Page 1

Bedrijfsuitje? WC-POT-RACE!

‘Je Kan De Pot Op’ Kijk op www.detuinderij.nl voor al onze unieke activiteiten Gemeentenieuws

13e jaargang 4 oktober 2018

2,3

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Lintje voor de heer Van Rooijen Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Veroordelingen na cokevondst in loods Vrij-Harnasch De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag twee mannen veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar voor het bezit van 615 kilo cocaïne. De drugs was opgeslagen in een loods aan de Vrij-Harnasch in Den Hoorn en werd op 9 november ontdekt bij een inval. Het zou gaan om de grootste drugsvangst van de politie in de Haagse regio vorig jaar. De officier van justitie eiste eerder vijf jaar cel tegen Bart M. uit Bussum en Hagenaar Brent van D. De rechtbank kwam tot het oordeel van vier jaar. Bij M. werd daar nog een half jaar van afgehaald, vanwege een vormfout. Een derde verdachte, Hagenaar Stefano Z., is vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat hij wist dat de andere twee mannen cocaïne in zijn loods hadden opgeslagen. Er was aanvankelijk 2,5 jaar cel tegen hem geëist. Op de bewuste bewuste avond van 9 november viel rond 21.30 uur een arrestatieteam binnen. Bij de inval werden 31 dozen met cocaïne gevonden. Daarnaast werd ook vijf kilo coke ontdekt, die in een grote boodschappentas zat. De drugs hadden een straatwaarde van 16 miljoen euro.

Vind ons leuk!  DeSchakelMD

8 t/m 14 oktober: Veiligheidsweek. 13 oktober Veiligheidsmarkt! Zie elders in deze krant

Burgemeester A.J. Rodenburg heeft op 27 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Van Rooijen ontving deze naar aanleiding van zijn bijzondere inzet voor de samenleving gedurende geruime tijd. Hij kreeg van de burgemeester de versierselen opgespeld die horen bij deze eervolle onderscheiding. Burgemeester Rodenburg reikte de Koninklijke onderscheiding uit tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Reuma Patiëntenvereniging Delft. De heer Van Rooijen werd waarnemend voorzitter bij de oprichting van de Reuma Patiëntenvereniging Delft. Uiteindelijk bleef hij jarenlang voorzitter en was hij daarna actief als bestuurslid. Zo’n dertig jaar zette hij zich in meer of mindere mate in voor de vereniging. Naast zijn inzet voor de Reuma Patiëntenvereniging Delft werd de heer Van Rooijen ook geroemd vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor de Adelbertkerk. Lid in Orde van Oranje Nassau De heer Van Rooijen is bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor de samenleving.

Vorige week donderdag werd het lintje uitgereikt.

Foto: Hans de Lijser

Techniek is ‘onwijs gaaf!’ De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de drie basisscholen in Maasland boften enorm vorige week. Zij konden in een imposante truck allerlei proefjes doen en experimenteren met techniek. Weet je hoe gaaf dat is! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Van verre zie je de gigantische truck al staan op het MVV terrein. Een super vrachtwagen die met een druk op de knop een tweede verdieping en allerlei uitschuifmogelijkheden realiseert. En als je het ‘terras’ oploopt en naar binnen mag, dan val je van de ene verbazing in de andere. De schoolkinderen zijn druk in de weer met van alles en nog wat. Eens kijken hoe een verwarmingsketel werkt. En hoe kun je met licht een vliegtuig-

10/10/2018 DAG VAN DE DUURZAAMHEID Energiebesparing doen we met z’n allen. Doet u mee? Lees meer in deze krant.

je laten vliegen? Weet jij hoe een transportband werkt? Experimenteren In deze mobiele experimenteerruimte kunnen kinderen zich geweldig uitleven en aan techniek snuffelen. Lampjes laten branden, problemen oplossen, iemand op afstand via Augmented Reality laten meekijken en nog veel meer bijzonder uitdagende foefjes en proefjes. De truck is van OTIB, een opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Zij willen kinderen al vroeg in hun jeugd laten kennismaken met techniek. Tenslotte zijn er heel veel mankrachten tekort voor allerlei vakmanschap waar techniek bij komt kijken. Marleen en Jeffrey Mosterd zijn beiden werkzaam en geinteresseerd in techniek en dankzij hun initiatief kon de Technobiel naar Maasland komen. “Een onwijs gave ervaring!” zo zeiden de kinderen.

De leerlingen van meester Sander met Jeffrey en Marleen.

Foto: GvW-T

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Delft, Westland en omstreken. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

Gemeenteberichten Donderdag 4 oktober 2018

week 40

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 25 september 2018 genomen heeft. Voorstel inzake derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 De gemeenten in Haaglanden stellen voor de besluitvorming over het al dan niet continueren van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 twee jaar later dan gepland te laten plaatsvinden. Daarnaast stellen zij voor de huidige netwerksamenwerking rond beleidsvoorbereiding met dezelfde periode te continueren. Alle aandacht gaat daarmee naar de inhoud en te bereiken doelen. De raad stemt met het voorstel in. Voorstel beschikbaar stellen krediet en uiten zienswijzen/ bedenkingen inzake voornemen tot privaatrechtelijke handeling De gemeente sloot in 2017 een koopovereenkomst met de firma Verboon Maasland met als doel de bedrijfslocatie aan de Molenweg 12 in Maasland aan te kopen. Door middel van de aankoop van de bedrijfslocatie en de vaststelling van het bestemmingsplan Kralingerhoek – Verboon kon de firma Verboon Maasland zijn bedrijf verplaatsen naar Kralingerhoek. Bij de nadere uitwerking is in overleg met de firma Verboon Maasland en de Combinatie Kralingerhoek gesproken over een andere werkwijze om de verplaatsing te bewerkstelligen en daarmee de doelstellingen van zowel de gemeente als de twee ondernemers te realiseren. De werkwijze houdt het volgende in. De gemeente, de firma Verboon en de Combinatie Kralingerhoek sluiten een drie partijen overeenkomst. In deze overeenkomst wordt geregeld dat de gemeente de bedrijfslocatie koopt van de Combinatie Kralingerhoek en deze in erfpacht uitgeeft aan de firma Verboon Maasland. De voorgenomen aankoop is niet opgenomen in de begroting en past niet binnen bestaande budgetten / programma’s, zoals bijvoorbeeld het grondinstrument of sanering verspreid liggende glastuinbouw. Voor de aankoop van de bedrijfslocatie is daarom een investeringskrediet noodzakelijk. De raad stemt in met voorstel. Voorstel uitwerking koersbepaling centrum Maasland Op 23 januari 2018 heeft de raad de koers bepaald voor de ontwikkeling van het centrum van Maasland, waaronder de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling en de voorgestelde vervolgstappen. Voor de verdere uitwerking is een budget van € 100.000,-- ter beschikking gesteld. Het college heeft met brieven van 23 februari en 17 mei 2018 de raad geïnformeerd over de voortgang en de uitwerking van de diverse deelprojecten. Om verdere stappen te kunnen zetten en verdere voortgang te kunnen waarborgen vraag het college thans een aantal besluiten te nemen. Deze hebben betrekking op diverse deelprojecten en de daaraan verbonden investeringen en opbrengsten. De belangrijkste is het voornemen tot verkoop van oude gemeentehuis te Maasland. De raad stemt met het voorstel in. De fracties Mijn Partij, D66 en PvdA zijn tegen.

Aanvragen en Besluiten

Gemeentelijke jaarrekening 2017 Het jaarverslag en de jaarrekening vormen de afronding van de jaarlijkse budgetcyclus. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af. De gestelde doelen zijn opgenomen in de Begroting 2017-2020 met als thema Inspireren en verbinden – Investeren in de toekomst. De Jaarrekening 2017 sluit met een batig resultaat van € 218.897. In hoofdstuk 1.3 van de Jaarrekening 2017 is een voorstel opgenomen voor de bestemming van dit resultaat. In 2017 zijn wij gestart met de implementatie in onze bedrijfs-processen van de gewijzigde regels rond Europees aanbesteden. Het vergt ook in 2018 nog tijd en inspanning om op dit vlak volledig te voldoen aan de geldende wet-en regelgeving. Voor 2017 (en mogelijk 2018) betekent dit dat de accountant geen goedkeurend rechtmatigheidoordeel geeft over de jaarrekening. De raad stemt met het voorstel in. Voorstel periodieke begrotingswijziging 2018-07 In de vergadering van 26 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van de planning- en controlecyclus. In hetzelfde voorstel is als eerste product uit de gewijzigde p&c cyclus de Periodieke Begrotingswijziging 2018-5 vastgesteld. De gewijzigde p&c cyclus bevat tevens de invoering van een halfjaarrapportage. Deze is geïntegreerd in Periodieke Begrotingswijziging 2018-7 en geeft inzicht in de realisatie van de budgetten (per taakveld) per 1 juli. De voorliggende begrotingswijziging kent een nadelig resultaat van € 370.875; De raad stemt in om dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve. Motie Kinderpardon Op initiatief van de fractie CDA neemt de raad een motie aan over de uitwerking van het zogenaamde Kinderpardon. Fractie PvdA is tegen en de fractie Mijn Partij is van mening dat de raad niet over dit onderwerp gaat. Motie verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedsel Op initiatief van de fractie PvdA neemt de raad een motie aan die protesteert tegen de BTWverhoging. De fracties Mijn Partij en VVD zijn van mening dat de raad niet over dit onderwerp gaat. Benoeming burgercommissieleden De voorbereiding van de beraadslagingen en besluitvorming door de gemeenteraad vindt onder andere plaats door het bespreken van de voorstellen en ander onderwerpen in de raadscommissie. Op verzoek zijn door de raad zijn twee nieuwe leden benoemd, te weten: De heer H.M. van der Kooij (ChristenUnie) Mevrouw V van ‘t Westeinde (CDA)

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is aangevraagd voor het legaliseren van een onderkeldering van een bestaande woning aan de Zwethkade Zuid 3b, 2635 CY Den Hoorn. - Vergunning is aangevraagd voor het realiseren van een verdiepingsvloer in een loods aan de Lotsweg 12, 2635 NB Den Hoorn. - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan Kleijweg nabij huisnummer 8, 2635 BR Den Hoorn. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het vellen van een paardenkastanje nabij Harnaskade 20, 2635 CB Den Hoorn. - Vergunning is verleend voor het wijzigen van de eerder verleende vergunningen aan de Meerkamp 5, 2635 BE Den Hoorn. - Vergunning is verleend voor het verwijderen van de voorbelasting en het aanleggen van een bouwweg

www.middendelfland.nl

aan de Achterdijkshoorn nabij huisnummer 24 (2635 MK- tussen Achterdijkshoorn, Wouseweg, Gantel en Harnaschdreef) in Den Hoorn. - Vergunning is verleend voor het realiseren van een nieuwe laadkuil aan de Hooipolderweg 1, 2635 CZ Den Hoorn.

- Vergunning is verleend voor het vellen van een kastanje aan de Oostgaag 49, 3155 CE Maasland. De boom is ernstig aangetast en levert mogelijk een gevaar op. De vergunninghouder mag de vergunning direct gebruiken. OVERIGE

OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van een asbesthoudende plaat aan de Oranjelaan 4, 2635 JL Den Hoorn. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Koningin Wilhelminalaan 38, 2635 HN Den Hoorn.

Maasland BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Beslistermijn is verlengd van de vergunningsaanvraag voor het oprichten van een veldschuur aan de Oostgaag 24a, 3155 CG Maasland. - Vergunning is verleend voor het oprichten van een veldschuur aan de Oostgaag 24a, 3155 CG Maasland.

Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Kluisweer 21, 3155 BJ Maasland.

Schipluiden BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het wijzigen van het gebruik van de kantine naar kinderdagverblijf aan de Woudseweg 178b, 2636 AW Schipluiden. - Vergunning is verleend voor het vellen van diverse houtopstanden naast de berm Gaagpad en nabij Gaagweg 7, 2636 AJ Schipluiden.


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 4 oktober 2018

Papierinzameling in Maasland Op vrijdag 5 oktober kunnen de inwoners van Maasland hun oud papier weer aan de weg zetten. In Maasland zamelen MVV’27 en CKC ODO het papier in.

Volkstuin te huur aangeboden Op het gemeentelijke volkstuinencomplex aan de Oude Woudseweg in Den Hoorn is per direct een volkstuin vrij met een oppervlak van ongeveer 343m². Inwoners van Midden-Delland krijgen voorrang bij de toewijzing. De toewijzing vindt plaats op basis van het uitgangspunt “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via kblom@middendelland.nl. Verdere informatie kunt u krijgen via telefoonnummer: ( 015)380 41 99.

