Page 1

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S S.A. A Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012


Kolejny kwartał solidnego zysku netto ROE 14,8%

ZYSK NETTO

1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p.

ROA 2,2%

+52%

0,2 , p p.p. p kw./kw.

/mln zł/

-5% 5% 243,6 73

230,8 46

151,4

0,5 , p p.p. p

Koszty/ Dochody Wynik na sprzedaży papierów AFS

1,9 p p.p. p kw./kw. 9,7 p p.p. p

Kredyty/ Depozyty

10

9,0 p.p. kw./kw. kw /kw

8,0 p.p.

Wsp. wypłacalności 0 3 p.p. kw./kw. 0,4 0,3 0 4 p.p. 2Q 2011

2

1Q 2012

r./r.

2Q 2012

r./r.

54% r./r.

77% r /r r./r.

18,3% r./r.


Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa netto – Bank na tle sektora

Wynik y z tytułu y odsetek (mln ( zł))

+6% -7%

397 9 397,9 368,8

348,1

4,4%

4,4%

3,7%

3,7%

2,8% ,

2,8%

1Q 2012

2Q 2012

4,0% Bankowość -14% Korporacyjna

Citi Handlowy

47%

3 2% 3,2% Sektor

2,8% ,8% Bankowość Detaliczna

0% 53%

2Q 2011

1Q 2012

2Q 2012 2Q 2011

12% kw./kw. Papiery wartościowe 3

2% kw./kw. Działalność klientowska

3Q 2011

Marża na aktywach ogółem

4Q 2011

Marża na aktywach odsetkowych


Kredyty bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw oraz detaliczne Kredyty korporacyjne i przedsiębiorstw /mln zł/

+24% Sektor: +12%

8 814

8 392 6 979

+5%

7 089

Sektor: +2%

34%

1Q 2011

2Q 2011

1Q 2012

Sektor Publiczny i inne (+97% kw kw./kw.; /kw ; +24% rr./r.) /r ) Przedsiębiorstwa (+5% kw./kw.; +18% r./r.)

39%

Klienci Globalni (+4% kw kw./kw.; /kw ; +8% rr./r.) /r )

21%

Klienci Korporacyjni (-5% kw./kw.; +71% r./r.)

• Dwucyfrowy wzrost wolumenu kredytów w ujęciu rocznym (24% r./r. wobec 12% w sektorze) • Wzrost wolumenu kredytów w II kw. 2012 r. po spadku w I kw. 2012 r.

2Q 2012

Kredyty detaliczne +1% /mln n zł/

Sektor: +7%

5 133

5 118

5 090

+2%

Sektor: +2%

5 176 15%

Kredyty hipoteczne (+14% kw./kw.; +76% r./r.)

42%

Pożyczki y gotówkowe g (-1% kw./kw.; -7% r./r.)

42%

1Q 2011 4

2Q 2011

1Q 2012

2Q 2012

Karty kredytowe (+0,1% kw./kw.; -5% r./r.)

• Zatrzymanie trendu spadkowego w kredytach detalicznych – wzrost o 2% kw./kw. • Dwucyfrowa dynamika wzrostu kredytów hipotecznych utrzymana (+14% kw./kw.)


Depozyty – koncentracja na rachunkach operacyjnych Depozyty korporacyjne +0,5% Sektor: +2%

13 828

//mln zł/

11 470 6 046

-12%

12 059

6 328

12 119

Sektor: -0,8%

7 544

-23%

5 425

5 731

6 285

1Q 2011

2Q 2011

1Q 2012

0%

5 819

6 301

Depozyty terminowe (-8% r./r.)

Depozyty bieżące (+10% r./r.)

• Spadek depozytów terminowych przy stabilnym poziomie depozytów bieżących w 2Q 2012 • W ujęciu rocznym saldo depozytów utrzymane na niemal niezmienionym poziomie

2Q 2012

Depozyty detaliczne +7% Sektor: +13%

5 855

5 699

6 081

+1%

6 113

/mln zzł/

Sektor: +1,5%

5

3 785

3 929

3 667

1 926

2 033

2 296

1Q 2011

2Q 2011

1Q 2012

-2% 2%

+4%

3 721

2 392

2Q 2012

Depozyty terminowe ( 1% r./r.) (+1% / )

Depozyty bieżące (+18% r./r.)

