Page 1

Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09 |10 Radio Filharmonisch Orkest Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Metropole Orkest Muziekbibliotheek Educatie


2 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep

5

Radio Filharmonisch Orkest

9

Radio Kamer Filharmonie

11

Groot Omroepkoor

13

Metropole Orkest

15

Muziekbibliotheek

19

Educatie

23

Concertagenda 09|10

29

QuattroLive

59

Concertseries

61

Kamermuziekserie

62

Lunchconcerten

63

Contactgegevens

65

www.mco.nl

66

Colofon

66

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 3


4 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Muziekcentrum van de Omroep Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is de thuisbasis van de omroepensembles die concerten opnemen voor radio en televisie. Het MCO is gehuisvest aan de Heuvellaan 33 in Hilversum en biedt onderdak aan het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest en de omvangrijke Muziekbibliotheek van de Omroep. De ensembles hebben elk hun eigen identiteit en plaats in het Nederlandse culturele leven.

De omroepensembles geven openbare

omroepensembles, Stichting Papageno en

concerten in concertseries van de NPS,

dit seizoen ook met onder meer De

AVRO en TROS in Utrecht en Amsterdam.

Nederlandse Opera en Beeld en Geluid

De zendgemachtigden geven hiermee uit-

worden met regelmaat educatieve projec-

voering aan de opdracht om avontuurlijk

ten gerealiseerd voor doelgroepen in de

en aanvullend te programmeren ten aan-

regio.

zien van het overige muziekaanbod in Nederland. De omroepensembles werken

Het MCO is bestuurlijk omsloten door

daarnaast samen met diverse andere in-

de Nederlandse Publieke Omroep (NPO),

stellingen, zoals het Holland Festival en

het beleidsonderdeel van de Nederlandse

De Nederlandse Opera.

Omroep Stichting, dat de in de Mediawet

Eveneens onderdeel van het MCO is de

vastgelegde samenwerking binnen de lan-

afdeling Educatie. In samenwerking met de

delijke omroepen coรถrdineert.

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 5


Radio Filharmonisch Orkest Het Radio Filharmonisch Orkest, opgericht in 1945, werd in de loop der jaren geleid door onder anderen Bernard Haitink, Jean Fournet, Hans Vonk, Sergiu Comissiona en Edo de Waart. Sinds 2005 is Jaap van Zweden chef-dirigent en artistiek leider.

Het Radio Filharmonisch Orkest werkte

wordt gewerkt aan een Bruckner-cyclus

daarnaast samen met tal van befaamde

onder leiding van Jaap van Zweden voor

gastdirigenten, onder wie Leopold Stokow-

het label EXTON en een Sjostakovitsj-

ski, Kirill Kondrasjin, AntĂĄl Dorati, Riccardo

project met Mark Wigglesworth voor het

Muti, Kurt Masur en Valery Gergiev. Het

label BIS.

orkest staat in dienst van de Publieke Omroep. Concerten zijn rechtstreeks te be-

Jaap van Zweden is chef-dirigent en artis-

luisteren via de radio in landen die aange-

tiek leider van het Radio Filharmonisch

sloten zijn bij de European Broadcasting

Orkest. In april 2009 tekende hij voor ver-

Union.

lenging van zijn contract tot en met het

In het Nederlandse muziekleven staat het

seizoen 2014-2015. Edo de Waart was

orkest garant voor bijzonder geprogram-

chef-dirigent van het Radio Filharmonisch

meerde symfonische concerten. Boven-

Orkest van 1989 tot december 2004 en is

dien heeft het zich opmerkelijk geprofi-

sinds 2005 eredirigent van het orkest.

leerd met vele concertante opera-uitvoeringen. Het Radio Filharmonisch Orkest

meer informatie

heeft een indrukwekkende discografie en

Meer informatie is te vinden op de web-

ontving prijzen en eervolle vermeldingen

site www.radiofilharmonischorkest.nl en

voor cd’s met werken van onder anderen

in de aparte brochure, gratis te bestellen

Jonathan Harvey, Klas Torstensson, Jan

via 035 671 41 30.

van Vlijmen en Stravinsky. Momenteel

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 9


10 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Radio Kamer Filharmonie De Radio Kamer Filharmonie bestaat uit een basisensemble van ongeveer zestig musici waarvan de bezetting kan variëren. De Radio Kamer Filharmonie treedt nu eens op als barokensemble of kamerorkest, dan weer als ensemble voor hedendaagse muziek.

Gecombineerd met de specifieke exper-

Sinds 2005 is Jaap van Zweden chef-

tise van vaste gastdirigent Philippe Her-

dirigent en artistiek leider van de Radio

reweghe en eredirigent Frans Brüggen

Kamer Filharmonie. Vaste gastdirigenten

bestrijkt de Radio Kamer Filharmonie een

zijn Philippe Herreweghe en Frans Brüg-

breed en veelzijdig repertoire. Het orkest

gen. In 2007 is Brüggen benoemd tot ere-

heeft in het hedendaagse repertoire een

dirigent.

bijzondere reputatie opgebouwd en be-

Met ingang van het seizoen 2010-2011

vestigt deze in de huidige programmering

treedt

met tal van premières.

Schønwandt aan als chef-dirigent en

de

Deense

dirigent

Michael

voegt James MacMillan zich bij het team De Radio Kamer Filharmonie is een om-

van vaste gastdirigenten van de Radio

roeporkest en heeft een belangrijke plaats

Kamer Filharmonie.

in de series de ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert in het Amster-

meer informatie

damse Concertgebouw, De Vrijdag van

Meer informatie is te vinden op de web-

Vredenburg in Utrecht en de avontuurlijke

site www.radiokamerfilharmonie.nl en in

NPS-concertseries in het Muziekgebouw

de aparte brochure, gratis te bestellen via

aan ‘t IJ.

035 671 41 50.

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 11


Groot Omroepkoor Het Groot Omroepkoor is met 74 vocalisten het grootste professionele koor van Nederland. Vanaf de oprichting in 1947 voert het koor een breed repertoire, uiteenlopend van barok tot en met eigentijdse muziek. Voor de uitvoering van dit repertoire werkt het koor in wisselende bezettingen, afhankelijk van het werk en de wens van de dirigent.

Het Groot Omroepkoor werkte samen met

breed repertoire met opnamen van onder

gastdirigenten als Marcus Creed, Peter

meer Keuris, Diepenbrock, Mahler, Poulenc

Dijkstra, Stefan Parkman en Kaspars

en Wagner.

Putnins, met oude-muziekspecialisten als Frans Brüggen, Philippe Herreweghe en

Eerste officiële chef-dirigent van het

Ton Koopman en in het grote koor-symfo-

Groot Omroepkoor was Kenneth Mont -

nische repertoire met onder anderen Jaap

gomery. Na hem waren respectievelijk

van Zweden, Riccardo Chailly, Peter Eöt-

Robin Gritton, Martin Wright en Simon

vös, Sir Simon Rattle en Mariss Jansons.

Halsey chef-dirigent van het koor. De Bra-

Het Groot Omroepkoor treedt veelal op

ziliaanse dirigent Celso Antunes vervult

met het Radio Filharmonisch Orkest en de

deze functie sinds het seizoen 2008-2009.

Radio Kamer Filharmonie in de series van de Publieke Omroep, en wordt daarnaast

meer informatie

geregeld uitgenodigd door het Koninklijk

Meer informatie is te vinden op de web-

Concertgebouworkest, het Rotterdams

site www.grootomroepkoor.nl en in de

Philharmonisch Orkest en de Berliner

aparte brochure, gratis te bestellen via

Philharmoniker. Op diverse cd-registraties

035 671 41 20.

schittert het Groot Omroepkoor in een

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 13


14 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Metropole Orkest Met meer dan 150 albums en duizenden radio- en tv-uitzendingen heeft het in 1945 door Dolf van der Linden opgerichte Metropole Orkest een indrukwekkende staat van dienst. Het is het enige fulltime jazz/poporkest ter wereld, het is veelzijdig en wordt geprezen om zijn unieke repertoire en creatieve samenwerkingsverbanden.

