Page 1


Publikacja, któr¹ macie Pañstwo w rêku, to opowiedziane w³asnymi s³owami historie macierzyñstwa piêciu kobiet. Coœ, co ³¹czy wszystkie bohaterki ksi¹¿eczki, to ogromna aktywnoœæ – praca, sukcesy sportowe, otwartoœæ na wyzwania, ró¿ne pasje. I rodzina. £¹czy je jeszcze jedno – wszystkie bohaterki s¹ niepe³nosprawne. Kwestia macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoœci¹ jest ma³o dostrzegana w mediach czy programach edukacyjnych. Tak naprawdê ma³o wiemy o niesprawnych mamach. I, na dobr¹ sprawê, nie potrafimy odpowiedzieæ na pytanie „jak to jest byæ niepe³nosprawn¹ mam¹ w Polsce?”. Szczególnie dotkliwe s¹ tu dwa obszary: nieprzygotowanie infrastruktury (s³u¿by zdrowia, pomocy spo³ecznej, placówek edukacyjnych) do niesienia m¹drego wsparcia mamom niepe³nosprawnym oraz bardzo powa¿na bariera mentalna, wynikaj¹ca z braku pozytywnego obrazu

Fundacja OTWÓRZ OCZY Tekst: Micha³ Rydzewski Fotografie: Magdalena Karowska-Koperwas oraz fotografie w³asne bohaterek historii Opracowanie graficzne, ³amanie: Tomasz Wojakowski ISBN 978-83-929240-3-6 Warszawa 2011

macierzyñstwa niesprawnych kobiet w spo³eczeñstwie. Wszystko to powoduje, ¿e m³ode dziewczyny z niepe³nosprawnoœci¹ s¹ niepewne siebie i boj¹ siê zostaæ matkami. Co gorsza, spo³eczeñstwo w coraz wiêkszym stopniu uwa¿a rodzicielstwo za kaprys, a rodzicielstwo osób niepe³nosprawnych za kaprys podwójny. Jako rodzice wierzymy w to, ¿e posiadanie rodziny jest wa¿ne. Wierzymy, ¿e warto mieæ dzieci. Chcemy wiêc, ¿eby ta publikacja, nios¹ca w sobie du¿y walor autentyzmu, wp³ynê³a na akceptacjê swojego macierzyñstwa u kobiet z niepe³nosprawnoœci¹. Pragniemy równie¿ zwróciæ uwagê spo³eczeñstwa na wartoœæ osobist¹, rodzinn¹, ale równie¿ spo³eczn¹ rodzicielstwa osób niepe³nosprawnych. Macierzyñstwo jest ogromn¹ radoœci¹, ale sk³ada siê z codziennoœci, ze zwyk³ych, banalnych sytuacji. O tym równie¿ jest ta ksi¹¿eczka. Autorzy

Publikacja AUTOPORTRET powsta³a w ramach projektu pod t¹ sam¹ nazw¹, realizowanego przez Fundacjê Otwórz Oczy w ramach partnerstwa ruchu spo³ecznego Wspólnej Drogi Pokonywanie niepe³nosprawnoœci. Publikacja dystrybuowana jest bezp³atnie. O innych dzia³aniach Fundacji Otwórz Oczy przeczytaæ mo¿na na www.otworzoczy.pl


Marta Makowska

Olimpiada, której nie by³o czyli najwiêkszy sportowy sukces


„Marta Makowska to bodaj najbardziej utalentowana i utytu³owana zawodniczka w szermierce na wózkach w Polsce i jedna z najlepszych na œwiecie, zdobywczyni 4 z³otych medali na Paraolimpiadzie w Sydney w 2000 r. (floret i szpada w kategorii indywidualnej i w dru¿ynie) 2 br¹zowych medali na Paraolimpiadzie w Atenach 2004 r. (floret indywidualnie i dru¿ynowo), wielokrotna mistrzyni Œwiata i Europy, tryumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Œwiata w obu broniach w latach 2000-2004” – tyle Wikipedia. Prywatnie mama Gabrysi (3 lata). Porusza siê na wózku.

Z Olimpiad¹ w Pekinie by³o tak: oczywiœcie chcia³am mieæ dzieci i mój m¹¿ te¿. I staraliœmy siê o to d³u¿szy czas – bez efektu. Przyszed³ rok 2008 i kwalifikacja do startu w polskiej ekipie paraolimpijskiej jad¹cej do Pekinu w³aœnie. Olimpiada to wielkie wyzwanie w ¿yciu sportowca, w moim ¿yciu. Starania o dziecko, jakby to powiedzieæ... zawiesiliœmy na czas jakiœ, a ja zaczê³am przy-

gotowywaæ siê do startu. Gabrysia pojawi³a siê w³aœnie wtedy, znienacka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zamiast na Olimpiadê trafi³am na porodówkê; kibicowa³am jedynie kole¿ankom na treningach i zawodach kwalifikacyjnych. Mo¿e przywioz³abym z Chin medale a mo¿e nie. Tego siê nigdy nie dowiemy. Mamy za to Gabrysiê, która teraz ma trzy lata. Tak, ci¹¿a dziewczyny na wózku to wyzwanie. Ze sob¹ radzi³am sobie œwietnie, ale trzeba mieæ si³ê, ¿eby stawiæ czo³a bliskim, którzy siê o nas martwi¹. Moja mama martwi³a siê o mnie – ¿e ze wzglêdu na moj¹ niepe³nosprawnoœæ, ci¹¿a bêdzie dla mnie bardzo trudna (a¿ tak bardzo na szczêœcie nie by³a). Trzeba te¿ stawiæ czo³o s³u¿bie zdrowia. Na pocz¹tku zdo³owa³a mnie bardzo moja ginekolog, która po d³ugim wywodzie o mo¿liwych zagro¿eniach mojego zdrowia, nie podjê³a siê prowadzenia ci¹¿y. Potem by³o kilku lekarzy i placówek, które mia³y jedn¹ wspóln¹ ce-


