Page 1

Groot Omroepkoor Celso Antunes chef-dirigent

Seizoen 09 |10 muziekcentrum van de omroep


Groot Omroepkoor Passie in verschillende gedaanten Het Groot Omroepkoor koppelt een palet van technische kwaliteiten aan een passie voor muziek, die recht uit het hart komt. Het resultaat is een beleving waaraan geen luisteraar ontkomt. Van ‘oer-Russisch stoer en vervaarlijk’ tot ‘licht en stralend…, helder en opzwepend’, aldus respectievelijk Jochem Valkenburg in NRC over de uitvoering van Prokofjevs Alexander Nevski en Peter van der Lint in Trouw over Händels L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato, oktober 2008.

Het gepassioneerd musiceren houdt niet op bij bepaalde grenzen in de muziekgeschiedenis. Van een zelden uitgevoerde Händel ging het enkele maanden later naar een gedenkwaardige Sankt-Bach-Passion van Mauricio Kagel, waarin ‘het Groot Omroepkoor excelleerde in de afwisseling van spreekzang, bodemloze glijers en harmonisch diffuse koraaltjes’ (NRC, december 2008). In de grote dramatische werken van de romantiek en de vroege 20ste eeuw zijn zeggingskracht én samenspel cruciaal. ‘Het briljant spelende Radio Filharmonisch Orkest en het al even subliem zingende Groot Omroepkoor vormden een ideale eenheid’, schreef Eddie Vetter in De Telegraaf (februari 2009) over de alom geprezen uitvoering van Wagners Meistersinger.

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 3


Seizoen o9 |10 Het merendeel van de concerten van het Groot

In de ZaterdagMatinee tekenen zich hoogtepunten

Omroepkoor vindt plaats in het kader van de

af met de uitvoering van Heinz Holligers Gesänge

omroepseries de ZaterdagMatinee, De Vrijdag van

der Frühe en Les sept paroles du Christ en croix van

Vredenburg en Het Zondagochtend Concert. Maar

Tristan Murail. Dit werk wordt herhaald in Parijs

ook buiten ‘Hilversum’ is het Groot Omroepkoor

met het Orchestre Philharmonique de Radio France

een graag geziene partner, al zijn de mogelijkheden

onder leiding van Pascal Rophé.

beperkt door de intensieve programmering binnen de Publieke Omroep.

Een uitgelezen programma met muziek van Schütz, Cavalli, Purcell, Sven-David Sandström, Mendels-

In het seizoen 2009-2010 treedt het Groot Omroep-

sohn, Reger en Nystedt klinkt in de Jacobikerk in

koor zes keer op met het Koninklijk Concert-

De Vrijdag van Vredenburg. Op de gebruikelijke

gebouworkest onder leiding van Mariss Jansons.

locatie in Utrecht is het koor te horen in onder meer

De Tweede en Derde symfonie van Mahler staan op

de Engelse versie van Mendelssohns oratorium

het programma. Direct aan de start van het nieuwe

Paulus en het War Requiem van Benjamin Britten.

seizoen zijn er opmerkelijke Beethoven-concerten, onder andere met het Rotterdams Philharmonisch

Van delicaat a capella tot machtig tutti: het Groot

Orkest in het Gergiev Festival.

Omroepkoor zal weer in vele gedaanten schitteren.

Inhoudsopgave Inleiding English summary Biografie

4 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10

3 7 11

Celso Antunes

12

Koorleden en staf

14

CD-opnamen

15

Concertagenda 09|10

19

Kamermuziekserie

28

Concertseries

29

Contactgegevens

30

Colofon

30


Netherlands Radio Choir

Passion in divergent forms

The Netherlands Radio Choir is a welcomed partner outside the Dutch broadcasting community, too, though the possibilities are limited by the intensive programming of Netherlands Public Broadcasting. In the 2009-10 season, the Netherlands Radio Choir will appear six times with the Royal Concertgebouw Orchestra under chief conductor Mariss Jansons, with performances of Mahler’s Second and Third symphonies. The start of the new season will see notable Beethoven concerts, for example with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, as part of the

What sets the Netherlands Radio Choir apart is a

Gergiev Festival.

panoply of technical qualities blended with musical passion coming straight from the heart. The result

tristan murail In the popular Saturday Matinee series, high points

is an experience that captivates the listener.

will come with the performance of Heinz Holliger’s Gesänge der Frühe and Les sept paroles du Christ en croix by Tristan Murail. This work will be repeated

From ‘primal-Russian rough and burly’ (Jochem

in Paris with the Orchestre Philharmonique de

Valkenburg in NRC Handelsblad on a performance of

Radio France conducted by Pascal Rophé.