Vervolg Aanvragen en Besluiten Geheel Midden-Delfland OVERIGE Beleidsregels - Op 11 september heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende beleidsregels en documenten vastgesteld: • Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 • Beleidsregels beschut werk gemeente MiddenDelland 2018 • Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Midden-Delland 2018 • Normenlijst bijzondere bijstand 2018 Als iemand een uitkering ontvangt via de gemeente, moet hij of zij alle informatie doorgeven, die van belang is op het recht op uitkering. Het college legt een boete op, als de uitkeringsgerechtigde zich niet aan deze inlichtingenplicht houdt. In de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 ligt vast hoe het college omgaat met het opleggen van deze boetes. Beschut werk is voor personen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding nodig hebben om te kunnen

|

3

week 40

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, grafiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelland.nl/melding

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad oktober 2018 in werking getreden. werken. De gemeente biedt ‘beschut werk’- plekken - Op 25 september heeft het college van aan. In de Beleidsregels beschut werk gemeente burgemeester en wethouders de volgende Midden-Delland 2018 ligt onder andere vast hoeregelingen vastgesteld: veel ‘beschut werk’-plekken het college aanbiedt. • Subsidieregeling Muziekverenigingen 2019-2021 Ook is opgenomen hoe het college omgaat met het • Subsidieregeling Zangverenigingen 2019-2021 werkgeverschap, de arbeidsvoorwaarden die gelden Beide subsidieregelingen treden per 1 januari 2019 en in welke situaties de ‘beschut werk’-plek wordt in werking. gestopt. • Regeling tot tweede wijziging van de Personen met een laag inkomen en weinig Subsidieregeling Organisatiespeciieke vermogen hebben recht op een vergoeding voor jaarsubsidies 2017 bijzondere, noodzakelijke kosten. In de Beleidsregels De regeling tot tweede wijziging treedt per bijzondere bijstand gemeente Midden-Delland 11 oktober 2018 in werking. 2018 is opgenomen welke personen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en voor welke kosten bijzondere bijstand mogelijk is. In de Normenlijst bijzondere bijstand gemeente Midden-Delland 2018 ligt de hoogte van de maximum vergoedingen Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s gevoor veel voorkomende kosten vast. noemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten Alle bovenstaande beleidsregels zijn op 1 oktober worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het 2018 in werking getreden. elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u - Op 18 september heeft het college van burgemeesopzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële beter en wethouders de Regeling aan huis inzameling kendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt huishoudelijk afval vastgesteld. De regeling is voor u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, mindervalide inwoners van de kernen van Middeneen zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Delland. In de regeling staat omschreven aan welke Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant voorwaarden u moet voldoen om van de regeling Contact Centrum via (015) 380 41 11. gebruik te kunnen maken. De regeling is per 1

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

MEGA OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821

HELP!

zaterdag 27 + zondag 28 oktober

FEIJENOORDSTADION 250 kramen per dag Open van 10-16 u, gratis parkeren.

INFO 06-53.777.967

HELP!

HELP!

#samenvoordieren

HULP!

WORD DONATEUR OF KOM IN ACTIE!


4

|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

Familieberichten

familieberichten

Al

30

jaar!

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

“Samen voor een uniek afscheid.” Free Hanemaaijer en Marjo van der Schoor

Met de DLE-calculator weet u het direct. Kijk op www.de-laatste-eer.nl en vul de calculator in.

‘Ik wil een tesla rouwauto bij mijn uitvaart!’

24 uur per dag bereikbaar 06-12709031

‘Is dat wel te betalen?’

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

www.uithandenuitvaart.nl

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Doe méér voor Vanuit het hart met oog voor detail

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

MOLENS molenfonds.nl

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Dit was september Zo Weekend Begin je weekend goed met Zo Weekend. Rij je naar huis op vrijdag, luister dan tussen 16.00 uur en 18.00 uur naar Daan Prins en knal je weekend in.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht..

WOS Sport Komend weekend speelt korfbalvereniging Valto thuis tegen Swift. De dames van Quintus nemen het op tegen Dalfsen. Bekijk de beelden a.s. maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Komend weekend is Dit was.. weer op televisie. In Dit was september bespreekt Rob Veenman de actualiteit van de afgelopen maand met 4 gasten. Begin deze maand was Gerrit Malipaard in het nieuws omdat hij samen met KNVB-directeur Eric Gudde het plan heeft voor een complex voor diverse sportverenigingen in Maassluis West te realiseren en opende ook nog eens een hotel. Het nieuwe Westlandse college werd in april gepresenteerd, met daarin zes nieuwe wethouders. Deze maand presenteerde zij het WestlandProgramma. En bij het leven als wethouder horen de nodige officiele taken. Zo mocht Karin Zwinkels deze maand haar eerste lintje door knippen, waarmee ze de nieuwe drijvende steigers van de jachthaven opende. Aan het eind van deze maand was Zwinkels ook al in het nieuws omdat zij een

leegstandsmakelaar wil inzetten om de zorgelijke winkelleegstand in Westland te bestrijden. ‘The Death Car’ is de eerste professionele film die de jongens Stef van Baarle en Gijs Koene deze maand uitbrachten. Het verhaal dat Stef en Gijs hebben verfilmd bevat de nodige spanning en heeft aan het eind een spannende twist. Regionale wielrenners hadden de afgelopen maanden een nieuwe uitdaging: de Maeslantkering Challenge. Het doel is om deze 250 meter lange zo vaak mogelijk op één dag te beklimmen. De challange begon als grap op Facebook, maar werd de afgelopen maanden serieus opgepakt. Wielerwinkel Van Scheijndel in ‘s-Gravenzande heeft een bijzondere prijs gekoppeld aan de actie en vanavond gaat hij deze uitreiken aan de winnaar..

Herexamen Vanaf dit weekend is een nieuw seizoen van Herexamen te zien op WOS TV. 6 nieuwe afleveringen waarin kandidaten hun rijbewijs inleveren bij presentator Jeroen Toet en een herexamen moeten afleggen. De kandidaten hebben net als voorgaande jaren rijinstructeur Rene naast zich in de auto zitten. Rene zijn bijnaam is Terror Rene, dus makkelijk gaat het

niet worden. Natuurlijk ontbreekt ook het theorie-examen niet. Wie zal er slagen en wie moet er lopend naar huis. Je ziet het vanaf vrijdag 19.00 uur op WOS TV.

Water in Zicht

De documentaire ‘Water in Zicht’ is een doorlopende ontdekkingsreis naar water uit onze regio. In de documentaire gaan we boven en onder water op onderzoek uit naar nieuwe ontwikkelingen in het water en het waterbeheer. Spontane ontmoetingen in de natuur en stad worden afgewisseld met mooie verhalen van bijzondere

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

mensen die werken, wonen of leven met water. Een documentaire waarin het water tegen je televisiescherm aanklotst. Want water is overal en is er ook altijd al geweest. ‘Water in Zicht’ is vanaf 19 september elke woensdagavond om 19:30 te zien op WOS TV


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Collectanten MS Fonds gezocht Van 19 tot en met 24 november 2018 organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte multiple sclerose (MS). MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Er worden nog collectanten gezocht die tijdens de collecte week langs de deuren willen gaan. Kijk voor meer informatie op de website www.mscollecte.nl. Aanmelden is ook via deze website mogelijk.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

Eerste deel populieren Kraaiennest gekapt De geplande kap van het eerste deel van de populieren in het Kraaiennest is vorige week uitgevoerd. In april kreeg Staatsbosbeheer Hof van Delfland een kapvergunning voor het kappen van 236 populieren in recreatiegebied het Kraaiennest. Na overleg met verschillende organisaties is in juli besloten eerst alleen de bomen op de grote parkeerplaats te kappen. De rest van de bomen wordt pas gekapt als er plannen voor herplant gemaakt zijn. Uitgestelde werkzaamheden Staatsbosbeheer vroeg bij de gemeente Midden-Delfland een kapvergunning aan voor het kappen van 236 populieren in het Kraaiennest. Het grootste gedeelte van deze bomen is niet meer veilig. Bij harde wind kunnen grote takken of zelfs hele bomen afbreken. Staatsbosbeheer wil de populieren daarom vervangen. De gemeente beoordeelde de aanvraag en verleende de vergunning. Een aantal organisaties uit Midden-Delfland tekenden echter bezwaar aan tegen de vergunning. Uiteindelijk is er een akkoord bereikt over de kap en de herplant. Afgesproken was dat er pas bomen gekapt zouden worden als er plannen voor de nieuwe herplant bekend zijn. Uitzondering hierop zijn de populieren op de parkeerplaats, deze worden eerder gekapt omdat deze het grootste risico vormen. De kap

Het eerste deel van de populieren in het Kraaiennest is gekapt.

van de bomen was eerder uitgesteld, maar is nu dan toch van start gegaan. Herplant en herinrichting Staatsbosbeheer werkt aan een herplantingsplan ter compensatie van de gekapte en te kappen populieren. Bij het kappen van bo-

• Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

(Advertorial)

Peeters & Vermeulen makelaars | taxateurs

Historisch pand in Maasland wordt modern makelaarskantoor Makelaars en taxateurs Edward Peeters en Marco Vermeulen zetten hun samenwerking voort in een historisch pand in Maasland. Het pand is getransformeerd tot een modern makelaarskantoor. Peeters en Vermeulen hebben sinds begin van dit jaar al de krachten gebundeld en een veelzijdig makelaarskantoor op de markt gezet. Het kantoor verzorgt aan- en verkopen en taxaties van woningen en bedrijfsruimten in de hele regio. Met hun jarenlange ervaring in het makelaarsvak hebben zij veel kennis van de regionale vastgoedmarkt. Zo is Edward Peeters Makelaardij sinds 1974 een bekende naam in Maassluis en omstreken. De afgelopen maanden hebben de heren hun gezamenlijke naamsbekendheid uitgebouwd. "We werken echt met passie, plezier, energie en liefde voor het vak." Verhuizing Het nieuwe kantoor aan de 's-Herenstraat 54 in Maasland is veel toegankelijker dan de oude locatie. "Ons kantoor in Maassluis aan het Kerkplein bleek te klein om onze diverse diensten aan te blijven bieden", geeft Edward aan.

"Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie met een etalage om ons aanbod te presenteren, meer werkplekken en een ruimte om een klantgesprek te kunnen houden." Marco: "Dit pand is lekker licht en heeft alles wat we wensen. Hier kan iedereen binnenlopen voor een vraag. Daarbij helpen we mensen graag in iedere fase van een aankoop, verkoop of taxatie. Ons nieuwe kantoor is begin september geopend, vanaf nu heten wij iedereen meer dan van harte welkom!" Transparant en open Beide makelaars zijn gecertificeerd makelaar en taxateur voor het taxeren, verkopen en aankopen van woningen en bedrijfsruimten. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening: van full-service met een persoonlijke aanpak tot maatwerk. De basis blijft helder, transparant en open. De taxatierapporten en bedrijfsmatige taxaties voldoen aan de eisen van de valide instituten en brancheorganisaties. Het makelaarskantoor is telefonisch bereikbaar via 010-5924444 of per mail via info@pvmakelaars.nl. Meer informatie is te vinden op www.pvmakelaars.nl.

Foto: L. Verhoeven

men is er bijna altijd een plicht tot herplant, de voorwaarden kunnen echter variëren. Om het gebied in de toekomst zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de toekomstige gebruikers, worden de Midden-Delfland vereniging, KNNV en de Bomenstichting betrokken bij de nieuwe plannen. Ook de gemeente Midden-Delfland is nauw betrokken. De herplantplannen moeten namelijk aansluiten op de herinrichting voor het hele gebied, waar de gemeente momenteel over nadenkt.

Mantelzorg waardering U bent in de eerste plaats ouder, echtgenoot, zoon of dochter. Als uw naaste chronisch ziek of gehandicapt is, betekent dat wel meer dan gebruikelijke zorg: ‘mantelzorg’. De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk dat mantelzorgers erkenning krijgen voor de belangrijke rol die zij vervullen. Mantelzorgers ontvangen daarom een individuele waardering in de vorm van een cadeaubon. Deze erkenning is bedoeld voor: Mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Midden-Delfland, het betreft langdurige en intensieve zorg (minstens 8 uur per week, langer dan 3 maanden). De mantelzorger moet ingeschreven staan bij Mantelzorg Midden-Delfland. Aanmelden kan via de website mantelzorgmiddendelfland.nl/informatie/aanmelden, of via email s.janssen@swmd.nl of bij één van de kantoren van St. Welzijn Midden-Delfland, SWMD (Hofsingel 18 in Maasland of PWA Hof 2 in Den Hoorn). U dient vóór 31 oktober aangemeld te zijn om de waardering van 2018 te ontvangen. www. mantelzorgmiddendelfland.nl

Collecte Nierstichting Maasland Van 16 tot en met 22 september is er voor de Nierstichting gecollecteerd. De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. De opbrengst van de collecteweek was dit jaar € 2.898,99. De Nierstichting bedankt iedereen die heeft meegewerkt.

