Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 31 januari 2019

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Gemeentenieuws

2,3

Stekkiesavond voor Cultuurstek BLACK ANGUS VLEES UIT EIGEN STREEK! Bestel gemakkelijk online op www.angusmiddendelfland.nl Bouwlust & Farm i See

Cultuurstek bestaat uit een hele groep enthousiaste mensen die inspireren, verbinden en verrassen. Zij helpen bij het organiseren van allerlei leuke evenementen voor en door de inwoners van Den Hoorn. Op 8 februari is hun ‘Stekkiesavond’ waarop zij terugkijken en vooruitblikken. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Sloop kantoorvleugel gemeentehuis Maasland De kantoorvleugel aan het oude gemeentehuis in Maasland wordt nog begin dit jaar gesloopt. Dat laten burgemeester en wethouders van Midden-Delfland weten aan de gemeenteraad. Het college sprak afgelopen zomer al het voornemen uit om de in slechte staat verkerende kantoorvleugel te slopen. Op verzoek van de gemeenteraad werd daar tot eind 2018 mee gewacht. Voor de verkoop van de panden is inmiddels een makelaar ingeschakeld die expertise heeft op het gebied van bijzonder vastgoed.

Vind ons leuk!  DeSchakelMD

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

Wat is er afgelopen jaar weer veel gebeurd in Den Hoorn. En dan kijken we in dit verband even alleen naar de leuke dingen! Want wie herinnert zich niet het Kom ‘s Hoorn verhalendiner, de Fresh Dance, de Hoornse Kunstroute, Montmartre met de Balfolkmiddag en natuurlijk de Nachtwandeling. Dit zijn zo maar wat voorbeelden, waar nog even aan teruggedacht wordt.

Afgelopen jaar was Cultuurstek weer heel actief, ook bij Montmartre!

Plannen Maar natuurlijk wordt er ook weer reikhalzend uitgekeken naar het volgende. Als de ‘Stekkiesavond’ daar is, is het winterfestival ‘Kom over de Dijk’ alweer achter de rug. Daar zal zeker nog heel veel over

nagepraat worden. Maar wat staat er het komende jaar allemaal op stapel? Wij zijn benieuwd! Welkom Iedereen die CultuurStek een warm hart toedraagt of ideeën

Foto: GvW-T

heeft voor een cultureel evenement is welkom. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Saloon, Woudselaan 7 in Den Hoorn.

Kenniscafé Recreatie & Toerisme Verschillende varianten voor ontsluiting Maasland Welke verkeersdeelnemer kent niet de dagelijkse ergernis om Maasland binnen te komen? Of het dorp weer te verlaten? De opstoppingen rond de Maassluiseweg, De Oude Veiling en de Kerkweg zijn menigeen al tijdenlang een doorn in het oog. Door Koos Hofland

Over een verbetering van de situatie wordt dan ook door verschillende partijen nagedacht en daarbij zijn verschillende varianten mogelijk. Rotonde? Het goede nieuws: het wordt beter; de vraag is alleen nog: hoe dan en wanneer? Een nieuwe woonwijk in Maassluis, ontwikkelingen in Honderdland en de komst van de Blankenburgtunnel zullen niet bepaald verbetering brengen. Frank van Lier (Mijn Partij) toonde zich in de raadsvergadering van

twee weken geleden dan ook benieuwd naar de stand van zaken. Of het gerucht klopt dat de wethouder denkt aan de aanleg van een rotonde? zo wilde hij weten, en wat is de verdere stand van zaken? Zes partijen De wethouder, dat is Hans Horlings, en die deelde mee dat hij aan van alles en nog wat denkt, dus ook aan een rotonde. Maar er zijn ook andere oplossingsvarianten denkbaar, stelde hij. Inmiddels zijn er niet minder dan zes partijen betrokken bij het project ‘Ontsluiting Maasland’. Naast de gemeenten Midden-Delfland en Maassluis praten ook de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Rijkswaterstaat mee. Bovendien is een onderzoeksbureau ingeschakeld bij de beraadslagingen. Voorlopige conclusie tot nu toe: vanwege de nauwe samenhang worden twee aansluitingen van de A20 (nummer 7, Maasland/ Maassluis en nummer 6, Coldenhove/Maassluis West) gezamenlijk bekeken. Mogelijke oplossingen Voor de zomer verwacht wethouder Horlings een lijstje met mogelijke oplossingen, waaruit er dan één zou moeten worden gekozen. Echter, als er al ergens een rotonde komt, dan in ieder geval niet bij de Kerkweg. In het collegewerkprogramma is immers opgenomen dat de ontsluiting van Maassluis-West niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van Maasland. En een rotonde bij de Kerkweg past nou net niet in die laatste ambitie.

Op dinsdag 5 februari zijn recreatieondernemers uit de regio van harte welkom bij het Kenniscafé Recreatie & Toerisme in Maasland. Het Kenniscafé is een laagdrempelig netwerk- en kennisplatform voor ondernemers, groene organisaties, onderwijs en overheid in de regio Midden Delfland, Westland, Maassluis en Vlaardingen. Het geeft inspiratie en zorgt voor kennisontwikkeling waarbij aandacht voor de versterking van de toeristische en recreatieve sector in de brede regio voorop staat. Het Kenniscafé Toerisme & Re-

creatie heeft deze keer het thema Customer Journey. Bij de Customer Journey gaat het om de route die de (potentiële) klant aflegt vanaf de voorbereiding van het bezoek, de weg er naar toe, het feitelijke bezoek zelf en de fase erna. Spreker City marketeer, Wendy Hofman, vertelt in het kort hierover. Het kenniscafé Recreatie & Toerisme, vrij entree, vindt plaats op Lentiz MBO Maasland, Commandeurskade 22 te Maasland op dinsdag 5 februari van 16:30 tot 17:30 uur met aansluitend een borrel tot 18:15 uur. Inloop vanaf 16:00 uur.

Leveranciers uit de regio bij Farm I See Nergens zijn er in Midden-Delfland zoveel streekproducten bijeen als bij Farm I See in Schipluiden. In de voormalige apotheek zijn van woensdag tot en met zaterdag allerlei streekproducten te koop: zuivel, vlees, ansichtkaarten, groenten en fruit, bonbons, fruitsapjes, kaas, kortom: Farm I See is eigenlijk de etalage van wat Midden-Delfland

en omstreken te bieden heeft. De bijzondere winkel nodigde maandag jl. alle leveranciers uit om bij te praten over de gang van zaken tot nu toe en om nieuwe plannen uiteen te zetten. De pop-up winkel was enkele jaren geleden een experiment maar is inmiddels niet meer uit het straatbeeld van Schipluiden weg te denken.

Foto: GvW-T


2

|

De Schakel MiddenDelfland 31 januari 2019

Gemeenteberichten Donderdag 31 januari 2019

week 5

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 22 januari 2019 genomen heeft. Voorstel Communicatiebeleid 2018-2022 Het huidige communicatiebeleid (2011) is aan een update toe vanwege ontwikkelingen op het gebied van communicatie en dienstverlening. Uitgangspunten van het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en het Collegewerkprogramma 2018-2022 zijn hierin meegenomen. Het doel van de communicatie van Midden-Delfland is vanuit een wederzijdse informatie-uitwisseling begrip te creëren bij de doelgroepen voor het gemeentelijke beleid en hen hierbij actief te betrekken. Het college informeert over het gemeentelijk beleid en zoekt – ook op basis van signalen uit de omgeving, bijvoorbeeld via social media, KCC en keukentafelgesprekken – actief de dialoog op. Gemeente wil dichtbij en aanspreekbaar zijn. Hiermee wordt bijgedragen aan een cultuur tussen inwoners en gemeente die is gebaseerd op vertrouwen. Een cultuur waar mensen zich betrokken en begrepen voelen. De raad heeft ingestemd met het voorstel. Een door de fracties van PvdA, Mijn Partij en D66 ingediend amendement over communicatie bij langdurige projecten is door de raad afgewezen. Alleen de indieners steunden dit amendement. Voorstel vervolgstappen project Boerderij van de Toekomst Op 23 januari 2018 heeft de raad besloten inzake het gemeentelijk voornemen om grond aan te kopen in de Zuidbuurt (gemeente Vlaardingen) ten behoeve van het project “boerderij van de toekomst”. Daarbij is aangegeven dat de raad geïnformeerd wil worden over de voortgang van dit project. Ter uitvoering hieraan rapporteer het college dat in het afgelopen jaar een ontwikkelgroep met verschillende gebiedspartijen aan de slag is gegaan met het project ‘boerderij van de toekomst’. De ontwikkelgroep heeft een ambitiedocument opgesteld. In dit document staan een aantal ambities en randvoorwaarden die volgens de ontwikkelgroep noodzakelijk zijn voor het vervolg van het project. De vervolgstappen zijn een marktverkenning en ondernemersconsultatie. Tijdens deze nieuwe fase zullen ook bestuurlijke gesprekken worden gevoerd met buurgemeenten over het project. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze nieuwe fase zal inzichtelijk worden of het project haalbaar is. Het college wil voor deze fase maximaal een jaar uittrekken en komen met de resultaten daarvan bij de raad terug. De raad stemt in met deze aanpak. De fractie Mijn Partij is sceptisch over het project en stemt tegen. Voorstel Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) perceel Gaagweg 2a te Schipluiden De initiatiefnemer is voornemens zijn bestaande woning (kleiner dan 300m³) aan de Gaagweg 2a te verplaatsen en te vergroten tot 750m³. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. Ruimtelijk bestaat er geen bezwaar tegen de vergroting op het perceel. Door sanering van enkele erfbebouwing en herinrichting van het erf vindt een aanzienlijke kwaliteitsverbetering plaats. Medewerking kan worden verleend na het volgen van een uitgebreide zienswijzenprocedure. De raad stemt in met de plannen door een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Aanvragen en Besluiten