Prokofiev’s Alexander Nevsky) to ‘light and radiant.., clear and sweeping,’ (Peter van der Lint in Trouw on

war requiem

Handel’s L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato, in

An exquisite programme with music by Schütz, Cav-

October 2008). This passionate music-making does

alli, Purcell, Sven-David Sandström, Mendelssohn,

not confine itself to particular periods in music his-

Reger and Nystedt will be performed in Utrecht’s

tory. After the seldom-performed Handel, it returned

Jacobikerk (St. James’ Church) in De Vrijdag van

several months later in a memorable Sankt-Bach-

Vredenburg (The Vredenburg Friday) series. Also in

Passion by Mauricio Kagel in which ‘the Netherlands

Utrecht, at Vredenburg Leidsche Rijn, the choir can

Radio Choir excelled in the sprechgesang, bottomless

be heard in works including an English version of

glissandi and harmonically diffuse little chorales’

Mendelssohn’s oratorio Paulus and the magnificent

(NRC Handelsblad, December 2008).

War Requiem by Benjamin Britten.

meistersinger

From delicate a capella to mighty tutti, the Nether-

In the great Romantic and early 20th-century

lands Radio Choir will again shine in divergent forms.

dramatic works expressiveness and ensemble sen-

Translation: Caecile de Hoog

sitivity are the key factors. ‘The brilliantly playing Netherlands Radio Philharmonic Orchestra and the sublimely singing Netherlands Radio Choir formed an ideal unit,’ Eddie Vetter wrote in De Telegraaf (February 2009) on Wagner’s Meistersinger, which received a universally praised performance last season.

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 7


‘Onder de baton van Stenz werden de typisch Kageliaanse zuchten en fluisteringen van het Groot Omroepkoor prachtig vervlochten met plechtstatig orgelspel, instrumentaal gemompel en ontroerende tussenspelen.’ Frederike Berntsen in De Telegraaf (december 2008) over de ZaterdagMatinee door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en Nationaal Kinderkoor met Kagels Sankt-Bach-Passion

‘Bijzondere vermelding verdient de excellente vertolking van dit stuk door de musici. De koorleden zijn goed op elkaar ingespeeld, de verschillende stemmen hebben een homogeen timbre, de aanzetten, de inzetten en afrondingen van zinnen zijn zeer verzorgd…‘ Les Affiches Moniteur (september 2008) over concert van Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en Vlaams Radio Koor o.l.v. Reinbert de Leeuw met Messiaens La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ in Straatsburg

10 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10


Biografie Het Groot Omroepkoor werd direct na de Tweede

intensiever. Het Groot Omroepkoor werkte en werkt

Wereldoorlog opgericht. De wortels van het koor

in die concertserie mee aan tal van premières van

liggen in de kleine vocale ensembles die, vaak op

werk van 20ste-eeuwse en hedendaagse componisten als Ligeti, Boulez, Birtwistle, Stravinsky, Stock-

ad hoc basis, al voor de oorlog functioneerden bin-

hausen, Kagel, Reich, Wagemans, Keuris, Adès en

nen de toenmalige omroepverenigingen.

Adams. Historisch was de serie met in Nederland vaak nog onbekende Russische opera’s onder leiding van Valery Gergiev. Kenneth Montgomery werd opgevolgd door respec-

Het koor telde in de beginperiode 69 vocalisten –

tievelijk Robin Gritton, Martin Wright en Simon

een bezetting die al snel werd uitgebreid tot 80 en

Halsey. Met ingang van het seizoen 2008-2009 is

inmiddels weer is teruggebracht tot 74 – en onder-

Celso Antunes chef-dirigent van het Groot Omroep-

scheidde zich al direct door het uitvoeren van een

koor.

breed repertoire. In kleinere ensembles trad het koor veelal op met a-capellarepertoire onder lei-

gastdirigenten

ding van Carel Laôut of Antoon Krelage, en later

Dirigenten als Jaap van Zweden, Riccardo Chailly,

Meindert Boekel en Frans Müller. Het koor maakte

Peter Eötvös, Sir Simon Rattle en Mariss Jansons

vooral studio-opnamen, die vaak nog dezelfde

staan regelmatig voor het koor, maar ook specia-

week op de radio werden uitgezonden. Vanaf de

listen in ouder repertoire zoals Nikolaus Harnon-

oprichting trad het koor ook op in grote formatie

court, Frans Brüggen, Philippe Herreweghe en Ton

onder leiding van dirigenten als Jean Fournet,

Koopman. Het Groot Omroepkoor werkt samen met

Bernard Haitink, Eugen Jochum en Carlo Maria

de omroeporkesten, het Koninklijk Concertgebouw-

Giulini. Het Groot Omroepkoor maakte naam met

orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest

het uitvoeren van grootschalige werken van 20ste-

en op uitnodiging ook met buitenlandse orkesten

eeuwse componisten. Een van de hoogtepunten in

zoals de Berliner Philharmoniker.

die jaren was de Nederlandse première van het War Requiem van Benjamin Britten in 1964 onder

a capella

leiding van de componist zelf en Bernard Haitink.

