Page 1

Unit One 1 Hello!

主要单词: pênįûl 铅笔, pê n 钢笔, rělër 尺子, ìràńër 橡皮, cràyċn 蜡笔, scřăol 学校, bá g 书包, pênįûl-càse 铅笔盒, bāok 书 shâ rpë në r 卷笔刀, nà me 名字, what 什么, I 我, am 是, is 是, you 你, my 我的, your 你的, bġe 再见, gāodßbġe 再见, go to scřăol 去上学 主要句子(对话) : 1. -- Hëllü! I’m Wu Yifan.你好!我是吴一凡。 -- Hò! I’m Sšråř.你好,我是萨拉。 2. -- Hëllü! I’m mòke. What’s your nàme?你好,我是迈克,你叫 什么? -- My nà me is Chen Jie. 我的名字是陈洁。 -- Gāodßbġe/bġe. 再见。 -- see you.再见。 3. -- I have a pênįûl. 我有一支铅笔。 -- Me too.我也有。 4. -- Háppĥ tģachërń’dà y! 教师节快乐! - tháľk you. 谢谢。


2

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Hê llü! 你好!

Hò ! 你好!

Hê llü! I’m Zăom. 你好!我是佐姆。

Hò ! Mġ nà me’s Zip. 你好!我的名字叫紫波。

Hê llü! I’m Sšråř. Wřãt’s yćur nàme? 你好!我是萨拉。你叫什么名字?

Mġ nàme’s Chen Jie. 我的名字是陈洁。

Gāodßbġe! 再见!

Bġe, Miss Wřòte! 再见,怀特老师!


Unit One

Hello!

Let’s talk 让我们谈一谈 Hê llü! 你好!

Hò ! 你好!

Hê llü! I’m Wu Yifan. 你好!我是吴一凡。

Hò ! I’m Sšråř. 你好!我是萨拉。

Gāodßbġe! 再见!

hello 用法归纳: “Hi”和“Hello”是英美人使用频 率最高的招呼语。 1、hello 用作招呼语以引人注意, 意为:喂;嗨;你好。 2、hello 用作打电话的招呼语,其 意为:喂! 3、hello 多用于比较正式的场合,可 以与 nice to meet you 对换,用 于不太熟悉的人或认识但交情 不是很深的人之间打招呼. Hi 用语比较熟悉的人之间打招呼, 意思较 hello 要比较随意一些.

Bġe, Miss Wřòte! 再见,怀特老师!

Let’s play 让我们玩一玩 Hò ! I’m Bai Ling. 你好!我是白玲。

Let’s learn 让我们学一学 pênįûl

铅笔

pê n

钢笔

rělër

尺子

ìràńër

橡皮

cràyċn

蜡笔

3


4

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s do 让我们做一做 Shüw mģ yćur pê nįûl.

给我看看你的铅笔。

Shüw mģ yćur rělër.

给我看看你的尺子。

Shüw mģ yćur ìràńër.

给我看看你的橡皮。

Shüw mģ yćur cràyċn.

给我看看你的蜡笔。

Shüw mģ yćur pê n.

给我看看你的钢笔。

Let’s make 让我们做一做 Drä w yćursêlf.

画画你自己。

Йròte yćur nàme.

写上你的名字。

Màke the hüleń.

打洞。

Thrê ad the string.

穿线。

Wê å r the nàme cârd.

戴上名字卡。

Sày yćur nàme.

说出你的名字。

Hê llü! I’m Xiao Qiang.

你好!我是小强。

Lêt’s sing 让我们唱一唱 Hê llü, Sšråř! dă, üř, dă. Hê llü, Jýřn! dă, üř, dă. Hê llü, Mò ke! dă, üř, dă. Hê llü! Hê llü! Hê llü! 你好,萨拉! 你好,约翰! 你好,迈克! 你好!你好!你好!


Unit One

Hello!

Let’s talk 让我们谈一谈 Hê llü! I’m Mò ke. Wřãt’s yćur nàme? 你好!我是迈克。你叫什么名字? 问:What’s your name? 答:My name’s .

Mġ nàme’s Chen Jie. 我的名字是陈洁。

Bġe! 再见!

向别人介绍自己的名字时可以说: 1、I’m +名字. 2、My name’s +名字.

Sģe yău! 回头见!

Let’s play 让我们玩一玩 Wêlcċme! 欢迎!

Hê llü! Wřãt’s yćur nàme? 你好!你叫什么名字?

Mġ nàme’s Sšråř. 我的名字是萨拉。

Let’s learn 让我们学一学 scřăol bág pênįûl-cà se bāok shârpë në r

学校 书包 铅笔盒 书 卷笔刀

pencil-case 和 pencil-box 的区别: 这个两个词都有文具盒的意思,其中用软 皮或塑料制成的通常称为 pencil-case,用 铁等较坚硬材料制成的叫做 pencil-box。

5


6

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s do 让我们做一做 Üpë n yćur pênįûl-càse.

打开你的铅笔盒。

Shüw mģ yćur shârpë në r.

给我看看你的卷笔刀。

Clüńe yćur bāok.

合上你的书。

Cárrĥ yćur bág.

背上你的书包。

Gütă scřăol.

去上学。

Let’s check 让我们测一测 1.Open the book. 2.Show me your pencil. 3.--Goodbye! --Bye! 4.Hello! My name is Mike.

Let’s chant 让我们唱一唱 I háve a pênįûl. Mģ tăo! I háve a bāok. Mģ tăo! I háve a rělër. Mģ tăo! I háve a bág. Mģ tăo! I’m güing tă scřăol. Mģ tăo! 我有一支铅笔。我也有。 我有一本书。我也有。 我有一把尺子。我也有。 我有一个书包。我也有。 我要去上学。我也去!

再见的英文表达 1、“Goodbye.”是英语里比较正式的告别 用语。在实际生活当中,这句话一般用于与 陌生人或年长的人告别。类似的道别用语还 有“Take care.(保重。)” 。 2、 “Bye-bye.” , “Bye.”和“See you.”则 是比较随便的告别用语。如今,在家庭成员 内部、同学之间、好友之间很常用。“See you.”这句话的变体形式很多,变化方法也 很 灵 活 。 意 思 比 较 笼 统 的 有 “ See you again.” ,比较具体的说法有: See you later. See you tomorrow. See you next week. See you next time.


Unit One

Hello!

7

Story time 故事时间 Hê llü! 你好!

谢谢的英文表达及答语: Thanks! Thank you! Thanks a lot! Thank you very much! 答语: No problem. You're welcome. That's OK. That's all right.

Hò ! Йhă’s ŧũêĩe? 你好!谁在那儿?

Guê ss! 猜猜!

Âre yău Tětě? 你是兔兔吗?

Nü! 不是!

Hâ! Hâ! I’m Zip. 哈!哈!我是紫波。

Hò , Zip! Mġ nà me’s Zăom. 你好,紫波!我的名字是佐姆。

Lê t’s plà y! OK? 让我们一起玩吧!好吗?

Greà t! 太棒了!

Culture 文化常识 Háppĥ Tģachërń’ Dày! 教师节快乐!

Tháľk yău. 谢谢。

Teachers’ Day 是教师节。每年的九月十日 是教师节。 祝教师节快乐用 Happy Teacher Day.因为是节日,所以单词第一个字母都 要用大写。


8

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s sing 让我们唱一唱 Háppĥ Tģachërń’ Dà y Hê llüHáppĥ Tģachërń’ Dày! Hê llüHáppĥ Tģachërń’ Dày! Hê llüHê llüMiss Wřòte! Háppĥ, Háppĥ Tģachërń’ Dày! 教师节快乐 你好!教师节快乐! 你好!教师节快乐! 你好!你好!怀特老师! 教师节快乐!快乐!


Unit Two 2 Look at Me

主要单词:

í å r 耳朵 eġe 眼睛 nüńe 鼻子 fàįe 脸 mąēth 嘴 fóľgër 手指 býdĥ 身体 lê g 腿 fāot 脚 hánd 手 ârm 胳膊 主要句子(对话) :

1、Gāod mćrning!早上好! 2、Gāod âftërnăon.下午好。

3、Ŧũis iń Jýřn. 这是约翰。 4、Nòįe tă mģet yău. 很高兴认识你。

Nòįe tă mģet yău, tăo. 我也很高兴认识你。 5、Lê t’s gütă scřăol! 让我们一起去上学吧!


