

• Zwalcza nastêpuj¹ce szkodniki: wciornastki, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka

Preparat

Zastosowanie

Herbicydy Pendigan 330 EC

Lontrel 300 SL

Fungicydy • Zapobiega wystêpowaniu m¹czniaka rzekomego cebuli

Insektycydy Fastac 100 EC

Plant Power-extra energia

Fylloton

1,0 l/ha

BBCH (faza 4 liœci)

1,0 l/ha

10–14 dni po I zabiegu

1,0 l/ha

10–14 dni po II zabiegu

• Zwiêksza odpornoœæ roœliny na stres, powoduje szybk¹ regeneracjê roœlin nawet po tak niekorzystnych warunkach œrodowiskowych jak grad, nag³e zmiany temperatur, mróz, zahamowanie wzrostu po zastosowaniu nieodpowiedniej dawki herbicydów lub pestycydów • Powoduje zaoszczêdzenie przez roœlinê energii w procesie metabolizmu poprzez dostarczanie substancji organicznych, które roœlina musia³aby poddaæ procesowi syntezy • Stymuluje ekspansjê komórkow¹, wyd³u¿anie pêdów w przypadku niekorzystnych warunków œrodowiskowych (spadek temperatury i iloœci œwiat³a) • Zwiêksza produktywnoœæ roœlin • Wzmacnia w³aœciwoœci substancji aktywnych, z którymi jest stosowany (inne nawozy i pestycydy) • Najlepiej stosowaæ ³¹cznie z adjuwantem • UWAGA: nie ³¹czyæ z preparatami typowo miedziowymi!

Nawozy dolistne 1,0 l/ha Perfektmikro

1,0 l/ha 1,0 l/ha

82 

lechpol

®

BBCH (faza 4 liœci) 10–14 dni po I zabiegu 10–14 dni po II zabiegu

• Nawóz dolistny uzupe³niaj¹cy zapotrzebowanie roœlin uprawnych na mikroelementy


HERBICYDY

Fungicydy

Pendigan 330 EC

Lontrel 300 SL

Fylloton

Perfektmikro

Ridomil Gold MZ 67,8 WG Signum 33 WG

Fastac 100 EC

Fylloton

PLANT POWER

Insektycydy

Perfektmikro

NAWOZY DOLISTNE

Acrobat MZ 69 WG

Fylloton

Perfektmikro

Amistar 250 SC

Technologia uprawy cebuli

Katalog Odmian 

83


Dzia³ Pasz Przedstawiamy Pañstwu nasz¹ ofertê handlow¹ najlepszych produktów zarówno uznanych firm bran¿y paszowej, jak i produktów marki w³asnej. Jakoœæ produktów, jakie posiada w swojej ofercie P.W. lechpol sp. z o.o., pozwala osi¹gn¹æ zadowolenie hodowcy. Chcielibyœmy, aby proponowany przez nas asortyment wzbudzi³ Pañstwa zainteresowanie i uznanie. Stwarzamy mo¿liwoœci dostosowania parametrów paszy do indywidualnych potrzeb. Dla poszczególnych grup ¿ywieniowych przygotowaliœmy szerok¹ gamê asortymentów.

BYD£O

TRZODA CHLEWNA

– œruta sojowa

– dodatki mineralno-witaminowe

– œruta rzepakowa

– koncentraty marki w³asnej

– DDGS susz kukurydziany    Futer Maxi – wys³odki melasowane     Futer Standard – pszenmix

– pasze

– cornmix – detoksykanty – gliceryna – dodatki mineralno-witaminowe – koncentraty marki w³asnej  bia³kowy

Produkty dostêpne s¹ luzem lub w opakowaniach typu big bag oraz w workach 25–50 kg.

 bia³kowo-energetyczny – korektor – œruta kukurydziana z melas¹ – melasa buraczana w paletopojemnikach – wywary zbo¿owe, m³óto – pasze 1. Preparat mlekozastêpczy dla ciel¹t, na 1 i 2 okres odchowu. Zawiera doskona³ej jakoœci s³odk¹ serwatkê, suszone rozpy³owo oleje roœlinne oraz unikatowy pakiet prozdrowotny IMAGRO® 2. Mieszanka pe³noporcjowa dla ciel¹t. Pasza do 3 miesi¹ca ¿ycia, z ca³ymi ziarnami kukurydzy, owsa, plus melasa. Pasza od 3 miesi¹ca ¿ycia, musli w postaci gniecionego ziarna.