Voorstel aanpassing Verordening op de Rekenkamer De vergoeding van de leden van de Rekenkamer is een bepaald percentage van de vergoeding voor de leden van de gemeenteraad Midden-Delfland. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Door een (landelijke) wijziging in de raadsledenvergoeding zou er sprake zijn van meer dan een trendmatige verhoging. Met een verlaging van de percentages wordt het systeem van trendmatige verhogingen van de vergoeding van de leden van de Rekenkamer gehandhaafd. De raad stemt hiermee in. Voorstel tot vaststelling Archiefverordening gemeente Midden-Delfland 2019 De Archiefwet 1995 verplicht gemeenten om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Uit de artikelen 30 en 32 van deze wet volgt dat het beheer van deze archiefbescheiden (en het toezicht daarop) wordt uitgeoefend op basis van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening, de zogenoemde Archiefverordening. De raad heeft een nieuwe Archiefverordening vastgesteld ter vervanging van de verordening uit 2014. Voorstel Verordening bezwaarschriftencommissie De gemeente kent een commissie ter advisering over de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de gemeenteraad, het college en de burgemeester: de bezwaarschriftencommissie. De regeling en werkwijze is vastgelegd in een verordening. De raad heeft een nieuwe verordening vastgesteld ter vervanging van de verordening uit 2005 Motie “Snel Internet in het buitengebied” Door de fracties OGP, CDA, D66, ChristenUnie en Mijn Partij wordt gezamenlijk een motie ingediend, waarin het college wordt verzocht om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in het buitengebied beter c.q. sneller internet te realiseren, gelijk aan de mogelijkheden die al in dorpskernen voorhanden is. De indieners willen graag in de vergadering van mei 2019 over de resultaten van het onderzoek spreken. De raad neemt deze motie aan. De indieners stemmen voor en de fracties VVD en PvdA hebben hun bedenkingen en stemmen tegen. Het college aanvaardt deze opdracht. Benoeming en beëdiging burgercommissielid De voorbereiding van de beraadslagingen en besluitvorming door de gemeenteraad vindt onder andere plaats door het bespreken van de voorstellen en ander onderwerpen in de raadscommissie. Op verzoek van de fractie OGP heeft de gemeenteraad de heer T.J. Pool uit Schipluiden benoemd als burgercommissielid. Hierna legt betrokkene de eed af.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN

OVERIGE

BESLUITEN

Omgevingsvergunningen - Het vellen van twee bomen aan de Lookwatering 62b, 2635 EA Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0030). - Het splitsen van een woning aan de Zwethkade Zuid 3b, 2635 CT Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0036). - Het plaatsen van een unit voor tijdelijke werkplekken aan de Peuldreef 4, 2635 BX Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0033).

Meldingen - Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning aan Koningshof 13, 2635 HM Den Hoorn (Z-HZ_SLM-2019-0004).

(APV)vergunningen

BESLUITEN (APV)vergunningen - Ontheffing is verleend van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden maart en april voor een periode van twee jaar. De ontheffing heeft betrekking op de locatie Zwethkade Zuid 56, 2635 CW Den Hoorn.

www.middendelfland.nl

Maasland AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Het oprichten van vijf woningen op een perceel nabij Boumare huisnummer 19, 3155 PB Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0031). - Het bouwen van een veldschuur aan de Oostgaag 24a, 3155 CG Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0035). - Het oprichten van een villa aan de Maaslandse Dam (kavel 19, Sectie I – 2093) in Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0037). - Het kappen van diverse houtopstanden in de berm langs de A20 in Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0038).

- Ontheffing is verleend van het verbod om op eigen terrein, dat buiten de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn ligt, snoeihout te verbranden in de maanden maart en april voor een periode van twee jaar. De ontheffing heeft betrekking op de locatie Westgaag 26, 3155 DE Maasland.


31 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 31 januari 2019

week 5

Werkzaamheden aan bomen en struiken

Voorwerp gevonden of juist verloren?

De winter is de beste tijd voor werkzaamheden aan bomen en struiken. Ook deze winter voeren wij op diverse plekken werkzaamheden uit. Hier vindt u een korte toelichting op de meest opvallende werkzaamheden.

Gevonden voorwerp Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden. Check deze op onze website. Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren.

Maasland: Meester Postlaan / Kluiskade Afgelopen najaar moesten wij drie grote populierenbomen weghalen bij de Kluiskade. De bomen waren niet meer veilig. Op deze plek mogen wij geen nieuwe bomen planten omdat dit een kade is. Er komen nieuwe bomen en struiken net buiten de kade. Ook plantten wij hier sneeuwklokjes. Een paar weken geleden haalden wij een aantal bomen weg bij de skatebaan. Deze bomen waren in zeer slechte conditie. Op de Nationale Boomfeestdag op 13 maart planten wij hier samen met kinderen van de basisscholen nieuwe bomen. Maasland: Oude begraafplaats Op de oude begraafplaats in Maasland staan een aantal hoge populieren. De bomen zijn slecht van kwaliteit en kunnen gevaarlijk worden. Daarom halen we deze populieren weg. Tussen de populieren groeien al nieuwe bomen. Dit zijn vooral eiken.

Verloren voorwerp Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden? Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt over de gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier ook meteen aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt u eventueel voor de verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer over op www.middendelfland.nl.

Schipluiden: Holierhoek Aan de rand van de Holierhoek staan grote essen. De laatste jaren gaat de kwaliteit van deze bomen achteruit. We vervangen de bomen geleidelijk voor nieuwe bomen. Dit jaar betekent dit dat wij hier vier essen vervangen voor nieuwe bomen. Andere plekken Ook op een aantal andere plekken in de dorpen vervangen wij bomen. Als het nodig is, krijgen de omwonenden hier een informatiebrief over. Meer informatie Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Kijkt u dan op www.middendelfland.nl.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delfland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers Veranderingen hulp in het huishouden en persoonlijke begeleiding De inzet van hulp bij het huishouden en persoonlijke begeleiding is per 1 januari 2019 veranderd. Tijdens de informatiebijeenkomst op 5 februari vertellen wij over de veranderingen en welke gevolgen dit voor u als mantelzorger heeft. Wij nodigen mantelzorgers van harte uit om deze informatiebijeenkomst bij te wonen. Praktische informatie De informatiebijeenkomst is op dinsdag 5 februari 2019, van 16.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur. Vanaf 15.45 uur staat er koffie en thee voor u klaar in het gemeentehuis. Om 16.00 uur begint het programma. We sluiten de bijeenkomst af met een drankje, zodat u de gelegenheid heeft om met andere aanwezigen na te praten. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

Vervolg Aanvragen en Besluiten Schipluiden VOORNEMEN TOT BESLUITEN

Aanmelden voor 1 februari Wij willen graag weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen. Daarom vragen wij u zich voor 1 februari 2019 aan te melden voor deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@middendelfland.nl. Meer informatie Meer informatie over de bijeenkomst en de veranderingen in de Wmo is te vinden op www.middendelfland.nl/wmo.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad van ter inzage ligging, zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. De schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Het formulier hiervoor vindt u op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Het oprichten van een vrijstaande woning aan de Gaagweg nabij huisnummer 2, 2636 AG Schipluiden (Z-HZ_WABO-2018-0049). Vanaf 31 januari 2019 ligt het ontwerpbesluit ter inzage voor de periode van zes weken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Het ontwerpbesluit kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage of op Geheel Midden-Delfland www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.1842.ovGaagweg2aSL-on01. Op deze OVERIGE website kiest u voor bestemmingsplannen onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijk- Verordeningen heid heeft het ontwerpbesluit op te roepen op het - Op 22 januari 2019 heeft de gemeenteraad van scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het Midden-Delfland besloten tot de Eerste wijziging ontwerpbesluit in te typen of in te zoomen op de van de Verordening op de Rekenkamer van de kaart. Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn gemeente Midden-Delfland.

www.middendelfland.nl

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 31 januari 2019

familieberichten

De Heer is mijn herder Psalm 23 vers 1

Na zes jaar liefdevol verzorgd te zijn in woonzorgcentrum Akkerleven nemen wij nu, op 85-jarige leeftijd, definitief afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oud-omaatje

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Mede namens de kinderen en kleinkinderen van

Piet Kardolus wil ik u hartelijk bedanken voor het meeleven na het overlijden van mijn broer. Hierbij kwamen soms heel oude herinneringen naar boven. Dank daarvoor!

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Corrie Kardolus Maasland, januari 2018

Samen voor een waardevolle herinnering.

Klaziena Huibertina van Leeuwen-Zonneveld - Ien sinds 20 maart 2016 weduwe van Gerard van Leeuwen Schipluiden 1 mei 1933

Al

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

30

Schipluiden 27 januari 2019

jaar!

Je glimlach zullen wij nooit vergeten Hans en Jeannet Tom en Josina Jorien Paul en Lianne Cor en Marion Anouk Sander Arie en Trix Ineke en Tim, Elin, Norah, Mats Marcel en Melissa Rob Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 31 januari van 19.00 tot 19.45 uur in Het Baken, gelegen achter de Dorpskerk, Dorpsstraat 3 te Schipluiden. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 1 februari om 13.30 uur in de Dorpskerk te Schipluiden. Aansluitend vindt de bijzetting plaats op de Algemene Begraafplaats te Schipluiden. Wij nodigen u uit om elkaar na de begrafenis te ontmoeten in Het Baken, tevens is daar gelegenheid tot condoleren. Correspondentieadres: Fam. K.H. van Leeuwen-Zonneveld p/a De Regenboog uitvaartbegeleiding Agnes Croesinklaan 11 2636 HL Schipluiden

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendeland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer.

Vanuit het hart met oog voor detail John en Margret van Kleef

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l Spiritueel ontwaken via

SPIRITUALITEIT IN JE DAGELIJKS LEVEN

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Lichter leven?

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor 24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

www.spiritualiteitinjedagelijksleven.nl

www.uithandenuitvaart.nl

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

‘Ik laat niet alleen geld maar ook mijn hele jazzcollectie na.’ Kijk op toegit.nl en ontdek hoe uw idealen kunnen voortleven door na te laten aan een goed doel.

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.