chê: nie czu³am siê tam traktowana jak cz³owiek, pacjentka, tylko jak przypadek. Dopiero po d³ugich bojach uda³o siê znaleŸæ lekarza, który traktowa³ mnie bezproblemowo. Jeszcze badania prenatalne, jakby nie patrzyæ, kryj¹ce w sobie sugestiê, ¿e z dzieckiem „takiej” matki te¿ mo¿e byæ coœ nie tak. Lekarze oczywiœcie sugerowali mi takie badania i na pocz¹tku by³ dla mnie oczywiste, ¿e je zrobiê – jak to zlecenie lekarza dla pacjenta. Prze³om przyszed³, gdy rozmawia³am ze znajom¹ „wózkow¹” mam¹. Opowiedzia³am jej o badaniach prenatalnych, a ona na to zada³a mi doœæ oczywiste pytanie: ale po co? Okaza³o siê, ¿e moja znajoma nie zrobi³a tych badañ. Po tej rozmowie te¿ z nich zrezygnowa³am – bo na dobr¹ sprawê co by mi przysz³o z wiedzy, ¿e coœ jest nie w porz¹dku z maleñstwem? A przecie¿ badania prenatalne s¹ jednak doœæ inwazyjne. Ostatecznie ma³¹ rodzi³am w Instytucie Matki i Dziecka i muszê powiedzieæ, ¿e to bardzo dobry szpital, który by³ rekompensat¹ za trudne pocz¹tki ci¹¿y. Zajêli siê tam nami bardzo ¿yczliwie i przed i po porodzie – pielêgniarki du¿o pomaga³y mi na przyk³ad przy pielêgnacji dziecka. Jeszcze o ci¹¿y: wbrew przewidywaniom prawie do samego koñca czu³am siê dobrze. I by³am bardzo aktywna. Dopiero lekarz powiedzia³ mi – ko³o 6 miesi¹ca – ¿ebym dala sobie spokój z czêœci¹ aktywnoœci i odpoczywa³a. Mojego brzuszka niespecjalnie by³o widaæ (charakterystyczne dla przysz³ych mam na wózkach – pozycja siedz¹ca wiele maskuje), wiêc raczej nie s³ysza³am komentarzy odnoœnie mojej ci¹¿y od osób postronnych. Generalnie, ku mojemu zdziwieniu, zajmowanie siê niemowlêciem od pocz¹tku nie by³o

…bra³am j¹ na wózek i pcha³am go, sama poruszaj¹c siê na wózku. S¹siadki musia³y byæ wstrz¹œniête…


jakieœ strasznie trudne. Mi³oœæ za³atwia prawie wszystko, resztê m¹¿ i troszkê drobnych usprawnieñ, nazwijmy to, technicznych – np. odpowiednio ustawiony przewijak itp. Mamy przystosowane mieszkanie, wiêc nie by³o trudno wpasowaæ w nie malucha. Jedyn¹ rzecz¹, w której w ca³oœci wyrêcza³ mnie m¹¿, by³y k¹piele dzidziusia. Moje ¿ycie na-razie-etatowej-mamy-wózkowiczki (nie wróci³am do pracy po porodzie, zbieram siê) utrudniaj¹ drobiazgi i ma³e, ale codzienne uci¹¿liwoœci – najbardziej widaæ to na spacerach. Pamiêtam pierwsze spacery z maleñstwem, po uliczkach mojego osiedla: ja bra³am j¹ na wózek i pcha³am go, sama poruszaj¹c siê na wózku. S¹siadki musia³y byæ wstrz¹œniête. Ale radzi³am sobie œwietnie; jedynie wêdrówki po oblodzonych lub zaœnie¿onych chodnikach by³y niemo¿liwe, ale zima tego roku by³a krótka i ³askawa dla wózkowiczów. I tak, mimo ¿e mieszkam na zamkniêtym, nowoczesnym warszawskim osiedlu, spacer z dzieckiem na wózku wymaga³ precyzyjnego planowania trasy: bez krawê¿ników, ani nawet pó³krawê¿ników (takich

malutkich niby-dostosowanych specjalnie dla wózków), z unikaniem miejsc zastawianych bezmyœlnie przez parkuj¹ce auta itd. By³o to wyzwanie. Trudniejszy czas nast¹pi³, kiedy Gabrysia zaczê³a biegaæ – zauwa¿cie, ¿e dla wózkowicza/-czki wszystkie place zabaw wysypane piaskiem, albo z ogromn¹ piaskownic¹, to tory przeszkód nie do przebycia. Na szczêœcie na osiedlu mamy plac tartanowy, i chwalê go sobie bardzo – jest w ca³oœci dla mnie dostêpny. Dobrze te¿, ¿e osiedle jest ogrodzone: Gabrysia jest ju¿ na tyle du¿a, ¿e zachowuje siê fair i nie ucieka mi „bo tak”. Ale na pocz¹tku wspólnych bieganych spacerów pomog³a mi solidarnoœæ mam z podwórka – to moje s¹siadki i towarzyszki niedoli zgarnia³y mi ma³¹ kiedy siê schowa³a, albo pobieg³a za daleko. Gabrysia wesz³a ju¿ w wiek, ¿e pyta o moj¹ niepe³nosprawnoœæ, choæ traktuje j¹ jako coœ oczywistego. Ostatnio kiedy powiedzia³am „no to idziemy myæ zêby” tonem nie znosz¹cym sprzeciwu sprostowa³a: „ja idê, ty jedziesz”.