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 7 oktober 10.00 uur Oude Kerk: ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal, kinderkerk, jeugdkerk 10.00 uur Singelhof: ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal voor ouderen R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 7 oktober 09.30 uur: gezinsviering met samenzang. Voorgangers: pastor J. Lamberts en pastor D. Verbakel. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 7 oktober 10.00 uur: ds. Ezinga, Lunteren (Israël zondag) Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 7 oktober 10.00 uur Dorpskerk: ds. E. Dibbets-van der Roest. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 6 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met koor Horizon. Voorganger: pastoor D. Verbakel. Zondag 7 oktober 10.30 uur: kindervertelviering. 19.00 uur: rozenkransgebed. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 7 oktober 10.00 uur Woudtse kerk: ds. C. M. Schreuder, Maassluis. 19.00 uur De Rijstuin: dr. A. C. Verweij, ‘s-Gravenzande. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 6 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. dameskoor Con Amore. Zondag 7 oktober 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. de mannencantorij. Voorganger: pastor D. Verbakel.

5


6

Boerenoogstfeest |

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

Zaterdag 13 oktober 12.00 tot 16.30 uur

Bomenverhalen uit Midden-Delfland

SCHAAPSKUDDE VOCKESTAERT Woudweg 26 Schiedam

BoerenN tzaak Toegang is gratis

Historicus Jacques Moerman en wethouder Hans Horlings tijdens de expositie.

In Museum Het Tramstation in Schip­ luiden is afgelopen vrijdag een nieuwe tentoonstelling ge­ opend; ”Bomenverha­ len uit Midden­Delf­ land”. Karakteristiek voor onze gemeente is de knotwilg, maar er zijn nog veel meer bomen waar veel over te vertellen valt. Op zondag 7 vindt om 14.30 uur een rond­ leiding in het mu­ seum plaats. Centraal staan bijzondere geschiedenisverhalen over bomen. Door Gemma van WindenTetteroo

Bomen zijn beeldbepalend voor Midden-Delfland. Recent is er een inventarisatie gemaakt van beschermwaardige bomen in het gebied. Maar er zijn ook boeiende verhalen te vertellen rondom bomen. Daarom heeft de Historische Vereniging oud-Schipluiden er een tentoonstelling aan gewijd in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. De bezoekers worden meegenomen in bomenverhalen uit heden en verleden. De kastelen, buitenplaatsen en de dominee van ‘t Woudt hadden uitgebreide tuinen en boomgaarden. Bij boerderijen en langs de polderwegen stonden vroeger veel knotwilgen. Reeds in de IJzertijd werd dit hout voor de bouw van woningen gebruikt. Kasteel Keenenburg is voor een deel op scheepshout gebouwd. In Den Hoorn

Foto: GvW-T

stonden vier houtzaagmolens, waar veel bomen werden verwerkt. 7 oktober rondleiding Daarnaast vind je overal nog sporen van houtbewerking. De dorpen van Midden-Delfland bezaten timmerwerkplaatsen en wagen- en rijtuigmakerijen. Afnemers van de houtproducten waren vooral boeren uit de omgeving. Geen wonder dus dat er een hele expositie aan dit stukje van de geschiedenis is gewijd. Liefhebbers van bomenverhalen zijn van harte welkom in het museum en met name voor de rondleiding van zondag 7 oktober a.s. De openingstijden van het museum zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. De expositie is de komende maanden te bewonderen.

Ouderendag mooi verlopen Midden­delfland is zuinig op de senioren die hun sporen in het verleden ruimschoots verdiend hebben. Daarom worden de ouderen in de drie dorpen ook jaarlijks op een leuke dag ge­ trakteerd in de herfst. Door Gemma van WindenTetteroo

De Ouderendag werd in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden uitbundig gevierd. Het begon vrijdag al

toen de senioren van Den Hoorn uitgenodigd waren in de kantine van SV Den Hoorn. “We vinden het ontzettend leuk om ze eens heerlijk te verwennen,” zegt een van de vrijwilligers die met een schaal belegde broodjes rondloopt. De ouderen hebben een mooi programma. Uiteraard eerst koffie met wat lekkers en de diverse toespraken. Daarna kwam herder Lex Thoen met een prachtige powerpoint om de vele kanten van zijn functie te laten zien. Uitdaging “Het was zo interessant. Hij kan heel goed vertellen,”

De senioren genieten er duidelijk van.

zegt een bezoekster. “Lex vertelde ook over autistische kinderen die bij de schapen rust vinden. Die er een uitdaging in zien om de hond van de herder orders te geven om zodoende de schapen te leiden.” De schaapsherder vond duidelijk een dankbaar gehoor. Na de borrel en de bitterballen was er een gezellige gezamenlijke lunch. Vervolgens zorgde de ukeleleband De Elastic Stockings voor de vrolijke noot. Ook in de andere dorpen was een mooi programma opgesteld en de senioren hebben weer heel wat om over na te praten.

Foto: GvW-T


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Beste zebravinken en lonchura’s in Maasland Van 11 t/m 13 oktober worden de beste zebravinken en lonchura’s van Zuid-Holland in Maasland bijeengebracht. In totaal zullen 630 vogels op jacht gaan naar de Zuid-Hollandse titels. Behalve de showvogels zullen er ook verschillende soorten vogels te koop worden aangeboden. Zebravinken behoren tot de meest bekende en populaire vogels voor vogelliefhebbers. Onder de latijnse

naam lonchura’s vallen bekende soorten als de Japanse meeuw, rijstvogel en het zilverbekje. Ook minder vaak voorkomende soorten als rietvinken en nonnen zullen te bewonderen zijn in Maasland. Kwekers van deze vogels hebben zich verenigd in de Nederlandse Zebravinken Club en de Japanse Meeuwen Club. Inmiddels zijn kwekers in staat geweest om tientallen verschillen-

de kleurslagen tot stand te brengen. Tijdens de vogelshow in Maasland zullen meerdere Nederlandse maar ook wereldkampioenen te bewonderen zijn. De show aan het Doelpad 5 is geopend op donderdag 11 oktober vanaf 20.30 uur. Op vrijdag zijn de vogels te bezichtigen van 12.00 tot 22.00 uur. Zaterdag zijn de deuren geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

|

WOENSDAG 10 OKTOBER, 14.15 UUR

DE KICKERTHOEK IN DEN HOORN GRATIS TOEGANG - WWW.DOORDUYNMODE.NL

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair

Maaslandse dichter schrijft gedicht voor kinderboek De Maaslandse dichter Jeroen den Harder heeft een gedicht geschreven voor de kinderverhalenbundel “Vriendschap, kom erbij”.

Het is niet de eerste keer dat Jeroen een gedicht schrijft voor een boek. In januari 2018 heeft hij zijn debuutbundel “Alles op z’n plek” uitgebracht. Jeroen heeft daarnaast een gedicht geschreven voor Het boek van Arie van Driel (Vlinder, 2016) en nog twee gedichten ge-

schreven voor een roman van Jennefer Zuninga - De Jong (Aan de Costa Blanca, 2017). Jeroen mag zich hiermee voegen aan het schrijversgezelschap Oostland Literair. En onlangs mocht Jeroen met vier andere dichters een bijdrage leveren bij het Woordkunst – Poëziecafé tussen de vlieten in Maassluis

en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

IETS TE VIEREN? In De Hoornbloem kun je een zaal huren met of zonder Horeca. Informeer eens naar de mogelijkheden.

Uw vertrouwen waard Koningin Julianaplein 1-3 2635 HD Den Hoorn T 015-2574138 E Hoornbloem-administratie@optisport.nl I www.optisport.nl/hoornbloem

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Vriendschap, kom erbij In de kinderverhalenbundel “Vriendschap, kom erbij”, het thema van de Kinderboekenweek 2018, staan 18 verschillende verhalen over vriendschap. Het boek is uitgegeven door Oostland Literair, een samenwerkingsverband van regionale auteurs en dichters en Uitgeverij Oostland. De opbrengst wordt gebruikt om het lezen onder kinderen te bevorderen. De bundel Vriendschap is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd bevat verhalen om voor te lezen op zelf voor te lezen. Jeroen den Harder heeft een gedicht geschreven voor een kinderverhalenbundel.

Foto: Privé

Kijk op www.oostlandliterair.nl voor meer informatie.

Zoekt u goedkope kinderspullen, of wilt u er juist van af? Er is een extra verkoping van winterkleding op vrijdagavond 5 oktober van 19-21 uur en zaterdagmorgen 6 oktober van 9-12 uur. Verder zijn er speelgoed, boekjes, spellen, puzzels, sportartikelen, fietsjes, kinderwagens, bedjes, box, commode en

nog veel meer te koop in gebouw de Rijstuin Woudseweg 26 in Den Hoorn. Ook afgifte van bovengenoemde gebruikte kinderspullen voor de leeftijd tot 10 jaar is dan mogelijk, wel graag schoon en nog goed bruikbaar.

De opbrengst gaat dit jaar voor 50% naar de stichting ‘Het vergeten kind’. De rest is voor andere activiteiten van de kerk, en ook voor kinderen bestemd. Voor meer informatie of vragen, zie www.woudtsekerk.nl of info@woudtsekerk.

Themabijeenkomst: positieve gezondheid Woensdagochtend 17 oktober om 10.00 uur organiseert Stichting Welzijn Midden Delfland in samenwerking met Careyn in Maasland een bijeenkomst over positieve gezondheid. Als er gesproken wordt over gezondheid, gaat het doorgaans over de lichamelijke klachten. Ook als we ouder worden en met elkaar praten gaan gesprekken hier vaak over. Positieve gezondheid kiest voor een brede invalshoek als het om gezondheid gaat en kiest voor een focus op de veerkracht van de mens zelf en op dat wat het

leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering worden mensen bewust gemaakt van mogelijkheden om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk de eigen regie te blijven voeren. In deze themabijeenkomst neemt Vera Verhoeven (van de vitaliteitsorganisatie ‘Veerkracht, Lifestyle coaching’) de deelnemers mee hoe je zelf kunt zorgen

voor een vitaler leven op alle dimensies. Deze themabijeenkomst inspireert, confronteert en heeft ook voldoende humor, want lachen is belangrijk voor onze vitaliteit. Deze en nog meer tips komen voorbij, de bijeenkomst is vooral ingestoken op praktische tips en ontmoeting. Voor iedereen die wil werken aan een positieve gezondheid en meer vitaliteit, is deze gratis ochtend interessant en leerzaam. Kom dus langs op 17 oktober, Hofsingel 18, 3155 AL Maasland.

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

10/10/2018 DAG VAN DE DUURZAAMHEID Een paar vragen aan: Sonja Smit, wethouder Duurzaamheid Er zijn veel duurzaamheidsinitiatieven. Samen maken ze de wereld prettiger, mooier en schoner. Op 10/10, de Dag van de Duurzaamheid, staan deze initiatieven in het zonnetje. Wat is duurzaamheid?

zorgen voor een evenwichtige welvaarts-

Duurzaamheid betekent niet voor iedereen

verdeling.

hetzelfde. Over het algemeen komt het

Naar een CO2-neutraal Midden-Delfland

Wat doet een wethouder Duurzaamheid?

met elkaar in evenwicht zijn. Vaak bedoelen we daarmee dat we de aarde niet uitputten

Eén van de duurzame missies van

mooi. Die erkenning hebben we vooral te danken aan de manier waarop inwoners van

en de natuur niet verder aantasten. Dat we

onze gemeente is een CO2-neutraal

Midden-Delfland met elkaar omgaan. Ze letten op elkaar en zijn zorgzaam. Ook dat is een

oog hebben voor elkaars behoeften en

Midden-Delfland. De initiatieven op

vorm van duurzaamheid. Als wethouder focus ik me voor wat betreft duurzaamheid ook

die van toekomstige generaties. En dat we

deze pagina’s helpen daarbij.

op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Hoe zorgen we ervoor dat

erop neer dat mens, milieu en economie

‘Midden-Delfland is al drie jaar op rij de Meest duurzame gemeente van Nederland. Dat is

Midden-Delfland CO2-neutraal wordt? Daarin liggen nog een heleboel mogelijkheden.’

Wat adviseert u inwoners te doen om energie te besparen? ‘Je hele huis isoleren en zonnepanelen op het dak zijn mooie initiatieven. Alleen vergen deze acties wel wat investering. Begin vooral klein met eenvoudige maatregelen. Lever je huisvuil apart in, zet de verwarming een paar graden lager, douche iets minder lang en kijk of je je zolder kunt isoleren. Al die kleinere acties leveren samen ook een zinvolle energiebesparing op.’