31 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Blijspel in Singelhof Toneelvereniging ODO Maasland treedt op vrijdag 15 februari op in Singelhof. Het stuk is een blijspel in twee bedrijven met de titel ‘Opgescheept staat netjes’. Het blijspel gaat over de leden van klaverjasvereniging De Laatste Slag die aan boord gaan van de Merry Roos voor een (romantische) cruise van 10 dagen en alles zit mee: er is een nieuwe topkok aangetrokken die vast heerlijke maaltijden op tafel zet; er is een zangeres voor de avondvulling die ook met een zwabber uit de voeten kan en de crew (kapitein, stuurman en technisch personeel) is zeer vakkundig en gedreven. Een kaartje voor deze voorstelling kost € 6,- en de zaal gaat om 19.00 uur open.

Vind ons leuk!  DeSchakelMD Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

5

Gouden paar: ‘Nog geen tijd voor geraniums’ Hans (74) en Joke (74) Nooteboom-van der Reijken ontvingen vorige week de burgemeester ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. Het bruidspaar geniet van hun leven op een mooi plekje in Den Hoorn. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Ze kijken schuin op het Koningin Julianaplein en kunnen dus alles wat daar altijd gebeurt, gezellig volgen. Het gouden bruidspaar houdt wel van een beetje reuring. Hans en Joke werden allebei geboren in Delft en groeiden daar ook op. Na de mulo ging Joke naar de kleuterkweek zoals dat heette en Hans volgde via de Mulo en de HBS ook de kweekschool. Tafeltennis De vriendin van Joke woonde naast Hans en bij de familie Nooteboom stond een tafeltennistafel waar enthousiast gebruik van gemaakt werd. Toen Hans na afloop Joke naar huis bracht, was het zaadje voor hun liefde geplant. Opvallend was wel dat vanaf die tijd Hans ook vaker naar de kerk ging want daar zag hij het meisje weer waar hij verliefd op geworden was. Hans speelde piano en Joke ging stiekem ook pianoles nemen want ze wilde kennelijk toch indruk maken op die leuke jongeman. Tot dusver ging haar muzikale carrière niet verder dan haar blokfluit. En met die piano is het ook nooit een succes geworden maar dat maakte niet uit. Ze trouwden en woonden een paar maanden bij de ouders van Joke. Omdat Hans toen in dienst zat,

Het bruidspaar samen met de burgemeester.

hadden ze een weekendhuwelijk. Uiteindelijk solliciteerden ze in Den Hoorn voor een baan in het onderwijs. Toen Joke gevraagd werd om in te vallen op school, wilde ze dat wel doen op voorwaarde dat het kinderbedje van hun oudste zoon in het kamertje van de directeur mocht staan. En de box in de klas bij haar kleutertjes. Dat kon toen nog. Actief Hans gaf les in het basisonderwijs van de Juliana van Stolbergschool. Toen die school uit zijn jasje groeide, heeft Hans met zijn klas zijn intrek genomen in het huis van meester Van der Wiel en ook wel in het gebouw van de Rijstuinen. “Dan moest ik op vrijdag alles aan

Foto: GvW-T

de kant zetten want op zondag werd er kerkdienst gehouden.” Ze kregen nog een zoon en hebben inmiddels vier kleinkinderen, waar zij vroeger wel op pasten. Na het onderwijs heeft Hans nog vijftien jaar bij de vreemdelingenpolitie in Den Haag gewerkt als archivaris. Hans is gek op fotograferen en Joke houdt van tuinieren en heerlijk knutselen. Ze zijn en waren actief in de kerk en genieten samen van leuke uitstapjes. Ze gaan graag naar concerten en als ze naar Texel gaan, wanen ze zich in een andere wereld. “Maar in Den Hoorn hebben we het ontzettend goed naar ons zin. We wonen hier al bijna vijftig jaar maar eerlijk is eerlijk, we gaan ook graag af en toe terug naar onze roots in Delft.”

Projectkoor Esther van Es in de Dorpskerk Op zaterdag 16 februari organiseert Esther van Es voor de derde keer een concert met haar projectkoor. Vijf vragen aan de zangeres/stemcoach uit Schipluiden. Wat is een projectkoor? “Het is een kortdurend project, waarvoor zangers en zangeressen uit Midden-Delfland en verre omstreken zich kunnen aanmelden. We repeteren gezamenlijk maar zes keer, daarom verwacht ik al een bepaalde zangkwaliteit. Deelnemers waarvan ik de stem nog niet ken, moeten eerst auditie doen. Enkele maanden voor de eerste repetitie krijgen de koorleden de door mij ingezongen zangpartijen, de bladmuziek en de indeling van de liedjes opgestuurd. Vervolgens wordt er thuis heel hard geoefend.” Waarom werk je graag met een projectkoor? “Omdat we maar een korte periode repeteren, trekt het mensen aan van verschillende leeftijden, vanaf een jaar of dertig tot begin 60. Het

maakt het gevarieerd en zorgt ervoor dat je met verschillende stijlen kunt werken. Wat ik altijd voor ogen heb bij het projectkoor, is dat mensen er beter uitgaan dan ze erin komen. De eerste keer dat de hele groep bij elkaar komt is altijd heel bijzonder. Daarna bouw je de individuele stemmen in de repetities op tot een koor dat concertwaardig is.” Vertel eens iets over het concert “We zingen in totaal tien filmsongs in de prachtige kerk aan de Dorpsstraat. Francien Nijenhuis verzorgt de solozang bij twee nummers en daarnaast zing ik zelf nog drie liedjes. We worden professioneel begeleid door Yukio Motohashi op piano, Eline van der Ende op gitaar en Robert Brandenburg op percussie.” Wat doe je nog meer? “Ik geef zangles en begeleid mensen die stemproblemen, zoals heesheid, hebben gekregen door verkeerd stemgebruik of na een operatie. Daarnaast treed ik nog steeds met veel plezier op in theaters en huiskamers met mijn theatrale liedjesprogramma 80’s Trip Down Memory Lane. Ik ben ook geïnteresseerd in mogelijke sa-

menwerking met anderen in Midden-Delfland in de toekomst.” Waarom moeten mensen komen luisteren? “Het wordt een heel gevarieerde, muzikale avond met een koor van 22 personen dat soms wel vijfstemmig zingt. En dat op een unieke, sfeervolle locatie. Ik weet zeker dat dit bij bezoekers en deelnemers kippenvel op gaat leveren.” Het concert is op 16 februari in de Dorpskerk in Schipluiden om 20.15 uur. De kaartverkoop gaat via de Nationale Theaterkassa (www.ntk.nl/ voorstelling/projectkoor). De kaarten kosten € 12,50 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen.

Esther van Es is stemcoach en zangeres. Foto: Nikki Nooteboom

Zoekt u goedkope kinderspullen of wilt u ze juist inleveren? Elke éérste zaterdag van de maand, dus nu weer op 2 februari, is er verkoop van: alle maten kinderkleding, speelgoed, boekjes, spellen, puzzels, sportart. fietsjes, kinderwagens, bedjes, box, commode, en nog veel meer, van 10

tot 13 uur in gebouw de Rijstuin Woudtseweg 26 Den Hoorn. Inleveren van spullen voor de leeftijd tot 10 jaar is daar ook welkom, wel graag schoon en nog goed bruikbaar. De opbrengst gaat dit jaar voor 50% naar de Stichting

Kinderen van de Voedselbank, Stichting Droom je Thuis, en overige doelen, en 50% is bestemd voor de kerk. Voor meer informatie zie www.woudtsekerk.nl of voor vragen info@woudtsekerk.nl.

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 3 februari 10.00 uur Oude Kerk: ds. S. Tj. van der Hauw, Viering Heilig Avondmaal, kinderkerk 10.00 uur Singelhof: ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal voor ouderen R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 3 februari 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor D. Verbakel Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van Scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 3 februari 10.00 uur: spreker: Ariane Kuijvenhoven uit ‘s-Gravenzande Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 3 februari 10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest 15.00 uur: Concertante vertelling, fluitconcert m.m.v. Berdien Stenberg R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 2 februari Geen viering. Zondag 3 februari 09.30 uur: Woord- en Communieviering met samenzang Voorgangers: parochianen Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 3 februari 10.00 uur Woudtse kerk: mevr. ds. B. E. Lamain, viering Heilig Avondmaal. 19.00 uur De Rijstuin: mevr. ds. B. E. Lamain, viering Heilig Avondmaal. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 2 februari 19:00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pastor E. Stok. Zondag 3 februari 11:00 uur: Eucharistieviering met zang van de mannencantorij. Voorganger: Pastor D. Verbakel.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 31 januari 2019

Woensdag 6 februari in De Hoornbloem in Den Hoorn 19.00 - 21.00 uur Donderdag 7 februari in De Dorpshoeve in Schipluiden 19.00-21.00 uur

Maandelijks in een van de dorpskernen van Midden-Delland staan deskundige

FINANCIEEL CAFÉ

vrijwilligers van het Financieel Café klaar om je te helpen met verschillende inanciële en administratieve vragen.

De vrijwilligers van het Financieel Café ondersteunen je bij: •

Het begrijpen van lastige brieven van instanties.

• •

Het invullen van formulieren. Het samen opzetten van administratie .

Kwijtscheldingen, telefoongesprekken en het opstellen van eenvoudige brieven en bezwaarschriften.

Eenvoudige wijzigingen in toeslagen: huurverhoging, wijziging rekening, etc.

Camelot brengt Keltisch en Ierse muziek Op Hodenpijl Op zondag 3 februari brengt bandoneonspeelster Jacqueline Edeling haar zeskoppig ensemble Camelot naar Op Hodenpijl. Ze brengen een middag Ierse en Keltische muziek. Camelot is een frisgroen en kersvers ensemble in het muzikale landschap van de Keltische muziek. Het bestaat uit bevlogen musici die al jaren te zien en te horen zijn op zowel folk als klassieke podia. Het ensemble

nodigt het publiek regelmatig uit om mee te zingen met bekende Ierse traditionals. Voor teksten wordt gezorgd! Camelot bestaat uit violistes Emmy Storms en Jasmijn Rais. Michel Grens zorgt voor Slagwerk- en Bodhran. Het gezelschap wordt aangevuld door pianiste Cynthia Liem en zangeres, gitariste & fluitiste Marlies Huitink. Het gezelschap wordt geleid door Jacqueline Edeling. Zij speelt harmonica, concer-

tina en accordeon. Na het concert wordt een maaltijd in Ierse stijl geserveerd. Datum: zondag 3 februari. Tijd: 16.00 uur. Prijs: € 16,50. Inclusief maaltijd: € 37,-. Kaarten: www.ophodenpijl. nl. Op Hodenpijl is gevestigd aan de Rijksstraatweg 20/22 in Schipluiden (vlakbij Delft).