Agnieszka Kwolek

Najwa多niejsze jest...


Agnieszka Kwolek jest z wykszta³cenia muzykoterapeut¹. Pracuje zawodowo w studio nagrañ. W wolnym czasie, co widaæ na fotografiach, jeŸdzi konno. Mama 6-letniej Oli. Jest osob¹ s³abowidz¹c¹. Jest te¿ kobiet¹ bardzo przedsiêbiorcz¹: gdy dosta³a pierwsz¹ pracê w Warszawie mia³a jeden dzieñ na decyzjê o przeprowadzce z rodzinnego Podkarpacia. Spakowa³a dwa plecaki i ruszy³a w drogê. Na razie siê nie zatrzyma³a...

O ci¹¿y dowiedzia³am siê wtedy, gdy kupiliœmy mieszkanie – najlepszy czas, prawda? Z uwagi na chorobê oczu z góry wiedzia³am, ¿e nie bêdê rodziæ naturalnie (chocia¿ mia³am na to ogromn¹ ochotê, ale rozs¹dek zwyciê¿y³). I tak urodzenie dziecka zapewne mia³o wp³yw na pogorszenie siê mojego

widzenia. Jak du¿y, nie wiem, ale gdy nie ryzykujesz, nie wygrywasz. Skoro wiedzia³am, ¿e nie bêdzie naturalnego porodu, nie zapisa³am siê te¿ i nie chodzi³am do ¿adnej szko³y rodzenia. Poprosiliœmy jednak z mê¿em po³o¿n¹, ¿eby przygotowa³a nam coœ w rodzaju indywidualnych korepetycji i pokaza³a podstawowe zasady pielêgnacji malucha. Bardzo wa¿ne by³o to, ¿eby nie zrobi³a standardowej opowieœci albo wyrafinowanego wyk³adu instrukta¿owego ze slajdami, których i tak bym nie zobaczy³a. Jak obchodziæ siê z niemowlêciem, przystawiaæ do piersi, pielêgnowaæ, przewijaæ, k¹paæ i co tam jeszcze pokaza³a nam na lalce. Wszystkiego mogliœmy dotkn¹æ i, mo¿na powiedzieæ, przymierzyæ. By³o to pokrzepiaj¹ce i dziêki temu czu³am siê pewniej w nowej roli przysz³ej mamy. Tyle, jeœli chodzi o rozs¹dek i racjonalnoœæ w ci¹¿y. Poza tym zachowywa³am siê


zdecydowanie nierozs¹dnie i nieracjonalnie. Oczekiwanie na dziecko jest wielk¹ radoœci¹, wiêc ja tê radoœæ okazywa³am. I mój m¹¿ równie¿: np. poprzez taniec – z brzuchem! Kiedyœ na treningu (podczas walca wiedeñskiego) mieliœmy wywrotkê na parkiecie i oczywiœcie spowodowa³o to spore zamieszanie. Mam bardzo dobre wspomnienia ze szpitala. Obs³uga sporo mi pomaga³a i zachowywa³a du¿o zdrowego rozs¹dku - na przyk³ad œwiadomie nie zmieniano mi sali poporodowej, ¿eby nie zmieni³a mi siê topografia, co dla niewidomych jest prawdziwym problemem. W drobnych rzeczach pokazuje siê solidarnoœæ ludzka. Pamiêtam taki jeden, szczególny moment tu¿ po zameldowaniu siê z ma³¹ Ol¹ ze szpitala w domu. Poczu³am siê dziwnie rozdwojona psychicznie. Nagle dotar³o do mnie, ¿e ca³e moje ¿ycie ju¿ od dziœ diametralnie siê zmieni. I, ¿e wziêliœmy na siebie odpowiedzialnoœæ za ma³ego cz³owieczka – czy damy radê? To by³o coœ w rodzaju strachu, lêku przed zmian¹. Jednoczeœnie czu³am siê szczêœliwa, jak nigdy wczeœniej. Byæ mo¿e ka¿da matka to przechodzi? Na pocz¹tku, w pierwszych tygodniach naszego wspólnego z Ol¹ ¿ycia, pomaga³a mi mama. Kiedy zobaczy³a, ¿e sobie radzimy i dobrze nam razem, dyskretnie siê wycofa³a... Z moj¹ córk¹ dobrze siê bawimy. I na koniach, i na zwyk³ym osiedlowym placu zabaw. Kiedy Ola by³a nieco m³odsza i nie mia³a pe³nej œwiadomoœci moich ograniczeñ, mia³yœmy kilka towarzyskich wpadek. Kiedyœ np. bawi³yœmy siê w chowanego. W znanej przestrzeni nie

Najwiêksz¹ radoœæ sprawia mi obserwowanie, jak Ola rozwija siê: staje siê samodzielna… Czujê siê spe³niona, gdy Ola posiada jak¹œ now¹ umiejêtnoœæ, kiedy sama potrafi doœwiadczyæ czegoœ nowego. Warto byæ mam¹ dla takich chwil.


naprawdê profesjonalnym przewodnikiem osoby niewidomej. Tylko czasami dochodzi miêdzy nami do spiêæ: ostatnio, kiedy z Ol¹ by³yœmy z wizyt¹ w szpitalu, dwukrotnie poœlizgnê³am siê na schodach. Mimo prawid³owego prowadzenia mnie przez moj¹ córkê. Wtedy Ola karc¹co: „Mamo, chodzisz jakbyœ pi³a. Alkohol!”

