Page 1

PROGRAMMA

van de Antwerpse bibliotheken 10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 1

10/01/13 16:13


Dit jaar Di iitt jja D aar h ebben en w hebben wee zze eeeeë eën zeeën va n tti ijijd . van tijd...

zzandlopers eveel za H Hoeveel op rrss dllop a an nd nd je in ttel e je dit boekje? oe ekje it b it

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 2

10/01/13 16:13


j n a het vverleden r 1 n mt de Jeugdboekenweek In 20 2013 neemt Ze kijkt naar en jd Z de tijd. gd k blikt week dee seizoenen ek en ziett d i o k s telt i naarr de toekomst, va de w gee van t dee dagen te passeren. na n over ove de d d eeuwigheid. w he a s n Ze Ze iss opgejaagd pge a d en aff Ze Ze denkt op w ch af. e ze ze wacht Ze h voor o altijd e laat het jd duren. u Z zet de tijd t jd stil. stii Ze ze de al en is vverhaal er aal Z zoekt zoek oek het het juiste juis Hou de tweee leukste app en vvan ongeduld. Hou jee vast, v t want w waaan ant nt d w k van het jaar trappelen euk weken Het weer Van zaterdag dag 2 tot t zondag 177 e is we ee tijd tijd voor v or de de JJeugdboekenweek. g b ke e k Va maart mett duizenden andere eee en n meester t over o e en n jij jjiij ssamen ar ben meen d kinderen heer nm de dee A Antwerpse lees l s jee wat wat er in jouw o de tijd nd jd d in werp nw k In dit d t boekje p bibliotheken. bib al allemaal te doorbladeren u h t rustig o e en m l te te doen do is. Neem d tijd i om om het N m even ve de kies naar hartenlust i e wedstrijden, ke n ki teen aarr h nlu t n lust uit nge gen tentoonstellingen, ui voorstellingen, ste in feestjes feee ffee eestjes en en nog nog veel veee meer. mee Veel V l plezier t t in plezi r een tot in dee bib! i

INHOUDSTAFEL AF OUD INHO U STTA

eugdb ke llemaal doen ns de eu deens de Jeugdboekenweek? k n jjee aallemaal o n tijdens Wat kan ke we k? we k?

4

nH ETSTEEE est in ttii feest Gratis HETSTEEN

16

las naar naar d d oek w db e gd Me d Me Met dee kklas de JJeugdboekenweek

222

ibl othe t l n we werps b th De Antwerpse De bibliotheken stellen zich vvoor

332

n en o n j e Adressen openingstijden

34

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 3

10/01/13 16:14


Wat allemaal W at llemaal a n jjee al Wa at ka kkan an a oeeen n ttijdens ijijd jdeen nss d n doen dee

JJEUGD JEEEU UG GD D BOEKEN B BO OEK KEEN WEEK? W WE EEEK K? Veel, heeeel et u de cctt tteei d activiteiten av ett uit K e jee favorieten eel! Kies ee h eee veel! je al a l ew n allemaal, ro u Off doe o zee g in deze brochure. gewoon alss je ijn g n zzijn r vi Al activiteiten nmi e Alle t jd vindt tenminste. de tijd gratis en t nz j eser ere tenzij o h je hoeftt niet op vvoorhand te reserveren, o de vragen over de j vragen b je staat Heb e h anders e vermeld het staat. en? se eren aa sje re n e of w d Jeugdboekenweek will jjee een p plaatsje reserveren? 800 00 9992 9 93. u gra ra nummer het gratis na r het Bel dan naar 0800

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 4

10/01/13 16:14


T Teel met Tel dee kklas m mee d llaa af het af naar naaaaarr h na

grote feest! grote ffeeeest! Dee JJeugdboekenweek D b e maart. e ag 2 m p zzaterdag ek startt oop Dat lijkt nu all eeen lleuke D k nog og llang un n a maar ar jje kkunt afscheurkalender aanvragen voor je fs h n a je klas. Met deze e e kalender k nd kan n met met je juf a je je samen j off meester klasgenootjes aftellen naar het m ess r en je kl f ft o n grote dee Jeugdboekenweek. gr te Feest van d gr eu d o k n eu De vele ti opdrachten, ttips, ips o p chten spelletjes, l tj ggedichten ed hten en een u n ander and lleuk tijdverdrijf d f helpen h lp n de t d rd ti de tijd w tij alvast ti alllvv s wat sneller elll vvooruitgaan. oor g n JUF JUF OFF MEESTER M

Vraag je nu de afscheurkalender r h urk lendeer aaan via bib.klantendienst@stad.antwerpen.be s @st bk ne s ad d an antwe pe

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 5

10/01/13 16:14


n alle a eB BLIOTHEKEN In BIBLIOTHEKEN Hallo, Hal oew e iik ben e LLoewie! Ha WIL JIJ EEN BOEKENPAKKET OE EN AKK W WINNEN? N N? ?

e ‘Loewie L eew Wie hett spel boek’. Hoe i niet!? nii t Speel h o b ek H et mysterieuze s iiee w e en het goed ken jij de bib? Los de vvragen mett Lo Loewie. wie ewi jd s m aa eeen e ttijdreis n op een maak Je kan d dit bibliotheek n b o it spel pel iin elke ke b b i theekk iiss err een peele In p n eelke kkee bbibliotheek ibl sspelen. winnaar die met een w aa di d iee m n leuk boekenpakket at akke naar akk a huis is ggaat. ALLEN TTIJD VOOR OO O VERHALEN RHA

h ke kan In verschillende bibliotheken liotth zzaatterdag 166 een 13, zaterdag woe dagg 13, wo ka je op woensdag zondag 17 maart naar verhalen komen luisteren jd Kijk p o e tijd. Kijkk op o n over www.antwerpen.be/bibliotheek om te zien waar e kom men wegdromen. egg a komen je kan w je Of bel naar het gratis i nummer 0800 992 99 93. 3 A SSSST... S NIKS V VERKLAPPEN N HÉÉ

ss n o 3 Openingstijden en ad adressen op p pag. 34-35

1 uur uu staat het iss Op vrijdag 8 maart om 14 Ma het gebeeu uren Maar iett groots er iets ta er g o s te gebeuren! nog een groot geheim. Misschien i scch ovv m over? m st s er er er wel w we meer je juf weetteen je hi weten juf off meester Kan jiji h hen n t n Doet juf of e het geheim ontfutselen? Al j juf laass ookk mee? m e Als me A je et jouw jou klas meester het ggrote ggeheim meer weten, e m niet g in n z meer infoo vragen w n kunnen e m k n en ze de bibliotheekk off bij dee klantendienst het ggratis nummer 93 m 0800 mm ph ens op 9 2 93 0 0 992 via bib.klantendienst@stad.antwerpen.be. kl ad n w p n

TWERPE District ANTWERPEN PEN D istric A Bibliotheek ek Permeke k bll o eek b SPEL

vanaf 8 jaar

op d tijdens Doorlopend o op de Jeugdboekenweek e dboe oek e d

Help Loewie met zijn reis d door de tijd jij zzo o win jij d een wie weet win een fantastisch a s i h boekenpakket.

6

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 6

10/01/13 16:15


U E F ST MU MUZIEKFEEST

6 tot jaar t 12 ja a

woensdag maart d g6m r vvan 7 uur 1 tot 117 n 14

Welkom Discobar o n tot jazzdiva, z d We elk in D sc a IIvon vo een IIvette! Laat Laa je je omtoveren hiphopper zelfs Michael Ivon on en n Ivette tt leren e n je zelfs h p p e of ze l M lf i ha Jackson. aacck on Feestdj’s e s Ivon dansen dan het n dee knie nie d an kan h d da n zoals z al vroeger. vrroeg r Heb He je j alle a le danspasjes da s asj as es onder dansfeest helemaal d da sf st h ele lem emaa llosbarsten! sbars ars en Reserveren mme 0800 08 992 93 93 of via r r n via via de ka d klantendienst an n e d n t op op het heet gratis h r s nummer bib.klantendienst@stad.antwerpen.be b l te t nd die di ienst @s ad a stt@ rpen pen be VERHALEN V E H HA ALEN EN JJUKE-BOX UKE- X

4 tot to 9 jaarr

woensdag 113 maart 3m a om 14.30 uur w

Je favoriete Ki jouw favoriete r et fa o t verhaal h al laten l ten en voorlezen v z was w nogg nooit zo simpel.l Kies voorleesverhaal En e het h t aan n je je voor. vo oo lee v rh rha h a op onz verhalen-jukebox. op onze n u En wij wi lezen

Bibliotheek Brederode Bib Bi B ibl oth ib he k B reeder d SSPELL

vanaf va naff 8 jjaar aa ar

Doorlopend tijdens gd oekenw op de de Jeugdboekenweek

Help Loewie mett zzijn door de tijd j j zzo een H l L o wem jn rreis d orr d d een wie weet win jij fantastisch nta isc boekenpakket. bo k n akk RECEPTIE R C P E EN TTENTOONSTELLING OO NTTO ON NS E L N om uur m 114 u ur

alle leeftijden al ee j n

woensdag maart nsd 6 m a

Tentoonstelling o Beeldende Be ld n kunsten en Te T en oonss ell ing iin n ssamenwerking am n k ng met de de Academie A ademie voor Berchem. rec t kan m openen. B rch m Tijdens Tijdens de d receptie ka je de de tentoonstelling n g feestelijk p tel jk mee

E SPEL

vanaf ana a aff 8 jjaar vva arr a

Doorlopend jde ens de D o l pe d tijdens e JJeugdboekenweek g gd k e k

He H epL Help Loewie met m et zzijn ijd jd een n wie w e weet ewi me ij rreis oor dee ttijd e door we win win jij ji zzo n t h o een ffantastisch boekenpakket. kkeenpakkk K NUTTTSSSEE EN KNUTSELEN

9 tot to ott 12 a 2 jaar

woensdag uur w d 6 maart a van a 14 to to 14 tot ott 1155 u u

o w eet jjee h H Hoe weet hoe het is zonderr horloge? boetseert o laat aaat h o g Simpel! Jee b ee e e r gewoon ew n een zonnewijzer hoe. n n klei. kl Wij z in n je h W leren R s Reserveren via de klantendienst k n nd grati nummer n op het gratis d ens mm r 08000 992 b 999 93 of via v a bib. n n @ t d antw rp n e l klantendienst@stad.antwerpen.be.

e a 334-35 Openingstijden en adressen op pag.