• Stabilny wzrost depozytów detalicznych (+1% kw./kw., +7% r./r.) • Kolejny kwartał przyrostu depozytów bieżących – efekt konsekwentnej koncentracji Banku na rachunkach operacyjnych


Wynik z tytułu prowizji utrzymany na stabilnym poziomie Bankowość Korporacyjna -2% kw./kw. kw /kw i -19% rr./r. /r

/mln zł/

-10%

Pozostałe -30% r./r. +62% kw./kw.

-1%

167,6 152,1

Działalność maklerska -65% r./r. -36% kw./kw.

6%

151,2

10% 35%

-2%

Bankowość Korporacyjna

Bankowość transakcyjna -5% r./r. -4% kw./kw.

Działalność powiernicza +4% r./r. +13% kw./kw.

49%

43%

Bankowość Detaliczna 0% kw./kw. i -2% r./r.

0%

Bankowość Detaliczna

Karty kredytowe +4% r./r. +10% kw./kw.

54%

57%

2Q 2011

6

1Q 2012

2Q 2012

Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe -9% r./r. -10% kw./kw.

37%

2% 7%

Pożyczki gotówkowe -30% 30% r./r. r /r -9% kw./kw. Pozostałe +12% r./r. 2% kw./kw. -2%


Działalność skarbcowa Wynik na działalności skarbcowej (mln zł) Wynik na działalności klientowskiej

+164% -23%

189,9

72,9

147 2 147,2 46,1

2Q 2011

1Q 2012

2Q 2012

Wynik na zarządzaniu pozycją własną Banku

55,8 10,1

117,0

101,0

45,7

2Q 2011

1Q 2012

Wynik tradingowy i klientowski

2Q 2012

Wynik na sprzedaży papierów AFS

2Q 2011

1Q 2012

Uwaga: Skale na wykresach są nieporównywalne.

Czwarty raz z rzędu 1 miejsce Banku w kategorii obrotu walutowego z klientami korporacyjnymi w rankingu opublikowanym przez prestiżowy magazyn Euromoney 7

2Q 2012


Koszty działania i amortyzacja /mln z zł/

-1%

Bankowość Korporacyjna +1% kw kw./kw. /kw i +11% rr./r. /r

-12%

415,0 368 2 368,2

Koszty restrukturyzacji 43 8 mln zł 43,8

Pozostałe koszty

-2%

363 2 371 2 363,2 371,2 Bankowość Korporacyjna

47%

21% K Koszty t pracownicze i

Amortyzacja

5% Koszty transakcyjne 6% 2% Koszty nieruchomości 10% g Technologia

56%

Bankowość Detaliczna -22% kw./kw. i -10% r./r. Pozostałe koszty Amortyzacja

Bankowość Detaliczna

Marketing

53%

Koszty transakcyjne

5% 5%

1Q 2012

Koszty / Dochody

8

2Q 2012

42%

Koszty pracownicze

9%

Koszty nieruchomości

2Q 2011

11%

11%

Technologia

2Q 2011

1Q 2012

2Q 2012

Bankowość Korporacyjna

52%

37%

45%

Bankowość Detaliczna

76%

86%

67%

Bank

64%

56%

54%

18% Zmiana kw./kw.

Zmiana r./r.


Konsekwentna polityka w obszarze ryzyka Odpisy netto z tytułu utraty wartości (mln zł)

Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL)

(45)

14,5% 13,5%

(15,4) 0,5%

(30)

(16,5)

(15)

(28,9)

(28,1)

(3,0) (10 3) (10,3)

0

13,5

11,6

2Q 2011

3Q 2011

11,3%

(20 0) (20,0) (14,8)

7,3

13,5%

0,6%

0,4%

9,2%

9,2%

(13,0)

8,7%

6,8%

(13,2)

1

6 1% 6,1%

(7,0) (1,5) 2Q 2011

3Q 2011

4Q 2011

1Q 2012

2Q 2012

15

Bankowość Korporacyjna

1

9

4Q 2011

1Q 2012

2Q 2012

Bankowość Detaliczna

Koszt ryzyka (%)

Wskaźnik pokrycia rezerwami należności zagrożonych 90%

Spadek wskaźnika NPL do 8,7% w wyniku poprawy jakości portfela kredytów klientów korporacyjnych

2

Wskaźnik W k ź ik pokrycia k i rezerwamii wysokim poziomie 80%

należności l ż ś i

3

Koszty ryzyka utrzymane na niskim poziomie 0 6% w II kw. 0,6% kw 2012 wobec 0,4% 0 4% w I kw. kw 2012 i 0,5% w II kw. 2011)