jest to znów nic takiego trudnego; trzeba tylko uwa¿nie przetrzepaæ wszystkie zje¿d¿alnie, huœtawki, drabinki, krzaczki... uff... Z jednym zastrze¿eniem: obie strony przestrzegaj¹ tych samych regu³. A moja córka po prostu przemieszcza³a siê zamiast tkwiæ w miejscu i czekaæ na mamê. W rezultacie pogubi³yœmy siê obie i dopiero jakaœ ¿yczliwa dusza przyprowadzi³a mi Olê, nieco sp³akan¹. Od tego czasu regu³y gry w chowanego traktujemy ze œmierteln¹ powag¹, ha! Ola przyjmuje moj¹ niepe³nosprawnoœæ w sposób naturalny, bo dla niej jestem przede wszystkim mam¹, a nie niewidom¹ mam¹. Jest przy tym moj¹ profesjonaln¹ przewodniczk¹, naprawdê. Generalnie poruszam siê w nieznanej przestrzeni albo z bia³¹ lask¹, albo z Ol¹. Ona ma œwietn¹ orientacjê przestrzenn¹, doskonale pamiêta drogê, miejsca, w których by³a tylko raz i to jakiœ czas temu itp. Mo¿e byæ

Co jest dla mnie najwa¿niejsze w rodzicielstwie? Najwiêksz¹ radoœæ sprawia mi obserwowanie, jak Ola rozwija siê: staje siê samodzielna, czy – jak by to powiedzia³ psycholog – nabywa nowe kompetencje. Czujê siê spe³niona, gdy Ola posiada jak¹œ now¹ umiejêtnoœæ, kiedy sama potrafi doœwiadczyæ czegoœ nowego. Warto byæ mam¹ dla takich chwil.


El多bieta Wiech

Mama - niewa多ne jaka jest


Sprawia wra¿enie osoby spe³nionej. Ma kochaj¹cego, wspieraj¹cego mê¿a (tak przynajmniej sama go okreœla) i ukochan¹ 8-letni¹ córkê Wiktoriê. Sama twierdzi, ¿e rodzina to jej najwa¿niejszy priorytet i st¹d w³aœnie czerpie si³ê i radoœæ ¿ycia. Urodzi³a siê z rozszczepem krêgos³upa; porusza siê na wózku. Kiedyœ uprawia³a szermierkê, startowa³a w maratonach, wy¿ywa³a siê w tañcu na wózkach. Teraz, oprócz wychowywania córki, pracuje zawodowo.

Kiedy postanowiliœmy z mê¿em, ¿e staramy siê o dziecko, w ogóle nie zastanawia³am siê, czy wi¹¿e siê to - dla mnie, dla dzidziusia – z jakimœ ryzykiem. Chocia¿ mo¿e powinnam – vw szkole œredniej wmawiano nam – niesprawnym dziewczynom – ¿e wózkowiczki nie powinny myœleæ o dzieciach. Mówili nam, ¿e ci¹¿a mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na stan

zdrowia lub – ¿e dziecko mo¿e urodziæ siê z wad¹ rozwojow¹. Jakoœ jednak tak wysz³o, ¿e ja sama nie robi³am z tego problemu i jak siê okaza³o, na szczêœcie. Moja choroba nie jest genetyczna, a sprawne kobiety te¿ rodz¹ chore dzieci – tak sobie kombinowa³am. Ginekolog, do którego przysz³am potwierdziæ, ¿e jestem w ci¹¿y by³ zszokowany. Wywód, jakim mnie uraczy³, brzmia³ mniej wiêcej tak, ¿e jestem ma³a i niska, wiêc gdzie niby to dziecko ma siê rozwin¹æ. Niemal¿e wprost zasugerowa³ mi usuniêcie ci¹¿y, co dla mnie by³o szokiem absolutnym. Wtedy ja siê zaciê³am i... poszuka³am innego lekarza. Uda³o mi siê (co w Warszawie powinno byæ oczywistoœci¹, ale nie jest) znaleŸæ ginekologa, który prowadzi³ wczeœniej ci¹¿ê dziewczyny na wózku. Od tego momentu, wszystko potoczy³o siê jakoœ normalnie. Do tego stopnia, ¿e do pi¹tego miesi¹ca chodzi³am do pracy, dopiero póŸniej mój „nowy” pan doktor zmusi³ mnie do pójœcia na zwolnienie – ci¹¿a by³a jednak zakwalifikowana jako wysokiego ryzyka, chocia¿ ma³a œwiet-