Bibliotheek Elsschot b iio eek E s cch hot ot

7

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 7

10/01/13 16:15


park - Bibliotheek t e kK An es e b o heek Andries Biib bal - Bibliotheek Bibliotheek Kielpark ib b i h k Luchtbal SPEL

vanaf af 8 jjaar aa a

Do D oo lo e Jeugdboekenweek eug enw k ttijdens i den de gd dbo boeken Doorlopend

ijjd een wie oo or d n s s h w weet win o ee eeen ffantastisch w jij jiij zo Help Loewie door de ttijd o i mett zzijn ij rreis e d boekenpakket. pakkk

EM District BERCHEM Di D istr t B ERC RCHEM Bibliotheek De Poort D Poo P oor SPEL

vvanaf 8 jaar

e JJeugdboekenweek u boe en de eke ee Doorlopend tijdens

jd en wie n win jij ie weet wee win o eeen jiijj zzo Help Loewie met zijn ij reis doorr de tijd fantastisch boekenpakket. akk t VERHALENWEDSTRIJD

2 jaar aar ttott 112

5m aar van 4 tott 15 maart

V daa Ve rrzi z n eeen rh ha over ch h het hee op en n verhaal oveer tijd, t jd schrijf Waar komt de tijd toch vandaan? Verzin nd één pagina, tekening bij ke bij en wie w e weet w win é n van éé j well één win jij agin maak er een mooe m de lleuke prijzen! z

ss n o 3 Openingstijden en ad adressen op p pag. 34-35

E VERHALENPARCOURS 0 uur om 14.30

vanaf 8 jjaar a a

3m g 13 woensdag maartt

r e strijd trri d in oe iek v r dee poepsjieke g ve Kom dat zien!! De vurige r i d tegenover d oertijd n de deftigheid een sprong d pruikentijd. i d Hou je vast d in de eu o g terug spann en spannende a voor v in de tijd! i

r h io oth heekk G Bibliotheek Groenenhoek SPEL

vanaf 8 jaar

boek we k we ek nw eugdb e JJeugdboekenweek d Doorlopend de ttijdens ijd o lop

a si h j j zzo o een ffantastisch w win jij Help Loewie met zijn reis d doorr d dee ttijd w weet i d een wie boekenpakket.

8

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 8

10/01/13 16:15


E DOZ VO V VOELDOZEN

3 tot o 6 jaarr

Doorlopend de JJeugdboekenweek D oo oo n tijdens e d e w e gd

Durf wat erin dee dozen Laat a zien n hoe stoer t je bentt en Du u f jijj voelen nw in d z n in de bbib b sstaat? aa L wie prijs. wi weet win w jij eeen n leuke r js ke p QUIZ QU Z

vanaf Doorlopend de Jeugdboekenweek g b ke d k w k va anaf 6 jjaar an r open a r Do D oorl end tijdens tij ijde Hoeveel bib? Laat het Toon n jjee kkennis en wie w e weet win v el e weet weet jjijij over a h he et zien! i T eerr dee b i ? La jij eeen n leuke eukk prijs. prijjs. pr

District HT CH C D istri ric BERENDRECHT BERE R EN DR REEEC

ZAND DV VL ET LO LILLO LI ET LILLO ZANDVLIET Bibliotheek Viswater B b theeek Bi ek V swa SPEL P L

vanaff 8 jaar aa

Doorlopend tijdens de d oe d e Jeugdboekenweek w k o lo jd d

Help met door w n jiji zo eeen e win en fantastisch at H lp Loewie e m me e zzijn jd d en wie ijn rreiss d o r de tijd w e weet boekenpakket. boek npakkkeeet

B ib blliiio he hee Vr Bibliotheek Vredegerecht V redegere ht re SPEEL EL SPEL

vvanaf a na n 8 jjaar

Doorlopend D p d tijdenss de Jeugdboekenweek op b ekkenw ek

He p L oewie m Help Loewie mett zzijn door d de ttijd fantastisch ij en wie weet ijin rreis is d is w t win jij j zzo o eeen een n ffa a ta i boekenpakket. enpak oe en a ke .

Openingstijden en adressen op pag. a 334-35 e

is st ict BORGERHOUT D ist District OR RGERHOUT BO B ORG

9

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 9

10/01/13 16:15


R D TEKENWEDSTRIJD

3 tot o 6 jaar aar

k i d JJeugdboekenweek ott e begin einde ugdboe n to eb ari tot gi februari

n n g s. H ge e plaa in k ttikt i h e ner all jje kl Zoalss h het kkoekoeksklokje het nergens. Haal kleurplaat ek eksk j thuis huis ttikt, de bib. K Kleur dee kkoekoeksklok deurtje. ko k ekk iin JJouw u de eur Jo ng de de koekoek n zzijn jn d o k ksk lok in een hang tekeningg krijgt d bib. bb in de ij een ereplaats e epl p a s in a 155 tot w o n dag 113 maartt van 6 tot 9 jaar VERTELVOORSTELLING woensdag E IN Mo e p ge 17 uur (Moorkensplein 1)) u – in districtshuis i ts s Borgerhout Bo ge

de stoffi g t ss de chieve , gaan hu tussen offiggee aarchieven, e eh Op O de zolder ld d van een oud d ggemeentehuis, we terugg in De verteller brengt het n We W kruikr i e vverleden erled weer l een ren re e w er tot to leven. b nd de tijd. d D r pen d verhaal. errh kje vvoor kj o een e sspannend rbor n plekje rbo pannend e lekker ekk er er dicht i h bijeen je op een verborgen mee 033 29 299 740 744400 numm Reserveren op R s rv e via v a Rataplan Rat o gratis g a is nummer ot en d g 113 v n 15 tot e 3m aa van t t 12 jjaar DANSVOORSTELLING woensdag maart L G 9 tot pl n 1) sspl rho (Moorkensplein 17 uur – in districtshuis Borgerhout t

n ‘Antoine’ A toin recht ch h naar r liin Mamuze brengt je met deze danstheatervoorstelling r de tijd van Lodewijkk de 16de in e de d kok k Antoine trouw n met Ant nt in gaat aat trouwen n Frankrijk. ning. Ze vindt het best g z n in. Als nieuwe k ngi o zin uwe koningin n Als a heeftt err ook es eng, e maar moet natuurlijkk ook de het h hoff lleren. doett éécht h haarr egg van he e Ze Z d de regels m Antoine A best, maar het lijkt doet. komt tegen to e kko e en o t Antoine omt in f ut d n opstand p t d tte all fout j wel of o ze ze alles de regeltjes en de tradities. Zij moeten, unnen mo oettee zzijij will kkunnen. ie m e d Zij will niet 7 nu e 03 03 29 299 740 at nummer Reserveren v r via Rataplan op op gratis

Openingstijden en ad adressen op p pag. 34-35 ss n o 3

t DEU District DEURNE U RN NEE li he heek C o Bibliotheek Couwelaar SPEL

vvanaf va ana 8 jaar

gd oe e we Doorlopend weekk ol jd ns de JJeugdboekenweek nd ttijdens

wiee met wi e zijn reis door dee tijd lp L j j zo win jij Help Loewie o een en we win j en wie w weet fantastisch b i boekenpakket. VOORSTELLING

alle leeftijden t

aart o woensdag maart om uur m 114.30 . 0u d 6m w

mo e morren a h wakker ac ak Alle dieren omdat de haan Cantecleir nachts maakt. w k e m e ’ss n a c hen