A capella treedt het koor op in verschillende formaties en met uiteenlopend repertoire. Uitge-

matinee op de vrije zaterdag

voerd zijn grote werken voor koor a capella zoals

Vanaf de jaren tachtig veranderde de werkwijze

Schnittkes Boetepsalmen, de speciaal voor het

van het koor ingrijpend. Met Kenneth Montgomery

koor geschreven Engel-Prozessionen van Karlheinz

kreeg het koor zijn eerste officiële chef-dirigent. Het

Stockhausen en Sun-Dogs van James MacMillan.

aantal studio-opnamen nam af en het aantal concer-

Repertoire voor kleinere bezetting werd uitge-

ten toe. Vooral de band met de Matinee op de Vrije

voerd onder leiding van o.a. Marcus Creed, James

Zaterdag, de huidige ZaterdagMatinee, werd steeds

Wood, Kaspars Putnins en Stefan Parkman.

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 11


Het grootste deel van de concerten van het Groot

plaats. Docenten waren onder meer naamgever

Omroepkoor vindt plaats binnen de omroepseries

Eric Ericson zelf, Simon Halsey, Uwe Gronostay,

de ZaterdagMatinee en De Vrijdag van Vredenburg.

Hartmut Haenchen, André Thomas en Robert Sund.

Het zijn de podia waarop niet alleen hedendaags

Docenten in de vijfde Masterclass (juni j.l.), waren

repertoire wordt uitgevoerd, maar ook zelden ge-

Jos van Veldhoven en Stephen Cleobury.

speeld werk van oudere componisten. Alle concer-

Jonge, professionele zangers kunnen ervaring op-

ten worden uitgezonden via Radio 4 en regelmatig

doen bij het Groot Omroepkoor in het stagekoor

zijn TV-registraties te zien op Nederland 2.

GOK XL, dat elk seizoen opnieuw wordt geformeerd.

nieuwe generatie Het Groot Omroepkoor rekent het tot zijn taak een

cd´s

rol te vervullen bij het opleiden van een nieuwe

Op diverse cd-registraties schittert het Groot

generatie koordirigenten. Daartoe is mede op ini-

Omroepkoor in een breed repertoire met opnamen

tiatief van het koor de Eric Ericson Masterclass

van onder meer Keuris, Diepenbrock, Mahler, Ros-

voor jonge koordirigenten in het leven geroepen.

sini, Wagner, Elgar en Rihm. Zie pagina 15 voor een

Sinds 2001 vindt deze Masterclass iedere twee jaar

selectie van recente cd-opnamen.

Celso Antunes chef-dirigent De afgelopen jaren is de in Keulen woonachtige dirigent Celso Antunes zeer actief geweest op de Europese concertpodia. Hij werd gevraagd voor optredens tijdens de Donaueschinger Musiktage, het Festival van Vlaanderen, de Kölner MusikTriennale, de Musikbiennale München, het Kurt-Weill-Festival in Dessau, het Living Music Festival in Dublin en November Music in ‘s-Hertogenbosch. Celso Antunes werkt regelmatig met koren en orkesten overal in Europa en behaalde successen met interpretaties van een breed repertoire - van de koormuziek van Monteverdi, Gesualdo en Orazio Vecchi, via 18de-

École de Musique de Génève. Tussen 2002 en 2007

en 19de-eeuwse klassieken tot hedendaagse mu-

was Antunes artistiek leider en chef-dirigent van

ziek, waarvan hij een toegewijd pleitbezorger is.

het National Chamber Choir of Ireland. The Irish Times schreef over de vijf sensationele jaren van

Sinds augustus 2008 is Antunes chef-dirigent van

het koor onder Antunes: ‘this period will have to be

het Groot Omroepkoor. In september dat jaar is hij

seen in the future as a golden age for professional

begonnen als professor koordirectie aan de Haute

choral singing in Ireland’.

12 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10


Antunes is regelmatig te gast bij wereldvermaarde

in Keulen werd Celso Antunes aangesteld als chef-

koren als het SWR Vokalensemble in Stuttgart, de

dirigent van dit orkest. Hij vervulde deze functie

BBC Singers in Londen, het Berliner Rundfunkchor,

van 1994 tot 1998. Tegelijkertijd was hij in deze

het Praags Kamerkoor en het Vlaams Radio Koor in

periode chef-dirigent van het Antwerpse ensemble

Brussel. Celso Antunes wordt in toenemende mate

Champ d' Action, waarmee hij talloze wereldpre-

gevraagd voor gastdirecties. In het seizoen 2009-10

mières gaf. Antunes had al in 1991 zijn eigen groep

maakt hij zijn langverwachte debuut bij de Man-

voor nieuwe muziek opgericht - het Tippett Ensem-

chester Camerata. Verder werkt hij voor het eerst

ble - waarmee hij in Europa een uitstekende repu-

met de Radio Kamer Filharmonie, het Gelders

tatie opbouwde. Een van de hoogtepunten in Antu-

Orkest en het Sønderjyllands Symfoniorkester

nes’ carrière was de première van een nieuwe,

(Symfonieorkest van Zuid-Jutland). In het seizoen

gereconstrueerde versie van Kurt Weills ballet-pan-

daarna keert Antunes als dirigent terug bij het

tomime Die Zaubernacht uitgevoerd door Ensemble

Radio Sinfonieorchester NDR Hannover en het

Contrasts tijdens de Kölner MusikTriennale.