Ook kunnen zij je doorverwijzen naar de juiste instantie als de vrijwilligers je niet verder kunnen helpen. Heb je een vraag? Loop gerust eens binnen! De kofie staat natuurlijk klaar. Het Financieel Café is gratis en je hoeft geen afspraak te maken. Wij organiseren het Financieel Café in samenwerking met Schuldhulpmaatje. Waar en wanneer? Wanneer: De eerste woensdag of donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. In de Midden-Delland Schakel worden de data en locaties in de dorpskernen bekendgemaakt. HEB JE EEN VRAAG OVER HET FINANCIEEL CAFÉ? STUUR EEN MAIL NAAR FCAFEMD@GMAIL.COM

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

De MUS zoekt:

chauffeur voor Maasland

Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Stichting Welzijn Midden-Delfland

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

Ook unieke eigentijdse Vergelijkt u onze prijzen gerust eens met die sieraden van nieuwe sieraden.

Foto: Marloes Oink

‘t Sonnetje ondergaat metamorfose Een nieuwe generatie staat voor een nieuw tijdperk. In het geval van Pannenkoekboerderij ‘t Sonnetje ook een nieuwe naam, een nieuwe menukaart, een nieuw interieur en een nieuwe chef. Al 25 jaar is het restaurant gevestigd in het monumentale pand aan de Kortebuurt 15 te Maasland. “Wij hebben hier enorme hoogtepunten beleefd en veel gasten mogen ontvangen. Na 25 jaar was het tijd voor een grote verbouwing en

een verandering in het concept. Vandaar dat Pannenkoekboerderij ‘t Sonnetje niet alleen een metamorfose ondergaat, maar ook een nieuwe naam heeft: Sonnetje – pannenkoek & zo. Natuurlijk blijven de pannenkoeken op de kaart staan, maar de kaart wordt iets uitgebreid, net als de openingstijden. Gasten kunnen straks vanaf 10.00 uur ‘s ochtends al bij ons terecht voor een lekker ontbijtje of een kopje koffie met taart”, vertelt Maaike Sonneveld. Er wordt een nieuw keuken geplaatst, trappen zijn verplaatst, muren zijn gesloopt en er staat een

compleet nieuwe bar. “Uiteraard is alles in goede samenspraak met Gemeente Midden-Delfland gedaan, in verband met de monumentale status van het pand.” Een nieuwe indeling van het pand betekent ook een nieuw verfje op de muur en een gezellige en moderne inrichting. In de keuken staat Johan van Tongeren aan het roer en hij is verantwoordelijk voor de vernieuwde kaart. Vanaf zaterdag 9 februari staat de deur weer open voor de gasten bij Sonnetjepannenkoek & zo.

Hulp gevraagd: Nu het nog kan… In 2015 heeft Frans Voskamp uit De Lier in samenwerking met leerlingen van de Westlandse basisscholen een boekje samengesteld over de periode 1940-1945 in Westland. Vijf jaar later (2020) komt de gedreven vrijwilliger met een nieuwe uitgave. Het zal dan 75 jaar vrede zijn in Nederland. Behalve Westland komen dan ook Midden-Delfland en Hoek van Holland in beeld. En weer spelen de kinderen een belangrijke rol. De groepen 7 van alle basisscholen uit het gebied hebben dit keer de vraag gehad om mee te doen: op zoek gaan naar mensen (familie of kennissen) die in de oor-

logsperiode kind waren en nog kunnen vertellen wat ze toen hebben gedaan en hebben meegemaakt. Van die verhalen gaan ze dan hun eigen verhaal maken. Kinderen van nu vertalen de verhalen van de kinderen van toen. Het is de bedoeling om uiteindelijk 75 verhaaltjes te publiceren. Alle monumenten uit de regio worden met foto en toelichting opgenomen. Daarnaast is er aandacht voor de algemene geschiedenis uit de oorlogsperiode. De Stichting ‘Loswal de Bonnen’ staat al garant voor een gedeelte van de onkosten. Er zijn ook nog gesprekken gaande met

andere instanties. Het is de bedoeling dat alle leerlingen die in 2020 in groep 7 of 8 zitten van de basisscholen in genoemde regio het boekje gratis krijgen uitgereikt. “Daarvoor is meer geld nodig”, aldus de samensteller. “Omdat het heel belangrijk is dat onze verhalen niet verloren gaan ben ik op zoek naar 75 personen die in 2020 75 jaar oud zijn of worden en die bereid zijn om € 75,bij te dragen aan de productie. Dat moet toch lukken? Opgeven kan via 75herdenken75@gmail.com en graag uiterlijk13 februari. Na aanmelding krijgt men de volledige informatie.”

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

W O R D D O N AT E U R O F KO M I N A C T I E ! #samenvoordieren

Muzikale middag in de Dorpskerk Schipluiden Zondagmiddag 3 februari om 15.00 uur in de Dorpskerk van Schipluiden. Een bijzondere muzikale middag, waarin Berdien Stenberg op fluit, Rie Tanaka op vleugel en twee leerlingen van Berdien op fluit

de aanwezigen zullen trakteren op mooie muziek van onder andere Fauré, Chopin, Bach en ook het bekende Rondo Russo zal niet ontbreken. Berdien zal daarbij iets van haar eigen leven vertellen. Ds. Dibbets

zal het programma tot een geheel maken. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Toegang is vrij, maar een gulle gift na afloop wordt zeer gewaardeerd. Naderhand is er tegen betaling wat te drinken in het Baken.


31 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Leuke groepsvakantie voor ouderen Al een aantal jaren organiseren wat mensen uit Schipluiden een gezellige vakantie voor ouderen uit het dorp. Is dat ook wat voor u? Kom dan naar de voorbespreking in De Dorpshoeve. Door Gemma van Winden-Tetteroo

George Haring en Joke van der Voort zorgen ook dit jaar, samen met anderen, voor

een leuke vakantie waarbij de ouderen volledig in de watten gelegd worden. De zomervakantie gaat dit keer naar Hotel Millings-Centrum in Millingen aan de Rijn. Van vrijdag 21 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 kunt u heerlijk genieten van een onbezorgde vakantie. Welkom “De voorbespreking is op vrijdagmiddag 15 februari” vertelt George. “Wij willen onze toekomstige gasten dan op de hoogte brengen van een aantal zaken zoals de kosten voor de reis en het voorlopige programma.

Ook is het mogelijk de foto’s van vorig jaar te bekijken, ze zijn de moeite waard. Wij hopen op deze middag onze ‘definitieve’ lijst van deelnemers vast te kunnen stellen. U bent welkom van 14.00 tot 16.00 uur. Wie al eerder met ons mee geweest, is, weet hoe gezellig het is. Maar andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom om kennis te komen maken op deze middag.” Wilt u eerst alvast wat informatie dan kunt u bellen met George Haring (0153809531) of Joke van der Voort (015-2120909).

|

Stichting Welzijn Midden-Delfland Stichting Welzijn Midden-Delfland Locatie Den Hoorn Dienstencentrum Kickerthoek Prins Willem Alexanderhof 2 2635 JM Den Hoorn 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

Locatie Maasland Singelhof Hofsingel 18 3155 AL Maasland 010-5918052 e.vanadrichem@swmd.nl

Locatie Schipluiden Dienstencentrum Korpershoek Windrecht 10 2636 JA Schipluiden 015-2625864 r.duijndam@swmd.nl

Februari 2019 Informatie en advies bij het ouder worden Bij Eva Greveling kunt u terecht met alle vragen die horen bij het ouder worden. Bijvoorbeeld over vervoer, activiteiten, huishoudelijke hulp, het aanvragen van indicaties voor zorg, maaltijden aan huis, eenzaamheid, aanpassingen in de woning en financiën. Eva is een onafhankelijke vertrouwenspersoon, en werkt in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Eva is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag en u kunt haar bellen op 06 – 43835158. Zij kan bij u op huisbezoek komen, of u maakt een afspraak op één van onze locaties.

Mantelzorg Midden-Delfland

Leer beter fotograferen Altijd al een mooie foto van draaiende wieken van bijvoorbeeld de molen van Korpershoek willen maken? Ga dan een leuke basiscursus fotografie volgen. Gewoon hier in Schipluiden. Door Gemma van WindenTetteroo

Fotograferen is een ontzettend leuke hobby. En een uitdaging! Want misschien wil je ook wel leren om ‘beweging’ in je foto’s te krijgen zodat de wieken van Korpershoek ook echt lijken te draaien. Misschien vind je het spannend om een dusdanige foto van een stoplicht te maken, dat alle lichten, dus rood, oranje én groen, tegelijk oplichten. Of vind je het mooi om rode strepen achter de rijden-

Rommelmarkt Dorpshoeve Op zondag 3 februari organiseren vrijwilligers van de Dorpshoeve weer een rommelmarkt in de sportzaal van het complex. Op de rommelmarkt zijn allerlei artikelen te koop zoals antiek, curiosa, speelgoed, kleding, huishoudelijke apparaten. De Dorpshoeve gaat om 12:00 uur open en de deuren sluiten om 15.30 uur. De toegang is gratis. De Dorpshoeve is gelegen aan de Keenenburgweg 10, 2636GE te Schipluiden. Een kraam huren kan door een email te sturen naar SDDSMarkt@gmail.com en €15,- over te maken op NL43RABO0183695747 tnv Stichting De Dorpshoeve te Schipluiden.

de auto’s te maken die in het donker onder je toestel doorrijden als jij bovenop een viaduct staat? Gewoon doen! Het kan allemaal binnen handbereik liggen, als je simpelweg een basiscursus fotografie volgt. Bijvoorbeeld bij Ronald Bakker die in het clubhuis van IJsclub Vlietland op vrijdagochtend 8 februari start met een nieuwe groep leerlingen. Lekker op een vrijdagmor-

gen, je hoeft dan ‘s avonds de deur niet uit. En bedenk: leren is doen en doen is leren. Ik weet het uit eigen ervaring! Voor de basiscursus op vrijdagmorgen zijn nog enkele plaatsen vrij. De theorieles is van 9.00 tot 11.00 uur. Op de vrijdagochtenden 15 en 22 februari zijn de bijbehorende workshops van 9.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie en inschrijvingen: www.fotografieronaldbakker.nl.