1 10

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 10

10/01/13 16:15


u tijd’, t j vinden e hun H ‘steelt Hi Hij ze. a steevast s e a t vóór het he e Want Wn nt Cantecleir c kraait C n ochtendgloren. ! Maar D iss zijn z jn geheim v o g ? Dat W a om zo vroeg h M ééén dingg ht e Waarom n t anders. mp s oor nde s Improvisatievoorstelling a niet orsstt g rrond o d hett boek De sstaat vast : hij kan kan Cantecleir Greet Vissers e tV E en Vrijsen, ri e , gebracht ri n Ellen s r een b cht door do o r de nG C n le vvan d Stedelijke ed ijk Academie Muziek Woordkunst u i k en Deur D urne en W oordk st Deurne n A Ac d mie van van M VOORSTELLING TELL ING OOR R TEL in CC Deurne eurr e CC D

ar vvanaf ana 7 jjaar

woensdag 13 uur 3 maart aart rt 2013 0 3 om 15 u

Mijnheertje iss een man h e j Kokhals do t mee! m e Mijnheertje K k okk ls doet eeen eenzame M iji heeerr jjee Kokhals Ko e diee veel w d Zijn onschuld en orr deze o d wereld. e kinderlijkheid nder nd e te naïeff iss voor voor n i lijken wel overal maar n Hij wil o v r l het aardige jjd te komen. der ere tijd d vvan en andere w e uit uit een ui an nd tijd n zien, m lijkt niet beseffen kunnen zijn. m e en o k gemeen m n ook n vervelend v v i t te b e ef eff dat mensen j En n dan het… Mijnheertje e Kokhals K kh ls wordt in d misselijk. m j Deze D voorstelling d da an gebeurt ebeu ur h eet… M Bart Meuleman en Verrept. ar M e n auteur ut r B n iillustrator Paul V iiss het he h t gee ggeesteskind e t kind vvan er e Reserveren r 5 eeuro o n e Prijs erv rver n via v a www.ccdeurne.be. www d ne R eser METT DE TR TRAM NAAR HETT FEEST E T AM NA AAR H M u to 17.30 7 3 uur. n 13 1 tot van

alle al l e lleeftijden

zzaterdag te d 16 maart ar

Iedereen is dit e s Dit jaar a kunnen pd i sslotfeest. n e twintig ig kinderen i d i welkom lk m op e er begeleid mee vvertrekken Reis rn naar rn aar HETSTEEN. v nu Deurne E ET TS EE R eis je mee? err ekkkke vanuit b gl m e Dan wee o om Deurne uur. We zzijn jjn n terug e ug in m 113 3 uur. W nD eu om 17.30 3 u 30 ertrekk ekkke w ur Da D a vertrekken unnen je fz e en n ophalen p all aan j afzetten n de d Jeugddienst d sstt Deurne, De afz ou r kkunnen JJe ouders Tweegezusterslaan Heb Breng die d dan zeker T we gez s errslaan r me ekkeeer mee. ek b jje eeen buzzypas? buzz an 47. 7 H

ek A b iot eek Bibliotheek Arena rena SPELL

na af 8 jaar vanaf a r

Doorlopend e Jeugdboekenweek db ek eek oo l pe end ttijdens i d s de

w m oew Help pL Help Loewie mett zzijn een w win jiji zo ntaaas c en ffantastisch o ee ij rreis o dee ttijd d en wie weet e door boekenpakket. np boeke keen npa ket N O STEELL N TENTOONSTELLING doorlopend – e g oe enw d n de Jeugdboekenweek op d ttijdens i ontmoetingscentrum B bp Bibpunt in den Hautelei Hau e i 59 9 Deurne enttru Den Tip ip Van oe n sce V den

Openingstijden en adressen op pag. a 334-35 e

n vvia ad h iij jjee in Schrijf de website de jeugddienst un nd gdd enst s Deurne, sitee van d n @stad u di jeugddienst.deurne@stad.antwerpen.be 2 19 441. werp n off bel naar 03 326 ad antwe

11

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 11

10/01/13 16:16


B oe ‘Beest hyss ui Th it het he boek T naas Thys Tentoonstelling prenten uit on r en van Jonas n van v de d originele o inel p in Bed’ Marita De Sterck. a t D d van van M t rck alle VERTELLING L al le lleeftijden e i de en n Jeugdboekenweek oe e wee ee om 16 uurr

elke tijdens de e k openingsdag g da da ti jd ns d e

De winterslaap Kikker. Pad p van n Pad d ga ggaat at te traag voorbij orrbijj vvoor orb ikke Zou P o rK d ssneller e ontwaken om t w ke als Kikker kkke met m t de d kalender k e e knoeit? kn t Kom Ko K o elke e k openingsdag op nin klokslag vier uur kijken naar belevenissen Kikker Pad. Elke dag kl vi a dee b ev s en vvan K ikke een d E lk d n Pa hoor jje h het de b bib! et vvervolg er o in nd KNUTSELEN woensdag tot uur KN TS L N ttot 9 jaar a w oen o ensd da a 6 maart a 14.30 rt vvan u – 14 tot 116.30 6 In met dee JJeugddienst In samenwerking men er m et d eugdd en Deurne un

Naar welke tijd laat of l jij j j jjee flitsen? it e ? Naar dee dino’s di n ar of naar a het he jaar 0000 jaar 3000? Knutsel mee aan onze teletijd-machine ma VOORSTELLING familievoorstelling woensdag maart uur oo n en ag 1133 m w ma a rt 14.30 4 – in samenwerking met Woord m de d Stedelijke dee ijj Academie ade i Wo rd va vvan urn rn n Deurne

Improvisatievoorstelling rond h hett b boeken ‘Aan ben I v A de kkant, Aa n iikk b e jee oma m niet’ ma van Bette Westera, ‘Groeten Paul Schutten G en uit 22030’ a JJan P 30 van chutten

Openingstijden en ad adressen op p pag. 34-35 ss n o 3

District EKEREN N t D EKEREEN Bibliotheek Driehoek D h SPEL

vvanaf anaf 8 jaar

eu d o e we e Jeugdboekenweek Doorlopend o o d ttijdens de

j j zzo een en ffantastisch a s h w jij Help Loewie met de ttijd eett win j en wie weet m e zijn reis lp L ewie me is door d boekenpakket. kke ket en np n pakkk VOORSTELLING T LN

6 tot aa o 12 jjaar

u uur van 10 tot va tot 11.30 uur maarrtt van zaterdag ate d 9 maart

d een o r ld n kkunstonderwijs De leerlingen van jeugdateliers, academie ad mi woord o en beeld lil brengen de voorstelling ‘Oeps, het geheim het e n all h e ons ns lleren’. d zzal d tijd h i van de

12 1

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 12

10/01/13 16:16


D s ri t H BO K E N District HOBOKEN UiThuis Hoboken U T hu s H obo bok ok n SPEL

vvanaf an n 8 jjaar aa a a

Doorlopend de e e Jeugdboekenweek nw de d oor pen tijdens D

Help met de ttijd in jij jiij zzo o eeen fantastisch e win a e p Loewie o wiiee me oe m i rreis i d en wie weet eett zzijn ei door d boekenpakket. ekenpaa ke WANDELRALLY A D R LLY LLLY

vvanaf ana 6 jaar a

doorlopend tijdens n de e JJeugdboekenweekeu eek o

Leer beter kennen. Los d e enkele enk nk vragen e op Le e Hoboken H bokken een eeen be a wandelend k Lo al n beetje overr monumenten Hoboken o dee kaart hebben b gezet. e on ent die door ij ’ H o k op o ‘de ttijd’ Haal vragen na je wandeling je B H a jjee vr rag a n op op in he UiThuis a Breng n ga in het ga op pad. hui en binnen n aantwoorden ant nt woorr e b inn en krijg le k verrassing. nen n en kr g een e leuke VOORSTELLING V OR ELLIN LI G

6 tot tto o 9 jaar

woensdag rt om m 14 1 uur u o d 6 maart w

Theater ‘Bij Verwacht t t Th T wa e r Luxemburg ux u x mburg brengt d buren’, r Biij de ure ’ een knus verteltheater. aan een k vertrekkend ve kke van ve m jje aaa n raf verteltheater en straf v tellt e te mett tekst, beeld en muziek, k beeld een e ggoed vverhaal. KNUTSELEN KN N NU U SE EN

9 tot t t 112 2 jaarr

woensdag maart uurr ot 116 a van 14 tot 6u w oe sdag 113 m

Graven deze workshop me archeologie, a h n s met gie G Gr rav n om om te t weten. wee n Maak w M k ttijdens n d z w rkshop kennis ijdeen ek ten, doe e bestudeer o e tteksten, e oude er lleess oude do een e dna-onderzoek d r k en n vo ud u de voorwerpen. Met aandere woorden, onderzoek dee tijd. orrd de e w ij er o d d ond M

OOT N AR H S HE ET FFEEST M METT D DEE BOOT NAAR HET ot 17 tot 117.30 7 30 uur ur 11. tot van 11.30

0 jaarr 8 tott 110

zzaterdag r g 16 maartt

e d feesstt aa nH aaan te sslotfeest tfe tf aar het et ggrote Gaa m G met dee b boott n naar HETSTEEN ET T E EE EN aaan a de schelde. h e We vertrekken om dan gaat aaan het m 111.30 1 30 uur en h t UiThuis UiT ui o ver ekk n aan nd aa het he mett de d het fe naa HETSTEEN. Na het slotmoment HE STE N Na sschooltsjalk ho l sjalllkk naar m op ph w ffeest eest rijden rijden we met teru r ug naarr het bus terug w we om U T h is waar hett UiThuis e de de bus m m 17.30 7 uur zullen ulleen en zzijn. ijn jn. aan de balie h is ba ba i in i het UiThuis. es veree aan es Reserveren

a 334-35 e Openingstijden en adressen op pag.

via a het h gratis n de d klantendienst klan a m van atis nummer r eren via n mm Reserveren di s 0800 80 992 92 93. 993

13

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 13

10/01/13 16:16


D District ist ict M MERKSEM MEERKSEM B blii theek Bibliotheek Park - Bibliotheek theek P M an ntjj e Maantje SPEL E

vanaff 8 jaar

Doorlopend de Jeugdboekenweek D o l e d tijdens k e d e ugdbo ke

Help door d de tijd boekenpakket. H Loewie w met zijn reis d w e weet d en wie w win e b oeke paa wi jijij zo o eeen

District WILRIJK W RIJ Bibliotheek Bist SPEL

vanaf 8 jaar

doorlopend tijdens de Jeugdboekenweek o lope end tti d d d e Je gdb db bo oek we

Help Loewie met zijn reis d door oo de ti tijd boekenpakket. orr d ijjd een n wie wie weet wi w win w jij jiijij zo oeek p kk o eeen en b VOELDOZEN E N

kleuters u r

doorlopend tijdens d o o nd ti e de Jeugdboekenweek b k w k

Ontdek de tijdsdozen in d de b bib. W Watt schuilt hu er dd e achter de wijzers a de d w z van grote klokken? Durf jij voelen? Wie w weet k n kett e win jij een boekenpakket. o el n?? W

ss n o 3 Openingstijden en ad adressen op p pag. 34-35

ZOEKTOCHT

vanaf n 7 jaar aa

ug boe nw k n de JJeugdboekenweek doorlopend d o e d tijdens

w p n h l n voorwerpen hi r ch Tijdszoektocht b b liggen g vverschillende k h door de bib! b In de bib verstopt. Kan plaatsen? a e idp ui te tijd vii d ĂŠn n in de jjuiste n jjijj zee aallemaal op p K maa vinden Toon kennis boekenpakket. k et n jijij een b o enni n s en en wie weet win n je ke TENTOONSTELLING ELL NG OO ON NSTEL Jeugdboekenweek enw e en g gdb

alle e d n l lleeftijden

e ijd n d d o lop nd tijdens doorlopend de

ib in dee bib sttel t l n in Wilrrii k stellen De leerlingen van de Academiee Beeldende K Wilrijk Beeld nde Kunst l kunstwerken tentoon.