10

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Lê t’s plà y.

Wąŝ!

让我们演出吧。

哇!

OK.

Gāod mćrning!

好的。

早上好!

Hò !

Gāod mćrning!

你好!

早上好!

Hê llü! Ŧũis iń mġ ârm.

Nòįe tă mģet yău.

你好!这是我的胳膊。

很高兴认识你。

Ŧũis iń mġ nüńe.

Nòįe tă mģet yău, tăo.

这是我的鼻子。

我也很高兴认识你。


Unit Two Look at Me

Let’s talk 让我们谈一谈 Gāod mćrning! 早上好!

Gāod mćrning! 早上好!

Hê llü! 你好!

Hò ! 你好!

Ŧũis iń Jýřn.

Good morning 等用法小议: 1、 Good morning 主要用作上午见面时的问候语, 意为“你好” 、 “上午好” 。 2.Good afternoon 主要用作下午见面时的问候语, 意为“你好” 、 “下午好” 。 3.Good evening 主要用作晚上见面时的问候语, 意为“你好” 、 “晚上好” 。 4.Good night 主要用作晚上分手时(尤其是睡觉 前)的问候语,意为“晚安” 、“明天见” 。 注意:Good night 是晚上分手时的告别语,不能用 作晚上见面时的问候语。即使晚上很晚的时候见 面,也不能用它,可用 Good evening。

这是约翰。

Nòįe tă mģet yău. 认识你很高兴。

Lê t’s gütă scřăol! 咱们去上学吧!

OK! 好的。

Nice to meet you.的用法: 这是两位初次见面相识后的用语,意思是“见 到你很高兴。”见面相识可由自我介绍,第三 者介绍或者询问相识。 可以和 Nice to see you 互换。 但也有一些区别: Nice to meet you 初次见面使用,说话的双方 之前不认识。Nice to see you 认识的两个人见 面时使用,说话的双方是互相认识的。

Let’s play 让我们玩一玩 Gāod mćrning. Ŧũis iń Mr Yu. 早上好。这是于老师。

Hê llü! Nòįe tă mģet yău. 你好!认识你很高兴。

11


12

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s learn 让我们学一学 Lāok át mģ. Ŧũis iń mġ hê ad. 看我。这是我的头。

í år

耳朵

eġe

眼睛

nüńe

鼻子

fàįe

mąēth

Look 和 look at 的区别: look, look at 都有 “看”的意思,但用法不同。 1、look 为不及物动词,后面不能带宾语,常单独使 用,以引起对方注意。例如: Look! That's an English car. 看!那是一辆英国的小汽车。 2、look at 是由动词 look 与介词 at 组成的词组, 相当于及物动词,后面可以带宾语,侧重 “看” 的动作。例如: Look at the blackboard, please. 请看黑板。

Let’s do 让我们做一做 Tþuch yćur hê ad. 摸摸你的头。 “My 我的 your 你的”是形容词性物 主代词。 Tþuch yćur eġe. 摸摸你的眼睛。 表示所有关系的代词叫做物主代词。物 主代词分为形容词性物主代词和名词 Tþuch yćur mąēth. 摸摸你的嘴。 性物主代词两种。物主代词有人称和数 Tþuch yćur í å r. 摸摸你的耳朵。 的变化。第三人称单数的物主代词还有 性的变化。

Tþuch yćur nüńe.

摸摸你的鼻子。

Tþuch yćur fàįe.

摸摸你的脸。

Let’s draw 让我们画一画 eġe

眼睛

í år

耳朵

nüńe

鼻子

mąēth


Unit Two Look at Me

Let’s sing 让我们唱一唱 Têddĥ Bê å r Têddĥ Bê år, Tê ddĥ Bê år, tþuch yćur nüńe. Têddĥ Bê år, Têddĥ Bê år, tęrn årąēnd. Têddĥ Bê år, Têddĥ Bê år, tþuch yćur hê ad. Têddĥ Bê år, Têddĥ Bê år, tþuch the grąēnd. 玩具熊 玩具熊,玩具熊,摸摸你的鼻子。 玩具熊,玩具熊,转个圈。 玩具熊,玩具熊,摸摸你的头。 玩具熊,玩具熊,摸摸地。

13


14

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s talk 让我们谈一谈 Hò , Mý m! 你好,妈妈!

Hò ! 你好!

Mým, ŧũis iń Mò ke. 妈妈,这是迈克。

Gāod âftërnăon, Mò ke. 下午好,迈克。

Gāod âftërnăon. 下午好。

Nòįe tă mģet yău. 见到你很高兴。

Nòįe tă mģet yău, tăo. 见到你也很高兴。

Let’s play 让我们玩一玩 Gāod âftërnăon, Chen Jie. Ŧũis iń Zăom. 陈洁,下午好。这是佐姆。

Hê llü, Zăom! Nòįe tă mģet yău. 你好,佐姆!很高兴认识你。


Unit Two Look at Me

Let’s learn 让我们学一学 býdĥ

身体

fóľgër

手指

lê g

fāot

hánd

ârm

胳膊

Let’s do 让我们做一做 Cláp yćur hánds.

拍拍你的手。

Snáp yćur fóľgërń.

捻捻手指响。

Wàve yćur ârmń.

挥挥你的胳膊。

Crýss yćur lêgń.

交叉你的腿。

Shàke yćur býdĥ.

摇摇你的身体。

Stámp yćur fāot.

跺跺你的脚。

Let’s check 让我们测一测 1.Touch your nose. 2.This is Mike. 3.Let’s go to school. 4.Close your mouth.

Let’s chant 让我们唱一唱 Wřêĩe iń yćur mąēth? 你的嘴在哪儿?

15


16

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Hìĩe it iń! 在这儿!

Wřêĩe iń yćur hánd? 你的手在哪儿?

Hìĩe it iń! 在这儿!

Wřêĩe iń yćur í år? 你的耳朵在哪儿?

Hìĩe it iń! 在这儿!

Wřêĩe iń yćur nüńe? 你的鼻子在哪儿?

Hìĩe it iń! 在这儿!


Unit Two Look at Me

Story time 故事时间 Lê t’s mà ke a pĎppìt. 咱们做一个木偶吧。

Gāod ò ß dí å! 好主意!

Fö rst, mà ke the hê ad.

arms 和 legs 分别是 arm 和 leg 的复数。 因为有两条胳膊和腿,所以要用到它们复 数形式。所谓名词复数形式,是指某个东 西不只一个,有两个或两个以的,就要用 到复数。名词变复数一般是在单词后面直 接加 s.当然也有一些特殊殊变化。

首先,做个头。

Ŧũên, mà ke the býdĥ. 然后,做身体。

Lāok! Ârmń á nd lêgń. 看!胳膊和腿。

Lê t’s plà y wiŧũ the pĎppìt.

play with: play 用作不及物动词,常和介词 with 相 连,表示“玩” 、 “玩耍” 。如果说 play 的 “玩”是进行比较正规的文体活动,那么 play with 的“玩耍”就是表示进行非正 规的游戏,尤指小孩利用玩具或其他东西 来娱乐。

让我们和木偶一起玩吧。

Üř, nü! Dýn’t rĎn åwày. 噢,不!不要跑。

Don’t run away.这是一个否定的祈使句。 其中 run away 是“逃跑”的意思。 Don’t .译为:不要 。

Culture 文化常识 Hállüwßģen 万圣节前夕

Háppĥ Há llüwß ģen! 万圣节快乐!

Trick ćr trģat! 你想挨捉弄,还是款待我!

Tháľk yău! Háppĥ Hállüwßģen! 谢谢你!万圣节快乐!