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Veel mensen in onze dorpen zijn actief als vrijwilliger en daardoor gebeuren er veel mooie dingen. Maar, er is nog altijd veel te doen. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, dan kan Annette den Ouden van Servicepunt Vrijwilligers helpen. Zij weet welke mogelijkheden er zijn, beheert een vacaturebank, en is vraagbaak. Annette werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag en is telefonisch bereikbaar op 06 – 13559022. Er is ook een website: www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Als u in Den Hoorn, Maasland of Schipluiden woont zijn er verschillende mogelijkheden om dorpsgenoten te ontmoeten en iets gezelligs te ondernemen. In elk dorp zijn veel verenigingen en organisaties actief. Als u daarover meer wilt weten kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast organiseren vrijwilligers wekelijks activiteiten op de locaties van SWMD. Er zijn mogelijkheden om samen te bewegen, een hobby te beoefenen, een praatje te maken of een spelletje te doen. Een overzicht staat op onze website: www.swmd.nl U kunt natuurlijk ook langskomen of bellen om u te laten informeren. Tijdens de fotocursus leer je ook alles over draaiende wieken van de molen. Foto: GvW-T

Expositie ‘Creatief Midden-Delfland’ In maart 2019 is er de expositie ‘Creatief Midden-Delfland’ met werken gemaakt door amateurkunstenaars uit Midden-Delfland. Wilt u uw kunstwerk tentoonstellen, dan kunt u zich hiervoor inschrijven. De expositie wordt gehouden van vrijdag 8 maart tot en met zondag 24 maart 2019. De expositie wordt op vrijdag 8 maart om 20.00 uur geopend. De inschrijfformulieren voor deze expositie vindt u in de Singelhof in Maasland, de bibliotheken van Maasland,

Schipluiden en Den Hoorn, in de Dorpshoeve in Schipluiden, Het Gemeentehuis in Schipluiden en in Op Hodenpijl. Schrijf u in vóór vrijdag 8 februari 2019. De door u te exposeren kunstwerken kunt u op dinsdag 5 maart van 19.00 tot 20.00 uur inleveren in gebouw Tavenu, Pynasplein 5 te Maasland. Heeft u nog vragen? Mail uw vragen dan naar Nel van Leeuwen, e-mail nleeuwen@kabelfoon.nl.

Wilgen knotten in Midden-Delfland Ook in 2019 gaan de vrijwilligers van Knotgroep Midden-Delfland aan het werk. Ditmaal zaterdag 2 februari op de boerderij van de familie Van ‘t Hoog in Schipluiden. Door de aanwezigheid van veel groen vinden hier ook veel bijzondere soorten vogels en dieren een

Als u langdurig voor iemand anders zorgt, dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid altijd klaar staat voor een ander. Soms komt er dan veel op u af. Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland kan iets betekenen voor u als mantelzorger. U kunt bij haar terecht voor een persoonlijk gesprek, informatie en advies, cursussen, ontmoetingsbijeenkomsten en vervangende zorg. Susanne is bereikbaar op 06 – 10379080 en via s.janssen@swmd.nl U kunt ook kijken op de website: www.mantelzorgmiddendelfland.nl

nestgelegenheid of schuilplaats. De knotwerkgroep nodigt iedereen, vanaf 16 jaar en ouder, uit om zaterdag naar Schipluiden te komen. Gewerkt wordt van 10.00 tot 15.00 uur. Gereedschap is voorhanden. Zorg voor kleding die tegen een stootje kan en neem zelf

werkhandschoenen mee. Tussen de middag is er door de boerin gemaakte erwtensoep. De locatie ligt aan de Klaas Engelbrechtsweg 2 te Schipluiden. Voor verdere informatie neem contact op met Hans van Buuren, tel. 010-5921394 of buur@kabelfoon.nl.

Extra activiteiten in februari: Op drie locaties in Midden-Delfland organiseren wij, samen met vele vrijwilligers, uiteenlopende activiteiten. U kunt bijvoorbeeld koersballen, handwerken, gymmen, bridgen, dansen of biljarten. Er zijn veel mogelijkheden. Als u hierover meer wilt weten kunt u ons bellen of gewoon even binnenlopen. Een overzicht is ook te vinden op de website: www.swmd.nl Naast de vaste activiteiten zijn er elke maand nog extra activiteiten. In de maand februari zijn dat onderstaande activiteiten: Maasland, Dinsdag Woensdag Vrijdag Dinsdag Dinsdag

Singelhof (010 - 591 80 52) 5 februari, Bingo, 19.30 uur 13 februari, Themadiner, “Surprise-Menu”, inloop vanaf 17.45 uur. 15 februari, Toneelavond,“ 19.30 uur. Kosten € 6.19 februari, PCOB jaarvergadering. 14.30 uur 26 februari, Spelletjesavond. 19.30 uur. Kosten € 3.50

Locatie Den Hoorn, Kickerthoek (015-262 58 64) Zaterdag 2 februari, “Over de Dijk Winterfestival” optreden Koor Sonja Nowee. 16.30 – 16.50 uur & 17.30 – 17.50 uur. Donderdag 7 februari, Kerkviering, 14.00 uur Woensdag 13 februari, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur. Opgeven 015-2135394 Woensdag 6 – 13 – 27 februari, Tabletcafé, 10.00 uur Woensdag 27 februari, PCOB middag. 14.30 uur Locatie Schipluiden, Windrecht 10a (015-262 58 64) Woensdag 6 februari, Bingo. 14.00 uur. Woensdag 6 februari, Kaarten. 19.30 uur Woensdag 13 februari, Koffieochtend. 10.00 uur. Georganiseerd door de kerken. Woensdag 20 februari, Koffieochtend. 10.00 uur. Georganiseerd door de SOOS Vrijdag 22 februari, Gezamenlijke maaltijd. 12.00 uur. Informatie & opgeven 0153808821/0620792293

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 31 januari 2019

Veiligheid in Midden-Delfland moeten we samen maken!

BuurtVeiligBus leidt tot avond over veiligheid De bewoners van de wijk rondom de Oude Veiling in Den Hoorn hebben de laatste tijd nogal te maken met inbraken. Heel vervelend en ingrijpend. Reden genoeg voor de gemeente om, in overleg met de wijkagent, de inwoners van die wijk de gelegenheid te geven over dit probleem te praten. Het bezoek van de BuurtVeiligBus leidde meteen tot een wijkbijeenkomst. Door Gemma van Winden-Tetteroo

De BuurtVeiligBus is in het leven geroepen als een soort mobiel politiebureau. De wijkagent komt naar je toe! Dat is in Den Hoorn heel goed ontvangen. De bewoners van de Oude Veiling kampen de laatste tijd met inbraken of pogingen daartoe. Hoe kunnen zij dit het beste bestrijden, wat kan de politie doen en wat kan de gemeente doen? Allemaal vragen waar iedereen graag antwoord op heeft. Daarom werd besloten de BuurtVeiligBus te parkeren in die wijk. De bewoners kregen een brief in de bus waarin de aanwezigheid van de bus, afgelopen zaterdagmiddag, werd aangekon-

digd. Tientallen bewoners maakten daar gebruik van. Onraad: bel 112! Wijkagent Jaap van Toor, Jan van Vuuren als voorzitter van de Buurtpreventie Den Hoorn en Hans Nossent, coördinator Handhaving, Openbare orde en Veiligheid waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De onrust onder de bewoners is groot en dat is logisch. “Mijn buurvrouw kwam onlangs ‘s nachts thuis en ging nog even de hond uitlaten. Zij werd door twee jongens op een fiets uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk was. Toen zij even later op bed lag, hoorde zij een raar geluid. Bleek dat die jongens probeerden in te breken in mijn huis! Gelukkig had ik goede dievenklauwen maar er is wel veel schade gemaakt.” Het is maar één van de voorbeelden. “Wij moeten leren om echt 112 te bellen als we een verdachte situatie meemaken,” zo erkent diezelfde bewoner. En dat is ook zo. Wanneer bel je 112? Je vraagt je zo vaak af of een bepaalde situatie wel rechtvaardigt om deze noodoproep te doen. Antwoord van de wijkagent: “Ja, als je iets ziet wat niet normaal is, dan is het verdacht en dan moet je altijd 112 bellen. Liever een keertje voor niks dan achteraf denken; ‘Had ik maar…”

Bewoners van Den Hoorn zijn blij met de BuurtVeiligBus.

Avond vastgesteld De wijkagent wijst er ook op dat mensen aangifte moeten doen. “Ook al denk je dat er niks mee gedaan wordt. Doe aangifte! Alleen dan kunnen we streven naar meer blauw op straat. Alleen dan kunnen wij de link leggen met andere inbraken en wellicht een crimineel op heterdaad betrappen.”

De zorgen in de Hoornse wijk zijn dusdanig en de vragen van de kleine 30 mensen die de bus afgelopen zaterdag bezochten, zo divers en talrijk, dat de gemeente besloten heeft, direct een informatieavond voor deze wijk te organiseren. De bewoners zijn daar al voor uitgenodigd. “Alle vragen over veiligheid komen dan aan de orde.