89%

78% 78% 61%

61%

91%

80% 2 64%

na 2Q 2011 B k Bank

3Q 2011

4Q 2011

B k Bankowość ść K Korporacyjna j

1Q 2012

2Q 2012

B k Bankowość ść Detaliczna D t li


Płynność i adekwatność kapitałowa – stabilna i bezpieczna pozycja W ół Współczynnik ik wypłacalności ł l ś i a poziom i kapitałów k it łó

18,0%

18,0% 6,5% 16,5%

Wskaźnik kredytów do depozytów – Bank na tle sektora

18,3%

16,4% 115%

69% 6,1

6,2

6,4

2Q 2011

3Q 2011

4Q 2011

Kapitały (mld zł)

6,8

6,7

1Q 2012

2Q 2012

Współczynnik wypłacalności

2Q 2011

117%

116%

72% 63%

3Q 2011

4Q 2011

Citi Handlowy Źródło: Dane dla sektora na podstawie danych NBP

10

115%

68%

1Q 2012 Sektor

115%

77%

2Q 2012


Zmiana ceny akcji Banku od początku 2012 roku Wzrost ceny akcji Banku 30% (WIG Banki – wzrost o 11%, WIG20 – wzrost 5%)

90

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy z zysku za 2011 rok

85

Cena akcji (zł)

80

Ogłoszenie planów dot. optymalizacji sieci oddziałów

Ogłoszenie przedłużenia i rozszerzenia procesu restrukturyzacji zatrudnienia

BHW po raz piąty w składzie

Publikacja wstępnych wyników Banku za 4Q 2011

Dzień deklaracji dywidendy Dzień dywidendy

75

70

65

60 2012 01 02 2012-01-02

2012 02 01 2012-02-01

2012 03 02 2012-03-02

2012 04 01 2012-04-01

Citi Handlowy 11

Ostatnie notowanie z dnia 13.08.2012 r.: Citi Handlowy: 88,05 zł.

2012 05 01 2012-05-01 WIG Banki

2012 05 31 2012-05-31 WIG 20

2012 06 30 2012-06-30

2012 07 30 2012-07-30


Załącznik


Dane operacyjne bankowości detalicznej II kw. 2011

I kw. 2012

II kw. 2012

zmiana r./r.

% zmiana r./r.

628

663

667

39

6 2% 6,2%

w tym rachunki operacyjne

169

183

184

14

8,6%

Rachunki oszczędnościowe

218

222

221

3

1,3%

Karty kredytowe

871

834

820

(52)

(5,9%)

484

477

471

(12)

(2,6%)

469

479

462

(6)

(1,4%)

270

351

378

108

40,1%

(tys.) Rachunki bieżące

w tym karty co-brandowe Karty debetowe y kartyy PayPass y w tym

13


Wolumeny bankowości detalicznej I kw. 2012

II kw. 2012

zmiana kw./kw.

% zmiana kw./kw.

6 081

6 113

32

0,5%

Depozyty na rachunkach bieżących

2 296

2 392

96

4,2%

Pozostałe depozyty

3 785

3 721

(64)

(1,7%)

2 535

2 507

((28))

((1,1%) , )

5 090

5 176

86

1 7% 1,7%

karty kredytowe

2 168

2 170

2

0,1%

pożyczki gotówkowe

2 177

2 165

(12)

(0,5%)

664

759

95

14 4% 14,4%

(mln zł) Depozyty p yy

w tym y na rachunkach oszczędnościowych ę y

Kredyty

kredyty hipoteczne

14


Zysk netto w II kwartale 2012 r. w odniesieniu do II kwartału 2011 r. /mln zł/

+52% % 5,1

2,8

4,7

14,0

91,4 20,8 ,

16,4 230,8

151 4 151,4

2Q 2011

Odsetki

Wynik odsetkowy

6% r./r. 15

Prowizje

Działalność Skarbcowa

Wynik prowizyjny

10% r./r.

Pozostałe przychody

Koszty działania

Działalność skarbcowa

164% r./r.

Odpisy netto

Koszty i amortyzacja

1% r./r.

Podatek

2Q 2012

Odpisy kredytowe netto

30% r./r.

2012_q2_pl_final  
2012_q2_pl_final  
Advertisement