在每年的 10 月 31 日是西方传统的 “鬼节”——万圣节。10 月 31 日是 万圣节前夕.通常叫做万圣节前夜. 每当万圣节到来,孩子们都会迫不及 待地穿上五颜六色的化妆服,戴上千 奇百怪的面具,提着一盏“杰克灯” 走家窜户,向大人们索要节日的礼 物。万圣节最广为人知的象征也正是 这两样——奇异的“杰克灯”和“表 演魔术或者给糖果”的恶作剧。

17


18

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s sing 让我们唱一唱 Hê ad, Shüuldërń, Џnģeń ánd Tüeń Hê ad á nd shüuldë rń, џnģeń ánd tüeń, џnģeń ánd tüeń, џnģeń ánd tüeń. Hê ad ánd shüuldërń, џnģeń ánd tüeń, eġeń, ìårń, mąēth, nüńe. 头、肩膀、膝盖和脚趾 头和肩膀,膝盖和脚趾, 膝盖和脚趾,膝盖和脚趾。 头和肩膀,膝盖和脚趾, 眼睛,耳朵,嘴,鼻子。


Unit Two Look at Me

Unit Three 3 Let’s Paint

主要单词:

blěe 蓝色 grģen 绿色 yê llüw 黄色 rê d 红色 pęrple 紫色 wřòte 白色 piľk 粉色 ýrçnķe 桔色 brąŝn 棕色 blá ck 黑色 主要句子(对话) :

1、 Hąŝ â re yău?你好吗?Fò ne, tháľk yău. 很好,谢谢你。 2、Nòįe tă mģet yău.很高兴认识你。

Nòįe tă mģet yău, tăo. 我也很高兴认识你。

19


20

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Lê t’s pàû nt! 让我们来画画儿吧!

OK! 好的!

Hê llü, Miss Wřòte! Hąŝ âre yău? 你好,怀特老师!你好吗?

Fò ne, tháľk yău. Hąŝ âre yău? 很好,谢谢你。你好吗?

Vêrĥ wê ll, tháľks. 非常好,谢谢。

I lò ke blěe. 我喜欢蓝色。

Mģ tăo. 我也是。


Unit Two Look at Me

Let’s talk 让我们谈一谈 Gāod mćrning, Miss Grģen. Hąŝ âre yău? 早上好,格林老师。你好吗?

Fò ne, tháľk yău. Mr Blá ck, ŧũis iń Miss Wřòte. 很好,谢谢你。布莱克老师,这是怀特老师。

Nòįe tă mģet yău. 认识你很高兴。

Nòįe tă mģet yău, tăo. 认识你我也很高兴。

How are you? 你好吗?用于问候别人,回答是: I’m fine, thank you ,and you ?/What about you ? 我很好,谢谢,你呢? 注意:它的答语也可以简写为:Fine, thank you.

Let’s play 让我们玩一玩 Gāod mćrning, Sšråř. Hąŝ âre yău? 早上好,萨位。你好吗?

Fò ne, tháľk yău. 很好,谢谢。

Let’s learn 让我们学一学 blěe

蓝色

grģen

绿色

yê llüw

黄色

rê d

红色

pęrple

紫色

有趣的颜色: 英语中有许多表示颜色的单词,第一 个字母变成大写的时候就变成了英 美人的姓。比如: green(绿色) Green(格林) white(白色) White(怀特) brown(棕色) Brown(布朗) black(白色) Black(布莱克)

21


22

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s do 让我们做一做 Shüw mģ yćur rê d cràёċn.

给我看看你的红色蜡笔。

Shüw mģ yćur blěe cràёċn.

给我看看你的蓝色蜡笔。

Shüw mģ yćur grģen crà ёċn.

给我看看你的绿色蜡笔。

Shüw mģ yćur yê llüw crà yċn. Shüw mģ yćur pęrple cràёċn.

给我看看你的黄色蜡笔。 给我看看你的紫色蜡笔。

Let’s paint 让我们涂一涂 Cþlċur the fàįe yê llüw. 给脸涂成黄色。 Cþlċur the nüńe grģen. 给鼻子涂成绿色。 Cþlċur ŧũíeġeń blěe.

给眼睛涂成蓝色。

Cþlċur the mąēth rê d. 给嘴涂成红色。 Cþlċur ŧũíí å r pęrple. 给耳朵涂成紫色。

Let’s sing 让我们唱一唱 Йhă Iń Wê å ring Yê llüw Tċdày? Йhă iń wê å ring yê llüw tċdày? Yê llüw tċdày? Yê llüw tċdày? Йhă iń wê å ring yê llüw tċdày? Йhă iń wê åring yê llüw tċdày? 今天谁穿着黄色的衣服? 今天谁穿着黄色的衣服? 今天谁穿着黄色的衣服? 今天谁穿着黄色的衣服? 今天谁穿着黄色的衣服?


Unit Three

Let’s Paint

Let’s talk 让我们谈一谈 Hò , Mò ke! 你好,迈克!

Hò , Sšråř! Hąŝ â re yău? 你好,萨拉!你好吗?

Fò ne, tháľks. Hąŝ âre yău? 很好,谢谢。你好吗?

I’m fò ne. Tháľk yău. 我很好。谢谢你。

Lê t’s pàû nt! 咱们涂一涂吧。

Greà t! 太好了!

Bġe, Mým! 再见,妈妈!

Bġe! 再见!

Let’s play 让我们玩一玩 Hò , Jýřn! Hąŝ â re yău? 你好,约翰!你好吗?

Fò ne, tháľk yău. 很好,谢谢你。

Hò , Bai Ling. Hąŝ â re yău?

23


24

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

你好,白玲。你好吗?

Fò ne. 很好。

Hò , Mò ke! Hąŝ â re yău? 你好,迈克!你好吗?

Hò ! Vêrĥ wê ll, tháľks. 你好!非常好,谢谢。

Thank you 和 thanks 的区别: 主要是词性不同。 在使用场合方面,后者更随便,比如: ——Would you like a cup of coffee? ——No,thanks. 很随便的。 Thank you 后面可跟 you 的同位语: (比较正 式) ——Thank you,sir. ——Thank you,mum.

Let’s learn 让我们学一学 wřòte

白色

piľk

粉色

ýrçnķe

桔色

brąŝn

棕色

blá ck

黑色

Let’s do 让我们做一做 Blá ck, blá ck. Stá nd Ďp.

黑色,黑色。起立。

Piľk, piľk. Sit dąŝn.

粉色,粉色。请坐。

Brąŝn, brąŝn. Tþuch the grąēnd.

棕色,棕色。摸摸地。

Ýrçnķe, ýrçnķe. Tþuch yćur hê ad.

橙色,橙色。摸摸你的头。

Wřòte, wřòte. Tęrn årąēnd.

白色,白色。转一转身。

Let’s check 让我们测一测 1.I like red. 2.-How are you? -I'm fine, thank you.


Unit Three

Let’s Paint

3.Show me green.

25

4.-Let's paint. -OK.

Let’s chant 让我们唱一唱 Piľk bä ll. 粉色球 Piľk bäll, pęrple bäll. 粉球,紫球。 Piľk bäll, pęrple bäll. Ýrçnķe bäll. 橙色球。 Piľk bäll, pęrple bäll. 粉球,紫球。 Ýrçnķe bäll, brąŝn bäll. Piľk bäll, pęrple bäll. 粉球,紫球。

Can 的用法: can 是情态动词,意为“能; 会” ,表示一个人具备的能力。 它具有以下特点: a. 不可以单独作谓语,要与其 他动词一起构成谓语。 b. 后面动词一定要用原形。 c. 没有人称和数的变化。

Ýrçnķe bäll, brąŝn bäll. 橙色球,棕色球。 Grģen bäll. 绿色球。 I cán sģe a ràû nbüw! 我能看见一道彩虹! Hąŝ åbąēt yău? 你呢? see 的用法: 1、see “看见,看到” ,强调看的结果。 Please look at the picture. What can you see ? 2、look “看” ,强调看的动作,为不及物动词, 因此要表示“看…” ,必须加介词 at Look! The bus is coming. Please look at the blackboard. 3、read “阅读” ,指看有文字内容的东西 如看书 read a book,看报纸 read a newspaper, 看杂志 read a magazine

How about you?和 What about you? 1、 What about 表示建议,征求 意见,怎么样? 2、How about 表示“„怎么 样 ” 3、How about you 是就某个 问题询问具体答案 4、What about you 是询问内 容


26

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Story time 故事时间 Gāod mćrning, Zăom. 早上好,佐姆。

Gāod mćrning, Zip. 早上好,紫波。

Hąŝ â re yău, Zip? 你好吗,紫波?

Fò ne, tháľk yău. 很好,谢谢你。

Wąŝ! Fląŝërń! 哇!花!

A blěe fląŝër. 一朵蓝色的花儿。

A rê d ѓne. 一朵红色的。

A yê llüw ѓne. 一朵黄色的。

Lāok! 看!

Hìĩe iń yćur tó ckí t. 这是你的罚单。

Üř nü! 噢,不!