Is één Dag van de Duurzaamheid per jaar voldoende?

Woningopname of gratis isolatiecheck Samen met WoonWijzerWinkel organiseert

inwoners met een koopwoning uit het jaar

de gemeente van woensdag 17 tot en met

1946 tot 1986. Bent u geïnteresseerd in

zaterdag 20 oktober de actie Duurzaam

vloer- of spouwmuurisolatie? Dan kunt u zich

wonen, zo gedaan!. Heeft u een koop-

ook inschrijven voor een gratis isolatiecheck.

woning van het bouwjaar 1946 tot 1986

Een complete opname van uw woning kost

en woont u in Schipluiden of Den Hoorn?

€ 25. Huiseigenaren in Maasland kregen

Dan bieden wij u tijdens de actieperiode

eind 2017 een soortgelijk aanbod. Deed u

advies hoe u uw woning kunt

toen niet mee met de actie, maar heeft

verduurzamen.

u wel interesse? Laat dat ons weten via

‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen alleen op de Dag van de Duurzaamheid aan de slag gaan met duurzaamheid en op andere dagen niet. De dag is bedoeld om te laten zien welke initiatieven er zoal zijn. En op die manier anderen aan te moedigen en te enthousiasmeren ook een stapje extra te doen.’

communicatie@middendelfland.nl. Met energiebesparende maatregelen zoals energieverbruik. Ook zorgen aanpassingen

Loop binnen bij de WoonWijzerWagen

voor meer comfort en een gezonder

In de actieperiode kunt u een bezoek

binnenklimaat.

brengen aan de WoonWijzerWagen voor

isolatie of dubbelglas kunt u besparen op uw

praktische informatie en advies.

Onafhankelijk energieadviseur

Hieronder ziet u wanneer de wagen

Tijdens de actieperiode belt een onafhanke-

bij u in de buurt is.

Ontdek het warmteverlies van uw dak!

lijke adviseur van WoonWijzerWinkel aan bij Dertig procent van de warmte van huizen

Die beelden maken in één oogopslag

Dag

Tijdstip

Adres

en bedrijfspanden verdwijnt via het dak.

duidelijk welke daken wel wat extra isolatie

Woensdag 17 oktober 2018

14.00 tot 19.00 uur

Schipluiden, Kasteellaan achter Albert Heijn

Dat is veel. Terwijl de meeste daken het

kunnen gebruiken.

Donderdag 18 oktober 2018

14.00 tot 19.00 uur

Den Hoorn, K.J. Plein

meest eenvoudig en het minst kostbaar zijn

Zaterdag 20 oktober 2018

10.00 tot 14.00 uur

Schipluiden, H.K. Pootplein achterzijde

om te isoleren. Om warmteverlies op te

Benieuwd naar uw dak?

sporen, vloog begin dit jaar een vliegtuigje

Kijk op www.dakscan.nl en kies bij Dakscan

met infraroodcamera over Midden-Delfland.

Maps voor Dakscan Midden-Delfland.

Alle inwoners van Midden-Delfland zijn welkom. De eerste vijftig bezoekers ontvangen een gratis led-lamp.

.


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN MIDDEN-DELFLAND E i g e n e ne r g i e c oöpe r a t i e v oor M i dde n- D e l f l a nd Op 10/10/2018 krijgt Midden-Delfland zijn

M a a s l a nd e e n da k be s c hi k ba a r he bbe n

eigen energiecoöperatie. EnergieC

v oor g e z a m e nl i j k e e ne r g i e opw e k k i ng .

Midden-Delfland gaat duurzame energie

Z o w or dt M i dde n- D e l f l a nd da k v oor da k

opwekken voor de inwoners van

s t e e ds duur z a m e r .

Midden-Delfland. Bijvoorbeeld via daken

U i t nodi g i ng Ondernemersmanifestatie 2018

die daarvoor door de eigenaren beschik-

I nt e r e s s e ? M e l d j e da n a a n v i a

baar worden gesteld. Elke inwoner van

i nf o@ e ne r g i e c m i dde nde l f l a nd. nl . Vi a de

Midden-Delfland kan lid worden en zo

ni e uw s br i e f houdt de e ne r g i e c oöpe r a t i e j e

zijn steentje bijdragen aan een schonere

op de hoog t e v a n ont w i k k e l i ng e n. D a a r m e e

wereld.

s t a j e m e t e e n v oor a a n i n de r i j v oor e e n i ns c hr i j v i ng op he t e e r s t e da k . Vr i j w i l l i g e r

Dak voor dak duurzamer

w or de n k a n ook .

N og di t j a a r w i l de e ne r g i e c oöpe r a t i e

Van groen naar kleurrijk ondernemen

i n z ow e l D e n H oor n, S c hi pl ui de n a l s

Bedrijventerrein ’t Ambacht op weg naar klimaatneutraal Bij bedrijventerreinen valt er veel

I s uw be dr i j f ni e t i n ‘ t A m ba c ht g e v e s t i g d?

Groen en duurzaam ondernemen hoort bij Midden-Delfland. Elke ondernemer doet

milieuwinst te halen. Veel bedrijven

U k unt z e l f ook v e e l doe n om e ne r g i e

dat op zijn of haar eigen manier. Laat u zich daarbij graag inspireren door andere

kiezen er bijvoorbeeld voor van het gas

t e be s pa r e n. N a a s t he t ne m e n v a n e ne r g i e -

ondernemers? Komt u dan naar de Ondernemersmanifestatie op vrijdagochtend

af te gaan of schone energie op te wekken.

be s pa r e nde m a a t r e g e l e n a a n of i n uw

16 november. U krijgt een eerlijk en gezond streekontbijt, gecombineerd met een dosis inspiratie voor een betere wereld.

be dr i j f s pa nd, k unt u ook e ne r g i e be s pa r e n O p di t m om e nt br e ng t de g e m e e nt e m e t

door g e dr a g s pa t r one n t e v e r a nde r e n.

s ubs i di e v a n pr ov i nc i e Z ui d- H ol l a nd de D e bor a h Pos t ope nt de oc ht e nd m e t ha a r

Programma en aanmelden

m og e l i j k he de n v a n e ne r g i e be s pa r i ng i n

M e e r w e t e n? N e e m da n c ont a c t op m e t he t

v e r ha a l ov e r de H one y H i g hw a y . E e n pr oj e c t

D e O nde r ne m e r s m a ni f e s t a t i e i s v r i j da g

be e l d bi j be dr i j v e nt e r r e i n ’ t A m ba c ht .

t e a m M i l i e u v a n g e m e e nt e M i dde n- D e l f l a nd

w a a r bi j be r m e n w or de n i ng e z a a i d m e t

16 nov e m be r i n he t g e m e e nt e hui s ,

D e be dr i j v e n k r i j g e n bi nne nk or t e e n

v i a ( 015) 380 41 11.

bl oe m e n om de bi j e npopul a t i e t e s t i m ul e r e n.

A nna v a n R a e s f e l t s t r a a t 37 i n S c hi pl ui de n.

ui t g e w e r k t a dv i e s w a a r m e e z e a a n de s l a g k unne n.

Z i j l a a t z i e n da t duur z a a m he i d g r o e n é n – l e t t e r l i j k e n f i g uur l i j k – he e l k le u r r ijk k a n z i j n.

8. 00 uur

S t r e e k ont bi j t m e t pi t c he s

L ode w i j k H oe k s t r a , be k e nd v a n E ig e n H u is &

9. 00 uur

H one y H i g hw a y door

v e r v ol g e ns e e n l e z i ng . H i j i s v oor v e c ht e r v a n

9. 30 uur

L e z i ng v a n L ode w i j k H oe k s t r a

e e n g r oe ne e n duur z a m e l e e f om g e v i ng

10. 15 uur

U i t r e i k i ng

v a n s t a r t ups D e bor a h Pos t

T u in e n D e G r o t e T u in v e r b o u w in g , g e e f t

O nde r ne m e r s A w a r d

w a a r i n m e ns e n na t uur i n e v e nw i c ht z i j n.

C i t t a s l ow M i dde n- D e l f l a nd

L ode w i j k v e r t e l t z i j n i de e ë n ov e r g r oe ne t he m a ’ s z oa l s onde r ne m e n m e t oog v oor

10. 30 uur

k l i m a a t v e r a nde r i ng e n c i r c ul a i r e e c onom i e .

N a pr a t e n m e t k of f i e e n lekkers

D a a r m e e k r i j g t u de ha ndv a t t e n om uw e i g e n onde r ne m i ng nog duur z a m e r t e m a k e n.

U bent er toch ook bij? U k unt z i c h t ot 2 n ov e m b e r a a nm e l de n: onde r ne m e r s m a ni f e s t a t i e @ m i dde nde l f l a nd. nl . W i l t u g e l i j k a a ng e v e n m e t hoe v e e l pe r s one n u k om t ?

W e t houde r H a ns H or l i ng s ov e r ha ndi g de L e o v a n B e ur de n ( v oor z i t t e r ) e n Pi e t v a n de n B e r g ( pe nni ng m e e s t e r ) v a n VV S c hi pl ui de n a l s e e r s t e v e r e ni g i ng de s ubs i di e op duur z a a m he i ds m a a t r e g e l e n.

A w a r d v oor duur z a a m onde r ne m e n

Subsidie voor verenigingen op duurzaamheidsmaatregelen

T i j de ns de O nde r ne m e r s m a ni f e s t a t i e op

k uns t e na r e s T i ne k e v a n G i l s e n e e n

De gemeente draagt verenigingen een

A anvragen?

v r i j da g oc ht e nd 16 nov e m be r r e i k t de

oor k onde . O ok s t e l t R a boba nk e e n be dr a g

warm hart toe en ondersteunt ze graag.

Voe t ba l v e r e ni g i ng VV S c hi pl ui de n m a a k t e

g e m e e nt e de O nde r ne m e r s A w a r d C i t t a s l ow

be s c hi k ba a r v a n € 2. 500.

Daarom is er subsidie voor verenigingen

a l s e e r s t e g e br ui k v a n de s ubs i di e r e g e l i ng e n

die investeren in duurzame maatregelen.

i nv e s t e e r de i n e ne r g i e z ui ni g e l e d- v e r l i c ht i ng

M i dde n- D e l f l a nd 2018 ui t . D e pr i j s v oor onde r ne m e r s di e he t g e da c ht e g oe d v a n

U z e l f of e e n c ol l e g a - onde r ne m e r v oor -

C i t t a s l ow ui t dr a g e n e n a nde r e onde r ne m e r s

dr a g e n? D a t k a n t ot vrijdag 26 oktober:

i ns pi r e r e n. N a a s t de e e r e n de publ i c i t e i t ont v a ng t de w i nna a r e e n s c ul pt uur v a n

w w w . m i dde nde l f l a nd. nl / onde r ne m e r s a w a r d

l a ng s de v e l de n. O ok M VV ‘ 27 e n de t ouw Ve r e ni g i ng e n di e z e l f duur z a m e e ne r g i e

t r e k v e r e ni g i ng g i ng e n a a n de s l a g m e t

opw e k k e n òf i nv e s t e r e n i n e ne r g i e be s pa r i ng

e ne r g i e be s pa r i ng . E r i s nog g e l d v oor

w or de n be l oond m e t e e n s ubs i di e v a n 25%

s ubs i di e s ! U k unt e e n a a nv r a a g f or m ul i e r

op de g e nom e n m a a t r e g e l e n. D a t be t e k e nt

i nv ul l e n v i a w w w . m i dde nde l f l a nd. nl >

e e n a a nz i e nl i j k e v e r l a g i ng v a n de t e r ug -

M i l i e u e n duur z a a m he i d > s ubs i di e s .

v e r di e nt i j d.

O f ne e m c ont a c t op m e t ons K l a nt C ont a c t C e nt r um v i a ( 015) 380 41 11.

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

in Den Hoorn

In Den Hoorn denkt men alvast vooruit! Kerstmis? Dat lijkt nog zo ver weg. Maar voor je het weet is het alweer zover en er zijn uiteraard diverse organisaties die volop bezig zijn met vooruitkijken. Zo is de Stichting Kunst en Cultuur alvast op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt. Maar ze doen daar uiteraard nog veel meer! Door Gemma van Winden-Tetteroo Vrijdag 21 september is Wethouder Renzen op bezoek geweest bij de stichting. Samen met andere culture organisaties hebben de enthousiastelingen van Kunst en Cultuur zich voorgesteld aan de nieuwe wethouder. Deze avond stond naast het voorstellen in het teken van het Cultuur Manifest. “Met dit manifest willen we de samenwerkingen onderling, maar ook de bijdragen van de gemeente hierin, vergroten,” zegt een woordvoerder. Uiteraard kreeg de wethouder daarna een mooi optreden voorgeschoteld.