Sinds 1980 stonden achtereenvolgens

Het Metropole Orkest won onder meer

Rogier van Otterloo en Dick Bakker voor

een Gouden Harp en een Zilveren Reiss

het orkest. Dirigent, componist, arrangeur

Microfoon.

en meervoudig Grammy-winnaar Vince Mendoza is sinds november 2005 chef-

Met een breed en actueel repertoire vindt

dirigent en artistiek leider; Jules Buckley

het Metropole Orkest als omroeporkest

is voor het tweede jaar vaste gastdirigent.

aansluiting op alle platforms van de Publieke Omroep. Op festivals als The Hague

Het Metropole Orkest werkte samen met

Jazz, het Holland Festival en North Sea

vele vermaarde artiesten, onder wie Oleta

Jazz Festival is het Metropole Orkest

Adams, Charles Aznavour, Burt Bacha-

vaste gast.

rach, Shirley Bassey, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Elvis Costello, Céline Dion, Brian

meer informatie

Eno, Ella Fitzgerald, Stan Getz, Astrud

Meer informatie is te vinden op de web-

Gilberto, Dizzy Gillespie, Jean ‘Toots’ Thie-

site www.metropoleorkest.nl en in de

lemans, Cliff Richard, Mel Tormé, Sarah

aparte brochure, gratis te bestellen via

Vaughan, Dionne Warwick, Dino Saluzzi,

035 671 41 60.

Sezen Aksu, Mariza, Vicente Amigo en Paulo Jobim.

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 15


Muziekbibliotheek geschiedenis

vond een plek in de catacomben van dit

Vóór de Tweede Wereldoorlog hadden de

gebouw.

toenmalige omroepverenigingen (AVRO, KRO, VARA, NCRV en VPRO) elk een eigen

collecties

muziekbibliotheek. De collecties ontston-

De collecties van de Muziekbibliotheek

den als gevolg van de levendige en veel-

(gedrukte muziek, arrangementen, boeken

zijdige muziekbeoefening door de om-

en tijdschriften) vormen een afspiegeling

roepen. Tijdens de oorlogsjaren werden de

van het door de omroepen gevoerde

collecties bladmuziek samengevoegd in

muziekbeleid.

het toenmalige AVRO-gebouw aan de

De collectie klassieke muziek bestrijkt de

’s-Gravelandseweg in Hilversum. Vanaf

gehele westerse muziekgeschiedenis van

1945 is de verzameling gegroeid tot een

de Middeleeuwen tot heden. Alle genres

van de grootste collecties bladmuziek in

en bezettingen zijn vertegenwoordigd.

Europa. Na een korte periode in het KRO-

De collectie lichte muziek bestaat voor een

gebouw aan de Emmastraat verhuisde de

groot deel uit ‘songbooks’ in diverse

collectie in 1946 naar een fraaie villa,

genres. Van omroephistorisch belang zijn

wederom aan de ’s-Gravelandseweg. Eind

de vele handgeschreven radio- en tele -

1965 werd de Muziekbibliotheek gehuis-

visietunes en de arrangementen van de

vest in een nieuw gebouw, het Muziek -

talrijke voormalige radio-ensembles, zoals

paviljoen, op het Omroepkwartier (nu

De Jonge Flierefluiters, The Skymasters,

Media Park genaamd). In 1995 verhuisde

The Ramblers, De Zaaiers, Vrij en Blij en

de Muziekbibliotheek opnieuw, ditmaal

De Boertjes van Buten. In de Muziekbibli-

om samen met de omroepensembles haar

otheek bevinden zich ook alle voor het

intrek te nemen in het uitgebreide en aan-

Metropole Orkest geschreven arrange-

gepaste voormalige studiogebouw van de

menten.

VARA aan de Heuvellaan. De bladmuziek

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 19


dienstverlening

De website verschaft informatie over de

De uitleen- en informatiebalie bevindt

Muziekbibliotheek en de collecties. Verder

zich centraal in het Muziekcentrum van

zijn er een niet te missen nieuwsrubriek,

de Omroep, maar de collecties blad-

een overzicht van gedenkjaren en een

muziek in verschillende magazijnen (met

maandelijkse muziekprijsvraag waarbij

in totaal 5000 meter plankruimte) zijn

een cd van een omroepensemble is te win-

niet toegankelijk. Boeken, naslagwerken,

nen. Met de grote hoeveelheid links naar

tijdschriften en bladmuziek uitgegeven in

muziekbronnen kan iedere muziekliefheb-

series en verzamelde werken zijn wel

ber zijn voordeel doen.

direct te raadplegen.

In het seizoen ‘09-‘10 zal een begin worden gemaakt met het samenstellen van een via

Het is mogelijk om in de Muziekbiblio-

de website te raadplegen ‘discografie’ die

theek bladmuziek in te zien, met name

op den duur alle uitgebrachte geluids-

muziek die niet elders raadpleegbaar is.

dragers (lp’s, cd’s, dvd’s) met opnamen van

Bezoekers dienen van te voren een af-

omroepensembles zal bevatten.

spraak te maken, bij voorkeur per e-mail (mb@mco.nl). Alleen medewerkers van de

digitale bladmuziek

Publieke Omroep en medewerkers van

Het in digitale vorm beschikbaar stellen

het MCO kunnen bladmuziek lenen, maar

van de bladmuziek van bijzonder reper-

in bepaalde gevallen kunnen (muziek)bi-

toire zal naar verwachting in 2010 kunnen

bliotheken of muziekinstellingen werken,

beginnen. Deze nieuwe dienst- verlening

die niet anderszins leverbaar zijn, lenen

gaat dan deel uitmaken van de ver-

of huren. Indien er geen auteursrechte-

nieuwde website waar ook plek is voor

lijke belemmeringen zijn, is het soms mo-

een Wiki Omroepmuziek.

gelijk kopieën te maken of te bestellen.

meer informatie catalogus en website

www.muziekbibliotheekvandeomroep.nl

De online-catalogus van de Muziekbiblio -

of bel 035 671 41 90.

theek maakt het niet alleen mogelijk te zoeken naar in de collecties opgenomen muziekwerken, maar vormt, dankzij de uitgebreide manier van catalogiseren en de vele zoekmogelijkheden, een prachtig naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar specifiek repertoire. De catalogus is, evenals de website van de Muziekbibliotheek, zowel in het Nederlands als in het Engels te raadplegen.

20 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


22 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Educatie De afdeling Educatie wil jonge mensen laten kennismaken met live klassieke muziek, wereldmuziek en jazz. Er is vooral aandacht voor diegenen die niet vanzelfsprekend met deze muziek in aanraking komen. De noodzaak hiervan is groter geworden sinds er in het basis- en voortgezet onderwijs beduidend minder aandacht aan muziekeducatie wordt besteed. In een streven naar verdere professionalisering is de afdeling Educatie begin 2009 met twee nieuwe medewerkers uitgebreid. Ook zijn nieuwe partners binnen en buiten de Publieke Omroep gezocht bij de verschillende activiteiten.

terugblik

opeenvolgende weken op school en in het

Een greep uit de afgeronde projecten van

MCO uitgebreid kennis met klassieke mu-

het seizoen 2008-2009:

ziek. Uiteindelijk hebben ze de nieuwe,

De afdeling Educatie werkte samen met

zelfbedachte en zelfuitgevoerde muziek

de Engelse trainers Matthew Barley en

gemonteerd onder de eveneens zelfge-

Fraser Trainer in een opleidingstraject

maakte videobeelden.

voor nieuwe workshopleiders.

In de coproductie ‘Ontmoeten’ met de

seizoen 09|10

Stichting Papageno namen autistische

In het nieuwe seizoen werkt de afdeling

kinderen deel aan workshops muziek,

Educatie in twee educatieve projecten

tekst, dans, graffiti en film. Ze lieten de

weer samen met Stichting Papageno.

resultaten van de workshops zien en

Daarnaast ronden verschillende scholen

horen in twee kleurrijke en indrukwek-

uit de regio Utrecht hun Community

kende multidisciplinaire voorstellingen in

Project rond o.a. het stuk Gadget van

maart en mei 2009.

Fraser Trainer af met een gemeenschap-

In oktober 2008 presenteerden leer-

pelijk concert. Participanten zijn verder

lingen van het Roland Holstcollege uit

de Radio Kamer Filharmonie, het Engelse

Hilversum het TOP-project Filmmuziek.

ensemble Between the Notes, Vreden-

TOP staat voor: Tijd voor Onderzoek en

burg Utrecht, de Magische Muziekfabriek

Prestatie. De leerlingen maakten zeven

(TROS) en het MCO.

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 23


Tijdens de coproductie met Beeld en

Met De Nederlandse Opera wordt een

Geluid, ‘Muziek kun je zien’, bezoeken

nieuw samenwerkingsverband gestart.

leerlingen vanaf groep 7 zowel het MCO

Rond de opera Hondenhart van Alexander

als het Nederlands Instituut voor Beeld en

Raskatov, die in juni 2010 in première

Geluid. Ze componeren een muziekstuk,

gaat, wordt een educatief project georga-

waar ze vervolgens beeld bij maken.

niseerd met medewerking van de Radio Kamer Filharmonie.