114

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 14

10/01/13 16:16


eeft j en FFEEST ES IIN L JK N WILRIJK alle leeftijden e Districtshuis in h het Wilrijkk ts u van an W

e zaterdag 9 maart 6 uur a t van a 14 tot 116

en van v n het nge gen en zalen K naarr het fe e districtsKom feest e t en beleef l ef de de TIJD IJD in i de gangen ngen huis. Stop! Toekomst! Verleden! h u t van vverrassinho r g Als jee houdt hu s Start! as a S top p T oeko om t V Ver rlede Snel! neel Traag! nel Tra gen, dingen … zorg v or d dat je err bij bent. ge , voorstellingen t orst llllliiin nge en creatieve rea ieve d rea n zor org dan In ssamenwerking de menw eugddien cultuurand jeugddienst, u werrking met m cultuurcentrum cu en rru um De Kern, K tenne Wilrijk n een n de d academies a d i s van Wi i jkk

MUSEUM MUSE SEUM M seum RockoxhuisKeizerstraat nt we pen Museum Antwerpen R kko oxhui K i e stt t 12 - 2000 A AM ED FAMILIEDAG

vvanaf an f 6 jaar

a om 4u m 111 e m 114 zondag maart en om uur o ag 110 0m

G va Nicolaas ij d Dendooven o as R c Gerda Rockox tijdens Den n leest s voor! v o Ontdek vo Ontd de wereld e d van het luisteren naar h m a een e u r n en mooie o e boekenarr verhalen erha n in n het h t Rockoxhuis R ko ui en maak legger egg in g volgen ol en in n de d ro in het het atelier. a lie i r Volwassenen V lwa en kunnen k nnen ku ne gratis g ati een rondleiding tentoonstelling Cabinet’. ento stt ll ng ‘Het en ‘H H Gulden G ld C ab b biin

Openingstijden en adressen op pag. a 334-35 e

ubl pu k blii sw rkin @ R s v re via a publiekswerking@kmska.be Reserveren of 03 224 2 4 95 61. ra i 1 Kinderen n gratis. ereen K nder ra o, rrondleiding lw se en € 6 euro, on nd iding is gr Volwassenen gratis.

15

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 15

10/01/13 16:16


1144SECONDEN 4 00 40 0 0 400 N NDE DEN DE EN C SSECO SEEEC CO OND FEEST! T! SST! T! FEE FEES FFE EEES EE ES EST Gratis ee Grati ra atttiis ffeest in nH HE HETSTEEN EETTTSSTE EEN EE TTEE Zaterdag ate g 16 6m maartt 2013 0133 van ot 177 u uur n 113 tot H HETSTEEN ET TEEEEEN N Steenplein An w rrp pen Steenp nple n – 2000 20000 Antwerpen

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 16

10/01/13 16:17


PROGRAMMA LO TFEEEEST LOTF P GRAM RAM MM MA SSLOTFEEST ROG RA R AM A M niet nodig. nn itten is reserveren se g Voor ti V o r vo olg n de activiteiten vvolgende nd

Doorlopend d D o

7 uurr a 13 o 17 vvan 1 tot

• Spelletjesparcours: doorloop verzamel de nodige etj oo het parcours, tje j sp p r d e s en ruil n pa di stempels uiil in v n leuk eu g h voor een geschenk. l r kom o luisteren lu st n a d h • Leeslekker: naar dee tijdloze verhalen in de bibbus. m speelhuisje, s eh K e te teit n. n. • Kleuterhoekje: met grimee en fijne activiteiten. St als ‘jezelf’ e Stap es i P e e in onze b ettijdma n Bibbus-Teletijdmachine • Vestiaire Populaire: en kom er aan d andere ande kant k t uit i als a ridder, r r jonkvrouw, r e diva … Laat L je j fotograferen. o e de popster, f to vind je je nadien d e op http://antwerpen.bibliotheek.be. b i e tw De foto’s

Ritme tm klaar

alle leeftijden a jd n

13.30 uur

Ken jjij het spel ritme klaar? i allemaal al • Je zit op een stoel in een kring a je op je billen, r i je e zegt slaag j ‘ritme’ • terwijl k k b j ‘klaar’ j in n je handen, n e • bij klap je d doe je je linkerduim lin d m achter je linkeroor en zeg je je eigen n naam • dan d naam am van een e andere speler l doe je je rechterduim t je rechteroor. e t du achter • en bij de Vanda sspelen p w e met e echte tee auteurs! Niet ie alleen e wijzen zij dee volgende e d Vandaag we d ditt spel auteu aan a n door d r zijn off h aa naam tee zeggen, gg st o een eextra t vraag. ra g auteur haar maarr zee stellen nog o veeeeeeel v e ee over jee favoriete ffav rie e aauteur t ijden wete tijdens d spel. ns dit s Kom te weten

Handtekeningsessie Hand an k s sie

VVaneesssssaa VVerstaapp pp

enn

alle l f jd e leeftijden

15 uur 5u u

TToTomm SSchoonooghhe

r ttss ert ng BBoggaaert Inge IIng

tri LLeue Dimitri

KKris ri ttien en Diee ltltien en t s

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 17

e Mattiass De Leeuw M

Maarrc TTijjsmanns

10/01/13 16:17


Na het grote ritme blijven nog even ven vvoor o eeen n og eev u b bl en de aauteurs i me klaar-spel aa s t k n gse s H u diee jje d o ke tthuis do oor hen en w ttekenen? e enen a handtekeningsessie. Heb jje b boeken door will llaten k rm e Breng ze dan zeker mee.

Slotmoment! m n!

alle e leeftijden le i den n

uur 116 u urr

Dit wil je niet missen! Hou de kklok in het oog bentt vvoor dit n H og zzodat og odaa je zzeker eke op tijd b o d e e en slotmoment. mom N ma minder n er dan DIMITRI M EUE een spetterende Niemand LEUE O N GEEL zorgen voor o een g hee portie an h o em k le g e hei ed JONAS VAN gigantische muzikale gekheid.

Gelieve te reserveren voor o volgende activiteiten. cti i iteen ct n. De plaatsen zijn beperkt. Regel een plekje daarvoor e k bijij de klantendienst. kla e die s Bel kl e d a tijdig naar het gratis nu nummer 0800 off m mail n naar m 800 992 9 993 o ar ar bib.klantendienst@stad.antwerpen.be b a @ e en b er Veranderen - filosoferen over overr tijd t met e Els Els El ls Van Va Peborgh me Peb gh om m 113 3 uur

jaar tto o 10 ja a 8 tot

Aan de hand wee na over iets wat tijd een d vvan dagdagelijkse g g k vvoorbeelden b e denken e k w a g e g da nne we zeggen n W n b water met elkaar gemeen hebben: verandering. Wanneer kkunnen datt iiets n w e K ew d is? Kunnen we ietss datt anders g veranderd geworden is nog herkennen? Kunnen we e ziet? ... et n r datt je h d n zonder et veranderen pe n stopzetten? verandering Kan iets het

Op tijdreis door Antwerpse musea vertrek aan HETSTEEN uur 3 5u m 113.15 an H E T E om ek e a s oo de An jdr d n werp p em Je bent te feesten HETSTEEN om mama off ao u jje m m 115.15 5 5 uur. st n aan H om verder n terug errug om v papa mogen zeker e eke ook met pa m gen zze e je mee. Zet dee tijd Antwerpse Naar waar will jij reizen? e zeen? a rw a w muse N e p e musea. n stil t in één van tijd even even n dee A

• Mayer twerkk een n kkunstwerk rd y van den Bergh – Het vverdwenen

a 0 jjaar 6 tott 110

Elke maand plaatst de conservator r j r Daarvoor in de k in d kijker. n e kunstwerk n ander n v r een ons aa d iss d eze m ek krijgt hij hulp van de museummedewerkers. Maar deze maand dee conser18 1

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 18

10/01/13 16:18


rge e tee vertellen vvator hen vergeten n g a En n het w wordt r k het gaat! m welk w k kunstwerk ll n om e d en is niet te bereiken. n n H o erger, w n de conservator ons a r is in h nog want hett bu buitenland Het ie m p die mi i h d b en ttablet a et met tips enige w wat we h hebben iss een misschien de w weg wijzen naar rk te t vinden? n h u sttwerrk Help el jij m om mh e o het kunstwerk. mee hett w werk