Foto: GvW-T

Dus ook die over straatverlichting, strooibeleid en het gevoel van veiligheid. Bovendien willen wij heel graag weten hoeveel pogingen tot inbraak er geweest zijn zonder dat men aangifte heeft gedaan. Als er geen aangifte wordt gedaan, lijken de cijfers van de criminaliteit wel mee te vallen, maar we krijgen dan een vertekend beeld.”

Westlandse Sportprijzen Zo Weekend Je sluit de werkweek feestelijk af met ‘Zo Weekend’ op WOS Radio. DJ Daan Prins verzorgt jouw vrijdagmiddagborrel tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Het laatste nieuws, vooruitblik op het sportweekend en natuurlijk knallers van hits.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

Wie zijn de beste sporters van 2018 in het Westland? Dat wordt op 31 januari duidelijk in WestlandTheater De Naald bij de uitreiking van de Westlandse Sportprijzen. Volgende week donderdag zullen Jeroen Toet en Rob Veenman eindelijk de winnaars bekend gaan maken! In de volgende categorieën wordt een winnaar gekozen: Beste Sporttalent, Beste Sportman, Beste Sportvrouw, Beste Sportploeg, Beste G-sporter en sportvrijwilliger van het jaar.

Al enkele weken worden er verschillende afleveringen gemaakt in de aanloop naar de uitreiking van de Westlandse Sportprijzen. Tijdens de WOS Sport afleveringen zijn onze presentatoren alle genomineerde langsgegaan om ze persoonlijk met het nieuws en een mooie bos bloemen te verrassen.

zijn de volgende genomineerden verrast: in de categorie beste Sportploeg de Quintus handbaldames, in de categorie Sporttalent Menno Huising en in de categorie beste G-team de Quintus rolstoelhandballers. Naast shorttrackster Lara van Ruijven is ook Kiki Bertens genomineerd voor de titel Sportvrouw van het jaar.

Zo is Jeroen Toet langs gegaan bij genomineerd sporttalent Ruben Rolvink op Olympus ‘70 voor een lesje kogelstoten. Vanuit de studio op het sportcomplex van Quintus

Niet alleen de sporttalenten krijgen prijzen. Er worden ook prijzen uitgereikt aan de vrijwilligers met een hart voor de vereniging. Voor het eerst zit er ook een duo

Gardien tot Tien Komend weekend speelt Honselersdijk in de 1e klasse thuis tegen Rijsoord. Bekijk de beelden van deze wedstrijd maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport.

bij de nominaties! Namelijk Annemarie de Wilde en Leontien Oosterhof van volleybalvereniging Monza. Zij runnen de gehele mini-afdeling met zijn tweeën. Onze presentator Stefan van Eijk is bij ze langs geweest. In de derde aflevering van de Westlandse Sportprijzen afgelopen weekend werden de laatste genomineerden van dit jaar verrast. Jeroen Toet en Rob Veenman zijn samen op pad geweest met de Bloesbrodders om de Dijkvogels G2/G3 te verrassen met hun nominatie voor beste Gploeg. In een tijdelijke TV-studio op het sportcomplex van Quintus zijn de volgende genomineerden verrast: judoka Coen van Winden, de voetballers van SV Honselersdijk en handbalster Yvette Broch. Voor het eerst zal de WOS De Westlandse Sportprijzen live uitzenden op televisie. U kunt ook via WOS Radio live meeluisteren naar het gala en luisteren naar alle interviews die er met de winnaars zullen worden gehouden na afloop van de uitreikingen. Lukt het niet om via de televisie mee te kijken? Via de social media kanalen van de WOS kan je ook alles volgen.

KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, TMobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL


31 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

|

Pomp elke 2 maanden je autobanden op

Goede bandenspanning: veiliger, zuiniger én schoner In Nederland rijden ongeveer 8,5 miljoen auto’s op de weg. En uit onderzoek blijkt dat meer dan zestig procent van de automobilisten, zonder het te weten, op te zachte banden rijdt. Dat is niet goed voor het milieu. Als alle Nederlandse auto’s op de juiste bandenspanning rijden, scheelt dat ieder jaar zo’n 400 miljoen kilo aan CO 2 uitstoot. En er is meer: rijden met goed op gepompte banden is veiliger én goedkoper.

Linda Nijenhuis van Milieu Banden oppompen, zo gepiept Centraal geeft aan waarom Het valt Linda op dat veel mensen je veiliger rijdt met goed denken dat het oppompen van opgepompte autobanden: autobanden moeilijk of lastig is: “Te zachte “Maar dat valt banden hebben reuze mee hoor. “Met zachte banden minder grip Het is eigenlijk op de weg en net als het verbruik je meer een slechtere oppompen van brandstof” wegligging. Je je fietsbanden, kunt hierdoor maar dan eerder in een slip komen en je hebt met een paar extra stappen. een langere remweg. Bovendien Je stelt de pomp in op de heb je met zachte banden meer goede bandenspanning, zet de kans op een klapband.” bandenpomp op het ventiel en als je een piepje hoort is het klaar. Zo gepiept dus.” Minder brandstof Zachte banden voel je bovendien in je portemonnee vervolgt Linda. Iedere twee maanden “Als je fiets zachte banden heeft, Een goede tip van Linda die helpt voel je dat meteen: je moet dan om van je banden oppompen vaste harder trappen om vooruit te komen. prik te maken: “Zet een herinnering voor elke 2 maanden in je telefoon en koppel het aan iets wat je Bij een auto werkt dat net zo, alleen regelmatig doet, bijvoorbeeld het voel je dat niet in je benen maar in wassen van je auto. Het moet een je brandstofverbruik en dus in je gewoonte worden. Dat duurt even, portemonnee. Bovendien stoot je maar als je het eenmaal gewend meer CO2 uit en slijten je banden bent, is het een kleine moeite.” sneller.”

Je autobanden oppompen, kleine moeite maar beter voor je portemonnee én het milieu.

Zo vind je de juiste bandenspanning Stap 1: Zoek de adviesspanning op in het instructieboekje, de binnenkant van het portier of aan de binnenkant van de tankdop. Stap 2: Check je bandenmaat op de

zijkant van je band. Stap 3: Vergelijk de maat van je band

GRIP OP DE WEG

met die in de tabel. Doe dit voor

Met de juiste bandenspanning rij je veiliger

x

x

zowel de voor- als de achter wielen en kies hoe zwaar je auto de komende tijd beladen is.

Stap 4: 5 min of 15 km gereden? Tel 0,3 bar bij de adviesspanning op!

Pomp฀je฀banden฀bij฀voorkeur฀op฀als฀je฀nog฀ niet ver hebt gereden. De adviesspanning is namelijk gebaseerd op een temperatuur van 20o Celsius. Tijdens het rijden warmt de lucht in je banden al snel op. Warme lucht zet uit en bij de adviesspanning is er rekening mee gehouden dat de spanning bij warme banden hoger is. Tel bij daarom altijd 0,3 bar op bij adviesspanning als je meer dan 5 min of 15 km hebt gereden.

Voorbeeldtabel

GOED OPGEPOMPT

TE ZACHT

TE HARD

zeer goede grip op de weg

slechte grip op de weg

minder goede grip op de weg BANDENMAAT

Tips 1) Pomp elke 2 maanden je autobanden op. Alle autobanden lopen langzaam leeg, ook als de auto stilstaat of weinig kilometers maakt. 2)฀ Pomp฀je฀banden฀het฀liefst฀op฀als฀ ze nog koud zijn, dus kort na het wegrijden. Heb je al 15 minuten of 5 kilometer gereden, of sta je bij een tankstation langs de snelweg? Dan is de lucht in je banden al opgewarmd en moet je 0,3 bar optellen bij de adviesspanning. 3) Zit je vaak met het hele gezin in de auto of ga je met een volle kofferbak op pad? Kies dan voor de zwaar beladen adviesspanning.

Het kan geen kwaad als je daarna met een wat minder zwaar beladen auto rijdt. 4) Wees niet bang om je banden hard op te pompen: je kunt geen klapband krijgen door te harde banden, wel door te zachte banden ! 5) Heb je een TPMS systeem? ฀ Veel฀TPMS฀systemen฀geven฀pas฀ een waarschuwing bij een onderspanning van zo´n 0,5 bar. Dit is een flinke onderspanning die erop kan wijzen dat je band lek is. Het oppompen van je banden kan je beter al doen bij een onderspanning van 0,1 bar.

den veroorzaken geen klapband.

•฀ Als฀je฀op฀zachte฀banden฀rijdt,฀stoot฀je฀ zo’n 40 kilo CO 2 extra per jaar uit.

Hier staat je bandenmaat

•฀ Als฀we฀in฀Nederland฀allemaal฀onze฀ banden elke 2 maanden oppompen, besparen we elk jaar zo’n 400 miljoen kilo CO 2 .

0 R 13 7 5/7 5T 5 1

VOORBANDEN

•฀ Met zachte banden heb je meer kans op een klapband. Het constant indrukken van de ‘wangen’ van de band geeft wrijving waardoor de lucht in zachte banden heel erg warm kan worden. De band kan dan uiteindelijk klappen. Te hard opgepompte ban-

•฀ Met฀zachte฀banden฀ben฀je฀gemiddeld฀ 50 euro per jaar extra kwijt aan brandstof en slijtage van je banden.

ADVIESSPANNING

Zo vind je de goede spanning (in bar)

Harde feiten over zachte banden

ACHTERBANDEN

1-3 pers.

3+ pers.

1-3 pers.

3+ pers.

155 / 70 R 13

2,3

2,5

1,8

2,5

165 / 65 R 13

2,1

2,5

1,8

2,5

165 / 60 R 14

2,3

2,5

1,8

2,5

•฀ Per฀auto฀komt฀jaarlijks฀zo’n฀700 gram slijtagedeeltjes van de banden vrij. Een deel daarvan komt terecht in het milieu. Als je met goed opgepompte banden rijdt, slijten je banden een stuk minder snel.

Meer weten? Slimme bandenpomp

Deze informatie wordt je aangeboden door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Banden oppompen kan bij een benzinestation of wasstraat bij jou in de buurt.