Het MCO biedt verder de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij een van de om-

Speciaal voor kinderen uit groepen 1 en 2

roeporkesten of het Groot Omroepkoor.

is er nieuw aanbod ontwikkeld. Het

De leerlingen mogen een gedeelte van

thema ‘Vriendschap’ wordt gekoppeld aan

een repetitie bijwonen en daarna hun er-

het verhaal van Romeo en Julia en aan

varingen uitwisselen. Als voorbereiding

Prokofjevs muziek bij het gelijknamige

bezoekt een musicus de klas om leer-

ballet.

lingen te vertellen over het werken in een orkest of koor en over het muziekstuk dat

‘Adopteer een muzikant’ is eveneens een

ze gaan horen.

nieuw project. Zowel basisscholen als middelbare scholen kunnen een musicus

Net als in eerdere seizoenen kunnen leer-

van het MCO ‘adopteren’. De betreffende

lingen zelf een complete voorstelling

musicus verbindt zich voor een bepaalde

maken. Ter voorbereiding volgen ze een

tijd aan een school, vertelt over zijn vak

aantal dagen workshops in de disciplines

en zijn instrument, geeft demonstraties,

muziek, poëzie, dans, multimedia, kos-

verzorgt workshops en adviseert desge-

tuum en decor. Hier ligt de nadruk op

wenst over eventuele vervolgprojecten.

eigen inbreng, improvisatie en creativiteit. De leerlingen improviseren op delen

meer informatie

van het gekozen muziekstuk en schrijven

Meer informatie is te vinden op de

vervolgens een eigen compositie. Tijdens

website www.mco.nl/educatie of bel met

de eindpresentatie worden de resultaten

035 671 41 40.

van de verschillende workshops samengevoegd. Ouders en andere belangstellenden vormen het publiek.

24 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


‘ Niet alleen de overweldigende totalen, maar ook de geraffineerde details veroverden een plaats in een zinderende vertolking waarbij het briljant spelende Radio Filharmonisch Orkest en het al even subliem zingende Groot Omroepkoor een ideale eenheid vormden…’ Eddie Vetter in De Telegraaf (februari 2009) over de ZaterdagMatinee door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor met concertante uitvoering van Wagners Die Meistersinger von Nürnberg

‘… de Radio Kamer Filharmonie glorieerde met mooi warm geblazen hout.’ Frits van der Waa in de Volkskrant (februari 2009) over de ZaterdagMatinee door Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Jaap van Zweden met onder meer Beethovens Tweede symfonie.

‘ Niet voor niets wordt het Metropole Orkest wereldwijd geprezen om zijn unieke kwaliteiten binnen de lichte muziek…’ Assie Aukes, 25 december 2008, over de concerten van het Metropole Orkest onder leiding van Vince Mendoza met Dina Medina, Nynke Laverman en Fabia Rebordao

28 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Concerten o9|10 π Radio Filharmonisch Orkest π Radio Kamer Filharmonie π Groot Omroepkoor Voor de actuele concertagenda van het Metropole Orkest: www.metropoleorkest.nl

Augustus 09 do 20 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Beethoven Symfonie nr. 2 Beethoven Symfonie nr. 3 ’Eroica’ Robeco Zomerconcerten Beethoven Festival (1), i.s.m. AVRO/Radio 4

zo 23 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Beethoven Symfonie nr. 1 Beethoven Symfonie nr. 4 Beethoven Symfonie nr. 5 Robeco Zomerconcerten Beethoven Festival (2), i.s.m. AVRO/Radio 4

do 27 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Beethoven Symfonie nr. 6 ‘Pastorale’ Beethoven Symfonie nr. 7 Robeco Zomerconcerten Beethoven Festival (3), i.s.m. AVRO/Radio 4

ma 31 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Celso Antunes, koordirigent Letizia Scherrer, sopraan Maria Rabner, alt Toby Spence, tenor Ain Anger, bas – Beethoven Symfonie nr. 8 Beethoven Symfonie nr. 9 ’Ode an die Freude’ Robeco Zomerconcerten Beethoven Festival (4), i.s.m. AVRO/Radio 4

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 29


September 09 vr 4 september, 20.15 u Nieuwe Luxor, Rotterdam – Rotterdams Philharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Valery Gergiev, dirigent Celso Antunes, koordirigent Melanie Diener, sopraan Lisa Milne, sopraan Szabolcs Brickner, tenor John Mac Master, tenor Matthew Best, bas-bariton Jonathan Lemalu, bas-bariton Alexander Vinogradov, bas – Beethoven Fidelio, opera in 2 akten Gergiev Festival

za 5 september, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Jaap van Zweden, dirigent Mojca Erdmann, sopraan Meagan Miller, sopraan Benjamin Hulett, tenor Gregory Kunde, tenor Roger Padullés, tenor Vito Priante, bas – Haydn Armida, opera in 3 akten ZaterdagMatinee

zo 6 september, 16.00 u Nieuwe Luxor, Rotterdam – Rotterdams Philharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Valery Gergiev, dirigent Celso Antunes, koordirigent Melanie Diener, sopraan Lisa Milne, sopraan Szabolcs Brickner, tenor John Mac Master, tenor Matthew Best, bas-bariton Jonathan Lemalu, bas-bariton Alexander Vinogradov, bas – Beethoven Fidelio, opera in 2 akten Gergiev Festival

vr 11 september, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Gennadi Rozhdestvensky, dirigent Celso Antunes, koordirigent Indra Thomas, sopraan Kelley O’Connor, mezzosopraan Jason Collins, bariton David Wilson-Johnson, bariton – Haydn Symfonie nr. 100 ’Militaire’ Tippett A Child of our time, oratorium De Vrijdag van Vredenburg

zo 6 september, 10.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Alexander Lazarev, dirigent Isabelle Faust, viool – Tsjaikovski Ouverture-fantasie Romeo en Julia Dvorˇák Concert voor viool en orkest Moessorgski Schilderijen van een tentoonstelling (ork. Maurice Ravel)

za 12 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Michael Schønwandt, dirigent Arthur Jussen, piano Lucas Jussen, piano Wilke te Brummelstroete, mezzosopraan – Mozart Ouverture Die Entführung aus dem Serail Poulenc Concert voor 2 piano's en orkest Honegger Quatre chansons pour voix grave Bizet L'Arlésienne (selectie Michael Schønwandt)

Het Zondagochtend Concert | 15-jarig jubileum

ZaterdagMatinee

30 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


vr 18 september, 20.15 u, inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Collegium Vocale Gent Philippe Herreweghe, dirigent Sophie Bevan, sopraan Cora Burggraaf, mezzosopraan – Weber Ouverture Oberon Purcell Suite uit The Fairy Queen Mendelssohn A Midsummer Night's Dream De Vrijdag van Vredenburg

vr 25 september, 20.15 u, inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Kenneth Montgomery, dirigent Melvyn Tan, fortepiano – Händel Music for the Royal Fireworks J. Chr. Bach Sinfonia voor dubbelorkest op. 18 nr. 1 J. Chr. Bach Concert voor klavier en strijkorkest op. 1 nr. 6 ‘God save the Queen’ Mozart Concert voor piano en orkest nr. 26 ‘Krönungskonzert’ De Vrijdag van Vredenburg

za 19 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Leif Segerstam, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent Helena Juntunen, sopraan Hanne Rischer, mezzosopraan Morten Frank Larsen, bariton – Sibelius The tempest, complete toneelmuziek Sibelius Serenade, voor bariton en orkest Sibelius Pohjola's dochter Sibelius Luonnotar, voor sopraan en orkest

za 26 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Heinz Holliger, dirigent Louis Lortie, piano Olga Pasichnyk, sopraan – Debussy Khamma (bew. Koechlin) Ravel Concert voor piano en orkest in G Holliger Sechs Lieder nach Gedichten von Christian Morgenstern (Nederlandse première) Koechlin Les bandar-log ZaterdagMatinee

ZaterdagMatinee

zo 20 september, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Collegium Vocale Gent Philippe Herreweghe, dirigent Sophie Bevan, sopraan Cora Burggraaf, mezzosopraan – Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Het Zondagochtend Concert

zo 27 september, 19.30 u Rudolfinum, Praag – Radio Kamer Filharmonie Kenneth Montgomery, dirigent Melvyn Tan, fortepiano – Händel Music for the Royal Fireworks J. Chr. Bach Sinfonia voor dubbelorkest op. 18 nr. 1 J. Chr. Bach Concert voor klavier en strijkorkest op. 1 nr. 6 ‘God save the Queen’ Mozart Concert voor piano en orkest nr. 26 ‘Krönungskonzert’