• Museum eum Plantin-Moretus Pl i M r t - Rondleiding Pl d dlleiid Ro ondle d ng

to 6 jaar 4 tot

opp n C poppen, Christoffel oo p e en JJe krijgt j een jgt en interactieve en nte nt tera eve rondleiding d ng van twee mooie l iid k opdrachten. pdrrac e e le leuke M rt naa P la t ze je g geven g v n ze je allerlei O d Martina Plantijn. Onderweg

n • Mu Museum - gieten, zetten, drukken t u Plantin-Moretus P a tiin n Mo g t More

8 tot 12 2 jaar

i de d tijd t van In de w in f en werden v Christoffel de drukkerij du ukk kke ij ontdek ontde je hoe letters t e gegoten m n zethaak, h a je ziet hoe een e complete la n Je zet zet letters in spiegelschrift e lsc ift in in een Plantijn. n echte drukpers. b dz jd de gemaakt maakktt wordt elff jouw ru u zelf jo paginaa af op een wor en drukt bladzijde

• M Museum Plantin-Moretus Mu use m Pl an in in- o us - vertelling er e g

11 tot aa ar t 12 jaar a

Balthasar Moretus hield de zijn reis naar n r Rome Rom Ro R om een asar III M o or tus ( 11646-1696) h l tijdens 6 nd n bezocht. e d o kb ij H rnn o h dagboek bij. Hierin noteerde hijij alles wa wat hij meemaakte en Van deze vve e ttee i ae m a k M a j e Goossens e een vvertelling. verhalen maakte Marijke

• FFotomuseum o mu um - SSpiegeltje, p eg tjj sspiegeltje je pi g je aan d de w wand... a and.. 9 tot to 12 jjaar aar Maak deze M aak ttijdens jd s de d e workshop w k h p een en lleukk nw et in oo e o ret zzelfportret o d een n beeld. e d woord

agdenhuis - Mijn • M Maagdenhuis naam n nn a m iin et e et ud letters ud gouden 2 jjaar aa 6 tot t t 112 reen en w e h er t leren Eerst we over het Gulden Boek. oek. en B he et G erd rd e h en denkings vvoor o gs ek vo Ditt iss een herdenkingsboek beurt be jzo jz o d e gebeurtenissen o l s zzoals bijzondere ezo oeeke off een iinhuldion o nn n u koninklijke bezoeken b w Daarna D rn gaan dee Da gi i g nieuwbouw. n euwbo g ging nd o ssh kkinderen nd dee e iin e f aan h p zelf dee w workshop n versieren e ren ze hun eigen d ag ag en n de sslag d W iinitialen t n me mett g goud. Want alss jje d o voor j nd n d oor an iets bijzonders doet anderen,

Ver Ve ttr trerek aan a hett HHEE TTS T EE N 199

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 19

10/01/13 16:18


zal ook jouw naam ooitt in gouden herinnerd worden… ook eeen wo o de … Dit i is o dw e neerrrd oude letters er h wn a o i o g naar aar de p a e o pd in en e van et m am n he aar de n usse m waar knipoog panelen op dee binnenkoer het museum namen o enie in nb ladg d d staan. n van de aalmoezeniers bladgoud

• Erfgoedbibliotheek - Speurtocht nksen de b bron de oe b bl b iot io h p to ht naar arr ffarao’s, r o s, sfi n vvan nd fink s en d Nijl 8 tot o 110 0 jaar a Samen S men openen we we de mysterieuze my er eri z Egyptische k g pt st Je reist e kast. e s samen amee met ontdekiz e n eeeuw. kingsreizigers uit de negentiende

• M MAS Massimiliaan Hollander AS - M asss a en de Vliegende gen en e H nde nd

6 tot a 0 jjaar tot 110

Speur je m mee door e d o de wandelboulevard a d lbou eva a jjee va d een het kijkdepot d p MAS? Haal kd et MAS? po ot van van het h tk t af aan nd ali D en p u t brengt r pd ach en t jee vviaa aallerlei zzoekopdrachten zo ll schatkaart dee b balie. Dee sspeurtocht dak Err is o ge e nd boekje ge o kje b ou oo jee ouders. helemaal naar hett dak. ookk een begeleidend bijj vvoor

• Kathedraal a - workshop en verhaal

2 jaar 8 tot t 112 aa

Kom luisteren en kijken naar vverhalen die in dee kkathedraal beeld at d a l in e d gebracht eb nb n je in de kathedraal a he p zoek t e i ge e g aar a d worden. Nadien kan op gaan n naar deze u uitbeeldingen.

ezen met grote vertelplaten Voorlezen de Kamishibai t l n van d e Ka K b a ishiib 113.30 uurr en 15.30 uurr 5

vanaf aa v a 6 jjaar

Toneelgezelschap ‘Mevrouw Meneer Nee’. h Luxemburg speeltt dee voorstelling ouw Ja & M or l g e n e N d en Inge g P b n b Dit is gebaseerd op het prentenboek van Pieter van Oudheusden zzijn j de vertelplaten t t k t zi a gr ib een Japanse Bogaerts. In de grote Kamishibai, vertelkast, goed zichtbaar.

Matrozen gezocht door Het e t p do e Kapersnest d ro n g gez ezocht – workshop 14 uurr

vanaf n f 9 jjaar

Het bekende mett Peter-Holvoet-Hanssen (voormalig e htte te ) en s ds ich ( o mal g stadsdichter) e e o oe Hans kende Kapersnest Ka rs a ro en en e e zee m o h p zzoeken N Voor V e workshop ë l Elpers rss meert m e aan in HETSTEEN. Noëlla deze matrozen. k aaan. Heb jij zzeebenen? Meld je dan zeker

20 2

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 20

10/01/13 16:20


V oeib ett EEls a Peborgh Vloeibare b r tijd ijj - filoseren s re over err ttijd j m met l van bo h om 14.45 u uurr o

110 tot 12 jaar

Met behulp p van eeen denken na overr ttijd. ijd. Watt is tijd? Kunnen e en we n ijd? Ku n we tijd M erh a d e kort en o t verhaal c ?K g n i k tijd d eeen e t ttijd ttijd eecht? un e we eigenlijk a ts Bestaat ie of heeft i ‘hebben’? ?K en p e aatt tij zien plaats? Kunnen Kan del j h e fd fde aals n tijd i gen en? Iss ttij jd ls vvluchtig? lucht g? K n eerr eeen wereld zonder et elfd ttijd i d vvliegen? db a tijdelijk hetzelfde Kan bestaan? ...

ht we oo ors rs ll n van n Meneer Me M enee Zee De dag hett g geen nacht werd e d – voorstelling g dat da at h vo Ze en Nelle el en n aa u De vanaf 15 uur Ma M a ye naf af 6 jjaar D e Maeyer an d t ookk nacht Op eeen die tegelijkertijd dat alles... n dag a d c is en ook weer niets vvan kerti ke geel jke mpe a m ijd ssimpelweg n en dee maan a dee ttijd t landen dee zzon c Om m at e een parachute p lw stilstaat, Omdat met e l h het o e a begon. Surrealistisch e klokkentoren. o k ntor e a hoe h t allemaal S op een Ze vertellen elkaar en m ve een nk datt zze alle mensen is. pro k o eis e dat denkt sp sprookje over meisje

21

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 21

10/01/13 16:20


Met dee kklas naar et d las n aar d dee

JJEUGD JEEEU UG GD D BOEKEN BO B OEK KEEN WEEK W WE EEEK K ste t r uff of m e a Laatt dee vo volgende pagina’s aan jee juf meester pa ina zzeker ol d p i jee me inge in d euk dingen n daar staan ta a n allee lleuke lezen. Want die met u off ZZeg eg je jjuf b th a kan n doen iin d heell d dee klas dee bibliotheek. rage t e kunnen nen vragen f rmatie meesterr maar datt ze m meer informatie la t n ia d dee kklantenot bl oth o k off vvia u bi n hun a de baliee in aan bibliotheek 2 993. 3 0 9992 umm 0800 a nummer s op hett gratis dienst

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 22

10/01/13 16:21


jeu 1 jeugdauteurs da au eu au 18 ugd urrs nemen de ttijd meen ru n em m i d rruim uim d d Antwerpse b s bibliotheken Ze bezoeken de om An liiio oth h m voor te lezen z uitt hun eigen werk. even in je e j bibliotheek bibl th wie IInformeer nfo or w e er e op bezoek b zoe komt: k

an dee Ve V d arrd vvan e Ti TTimmermans i me meerrm ns • Eduard Vendel ende • Leo ael D Co chae Mich nd o k • JJohan h n vvan lde • ld Michael De C Cock dee Velde M e sao d • TTom m SSchoonooghe g – Mim ch im El Me Messaoudi eeu D irrk N dt • Ge endo va Leeuwen ielan G da Dendooven andt ke van Dirk Nielandt Gerda • JJoke • kx • b o kx k Nic N o Dee Braeckeleer aecke errenbr r • Annemie mie B Nico Berenbrouckx Da n • In IInge nge Mis sscc aerrt • In g Bergh a k Daenen IInge h • FFrank Misschaert jsm js sm s • SStefan t o ark TTijsmans Boonen • M Mark udeess bo s • P ete G Ga aud Pieter Gaudesaboos me ... SSabien Sab a Clement

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 23

10/01/13 16:21


K NW K JEUGDBOEKENWEEKSPEL METT DE K KLAS L S LM

dbo ke ee pel komen Je kan k me men n met me je j klas k s ook o het e Jeugdboekenweekspel Jeu db spelen. L Loewiee en b k Hoe ggoee kkent n nt Hoe goed n het het mysterieuze mystteer e e boek. my de klas d de bib? de vvragen op p en n maak a een tijdreis is i Los d r en o met Loewie. we rl we een ee n ew IIn n eelke bibliotheken b io ek n vverloten boekenpakket voor v or een klas. l s wi Hallo, iik b ben Loewie!