Ulster Orchestra van Belfast.

In augustus 2004 is Celso Antunes door de Braziliaanse regering eervol benoemd tot Commandeur in

Antunes trad op met onder andere de Cappella

de Orde van Rio Branco wegens buitengewone

Istropolitana Bratislava, het WDR Radio Symphony

verdiensten voor zijn geboorteland Brazilië.

Orchestra, het Gürzenich Orchestra Köln, de Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, het Irish Chamber Orchestra en het Nationaal Symfonieorkest van Letland in Riga. Jaarlijks keert hij terug

‘Antunes showed he knows that

naar Brazilië om de Camerata Fukuda en het Staats

rarest of arts: how to make the

Symfonieorkest van São Paulo te dirigeren.

contributions in a perspective that Celso Antunes (1959) begon zijn muzikale opleiding in Brazilië. Hij studeerde zang en directie aan de Universiteit van São Paulo. Als assistent-dirigent

always makes musical sense… He secured performances that were

van het São Paulo Jeugd Symfonieorkest kreeg hij

high on illumination, getting inside

al snel erkenning. Vervolgens ontving hij een beurs

the music, as it were…’

van de Deutscher Akademischer Austausch Dienst om zijn studie te voltooien aan de Musikhochschule

Michael Dervan, Irish Times

Köln in Duitsland. Na zijn debuut bij het Neues Rheinisches Kammerorchester in de Philharmonie

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 13


Groot Omroepkoor chef-dirigent

Anjolet Rotteveel

Lars Terray

Celso Antunes

Ingrid van der Ven

Luuk Tuinder

Lisinka de Vries

Hans de Vries

sopranen

Harda van Wageningen

Jan van Zelm

Esther Beima

Anke Zuithoff

Annelie Brinkhof

Pierrette de Zwaan

piano Ben Martin Weijand

Elma van den Dool Daphne Druijf

tenoren

Loes Groot Antink

Alan Belk

staf

Anitra Jellema

Sebastian Brouwer

Monica Damen

Mariëlle Kirkels

Ross Buddie

manager

Margo van Laack

Kevin Doss

René Meulenberg

Marianne van Laarhoven

Boguslaw Fiksinski

productieleider

Judith Petra

Peter-Paul Houtmortels

Ria Raven

Margo Post

Marius Kwaks

office-manager

Linda Rands

Falco van Loon

Paul van den Berg

Maja Roodveldt

Aart Mateboer

bibliothecaris

Annette de Rozario

Ioan Micu

Ineke Smits

Jolanda Sengers

Anthony Robins

productie-assistent/

Henda Strydom

Matthew Smith

plv. office-manager

Helen Thomson

Henk Vels

Theo Hagen

Orlanda Velez-Isidro

John Vredeveldt

koorassistent

Dorien Verheijden

Steven de Vries

Yuko Yagishita

bassen alten

Gert-Jan Alders

Yvonne Benschop

Joep Bröcheler

Elisabeth Bosch

Erks Jan Dekker

Nicoline Bovens

Peter Duyster

Ans van Dam

Joep van Geffen

Marjan van Eldik

Geert van Hecke

José Kamminga

Kees van Hees

Anneke Leenman

Henk van Heijnsbergen

Els Liebregt

Pieter Hendriks

Susanne Meessen

Palle Fuhr Jørgensen

Marga Melerna

Itamar Lapid

Corrie Pronk

Ludovic Provost

Dirtzen Rinkleff

Mitchell Sandler

14 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10


CD-opnamen Selectie van recente cd-opnamen van het Groot

mahler

Omroepkoor, te verkrijgen of te bestellen in de

DVD-box met de televisieregistraties van Mahler Kerstmatinees met Bernard Haitink, 1977-1987

reguliere cd-winkel, tenzij anders vermeld.

Symfonie nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Lieder eines fahrenden Gesellen Liederen uit Des Knaben Wunderhorn

elgar / rihm Elgar The Music Makers / Rihm Memoria Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive QL2009-01, 1 cd | www.volkskrant.nl/webwinkel

wagner Die Meistersinger von Nürnberg Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive QL2009014s, 4 cd’s www.volkskrant.nl/webwinkel

wagner

Documentaire ‘Bernard Haitink, een dirigentenleven’ Groot Omroep Vrouwenkoor/Groot Omroepkoor koordirigent Peter Serpenti Koninklijk Concertgebouworkest en vocale solisten o.l.v. Bernard Haitink Online onder meer via www.bol.com

poulenc Gloria Groot Omroepkoor - koordirigenten: Simon Halsey en Gijs Leenaars Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Mariss Jansons Luba Orgonasova, sopraan RCOLIVE 06003, 1 cd | www.concertgebouworkest.nl Kies onder ‘Luister’ voor ‘RCO Live shop’

Lohengrin Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor

sjostakovitsj

en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden

Symfonie nr. 13 ‘Babi Yar’

QuattroLive, 3 cd’s en 2 dvd’s | www.operalohengrin.nl www.volkskrant.nl/webwinkel