Kijk op:

Daarnaast staan er op steeds meer plekken in Nederland slimme bandenpompen

milieucentraal.nl/bandenspanning

van฀Stichting฀Band฀op฀Spanning.฀Zo’n฀slimme฀bandenpomp฀berekent฀de฀juiste฀

voor meer handige tips over de juiste bandenspanning.

bandenspanning voor jouw auto op basis van je kenteken en is bovendien gratis. Ook waarschuwen deze pompen wanneer ze een lekke band vermoeden. Kijk op www.bandenpomp.nl

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 31 januari 2019

AV’40: De Houtloop Atletiekvereniging AV’40 orga­ niseert op zondag 3 februari De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1 km op de atletiekbaan. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis. Om 10.55 uur start de loop van de 3,5 km en die van 7 of 14 km om 11.00 uur. De deelname hieraan kost € 2,­. Deze lopen worden gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 10.00 uur. AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche­, kleed­ en parkeergele­ genheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 06­ 10459682 of www.av40.nl.

Berreboom verlengt contract bij ODO Hoofdtrainer Rob Berreboom heeft zijn contract bij de Maasland­ se korfbalvereniging ODO op­ nieuw met een jaar verlengd. Berreboom tekent om ook het seizoen 2019/20 de Maaslandse korfbalselectie te trainen en te coachen, waardoor hij zijn derde jaar ingaat. Berreboom werkte tussen 2003 en 2007 ook al met veel succes in Maasland en startte het seizoen 2017/2018 wederom als hoofdtrai­ ner bij de Maaslandse korfbalver­ eniging. “We zijn bezig met een mooi proces met ODO 1 en 2, en dat is nog niet klaar. We gaan door met de ingeslagen koers om de komende jaren met deze enthou­ siaste groep verder te groeien”, aldus de hoofdtrainer.

Tourmalet bewandelen om kanker te bestrijden Jan Alsemgeest (64) bewandelt op 19 juni 18 km lang de Tourmalet, met een stijgingspercentage vanaf zeven tot en met dertien procent. Deze tocht wordt georganiseerd door Team Westland. Door Nancy Tielman

Jan is geboren en getogen Schip­ luidenaar en zit boordevol energie. “Ik haal mede energie uit het feit dat ik het nog kan en mag doen”, aldus Jan. Jan heeft vanaf zijn achttiende problemen met zijn knieën. “Sinds 2003 (rechts) en 2006 (links) ben ik de trotse bezit­ ter van twee kunstknieën. Maar ik ben terug, sterker dan ooit. In 2018 heb ik onder andere zeven wan­ delvierdaagsen gelopen en voor het eerst ook een Kennedymars (80 km).” Motivatie In Jan zijn omgeving zijn veel vrienden en kennissen, op te jon­ ge leeftijd, overleden aan kanker. “De doorslag om dit te doen kwam in oktober 2018 toen mijn oudste broer Fer te kennen gaf de Tour­ malet te willen bewandelen. In 2015 is bij hem slokdarmkanker geconstateerd en het was kantje boord. Wij doen het namens onze overleden vader, moeder, broer (58 jaar) en zus (57 jaar). Ook voor mijn petekind Sandra van Leeu­

wen, overleden op 17 jarige leef­ tijd.” You never walk alone “Tijdens de uitvaartmis van mijn broer Henk was het gezongen ‘You never walk alone’ zo indrukwek­ kend. En mijn overleden zus Corrie zei altijd de zin ‘En dat is gewoon zo’. Toen ik weer kon hardlopen in 2007 heb ik daarom vier shirts laten bedrukken met deze tekst erop, welke ik nog steeds bij elke sportbeoefening draag.” Sponsoring Doel is het inzamelen van zoveel mogelijk sponsorgeld. Jan moet minimaal 1500 euro meenemen, maar hoopt op veel meer. “Met z’n allen eraan werken om deze ziekte de wereld uit te krijgen.” De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Het inschrijfgeld en de verblijfskosten betaalt Jan zelf. Bijdragen kan via de site van Team Westland www.teamwestland.nl. Ga naar de pagina meedoen en selecteer vervolgens deelnemer sponsoren. Bij support deelnemer staat Jan tussen het rijtje met na­ men. Bedrijven kunnen sponsoren via de digitale sponsorkaart, ook op de site te vinden. Contact op­ nemen met Jan kan via janalsem­ geest@live.nl of 06­46410664.

Het shirt met de tekst ‘You never walk alone’ draagt Jan bij iedere sportbeoefening. Foto: Privé

MVV 27 oefende bij CWO, 2-1 verlies

Uitnodiging voor alle beheerders van een buurtapp in Maasland Op woensdag 6 februari zijn alle beheerders van een buurtapp in Maasland van 20.00 – 22.00 uur bijeen in Singelhof. Op deze avond geeft de politie informatie over MaaslandAlert, de buurt­ preventie vertelt wat zij doen in Maasland, we praten met el­ kaar over de effectiviteit van een buurtapp, en Stichting Welzijn Midden­Delfland vertelt wat zij kunnen bijdragen in een buurt.

De BuurtVeiligBus zal er staan en de wijkagent van Maasland laat hiervan graag de mogelijkheden zien. Het wordt dus een infor­ matieve avond maar er is ook voldoende tijd om elkaar te leren kennen. Alle beheerders van een buurt­ app die bekend zijn bij Simon Poot van Buurtpreventie Maas­ land hebben via de app een uit­ nodiging gehad.

Heb je een buurtapp opgezet maar ben je als beheerder niet aangesloten bij de groep van de buurtpreventie? Of is er nog geen buurtapp in jouw straat maar overweeg je deze op te zetten? Ook dan ben je van harte wel­ kom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de recreatieruimte van Singelhof en we beginnen om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Nieuwe jeugd EHBO’ers in Schipluiden Het was feest op donderdagavond 24 januari in de bovenzaal van “Het Notenschip” in Schipluiden. 34 leerlingen van basisschool St. Jozef en De Ark uit Schipluiden kregen hun Jeugd EHBO A diplo­ ma uitgereikt. Weken van hard le­ ren en praktijkoefeningen gingen er aan vooraf. De leerkrachten gaven de theorie en Margré v.d. Kraaij en Jeanet Zuydgeest van

De nieuwe EHBO’ers van de Jozefschool.

de EHBO vereniging Schipluiden kwamen de praktijk leren in 12 weken. Het diploma kregen ze niet zo­ maar ze moesten er hard voor werken. Wat dacht u van een el­ leboog­ of knieverband, wond­ drukverband, stabiele zijligging, reanimeren, greep van Heim­ lich, verbrandingen, vergiftiging, Rautekgreep, splinter of uitgesla­

gen tand. Ze moesten het allemaal correct weten. Agnes, Annemiek en Nicolet waren de examinatoren en kwamen op 22 januari het exa­ men afnemen. Dat bracht heel wat spanningen met zich mee. Voordat de diploma’s uitgereikt werden lieten de kinderen eerst aan de ouders zien wat ze alle­ maal geleerd hadden. Heel inte­ ressant vonden ze het allemaal.

Foto: PR

Door de afgelasting van het compe­ titieduel bij Verburch vond MVV 27 in het Vlaardingse CWO een prima oefenpartner om het nuttige met het aangename te verenigen. Tegen de tweedeklasser kon de technische leiding wat andere spelers inbren­ gen en anderen wellicht rust geven. De eerste helft was van een redelijk niveau waarbij van klassenverschil op het kunstgras geen sprake was. Na elf minuten spelen kwamen de Maaslanders aan de leiding door een Berrevoets­onderonsje. Yennick verzorgde de scherpe voorzet en Michael kopte van dichtbij binnen (0­1). Halverwege het eerste bedrijf kwam Combinatie Wil Overwinnen op gelijke hoogte door de beste man aan Vlaardingse kant, verdediger Dwyrichelo Kampe (1­1). Na de wisseling van helften waren de nodige toeschouwers, laat terug komend van de koffie, in de war. Werd er nu afgetrapt om de tweede helft te beginnen of hoe zat het nu? Nou, er werd reeds gescoord na zo’n 30 seconden en dat hadden de nodi­ ge mensen toch gemist. Een gebrek

aan coördinatie en communicatie in de MVV 27­defensie gaf CWO­aan­ valler Colin Pleysier de gelegenheid de 2­1 op het bord te zetten. De tweede helft zakte MVV 27 so­ wieso behoorlijk terug en CWO kon daardoor gemakkelijk een behoor­ lijk overwicht opbouwen wat wel­ iswaar niet leidde tot nog meer tref­ fers. Grote pechvogel van de middag was Yennick Berrevoets die met een hamstringblessure naar de kant moest. Voorafgaande aan dit duel waren CWO 2 en MVV 27 2 een 2­2­deling overeengekomen. De Maaslandse treffers waren van Jorrit Fortuyn en Ariën Oprel. De startopstelling: Jari Boon, Sem Maaswinkel, Lars Kloet, Quint van Stuivenberg, Jordi Lems, Fred van Maaswaal, Yennick Berrevoets, Michael Berrevoets, Lourens van Rooijen en Huib van Barneveldt. Tijdens de tweede helft kregen ook Aad Siranarasit, Mike van Uffelen, Jeffrey Wupkes, Rick Vijverberg en Jaco Buynink hun speelminuten.