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 31


Oktober 09 vr 2 oktober, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nikolai Luganski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr. 1 Prokofjev Suite Romeo en Julia (samenst. Jaap van Zweden)

De Vrijdag van Vredenburg

za 3 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Frans Brüggen, dirigent Klaas Stok, koordirigent Christina Landshamer, sopraan Caitlin Hulcup, mezzosopraan Benjamin Hulett, tenor Peter Gijsbertsen, tenor David Wilson-Johnson, bas – Beethoven Ouverture Coriolan Cherubini Chant sur la mort d'Haydn Haydn Missa Cellensis ’Mariazeller’ ZaterdagMatinee

za 3 oktober, 20.15 u Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nikolai Luganski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr.1 Prokofjev Suite Romeo en Julia

zo 4 oktober, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nikolai Luganski, piano – Tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr. 1 Prokofjev Suite Romeo en Julia (samenst. Jaap van Zweden)

Het Zondagochtend Concert

wo 7 oktober, 19.30 u Singapore – The Esplanade – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent James Galway, fluit – Beethoven Symfonie nr. 2 Mozart Concert voor fluit en orkest nr. 2 KV 314 Prokofjev Suite Romeo en Julia (samenst. Jaap van Zweden)

Tournee Singapore (1)

do 8 oktober, 20.15 u Musis Sacrum, Arnhem – Het Gelders Orkest Groot Omroepkoor Celso Antunes, dirigent Michael Gläser, koordirigent Hellen Kwon, sopraan Elena Zhidkova, mezzosopraan Dominik Wortig, tenor Martin Busen, bas – Bruckner Mis nr. 3 ’Grote’ Schubert Symfonie nr. 8 ’Unvollendete’ I.s.m. TROS radio

(samenst. Jaap van Zweden)

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 33


vr 9 oktober, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Het Gelders Orkest Groot Omroepkoor Celso Antunes, dirigent Michael Gläser, koordirigent Hellen Kwon, sopraan Elena Zhidkova, mezzosopraan Dominik Wortig, tenor Martin Busen, bas – Bruckner Mis nr. 3 ’Grote’ Schubert Symfonie nr. 8 ’Unvollendete’ De Vrijdag van Vredenburg

vr 9 oktober, 19.30 u Singapore – The Esplanade – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Nina Kotova, cello Conrad Tao, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Rachmaninov Rapsodie op een thema van Paganini voor piano en orkest Theofanidis Songs of love and gratitude voor cello en orkest Tsjaikovski Symfonie nr. 4 Tournee Singapore (2)

za 10 oktober, 19.30 u Singapore – The Esplanade – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Angela Gheorghiu, sopraan Marius Manea, tenor – Aria’s en duetten uit opera’s van Verdi, Catalani, Puccini, Donizetti, Grigoriu, Sorozábal en Lara Tournee Singapore (3)

za 10 oktober, 20.15 u Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Micha Hamel, dirigent Sarah Castle, sopraan Hanne Roos, sopraan Judith van den Dool, mezzosopraan Tim Kuypers, bariton – Michel van der Aa Spaces of Blank Pete Harden Nieuw werk (wereldpremière) Florian Maier Nieuw werk (wereldpremière) Peter Adriaansz Nieuw werk (wereldpremière) Bob Zimmerman Nieuw werk (wereldpremière) Cornelis de Bondt Quene note, simple Nederlandse Muziekdagen 2009 i.s.m. NPS radio

zo 11 oktober, 14.15 u De Vereeniging, Nijmegen – Het Gelders Orkest Groot Omroepkoor Celso Antunes, dirigent Michael Gläser, koordirigent Hellen Kwon, sopraan Elena Zhidkova, mezzosopraan Dominik Wortig, tenor Martin Busen, bas – Bruckner Mis nr. 3 ’Grote’ Schubert Symfonie nr. 8 ’Unvollendete’

vr 16 oktober, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Andrew Manze, dirigent Antje Weithaas, viool – Beethoven Ouverture Coriolan Viotti Concert voor viool en orkest nr. 22 Salomon Romance voor viool solo en strijkorkest Haydn Symfonie nr. 103 ‘Paukenroffel’ De Vrijdag van Vredenburg

34 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


za 17 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hans Graf, dirigent Edward Caswell, koordirigent – Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune De Vries Uit de opera Wake: Proloog, voor koor en orkest Ravel Daphnis et Chloé (compleet)

za 31 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Hannu Lintu, dirigent Lavinia Meijer, harp – Beethoven Ouverture Die Weihe des Hauses Badings Concert voor harp en orkest Yun In balance, voor harp solo Sjostakovitsj Symfonie nr. 1 ZaterdagMatinee

ZaterdagMatinee

zo 18 oktober, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Andrew Manze, dirigent Antje Weithaas, viool – Beethoven Ouverture Coriolan Viotti Concert voor viool en orkest nr. 22 Haydn Symfonie nr. 103 ‘Paukenroffel’ Het Zondagochtend Concert

vr 30 oktober, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Mahler/Britten What the wild flowers tell me (Scherzo uit Symfonie nr. 3) Vaughan Williams Symfonie nr. 6 Sjostakovitsj Concert voor viool en orkest nr. 1 De Vrijdag van Vredenburg

November 09 zo 1 november, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Mahler/Britten What the wild flowers tell me (Scherzo uit Symfonie nr. 3) Vaughan Williams Symfonie nr. 6 Sjostakovitsj Concert voor viool en orkest nr. 1 Het Zondagochtend Concert

za 7 november, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Kees Bakels, dirigent Alexei Ogrintchouk, hobo – Sibelius Delen uit Pelléas et Mélisande Mozart Concert voor hobo en orkest KV 314 Beethoven Uit Leonore Prohaska: Trauermarsch Berwald Symfonie nr. 3 ‘Sinfonie singulière’ ZaterdagMatinee

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 35


vr 13 november, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Ingrid Geerlings, fluit Laurens Otto, hoorn Hajime Konoye, fagot Frank van den Brink, klarinet – Mendelssohn Ouverture Das Märchen von der schönen Melusine Pleyel Symfonie in C ‘Londense’

vr 20 november, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Alexander Lazarev, dirigent Maxim Rysanow, altviool – Walton A Queen's Fanfare Elgar Pomp and Circumstance March nr. 1 (Land of hope and glory) Walton Concert voor altviool en orkest (rev.1962) Elgar Symfonie nr. 1

(Nederlandse première)

De Vrijdag van Vredenburg

Pleyel Symfonie concertante nr. 5 voor fluit, hobo/klarinet, fagot, hoorn en orkest Haydn Symfonie nr. 101 ‘De Klok’ De Vrijdag van Vredenburg

za 14 november, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Edo de Waart, dirigent Celso Antunes, koordirigent Henriette Bonde-Hansen, sopraan Ilse Eerens, sopraan Élodie Méchain, mezzosopraan William Burden, tenor Oliver Zwarg, bas-bariton Martijn Cornet, bas Markus Hollop, bas – Debussy Pelléas et Mélisande, opera in 5 akten ZaterdagMatinee

za 21 november, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Thierry Fischer, dirigent Erik Bosgraaf, blokfluit – Dutilleux Mystère de l'instant Berio Gesti, voor blokfluit solo Telemann Suite in a Mendelssohn Symfonie nr. 3 ‘Schotse’ ZaterdagMatinee

zo 22 november, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Alexander Lazarev, dirigent – Walton A Queen's Fanfare Elgar Symfonie nr. 1 Het Zondagochtend Concert

vr 27 november, 10.00 en 13.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Conrad van Alphen, dirigent – Elgar Enigma variations Elgar Pomp and Circumstance March nr. 1 (Land of hope and glory) I.s.m. TROS radio | Schoolconcert

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 37


vr 27 november, 20.15 u inleiding 19.30 u Jacobikerk, Utrecht – Groot Omroepkoor Jos van Veldhoven, dirigent Johannette Zomer, sopraan Fred Jacobs, theorbe n.t.b. orgel – Schütz Psalmen Davids: Danket dem Herren, voor koor a capella / Wie lieblich sind deine Wohnungen, voor koor a capella / Jauchzet dem Herren, voor koor en basso continuo Cavalli Salve Regina, voor koor en basso continuo Monteverdi Pianto della Madonna sopra II Lamento d’Arianna Gesualdo da Venosa Ave dolcissima Maria, voor koor a capella Purcell Hear my prayer, voor koor en basso continuo Sandström Hear my prayer, voor koor a capella Mendelssohn Hör mein Bitten, voor sopraan, koor en orgel Reger O Tod, wie bitter bist du, voor koor a capella Nystedt Immortal Bach (Komm süsser Tod), voor koor a capella

zo 29 november, 11.00 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Conrad van Alphen, dirigent Eric Robillard, presentatie – Een raadsel voor Roosje: Elgar Enigma variations Elgar Pomp and Circumstance March nr. 1 (Land of hope and glory) Serie De Magische Muziekfabriek I.s.m. TROS radio

