Page 6

6

|

De Schakel MiddenDelfland 17 januari 2019

De Hooipolder

Expositie Tavenu Maasland

Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Ook unieke eigentijdse Vergelijkt u onze prijzen gerust eens met die sieraden van nieuwe sieraden.

Loop eens binnen!

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Woonvreugd zoekt:

De expositie ‘Buiten’ wordt druk bezocht.

gezelligheidsmens in avonduren Zie www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl Stichting Welzijn Midden-Delfland

Tot en met zondag 27 janua­ ri is de tentoonstelling “BUI­ TEN” van teken­ en schil­ dergroep “De Vrijbuiters” te bezichtigen. In deze expo­ sitie is het werk te zien van 10 van de 12 leden van de groep. De exposanten zijn afkomstig uit het Westland en Den Haag. De schilde­ rijen van de Vrijbuiters zijn hoofdzakelijk en­plein­air

geschilderd, met landschap als thema. Eénmaal per week, gedurende het hele jaar, trekt de groep er op uit om op een geschikte locatie in en om het Westland bui­ ten te gaan schilderen. De groep laat zich inspireren door de steeds weer veran­ derende landschappen en luchten in alle jaargetijden. De werken die worden ge­

Foto: Tavenu

exposeerd bestaan uit olie­ verfschilderijen en enkele pasteltekeningen. U kunt de expositie bezich­ tigen van t/m 27 januari in Museum Tavenu, Pynas­ plein 5, Maasland. Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 14:00­17:00 uur.

‘Boer van de toekomst’ gezocht Publicatie ontwerpbeschikking Wet milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor een verzoek voor ontheffing artikel 10.63 van de Wet milieubeheer (Wm). Het verzoek betreft een ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid, van de Wm genoemde verbod op het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, in dit geval bermmaaisel, buiten een inrichting. De locatie betreft Broekpolderweg 3, 3155 EP te Maasland. Zienswijze en inzage De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 17 januari 2019 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00531096, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl. Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Midden-Delfland. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De gemeente Midden-Delfland is op zoek naar een agrarische ondernemer om in de Zuidbuurt een ‘boerderij van de toekomst’ te exploiteren. Met dat project, (getrokken door Midden-Delfland, maar uit te voeren samen met Vlaardingen en Maassluis) wordt beoogd het agrarische karakter van het gebied een nieuwe impuls te geven. Door Koos Hofland

Ooit waren er vijftien melk­ veehouders gevestigd, maar vandaag de dag wordt het gebied vooral gebruikt voor ruwvoerwinning, bestemd voor melkveebedrijven el­ ders. Vorige week dinsdag stond het onderwerp op de agenda van de raadscom­ missie. Verbinding met de stad Eind 2017 wees de provin­ cie Zuid­Holland het Mid­ den­Delflandse gebied aan te aan als (eerste) ‘Bijzon­ der Provinciaal Landschap’. De provincie gaf daarbij wel

meteen de opdracht mee om ‘meer over de grenzen van het gebied heen te kij­ ken om wat Midden­Delf­ land aan groene kwaliteiten te bieden heeft beter aan te laten sluiten bij het stede­ lijke groen en de stedelijke behoeften aan groen’. Of­ tewel: zoek de verbinding met de stad en laat bewo­ ners van omliggende steden ook kennis maken met en genieten van de landschap­ pelijke kwaliteiten van Mid­ den­Delfland. Versterking Eén van de manieren om dat te doen wordt dus de boerderij van de toekomst in de Zuidbuurt, ten zuiden van Maasland. Vanouds een gebied met veel melk­ veehouders, maar die zijn van lieverlee vertrokken, waardoor versnippering en verrommeling optreedt. Bo­ vendien wordt gevreesd dat de Blankenburgtunnel even­ eens de landschappelijke kwaliteit zal aantasten. Vol­ gens het gemeentebestuur gaat een nieuw, modern melkveebedrijf, gewoon met koeien in de wei, weer een versterking betekenen voor het agrarische land­ schap en voor de lokale economische en ruimtelijke kwaliteit van de Zuidbuurt.

Beleving Voorzien wordt dat een nevenactiviteit nodig zal zijn om de boerderij ren­ dabel te laten zijn. Gedacht wordt aan een camping of een B&B of een winkel met boerderijproducten of nog iets heel anders ­ als het maar een vorm van ‘be­ leving’ oplevert, waarmee boeren en burgers en ste­ delingen meer wederzijds begrip voor elkaar zullen kunnen opbrengen. De nu volgende tweede fase van het project wordt benut voor marktverkenning; onder an­ dere wordt een geschikte ondernemer gezocht. Raadscommissie De meeste leden van de raadscommissie konden wel instemmen met de plannen, zij het dat André Gebben (VVD) vond dat het de gemeente geen geld mocht kosten, dat Pieter Scholtes (D66) zich afvroeg wat het nut voor de lokale economie zou zijn (aan­ gezien de boerderij op het grondgebied van Vlaardin­ gen komt) en dat Ed Roeling (Mijn Partij) er helemaal niets in zag. In de raads­ vergadering van 22 januari zal de boerderij van de toe­ komst opnieuw onderwerp van gesprek zijn.

Week van Gebed voor de Eenheid 2019 Doe méér voor

MOLENS molenfonds.nl

Dit jaar wordt in een Oecu­ menische kerkdienst aan­ dacht geschonken aan het thema: Oprecht zijn. De dienst zal zijn op zondag 20 januari om 10.00 uur in de R.K.kerk in Den Hoorn. Voorgangers zullen zijn: pastor J.Lamberts en do­ minee B.Lamain. Organist: dhr. A. Moerman. Muzikale

medewerking: De Cantorij. Het thema “Oprecht zijn” is gehaald uit het boekje dat dit jaar is samenge­ steld door de Indone­ sische kerken. Een thema waar veel aan vast zit; bedrog en oneerlijkheid richten zoveel schade aan. Samen met de beide voor­ gangers heeft de oecume­

nische stuurgroep deze dienst voorbereid. Er is kinderwoord/ne­ ven­dienst, en voor de allerkleinsten is er oppas geregeld. Na afloop kunnen we el­ kaar nog ontmoeten bij koffie/thee of limonade.

Profile for WL Media

Md 2019 01 17  

Md 2019 01 17  

Profile for wlmedia