DIOS verliest met ruime cijfers Na een reeks van een aantal mooie overwinning hebben de handballers van DIOS afgelopen zondag in eigen huis verloren van Olympia/DOS, de nummer 2 op de ranglijst. Na een half uur spelen stond het al 7­14 in het voordeel van de ploeg uit Oss en deze mar­ ge van 7 wisten zij ook in de twee­ de helft te behouden. De wedstrijd eindigde in 20­27. Komende zon­ dag speelt DIOS in Rotterdam te­ gen hekkensluiter Atomium ‘61. Langdurige blessure Wesley Stet, de aanvoerder van de ploeg uit Midden­Delfland zal voorlopig niet meer in actie ko­ men. Nadat hij in twee maanden tijd twee keer met een dikke en pijnlijke knie thuis zat, is nu na me­ disch onderzoek gebleken dat zijn voorste kruisband en meniscus gescheurd zijn. “Nadat ik er voor de tweede keer doorheen zakte, wist ik wel dat ik wellicht rekening moest houden met een langdu­

rige blessure. Maar dat ik nu een kruisbandreconstructie moet on­ dergaan en daarna een lange re­ validatie voor de boeg heb, is wel echt ontzettend zuur.” Wanneer de 31­jarige aanvoerder terug zal ke­ ren weet hij helaas niet. “Ik zal aan het begin van volgend seizoen nog niet fit zijn. En dus zal ik goed na moeten denken of ik tegen die tijd halverwege het seizoen nog terug wil en kan keren.” Coaching Het uitvallen van Stet viel ongeveer gelijk met het vroegtijdige vertrek van trainer Jules van der Donk en een vervanger is tot op heden nog niet gevonden. De coaching van de mannen van DIOS wordt dan ook sindsdien noodgedwongen overgenomen door de aanvoerder. “Ik sta natuurlijk veel liever in het veld dan langs de lijn, maar als ik op deze manier als nog een bijdra­ ge kan leveren voor het team dan doe ik dat uiteraard graag.”


31 januari 2019 De Schakel MiddenDelfland

Geen tegenprestatie bijstandsgerechtigden in Midden-Delfland ‘Om volwaardig mee te doen in onze samenleving is het spreken van de Ne­ derlandse taal onmis­ baar’. Aldus staats­ secretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgele­ genheid, in een reac­ tie op een onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Door Koos Hofland

Dat onderzoek onder Nederlandse gemeenten wees uit, dat de meeste gemeenten hun bijstandsgerechtigde inwoners waar nodig wijzen op de verplichting Nederlands te leren. Echter, een andere voorwaarde voor het ontvangen van bijstand is het leveren van een tegenprestatie. Slechts 40% van de gemeenten blijkt inderdaad zo’n tegenprestatie te verlangen. Participatiewet In de raadsvergadering van

iedereen meetelt”. Bij elke bijstandsaanvraag wordt getoetst of de betrokkene het Nederlands goed genoeg beheerst. Zo niet, dan wordt de verplichting opgelegd om het niveau te verbeteren. De gemeente biedt daarbij zo nodig ondersteuning. Bovendien wordt eenieder gevraagd mee te werken aan enige vorm van arbeidsparticipatie, zo nodig met behulp van scholing, reïntegratie- of participatie-trajecten. Ook wordt van mensen gevraagd vrijwilligerswerk te gaan doen.

januari wilde de heer André Gebben (VVD) wel eens weten hoe het op dat punt zit met de gemeente Midden-Delfland. De verplichte taaleis en de tegenprestatie zijn opgenomen in de Participatiewet; de staatssecretaris vindt het belangrijk dat gemeenten zoveel mogelijk in het werk stellen om hun burgers in de samenleving mee te laten doen (bijvoorbeeld door te werken) en niet aan de kant te blijven staan. Overigens bleek wel uit het CBS-onderzoek dat veel bijstandsgerechtigden al wel maatschappelijk nuttige activiteiten uitvoeren in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk. Iets dat door gemeenten ook wordt gestimuleerd en in die gevallen een reden kan zijn om geen (extra) tegenprestatie te verlangen.

Tegenprestatie niet nodig Uit het antwoord van de wethouder bleek verder dat Midden-Delfland behoort tot de gemeenten die niet actief overgaan tot het vragen van een tegenprestatie. “Omdat het niet nodig is”, aldus wethouder Renzen, “aangezien iedereen al actief bezig is met pogingen deel uit te maken van de maatschappij. Mocht het in een uiterst geval wel nodig blijken, dan kan het, maar tot nu toe is een tegenprestatie nog niet aan de orde geweest”, aldus de wethouder.

Zo nodig ondersteuning Wethouder Wendy Renzen liet weten dat de taaleis in Midden-Delfland wel serieus genomen wordt: “We vinden het belangrijk dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze samenleving en we willen dat

De plaat en jouw verhaal

|

Productiemedewerker / Teamleider 40 uur Wij zijn op zoek naar een enthousiaste loods-/productiemedewerker die flexibel en gemotiveerd is om direct aan de slag te gaan. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het versterken van ons team in de loods waar jij er, samen met jouw collega's, voor zorgt dat het reclamedrukwerk machinaal wordt samengevoegd tot een pakket en ben je inzetbaar voor overige werkzaamheden in de loods. Daarnaast kun je ingezet worden voor koerier werk. Dit bestaat uit het afleveren van folders/kranten met onze bedrijfswagen bij onze bezorgers (een rijbewijs is dus noodzakelijk). Uitbreiding naar leidinggevende werkzaamheden behoort tot de mogelijkheden. Functie-eisen:

Wij zoeken iemand die: - van aanpakken houdt - in het bezit is van een rijbewijs - Klantvriendelijk en collegiaal is - nauwkeurig werkt - geen 9 tot 5 mentaliteit heeft - flexibel inzetbaar is voor diverse werkzaamheden - de Nederlandse taal goed beheerst - in staat is binnen 20 minuten met eigen vervoer op locatie (Maasdijk) te komen - een heftruck kan besturen - rekenvaardigheid is een pré Is dit iets voor jou? Stuur dan nu je cv naar: info@broosverspreidingen.nl (alleen sollicitaties per mail worden in behandeling genomen)

Midden-Delfland Werkt

Kom dansen in de vernieuwde voetbalkantine De ‘Freestone­avon­ den’ van de jaren zeventig, tachtig en negentig zijn bekend en berucht in de hele regio. Op zaterdag 16 februari presen­ teert V.V. Schipluiden weer zo’n onvervalste dansavond. Op veler verzoek is er dit keer niet alleen muziek uit de zeventiger, maar ook uit de tachtiger jaren te horen. door José van Winden

Herinnert u zich deze nog? DF-coryfeeën zoals Leon van Zuijlen, Arnold Arkesteijn, Arian van Zuijlen, Ben Haring en Nico Alsem-

geest draaien op deze avond jouw muziek van vinyl. Graai zelf in de platenbakken van Disco Freestone en haal herinneringen op bij het hoesje van jouw favoriete plaat. Weet jij nog waar een rode, gele of blauwe sticker op een singletje voor stond?

Metamorfose De voetbalkantine heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Het is een sfeervol clubhuis geworden met een nieuwe vloer en meubilair. Dit is een mooie gelegenheid om het te komen bewonderen en weer eens gezellig bij te kletsen. Trommel je oude vriendengroep bij elkaar voor een onvervalst avondje Freestone.

Live Aid Dansen gaat vanzelf op de verlichte discovloer onder de spiegelbol. Bekijk concerten als Live Aid op een groot scherm of ga terug in de tijd in het 70/80’s museum. Uiteraard zijn er voor de oudere bezoekers voldoende zitplaatsen en is er een ruime parkeergelegenheid voor rollators. Houd je zelf de plaspauze in de gaten? Er zijn geen verzorgenden aanwezig om je te verschonen als dat nodig is.

Kaarten voor deze Disco Freestone Old School Part 2-avond kosten € 10,- en zijn te koop bij kapsalon Jos Haring en kapsalon Lejo, maar ook te bestellen via haringben@kabelfoon.nl en nalsemgeest@dalsem. nl. Om 20.30 uur gaan de deuren van het clubgebouw open.

Rode Kruis kleding inzameling Op maandagmiddag 4 februari van 13.30-15.00 uur kan er kleding, speelgoed, enz. ingeleverd worden bij de Notenbalk, Troelstraweg 13 te Maassluis. Speciaal verzoek van de Rode Kruis afdeling in Tirgâ Secuiesc, (Kezdivásárhely) Roemenië, pampers voor baby’s en volwassenen. Verder zijn erg welkom: warme schone kleding, b.v. jassen, truien en schoenen en regenlaarzen voor kinderen en volwassenen. Speelgoed voor baby’s en kinderen mag ook gebracht worden, tevens puzzels voor

kinderen en volwassenen. Ook worden schone dekens, slaapzakken, dekbedden, lakens, handdoeken, keuken linnen, e.d. ingepakt. Vrijwilligers sorteren en pakken alles in kartonnen dozen en die worden voorlopig opgeslagen in een droge ruimte. De breigroep heeft ‘wol’ nodig, zodat ze voor de arme kinderen voor een koude winter mutsen, handschoenen, sjaals en truien kunnen breien. Kijk even in de kasten en neem het mee! Vrijwilligers van de Rode

Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord en vrijwilligers van de Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely werken samen voor dit project. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord, telefonisch bereikbaar nr: 010-2342049 van 09.0012.00 uur op werkdagen of via info.nieuwewaterwegnoord@rodekr uis. nl. De volgende kleding inzameling zal zijn op: maandag 4 maart van 13.30-15.00 uur op boven vermeld adres.

11

Voor interessante en leuke banen in de regio Zoekt u personeel? Informeer naar de aantrekkelijke mogelijkheden. Tel. 0174 - 62 42 12 advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl

VOOR EEN: GEZONDER, SLIMMER, ZELFSTANDIGER AFRIKA! Help mee: www.hospitaalbroeders.nl


12

|

De Schakel MiddenDelfland 31 januari 2019

REVIUS MAVO

REVIUSLYCEUM

MAVO - MAASSLUIS

HAVO, VWO/ATHENEUM - MAASSLUIS

OPEN AVOND MAVO maandag 11 februari 19.00 - 21.00 uur

OPEN AVOND LYCEUM donderdag 14 februari 19.00 - 21.00 uur

locatie: Kastanjedal 2, Maassluis

locatie: Reviusplein 8, Maassluis

LENTIZ.NL

OLSTHOORN MAKELAARS

Uw Makelaar

GRATIS Waardebepaling

Thuis in uw regio

070 - 308 46 56 0174 - 70 60 20

Ervaren team van vastgoedspecialisten

info@olsthoornmakelaars.nl

Profile for WL Media

Md 2019 01 31  

Md 2019 01 31  

Profile for wlmedia