Bassen van het Groot Omroepkoor koordirigent: Simon Halsey Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Mark Wigglesworth

mahler

Jan-Hendrik Rootering, bas

Das klagende Lied

BIS-SACD-1543

Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor en vocale solisten o.l.v. Jaap van Zweden QuattroLive QL2007-01, 1 cd www.volkskrant.nl/webwinkel

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 15


Seizoen o9 |10 Augustus 09 ma 31 augustus, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Celso Antunes, koordirigent Letizia Scherrer, sopraan Maria Rabner, alt Toby Spence, tenor Ain Anger, bas – Beethoven Symfonie nr. 8 Beethoven Symfonie nr. 9 ’Ode an die Freude’ Robeco Zomerconcerten | Beethoven Festival (4) I.s.m. AVRO/Radio 4

September 09 vr 4 september, 20.15 u zo 6 september, 16.00 u Nieuwe Luxor, Rotterdam Rotterdams Philharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Valery Gergiev, dirigent Celso Antunes, koordirigent Melanie Diener, sopraan Lisa Milne, sopraan Szabolcs Brickner, tenor John Mac Master, tenor Matthew Best, bas-bariton Jonathan Lemalu, bas-bariton Alexander Vinogradov, bas – Beethoven Fidelio, opera in 2 akten

vr 11 september, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Gennady Rozhdestvensky, dirigent Celso Antunes, koordirigent Indra Thomas, sopraan Kelley O’Connor, mezzosopraan Jason Collins, tenor David Wilson-Johnson, bariton – Haydn Symfonie nr. 100 ’Militaire’ Tippett A Child of our time, oratorium De Vrijdag van Vredenburg

za 19 september, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Leif Segerstam, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent Helena Juntunen, sopraan Hanne Rischer, mezzosopraan Morten Frank Larsen, bariton – Sibelius The tempest, complete toneelmuziek Sibelius Serenade, voor bariton en orkest Sibelius Pohjola's dochter Sibelius Luonnotar, voor sopraan en orkest ZaterdagMatinee

Gergiev Festival

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 19


Oktober 09 za 3 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Frans Brüggen, dirigent Klaas Stok, koordirigent Christina Landshamer, sopraan Caitlin Hulcup, mezzosopraan Benjamin Hulett, tenor Peter Gijsbertsen, tenor David Wilson-Johnson, bas – Beethoven Ouverture Coriolan Cherubini Chant sur la mort d'Haydn Haydn Missa Cellensis ’Mariazeller’ ZaterdagMatinee

do 8 oktober, 20.15 u Musis Sacrum, Arnhem Het Gelders Orkest Groot Omroepkoor Celso Antunes, dirigent Michael Gläser, koordirigent Hellen Kwon, sopraan Elena Zhidkova, mezzosopraan Dominik Wortig, tenor Martin Busen, bas – Bruckner Mis nr. 3 ’Grote’ Schubert Symfonie nr. 8 ’Unvollendete’ I.s.m. TROS radio

vr 9 oktober, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Het Gelders Orkest Groot Omroepkoor Celso Antunes, dirigent Michael Gläser, koordirigent Hellen Kwon, sopraan Elena Zhidkova, mezzosopraan Dominik Wortig, tenor Martin Busen, bas – Bruckner Mis nr. 3 ’Grote’ Schubert Symfonie nr. 8 ’Unvollendete’ De Vrijdag van Vredenburg

20 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10

zo 11 oktober, 14.15 u De Vereeniging, Nijmegen Het Gelders Orkest Groot Omroepkoor Celso Antunes, dirigent Michael Gläser, koordirigent Hellen Kwon, sopraan Elena Zhidkova, mezzosopraan Dominik Wortig, tenor Martin Busen, bas – Bruckner Mis nr. 3 ’Grote’ Schubert Symfonie nr. 8 ’Unvollendete’

za 17 oktober, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hans Graf, dirigent Edward Caswell, koordirigent – Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune De Vries Uit de opera Wake: Proloog, voor koor en orkest Ravel Daphnis et Chloé (compleet) ZaterdagMatinee

November 09 za 14 november, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Edo de Waart, dirigent Celso Antunes, koordirigent Henriette Bonde-Hansen, sopraan Ilse Eerens, sopraan Élodie Méchain, mezzosopraan William Burden, tenor Oliver Zwarg, bas-bariton Martijn Cornet, bas Markus Hollop, bas – Debussy Pelléas et Mélisande, opera in 5 akten ZaterdagMatinee


vr 27 november, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Jacobikerk, Utrecht Groot Omroepkoor Jos van Veldhoven, dirigent Johannette Zomer, sopraan Fred Jacobs, theorbe n.t.b. orgel – Schütz Psalmen Davids: Danket dem Herren, voor koor a capella / Wie lieblich sind deine Wohnungen, voor koor a capella / Jauchzet dem Herren, voor koor en basso continuo Cavalli Salve Regina, voor koor en basso continuo Monteverdi Pianto della Madonna sopra II Lamento d’Arianna Gesualdo da Venosa Ave dolcissima Maria, voor koor a capella Purcell Hear my prayer, voor koor en basso continuo Sandström Hear my prayer, voor koor a capella Mendelssohn Hör mein Bitten, voor sopraan, koor en orgel Reger O Tod, wie bitter bist du, voor koor a capella Nystedt Immortal Bach (Komm süsser Tod), voor koor a capella De Vrijdag van Vredenburg