nie siê u³o¿y³a, wysoko, bo ja wiêkszoœæ czasu, si³¹ rzeczy, siedzê. Co ja mogê powiedzieæ o postrzeganiu niesprawnych kobiet w ci¹¿y? Najbardziej bawi³o mnie, gdy mój m¹¿, podchodz¹c w hipermarkecie do kasy dla kobiet w ci¹¿y i niepe³nosprawnych mawia³ – a moja ¿ona jest i na wózku i w ci¹¿y. Z przyjœciem na œwiat ma³ej by³o tak: pod koniec ósmego miesi¹ca dosta³am skierowanie do szpitala, tak na wszelki wypadek. Le¿a³am trzy dni, bez ¿adnych skurczy, i wynudzi³am siê za wszystkie czasy. Wiêc zwolnili mnie do domu. A kiedy ponownie posz³am na umówione KTG, szpital nie wypuœci³ mnie ju¿. Gorzej: tego w³aœnie dnia, oprócz badania, mia³am umówiony wywiad dla programu Anny Dymnej. Zadzwoni³am, ¿e sytuacja siê zmieni³a i nic z tego, a ekipa telewizyjna postanowi³a nagraæ reporta¿ na temat rodz¹cej „niepe³nosprawnej mamy”. Po zjawieniu siê kamery i Anny Dymnej na oddziale, nagle dosta³am osobny pokój, w którym mo¿na by³o nagrywaæ i rozmawiaæ. Straszny m³yn zakoñczony cesark¹. Kiedy Rafa³, szczêœliwy m¹¿ i ojciec, przyniós³ mi ma³¹ po wybudzeniu z narkozy, by³am przera¿ona: Wiktoria mia³a przekrzywiony nos! Szybko na szczêœcie wróci³ do swojej w³aœciwej formy. Szpitale to temat na osobn¹ historiê – generalnie i gabinety ginekologiczne i szpitale nie s¹ przystosowane a personel sprawia³ wra¿enie trochê przera¿onego moj¹ obecnoœci¹. Trzy pielêgniarki towarzyszy³y mi na salê, ale o po³o¿enie mnie na ³ó¿ku poprosi³y Rafa³a. W gabinecie ginekologicznym pielêgniarki nie mia³y mnie jak zwa¿yæ. Pomys³ by³ taki, ¿e najpierw zwa¿ymy Rafa³a, potem Rafa³a ze mn¹ na rêkach - zabrak³o im skali na wadze. ¯ycie na wózku z niemowlêciem nie jest takie trudne – podstawowym przystosowaniem by³o to,

Lekarz niemal¿e wprost zasugerowa³ mi usuniêcie ci¹¿y, co dla mnie by³o szokiem absolutnym.


¿e standardowe ³ó¿eczko zosta³o przerobione przez mojego szwagra na takie z otwieran¹ boczn¹ barierk¹ – tak, ¿e ma³a by³a na wysokoœci moich kolan. Przewijak ulokowaliœmy na kanapie i – gotowe. Oczywiœcie zdroworozs¹dkowo podzieliliœmy obowi¹zki i ja np. nie musia³am k¹paæ dziecka. Na pocz¹tku poprosiliœmy te¿ o pomoc moj¹ mamê – przede wszystkim ktoœ musia³ mi pokazaæ, jak zajmowaæ siê noworodkiem – nie doœæ, ¿e by³am przecie¿ debiutantk¹, to nie zaliczy³am ¿adnej szko³y rodzenia (z góry wiedzia³am, ¿e nie urodzê naturalnie). Mój m¹¿ pracowa³ wtedy, bardzo d³ugo, z dy¿urami – po wyjeŸdzie mamy zosta³am spuszczona na g³êbok¹ wodê. Problemy zaczê³y siê póŸniej: dopóki Wiktoria nie siedzia³a, nie mog³am wyjœæ z ni¹ na dwór. W dodatku przysz³a na œwiat jesieni¹, wiêc do wiosny by³yœmy w³aœciwie „uziemione”. Zg³osi³am siê do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z proœb¹ o znalezienie kogoœ, kto bêdzie móg³ wychodziæ ze mn¹ na spacery, tylko tyle. Nawet nie oddzwonili. Szuka³am takiej osoby przez Integracjê – te¿ nic z tego. W 2-milionowym mieœcie nie by³o nikogo do prostej pomocy! Wiosn¹ przypiê³am ma³¹ szelkami do siebie i ruszy³yœmy w miasto... no, dok³adnie do-

oko³a osiedla. Druga faza niewychodzenia nast¹pi³a, kiedy Wiktoria mia³a 2-3 lata; ba³am siê, ¿e mi ucieknie. Zaraz potem przeprowadziliœmy siê do nowego mieszkania i tu mamy œwietny uk³ad: zamkniêty, wewnêtrzny plac zabaw, na który wychodzi siê z tarasu. W dodatku trafi³am na fantastycznych s¹siadów, którzy chêtnie pomagali mi dogl¹dn¹æ ma³¹ na podwórku. Trudne jest ¿ycie szkolno-przedszkolne: najwiêkszy problem to niemo¿noœæ integracji: przedszkole mia³o mnóstwo barier i nawet nie do koñca by³am w stanie odebraæ ma³¹ po zajêciach. Frustrowa³y nas (mnie jako matkê i Wiktoriê te¿) ró¿nego rodzaju przedszkolne imprezy z rodzicami, gdzie czêœæ zabaw pomyœlana by³a tak, ¿e nie mog³am braæ w nich udzia³u i zastêpowa³a mnie pani. Ja wiem, ¿e to niespecjalnie, ale bola³o... Kiedyœ nawet zanios³am tam Wasz¹ ksi¹¿eczkê „Moja mama jeŸdzi na wózku”. Pyta³am Wiktoriê, czy mieli zajêcia na bazie ksi¹¿eczki – nie mieli. Wrrrr.... W szkole jest trochê podobnie – irytuje mnie np. to, ¿e przez bariery, z za³o¿enia niemal¿e nie mogê wzi¹æ udzia³u z zebraniach rodziców. To s¹ drobne sprawy, które drêcz¹ na co dzieñ. Dla Wiktorii moja niesprawnoœæ jest rzecz¹ naturaln¹, i naturalne jest dla niej, ¿e bywa moim pomocnikiem w ró¿nych codziennych sprawach. Oczywiœcie to nie znaczy, ¿e nie dostrzega mojej odmiennoœci od innych mam: fazê pytañ przerobi³yœmy w czasach przedszkola: dlaczego jeŸdzisz na wózku, czemu nie mo¿esz stan¹æ na nogach itp. Teraz skupia siê na wspieraniu: wzruszy³a mnie, kiedy ostatnio jakiœ dzieciak w szkole zapyta³ „po co ci taka mama?”. Osadzi³a go natychmiast: „mama jest kochana, m¹dra i dobra!”. Tak¹ mam kochan¹, m¹dr¹ i dobr¹ córkê.