December 09 do 3, vr 4 december, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Mariss Jansons, dirigent Celso Antunes, koordirigent Bernarda Fink, alt Ricarda Beth, sopraan – Mahler Symfonie nr. 2 ’Auferstehung’

De Vrijdag van Vredenburg

za 28 november, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Collegium Vocale Gent Accademia Chigiana Siena Philippe Herreweghe, dirigent Inger Dam-Jensen, sopraan Maria Radner, alt Benjamin Hulett, tenor Martin Snell, bas – Beethoven Missa solemnis ZaterdagMatinee

vr 4 december, 20.15 u Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Sir Peter Maxwell Davies, dirigent Dimitri Ashkenazy, klarinet Gunther Haussknecht, doedelzak – Maxwell Davies Jimmack the Postie Maxwell Davies Strathclyde Concerto nr. 4 voor A-klarinet en orkest (Nederlandse première)

Maxwell Davies Last Door of Light (Nederlandse première)

Maxwell Davies An Orkney Wedding, with Sunrise, voor kamerorkest en doedelzak NPS maakt hoorbaar: Dubbelspel

38 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


zo 6 december, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Mariss Jansons, dirigent Celso Antunes, koordirigent Bernarda Fink, alt Ricarda Beth, sopraan – Mahler Symfonie nr. 2 ’Auferstehung’

za 12 december, 20.15 u Musis Sacrum, Arnhem – Radio Kamer Filharmonie Jaap van Zweden, dirigent Horacio Gutiérrez, piano – Van Delden Trittico Beethoven Concert voor piano en orkest nr. 5 ‘Keizersconcert’ Mendelssohn Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

vr 11 december, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Jaap van Zweden, dirigent Horacio Gutiérrez, piano – Van Delden Trittico Beethoven Concert voor piano en orkest nr. 5 ‘Keizersconcert’ Mendelssohn Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

zo 13 december, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Jaap van Zweden, dirigent Horacio Gutiérrez, piano – Van Delden Trittico Beethoven Concert voor piano en orkest nr. 5 ‘Keizersconcert’ Het Zondagochtend Concert

De Vrijdag van Vredenburg

za 12 december, 12.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Mannenkoor van het State Choir ‘Latvija’ Paolo Olmi, dirigent Udo Mehrpohl, koordirigent Ilse Eerens, sopraan Marina Poplavskaya, sopraan Manuela Custer, mezzosopraan Celso Albelo, tenor Roberto De Biasio, tenor Marcello Giordani, tenor Ain Anger, bas Patrick Bolleire, bas Julien Roberts, bas Mirco Palazzi, bas Michele Pertusi, bas – Rossini Guillaume Tell, opera in 4 akten

vr 18 december, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor James Judd, dirigent Celso Antunes, dirigent Ailish Tynan, sopraan Christopher Gillett, tenor Gary Magee, bariton – Brahms Motet ’Es ist das Heil uns kommen her’, voor koor a capella Brahms Motet ‘Schaffe in mir, Gott’, voor koor a capella Bruckner Ave Maria, voor koor a capella Bruckner Virga Jesse floruit, voor koor a capella Vaughan Williams Hodie, kerstcantate voor sopraan, tenor, bariton, koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

ZaterdagMatinee

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 39


za 19 december, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Ensemble Ziggurat Otto Tausk, dirigent Ralph van Raat, piano – Ravel Suite Ma mere l’Oye Loevendie Concert voor piano en orkest (wereldpremière)

Loevendie Alhambra Borodin Symfonie nr. 2 ZaterdagMatinee

za 9 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Cappella Amsterdam Andrea Marcon, dirigent Maria Espada, sopraan Sara Mingardo, alt Luigi De Donato, bas – Vivaldi Sonata ‘Al santo sepolcro’ RV130 Steffani Stabat Mater Vivaldi Sinfonia ‘Al santo sepolcro’ RV169 Pergolesi Stabat mater ZaterdagMatinee

zo 20 december, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor James Judd, dirigent Celso Antunes, dirigent Ailish Tynan, sopraan Christopher Gillett, tenor Gary Magee, bariton – Vaughan Williams Hodie, kerstcantate voor sopraan, tenor, bariton, koor en orkest Het Zondagochtend Concert

Januari 10 vr 8 januari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Thomas Dausgaard, dirigent Jean-Guihen Queyras, cello – Bax Tintagel Elgar Concert voor cello en orkest Rachmaninov Symfonische dansen

zo 10 januari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Thomas Dausgaard, dirigent Jean-Guihen Queyras, cello – Elgar Concert voor cello en orkest Rachmaninov Symfonische dansen Het Zondagochtend Concert

vr 15 januari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Edward Gardner, dirigent – Vaughan Williams Fantasia on a theme by Thomas Tallis Adès Tevot (Nederlandse première) Brahms Symfonie nr. 1 De Vrijdag van Vredenburg

De Vrijdag van Vredenburg

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 41


za 16 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Heinz Holliger, dirigent Celso Antunes, koordirigent Schumann Ouverture Genoveva – Brahms Schicksalslied, voor koor en orkest Schumann Nachtlied, voor koor en orkest Holliger Gesänge der Frühe, voor koor, orkest en tape ZaterdagMatinee

zo 17 januari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Edward Gardner, dirigent – Vaughan Williams Fantasia on a theme by Thomas Tallis Brahms Symfonie nr. 1 Het Zondagochtend Concert

vr 22 januari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Philippe Herreweghe, dirigent Gary Graden, koordirigent Amanda Forsythe, sopraan Marlin Miller, tenor Neal Davies, bas – Haydn The Creation (Die Schöpfung) De Vrijdag van Vredenburg

za 23 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Ed Spanjaard, dirigent Isabelle Faust, viool – Berg Passacaglia (bew. Christian von Borries) Larcher Concert voor viool en orkest (Nederlandse première)

Brahms Symfonie nr. 4 ZaterdagMatinee

vr 29 januari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Mahler Symfonie nr. 6 De Vrijdag van Vredenburg

za 30 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Philippe Herreweghe, dirigent Amanda Forsythe, sopraan Alice Coote, mezzosopraan Pavol Breslik, tenor Florian Boesch, bariton – Mozart Serenade voor blazers KV388 Mahler Des Knaben Wunderhorn ZaterdagMatinee

za 30 januari, 20.15 u Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Mahler Symfonie nr. 6

42 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Februari 10 wo 3 februari, 20.15 u do 4 februari, 20.15 u vr 5 februari, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepvrouwenkoor Jongens van het Sacramentskoor Breda Mariss Jansons, dirigent Celso Antunes, koordirigent Bernarda Fink, alt – Mahler Symfonie nr. 3

vr 5 februari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Mark Elder, dirigent Nicholas Daniel, hobo – Strauss Don Juan Vaughan Williams Concert voor hobo en orkest Delius Paris (The song of a great city) Debussy La mer De Vrijdag van Vredenburg

zo 7 februari, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Mark Elder, dirigent – Strauss Don Juan Delius Paris (The song of a great city) Debussy La mer Het Zondagochtend Concert

vr 12 februari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Masaaki Suzuki, dirigent Edward Caswell, koordirigent Susan Gritton, sopraan Amanda Forsythe, sopraan James Taylor, tenor Thomas Bauer, bariton – Mendelssohn St. Paul (Paulus) De Vrijdag van Vredenburg

za 13 februari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Matthias Pintscher, dirigent Alban Gerhardt, cello – Ravel Alborada del gracioso Pintscher Reflections on Narcissus, voor cello en orkest (Nederlandse première) Boulez Rituel Debussy Uit Images: Ibéria ZaterdagMatinee

vr 19 februari, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Cappella Amsterdam Otto Tausk, dirigent Ralph van Raat, piano Sonia Wieder-Atherton, cello – De Bondt nieuw werk Dusapin Celo, voor cello en orkest (Nederlandse première)