Unit Three

Let’s Paint

Culture 文化常识 Lāok át mġ flá g. It’s rê d ánd wřòte. 看我的国旗。它是红白相间的。

Mġ flá g iń rê d, wřòte ánd blěe. 我的旗子是红、白、蓝的。

Let’s sing 让我们唱一唱 Cþlċur Sýng Rê dá nd yê llüw ánd piľk á nd grģen, pęrple ánd ýrçnķe ánd blěe. I cán sing a ràû nbüw, sing a rà û nbüw, sing a ràû nbüw nąŝ. 颜色歌 红色、黄色、粉色和绿色,紫色、橙色和蓝色。 我能唱一道彩虹。唱一道彩虹,现在就唱一道彩虹。

27


28

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Recycle 1

Let’s act 让我们演一演 Hê llü! 你好!

Hò ! 你好!

Hąŝ â re yău? 你好吗?

Fò ne, tháľk yău. Hąŝ âre yău? 很好,谢谢你。你好吗?

Vêrĥ wê ll, tháľks. 非常好,谢谢。

Gāod mćrning! 早上好!

Gāod mćrning. I’m Bai Ling. Ŧũis iń Sšråř. 早上好。我是白玲。这是萨拉。

Wřãt’s yćur nàme? 你叫什么名字?

I’m Zip.


Unit Three

Let’s Paint

我是紫波。

Mġ nàme’s Zăom. 我的名字是佐姆。

Nòįe tă mģet yău! 很高兴认识你!

Nòįe tă mģet yău, tăo. 我也很高兴认识你。

Hê llü! 你好!

Lāok! Zăom ánd Zip! 看!佐姆和紫波!

Йhă â re yău? 你是谁?

I’m Jýřn. 我是约翰。

Mġ nàme’s Mò ke. 我的名字是迈克。

Bġe! 再见!

Bġe! 再见!

Let’s play 让我们玩一玩

Chant and find!

唱一唱 找一找

Wřãt’s in the pócŕėre? 图画里有什么?

29


30

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Lāok, lāok, lāok! 看,看,看!

A pênįûl, a rělër, 一支铅笔,一把尺子,

A ló ttle rê d bāok. 一本红色的小书。

Pênįûl-cà se, shârpë në r, bág. 铅笔盒,卷笔刀,书包。

Lāok, lāok, lāok! 看,看,看!

Íràńër, cràyċn, pê n, 橡皮,蜡笔,钢笔,

Ánd a big blěe bāok. 还有一本蓝色的大书。

Chant and colour

说一说 涂一涂

Cþlċur ŧũis cląŝn, Ďp ánd dąŝn, 给这只小丑从上到下涂色,

Há nds piľk, ìårń brąŝn. 把手涂成粉色,耳朵涂成棕色。

Fàįe wřòte, eġeń blěe, 脸涂成白色,眼睛涂成蓝色,

Hèõ r rê d, mąēth tăo. 头发和嘴都涂成红色。

Nüńe pęrple, fģet grêĥ, 鼻子涂成紫色,脚涂成灰色。

Býdĥ ýrçnķe, hip hāoßrày!

反义词: up --- down


Recycle

1

31

身体涂成桔色,好哇!(集体的欢呼声)

Lêgń blá ck, í å r yê llüw, 腿涂成黑色,耳朵涂成黄色。

Háppĥ, háppĥ, háppĥ fê llüw! 快乐,快乐,快乐的小家伙!

Let’s make 让我们做一做 Mà ke a fĎnnĥ fàįe 做一张有趣的脸 1、Cýpĥ á nd cĎt. 复制后剪下

eġeń mąēth nüńe ìårń 2、Chăońe á nd pàste. 选择后粘贴

Åssê ssmë nt 评价 Vêrĥ gāod 很好! Cćntênts 目录

OK 好! Čnits 单元 Čnit 1

Tä lking 对话

Čnit 2 Čnit 3 Čnit 1

Wĉrds 单词

Čnit 2 Čnit 3 Čnit 1

Lósŗening 听力

Čnit 2 Čnit 3

Trġ hârd 还需努力! RìńĎlts 结果


32

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s sing 让我们唱一唱 Hąŝ Âre Yău? Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hąŝ âre yău? Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hê llü! Hąŝ âre yău? I’m fò ne. I’m fò ne. Tháľk yău, tháľk yău vêrĥ mĎch. I’m fò ne. I’m fò ne. Tháľk yău, tháľk yău vêrĥ mĎch. 你好吗? 你好!你好!你好!你好!你好!你好!你身体好吗? 你好!你好!你好!你好!你好!你好!你身体好吗? 我身体好,我身体好。谢谢。非常感谢。 我身体好,我身体好。谢谢。非常感谢。


Recycle

1

Unit Four 4 We Love Animals

主要单词:

dýg 狗 mþľkìy 猴子 dĎck 鸭子 pándå熊猫 cát 猫 pig 猪 ê lí phå nt 大象 sqĕörrël 松鼠 mąēse 老鼠 bö rd 鸟 bê å r 熊 rá bbit 兔子 主要句子(对话) : 1、 Lāok! I háve a rábbit. 看!我有一只兔子。

2、Üř, rìållĥ? 噢,真的吗? 3、Mày I háve a lāok? 我可以看一看吗? 4、Ōēĩe. 当然可以了。 5、Hìĩe yău âre. 给你。 6、Üř, it’s nòįe! I lò ke it. 噢,它真好!我喜欢它。 7、Tháľks./ Thank you. 谢谢。

33


34

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

I háve a pándå.

Tháľk yău.

我有一只熊猫。

谢谢。

Lāok át mġ rá bbit.

I háve a dĎck.

看我的兔子。

我有一只鸭子。

Lāok át mġ ê lí phånt.

Mày I háve a lāok?

看我的大象。

我可以看看吗?

Üř, it’s lþvelĥ. I lò ke it.

Ōēĩe!

噢,它真可爱。我喜欢它。

当然可以!


Recycle

1

Let’s talk 让我们谈一谈 Lāok! I háve a rá bbit. 看!我有一只兔子。

Căol! 酷!

Lāok! I háve a pándå!

Look 的用法: look 为不及物动词,后面不能带宾语, 常单独使用,以引起对方注意。 例如: Look! That's an English car. 看!那是一辆英国的小汽车。

看!我有一只熊猫!

Sčpër! 好极了!

Lāok! I háve a mþľkìy. 看!我有一只猴子。

Greà t! 太好了!

Lāok! I háve a zăo. 看!我有一个动物园。

Wąŝ! 哇!

have 的用法: 在英语单词中,have 是一个用法相当广 泛的动词。 1、它本身包含具体的词意“有” ,还可 以用作助动词。如: I have a pen. 我有一支钢笔。 2、 它的第三人称单数是 has。 如: She has a pencil. 她有一支铅笔。 3、have 还可以和很多单词,构成很多 短语。如:have a talk 谈话 have a tea 喝茶 have a rest 休息一会儿 have a class 上课 have a hike 远 足 have a picnic 野炊 have a concert 举办音乐会 have a visit 参 观;访问 have a look 瞧一瞧 have a sleep 睡一会儿觉 。

Let’s play 让我们玩一玩 Lāok! I háve a dýg. 看!我有一只狗。

Wăof! Wăof! 汪!汪!(狗的吠声)

Lāok! I háve a cá t.

35


36

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

看!我有一只猫。

Meī! Meī! 喵!喵!(猫叫声)

Lāok! I háve a dĎck. 看!我有一只鸭子。

Qĕáck! Qĕáck! 嘎!嘎!(鸭子的叫声)

Let’s learn 让我们学一学 dýg

mþľkìy

猴子

dĎck

鸭子

pándå

熊猫

cát

rábbit

兔子

Let’s do 让我们做一做 Áct lò ke a cá t.

学一学猫的样子。

Áct lò ke a dĎck.

学一学鸭子的样子。

Áct lò ke a pándå.

学一学熊猫的样子。

Áct lò ke a mþľkìy.

学一学猴子的样子。

Áct lò ke a rá bbit.

学一学兔子的样子。

Áct lò ke a dýg.