Dagmara Witos–Eze

Ekene znaczy dziêki Bogu


Dagmara Witos-Eze jest florecistk¹ i szpadzistk¹; m.in. z³ot¹ i br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw Œwiata w Szermierce na Wózkach. Pracuje równie¿ zawodowo. W wieku 12 lat zachorowa³a na wirusowe zapalenie rdzenia krêgowego: by³a sparali¿owana do wysokoœci piersi i dopiero po kilku miesi¹cach parali¿ zacz¹³ ustêpowaæ. Od tamtej pory ma niedow³ad lewej nogi, os³abion¹ praw¹ nogê i miêœnie brzucha, czêœciowe i naprzemienne czucie temperatury oraz bólu w obu nogach. Porusza siê o kuli, a czasami szczególnie na d³ugich dystansach, przesiada siê na wózek. Szczêœliwa ¿ona i mama Ekene (1 rok i 9 mies.).

Nigeryjczycy s¹ bardzo rodzinni – to cecha, która ujê³a mnie od samego pocz¹tku. Mój m¹¿ te¿ jest taki. Ich kultura przesi¹kniêta jest entuzjazmem do dzieci – kiedy odwiedzaj¹ nas krewni b¹dŸ znajomi z Nigerii, mê¿czyŸni nie maj¹ najmniejszego problemu z okazaniem czu³oœci, czy na przyk³ad wziêciem niemowlêcia na rêce. To bardzo odró¿nia Nigeryjczyków od Europejczyków – jakoœ tak siê sta³o, ¿e nasza kultura ma w sobie lêk

przed dzieæmi. I kiedy wkrótce po urodzeniu Ekene odwiedzi³ nas mój w³asny brat, by³ przera¿ony, gdy spyta³am go czy chce potrzymaæ dziecko przez chwilê. A sam od kilku lat jest tat¹. Co tu kryæ: kiedy obserwowa³am mê¿a i jego zachowania wobec dzieci, mia³o to jakiœ tam wp³yw na decyzjê o ci¹¿y. Ekene jest wiêc ¿ywym dowodem na terapeutyczn¹ rolê kultury nigeryjskiej, cha, cha. Oboje chcieliœmy mieæ dzieci. Jest to chyba doœæ naturalne u ludzi, którzy siê pobieraj¹. Ekene jest wiêc maluchem chcianym i oczekiwanym. Takie „zaplanowane” dziecko. Ale te¿ podarunek dla nas. I – od czasu do czasu – prowadzimy rozmowy pod has³em „co by by³o, gdybyœmy mieli dwoje dzieci”. Co by by³o – poczekamy, zobaczymy... Czy imiê Ekene coœ znaczy? Jest to w³aœciwie zdrobnienie od s³owa Ekenedilichukwu w jêzyku Igbo. Ca³e szczêœcie, ¿e w Urzêdzie Stanu Cywilnego nie byli dociekliwi i wpisali po prostu Ekene. Ekene oznacza – Dziêki Bogu!


Ci¹¿ê znios³am nadzwyczaj dobrze. Jeœli czegoœ siê ba³am, to okresu po porodzie. Dla mnie najwa¿niejszym pytaniem by³o nie „czy chcê mieæ dziecko”, czy inaczej:, „czy ja – kobieta z niepe³nosprawnoœci¹, nie bojê siê byæ matk¹”, bo ja nie postrzegam siebie jako osoby niepe³nosprawnej. Dla mnie najtrudniejszym problemem by³o, czy wyczujê skurcze, które zapowiadaj¹ zbli¿aj¹cy siê poród i „jak dam sobie radê po porodzie”. I tu okaza³o siê, ¿e matka-natura dzia³a samoistnie: nie mia³am wiêkszych problemów ani z obs³ug¹ niemowlêcia (przewijaniem, karmieniem itd.) ani ze swoj¹ fizycznoœci¹ jako m³odej mamy. Za to skurczy nie dane by³o mi poczuæ, gdy¿ lekarz zadecydowa³ o cesarskim ciêciu przed wyznaczonym terminem. Oczywiœcie zaraz po powrocie ze szpitala mia³am pomoc ze strony mojej mamy. M¹¿ równie¿ by³ przy nas przez ten ca³y czas. Mia³am komfort psychiczny, ¿e w razie gdybym czegoœ nie mog³a samodzielnie zrobiæ zawsze ktoœ wtedy ze mn¹ by³. Ju¿ po piêciu miesi¹cach wróci³am do sportu, do czynnego trenowania. Moje samoograniczenie polega na tym, ¿e nie biorê ju¿ udzia³u w treningach wieczornych; nie dajê rady fizycznie, ale przede wszystkim czasowo. Nie odbieram tego jednak jako straty, nie da siê rozumowaæ w takich kategoriach, bo oka¿e siê, ¿e w ogóle nie warto mieæ dzieci. Na niektóre rzeczy musia³am znaleŸæ swój sposób: przeniesienie dziecka, wyk¹panie go, wstanie z nim z kanapy, stanowi³y pewien problem. Niby proste, ale ¿eby wstaæ razem z Ekene z kanapy mog³am go trzymaæ tylko jedn¹ rêk¹. Spróbujcie zrobiæ to sami – ja opanowa³am tê sztukê. Odk¹d Ekene zacz¹³ stawiaæ samodzielnie kroki, w kategorii „nowinki techniczne” musia³am te¿ wprowadziæ wynalazek w postaci szelek dla dziecka ze smycz¹. By³o