Bryars nieuw werk voor piano, koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 43


za 20 februari, 20.15 u Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam

Maart 10

Inleiding 19.30 u: Huib Ramaer praat met Cornelis de Bondt en Gavin Bryars

– Radio Kamer Filharmonie Cappella Amsterdam Otto Tausk, dirigent Ralph van Raat, piano Sonia Wieder-Atherton, cello – De Bondt nieuw werk Dusapin Celo voor cello en orkest Bryars nieuw werk voor piano, koor en orkest

ma 1 maart, 19.30 u Manchester, Bridgewater Hall – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (1)

NPS maakt hoorbaar: De Onthaasting

za 27 februari, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Giuliano Carella, dirigent Thomas Eitler, koordirigent Eva Maria Westbroek, sopraan Inna Dukach, sopraan Marina Rodriguez-Cusi, mezzosopraan Nicola Rossi Giordano, tenor Piero Terranova, bariton Diogenes Randes, bas – Catalani La Wally, opera in 4 akten ZaterdagMatinee

di 2 maart, 19.30 u Birmingham, Symphony Hall – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Prokofjev Concert voor piano en orkest nr. 3 Rachmaninov Symfonie nr. 2 Tournee Europa (2)

wo 3 maart, 19.45 u Basingstoke, The Anvil – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent – Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (3)

vr 5 maart, 20.00 u Leiden, Pieterskerk – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Tsjaikovski Symfonie nr. 4 Britten Concert voor viool en orkest

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 45


vr 5 maart, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepmannenkoor Thierry Fischer, dirigent Celso Antunes, koordirigent Ronald Brautigam, piano – De Leeuw Cloudy Forms, voor solisten en mannenkoor a capella Diepenbrock Tibur, voor mannenkoor a capella Diepenbrock Ecce quomodo moritur, voor mannenkoor a capella Ter Veldhuis The Road & The Sky, voor piano en orkest Schubert Gesang der Geister über den Wassern, voor mannenkoor en strijkorkest Schubert Symfonie nr. 4 ’Tragische’ De Vrijdag van Vredenburg

di 9 maart, 20.00 u Berlijn, Konzerthaus – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (4)

wo 10 maart, 19.30 u Wenen, Konzerthaus – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ Tournee Europa (5)

za 6 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simone Lamsma, viool – Britten Concert voor viool en orkest Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ ZaterdagMatinee

zo 7 maart, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Thierry Fischer, dirigent Ronald Brautigam, piano – Ter Veldhuis The Road & The Sky, voor piano en orkest Schubert Symfonie nr. 4 ‘Tragische’ Grieg 2 elegische Melodien Het Zondagochtend Concert

do 11 maart, 20.00 u Keulen, Philharmonie – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Simon Trpceski, piano – Wagenaar Ouverture De getemde feeks Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 1 Tsjaikovski Symfonie nr. 4 Tournee Europa (6)

za 13 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Wu Wei, sheng Measha Brueggergosman, sopraan – Ravel Shéhérazade, voor sopraan en orkest Chin Concert voor sheng en orkest (Nederlandse première)

Tsjaikovski Symfonie nr. 4 ZaterdagMatinee

46 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


za 20 maart, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor David Parry, dirigent Martin Merry, koordirigent Nelly Miricioiù, sopraan Peter Gijsbertsen, tenor John Osborn, tenor Nicola Alaimo, bariton Mirco Palazzi, bas Károly Szemerédy, bas – Donizetti Caterina Cornaro, opera in 1 proloog en 2 akten ZaterdagMatinee

vr 26 maart, 19.30 u Concertgebouw, Amsterdam – Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Jongenskoor Kampen Bernard Labadie, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent James Gilchrist, tenor Florian Boesch, bas Miah Persson, sopraan Marie-Nicole Lemieux, alt Werner Güra, tenor Nathan Berg, bas – Bach Matthäus Passion

vr 26 maart, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor David Stern, dirigent Rachel Harnisch, sopraan Hanneke de Wit, sopraan Gregory Turay, tenor – Debussy Musique pour le roi Lear (bew. J. Roger-Ducasse)

Britten Nocturne voor tenor en orkest Mozart Davidde penitente, oratorium

za 27 maart, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Leonidas Kavakos, viool – Escher Musique pour l'esprit en deuil Dutilleux Concert voor viool en orkest ‘l’Arbre des Songes’ Visman Nieuw werk (wereldpremière) Debussy La mer ZaterdagMatinee

zo 28 maart, 12.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Jongenskoor Kampen Bernard Labadie, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent James Gilchrist, tenor Florian Boesch, bas Miah Persson, sopraan Marie-Nicole Lemieux, alt Werner Güra, tenor Nathan Berg, bas – Bach Matthäus Passion

April 10 vr 2 april, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Mark Wigglesworth, dirigent Anna Larsson, alt Anthony Dean Griffey, tenor – Britten Sinfonia da requiem Mahler Das Lied von der Erde, voor alt, tenor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

De Vrijdag van Vredenburg

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 47


za 3 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Nelson Goerner, piano – Schumann Ouverture Manfred Schumann Concert voor piano en orkest Beethoven Symfonie nr. 3 ‘Eroica’

zo 11 april, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Simone Kermes, mezzosopraan – Haydn Symfonie nr. 104 ‘Londense’ Haydn Scena di Berenice ‘Berenice, che fai?’ Mendelssohn Concertaria ‘Infelice! Ah, ritorna, età dell'oro’

ZaterdagMatinee

Het Zondagochtend Concert

za 3 april, 20.15 u Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven – Radio Filharmonisch Orkest Mark Wigglesworth, dirigent Anna Larsson, alt Anthony Dean Griffey, tenor – Britten Sinfonia da requiem Mahler Das Lied von der Erde, voor alt, tenor en orkest

za 17 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Vasily Petrenko, dirigent Denis Matsuev, piano – Borisova-Ollas Wings of the wind Rachmaninov Concert voor piano en orkest nr. 2 Prokofjev Symfonie nr. 5

vr 9 april, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Simone Kermes, mezzosopraan – Hellendaal Concerto grosso op. 3 nr.1 Haydn Scena di Berenice ‘Berenice, che fai?’ Mendelssohn Concertaria ‘Infelice! Ah, ritorna, età dell'oro’ Haydn Symfonie nr. 104 ‘Londense’

ZaterdagMatinee

vr 23 april, 20.15 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Gérard Korsten, dirigent Viktoria Mullova, viool – Sibelius Concert voor viool en orkest Prokofjev Symfonie nr. 1 ‘Klassieke’

De Vrijdag van Vredenburg

za 10 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Stravinsky De vuurvogel (1910) Murail Les sept paroles du Christ en croix (nieuwe versie, wereldpremière)

ZaterdagMatinee

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 49


do 29 april, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Kamer Filharmonie Alejo Pérez, dirigent Camilla Tilling, sopraan Sir Thomas Allen, verteller Michaël Müller, cello – Adès Overture, Waltz en Finale uit: Powder her face (Nederlandse première) Ayres No. 30, NONcerto for orch., cello and high sopr. (Nederlandse première) Walton Façade De Vrijdag van Vredenburg

vr 14 mei, 20.15 u Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam Inleiding: 19.30 u: Huib Ramaer praat met Gérard Pesson

– Radio Kamer Filharmonie Brad Lubman, dirigent Ian Pace, piano – Campo Lumen (Nederlandse première) Dusapin À Quia voor piano en orkest (Nederlandse première)

Pesson Wunderblock (Nebenstück II) 'Tentative d'effacement du Majestoto de la 6ème Symphonie de Bruckner' (Nederlandse première)

Grisey Le temps et l'écume (Nederlandse première)

NPS maakt hoorbaar: Le temps et l’écume

Mei 10 za 1 mei, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Lothar Zagrosek, dirigent Pauline Courtin, sopraan Hélène Guilmette, sopraan Estefania Perdomo, sopraan Diana Axentii, mezzosopraan Katarina Karnéus, mezzosopraan Marie-Nicole Lemieux, alt André Cognet, bas-bariton – Dukas Ariane et Barbe-Bleue, opera in 3 akten

vr 14 mei, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hannu Lintu, dirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Sergey Romanovsky, tenor Rodion Pogossov, bariton – Tsjaikovski De veldheer, symfonische ballade Rachmaninov Lente, voor bariton, koor en orkest Rachmaninov De klokken, voor solisten, koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

ZaterdagMatinee

zo 2 mei, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Alejo Pérez, dirigent Sir Thomas Allen, verteller – Falla Suite El amor brujo, voor alt en orkest Walton Façade Het Zondagochtend Concert