Cursussen In Den Hoorn hoef je je, of je nu jong of ouder bent, nooit te vervelen. Op de site van de Stichting Kunst en Cultuur zijn talrijke workshops en lessen te vinden. Naast het reguliere vernieuwde aanbod is er inmiddels ook een mooie samenwerking met de Mariaschool van Den Hoorn. “Wij hebben exclusief voor leerlingen van de Mariaschool een divers aanbod van korte cursussen samengesteld. De eerste cursussen zijn al begonnen en na de herfstvakantie start de 2e reeks. Deze vinden plaats direct na schooltijd. We willen dit graag uitbreiden naar andere scholen.” Winter Verder wordt er hard gewerkt aan het culturele winterfestival Over De Dijk. Op 2 februari 2019 komt er een geweldige happening waarover u binnenkort meer leest in De Schakel. Dit wordt een grenzeloze ontmoeting. Maar eerst nog die kerstmarkt! In de aanloop naar de feestdagen kun je op vrijdag 14 december in Den Hoorn genieten van een gezellige kerstmarkt voor jong en oud! In het centrum van Den Hoorn mag je, tussen de kramen en meerdere podia, genieten van een ultieme kerstsfeer. Van 16.00-21.00 is er van alles te beleven. De kerstsfeer, de winterterrassen met glühwein of warme chocomel. De plaatselijke harmonie, fanfare, koren en muzikanten zorgen voor de diverse vrolijke noten. Er is dit jaar zelfs een Christmas-sing-a-long waar je uit volle borst mee mag zingen met moderne en klassieke kerstnummers.Voor de kinderen wordt het ook weer feest.

Immufast Immune booster is een 5 dagen kuur die de immuniteit ondersteunt bijvoorbeeld als je je niet zo lekker voelt!

Zin in een makkelijke en gezonde hap als lunch of als maaltijd? Maak kennis met onze saladebar en stel zelf een heerlijke saladebowl samen voor € 5,-!

€ 75,- korting Op een set multifocale glazen

€ 25,- korting Op enkelvoudige brillenglazen Actie loopt de hele maand oktober. * Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Dijkhoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn tel. 015 - 711 26 46, info@oogvoorogen.nl

Het lekkerste vlees natuurlijk bij Van Geest

Uw eigen Keurslager! Van Geest, keurslager

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

Dijkshoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 www.kleinwestland.nl • www.fruitschaal.nu

Dijkshoornseweg 21, Den Hoorn Tel. 015-2614771 www.vangeest.keurslager.nl

Geldig van donderdag 4 oktober t/m zaterdag 13 oktober

Wessels Kaas & Noten

De oktobermaand is boerenkaasmaand. Bij aanschaf van minimaal 500 gram boerenkaas een gratis pakje kaasstengels.

OP=OP

Dijkshoornseweg 17 Den Hoorn Tel.: 015-2577379

Plaza De Pitstop zoekt medewerkers!

Vifit Drink nu met gratis extra zegel voor de Delftsche Mokken diverse smaken; pak a 500 ml 2 voor

1.99

1.50 Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

Hoornsewal 5, 2635 CL Den Hoorn, T: 015-261 07 94

www.plazadepitstop.nl • info@plazadepitstop.nl

V a n L e e u w e n / Leeuwenberg 1 // Den Hoorn (Z-H)

Lekker B Lekker frisfris BBQ

• 4• stokjes saté 4 stokjes s • 4• hamburger 4 hamburg • 4• BBQ-worst 4 BBQ-wo


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

11

WWW.JJDEHAAS.NL

Kleijweg Hoveniers gaat voor een groeiende en bloeiende toekomst! Sinds 1983 ontwerpt, maakt en onhun melkveebedrijf hadden, heeft André derhoudt Kleijweg Hoveniers tuinen Kleijweg nu zijn hoveniersbedrijf. Dicht bij in en rond Midden-Delfland en het de natuur en dicht bij de mensen. Kleijweg Westland. Dagelijks gaan onze geHoveniers heeft in de loop der jaren een kwalificeerde medewerkers op pad trouwe klantenkring opgebouwd. De menom het groeiende en bloeiende groen sen vinden het prettig om vertrouwde Bij Kleijweg Hoveniers hebben wij altijd plek voor een goede hovenier. Niet van hun klanten te verzorgen. Al groeien engezichten alleen onze tuinen bloeien, ook onstebedrijf en het zien. Enaantal ze klanten. zijn gewend aan 35 jaar lang dus! Een mooie gelegenHeb jij technisch inzicht en zitde groengoede ook in jouw bloed? Lees verder,André want service diedanvoor eigenlijk als de jou ook bevalt, dan ben jij misschien wel de nieuwe hovenier die ons heid om daar even bij stil terest staan. vanzelfsprekend is. Het bedrijf is aangeslokomt versterken bij het aanleggen van de mooiste tuinen van de regio! En om vooruit te kijken team want er is ten bij de branchevereniging VHG en heeft vakbekwame opvolging op komst! veel particuliere klanten met kleine tot Wij bieden een prachtige werkplek!

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Op het erf van de monumentale boerderij uit 1870, waar opa Gerrit en vader Piet ooit

zeer grote tuinen. Ook woningcorporaties, bedrijven en (semi)overheden weten Kleijweg Hoveniers te vinden.

Hovenier Hovenier Hovenier

d b al

Woudseweg 132 2635 CG Den Hoorn 015-2626016 www.kleijweghoveniers.nl

Woudseweg 132 2635 CG Den Hoorn 015-2626016 Woudseweg 132 www.kleijweghoveniers.nl 2635 CG Den Hoorn

015-2626016 www.kleijweghoveniers.nl

Ben jij een natuurtalent?

Bij Kleijweg Hoveniers hebben wij alijd plek voor een goede hovenier. Niet alleen onze tuinen groeien en bloeien, ook ons bedrijf en het aantal klanten. Heb jij technisch inBij Kleijweg wijbloed? altijd plek goede hovenier. zicht en zitHoveniers groen ookhebben in jouw Leesvoor daneen verder, want als deNiet rest jou ook bevalt, alleen onze tuinen groeien en bloeien, ook ons bedrijf en het aantal klanten. dan ben jij misschien wel de nieuwe hovenier die ons team komt versterken bij het aanHeb jij technisch inzicht en zit groen ook in jouw bloed? Lees dan verder, want Bij Kleijweg hebben altijd plek voor een goede hovenier. Niet leggen vanHoveniers de mooiste tuinenwijvan de regio! als de rest jou ook bevalt, dan ben jij misschien wel de nieuwe hovenier die ons

alleen onze tuinen groeien en bloeien, ook ons bedrijf en het aantal klanten. team komt versterken bij het aanleggen van de mooiste tuinen van de regio! Kleijweg Hoveniers natuurlijk meer! Heb jij technisch inzicht en zitbiedt ook in jouw bloed? Lees dan verder, want Wij bieden een prachigegroen werkplek! als de rest jou ook bevalt, dan ben jij misschien wel de nieuwe hovenier die ons Wij maken de mooiste tuinen en zijn alijd bezig met gave projecten. Dat maakt jouw Wij een prachtige werkplek! team bieden komt versterken bij het aanleggen van de mooiste tuinen van de regio! baan straks ook zo mooi. Als vakbekwaam en ervaren hovenier gaat jouw hart sneller Wij maken de mooiste tuinen en zijn altijd bezig met gave projecten. Dat maakt kloppen van de projecten waar dagelijks mee de slag mag. Jij bent degene die de jouw baan straks ook zo mooi. Alsjijvakbekwaam en aan ervaren hovenier gaat jouw Wij bieden een prachtige werkplek! plannen onze tuinontwerpers werkelijkheid brengt hart snellervan kloppen van de projectentot waar jij dagelijks mee aanen dehiervoor slag mag.moet Jij je aardig Wi wat degene in je mars Je bent dagelijks bezig met tot de werkelijkheid aanleg van tuinen bent diehebben. de plannen van onze tuinontwerpers brengtbij pariculiejo renhiervoor en bedrijven. ng,ingazon, bestrai ng,Jeschui ngen, overkappingen en wateren moet jeBeplani aardig wat je mars hebben. bent dagelijks bezig met h de aanleg van tuinen bij particulieren en bedrijven. Beplanting, gazon, bparijen: als hovenier leg jij alles aan! bestrating, schuttingen, overkappingen en waterpartijen: als hovenier leg jij e alles aan! dBen jij een natuurtalent? bJe hebt niet alleen groene vingers, maar bent een echte vakman met bouwkundig inBen een alzicht.jij Aan eennatuurtalent? tekening en een tuin heb jij in principe voldoende om aan de slag te Jekunnen. hebt niet alleen groeneenvingers, maar echte vakman metnaast een vakman ben Onze klanten collega’s zienbent joueen graag komen, want bouwkundig inzicht. Aan een tekening en een tuin heb jij in principe voldoende je ook prei g in de omgang. Verder heb je: Ben jij een natuurtalent? om-aan slag te kunnen. Onze klanten en collega’s zien jou graag komen, Eendeafgeronde groenopleiding J want naast een vakman ben je ook prettig in de omgang. Verder heb je: bo - Rijbewijs BE (of bereid dit te behalen) - Een afgeronde groenopleiding o - Relevante werkervaring in aanleg van tuinen - Rijbewijs BE (of bereid dit te behalen) w - Een flexibele, proacieve en klant/ - Relevante werkervaring in aanleg van tuinen werkhouding - Eenresultaatgerichte flexibele, proactieve en klant/resultaatgerichte werkhouding - Organisatorisch en werk-technisch inzicht. - Organisatorisch en werk-technisch inzicht. biedt natuurlijk meer!meer! Kleijweg Hoveniers biedt natuurlijk -Kleijweg Hoveniers Naast een mooie baan, prachi ge tuinen en onderscheidende projecten bieden wij jou Naast een mooie baan, prachtige tuinen en onderscheidende projecten bieden eenjouplek inplek onsinbetrouwbare team vanvan professionals. BijBijKleijweg Hoveniers werken wij een ons betrouwbare team professionals. Kleijweg Kleijweg Hoveniers biedt natuurlijk meer! allemaal mensen die dezelfde passie delen, dat maakdelen, dat erdatbijmaak ons een preige werkHoveniers werken allemaal mensen die dezelfde passie dat er N bij ons heerst. een prettige werksfeer heerst. Wij bieden een meerAldan prima salaris.worden goed sfeer Wij bieden een meer dan prima salaris. onze collega’s w Aluitgerust onze collega’s goedvan uitgerust en zijn voorzien van alleenbenodigde en zijnworden voorzien alle benodigde materialen gereedschappen. Onze H materialen en gereedschappen. Onze werkplek is goed bereikbaar en onze biwerkplek is goed bereikbaar en onze projecten bevinden zich voornamelijk rondom projecten bevinden zich voornamelijk rondom Midden-Delfland en het Al Midden-Delfland en het Westland. Westland. mUiteraard bieden wij jou de mogelijkheid om je binnen jouw vakgebied verder te ontUiteraard bieden wij jou de mogelijkheid om je binnen jouw vakgebied verder p wantwant onzeonze hoveniers zijn zijn immers onze visitekaartjes! tewikkelen, ontwikkelen, hoveniers immers onze visitekaartjes! Wes

Wordjijjijenthousiast enthousiast deze uitdaging en denk je klaar benteen voor een plek in Word vanvan deze uitdaging en denk jij datjijjedat klaar bent voor het in team Hoveniers? Wij komen graaggraag metmet jou in plek het van teamKleijweg van Kleijweg Hoveniers? Wij komen joucontact. in contact. Stuureen eene-mail e-mailmet metjouw jouwCVCV moivainaar e naar info@kleijweghoveniers.nl Stuur enen motivatie info@kleijweghoveniers.nl ofofbel 06-48085334 belnaar naarAndré: André:06-22520225 06 - 225 202of25Bernd of Bernd 06 - 480 853 34

André Kleijweg en Bernd Meijer op het erf van de boerderij.