K DINGEN ZIN OM WONDERBAARLIJKE ONTDEKKEN? E TEE O ON NTD DE KEN? N? E

ee Stap dan mee in d de tijd rks op leeser ng deel el aan aa a n workshops, eel jd en n neem met je lleerlingen Zeven n Antwerpse n jo o klas aacties een rondleidingen. p e musea mu ea nodigen n d ge k ass graagg ge jouw g Z uit. GRATIS tijdens de db d boe enw nweek ek d Jeugdboekenweek. J uggd

FOTOMUSEUM OT S U Waalse Kaai 47, 7 2000 20 Antwerpen

o Voorlezen: fotoverhalen Ontdek de fotoboeken e voor voorr kids d uit d ui de FoMu bibliotheek. b h Duur: uur u 1u ur Data uur: 3 en D a een nu urr tussen u t e 15 maart maa d ) tussen u s n 10 1 en p maandag) m rt (behalve op 17.30 7 30 30 uur uur Aantal A an kinderen: kin ind r 15 5 Leeftijd kinderen: 2de kleuterklas f k a r k lla tott 22de d leerjaar e kl Prijs: gratis voor de eerste per groep stt 5 kklassen/groepen. gr p 60 p s /g p Nadien â‚Ź 60 l ss Reserveren: reservatie@fomu.be off 033 242 93 @ff @ 9 20 0 2 24

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 24

10/01/13 16:22


Zo ben o k h Zo W Workshop: b n ik! k Tijdens en e beeld. b d T d dezee workshop wo hop maak w m k je een leuk e k zelfportret z lfp r in woord r 2u D u Duur: uur Data uur: g tussen 10 en D a en n uu u ur: ttussen op maandag) u en aa (behalve n 3 en en 15 15 maart maa (be beehalve op 17.30 7 30 uur uur Aantal Aa a tal kinderen: inder A e en en 15 en: 5 Leeftijd eef t d kinderen: ki d n 3de L eeeerj ot 66dee leerjaar 3 tot rjaaar Prijs: dee eeerste g ati dien n â‚Ź 120 12 per groep P ijs gratis ti vvoor o d 10 klassen/groepen. st 10 n/g o p Nadien Reserveren: reservatie@fomu.be R s v se vatie se m b of 03 242 93 20

KATHEDRAAL DR RAA AA HED ALL KATH ATTH A THE Handschoenmarkt, Antwerpen H d oenm rkt, 22000 0000 A t

V Workshop: uit Wo or hop Verhalen Vee h n en u en boeken bo de d kkathedraal a h dr Kinderen K nd n gaan an op o zoek rh n die zoe oek naar aa bijbelverhalen d in de kathedraal worden athedrra l w nd r en uuitgebeeld. rd l be ld Duur: uur u D r 1u urr Data do e da ur donderdag D a a een uur: d g 88, d g 77, vvrijdag donderdag 4 en vvrijdag d de da 114 m 13 3 uurr 5 maartt om ijd jdag 115 Aantal kind e : 1155 A an n kinderen: Leeftijd kin en 3de L Le f t d kinderen: rja d lleerjaar 3d tot 66de 3d Prijs: i ij gratis r ti tis P Reserveren: .eeven @d a hee ra R es ve e ll.evens@dekathedraal.be raal be

25

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 25

10/01/13 16:22


OC O H I MUSEUM ROCKOXHUIS werpen we 2 2000 0 A Keizerstraat 12, Antwerpen sr

net Workshop: bin ho Het H Gulden Gulld n Cabinet Museumatelier: en workshop wo o k h p in i i ing en ma e i rondleiding o het Rockoxhuis. s Duur: 2 uur Data een 1 uur, om 10 u n uur: u dinsdag ur d sd g 5 maartt om donderdag uur, dinsdag 3 uu u u d i g 0 of 13 d nd rd rd g 7 maart ar om 10 12 m maart maart 4m ma a t om 13 3 uur ur o d rdag 114 a om om 10 10 uur, donderdag Aantal eerliinge 5 lleerlingen A nt l kinderen: n n 3 x 115 Leeftijd kinderen: 1ste 6 e leerjaar 6d a 1sstt tot o 6de e Prijs: gratis Reserveren: e publiekswerking@kmska.be off 03 224 95 61

MAS Hanzestedeplaats 0 Antwerpen A w e a 1, 2000

n uit e Reuzenverhalen it de w Leesactie: d hele wereld Barbara van den Eynde vertelt nE el verhalen B l over ov reuzen uit alle w werelddelen. d n r Duur: uur uu 1,5 u Data uur: maart om m 110 ur 5, 5 6, 7, 8, 12,, 113, a en n uur 0 een 5m n 113.30 3 14, 15 3 30 uuurr Aantal l A an kinderen: k ndere per klas Leeftijd kin ki n e e 1ste tot t 6de efffttijd kinderen: 6d leerjaar e jaa Prijs: ati tis P s gratis Reserveren: jeugdboekenweek.mas@stad.antwerpen.be w rpe k r peen n be ek m @ t d

2 26

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 26

10/01/13 16:22


M YE VAN M U EUM MAYER MU MUSEUM VA DEN N BERGH B GH Lange Gasthuisstraat Antwerpen L is ra 19,, 22000 n t 0 A

W k hop: He H rdwen n kunstwerk un u nst w r Workshop: Het vverdwenen nderr kun nd k kkunstwerk in de kkijker. E ke m and p an llaaa s de d conservator on n e vator een aander Elke maand plaatst Daarvoor hulp de m museummedewerkers. maand dee kers Maar M dezee m v o kkrijgt ijg hijj h hul u vvan mu eumm d nd is d dee cconservator hen te n e vaator h en vergeten eg er vertellen om welk t l en o l kkunstwerk mw u s rk het he nog ggaat! ga aa En En het ord h t wordt od n og eerger, ge want w de cconservator is in buitenland n r nh het et b et a en n is niet nii te te bereiken. bereiken Het H enige wat wa we hebben met tips die w eb e is eeen en tablet m di i d misschien m is hi n de d weg weg wijzen we wijz ij en naar het he kkunstwerk. kun unst wer He p jouw jo w klas e Helpt kl mee me om werk mh het he et we t vinden? v nde ? w e k te Duur: 2 uu uur D u Dataa een uur: t dd g (tijd n de d vooror of o o namiddag D ur 5, 6 7, 5 6, maaa t in 7 8, 8, 12, 1 13, 14, 15 maart aff tte spreken) re Aantal A a l kinderen: d ree 1122 perr groep gro o p Leeftijd kinderen: L f ti d kki ft indere 1ste erjaa s e tot 5de d leerjaar Prijs: de eerste Nadien 12 g o van 12 u per p r groep n â‚Ź 66 66 euro P i s gratis gra vvoor oo o o d N ieen e t 4 kklassen. a leerlingen ee e n en Reserveren: iev o s@ es rv r n: llieve.loos@stad.antwerpen.be werp @stad

Workshop k e teerr voo kleuters W rkk h p voor Kleuters maken op manier no akken K ter m me kunst. k t Tijdens e n jde een m p eeen an n kennis ken met erac en interactieve rondleiding hun maat dee h huid hu un m ondle ng op h en n sschilderij, k h d j zee maken nd u pee zzee iin uid vvan een a t kkruipen zelf ee een en kunstwerkje ku werrkkje en mu u n arr de de juiste j i amulet. n speuren sp ren naar Duur: uur 1 5 uur Du uu u ur 1,5 ur Data uur: namiddag u : 5,, 6, nu D ta een vo r off n id idd ((tijd 4 15 maart in de voor7 8, 6 7, 8 12, 13, 14, af te reken) t spreken) Aantal per Aa l kkinderen: n 12 2p ggro r p e groep 27

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 27

10/01/13 16:24


Leeftijd kinderen: 3e ka d 3 kleuterklas k l ut kl Prijs: gratiss voor dee eerste Nadien n 12 g o p van u o per p r groep pe 66 eeuro N d € 66 4 kklassen. as o d e leerlingen e i g Reserveren: lieve.loos@stad.antwerpen.be i v o s@sttad t en be

Vertelling: Dulle l Griet G Wie Griet? Was een beetje l G i was w s de Dulle t W ass ze echt h ee e e gek? g ? Een Een verteller v rte laat je kennismaken het k k met deze mysterieuze myy i e vrouw v uw van va h he e schilderij h d ri ‘Dulle Dulle Griet’. Gri Gr Je beleeft f t de d wondere wo dere wereld w r van an Pieter P e Brueghel Pi B ueegh i de egh l in d Brueghelzaal. Bru u gh zaal Duur: uu : 1 uur uu Data uur: 5, 66, 77, 88, 112, namiddag a a een u 3, 114, 15 maart 2 113, a - in de voorin de vo of of n m ddag (tijd af te spreken) ek ) Aantal kinderen: 12 per groep ep Leeftijd kinderen: 1ste tot 5de leerjaar k Prijs: gratis voor d de eerste 4 kklassen. Nadien N dien € 66 6 eeuro r per g o p van er groep v 12 leerlingen Reserveren: lieve.loos@stad.antwerpen.be e @ d nt be

