Page 1


Nie uciekaj od osób niepe³nosprawnych Na przedostatniej stronie komiksu, który masz w rêkach, pokazana jest sytuacja, kiedy dziewczyna na wózku czeka na przejœciu dla pieszych. Stoj¹cy tam ch³opak zastanawia siê, czy jej pomóc, ale... boi siê zapytaæ. Czy taka sytuacja mo¿e siê zdarzyæ? A czy zdarzy³a siê Tobie? W³aœnie! Ten komiks ma na celu pokazanie jak komunikowaæ siê z osobami z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci i jakie s¹ elementarne zasady savoir-vivre’u wobec tych osób. Podstawowa zasada jest jedna: traktujmy siê podmiotowo – dla osoby niepe³nosprawnej (podobnie jak dla wszystkich innych ludzi) nic nie jest bardziej irytuj¹ce od ignorowania (co niekiedy czynimy z lêku przed kontaktem z nieznanym) b¹dŸ traktowania przedmiotowo (np. nie rozmawiam z ch³opakiem na wózku, bo towarzyszy mu sprawna dziewczyna; rozmawiam wiêc z dziewczyn¹ – mo¿e to jego opiekunka). Jak Ty byœ siê czu³/-a w takiej sytuacji?! Nie pos³uguj siê stereotypami – ka¿dy cz³owiek z niepe³nosprawnoœci¹ jest inny, tak, jak w ogóle ka¿dy z nas jest inny! ZAPAMIÊTAJ: Osoby niewidome b¹dŸ s³abowidz¹ce Kiedy komunikujesz siê z osob¹ niewidom¹ lub s³abowidz¹c¹, pamiêtaj, ¿e: musisz traktowaæ j¹ podmiotowo – zapytaj, czy potrzebuje pomocy i nie narzucaj siê, zanim nawi¹¿esz kontakt fizyczny, uprzedŸ o tym (niedopuszczalne jest np. chwytanie znienacka za rêkê) – podobnie w sytuacji, kiedy osoba taka np. wsiada do windy, w której jesteœ Ty, jeœli zamierzasz podprowadziæ niewidomego, zaproponuj mu swoje ramiê – nie mo¿na takiej osoby ci¹gn¹æ za rêkê, w miarê precyzyjnie opisuj otoczenie; podobnie, jeœli wskazujesz tylko drogê, musisz podaæ konkretne wskazówki, niewymagaj¹ce orientacji wzrokowej, jeœli zostawiasz osobê niewidom¹ sam¹ w obcym miejscu, pozostaw j¹ blisko punktów odniesienia (œciany, mebla) tak, aby poradzi³a sobie z orientacj¹, jeœli ze swoim niewidomym koleg¹ spotykasz grupê ludzi – koniecznie przedstaw go wszystkim, ¿eby nie by³ zaskoczony nowymi osobami i nie czu³ siê wykluczony. Osoby nies³ysz¹ce Kiedy nawi¹zujesz kontakt z kimœ nies³ysz¹cym, pamiêtaj: traktuj go podmiotowo – staraj rozmawiaæ siê z nim bezpoœrednio, nawet jeœli towarzyszy wam t³umacz jêzyka migowego – partnerem rozmowy jest osoba nies³ysz¹ca, t³umacz tylko pomaga! zwróæ uwagê na ograniczenia tej osoby w komunikowaniu siê: nie ¿uj gumy, nie zas³aniaj ust, NIE KRZYCZ!, nie mów za szybko; zanim zaczniesz mówiæ do osoby nies³ysz¹cej upewnij siê, ¿e ona na Ciebie patrzy! aby dowiedzieæ siê, czy Twój rozmówca woli migaæ, gestykulowaæ, pisaæ, czy mówiæ, obserwuj, jakie daje Ci sygna³y, jeœli czegoœ nie zrozumia³eœ/-a, daj o tym znaæ: zastanów siê, czy lubisz, kiedy ktoœ tylko udaje, ¿e wie o co Ci chodzi?


Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ Podstawowa kwestia: osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ maj¹ swoj¹ wra¿liwoœæ: nie traktuj ich wiêc protekcjonalnie i nie mów jêzykiem ma³ych dzieci. Poza tym: u¿ywaj prostych, jasnych zdañ, nie próbuj podejmowaæ za nich decyzji – s¹ doroœli, osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ czêsto potrzebuj¹ wiêcej czasu: kiedy zadajesz pytanie albo prosisz o decyzjê w jakiejœ sprawie MIEJ CIERPLIWOŒÆ, oka¿ szacunek. Osoby z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu (w tym poruszaj¹ce siê na wózkach) Wózkowicze s¹ OSOBAMI a nie przedmiotami. NIGDY nie naruszaj przestrzeni prywatnej takiej osoby np. staj¹c przed ni¹ i zas³aniaj¹c widok (a w³aœciwie udostêpniaj¹c widok Twoich d¿insów) albo pochylaj¹c siê nad wózkiem, ¿eby uœmiechn¹æ siê do kogoœ, kto stoi dalej. Rzecz jasna, nie ³ap te¿ za wózek! Nasze miasta to dla wózkowiczów swoisty tor przeszkód, wiêc czasem mog¹ potrzebowaæ Twojej pomocy. Zawsze zapytaj, czy i jak mo¿esz tej pomocy udzieliæ. Wnoszenie wózka po schodach to ostatecznoœæ, stresuj¹ca dla samej osoby na wózku i trudna dla wnosz¹cych. Kiedy ktoœ prosi Ciê o pomoc, sprawdŸ, czy dany budynek ma podjazdy i windy. B¹dŸ gotowy, aby pomóc przy siêganiu po przedmioty. Nie masz pojêcia, jak wiele rzeczy umieszczonych jest za wysoko dla wózkowiczów: od okienek w kasach na dworcach po kontakty elektryczne w wielu budynkach. Nie musisz czuæ siê skrêpowany w obecnoœci ludzi z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami. Komiks „Ka¿dy ma jakieœ schody” ma na celu wskazanie podstawowych zasad komunikowania siê z osobami o ró¿nych niesprawnoœciach. Pamiêtaj, jeœli kiedykolwiek bêdziesz mia³/-a w¹tpliwoœæ, jak siê zachowaæ wobec takiej osoby – po prostu z ni¹ porozmawiaj. Publikacja przeznaczona jest jako materia³ edukacyjny dla gimnazjów.

Pomys³ i projekt – Fundacja OTWÓRZ OCZY Tekst: Micha³ Rydzewski, Natalia Sobczak Rysunki: Arkadiusz Wilczek Sk³ad i ³amanie: Tomasz Wojakowski Nak³ad wydany przez: Miasto Gdynia Samodzielny Referat do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, e-mail:niepelnosprawni@gdynia.pl ISBN 978-83-932299-0-1 Gdynia 2011


Komiks - Kazdy ma jakies schody  

Komiks przeznaczony dla gimnazjalistow o tematyce niepelnosprawnosci