50 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


zo 16 mei, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hannu Lintu, dirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Sergey Romanovsky, tenor Rodion Pogossov, bariton – Rachmaninov Lente, voor bariton, koor en orkest Rachmaninov De klokken, voor solisten, koor en orkest

zo 30 mei, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Jaap van Zweden, dirigent Reinbert de Leeuw, dirigent Celso Antunes, koordirigent Evelina Dobracheva, sopraan Anthony Dean Griffey, tenor Hanno Müller-Brachmann, bariton – Britten War Requiem

Het Zondagochtend Concert

za 22 mei, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Reinbert de Leeuw, dirigent Tasmin Little, viool – Takemitsu A flock descends into the pentagonal garden Jeths Concert voor viool en orkest (wereldpremière)

Messiaen Et exspecto resurrectionem mortuorum ZaterdagMatinee

vr 28 mei, 20.15 u inleiding 19.30 u Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Jaap van Zweden, dirigent Reinbert de Leeuw, dirigent Celso Antunes, koordirigent Evelina Dobracheva, sopraan Anthony Dean Griffey, tenor Hanno Müller-Brachmann, bariton – Britten War Requiem

Juni 10 za 5 juni, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam 13.30 u: inleiding door Adrian Thomas

– Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent Aleksandra Kurzak, sopraan Liora Grodnikaite, alt David Wilson-Johnson, bariton – Szymanowski Litany to the Virgin Mary, voor sopraan, vrouwenkoor en orkest Szymanowski Stabat Mater, voor solisten, koor en orkest Górecki Symfonie nr. 4 (Nederlandse première) ZaterdagMatinee

De Vrijdag van Vredenburg

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 51


ma 7 juni, 20.00 u do 10 juni, 20.00 u Het Muziektheater, Amsterdam – De Nederlandse Opera Radio Kamer Filharmonie Martyn Brabbins, dirigent Vocale solisten o.a.: Sergei Leiferkus, Ville Rusanen, Alexandre Kravets, Elena Vassilieva, Nancy Allen Lundy en Vasily Efimov – Raskatov Hondenhart, opera

za 19 juni, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Jaap van Zweden, dirigent Emanuel Borok, viool – Wallin Act Raskatov In excelsis, voor viool en orkest Wallin Strange News for young African actor, video, surround sound and orchestra Holland Festival

Holland Festival

za 12 juni, 20.00 u IRCAM, Parijs – Groot Omroepkoor Orchestre Philharmonique de Radio France Pascal Rophé, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Murail Les sept paroles du Christ en croix, voor koor en orkest

wo 23 juni, 20.00 u Het Muziektheater, Amsterdam – De Nederlandse Opera Radio Kamer Filharmonie Martyn Brabbins, dirigent Vocale solisten o.a.: Sergei Leiferkus, Ville Rusanen, Alexandre Kravets, Elena Vassilieva, Nancy Allen Lundy en Vasily Efimov – Raskatov Hondenhart, opera Holland Festival

zo 13 juni, 14.00 u wo 16 juni, 20.00 u vr 18 juni, 20.00 u Het Muziektheater, Amsterdam – De Nederlandse Opera Radio Kamer Filharmonie Martyn Brabbins, dirigent Vocale solisten o.a.: Sergei Leiferkus, Ville Rusanen, Alexandre Kravets, Elena Vassilieva, Nancy Allen Lundy en Vasily Efimov – Raskatov Hondenhart, opera Holland Festival

za 26 juni, 20.15 u Naarden, Grote Kerk – Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor John Nelson, dirigent N.t.b., solisten – Haydn Die Schöpfung, oratorium

zo 27 juni, 14.00 u di 29 juni, 20.00 u Het Muziektheater, Amsterdam – De Nederlandse Opera Radio Kamer Filharmonie Martyn Brabbins, dirigent Vocale solisten o.a.: Sergei Leiferkus, Ville Rusanen, Alexandre Kravets, Elena Vassilieva, Nancy Allen Lundy en Vasily Efimov – Raskatov Hondenhart, opera Holland Festival

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 53


Juli 10 vr 2 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Michael Gläser, koordirigent N.t.b., solisten – Brahms Ein deutsches Requiem

vr 9 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Solisten n.t.b. – Mendelssohn Symfonie nr. 8 in D Mozart Eine kleine Nachtmusik Mendelssohn Konzertstück nr. 1 op.113, voor klarinet, bassethoorn en orkest Mozart Symfonie nr. 36 ‘Linzer’

za 10 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Kristian Bezuidenhout, piano – Mozart Serenade voor blazers in c Pianoconcert n.t.b. Mendelssohn Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’ Mozartfestival / i.s.m. TROS radio

zo 11 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam – Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent Solist n.t.b. – Mendelssohn Ouverture A Midsummer Night’s Dream Vioolconcert n.t.b. Mozart Symfonie nr. 35 ‘Haffner’ Mozartfestival / i.s.m. TROS radio

Mozartfestival / i.s.m. TROS radio

54 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


‘Stralende Bach tijdens de ZaterdagMatinee’ ‘…. De aangename klanken van zwaar aangezette lange streken en behoedzaam invoegende blazers gonsden door de Grote Zaal.’ Frederike Berntsen in De Telegraaf (februari 2009) over de ZaterdagMatinee door Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Jaap van Zweden met o.m. Fuga op BACH van Schumann/De Vlieger

‘Het Metropole Orkest strijkt neer als een behaaglijk stilleven.’ www.muziekpodia.nl / Jan Klupper over het concert Memorias de Cuba door het Metropole Orkest en Carel Kraayenhof, bandoneon

‘Ihr Auftritt… begeisterte ein Publikum, das sich mit stürmischen Ovationen für ein beeindruckendes Klangerlebnis bedankte.’ Jürgen Haberer in het Offenburger Tageblatt (september 2008) over concert door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en Vlaams Radio Koor o.l.v. Reinbert de Leeuw met La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ van Messiaen in Straatsburg.

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 55


56 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 57


58 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


QuattroLive

In 2009 zijn drie producties uitgebracht: opnamen van The Music Makers van Edward Elgar en Memoria van Wolfgang Rihm, uitgevoerd door het Radio Filhar-

QuattroLive is het cd-label van Radio 4,

monisch Orkest, Groot Omroepkoor en

het Muziekcentrum van de Omroep, Radio

vocale solisten onder leiding van Jaap van

Nederland Wereldomroep en de zend-

Zweden, en twee opera’s van Wagner.

gemachtigden NPS, AVRO en TROS. De op-

Lohengrin en Die Meistersinger von Nürn-

namen voor QuattroLive zijn afkomstig

berg werden voor een buitengewoon

uit de drie grote concertseries die door

enthousiast publiek gespeeld in de Zater-

Radio 4 worden uitgezonden: de Zater-

dagMatinee op respectievelijk 2 februari

dagMatinee, De Vrijdag van Vredenburg

2008 en 7 februari 2009. Radio Filhar-

en Het Zondagochtend Concert.

monisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten stonden beide keren onder

De eerste QuattroLive-cd is een opname

leiding van Jaap van Zweden. De uitgave

van Mahlers Das Lied von der Erde, uit-

van Lohengrin bevatte behalve drie cd’s

gevoerd door het Radio Filharmonisch

ook twee dvd’s.

Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten onder leiding van Jaap van Zweden. Op de tweede cd is de Radio Kamer Filharmonie te horen in opnamen van Beethovens Eerste symfonie onder leiding van Frans Brüggen en Tristan Keuris’ Symphony in D onder leiding van Jaap van Zweden.

De prijs van de cd Elgar/Rihm is € 11,95, exclusief verzendkosten. Die Meistersinger (4 cd’s) kost € 24,95 en Lohengrin (3 cd’s en 2 dvd’s) € 29,95. Deze cd’s zijn te bestellen op www.volkskrant.nl/ webwinkel N.b.: Wie een abonnement neemt op een serie uit De Vrijdag van Vredenburg krijgt de cd met Elgar en Rihm cadeau!

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 59


Concertseries

De concerten worden wekelijks rechtstreeks uitgezonden op Radio 4.

Een belangrijk deel van de concerten van het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het Groot Omroepkoor vindt plaats in het kader van de omroepseries de ZaterdagMatinee, Het Zondagochtend Concert en De Vrijdag van Vredenburg. De Radio Kamer Filharmonie en het Metropole Orkest zijn bovendien te horen in NPS-concerten in het Muziekgebouw aan ‘t IJ.

de zaterdagmatinee De ZaterdagMatinee in het Concertgebouw gaat het 49ste seizoen in. Deze concertserie is een samenwerkingsverband van AVRO Radio 4, NPS Radio, TROS en het Muziekcentrum van de Omroep. De concerten worden op zaterdag rechtstreeks uitgezonden via Radio 4. De uitzending wordt op dinsdagavond herhaald. NPS Televisie neemt ook regelmatig ZaterdagMatinees op voor uitzending via Nederland 2. Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

de vrijdag van vredenburg De serie De Vrijdag van Vredenburg is een productie van TROS, AVRO en NPS in samenwerking met Radio 4, het Muziekcentrum van de Omroep en Vredenburg Utrecht, en beleeft nu haar vijfde seizoen.