MUSEUM M PLANTIN-MORETUS RETUS Vrijdagmarkt 22 22000 Antwerpen rp

k t Kleuterpakket h i ffe hr pe Christoffel oep v tweee m jgg een n interactieve in ctt vee rondleiding ro o dl d van Je krijgt mooie poppen, en Martina opdrachten. uke o p r h eeu e leuke M na Plantijn. P anti Onderwegg ggeven zzee je allerlei Pl uu ur: 11,5 ,5 u Duur: uur ag a iddag voo voor- off namiddag de voorn de D t en u u 55, 6, 7,, 8, 12, 13, 14, 15 m Data uur: maart in (tijd aff te spreken) Aantal kinderen: 1 klas (2 keer p) p) p groep) 2 lleerlingen ee g per e 112 Leeftijd kinderen: 3de kleuterklas k kl 228

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 28

10/01/13 16:24


ti vvoor P ij gratis r e u o per Prijs: e klasgroep N i € 100 euro o de eerste 2 kklassen. sen Nadien Reserveren: of 3 3338 3 995 885 R n balie@infocultuur.be b @ in f l u of 003

MuseJA! M seJ e A! Spel Speel el Op ontdekkingstocht po dekkkk ng ch ht door h mud o het h t mum seum: opdrachten, u um m vreemde vr emd op o pdr ch mde opd ht raree verhalen r allen en e rondneuzen r d u e horen e bijijj. hor n erbij. Duur: D u 1,5 Du 1 5 uur Data uur: aatt een nu u : 5, 5, 6, 6 7, 7 8,, 12, 13, 3 14, 155 maart a in n de d voor- of dd g o namiddag a id (tijdig ( d g aaff te sp sspreken) prrreken p e ) Aantal Aantaa kkinderen: i d ren en: 1 kklas 1 a (2 2 kkeer e r 12 leerlingen llee eer ee erliin ngg n per n per groep) g o p) gr Leeftijd L tiijd kinderen: ki deren 11e ttot rja o 6e leerjaar Prijs: dee eeerste 2 kklassen. € 100 euro u o perr klasgroep ep P ijj gratis grr tii voor oo d l n Nadien N Reserveren: of 003 38 95 R er v en balie@infocultuur.be 5 85 b i @ n oc u 3 3338

Workshop Wo ksh h p gieten, giee en, zetten, gi e ten, drukken n etsen e n kkk n een In drukkerij Christoffel we den in de tijd ti d van In de ff v nC de d ukke ijj ontdek h letters on dek je hoe on gott werden l tter gegoten Plantijn. Je etteer in et lletters eh P nt Jee zzet J ziett hoe omp e hoe een complete in spiegelschrift i e s hr t in i een zethaak. bladzijde drukt emaakt wordt b a zi de d gemaakt p een echte h e pers. es nd u alles les zzelf af op rd en Duur: u ,5 5 uur Duu u 1,5 Data uur: namiddag (tijd ur 5, 6, nu D a en Da j n de voorvo - off n 1 maart maa in 13, 14, 14, 15 6 7, 8 12,, 13, 7 8, af te n) k n) r ke t spreken) Aantal kin erreen Aan l kinderen: p groep) ro oep ge per e 112 2 lleerlingen eeeerl rl nge n: 1 kklas a (2 kkeer Leeftijd 6de d rren: 3de k nd Le f d kinderen: d leerjaar eerrjaar 3de tot t 66d Prijs: de eeerste klas. per klasgroep tis vvoor gr P i gra Pr ggratis 0 euro p o laasgroe k Nadien N d € 100 orr d e Reserveren: ba @info Reessseeer ervv ren: balie@infocultuur.be be of 03 338 38 995 885 nfo fo u

29

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 29

10/01/13 16:24


ZILVERMUSEUM STERKSHOF K OF 6 b e ke siin a g: Cornelissenlaan, Hooftvunderlei bezoekersingang: u d lei 160, a 2100 o li s n aan 0 Deurne 210 100 De ne

Workshop h b berenverhalen rh le in n zilverzalen zil i ve z en Ridderbeer Rid n papa p p Zi v r woont erbeer Zilvier am woon samen m met m t zijn en n mama kasteell Op a papa p p en i een kasteel. O een een dagg gaan ma in mama moet m a a naar t st De a de d stad. id r eer m oee op de schatD rridderbeer Maar kkist st passen. M r hij h verveelt uw w een gaat gaa s gau v vveeel zzich i h al a gauw spelen op Een dief p Een usssssen het he o p zo zzolder. l uipt ondertussen nd ieff sluipt o on nde u kasteel binnen bijna de sschatkist! n rooft h tkki nne n ne en jna alles f t bij ft ll uuitt d Gelukkig nog G ukk r d ridderbeer ch hat verkkig kkan an de d b e n og eenkele nk le schatten stoppen. st ppen Kunnen en n de d kinderen helpen K dereen de d r er helpen d ridderbeer dde om m alle n terug ter te ll sschatten vi de te vinden? d n? Duur: 1,5 uur Data en uur: 5, 6, 7, 8, 12,, 113, 14, 115 maart namiddag m dd dd n de voorof n aart in vo r of (tijd af te spreken) k Aantal n kinderen: 25 Leeftijd kinderen: 2de 2de en n 3de t k a – 11ste 3de kleuterklas 3d k ut ute s een 2de 2d 2de leerjaar lee aa Prijs: gratis voor de eerste per te 3 kklassen. n Nadien Naadi N s en 6 euro op sg p diee € 65 uro er klasgroep k asg Reserveren: els.crollet@sterckshof.provant.be 360 @ e ser v ovvan b of o h of 03 36 0 552 45 4

Workshop i n h Rara Rariteiten u s heet m n het m Sterckshof. r h f In Op expeditie in het Zilvermuseum museum staat een m nh kast vol ‘rare’ spullen. n je E waarvoor w r vo kkan v aan En . w aarr komen k e die d vandaan? a a ...waar s . Rara ze gebruiken? k In hett spoor van dee eeerste ontdekkingsreizigers pronknk k n wee uit u watt p z eke rs zoeken ntd dk g o va ste o stukken peper echt moet niezen. Wat kan an je oe n i e W h m n of je van np W willen l weten k zijn. ziijjn. We allemaal Bezitten edelstenen k c h n? l teene krachten? i o B o n met m een kokosnoot? ema doen doen Welke speurneus brengt de ind ? d einde? xp i tot to een een goed d expeditie n u b kee sp peurn Duur: u 1,5 5 uur Data en uur: 5, 6, 7, 8,, 112, 113 13, r of md g of namiddag i de voora in 4 115 5 maart 3 114, (tijd af te spreken) Aantall kinderen: 25 i d 330

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 30

10/01/13 16:24


ki k de n 3de L f t kinderen: Leeftijd d leerjaar 3 tott 66de ej Prijs: gratis de eeerste 3 kklassen. l g p 6 euro o per klasgroep P is voor o d n Nadien Nad e € 65 e Reserveren: be of o 003 360 2 455 60 552 ell .cc v n els.crollet@sterckshof.provant.be t@ster sh f r nt be

Workshop k hop Laat La zilver ilver spreken sp eken Denk dat het het m museum altijd nze zilveren lve voorwere k jee d o at he h et iin al ijd ijjjd d stil is? Wat aals onze nh u pen Luister ll gsbez k naar hun n zouden un zoud den sspreken? p e n? L nss je tii d n je tentoonstellingsbezoek te oo i t tijdens avonturen j eigen stripvitte t je avv turen en e fantaseer fan seer mee. fa Je maakt tijdens t jd ns deze activiteit mee Je verhaal rh a met m zilver l r in r in de h de hoofdrol. Duur: D r 1,55 uur uu u ur Data D ta een n uur: r: 5, 5, 6, 44,, 15 15 13 14, 6 7, 7, 8, 12, 13, maart namiddag ma rtt in n de de voorvoor of idd g of n a idd (tijd ((tij tiijd ijjd d aaf tte spreken) preken) Aantal A al kkinderen: ind en e 25 25 Leeftijd 6de L f t d kinderen: ki d ren: 3de jaa de leerjaar d tot 6d Prijs: dee eerste P g is voor Pr : gratis o rd s 3 klassen. per groep n la n Nadien g p van di n € 65 n 12 65 eeuro pe 2 leerlingen ee Reserveren: Re v n els.crollet@sterckshof.provant.be e cr 45 crollet@ terckshof p ant be b of of 003 3 3360 60 552 45

Boekenhelden an llang n vvan Bo kenh den g led n n geleden “Zo het Oma’s ro r e vvroeger…” Z llass iikk h maa s en opa’s r O o voor eze z n voor p ’ llezen oo kklassen l s n tweede ttw w ed de leereer jaar het Z Zilvermuseum, ililv museeu Zi a in nh ze lezen lez ezen voor um, ze ui een boekk over hun boekenheld o uit b ken nh . Duur: ur uu ur 5 uur 1,5 Du uu u 1,5 Data uur: donderdag maart 11.30 dond rd g 7 ma nu Daatt een a rt van 1 uuur ur en 0 tot van an 110 ot 11 n van v 14 4 ttot o 15.30 u 5 3 uur Aantal d en: per i de A taal kkinderen: p klasgroep kl g p Leeftijd leerjaar nd re 2e kind Leeeeefft f tijd kinderen: 2e lle eeerjj Prijs: G at s P ijj Gratis Reserveren: i Re vee en lin.vanrompaey@stad.antwerpen.be ey@ a n tw e

31

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 31

10/01/13 16:25


DEE AN ANTWERPSE A NTTTW N W WEERPSSEE BIBL BLIIO TH OTH HEEKEN BIBLIOTHEKEN stellen steel ell llen zich zich h voor vvooor