Groen = gezond Een groene tuin wordt steeds belangrijker. Naast het feit dat groen voor een hogere vastgoedwaarde zorgt, draagt groen om je heen bij aan een betere gezondheid, vermindering van stress en zelfs minder vandalisme. André: “Steeds vaker worden volledig bestrate tuinen veranderd in een oase van groen. Soms denken mensen dat dat meer onderhoud met zich mee brengt, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het ligt er maar aan hoe je het aanlegt en indeelt. En dus zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers voor de aanleg.” André wil zijn klanten kunnen blijven garanderen dat ook het onderhoud in vertrouwde handen zal blijven en dat het bedrijf ook op de langere termijn zal worden voortgezet. Win-win situatie Gelukkig ligt die oplossing dichterbij dan gedacht. Bernd Meijer uit Den Hoorn heeft een groene hbo-opleiding afgerond en wil de uitdaging graag aangaan. Als tuinderszoon weet hij van aanpakken. In het verleden kwam hij al vaak op zaterdag of in de vakantie bij André werken. Hij is zelfs een jaar lang bij het bedrijf aan de slag gegaan en kwam tijdens zijn opleiding met vele andere groenbedrijven in aanraking. Hij is 1 september in loondienst gekomen bij André: “Ik vind het geweldig om de komende jaren samen verder aan het bedrijf te bouwen”. “We hebben er beiden vertrouwen in. Het voelt gewoon goed en we weten wat we aan elkaar hebben.” Het is duidelijk een win-win situatie: André heeft 35 jaar ervaring en veel knowhow, Bernd heeft, naast groene vingers en een degelijke opleiding, feeling met de moderne ontwikkelingen. De mannen vullen elkaar dus uitstekend aan.

Foto: GvW-T

Nieuwe medewerkers Ook Bernd ziet de toekomst zonnig in. “André heeft er de afgelopen 35 jaar een prachtig bedrijf van gemaakt met een gevarieerd klantenbestand. Graag werk ik mee aan de ontwikkeling van het bedrijf met de bestaande kernwaarden: betrokken en betrouwbaar.” Aan inzet ontbreekt het dus niet. Maar wel aan voldoende vakkundige medewerkers. “Door de vele aanvragen van bestaande en nieuwe klanten zijn we inderdaad op zoek naar nieuwe vaktalenten. Mannen en vrouwen en jong op te leiden talent. Het valt niet mee om de juiste medewerkers te vinden, terwijl het een fantastisch beroep is. Een echt vakmanschap waarbij een scala van disciplines samenkomen. Van timmeren, elektriciteit en mechanica tot grond, planten en dieren. Je hebt dus een heel brede kennis nodig, maar dat is ook de uitdaging. Juist vanwege dat vakmanschap betaalt het hoveniersvak eigenlijk heel goed! We zoeken mensen die bij het karakter van ons bedrijf passen, het liefst afkomstig uit Midden-Delfland of het Westland. Mensen die onze mentaliteit delen. Een goede samenwerking is immers belangrijk.” Informatie Wilt u meer informatie voor het ontwerp, de aanleg, de renovatie of het onderhoud van uw tuin of heb jij interesse in het veelzijdige hoveniersvak, neem dan contact op via 015-2626016 of 06-22520225 (André) of 06-48085334 (Bernd). Mailen kan ook: info@kleijweghoveniers.nl of kijk eens op: www.kleijweghoveniers.nl


12

|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

8 TOT EN MET 14 OKTOBER A.S.

Burgemeester:

“We kunnen allemaal een steentje bijdragen aan de veiligheid van Midden-Delfland” Burgemeester Rodenburg is blij dat er in Midden-Delfland zoveel aandacht is voor de Nationale Veiligheidsweek van 8 tot en met 14 oktober a.s. “Het is van groot belang. We moeten samenwerken om onze dorpen en buurtschappen veilig te houden. En dat gaat lukken want hier hebben de mensen hart voor elkaar en hart voor de veiligheid!” Hij roept de inwoners op om vooral deel te nemen aan de diverse activiteiten van de Veiligheidsweek. Door Gemma van Winden-Tetteroo “We beginnen de week met een veiligheidsontbijt,” zo zegt de burgemeester. Tijdens deze aftrap is er alle gelegenheid om met partners in veiligheid te praten. “Het is belangrijk om te netwerken. De Officier van Justitie, politie, brandweer en ambulance, de woningstichting en maatschappelijke organisaties. Met zijn allen nemen we de veiligheid heel serieus. Ja, daarbij krijgen ze een streekontbijt voorgeschoteld, daar hecht ik aan. Je laat daarmee zien waar je als gemeente voor staat: in de eerste plaats voor de eigen bewoners en de eigen ondernemers. Een maaltijd van eigen bodem. Hoewel dat niet rechtstreeks met veiligheid te maken heeft, tonen we wel dat we duurzaam bezig zijn. Geen overbodige transportkilometers en kopen bij eigen mensen. Dat maakt de band hier in Midden-Delfland alleen maar sterker en eerlijk is eerlijk, dat komt de veiligheid dan wel weer ten goede want je gunt elkaar wat en je zorgt samen voor een fijne, en dus ook veilige omgeving.”

Gevoel van veiligheid Arnoud Rodenburg hoopt dat iedereen aandacht besteedt aan de Veiligheidsweek. “Er is heel veel te doen. Om te beginnen natuurlijk de grote brandoefening op maandagavond. Dat wordt heel interessant om mee te maken. De aanmeldingen voor de bijeenkomsten voor de ouderen tijdens de Veiligheidsweek stromen binnen. Heel nuttige thema’s komen daar aan bod zoals het belang van comfortabel oud worden en het opstellen van een levenstestament. Zo waardevol! Jammer genoeg zijn er trieste voorbeelden van ouderen die hun gevoel van veiligheid helemaal verloren hebben omdat ze slachtoffer zijn geworden van babbeltrucs. Vaak zijn mensen nog te goed van vertrouwen en laten ze vreemden met een goede smoes gewoon binnen. Kijk, hang- en sluitwerk is heel belangrijk, daar moet je veel aandacht aan besteden. Maar als je onbekende mensen binnenlaat, dan helpen de beste sloten ook niks.” Allemaal alert Tijdens de Veiligheidsweek is er in alle dorpen gelegenheid om met de Buurtpreventie mee te lopen. “Niet alleen heel interessant, je leert er ook veel van. Misschien besluit je om zelf ook buurtprevent te worden! Deze worden ook steeds belangrijker. De politie moet zoveel taken tegelijk afhandelen en er zijn veel te weinig agenten. Dan zijn de oren en ogen van de Buurtpreventie ontzettend welkom. Maar iederéén kan bijdragen aan de veiligheid. Geef je ogen de kost! De mensen zijn tegenwoordig veel individualistischer. De hele familie kijkt meer op het schermpje van telefoon of IPad dan om zich

Burgemeester Rodenburg onderstreept het belang van de Veilgheidsweek. Foto: GvW-T heen. Ze zien niet meer wat er buiten gebeurt. Terwijl sociale controle heel goed is. In en om het huis. Kijk naar elkaar om, dat bevordert de veiligheid. Groet een vreemde die je in je straat tegenkomt, kijk hem aan. Als ie verkeerde plannen heeft, vindt hij dat niet leuk. Dan zal ie eerder weg gaan. Zo kunnen we met zijn allen op simpele wijze onze eigen veiligheid en die van onze dorpsgenoten bevorderen.” Verkeersveiligheid “Het wordt weer donker. Zorg voor degelijke fietsverlichting voor de schoolgaande jeugd. Je moet zichtbaar zijn!” Op zaterdag

13 oktober wordt er ook nog een Veiligheidsmarkt georganiseerd. “Ga er naar toe. Er zijn allerlei mensen aanwezig die je binnen hun eigen vakgebied advies kunnen geven met betrekking tot veiligheid. Dat varieert van de timmerman die voor degelijk hang- en sluitwerk kan zorgen, tot mensen van maatschappelijke organisaties de politie en de brandweer. Wij als gemeente kunnen het niet alleen, daar hebben we eigenlijk iederéén bij nodig. Als we allemaal dat kleine steentje bijdragen, kunnen we ons mooie Midden-Delfland veilig houden!”

Brand in je bedrijf: een nachtmerrie! Brand is één van de meest omgrijpende dingen die je kan overkomen. En als het dan ook nog in je bedrijf gebeurt, dan ziet de toekomst er helemaal donker uit. Wat kun je er als ondernemer zelf aan doen? Eind september had de ondernemersvereniging een avond over risicobeperking georganiseerd. Een bijzonder intense avond. Heeft u die gemist? Meld u dan aan voor 10 oktober. Dan is er een gratis interactieve voorlichtingsbijeenkomst in het gemeentehuis over cameratoezicht en brandveilig ondernemen. Het is belangrijker dan u denkt!

Door Gemma van Winden-Tetteroo Er was veel belangstelling vorige week voor de ondernemersavond over risicobeheersing bij brand. Maar nog veel méér ondernemers waren afwezig. Natuurlijk hebben we het allemaal druk maar nadenken over risicobeheersing bij brand is van levensbelang. Niet alleen voor de ondernemer zelf en zijn medewerkers, maar ook voor het voorbestaan van zijn bedrijf. Heeft u de avond gemist of wilt u nog meer informatie over zowel cameratoezicht als brandveilig ondernemen, dan kunt u deelnemen aan

Veel belangstelling voor risicobeheersing bij brand. Foto: GvW-T

een nuttige avond op 10 oktober a.s. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wellicht spaart u er op termijn wel heel veel kosten mee uit, want de veiligheid van u en uw bedrijf is onbetaalbaar. Drama Wat betekent het voor jou en je bedrijf als er brand uitbreekt. Tijdens de avond was er een ondernemer uit Naaldwijk die aan den lijve had ondervonden wat het met een mens en zijn werkomgeving doet als zoiets je overkomt. “Op dat moment kan je amper goed nadenken. Er komt zo ontzettend veel op je af. Maar als de brand onder controle is, dan begint het eigenlijk pas want dan moet je zien dat je zo snel mogelijk weer aan de gang kunt anders zijn je klanten zo naar een ander toe.”

ring. Ook als die schade veroorzaakt wordt door brand bij de buren. Zorg dus dat die verzekering en de voorwaarden in de polis in orde zijn. Laat je elektriciteitsnetwerk regelmatig controleren want daar ontstaat vaak kortsluiting en dus brand. Zorg voor goede vluchtwegen, denk aan producten in je bedrijf die niet met water geblust mogen worden en neem daar maatregelen voor. De meeste mensen staan veel te weinig stil bij brandveiligheid. Benader een goede voorlichter van de brandweer en kijk hoe je zelf de risico’s kunt beperken.

Uitkering Denk dus van tevoren na waar het hart van jouw bedrijf ligt. Wat heb je minimaal nodig om weer verder te kunnen? Hoe ben je verzekerd? Je moet de knop omzetten, maar lukt je dat ook? Kijk van tevoren wat er in je verzekeringspolis staat, daar moet je je niet onaangenaam door laten verrassen als er zich een calamiteit voordoet. Wat krijg je uitgekeerd? Heb je op papier alles in orde maar blijkt bij een brand dat je brandblusser het niet doet omdat je ’m niet hebt laten keuren, dan kan het zijn dat je niets uitgekeerd krijgt.

Wat mag u op 10 oktober verwachten? Er zijn twee workshops van ongeveer 60 minuten. Centraal staan cameratoezicht en brandveilig ondernemen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden Vanaf 18.00 uur is de ontvangst met koffie/thee en een broodje. 18.50 uur opening door wethouder Wendy Renzen-van Leeuwen. 19.00 uur start de eerste workshop: cameratoezicht. Om 20.00 uur is er een korte pauze, daarna de workshop brandveilig ondernemen. Uiteraard kunt u vervolgens napraten en vragen stellen. U kunt zich tot uiterlijk 6 oktober 2018 aanmelden via het e-mailadres: veiligheidsweek@middendelfland.nl o.v.v. Veiliger Ondernemen. Kunt u daarbij opgeven met hoeveel personen u de bijeenkomst bijwoont? Meldt u zich snel aan want VOL=VOL!

Aansprakelijkheid En hoe zit het met de aansprakelijkheid? In principe draagt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en moet ieder dus zijn schade melden bij zijn eigen verzeke-

Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen aan Caroline Ortega of Esther van DamRomijn van team Handhaving en Veiligheid via bovenstaand e-mailadres of via telefoonnummer 015-3804227.


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

13

Nationale Veiligheidsweek: 8 tot en met 14 oktober

Programma in Midden-Delfland Maandag 8 oktober: Veilgheidsontbijt: Opening en overleg met veiligheidspartners Meelopen met de Buurtpreventie

Workshops Cameratoezicht en Risicobeheersing brandveilig ondernemen. 18.00 – 22.00 uur

Donderdag 11 oktober:

Grote spectaculaire brandweeroefening in de dorpskern van Schipluiden 19.00 – 23.00 uur Houd de social media van de veiligheidsregio in de gaten voor de exacte locatie!