December 09 do 3 december, 20.15 u vr 4 december, 20.15 u zo 6 december, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Mariss Jansons, dirigent Celso Antunes, koordirigent Bernarda Fink, alt Ricarda Beth, sopraan – Mahler Symfonie nr. 2 ’Auferstehung’

za 12 december, 12.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Mannenkoor van het State Choir ‘Latvija’ Paolo Olmi, dirigent Udo Mehrpohl, koordirigent Ilse Eerens, sopraan Marina Poplavskaya, sopraan Manuela Custer, mezzosopraan Celso Albelo, tenor Roberto De Biasio, tenor Marcello Giordani, tenor Ain Anger, bas Patrick Bolleire, bas Julien Roberts, bas Mirco Palazzi, bas Michele Pertusi, bas – Rossini Guillaume Tell, opera in 4 akten ZaterdagMatinee

vr 18 december, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest James Judd, dirigent Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Celso Antunes, dirigent Ailish Tynan, sopraan Christopher Gillett, tenor Gary Magee, bariton – Brahms Motet ’Es ist das Heil uns kommen her’, voor koor a capella Brahms Motet ‘Schaffe in mir, Gott’, voor koor a capella Bruckner Ave Maria, voor koor a capella Bruckner Virga Jesse floruit, voor koor a capella Vaughan Williams Hodie, kerstcantate voor sopraan, tenor, bariton, koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

zo 20 december, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor James Judd, dirigent Celso Antunes, dirigent Ailish Tynan, sopraan Christopher Gillett, tenor Gary Magee, bariton – Vaughan Williams Hodie, kerstcantate voor sopraan, tenor, bariton, koor en orkest Het Zondagochtend Concert

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 21


Januari 10 za 16 januari, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Heinz Holliger, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Schumann Ouverture Genoveva Brahms Schicksalslied, voor koor en orkest Schumann Nachtlied, voor koor en orkest Holliger Gesänge der Frühe, voor koor, orkest en tape ZaterdagMatinee

vr 22 januari, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Philippe Herreweghe, dirigent Gary Graden, koordirigent Amanda Forsythe, sopraan Marlin Miller, tenor Neal Davies, bas – Haydn The Creation (Die Schöpfung)

vr 12 februari, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor Masaaki Suzuki, dirigent Edward Caswell, koordirigent Susan Gritton, sopraan Amanda Forsythe, sopraan James Taylor, tenor Thomas Bauer, bariton – Mendelssohn St. Paul (Paulus) De Vrijdag van Vredenburg

za 27 februari, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Giuliano Carella, dirigent Thomas Eitler, koordirigent Eva Maria Westbroek, sopraan Inna Dukach, sopraan Marina Rodriguez-Cusi, mezzosopraan Nicola Rossi Giordano, tenor Piero Terranova, bariton Diogenes Randes, bas – Catalani La Wally, opera in 4 akten ZaterdagMatinee

De Vrijdag van Vredenburg

Februari 10 wo 3 februari, 20.15 u do 4 februari, 20.15 u vr 5 februari, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepvrouwenkoor Jongens van het Sacramentskoor Breda Mariss Jansons, dirigent Celso Antunes, koordirigent Bernarda Fink, alt – Mahler Symfonie nr. 3

Maart 10 vr 5 maart, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepmannenkoor Thierry Fischer, dirigent Celso Antunes, koordirigent Ronald Brautigam, piano – De Leeuw Cloudy Forms, voor solisten en mannenkoor a capella Diepenbrock Tibur, voor mannenkoor a capella Diepenbrock Ecce quomodo moritur, voor mannenkoor a capella Ter Veldhuis The Road & The Sky, voor piano en orkest Schubert Gesang der Geister über den Wassern, voor mannenkoor en strijkorkest Schubert Symfonie nr. 4 ’Tragische’ De Vrijdag van Vredenburg

22 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10


za 20 maart, 13.00 u

zo 28 maart, 12.00 u

Concertgebouw, Amsterdam Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor David Parry, dirigent Martin Merry, koordirigent Nelly Miricioiù, sopraan Peter Gijsbertsen, tenor John Osborn, tenor Nicola Alaimo, bariton Mirco Palazzi, bas Károly Szemerédy, bas – Donizetti Caterina Cornaro, opera in 1 proloog en 2 akten

Concertgebouw, Amsterdam Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Jongenskoor Kampen Bernard Labadie, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent James Gilchrist, tenor Florian Boesch, bas Miah Persson, sopraan Marie-Nicole Lemieux, alt Werner Güra, tenor Nathan Berg, bas – Bach Matthäus Passion