学一学狗的样子。

act 表演 用作动词


Unit Four We Love Animals

37

Let’s make 动手做一做 Let’s sing 让我们唱一唱 Üld Må cDýnå ld Üld Må cDýnåld hád a fârm E I E I O. Ánd ýn ŧũát fâ rm hģ hád sþme dĎcks E I E I O. Wiŧũ a qĕáck qĕáck hìĩe ánd a qĕáck qĕáck ŧũêĩe, hìĩe a qĕáck, ŧũêĩe a qĕáck, êverĥwřêĩe a qĕáck qĕáck. Üld Måcdýnåld hád a fâ rm E I E I O. 老麦克唐纳 老麦克唐纳有一个农场 咿呀咿儿吆。在他的农场上有一些鸭子 咿呀咿儿 吆。这里嘎嘎叫那里嘎嘎叫,这儿嘎嘎,那儿嘎嘎,到处都是嘎嘎的叫。老 麦克唐纳有一个农场 咿呀咿儿吆。


38

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s talk 让我们谈一谈 I háve a Têddĥ Bê år. 我有一只玩具熊。

Üř, rìållĥ? 噢,真的吗?

Mày I háve a lāok? 我可以看一看吗?

Ōēĩe. 当然可以了。

Hìĩe yău â re. 给你。

Tháľk yău. 谢谢你。

Üř, it’s nòįe! I lò ke it. 噢,它真好!我喜欢它。

Tháľks. 谢谢。

may 的用法: may 是情态动词。情态动词本身有一定 的意义,可以表示说话人的语气和态度 它在句中不能单独作谓语,后接动词原 形,同时它也没有人称和数的变化。表 示疑问时,只需把情态动词置于句首; 表示否定时,在情态动词的后面直接加 not 。 1. 表示“许可、准许、请求许可” ,此 时与 can 同义,可以互换使用。 注意: 许可对方时,其答语可以用 Yes, you may. 但由于用 may 作肯定回答, 语气显得生硬、严肃,因而一般常用 Yes, please. / Certainly. / Of course. 等。这些肯定答语显得热情、客气。如: —— May I use your ruler? 我可以用 一下你的尺子吗? —— Certainly. Here you are. 当然可 以。给你。 拒绝对方时,其答语可以用 No, you mustn't. / No, you can't. 或 Sorry, you can't. / No, please don't. 等说法。 如: —— May I watch TV now? 现在我可 以看电视吗? —— No, you mustn't. 不,不可以。

Let’s play 让我们玩一玩 I háve a rá bbit. 我有一只兔子。

Rìållĥ? Mà y I há ve a lāok? 真的吗?我可以看一看吗?

Ōēĩe. Hìĩe yău â re.

sure 的同义词: of course 当然 certainly 当然可以


Unit Four We Love Animals 当然了。给你。

Wąŝ! 哇!

Let’s learn 让我们学一学 pig

ê lí phå nt

大象

sqĕörrël

松鼠

mąēse

老鼠

bö rd

bê år

Let’s do 让我们做一做 HĎnt lò ke a mąēse.

像老鼠一样觅食。

Wäłk lò ke án ê lí phånt.

像大象一样走。

Clòmє lò ke a bê år.

像熊一样爬。

Flġ lò ke a bö rd.

像鸟一样飞。

JĎmp lò ke a sqĕörrël.

像松鼠一样跳。

Let’s check 让我们测一测 1.Look at the panda. 2.I have a squirrel. 3.Jump like a rabbit. 4.Fly like a bird.

39


40

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s chant 让我们唱一唱 Lāok át the cá t. 看那只猫。

It iń fá t. 它很胖。

Lāok át the pig. 看那只猪。

It iń big. 它很大。

Lāok át the mþľkìy. 看那只猴子。

It iń fĎnnĥ. 它很滑稽。

Lāok át the mąēse, in mġ hąēse. 看我房子里面的那只老鼠。

Ahhh!!! 哈! 哈! 哈!


Unit Five Let’s Eat

41

Story time 故事时间 祈使句相关口令: 祈使句无主语, 主语 you 常省去; 动词原形谓语当, 句首加 don't 否定变; 朗读应当用降调, 句末常标感叹号。

Hê llü, Pig! Fýllüw mģ. 你好,猪!跟我来。

Hê llü, Dýg! Fýllüw pig. Fýllüw mģ. 你好,狗!跟着猪。跟我来。

Hê llü, DĎck! Fýllüw dýg. Fýllüw pig. Fýllüw mģ. 你好,鸭子!跟着狗。跟着猪。跟我来。

Hê llü, Rá bbit! Fýllüw dĎck. Fýllüw dýg. Fýllüw pig. Fýllüw mģ. 你好,兔子!跟着鸭子。跟着狗。跟着猪。跟我来。

Dýn’t fýllüw Zăom. 不要跟着佐姆。

Fýllüw mģ, plģańe. 请跟着我。

祈使句: 用于表达命令、请求、劝告、警告、禁止等的句子叫做 祈使句。因对象(即主语)是第二人称,所以通常都省 略。 肯定结构: 1. Do 型。如:Please have a seat here. 请这边坐。 2. Be 型。如:Be a good boy! 要做一个好孩子! 3. Let 型。如:Let me help you. 让我来帮你。 否定结构: 1. Do 型和 Be 型的否定式都是在句首加 don't 构成。 如:Don't forget me! 不要忘记我! 2. 有些可用 no 开头,用来表示禁止性的祈使句。如:No smoking! 禁止吸烟!No fishing! 禁止钓鱼!

Culture 文化常识 CHÒ NÅ

中国

pándå

熊猫

CÁNÅDÅ

加拿大

bģavër

海狸

USA

美国

ģagle

ÃUSTRÀLÚ Å

澳大利亚

káľgåßrăo

袋鼠


42

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s sing 让我们唱一唱 Hýp, Brąŝn Sqĕörrël Hýp, brąŝn sqĕörrël, êidledėm, êidledėm. Hýp, brąŝn sqĕörrël, êidledėm, dģe! Hýp, brąŝn sqĕörrël, êidledėm, êidledėm. Hýp, brąŝn sqĕörrël, êidledėm, dģe! 单脚跳,棕色的松鼠 单脚跳,棕色的松鼠。 单脚跳,棕色的松鼠。 单脚跳,棕色的松鼠。 单脚跳,棕色的松鼠。


Unit Five Let’s Eat

43

Unit Five 5 Let’s Eat

主要单词:

cà ke 蛋糕

hámbęrgër 汉堡

Frênch fròeń 炸薯条 jěûįe 果汁

hýt dýg 热狗

brê ad 面包

Cüke 可乐

tģa 茶

chó ckí n 鸡肉

wätë r水 cýffí e 咖啡

主要句子(对话) :

1、I lò ke hámbęrgërń. 我喜欢汉堡。 2、Há ve sþme Frê nch fròeń. 来些薯条吧。 3、OK! Tháľk yău. 好的!谢谢。 4、Nü , tháľks. 不,谢谢。 5、Cá n I háve sþme chó ckí n? 我能吃些鸡肉吗?

6、Ōēĩe. Hìĩe yău âre. 当然。给你。 7、Tháľk yău. 谢谢。 8、Yău’re wêlcċme. 不用谢。

milk 牛奶


44

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Mmm…. 嗯

Há ve sþme milk. 喝一些牛奶。

Tháľk yău. 谢谢你。

Yău’re wêlcċme. 不用谢。

Cán I háve sþme chó ckí n? 我能吃些鸡肉吗?

Ōēĩe. 当然了。

Há ve sþme cà ke. 吃些蛋糕吧 。

Tháľk yău. I lò ke càke. 谢谢。我喜欢吃蛋糕。


Unit Five Let’s Eat

Let’s talk 让我们谈一谈 I lò ke hámbęrgërń. 我喜欢吃汉堡。

I lò ke hýt dýgń. 我喜欢吃热狗。

Hìĩe yău â re. Hýt dýgń ánd hámbęrgërń. 给你。热狗和汉堡。

Tháľk yău. 谢谢你。

I lò ke Frê nch fròeń. 我喜欢吃炸薯条。

Mģ tăo! 我也喜欢!

Like 的用法: like 是一个使用频率较高的词,它既可作动词, 又能作介词。 1、作及物动词,意为“喜欢”,后接名词或代 词,表示对某一事物的兴趣或爱好。例如: I like fish and vegetables. 2、常与 would 连用,表示“想要、愿意、希 望”,语气较为客气委婉。例如: Would you like something to drink?你想要喝点 什么吗?

OK! Há ve sþme Frê nch fròeń. 好的!吃点儿薯条吧。

Tháľk yău. 谢谢。

Let’s play 让我们玩一玩 I lò ke chó ckí n. 我喜欢吃鸡肉。

I lò ke chó ckí ná nd Frê nch fròeń. 我喜欢吃鸡肉和薯条。

I lò ke chó ckí n, Frê nch fròeń ánd brê ad.