Mi³oœæ za³atwia prawie wszystko, resztê m¹¿ i troszkê drobnych usprawnieñ, nazwijmy to, technicznych…


to niezbêdne ze wzglêdów bezpieczeñstwa dziecka, bo ja jednak nie jestem w stanie biegaæ za ma³ym po placu zabaw czy na spacerze. A tak – dziecko jest wybawione, a mama nie zamêczona – czyli stanowimy zgrany duet. Moja niesprawnoœæ nie jest znów tak rzucaj¹ca siê w oczy, wiêc nie s¹dzê, ¿ebym by³a powodem jakiœ przemyœleñ na temat „macierzyñstwo a niesprawnoœæ” u ludzi. Na pewno takie refleksje budz¹ natomiast owe nieszczêsne szelki. Nie da siê ukryæ, ¿e ograniczam przestrzeñ dziecku i ma kontrolowan¹ swobodê. Dwa razy zdarzy³ siê nam ma³y wypadek – ale bez konsekwencji – raz, kiedy wyci¹ga³am ma³ego z fotelika w aucie, moja noga nie wytrzyma³a i przewróciliœmy siê. Drugi raz, poœlizgnê³am siê na zabawce w domu – ale œlizganie siê na zabawkach to chyba sport wszystkich rodziców ma³ych dzieci. Ekene jest jeszcze za ma³y, aby mia³ œwiadomoœæ, ¿e jego mama nie daje rady dŸwign¹æ tyle, co inne mamy, ale ma ju¿ swoje przemyœlenia: jakiœ czas temu w sklepie (wybraliœmy siê bez sensu, bo bez wózka) ma³y koniecznie chcia³ na rêce. Nie wziê³am go, bo nie mog³am. Wtedy stan¹³ przed na oko piêædziesiêcioletni¹ par¹ i wyci¹gn¹³

rêce do góry. Oni te¿ nie chcieli mu pomóc – wtedy znalaz³ mo¿e 12-13-letniego ch³opaka i próbowa³ wpakowaæ mu siê na rêce. Wychodzi na to, ¿e od ma³ego uczy siê samodzielnie rozwi¹zywaæ swoje problemy. ...jest równie¿ moim prawdziwym kibicem. Wiele razy zabiera³am Ekene na trening: przygl¹da³ siê i bawi³ z boku, ale szermierkê pokocha³. Dosz³o do tego, ¿e namiêtnie fechtuje siê ze mn¹ zabawkowym mieczem. Ma to oczywiœcie i negatywn¹ stronê: waleczny m³ody cz³owiek, kiedy widzi u kogoœ w rêku patyk, staje do walki. W kontekœcie ¿³obka (bo od kiedy wróci³am do pracy, Ekene jest ¿³obkowiczem) stanowi to pewien problem hmm... wychowawczy. Co mo¿na powiedzieæ kobietom niepe³nosprawnym w podobnej sytuacji... Niesprawnoœæ nie determinuje mojego ¿ycia i to jest moje nad ni¹ zwyciêstwo. Moje i moich rodziców: odk¹d pamiêtam, zmuszali mnie do aktywnoœci. Na przyk³ad nie mia³am epizodu nauczania indywidualnego, bo zmusili mnie do chodzenia do szko³y. Myœlê, ¿e sport i w ogóle aktywnoœæ ¿yciowa to w sporej czêœci ich zas³uga, No i dziêki Bogu! Ekene!


Katarzyna Joテアska

Jak wyナ田ie to zrobili?!


W wieku 15 lat w wypadku samochodowym uszkodzi³a rdzeñ krêgowy. Od tego czasu porusza siê na wózku. Jest instruktorem niezale¿nego ¿ycia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, zajmuj¹cej siê osobami, które sta³y siê niepe³nosprawne w wyniku wypadków. Uprawia³a równie¿ curling na wózkach. Jest osob¹ szalenie aktywn¹ i umówienie siê z ni¹ na rozmowê zajê³o trochê czasu. Swojego mê¿a, te¿ wózkowicza po urazie rdzenia krêgowego, pozna³a w oœrodku rehabilitacyjnym w Konstancinie. Maj¹ 4,5 roczn¹ Majê.

W szpitalu po³o¿niczym raczej nie budziliœmy ani sensacji, ani zdziwienia, co nie jest takie oczywiste – oboje rodzice na wózku to jednak niecodzienny widok. Jedna tylko salowa, typ ¿yczliwej pielêgniarki starej daty, zapyta³a na stronie: „jak wyœcie to zrobili?!” No w³aœnie, jak? Spontanicznie! ¯adnego planowania,

strachów, lêków. Po prostu mamy dziecko i ju¿. Tak „m³odzie¿owo”. I, z perspektywy czasu, to by³o w³aœciwe podejœcie. Teraz, kiedy jesteœmy kilka lat starsi, dopiero zaczê³o siê kombinowanie, planowanie. Mieszkamy w Warszawie, ale oboje pochodzimy z prowincji. Rodzi³am u siebie, w niewielkiej miejscowoœci pod £odzi¹ i, muszê powiedzieæ rzecz, która na ogó³ szokuje moje warszawskie kole¿anki: mia³am œwietn¹ opiekê w ci¹¿y i oko³oporodow¹. Mam poczucie, ¿e niekiedy na prowincji jest pod tym wzglêdem lepiej, ni¿ w Warszawie. Zajmowania siê maleñstwem trochê siê jednak ba³am, bo, w moim przypadku, m¹¿ nie móg³ mi wiele pomóc. Na pierwszy rok ¿ycia Mai wyprowadzi³am siê wiêc do mamy: trudna decyzja, ale podjêta wspólnie. Mój m¹¿, pracuj¹c w Warszawie, sta³ siê na jakiœ czas mê¿em weekendowym i niedzielnym tat¹. Nie by³o to dla