Dinsdag 9 oktober: Pop up politiebureau en brandweer in De Dorpshoeve van Schipluiden 10.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst ouderen in de Hoornbloem in Den Hoorn. Thema’s: Levenstestament en Thuis Veilig en Comfortabel Oud Worden. 9.30 -12.00 uur Bijeenkomst ouderen in het Trefpunt in Maasland. Thema’s: Levenstestament en Thuis Veilig en Comfortabel Oud Worden. 13.30 -16.00 uur Pop up politiebureau bij W Eten, Hof van Delftstraat 37a in Den Hoorn 13.00 – 15.00 uur

Het college van B & W gaat de wijk in Het college van B & W gaat de wijk in Meelopen met de Buurtpreventie Meelopen met de Buurtpreventie Bijeenkomst ouderen in De Dorpshoeve. Thema’s: Levenstestament en Thuis Veilig en Comfortabel Oud Worden. 13.30 – 16.00 uur Huiskamerbijeenkomst Veilig omgaan met social media en gameverslaving in basisschool De Schutse in Maasland. 19.30 -21.30 uur

Woensdag 10 oktober: Pop up politiebureau bij AH Maasland 10.00 – 12.00 uur Het college van B & W gaat de wijk in Meelopen met de Buurtpreventie Ondernemersavond in het gemeentehuis.

De Houtloop Atletiekvereniging AV’40 organiseert op zondag 7 oktober De Houtloop. Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er een loop van 1 km op de atletiekbaan. De start is om 10.30 uur en de deelname gratis. Om 10.55 uur start de loop van de 3,5 km en die van 7 of 14 km om 11.00 uur. De deelname hieraan kost € 2,00. Deze lopen worden gehouden door de Hertenkamp en de Delftse Hout. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 10.00 uur. AV’40 is gelegen aan de Sportring 12 achter de Sporthal Brasserskade. Douche-, kleed- en parkeergelegenheid voldoende aanwezig. Inlichtingen: Gerard Aarts 06-10459682 of www.av40.nl .

Elk seizoen wandelen voor Villa Joep Voetbalvereniging Vitesse Delft, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en stichting Villa Joep organiseren zondag 14 oktober de eerste editie van de 4 seizoenenwandeling. Er zijn routes van 5, 10, 20 of 25 kilometer door het veenweidegebied van Midden-Delfland. Het komende jaar zullen de andere drie edities volgen, zodat de deelnemers de route in elk seizoen kunnen ervaren. De routes worden uitgezet door Natuurvereniging Vockestaert. Vanaf 10 kilometer is er de mogelijkheid één of meer boerderijen te bezoeken langs de routes. Elke deelnemer betaalt € 8 per wandeling. Inschrijving voor alle vier de seizoenswandelingen in één keer kan voor € 20. Kinderen onder de tien jaar kunnen, onder begeleiding, gratis deelnemen. Het inschrijfgeld gaat volledig naar Villa Joep voor onderzoek naar Neuroblastoom, een van de meest agressieve vormen van kinderkanker. Inschrijven kan online via de site van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (http://www.vockestaert.nl).

Vrijdag 12 oktober: Meelopen met de Buurtpreventie

Zaterdag 13 oktober: Veiligheidsmarkt in het gemeentehuis en de brandweerkazerne van Schipluiden. 11.00 – 15.00 uur Spectaculaire demonstraties van de brandweer in Schipluiden

Zondag 14 oktober: Uitzending WOS, interview met de burgemeester

Brandweeroefening van 2017 in ’t Woudt. Foto: GvW-T

Veiligheidsmarkt op 13 oktober a.s. Op zaterdag 13 oktober a.s. is er een Veiligheidsmarkt in het gemeentehuis en de brandweerkazerne van Schipluiden. Tijd: 11.00 - 15.00 uur. Toegang gratis. Allerlei disciplines die met veiligheid te maken hebben zijn hier te vinden. Doe er uw voordeel mee want uw veiligheid is onbetaalbaar! Kijk voor het actuele programma en meer informatie op de website van de gemeente of op onze Facebook pagina.

Mike Millenaar Nederlands Kampioen 2CV Cross 2018 De in Schipluiden woonachtige Mike Millenaar heeft het virus van het crossen met de 2CV, Lelijke eend, van huis uit mee gekregen. Zijn opa Piet Millenaar, oom Anno en de vader van Mike hebben jaren lang wedstrijden gereden om het Nederlands kampioenschap. Toen Mike oud genoeg was om zijn licentie te behalen, is ook hij gestart met het rijden in deze cross klasse. Mike is net zoals zijn collega 2CV crossers aangesloten bij de Nederlandse 2CV Cross Vereniging. De 13 wedstrijden in het Kampioenschap die meetellen om de punten worden verreden op een 3tal circuits. In Nederland is dat op het Euro circuit in Valkenswaard, het circuit bestaat uit 60% asfalt en 40% gravel. Per wedstrijddag

Nederlands kampioen Mike Millenaar.

worden er 4 manches verreden kunnen er maximaal 120 punten worden behaald, na 11 wedstrijden te hebben verreden is het voor de concurrentie niet meer mogelijk Mike in te halen. De behaalde resultaten en meer info staan vermeld op de website; www.2cvcross.nl. Zondag 23 september jl. was het zover, tijdens een erg regenachtige dag op de Glosso circuit in Arendonk België. Mike heeft ook op deze dag laten zien dat hij een ware kampioen is en liet de concurrentie achter hem op de baan. Door het behalen van 111 punten mocht hij plaatst nemen op de hoogste trede van het podium en kreeg hij een zege krans omgehangen met daarbij een bos bloemen en een fles champagne.

Foto: Nederlandse 2CV Cross Vereniging

MVV ‘27 behaalt verdiende zege in derby bij VDL MVV ‘27 was vanaf het begin de betere ploeg en liet door verzorgd veldspel zien dat zij drie punten mee wilde nemen naar Maasland. Binnen 10 minuten had MVV ‘27 drie corners afgedwongen, terwijl VDL niet verder kwam dan een gevaarlijke counter van spits Oliveira. De verdediging van MVV ‘27 verdient zeker een compliment, want doelman Twan Lansbergen kreeg nauwelijks werk en vooral linksback Jaco Buijnink speelde een hele sterke wedstrijd. In de voorhoede van MVV was het vooral Dennis Louter die gevaarlijk was en regelmatig afgestopt moest worden door overtredingen of corners. Helaas viel het rendement uit deze dode spelsituaties erg tegen. MVV ‘27 kwam voor de rust tot acht corners, maar deze leverden maar weinig gevaar op. Dankzij het goede verdedigen van MVV ‘27 kon VDL nauwelijks gevaarlijk worden in de eerste helft. De tweede helft was in feite een kopie van de eerste helft waarbij VDL tegen gele kaarten aan ging lopen als gevolg van zware overtredingen tegen een beter MVV ‘27. Zo kregen Kaya Mustafa en John Bekker geel van scheidsrechter Kaijen. Inmiddels werd Huib van Barneveld ingebracht voor Aad Siranarasit en met nog een kwartier te spelen begon Dennis Louter aan een uitstekende solo, waarbij hij drie spelers van VDL het bos instuurde. Hij vond Erik

van Geest die het overzicht behield en de bal prima teruglegde op Huib van Barneveld die de bal uitstekend in de verre hoek plaatste: 0-1. Maar MVV ‘27 wilde meer. Huib van Barneveld werd in de diepte weggestuurd, de grensrechter van VDL, vlagde voor buitenspel. Dit vlagsignaal werd genegeerd door de scheidsrechter, waarna Huib van Barneveld binnen het zestienmetergebied onderuit werd gehaald en een strafschop werd toegekend. Kennelijk was coach Peter Broekman overtuigd van de kwaliteiten van Jesse Zwaard. Hij werd ingebracht en zijn eerste balcontact betekende 0-2 voor MVV ‘27. De strafschop werd prima ingeschoten door Jesse. Michael Berrevoets kwam vervolgens nog in het veld voor Erik van Geest. De jongeling liet zien dat hij de kwaliteit heeft om MVV ‘27 aan doelpunten te helpen. Michael haalde twee minuten voor tijd verwoestend uit en scoorde de 0-3. De trouwe aanhang van MVV ‘27 hoopt uiteraard dat aaanstaande zaterdag ook Quick Steps weggestuurd wordt met een nederlaag. Opstelling MVV 27: Twan Lansbergen, Lars Kloet, Mike van Uffelen, Jaco Buijnink, Sem Maaswinkel, Leon Van Kersbergen, Erik van Geest (Michael Berrevoets), Jordi Lems, Dennis Louter, Haysam Aredelaziz (Jessy Zwaard), Aad Siranarasit (Huib van Barneveldt).


14

|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

Zorg Wonen Welzijn Behandeling

Geen onnodige ziekenhuisopnamen voor ouderen Het Reinier de Graaf ziekenhuis en Pieter van Foreest zijn afgelopen november gestart met een samenwerking vanuit de gezamenlijke visie: patiënten de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment bieden. Patiënten zonder medisch-specialistische noodzaak, die niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, maar ook tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, worden direct doorverwezen naar een locatie van zorgorganisatie Pieter van Foreest. Gebleken is dat 65% van de patiënten direct naar een locatie van Pieter van Foreest kon voor een tijdelijk verblijf. In totaal zijn dankzij deze samenwerking in een half jaar tijd 95 onnodige ziekenhuisopnames voorkomen. Onnodige ziekenhuisopnames voor ouderen voorkomen Het Reinier de Graaf ziekenhuis en Pieter van Foreest zijn blij met deze nieuwe vorm van samenwerking. Ook DSW is enthousiast en

Pilot succesvol afgesloten, samenwerking op het gebied van onnodige ziekenhuisopnames voor ouderen voorkomen door de juiste zorg op de juiste plaats te bieden, wordt voortgezet ondersteunt dit initiatief. De samenwerking zorgt voor een betere doorstroming, minder lange wachttijden op de SEH van het ziekenhuis, het voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en patiënten ontvangen de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment. De komende tijd zal deze samenwerking

worden uitgebreid naar andere partijen, onder regie van DSW, opdat passende zorg in bredere zin op de juiste plaats geboden kan worden en escalaties naar onder andere een spoedeisende hulp voorkomen kunnen worden.

Pilot Smart Glass in volle gang Pieter van Foreest doet dit jaar samen met Argos Zorggroep mee aan de challenge ‘Verpleeghuis van de toekomst’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van de challenge is met nieuwe technologie het werk van de medewerker aantrekkelijker te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten. Samen met Argos Zorggroep zijn we 1 van de 9 genomineerden die 10 maanden door een deskundige begeleiding ontvangt om een innovatieproject goed vorm te geven. Samen ontwikkelen we het gebruik van de Smart Glass verder, waarmee

Argos Zorggroep al ervaring opdeed. De Smart Glass biedt de mogelijkheid te communiceren met beeld en geluid terwijl je handen vrij zijn. Denk aan de verzorgende die bij het verzorgen van een wond via de Smart Glass live ondersteuning krijgt van een wondverpleegkundige. En de psycholoog die op afstand cliënten observeert en met de verzorgende of verpleegkundige communiceert. Op 21 januari 2019 tijdens de e-healthweek beoordeelt een vakjury welk duo het mooiste resultaat heeft neergezet. Zij gaan met de titel ‘Zorgvernieuwer 2019’ naar huis.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter centrale cliëntenraad Samen het verschil maken Wilt u samen met ons en samen met de leden van de (centrale) cliëntenraad het verschil kunnen maken voor alle cliënten van Pieter van Foreest? Wij zijn op zoek naar een onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

van de doelstellingen en het organisatiebelang van Pieter van Foreest, om continue vanuit het cliëntperspectief een bijdrage te leveren aan een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening. In samenspraak met de cliëntenraden, cliënten en hun naasten.

Centrale cliëntenraad Pieter van Foreest De centrale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen Pieter van Foreest, met inachtneming

Interesse, meer weten of direct reageren? Ga voor meer informatie naar: https://pietervanforeest.nl/ vrijwilliger-bij/vacatures/ voorzitter-centrale-clientenraad-1250

Kom eens langs bij Ontmoetingscentrum Singelhof Woont u in Midden-Delfland en bent u wat ouder en vergeetachtig? Of bent u mantelzorger? Kom eens langs bij ons ontmoetingscentrum Singelhof. Het ontmoetingscentrum is gericht op mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Ook personen met lichamelijke beperkingen of voor wie het gemis van contacten een probleem is, kunnen hier terecht. Ouderen en mantelzorgers kunnen bij het ontmoetingscentrum aankloppen voor hulp, informatie, advies en contact met lotgenoten. Dagelijks

kunnen bezoekers gebruik maken van een activiteitenprogramma. Vaste onderdelen hierin zijn geheugentraining, verwerkingsgroepen en bewegingsactiviteiten. De sfeer tijdens de activiteiten is ongedwongen, alles mag en niets moet. Meer informatie? Heeft u vragen of wilt u meer weten of Ontmoetingscentrum Singelhof? Loop gerust eens binnen bij het ontmoetingscentrum, Hofsingel 26 in Maasland

of kijk op www.pietervanforeest.nl voor meer informatie.