45


46

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

我喜欢吃鸡肉、薯条和面包。

I lò ke chó ckí n… 我喜欢鸡肉„„

Let’s learn 让我们学一学 càke

蛋糕

hámbęrgër

汉堡

hýt dýg

热狗

chó ckí n

鸡肉

Frê nch fròeń

炸薯条

brê ad

面包

Let’s do 让我们做一做 Shüw mģ the hámbęrgër.

给我看看汉堡包。

Pâss mģ the Frê nch fròeń.

把薯条递给我。

CĎt the brê ad.

切面包。

Ģat the hýt dýg.

吃热狗。

Smê ll the chó ckí n.

闻鸡肉。

Màke the cà ke.

做蛋糕。

Let’s make 动手做一做 Wřãt dă yău lò ke? 你喜欢什么?

I lò ke hýt dýgń. 我喜欢吃热狗。


Unit Five Let’s Eat

Let’s sing 让我们唱一唱 Lê t’s Há ve a Pó cnic Tċdày Lê t’s háve a pó cnic tċdày. Lê t’s háve a pó cnic tċdày. Lê t’s háve a pó cnic tċdày ýn sĎch a lþvelĥ dà y! 让我们今天去野餐吧 让我们今天去野餐吧。 让我们今天去野餐吧。 让我们在今天这样的好天气中去野餐吧!

47


48

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s talk 让我们谈一谈 Há ve sþme jěûįe! 喝些果汁吧!

Nü, tháľks. I lò ke Cüke. 不,谢谢。我喜欢可乐。

Mģ tăo. 我也是。

OK. Hìĩe yău â re. 好的。给你们。

Tháľk yău. 谢谢你。

Yău’re wêlcċme.

have 的用法: 在本单元中 have,译为“吃” “喝”的意思。 如:Have some juice.喝些果汁吧!这是一个 祈使句。变为否定为:Don’t have any juice! 1、eat 与 have 这两个动词都可以表示“吃” 的意思。 (1)eat 是日常用语, 但用在日常口语中不够 礼貌。让别人“吃”, 通常用 have。如:Is there anything to eat?有吃的东西吗? (2)have 是普通用语, 同样可以表示“吃”, 也可以表示“喝” 。用在非正式的文体中。如: What time do you have supper? 你们什么 时候吃晚饭? 注意: “吃药”,习惯上说 have/take medicine, 不说 eat/drink medicine。

不用谢。

Cán I háve sþme chó ckí n? 我能吃些鸡肉吗?

Ōēĩe. Hìĩe yău â re. 当然了。给你。

Tháľk yău. 谢谢。

Yău’re wêlcċme. 不用谢。

Juice 、chicken 等词前面用 some 了,为什 么不变为复数呢? 答:因为这些词是不可数名词。 可数名词是指能以数目来计算,可以分成个体 的人或东西;因此它有复数形式,当它的复数 形式在句子中作主语时,句子的谓语也应用复 数形式。不可数名词是指不能以数目来计算, 不可以分成个体的概念、状态、品质、感情或 表示物质材料的东西;它一般没有复数形式, 只有单数形式,它的前面不能用不定冠词 a / an ,若要表示它的个体意义时,必须与一个 名词短语连用。如: a piece paper(一张纸)。

Let’s play 让我们玩一玩 Cán I háve a Cüke, plģańe? 请问我能喝罐儿可乐吗?


Unit Five Let’s Eat Hìĩe yău â re. 给你。

Tháľk yău. 谢谢。

Let’s learn 让我们学一学 wätë r

milk

牛奶

jěûįe

果汁

Cüke

可乐

tģa

cýffí e

咖啡

Let’s do 让我们做一做 Pćur the wätë r.

倒水。

Tàste the tģa.

品茶。

Smê ll the cýffí e.

闻咖啡。

Shüw mģ the milk. 给我看看牛奶。 Driľk the jěûįe.

喝果汁。

Let’s check 让我们测一测 1.Have some hamburger. 2.I like milk. 3.Have some tea. 4.-Can I have some chicken? -Here you are.

49


50

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s chant 让我们唱一唱 Dó nnë r Tò me Chó ckí ná nd fròeń, Chó ckí ná nd fròeń. Wřãt a sėrpròńe! Chó ckí ná nd fròeń! Smê ll the chó ckí n, Tàste the fròeń. Dó nnë r iń rêadĥ, Üpë n yćur eġeń! 用餐时间 鸡肉和薯条, 鸡肉和薯条。 多么惊奇了! 吃鸡肉和薯条! 闻闻鸡肉, 尝尝薯条。 晚饭准备好了, 睁开你的眼睛吧!


Unit Five Let’s Eat

Story time 故事时间 Cán I háve a hámbęrgër? 我能吃一个汉堡包吗?

Hìĩe yău â re. 给你。

Cán I háve a Cüke? 我能喝罐儿可乐吗?

Ōēĩe. 当然可以。

Cán I háve sþme òįe-crģam? 我能吃点儿冰淇淋吗?

Hìĩe yău â re. 给你。

Mmm… Gāod! 嗯„ 好吃!

Cán I háve sþme Frê nch fròeń? 我能吃些炸薯条吗?

OK. Hìĩe yău â re. 好的。给你。

Üř, nü! Mġ òįe-crģam! 噢,不!我的冰淇淋!

51


52

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Culture 文化常识 Ŧũë џnòfe iń ýn the ròĺřt.

刀子放在右边。

Ŧũë fćrk iń ýn the lê ft.

叉子放在左边。

Ŧũë spăon iń bí sò de the џnòfe.

汤匙放在刀子旁边。

Ŧũë plà te iń in the mó ddle.

盘子放在中间

Let’s sing 让我们唱一唱 Năodle Năodle DĎmpling Năodle năodle dĎmpling, mġ sþn Jýřn. Hģ háń lĎnch wiŧũ hiń pшjâmåń ýn. Ѓne sló ppë r ćff á nd ѓne sló ppë r ýn. Năodle năodle dĎmpling, mġ sþn Jýřn. 面条和饺子 面条面条饺子,我的儿子约翰。 他穿着睡衣吃午饭。 一只拖鞋掉了,一只拖鞋穿着。 面条面条饺子,我的儿子约翰。


Unit six Happy Birthday!

Unit six 6 Happy Birthday!

主要单词:

ѓne 一 tĭo 二 thrģe 三 fćur 四 fò ve 五 six 六 sê vë n 七 êiĺřt 八 nò ne 九 tê n 十 bållăon 气球 kò te 风筝 bäll 球 plà ne 飞机 câ r 小汽车 büat 船 dýl 玩偶 主要句子(对话) : 1、Háppĥ bö rthdà y! 生日快乐! 2、Hąŝ üld â re yău? 你多大了?I’m 9. 我 9 岁。

3、Lê t’s ģat the bö rthdày càke. 让我们一起吃生日蛋糕吧。 4、Hąŝ mènĥ bållăonń? 多少个汽球? 5、Ŧũis iń fćr yău, Zip! 紫波,我是给你的。

53


54

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Háppĥ bö rthdà y tă yău! 祝你生日快乐!

Ŧũis iń fćr yău! 这是给你的!

Tháľk yău. 谢谢。

Hąŝ üld â re yău? 你多大了?

I’m 9. 我九岁了。

Hąŝ mènĥ cándleń? 有多少支蜡烛? 9. 九支。


Unit six Happy Birthday!

Let’s talk 让我们谈一谈 Hê llü, Sšråř. Ŧũis iń mġ frû ê nd, Wu Yifan. 你好,萨拉。这是我的朋友,吴一凡。

Háppĥ bö rthdà y! 生日快乐!

How old are you?

Tháľk yău.

I’m+数字。 这是英语中询问年龄的日常用语。当问及

谢谢。

Hąŝ üld â re yău?

第三人称时要用:How old is she/he? 答语为:She/He is +数字。

你多大了?

I’m 9. 我九岁。

Lê t’s ģat the bö rthdà y càke. 让我们一起吃生日蛋糕吧。

Greà t! 太好了!

Let’s play 让我们玩一玩 Hąŝ üld â re yău? 你几岁了?