84 

lechpol

®


Dzia³ Pasz Zdaj¹c sobie sprawê, jak nieprzewidywalne bywaj¹ ceny w ostatnich latach na ¿ywiec wieprzowy lub mleko krowie, dobraliœmy najlepsze, najbardziej efektywne i ekonomiczne surowce oraz komponenty paszowe. Dziêki naszym ofertom produktowym, Pañstwa produkcja zwierzêca w najlepszy sposób wykorzysta potencja³ genetyczny. Wierzymy, ¿e proponowane przez nas rozwi¹zania dadz¹ efekt w postaci wy¿szej produkcji, jakoœci, oraz przynios¹ po¿¹dany efekt ekonomiczny.

KONCENTRATY DLA TRZODY CHLEWNEJ: FUTER STANDARD 15%/12,5%

Koncentrat bia³kowy przeznaczony do sporz¹dzania mieszanek paszowych dla trzody chlewnej w wadze 30–110 kg; wysoka zawartoœæ bia³ka, energii, minera³ów, witamin, aminokwasów, komplet enzymów. Zapewnia odpowiedni¹ zdrowotnoœæ tuczników, wysok¹ miêsnoœæ, niskie zu¿ycie paszy.

KONCENTRATY DLA BYD£A: BIA£KOWY 35%

Surowce naturalne typu œruta rzepakowa, œruta sojowa, œruta kukurydziana, DDGS kukurydziany, melasa. Przeznaczony do sporz¹dzania mieszanki treœciwej w oparciu o zbo¿a pochodz¹ce z gospodarstwa. Produkt uzupe³niaj¹cy niedobory sk³adników w dawce pokarmowej.

BIA£KOWO-ENERGETYCZNY

Surowce naturalne: œruta sojowa, œruta kukurydziana, melasa, wysoki poziom energii MJ 13,5, skrobi 390 g, bia³ka 30%. W przypadku stosowania pasz gospodarskich produkt uzupe³niaj¹cy lub forma premiowania krów w okresie powycieleniowym.

KOREKTOR ENERGETYCZNY: œruta kukurydziana z melas¥ Sk³adniki analityczne na poziome: ENERGIA MET. 14 MJ, NEL 9,8 MJ, bia³ko surowe 9,5%, w³ókno surowe 2,8%,

Mieszanka paszowa uzupe³niaj¹ca na okres powycieleniowy. Produkt stanowi¹cy doskona³e uzupe³nienia energii w dawce. Powoduje przed³u¿enie okresu szczytu laktacji na wysokim poziomie, utrzymuj¹c kondycjê krowy. Zapewnia w³aœciwy poziom bia³ka w mleku, podaj¹c energiê w postaci prostej i ³atwo dostêpnej.

Do zapoznania siê ze szczegó³ow¹ ofert¹ zapraszamy do sklepów oddzia³owych lub na stronê internetow¹ www.lechpol-szubin.pl

Katalog Odmian 

85


czerwiec 2013 Grocholin gmina Kcynia

Serdecznie zapraszamy


j i n œ o R

. . . i m a n z razem

P.W. lechpol® sp. z o.o.

Oddziały:

ul. Jana Pawła II 36 89–200 SZUBIN tel. 52 384 28 51 fax 52 384 24 20 biuro@lechpol-szubin.pl

DZIEWIERZEWO Dziewierzewo 33 89–240 Kcynia tel./fax: 52 384 10 25 dziewierzewo@lechpol-szubin.pl

KRAJENKA ul. Domańskiego 25 77–430 Krajenka tel./fax: 67 263 81 45 krajenka@lechpol-szubin.pl

PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 32 A 88–230 Piotrków Kujawski tel./fax: 54 265 48 40 piotrkow@lechpol-szubin.pl

Cena: 29,99 zł

www.lechpol-szubin.pl

Wiosna 2013 katalog  
Wiosna 2013 katalog  

Katalog odmian - PW. Lechpol sp. z o.o.

Advertisement