nas ³atwe, ale konieczne. Zgodnie zreszt¹ z zasad¹, ¿e co nas nie zabije, to nas wzmocni, pomog³o to nam równie¿ w byciu razem, jako rodzina. Przede wszystkim jednak mia³am naprawdê du¿¹, nie do przecenienia, pomoc ze strony moich rodziców. W Warszawie nie mamy tak naprawdê nikogo – trochê przyjació³, to fakt, ale nikogo, kto móg³by pomóc mi z Maj¹ przez ca³y czas. Maja jest wiêc takim tylko trochê warszawskim dzieciakiem. Zreszt¹ do dziœ bardzo czêsto jeŸdzimy na wieœ i, szczerze mówi¹c, od¿ywamy tam: ma³a ma podwórko, po którym mo¿e biegaæ do woli, wszystkie rowerki, hulajnogi, piaskownice s¹ pod rêk¹. Poza tym lasy i ³¹ki. My te¿ wolimy siedzieæ na tarasie domu, ni¿ kisiæ siê w bloku. Tak naprawdê, w Warszawie jest nam trudniej na co dzieñ, mimo infrastruktury, dostosowañ, sklepów itd.: chocia¿by ka¿de wyjœcie ma³ego dziecka na plac zabaw wymaga opieki doros³ego. Kiedy Maja nieco podros³a, pamiêtam, ¿e ba³am siê wzi¹æ j¹ na spacer. Wydawa³o mi siê, ¿e jestem za ma³o sprawna, ¿eby chroniæ dziecko przed wszystkimi zagro¿eniami, ¿e po prostu nie dam sobie rady. Pocz¹tkowo wiêc w spacerkach i innych aktywnoœciach poza domem, wyspecjalizowa³ siê m¹¿. Ja doszlusowa³am po jakimœ czasie, a potem nawet go wyprzedzi³am, jeœli mo¿na tak powiedzieæ. Na razie nie pos³aliœmy jej do przedszkola – mam to szczêœcie, ¿e pracujê w domu – wiêc si³¹ rzeczy spêdzam z Maj¹ ca³e dnie. Myœlê, ¿e jestem zaanga¿owan¹ mam¹ – sporo czasu spêdzamy razem na zabawach i nauce. Niekiedy efekt przychodzi natychmiast. Pamiêtam, kiedy uczy³am

W sytuacjê naszej niepe³nosprawnoœci Maja wkroczy³a z dzieciêc¹ naturalnoœci¹. Ma urocze odruchy, które dobrze rokuj¹ na przysz³oœæ. Mo¿e dlatego, ¿e jest jednak dziewczynk¹?


Majê rozpoznawania kolorów (na przyk³ad na œwiat³ach ulicznych), przegada³yœmy o nich pó³ dnia. Posz³yœmy potem na spacer. Ma³a na hulajnodze co chwilê wyrywa³a do przodu. A¿ wyrwa³a: wyprzedzi³a mnie ze 200 metrów i ju¿ wiedzia³am, ¿e nie dopadnê jej przed skrzy¿owaniem dwóch du¿ych ulic nieopodal naszego domu. By³am przera¿ona. Tymczasem moja Maja odczeka³a na œwietle czerwonym i beztrosko przejecha³a skrzy¿owanie na zielonym. Do dziœ nie wiem, czy zadzia³a³ u niej instynkt samozachowawczy, czy wbijanie kolorów do g³owy przynios³o taki natychmiastowy efekt. Najad³am siê wtedy strachu: kiedy uda³o mi siê j¹ dogoniæ, musia³yœmy wróciæ do domu – dojœæ do siebie (ja) i jeszcze raz sobie o tym porozmawiaæ. Tak na powa¿nie. W sytuacjê naszej niepe³nosprawnoœci Maja wkroczy³a z dzieciêc¹ naturalnoœci¹. Byæ mo¿e dlatego, ¿e nie przesz³a na razie przez ¿adn¹ pla-

cówkê edukacyjn¹, nie mamy jeszcze etapu pytañ dlaczego i po co? I, mam wra¿enie, ¿e Maja traktuje nasz¹ niesprawnoœæ jako coœ absolutnie oczywistego – nie oczekuje ode mnie zabaw, w których nie mogê braæ udzia³u, jest bardzo samodzielna, chocia¿by na podwórku. Ma te¿ urocze odruchy, które dobrze rokuj¹ na przysz³oœæ – na przyk³ad przytrzymuje mi wózek, czy pomaga w ró¿nych drobiazgach i nie muszê siê o to prosiæ. Mo¿e dlatego, ¿e jest jednak dziewczynk¹? Bo nasza Maja mia³a byæ ch³opcem. Tak jakoœ za³o¿yliœmy na pocz¹tku, ¿e to bêdzie ch³opak. I czasami temat braciszka wraca. Chocia¿ wiemy, ¿e to bardzo du¿e wyzwanie. No i, o czym mówi³am na pocz¹tku, weszliœmy w ten etap – rozwa¿ania za i przeciw. Wiêc tak do koñca nie wiem, czy chcia³abym tego braciszka dla Mai. I czy siê tego dziecka nie bojê. A mo¿e zdobêdziemy siê jeszcze na odwagê? Kto wie?


Autoportret  
Autoportret  

...byc mamą niepełnosprawną w Polsce

Advertisement