I’m 4. 我四岁。

55


56

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s learn 让我们学一学 ѓne tĭo thrģe fćur fò ve six sê vë n êiĺřt nò ne tê n

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

Let’s do 让我们做一做 Shüw mģ 1 á nd 2.

给我出示一和二。

Shüw mģ 3 á nd 4.

给我出示三和四。

Shüw mģ 5 á nd 6.

给我出示五和六。

Shüw mģ 7 á nd 8.

给我出示七和八。

Shüw mģ 9 á nd 10.

给我出示九和十。

Let’s make 让我们做一做 1. füld 折叠 2. cĎt 剪 3. füld bá ck 往回折 4. ü pë n 打开 5. pēsh ąēt 推出 6. Lāok! A bö rthdà y cârd. 看! 一张生日卡。


Unit six Happy Birthday!

57

Let’s sing 让我们唱一唱 Tê n Ló ttle Cándleń Dânįe Ѓne ló ttle, tĭo ló ttle, thrģe ló ttle cándleń, fćur ló ttle, fò ve ló ttle, six ló ttle cándleń, sê vë n ló ttle, êiĺřt ló ttle, nò ne ló ttle cándleń, tê n ló ttle cándleń dânįe. Tê n ló ttle, nò ne ló ttle, êiĺřt ló ttle cándleń, sê vë n ló ttle, six ló ttle, fò ve ló ttle cándleń, fćur ló ttle, thrģe ló ttle, tĭo ló ttle cándleń, ѓne ló ttle cándle dânįìń. 十支跳舞的小蜡烛 一支,两支,三支小蜡烛,四支,五支,六支小蜡烛,七支,八支,九支小 蜡烛,十支跳舞的小蜡烛。 十支,九支,八支小蜡烛,七支,六支,五支小蜡烛,四支,三支,二支小 蜡烛,一支跳舞的小蜡烛。


58

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s talk 让我们谈一谈 Hąŝ mènĥ bållăonń? 多少个汽球? 4. 四个。

Hąŝ mènĥ gifts? 有多少件礼物? 10. 十件。

How many 用法: 小朋友们记清楚: How many 问多少, 可数名词复数紧跟着。一般疑问句随其后, 其它成分不要丢。举个例子来说明: How many days are there in a week? 记一记,用一用, 多记多练更熟练。

Hąŝ mènĥ cà kes? 有多少个蛋糕?

Ѓne cà ke. 一个蛋糕 。

Ŧũis iń fćr yău, Zip! 紫波,这是给你的。

Háppĥ bö rthdà y! 生日快乐!

Wąŝ! Tháľk yău. 哇!谢谢。

Let’s play 让我们玩一玩 Hąŝ mènĥ fóľgërń? 多少个手指? 4. 四个手指。


Unit six Happy Birthday!

Let’s learn 让我们学一学 bållăon

气球

kò te

风筝

bäll

plà ne

飞机

câr

小汽车

büat

dýll

玩偶

Let’s do 让我们做一做 Bąēnįe the bäll.

拍球。

Flġ the kò te.

放风筝。

Thrüw the plà ne.

扔飞机。

Hüld the dýll.

抱洋娃娃。

Drò ve the câ r.

开小汽车。

Blüw Ďp the bållăonń.

吹汽球。

Let’s check 让我们测一测 1.

-Look! How many candles? -7.

2.One, two, three, four, four balloons. 3.Bounce the ball. 4.Look! I have three cars.

59


60

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s chant 让我们唱一唱 1, 2! Hąŝ â re yău? 3, 4! Clüńe the dćor! 5, 6! Cąēnt the sticks! 7, 8! Ģat a cà ke! 9, 10! Sà y it ågàû n! 1, 2! 你身体好吗? 3, 4! 关门! 5, 6! 数小棍! 7, 8! 吃蛋糕! 9, 10! 再说一遍!


Unit six Happy Birthday!

Story time 故事时间 Sh! Ŧũêĩe iń Zăom! 嘘!佐姆在哪儿呢!

I háve tĭo gifts. 我有两份礼物。

SĖRPRÒŃE! 意外惊喜!

Háppĥ bö rthdà y tă yău! 祝你生日快乐!

Ŧũis cà ke iń fćr yău, Zăom. 佐姆,这个蛋糕是给你的。

Tháľk yău. Lê t’s ģat the càke! 谢谢你。我们一起吃蛋糕吧!

Culture 文化常识 I’m frým Chò nå. Ąēĩ lĎckĥ nĎmbër iń 6. 我来自中国。我们的幸运数字是六.

I’m frým Cá nådå . Ąēĩ lĎckĥ nĎmbër iń 7. 我来自加拿大。我们的幸运数字是七.

61


62

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Let’s sing 让我们唱一唱 Háppĥ Bö rthdà y tă Yău! Háppĥ bö rthdà y tă yău! Háppĥ bö rthdà y tă yău! Háppĥ bö rthdà y! Háppĥ bö rthdà y! Háppĥ bö rthdà y tă yău! 祝你生日快乐! 祝你生日快乐! 祝你生日快乐! 生日快乐! 生日快乐! 祝你生日快乐!


Unit six Happy Birthday!

Recycle 2

Let’s act Háppĥ Neī Yí år, Miss Wřòte! 怀特老师,新年快乐!

Háppĥ Neī Yí å r! 新年快乐!

Ŧũis iń fćr yău! 这是给你的!

Tháľk yău. 谢谢你。

I háve gifts fćr yău, tăo. 我也有礼物给你。

Tháľk yău. 谢谢你。

I háve a dýll! 我有一个玩具熊!

Lāok! I háve a câ r! 看!我有一个小汽车!

Mày I háve a lāok? 我可以看看吗?

Ōēĩe! Hìĩe yău âre. 当然可以!给你。

中国节日的英文说法: 1 月 1 日元旦(New Year’s Day) 3 月 8 日国际妇女节(International Women’ Day) 4 月 1 日愚人节(April Fools’ Day) 4 月 5 日清明节(Tomb-sweeping Day) 5 月 1 日国际劳动节(International Labour Day) 5 月 4 日中国青年节(Chinese Youth Day) 6 月 1 日 国际儿童节(International Children’s Day) 7 月 1 日中国共产党诞生日(Anniversary of the Founding of the Chinese Communist Party) 8 月 1 日中国人民解放军建军节(Army Day) 9 月 10 日中国教师节(Teacher’s Day) 10 月 1 日中华人民共和国国庆节(National Day) 农历正月初一春节(the Spring Festival) 农历正月十五元宵节(Lantern Festival) 农历五月初五端午节(the Dragon-Boat Festival) 农历八月十五中秋节(the Mid-Autumn Festival)

63


64

PEP 小学英语读本 英汉对照 注音注释 三年级上册

Hąŝ mènĥ cà kes? 有多少个蛋糕 ? 8. 八个。

Há ve sþme jěûįe. 喝些果汁吧。

Tháľk yău. 谢谢你。

Yău’re wêlcċme. 不客气。

Cán I háve a cà ke? 我能吃蛋糕吗?

Ōēĩe! 当然能!

Wřêĩe â re ŧũêĥ? 他们哪儿去了?

Üř, nü! 噢,不!

Let’s play 让我们玩一玩 Châ nt á nd măve 说一说 动一动 Măve tă 1, háve a hámbęrgër. 走到 1,吃个汉堡包。 Măve tă 2,…. 走到 2…… Üř…. I cá n’t măve. 哦…… 我走不动了。 Fò ne á nd máŗch 找一找 连一连 Hê lp the bö rd gê t hüme. Hê lp… 帮助小鸟回家。帮助…… Йhă háń nühüme? 谁没有家?


Recycle

2

65

Let’s make 让我们做一做 Lê t’s mà ke a shà kë r ! 让我们做个摇滚器! 1. Gê t 2 pàpë r cĎps. Pćur in ròįe. 取两个纸杯。 2. Tà pe ŧũêm tċgêŧũër,

用胶带把他们粘在一起。

3. Dêcċràte it.

装饰一下。

4. Shà ke! Shàke! Shàke!

摇!摇!摇!