Opening jeu des boules baan Akkerleven Zaterdag 22 september werd ook in Akkerleven de Nationale Burendag gevierd. Een mooie gelegenheid om de verbinding met buurtgenoten uit Schipluiden aan te gaan. Elkaar ontmoeten is iets wat de medewerkers in Akkerleven nastreven en ze openen dan ook graag de deuren voor iedereen die langs wil komen. De dag ervoor is er hard gewerkt door cliënten en vrijwilligers om voldoende appeltaart in huis te hebben. Op Burendag zelf tijdens het afbakken rook het dan ook voortreffelijk in het gebouw! Iedereen werd hartelijk welkom geheten met een draaiorgel voor de deur. Tevens werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jeu des boules baan, die aangelegd werd tijdens NL Doet, officieel in gebruik te nemen. De jeu des boules baan is een

Pieter van Foreest Wonen, zorg, behandeling en welzijn in het Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker- Nootdorp Meer informatie? 015-515 5000 contact@pietervanforeest.nl

WWW.PIETERVANFOREEST.NL

onderdeel van de Vitale Tuin, een tuin waar ontmoeten, actief en passief, centraal staat. Burendag was dus hét moment om deze te openen. De heer Van Valen heeft het lint doorgeknipt waarmee het startsein werd gegeven aan bewoners van ’s HeerenLoo, de buren van Akkerleven, om de baan in gebruik te nemen.

Meer informatie over werk en vrijwilligerswerk? 015 515 50 50 werken@pietervanforeest.nl Deze pagina is tot stand gekomen onder redactionele verantwoordelijkheid van Pieter van Foreest.


4 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Fietsen voor Stichting Vamos Schipluiden

Ciska, CAREGiver

De deelnemers fietsen voor jongeren die in Brazilie vrijwilligerswerk gaan doen.

Foto: VAMOS

naar Brazilië om daar 3 weken lang vrijwilligers werk te doen. Dit doen zij in Garanhuns het werkgebied van pater Gabriel Hofstede. De opbrengst van de fietstocht is daarvoor bestemd. Graag opgeven vóór 7 oktober via mail: fietstocht@ vamosschipluiden.nl of bel naar 015-3809171. De organisatie heeft er veel zin in en hoopt dat er weer veel deelnemers zijn.

Op zondag 14 oktober organiseert de Stichting Vamos Schipluiden, in samenwerking met de parochie O.L.V. van Sion tijdens hun jaarlijkse Wij-Weidag, een fietstocht. De fietstocht zal rond de 35 km zijn, dus fietsen met het hele gezin. U fietst naar allerlei interessante en leuke bezienswaardigheden. Er kan gestart worden tussen 11.00 en 12.00 uur vanuit Parochiecentrum

De Schelp, Burg. Musquetiersingel, Schipluiden. De kosten zijn € 15,- voor deelnemers vanaf 12 jaar. Daarvoor heeft u een geheel verzorgde fietstocht, dus incl. koffie/thee, lunch en snacks onderweg. De tocht eindigt bij de boerderij van Arkesteijn waar u bij inlevering van uw stempelkaart een drankje aangeboden krijgt. Volgend jaar juli, gaat er weer een jongerengroep

Hartelijk dank aan collectanten en gevers

Speculaaspoppenactie S.V. Den Hoorn

Heel hartelijk dank aan alle collectanten die de moeite hebben genomen om voor Handicap.nl op pad te gaan langs de deuren in Schipluiden. Wat een mooie opbrengst dit jaar. Alle gulle gevers hebben 1889.96 euro in de collectebussen gestopt!

Bazaar en rommelmarkt in De Rijstuin Protestantse gemeente ‘t Woudt-Den Hoorn houdt op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober a.s. een bazaar in ‘De Rijstuin’. Er zijn tal van leuke spelletjes, rad van avontuur, grote verloting en een rommelmarkt. Natuurlijk kunt u er ook terecht voor de gezelligheid en om een kopje koffie of thee te drinken. Op donderdag is er een gratis verloting voor de aanwezigen. De opbrengst komt ten goede aan herstel en onderhoud van de torenspits van de Woudtse kerk. U bent van harte welkom op donderdag van 19:30 tot 23:00 uur. Op vrijdag van 15:00 tot 18:00 uur en van 19:00 tot 24:00 uur. Adres: Woudseweg 26, Den Hoorn.

Voor het zevende jaar op rij organiseren John Kleijweg en Roel Verkade samen met de sponsorcommissie van S.V. Den Hoorn de bekende speculaaspoppenactie. De opbrengst gaat naar het opknappen van ons jeugdhonk.

foonnummer. U kunt ook bellen naar John Kleijweg: 06-53774348. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Speculaaspoppen kopen of bestellen De speculaaspoppen wegen een halve kilo per stuk en zijn een halve meter lang. Ze zijn te bestellen bij John Kleijweg voor slechts € 5,- per pop. Leden wordt gevraagd het eigen netwerk in te schakelen. Voor de liefhebbers is er nu ook een kleine speculaaspop beschikbaar. Gebakken door bakkerij Holtkamp, deze weegt 250 gram en kost € 6,- en is tevens tevens te bestellen in de grotere variant van 500 gram voor € 9,-.

Op dinsdagmorgen is de Dorpshoeve speciaal voor u geopend voor een praatje en een kopje thee of koffie. Fijn om in de herfst- en wintermaanden met anderen een gesprek aan te knopen bij een lekker kopje warme koffie, thee of chocomelk. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want juist op deze ochtend hanteren wij een speciaal prijsje. Is de afstand lastig dan kunt u gebruik maken van gratis vervoer door de MUS. Dus als u zich alleen voelt, iets aan iemand wil vertellen of zin heeft een ander te ontmoeten bent u van harte welkom!

Verkoopinformatie: Bestellingen kunnen gemaild worden naar: jjmkleijweg@planet.nl o.v.v. naam, adres en tele-

gezameld door middel van onder meer collecten en giften. Met dit geld worden zes projecten gedurende zes jaar ondersteund. Op dit moment worden de volgende stichtingen ondersteund: Leren van Elkaar in Peru, Hoop voor Albanië, Hart voor Afrika in Mwanza-Tanzania, Hart voor Moldavië, Mano a Mano in Dominicaanse Republiek en Tuko

“Ik ken het levensverhaal van mevrouw Ter Haar en kan daardoor helpen zin te geven aan haar bestaan. Mijn collega’s en ik kunnen ook uw vader , moeder en / of partner ondersteunen, thuis in hun vertrouwde omgeving. We doen dat met persoonlijke aandacht. Als CAREGivers van Home Instead Thuisservice voelen wij ons nauw betrokken bij onze cliënten.

Werken als CAREGiver voor Home Instead heeft mij iets moois gebracht. De dankbaarheid van de klanten en familie waar ik werk is Annete van Eijk voor mij heel erg waardevol. De persoonlijke aandacht en tijd die ik voor de klant heb, geeft rust bij de klant. Doordat de match met de klant kan ik een band opbouwen met de klant en dat is ook voor de klant ijn. Het is afwisselend werk en we krijgen leerzame theorie- en praktijktrainingen. Heb je altijd in de zorg willen werken maar heb je geen speciieke opleiding? En wil jij je levenservaring gebruiken in relatie met de klant? Heb je geen speciieke opleiding, maar wil je dat wel leren, solliciteer dan als CAREGiver bij Home Instead Thuisservice!

Bent u geïnteresseerd in een nieuwe uitdaging? Ga dan naar onze website www.homeinstead.nl/hzo en/of stuur een e-mail naar jbarten@homeinstead.nl U kunt ons ook telefonisch benaderen: 085 8768794

Koffiedrinken in de Dorpshoeve

10 jaar Streekverband De Tien Streekverband De Tien bestaat 10 jaar en is toen voortgekomen uit de Westlandse gereformeerde De Tien en het hervormde Streekverband. Het is een groep diakenen uit de diverse protestantse, gereformeerde en hervormde kerken uit Midden Delfland, Westland en Hoek van Holland. Elk jaar wordt er door de aangesloten kerken, geld in-

Vind jij wame zorg inde thuissituatie de normaalste zaak vande wereld? Heb je ervaring met mantelzorg en/of sta je open voor trainingen en scholing? Wil jij bijdragen aan de levenskwaliteit van senioren? Dan ben jij misschien mijn nieuwe collega?

15

Wij zijn er graag voor uw ouders

“Mevrouw ter Haar bloeit op zodra ik binnenkom”.

Als CAREGiver is het een pre om als (oudere) medewerker ervaring te hebben met mantelzorg. Een zorgopleiding is niet nodig. Bij home Instead krijg je de trainingen die je nodig hebt. Mariete Snijders De trainingen vind ik boeiend en interessant. Het voelt als een warm nest. Natuurlijk is een eerste klant spannend, maar al snel voelde het werk vertrouwd. Gelukkig is de begeleiding vanuit het supporteam erg goed. Mijn werkzaamheden zijn mensen ondersteunen bij de dagelijkse zorg, aankleden of toiletgang. Ik begeleid ook mensen met dementie of mensen in de laatste levensfase.

|

Pamoja in Kenia. Zondag 7 oktober wordt er in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk aandacht besteed aan het 10-jarig bestaan van Streekverband De Tien. Het thema is Samen Sterk en ds. E. Kok is de voorganger. Het begint om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Trefpunt Party & BusinessEvents is een energiek bedrijf dat zich bezighoudt met het verzorgen van bedrijfscatering op locatie én evenementen in het Trefpunt of op diverse locaties. Wij verzorgen elk denkbaar evenement zoals o.a. bruiloften, verjaardagen, jubilea, recepties, personeelsfeesten, bedrijfsuitstapjes, catering op locatie en buffetten. Sterke groei van onze organisatie zorgt voor een uitbreiding van ons jonge, dynamische team en daarom zijn wij per direct op zoek naar een

Fulltime medewerk(st)er bedrijfscatering (38 uur per week) Functieomschrijving Je werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van alle voorkomende cateringwerkzaamheden in de bedrijfsrestaurants op onze locaties in Maassluis, De Lier en Maasdijk.

• • • • • •

Wij vragen • Je bent fulltime inzetbaar • Je hebt ervaring in de horeca / bedrijfsrestaurants en in het bezit van HACCP-certiicaat en sociale hygiëne is een pre • Je bent sociaal, lexibel en hebt oog voor de wens van de klant • Je bent bij voorkeur BHV-gecertiiceerd • Je bent in het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer • Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk Wij bieden Een marktconform salaris en bijbehorende secundaire voorwaarden conform de Horeca cao. Werken in moderne bedrijfsrestaurants met vooruitstrevende doelstellingen. Oog voor jouw individuele ontwikkeling door het aanbieden van training, bijscholing en cursussen. Een enthousiast team, dat met elkaar de totale bedrijfscatering tot volle tevredenheid van de gasten verzorgt. Interesse Heb je interesse? Mail dan je motivatiebrief met CV naar info@trefpuntmaasland.nl. Bezoek ook onze website: www.trefpuntmaasland.nl Trefpunt Party & BusinessEvents, Kerkplein 11, 3155 AM Maasland, 010 59 134 16


|

De Schakel MiddenDelfland 4 oktober 2018

ALLÉÉN NOG DEZE WEEK ELKE DAG KORTING OP IN DE ANDERE PRODUCTEN WINKEL EN OP EXPERT .NL

ALLÉÉN G W O ENSDA

3 OKT

20% KORTING OP STOFZUIGERS, KRUIMEL-, ROBOT- EN STEELSTOFZUIGERS

20% KORTING

ALLÉÉN

OP INBOUWAPPARATUUR

VR IJ D A G

5

OKT

Deelnemende merken:

ALLÉÉN

1 0 % KORTING 4

DONDERDAG

OKT

OP SM ARTPHONES, TABLETS, DESKTOPS EN EXTERNE HARDLAPTOPS, E SCHIJVEN

Deelnemende merken:

Deelnemende merken:

ALLÉÉN DIT WEEKEND ZONDAG ZATERDAG

6 OKT

7 OK

20% KORTING

OP WASMACHINES, DROGERS, STRIJKIJZERS EN KLEDINGSTOMERS

T

Deelnemende merken: Deelnemende merken:

Expert Koppenol Willem de Sitterstraat 3, Naaldwijk, (0174) 631141 facebook.com/Expertnaaldwijk

KOOPZONDAG 7 OKTOBER VAN 12.00 – 17.00 UUR

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op expert.nl voor de voorwaarden.

16

Profile for WL Media

Md 2018 10 04  

Md 2018 10 04  

Profile for wlmedia