Kaartverkoop/informatie www.devrijdagvanvredenburg.nl Toezending brochure: brochure@devrijdagvanvredenburg.nl Telefonisch (030-2314544), bij de kassa van Vredenburg: ma. 13.00-18.00 u, di. t/m vr. 11.00-18.00 u, za. 10.00-17.00 u

het zondagochtend concert De wekelijkse Zondagochtend Concerten in het Concertgebouw zijn meestal afgeleid van de concerten in de serie De Vrijdag van Vredenburg. Rechtstreekse uitzendingen zijn in het seizoen elke zondag om 11.00 uur via Radio 4. De concerten worden geproduceerd door de AVRO en het Concertgebouw. Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

muziekgebouw aan ‘t ij In oktober zijn de Radio Kamer Filharmonie en het Metropole Orkest present in het Muziekgebouw aan ’t IJ op uitnodiging van gastheer Michel Hamel in het kader van de Nederlandse Muziekdagen 2009. In december, februari en mei is de Radio Kamer Filharmonie te horen in de serie ‘NPS maakt hoorbaar’. Thema’s van deze concerten zijn ‘Dubbelspel’ (met een dubbelrol voor Sir Peter Maxwell Davies), ‘De onthaasting’ en ‘Le temps et l’écume’. Kaartverkoop, informatie en toezending brochure www.muziekgebouw.nl

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 61


Kamermuziek

Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep

in het Muziekcentrum van de Omroep

Ensemble Radio Filharmonisch Orkest – R. Strauss Vorspiel Capriccio

zo 20 september 2009, 15.00 u

Mebius Septet ‘You win some, you lose some’ Nieuw in het seizoen 2009-2010 is een

Wagner Siegfried-Idyll

serie van vier concerten op de zondagmiddag door kamermuziekensembles, telkens geformeerd uit een van de ensembles van het Muziekcentrum van de Omroep. De concerten worden geregistreerd voor uitzending via Radio 4 op een nader te bepalen datum en zijn gratis toegankelijk.

zo 29 november 2009, 15.00 u Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep Ensemble Radio Kamer Filharmonie – Haydn Notturno in C Mendelssohn Nocturne op. 24 Maxwell Davies Seven In nomine Maxwell Davies Linguae Ignis, voor cello

De programma’s van de concerten zijn

en ensemble

allesbehalve doorsnee. Het streven is om

zo 21 februari 2010, 15.00 u

opdrachtwerken en Nederlandse compo-

Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep

sities op het repertoire te zetten en spe-

Ensemble Groot Omroepkoor en

ciale gasten uit te nodigen.

instrumentaal ensemble – Werken van Gibbons, Jenner, Birtwistle,

De kamermuziekconcerten vinden plaats in Studio 1 van het Muziekcentrum van

Muldowney, Bosmans, Kerstens, Stravinsky en Brooks

de Omroep. Data en programma’s onder voorbehoud. Kijk voor meer informatie op www.mco.nl.

zo 18 april 2010, 15.00 u Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep Metropole in dubbelkwartet Hans Vroomans (piano) Aram Kersbergen (bas) Peter Tiehuis (gitaar) Arno van Nieuwenhuize (drums) Leo Janssen (saxofoon) jazzstrijkkwartet Klimt! – Werken van onder anderen Leo Janssen en Florian Maier

62 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Lunchconcerten

do 24 september, 12.30 u

Radio Kamer Filharmonie

Radio Kamer Filharmonie

Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep Kenneth Montgomery, dirigent – Händel Delen uit: Music for the Royal

In het seizoen 2008-2009 is gestart met

Fireworks

het geven van Lunchconcerten in de studio van de Radio Kamer Filharmonie. Deze

gratis

toegankelijke

concerten

waren bedoeld om mensen op een ongedwongen manier kennis te laten nemen van de kwaliteit en de veelzijdigheid van de Radio Kamer Filharmonie. De concer-

do 12 november, 12.30 u Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent – Haydn Symfonie nr. 101 ‘De Klok’

ten duurden circa een half uur. Het succes was groot en vroeg om een vervolg. Noteer in uw agenda.

do 4 maart, 12.30 u Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep Radio Kamer Filharmonie

Voor meer informatie en entreebewijzen: www.radiokamerfilharmonie.nl

Thierry Fischer, dirigent – Schubert Symfonie nr. 4 ‘Tragische’

do 8 juli, 12.30 u Studio 1, Muziekcentrum van de Omroep Radio Kamer Filharmonie Frans Brüggen, dirigent – Nader te bepalen delen uit het programma van het Mozartfestival

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 63


Contact Muziekcentrum van de Omroep Postadres: Postbus 125 1200 AC Hilversum Bezoekadres: Heuvellaan 33 1217 JL Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 99 F 00 31 (0)35 671 41 71 www.mco.nl

Radio Filharmonisch Orkest T 00 31 (0)35 671 41 30 F 00 31 (0)35 671 41 71 E klassiek@mco.nl www.radiofilharmonischorkest.nl

Radio Kamer Filharmonie T 00 31 (0)35 671 41 50 F 00 31 (0)35 671 41 71 E klassiek@mco.nl www.radiokamerfilharmonie.nl Vereniging Vrienden van de Radio Kamer Filharmonie Secretariaat: Mereveldlaan 159 3454 CE De Meern r.heller@tele2.nl

Metropole Orkest T 00 31 (0)35 671 41 60 F 00 31 (0)35 671 41 71 E mo@mco.nl www.metropoleorkest.nl Stichting Vrienden van het Metropole Orkest Postbus 373 1200 AJ Hilversum T 00 31 (0)6 49 61 08 90 vrienden@metropoleorkest.nl www.metrocats.nl

Muziekbibliotheek van de Omroep Heuvellaan 33 1217 TC Hilversum Postbus 125 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 90 F 00 31 (0)35 671 41 89 E mb@mco.nl www.muziekbibliotheekvandeomroep.nl Openingstijden: ma t/m vr van 09.00 tot 16.00 uur De bibliotheek is gesloten van 20 juli tot en met 17 augustus 2009

Educatie T 00 31 (0)35 671 41 40 F 00 31 (0)35 671 41 71 E m.klier@mco.nl www.mco.nl/educatie

Groot Omroepkoor T 00 31 (0)35 671 41 20 F 00 31 (0)35 671 41 71 E r.raven@mco.nl www.grootomroepkoor.nl

Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 65


www.mco.nl De website www.mco.nl is een algemene

De webplayer ‘luister nu’ laat 24 uur per

paraplu waaronder de ensembles, de Mu-

dag muziek van de verschillende ensem-

ziekbibliotheek en de afdeling Educatie

bles horen.

een eigen website hebben. Hierop zijn

Via de website van de Muziekbibliotheek

onder meer concertagenda’s van de en-

is de omvangrijke eigen catalogus te

sembles, nieuws, achtergrondinformatie,

raadplegen. Ook zijn er een interessante

vacatures, fotomateriaal en relevante bio-

nieuwsrubriek, een overzicht van gedenk-

grafieën te vinden. In de nieuwsrubriek is

jaren, een maandelijkse muziekprijsvraag

regelmatig specifieke informatie te vinden

- waarbij een cd van een omroepensemble

en zijn reportages te zien over de voor-

is te winnen - en diverse nuttige links te

bereidingen voor een bepaald concert.

vinden.

colofon © Muziekcentrum van de Omroep, 2009. Redactie Jeroen Sinnige (concept), Michael de Groot, Priska Frank Ontwerp Hans van der Woerd Fotografie Maro Borggreve (pag. 2, 4, 12, 36, 40, 58, 67), Hans van der Woerd Druk Muller’s Visual Communication, Amsterdam Het Muziekcentrum van de Omroep heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot het MCO wenden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

66 Muziekcentrum van de Omroep Seizoen 09|10


Seizoen 09|10 Muziekcentrum van de Omroep 67


www.mco.nl Radio Filharmonisch Orkest Radio Kamer Filharmonie, Groot Omroepkoor Metropole Orkest, Muziekbibliotheek, Educatie

68 Muziekcentrum van de Om-

MCO_brochure_09-10_totaal  

Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Metropole Orkest Muziekbibliotheek Educatie Seizoen 09 | 10 Radio Filharmonisch Orkest 2 Muziekcent...