ZaterdagMatinee

vr 26 maart, 19.30 u Concertgebouw, Amsterdam Koninklijk Concertgebouworkest Groot Omroepkoor Jongenskoor Kampen Bernard Labadie, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent James Gilchrist, tenor Florian Boesch, bas Miah Persson, sopraan Marie-Nicole Lemieux, alt Werner Güra, tenor Nathan Berg, bas – Bach Matthäus Passion

vr 26 maart, 20.15 u

April 10 za 10 april, 14.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Stravinsky De vuurvogel (1910) Murail Les sept paroles du Christ en croix (nieuwe versie, wereldpremière)

ZaterdagMatinee

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor David Stern, dirigent Rachel Harnisch, sopraan Hanneke de Wit, sopraan Gregory Turay, tenor – Debussy Musique pour le roi Lear (bew. J. Roger-Ducasse)

Britten Nocturne voor tenor en orkest Mozart Davidde penitente, oratorium De Vrijdag van Vredenburg

Mei 10 za 1 mei, 13.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Lothar Zagrosek, dirigent Pauline Courtin, sopraan Hélène Guilmette, sopraan Estefania Perdomo, sopraan Diana Axentii, mezzosopraan Katarina Karnéus, mezzosopraan Marie-Nicole Lemieux, alt André Cognet, bas-bariton – Dukas Ariane et Barbe-Bleue, opera in 3 akten ZaterdagMatinee

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 23


vr 14 mei, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hannu Lintu, dirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Sergey Romanovsky, tenor Rodion Pogossov, bariton – Tsjaikovski De veldheer, symfonische ballade Rachmaninov Lente, voor bariton, koor en orkest Rachmaninov De klokken, voor solisten, koor en orkest De Vrijdag van Vredenburg

zo 16 mei, 11.00 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Hannu Lintu, dirigent Ekaterina Sadovnikova, sopraan Sergey Romanovsky, tenor Rodion Pogossov, bariton – Rachmaninov Lente, voor bariton, koor en orkest Rachmaninov De klokken, voor solisten, koor en orkest Het Zondagochtend Concert

vr 28 mei, 20.15 u

(inleiding: 19.30 u)

Vredenburg Leidsche Rijn, Utrecht Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Jaap van Zweden, dirigent Reinbert de Leeuw, dirigent Celso Antunes, koordirigent Evelina Dobracheva, sopraan Anthony Dean Griffey, tenor Hanno Müller-Brachmann, bariton – Britten War Requiem

Juni 10 za 5 juni, 14.15 u Inleiding door Adrian Thomas 13.30-14.00 u

Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Jaap van Zweden, dirigent Gijs Leenaars, koordirigent Aleksandra Kurzak, sopraan Liora Grodnikaite, alt David Wilson-Johnson, bariton – Szymanowski Litany to the Virgin Mary, voor sopraan, vrouwenkoor en orkest Szymanowski Stabat Mater, voor solisten, koor en orkest Górecki Symfonie nr. 4 (Nederlandse première) ZaterdagMatinee

za 12 juni, 20.00 u IRCAM, Parijs Groot Omroepkoor Orchestre Philharmonique de Radio France Pascal Rophé, dirigent Celso Antunes, koordirigent – Murail Les sept paroles du Christ en croix, voor koor en orkest

za 26 juni, 20.15 u Naarden, Grote Kerk Radio Kamer Filharmonie Groot Omroepkoor John Nelson, dirigent N.t.b., solisten – Haydn Die Schöpfung, oratorium

De Vrijdag van Vredenburg

zo 30 mei, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Nationaal Kinderkoor Jaap van Zweden, dirigent Reinbert de Leeuw, dirigent Celso Antunes, koordirigent Evelina Dobracheva, sopraan Anthony Dean Griffey, tenor Hanno Müller-Brachmann, bariton – Britten War Requiem

24 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10

Juli 10 vr 2 juli, 20.15 u Concertgebouw, Amsterdam Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor Marin Alsop, dirigent Michael Gläser, koordirigent N.t.b., solisten – Brahms Ein deutsches Requiem


Kamermuziek in het Muziekcentrum van de Omroep Nieuw in het seizoen 2009-2010 is een serie van vier concerten op de zondagmiddag door kamermuziekensembles, telkens geformeerd uit een van de ensembles van het Muziekcentrum van de

zo 20 september 2009, 15.00 u Studio 1 Ensemble Radio Filharmonisch Orkest – R. Strauss Vorspiel Capriccio Mebius Septet ‘You win some, you lose some’ Wagner Siegfried-Idyll

Omroep. De concerten worden geregistreerd voor uitzending via Radio 4 op een nader te bepalen datum en zijn gratis toegankelijk.

avontuurlijke programmering De programma’s van de concerten zijn allesbehalve

zo 29 november 2009, 15.00 u Studio 1 Ensemble Radio Kamer Filharmonie – Haydn Notturno in C Mendelssohn Nocturne op. 24 Maxwell Davies Seven In nomine Maxwell Davies Linguae Ignis, voor cello en ensemble

doorsnee. Het streven is om opdrachtwerken en Nederlandse composities op het repertoire te zetten en speciale gasten uit te nodigen.