Åssê ssmë nt 评价 Vêrĥ gāod! 很好! OK! 好! Trġ hârd! 还需努力! Cćntênts 目录

Čnits 单元

RìńĎlts 结果

Čnit 4

Tä lking 对话

Čnit 5 Čnit 6 Čnit 4

Wĉrds 单词

Čnit 5 Čnit 6 Čnit 4

Lósŗening 听力

Čnit 5 Čnit 6

Let’s sing 让我们唱一唱 Háppĥ Neī Yí å r. Há ppĥ Neī Yí å r. Háppĥ Neī Yí år tă yău äll. Wģ âre só nging. Wģ âre dânįing. Háppĥ Neī Yí år tă yău äll. 新年好! 新年好。新年好。祝愿大家新年好。我们在唱歌。我们在跳舞。祝愿大家新年好。


66

PEP 小学英语三年级上册单词表

Words in Each Unit (注:标有◇的单词为各单元中 Lê t’s lì arn 部分出现的单词,要求听、说、 认读;没有标记的单词为各单元中首次出现的单词,只作听、说要求;标有 △的单词为前几册学生用书中已经出现过的词。要求听、说、认读;标有☆ 的单词要求学生听、说、读、写。 ) fóľgër ◇手指 Unit 1 lê g ◇腿 pê n ◇钢笔 fāot ◇脚 pênįûl ◇铅笔 býdĥ ◇身体 pênįûl-cà se ◇铅笔盒 gāod 好的 rělër ◇尺子 mćrning 早晨;上午 ìràńër ◇橡皮 ŧũis 这;这个 cràyċn ◇蜡笔 nòįe 好的 bāok ◇书 mģet 见面 bág ◇书包 lê t’s (=lê t Ďs)让我们 shârpë në r ◇卷笔刀 gü 去 scřăol ◇学校 OK ◇对;好 hê llü 喂 tă 给;对 hò 喂 mým (口语)妈妈 I’m (=I á m)我是 âftërnăon 下午;午后 mġ 我的 tăo 也;太 nàme 名字 gāodßbġe 再见 Unit 3 bġe (口语)再见 rê d ◇红色的 wřãt 什么 yê llüw ◇黄色的 iń 是 grģen 绿色的 yćur 你的;你们的 blěe ◇蓝色的 pęrple ◇紫色的 Unit 2 wřòte ◇白色的 hê ad ◇头 blá ck ◇黑色的 fàįe ◇脸 ýrçnķe ◇橙色的 nüńe ◇鼻子 piľk ◇粉红色的 mąēth ◇嘴 brąŝn ◇棕色的;褐色的 eġe ◇眼睛 hąŝ 如何;怎样 í år ◇耳朵 â re 是 ârm ◇胳膊;手臂 fò ne 好的 hánd ◇手


Words in Each Unit

tháľk tháľks pàû nt greà t Unit 4 cát dýg mþľkìy pándå rábbit dĎck pig bö rd bê år ê lí phå nt mąēse sqĕörrël lāok át háve å,à sčpër zăo rìållĥ mày ōēĩe lò ke it Unit 5 càke brê ad hýt dýg hámbęrgër chó ckí n frê nch fròeń Cüke

谢谢 多谢 绘画 很好的

◇猫

狗 ◇猴子 ◇熊猫 ◇兔子 ◇鸭 ◇猪 ◇鸟 ◇熊 ◇大象 ◇老鼠 ◇松鼠 看;瞧 有 一(个,件…) 很棒的 动物园 真正的;确实 可以;可能 的确;一定 喜欢 它

◇蛋糕 ◇面包 ◇热狗 ◇汉堡包 ◇鸡肉 ◇炸薯条

可乐

jěûįe milk wätë r tģa cýffí e sþme ánd nü cán Unit 6 ѓne tĭo thrģe fćur fò ve six sê vë n êiĺřt nò ne tê n dýll büat bäll kò te bållăon câr plà ne frû ê nd fćr háppĥ bö rthdà y hąŝ üld ģat ŧũë,ŧũì hąŝ mènĥ gift

67 ◇果汁 ◇牛奶 ◇水 ◇茶 ◇咖啡

一些 和 不;不是 能;可以

◇一 ◇二 ◇三 ◇四 ◇五 ◇六 ◇七 ◇八 ◇九 ◇十 ◇玩具娃娃 ◇小船 ◇球 ◇风筝 ◇气球 ◇小汽车 ◇飞机

朋友 为;给 快乐的;幸福的 生日 几岁 吃 这(那);这(那)些 多少 礼物


注音英语之教材教辅系列

PEP 小学英语

英汉对照 注音注释 (人教版 三年级 上册) 魏 强 编注

注音英语工作室


Unit One 1 Hello! ............................................................. 1 Unit Two 2 Look at Me ................................................... 9 Unit Three 3 Let’s Paint ................................................ 19 Unit Four 4 We Love Animals………………………………….33 Unit Five 5 Let’s Eat ..................................................... 43 Unit six 6 Happy Birthday! ...........................................53


注音英语学习纲要 英语是字母拼音文字,英语有 26 个字母,字母组成单词,单词构成语句, 语句合成篇章,来实现表情达意的交际目的。 一、英语字母 英语字母分为元音字母和辅音字母。每个字母包括音和形两方面。从字形上 看,字母分为大写和小写。从读音上看,字母分为呼读用的名称音和在单词中的 拼读音即音素。英语有 48 个音素, 其中元音 20 个,辅音 28 个。 1. 元音: a e i o u 五个元音字母及其组合可以发出二十种元音。 2. 辅音: b p m f, d t n l, g k h, s z r, w

y v; j[zh] q[k] x[ks] c[k] (21) 3. 字组: zh ch sh ng, tr(戳) dr(桌), ts(刺) ds(滋); th[Ø ] gh[f] ph[f] (11) 二、元音符号 单 元 短 音 长 双元音

(1)衣

(2)爱

(3)啊

(4)凹

(5)屋

(6)鹅

˙ Ǻ Ǽ ˚ ˆ ˜ ˙˙ ǺǺ ǻ ч Ч ŷ (1)Ǻ˙ (2)ǻ˙ (3)˜ˆ (4)ǻˆ, (5)˚˙ (6)˙˜ (7)Ǻ˜ (8)ˆ˜

基本符号:象形,谐音 扩展符号:加倍,延长 组合符号:前重,后轻

(1) [˙]一点读(短)衣,[˙˙]两点读(长)衣。(2) [Ǻ]一竖读(小)爱,[ǺǺ]两竖读(大)爱。 (3) [Ǽ]树杈读(小)啊,[ǻ]直杈读(大)啊。(4) [˚]圆圈读(短)凹。[ч]凹点读(长)凹。 (5) [ˆ]屋脊读(短)屋,[Ч]屋点读(长)屋。(6) [˜]波纹读(轻)鹅,[ŷ]鹅点读(长)鹅。

三、其他符号 1. 辅音:˙ (湿),

˚ (吃),ǽ (支),Ǻ (日)。(4)

2. 长音:[ˉ]

à [ê i], ģ[Ŷ], ò /ġ[âi], ü[ċē], č/ī[yě] 读字母名称音(7) 3. 变音:[Т] į[s], ї[t], ľ[ng], ń[z], ş[gz], ŧũ[ø ]; ú [y], ĕ/ŵ[w] (9) 4. 没音:[ . ] wřãt, ýfŗën, nà me (词尾的 e 不发音) 5. 重音:“ ß ”表示主重音, “ĸ”表示次重音。[ó ]为重音, [ë ]为轻音; 前重后不重。 四、注音方法 1. 元音: 注啥读啥, 不注不读, 双音合读。hê ad tģa greàt í år nąŝ sëŝ 2. 辅音: 不注读本音, 注啥读啥音, 注意变音没音。big àķe fàįe lósŗën 五、拼读方法 1.辅元相拼, 2.元辅各读, 3.辅音连缀, 4.辅响尾拼, 5.失去爆破, 6.清音浊化

wģ ám bê d; clâss; ápple sê ven; gāodßbġe; scřăol[sg] spģak[sb]


注音英语很重要,词句上面把音标。 基本符号只七个,象形谐音真奇妙。 学会只需一小时,易学易用最高效。 注音直读学英语,保你英语呱呱叫。

注音英语是以英语字母的读音为基础,以单词的拼写 形式为拼读形式,用少数几个表音表意的符号,直接在单 词字母上注音,以实现直接注音直接拼读的英语。

Lì arning Íľglish iń ģańĥ. 欢迎学习使用,诚聘推广教师,区域代理,欢迎加盟合作。 QQ: 616618482 Tel: 13623244337 www.zyen.net 工本费:

PEP小学英语三年级上册注音注释读本  

英汉对照,注音注释。 QQ:499039165

Advertisement