Page 2

2

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 21 april 2016

Gemeenteberichten Donderdag 21 april 2016

week 16

Maak een afspraak in uw eigen dorp!

RAAdSINfORMATIE Raadsvergadering

Uw dorpswethouder spreken? De wethouders van de gemeente Midden-Delfland houden elke eerste donderdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur spreekuur in uw eigen dorp. Dit spreekuur geeft u de mogelijkheid met uw dorpswethouder te spreken over zaken die u belangrijk vindt. Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 4 mei voor de dorpswethouder van Schipluiden. Voor de dorpswethouders van Maasland, Den Hoorn en het buitengebied is het spreekuur op donderdag 12 mei 2016.

Op dinsdag 26 april 2016 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Aanvang: 19.30 uur.

Afspraak maken U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (015) 380 41 11. Geeft u daarbij aan wat u wilt bespreken. In overleg bepalen we de locatie. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.middendelfland.nl.

Agenda - Voorstel tot vrijgeven voor inspraak van het ontwerp-ontwikkelingskader Maaslandse Poort - Brief provincie Z-H over gemeentelijke begroting 2016 (B 002) - Voorstel Nota lokale heffingen - Voorstel inzake subsidie WOS - Voorstel overname erfpacht DHG - Woonagenda 2016 – 2020 Inzage De vergaderstukken zijn vanaf 21 april in te zien via - het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken - Ipad / app IBabs Pro Inloggegevens: website: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger - www.ibabs.eu Inloggegevens: website: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger

Eiken worden preventief behandeld tegen eikenprocessierups Sinds 2010 komt de eikenprocessierups voor in Midden-Delfland. De gemeente probeert de overlast van de rupsen tot een minimum te beperken. Daarom bestrijden wij de rupsen op plekken waar veel overlast verwacht wordt. Voor de bestrijding van de rupsen laten wij een aantal eiken bespuiten met een biologisch middel. Dit middel bestaat uit microscopisch kleine aaltjes, nematoden. Deze aaltjes komen van nature in ons land voor. Ze tasten de rupsen aan waardoor deze dood gaan. Deze bestrijdingsmethode past binnen het gemeentelijk beleid van milieuvriendelijk groenbeheer en is alleen schadelijk voor de rupsen en veilig voor mens en (huis)dier. Nematoden kunnen niet tegen UV licht. Onze aannemer voert de bestrijding daarom ’s avonds laat of ’s nachts uit. De eiken die bespoten worden, staan in het sportpark bij de Baanderheer, aan het begin van de Kluisweer, aan de Doelstraat, het Pynasplein en de Oude Veiling in Maasland. Het bespuiten gebeurt twee maal in de periode van 18 april tot 1 mei 2016.

Aanvragen en Besluiten

U kunt de raadsvergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken > live volgen via internet.

Spreekrecht Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden. Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de Raadsgriffier, maximaal 5 minuten spreektijd, alleen over agendapunten (voor uitzonderingen zie website). Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de griffier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl > Vergaderkalender en vergaderstukken > Meld u aan voor de mailservice Raad en Commissie.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

Maasland

BESLUITEN

AANVRAGEN

Wet milieubeheer

OVERIGE

- Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland maken bekend dat zij ontheffing verlenen aan Omgevingsvergunningen Tennisvereniging de Commandeur, Baanderheer 18, 3155 NA Maasland, om de lichtinstallatie op de speelvelden ingeschakeld te laten tot uiterlijk 24:00 - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van 20 uur. Daarnaast is ontheffing verleend op de geluidswoningen nabij Commandeurskade 50a (3155 AD) in voorschriften 2.17, 2.17a,2.19, 2.19a en 2.20 van het Maasland (Z-HZ_WABO-2016-0167). Activiteitenbesluit. BESLUITEN De ontheffing geldt op 27 augustus 2016 tot 24:00 uur. De ontheffing wordt verleend op grond van arOmgevingsvergunningen tikel 3.148 lid 2b en artikel 2.21 lid 1b van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De baanverlichting mag alleen ingeschakeld blijven voor zover dit nood- Vergunning is verleend voor het oprichten van een zakelijk is voor het toernooi. Aan de ontheffing zijn kantoor met loods aan de Burgerweg 2a, 3155 DA voorschriften gekoppeld om geluidsoverlast zo veel Maasland (12-04-2016) (Z-HZ_WABO-2015-0537); mogelijk te voorkomen. - Vergunning is verleend voor het oprichten van 15 rijwoningen aan De Herenwei 7 t/m 35 (oneven), 3155 Meer informatie over deze bekendmaking vindt u in het elektronisch gemeenteblad. SM Maasland (14-04-2016) (Z-HZ_WABO-2016-0005).

Meldingen

(APV)vergunningen

- Door Handbalvereniging D.I.O.S. is melding gedaan van een clubactiviteit. Op 29 mei 2016 vindt de afsluitdag plaats in de kantine gelegen aan Zuidhoornseweg 2, 2635 DJ Den Hoorn. De activiteit duurt tot 21.00 uur.

Meldingen - Aan de heer Boekestijn is ontheffing verleend voor het verbranden van snoeiafval op het eigen terrein dat gelegen is buiten de bebouwde kom van Maasland, - Melding is gedaan van het slopen van een woning Schipluiden of Den Hoorn. De ontheffing geldt voor de aan de Herenlaan 16, 3155 DC Maasland (13-04locatie Oostgaag 53, 3155 CE Maasland in de maan2016) (Z-HZ_SLM-2016-0026). den maart en april van 2016 en 2017 (13-04-2016).

Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor het bouwen van een woning aan de Haverland 23, 2635 LG Den Hoorn (12-04-2016) (Z-HZ_WABO-2016-0121). (APV)vergunningen - Aan de diaconie protestantse gemeente ’t Woudt– Den Hoorn is een vergunning verleend voor het inzamelen van kleding voor de stichting Dorkas. De inzameling vindt plaats op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn, op zaterdag 23 april 2016 van 9:00 tot 12:00 uur (13-04-2016).

www.middendelfland.nl

OVERIGE

Profile for WL Media

Md 2016 04 21  

Md 2016 04 21  

Profile for wlmedia