zo 21 februari 2010, 15.00 u Studio 1 Ensemble Groot Omroepkoor en instrumentaal ensemble – Werken van Gibbons, Jenner, Birtwistle, Muldowney, Bosmans, Kerstens, Stravinsky en Brooks

zo 18 april 2010, 15.00 u Studio 1 Metropole in dubbelkwartet Hans Vroomans (piano) Aram Kersbergen (bas) Peter Tiehuis (gitaar) Arno van Nieuwenhuize (drums) Leo Janssen (saxofoon) Jazzstrijkkwartet Klimt! – Werken van o.a. Leo Janssen en Florian Maier Informatie Toegang gratis Data en programma’s onder voorbehoud. Kijk voor meer informatie en entreebewijzen op www.mco.nl.

28 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10


Concertseries van de omroep Een belangrijk deel van de concerten van het Groot Omroepkoor vindt plaats in het kader van

het zondagochtend concert De wekelijkse Zondagochtend Concerten in het Concertgebouw zijn meestal afgeleid van de concerten in

de omroepseries de ZaterdagMatinee, Het Zondag-

de serie De Vrijdag van Vredenburg. Rechtstreekse

ochtend Concert en De Vrijdag van Vredenburg.

uitzendingen zijn in het seizoen elke zondag om 11.00 uur via Radio 4. De concerten worden geproduceerd door de AVRO en het Concertgebouw. Zie ook: www.zondagochtendconcert.nl

de zaterdagmatinee De ZaterdagMatinee in het Concertgebouw gaat het 49ste seizoen in. Deze concertserie is een samen-

Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

werkingsverband van AVRO Radio 4, NPS Radio, TROS en het Muziekcentrum van de Omroep. De concerten worden op zaterdag rechtstreeks uitgezonden via Radio 4 en op dinsdagavond herhaald. NPS Televisie neemt ook regelmatig ZaterdagMatinees op voor uitzending via Nederland 2. Zie ook: www.zaterdagmatinee.nl Kaartverkoop/informatie www.concertgebouw.nl Toezending brochure: www.concertgebouw.nl > ‘bezoekersinformatie’ > ‘brochures’

de vrijdag van vredenburg De serie De Vrijdag van Vredenburg is een productie van TROS, AVRO en NPS in samenwerking met Radio 4, het Muziekcentrum van de Omroep en Vredenburg Utrecht, en beleeft nu haar vijfde seizoen. De concerten worden wekelijks rechtstreeks uitgezonden op Radio 4. Kaartverkoop/informatie www.devrijdagvanvredenburg.nl Toezending brochure: brochure@devrijdagvanvredenburg.nl Telefonisch (030-2314544), bij de kassa van Vredenburg: ma. 13.00-18.00 u, di. t/m v. 11.00-18.00 u, za. 10.00-17.00 u

Seizoen 09|10 Groot Omroepkoor 29


Contact groot omroepkoor Bezoekadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 20 | F 00 31 (0)35 671 41 71 r.raven@mco.nl | www.grootomroepkoor.nl

website Op de site www.grootomroepkoor.nl vindt u onder meer actuele concertinformatie, portretten van de koorleden, uitgebreide biografieën van chef- en gastdirigenten en nieuws. Tevens zijn er met regelmaat reportages te zien met interviews en impressies van de voorbereidingen voor een bepaald concert.

muziekcentrum van de omroep Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is de thuisbasis van de omroepensembles die concerten opnemen voor radio en televisie. Het MCO is sinds 1996 gehuisvest aan de Heuvellaan 33 in Hilversum. Het biedt onderdak aan het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest en de omvangrijke Muziekbibliotheek van de Omroep. De ensembles hebben elk hun eigen identiteit en plaats in het Nederlandse culturele leven. Zij geven jaarlijks talrijke concerten in samenwerking met de zendgemachtigden en daarnaast met diverse andere instellingen, zoals het Holland Festival en De Nederlandse Opera. Tevens worden onder de MCO-vlag diverse activiteiten ontwikkeld op het gebied van muziekeducatie. www.mco.nl

colofon © Muziekcentrum van de Omroep, 2009. Redactie Jeroen Sinnige (concept), Michael de Groot, Priska Frank Correctie Jan Jaap Kassies Ontwerp Hans van der Woerd, Fotografie Hans van der Woerd, Marco Broggreve (pag. 1, 28, 31), Klaus Rudolph (pag. 12) Druk Muller’s Visual Communication, Amsterdam. Het Muziekcentrum van de Omroep heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot het MCO wenden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

30 Groot Omroepkoor Seizoen 09|10


groot omroepkoor Bezoekadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum Postadres: Postbus 125, 1200 AC Hilversum T 00 31 (0)35 671 41 20 F 00 31 (0)35 671 41 71 E r.raven@mco.nl

www.grootomroepkoor.nl

32 Radio Filharmonisch Orkest Seizoen 09|10

Groot Omroepkoor 2009-2010  

seizoensbrochure 2009-2010

Groot Omroepkoor 2009-2010  

seizoensbrochure 2009-2010