Kom graag de b bibliotheek? K m je j ook zo og a iin d bi h heeek a ek?? ZZoek oek jje dan naar p nten o ken een jee n cd d vol ol m me e leuke e e liedjes? dee mooiste pr prentenboeken cd’s met em je je een p ge fi en n grappige gra gr app fillm lm m ee n na aar h hu ui ? Of neem mee naar huis? HE E ALLEMAAL L MA MA AL O MAA T E KEN IN IN D B KOM H HET ONTDEKKEN DEE BIB. n jee allemaal nd l a in e dat a jje in b Iedereen e Watt vind de b bib? weet ken panne t boeken een sspannendste eu ste grappigste rap d i de leukste, de bib d t iip d’s dvd’s p , cd’s, o datt jjee strips, kan vinden. M Maar wist je o ook n? em m n iss kan a nemen? e naarr h pel tjes m mpu u en computerspelletjes mee huis h jn he n ie zijn i rboek n le Je kan in d de b bib ookk luisterboeken lenen. Die heell vvoor je reen o k m t O o iin de a leukk vvoor auto. Of b boeken met prenten n e een n en neem eem m t iin ti us SSchrijf je g kleine broer off zus? gratis meteen uii ee n aar huis. aa n filmss mee ek een jjouw favoriete f v ie e boeken naar

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 32

10/01/13 16:25


bi b ib aa ib arrt JJee bib bibkaart is ook k met n o is meteen je A kaaaaar j A-kaart. o dan alleen é meerr d ee maar aa ib a t kkan jee véél Met jje b bibkaart doen naar k a is ookk je A-kaart. J bibkaart Ak he gaan. n aaar de bibliotheek g a Je Met je AA-kaart aren Wekelijks ten sparen. ke i kan je in aa t kan k n je punten M A de bib een punt un sparen p en oop p jje kkaart. a de b Heb Dan kan die ruilen voor ge p D u o p n gespaard? e je j 10 10 punten an jjee d een punten r gz k van v de bib. b Je volgende nde 10 10 p leukk rugzak e leuke unten kan jje gebruiken kortingen v k r in n op ttickets ke vo en voorstelling vvoor or eeen ggeb ebruii e voor or t llliiing Antwerpse cultuurcentra, n ééén é vvan A n e iin n de An tuu uurcce n ggratis eeen ra zwembeurt off kkorting t g iin n de museumwinkel. um n nkkel Kijk zw w mb ns op Ki k eens www.antwerpen.be/A-kaart. w ww w an antw r en.b / r

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 33

10/01/13 16:31


RPS LI TH EN PS BIBLIOTHEKEN T D N ANTWERPSE N EER OPENINGSTIJDEN

HO FD DBIB IO EEK D K HOOFDBIBLIOTHEEK

D STR TS I I THEEKEN DI DISTRICTSBIBLIOTHEKEN N

WIJKBIBLIOTHEKEN WIJKBII LIOT K N

MAANDAG

0 uur ur 100 – 20

N afspraak p aa Na

ssp p Na N afspraak

DINSDAG NS

0 uur 10 – 20

10 – 20 uur

ur 100 – 18 uur

WOENSDAG DAG

1 – 20 0 uur u 10

ur ur 10 – 200 uur 10

20 uur uur 10 1 – 20

DONDERDAG DO DE DAG

1 – 220 uur 10

u 10 – 20 20 uur 10

18 uur u 100 – 18

VRIJDAG

ur 10 – 117 uur 7u

1 uur 100 – 17

afsp Na N afspraak

ZATERDAG

10 – 17 uur

u 10 – 17 uur

fp Na Na afspraak

ZONDAG

10 – 14 uur

fpa k Na afspraak

DB B HOOFDBIBLIOTHEEK

Bibliotheek Bb k Permeke P De Coninckplein l n 25 2060 Antwerpen n p

L HE DISTRICTSBIBLIOTHEKEN

ot k De D Poort or Bibliotheek Willem 15-17 e Van V Vaan Laarstraat Laar 1 2600 00 Berchem rc em m bi t kV w Bibliotheek Viswater r Tongerlostraat 2 2040 Berendrecht

Bibliotheek B Bib i li heeek Vredegerecht edegg r h n o t eb T Turnhoutsebaan 92 2140 g hout 21 0 Borgerhout o w ou l h ek C Bibliotheek Couwelaar Te 1 0 T Couwelaarlei C u aar 120 2100 D urne De 210 Deurne D ieho e Driehoek B Bibliotheek Driehoekstraat 4 e sttra 43 2180 ke r 1 0 Ekeren boke obo Bi l h ek H Bibliotheek Hoboken l a 64 Kapelstraat kkeen 2 2660 Hoboken

3 34

10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 34

10/01/13 16:31


Bibliotheek B i k Elsschot s h t Willem Elsschotstraat 5 l t Wle E 2050 Antwerpen A nt w rp n 0 An

rk B b h P Bibliotheek Park Van V n Heybeeckstraat k ra 288 A 2170 Merksem 217 k m

Bibliotheek Kielpark h K r B blliiio oth Wittestraat aat 100 t W tt 2020 tw pen 2 Antwerpen

Bibliotheek Bi B lio heeek Kaeck K Kaa ck Koningin Elisabethstraat gin E l sab b ra a 3 2610 Wilrijk 1 W ilri k

Bibliotheek Luchtbal uch u htball h B lilo Columbiastraat r 1110 0 C 2030 Antwerpen we 03 A

Bibliotheek Bist B ibl othe k B is Bist st 34-35 4 5 2610 Wilrijk 6 W l ijjkk

WIJKBIBLIOTHEKEN W IJKB JKBIBL B O HEKEN jkkb jjkb bibl blli tth ken zijn W ijn gesloten ges en e iin d Wijkbibliotheken de paasvakantie kkersts en np pa aasvaka tie een ui n vvan 15 juli tot 1 augustus. o 15 u ustt

Bibliotheek io h ek Andries B drie Sint-Andriesplaats t A i plaa s 222 S 2 Antwerpen 22000 000 00 00 An nt werp

Bibliotheek n B l o e Groenenhoek Turkooisstraat 18 oi 8 T 2600 2 00 Berchem Bibliotheek Arena na Bi Arenaplein A A een n p eiin 62A 2100 Deu 0 Deurne Bibliotheek M ibl o h k Maantjes Maantjessteenweg 23 M anttjj ssstt n g 23 2170 Merksem 17 M

Bibliotheek Brederode bli heek B B de rederrod Brederodestraat 111 B r de od s raa t 119A 19A 2018 Antwerpen 0188 A n we pe

othe hekken heb b ot D ze b Deze bibliotheken hebben dezelfde openingstijden stijij n als de de e fd d o pen ngst eb en d d wijkbibliotheken t n jkb l oth pen ti m maarr zzijn wel o open tijdens de sschoolvakanties. ijd h o va vakan s oen Op O e o Open op woensdag uur uur nssda van n donderdag 0 ttott 18 8u ur en an 10 e d vvan 114 4 ttot 18 u een no Oo O ok open Ook op maandag pm an 9 tot 2 uur o 12 a nd vvan OPEN AFSPRAAK SP AA EN NA A PEN niig A : voor n verenigingen o scholen, n en n groepen. r pen n

Meer op 992 93. M informatie or i via fo h gratis he p het g at nummer v de d klantendienst l nte nu 9 er 0800 0 oe j zijn d boekje S In dit ij 115 zandlopers l p te vinden! nd n P.S.: 10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 35

35

10/01/13 16:31


C OLOF N COLOFON

u Ka v.u.: bruaari 22013 1 01 FFebruari 000 Antw n p n – Feb mans – Grote Markt K a 1 – 22000 r l Her He rm Karel Hermans Antwerpen wettelijk depotnummer: D/2012/0306/269 w wett teli t ijkk d 9 2 6 otnum po D/ um dep pot Ontwerp Stad Antwerpen creatie | Ben er Ont erp en ssen r en MC/OM r B n Adriaenssen Adriaensse k: MC e opmaak: pmaa op k St A w rp p Illustratie: Kaatje Vermeire – Vormgeving Demey ra : Kaa ustra eel Kris K D mey De mg n campagnebeeld: c mpag bee m a eV gneb eb b erme aaat Dee Jeugdboekenweek eug nw w rk n met m t de werk van Stichting t n Lezen ezen in samenwerking en project weee is een p oj t van g bibliotheken, het aanspreeko e en, hett onderwijs bibli ib io n preee icht ett boekenvak. o e vaak. Stichting h g Lezen L en is h derwijss en het oeke Stic punt dee V Vlaamse unt van or lezen lez n en lee be der e ng voo or e leesbevordering. s overheid voor nd Het Hett programma pro mm Jeugdboekenweek 2013 A Anttwerpen n is een n samenwerking saamen erk n kenwee eekk 2013 201 20 113 in in Antwerpen Antw Je k we week tussen musea HETSTEEN. HETSTEEN derr t ssen e de TTSTEEEN H ETST seaa een HE TSTTE de ceentra de m nH n ra d ultuur d bibliotheken, bli l othek d cultuurcentra, tuu centra, t eken, de bb wijzen van Antwerpen wijz w en is een w pen en tad An tw H HETPALEI ES A ntw en HETPALEIS’ een pilootproject p oo an stad o

th hee pe .be/ www.antwerpen.be/bibliotheek

00 992 92 93 99 93 80 008 0800 10385646-jeugdboekenweek-2013-programmaboekjeA5-v7.indd 36

10/01/13 16:31

Jeugdboekenweek 2013  

Programmaboekje van de Antwerpse bibliotheken