Page 1

17e Jaargang • nummer 808 • Donderdag 6 maart 2014

BRIL LEASE Elke 2 jaar een nieuwe bril voor een vaste maandprijs zonder rente.

Gratis huis-aan-huis blad met nieuws en advertenties uit Hoek van Holland

Prins Hendrikstraat 250 Hoek van Holland Tel. 0174-384138 www.henkdevisser.nl

Actueel nieuws | Gemeentenieuws | Uit en cultuur | Sport

Kraayenest

'H8LWN\N

Verleden week hebben de medewerkers van BLM Boers uit Hoek van Holland in haar pand aan de Zekkenweg 58 de laatste hand gelegd aan de eerste zes exemplaren van ‘De Hoekse Vogel’ van José Knippenberg-Fronen. De vogel van RVS gaat onderdeel uitmaken van een nieuwe meerpalenroute in Hoek van Holland. 9RRUDOVQRJ ]DO ¶'H +RHNVH 9RJHO· WH ]LHQ ]LMQ RS ]HV ORFDWLHV 'H HHUVWH PHHUSDOHQORFDWLH PHW ¶'H +RHNVH 9RJHO·LVYDQGDDJGRQGHUGDJPDDUW RP XXU RQWKXOG LQ GH JURHQ VWURRNELMGHNUXLVLQJ'H&RUGHVVWUDDW PHWGH+RHNVH+LOOZHJ6SRQVRUYDQ GH]H ¶'H +RHNVH 9RJHO· LV :RQLQJ ERXZYHUHQLJLQJ+RHNYDQ+ROODQG De Hoekse Vogel 0HW GH UHQRYDWLH YDQ GH %HUJKDYHQ HQ KHW DOV JHYROJ KLHUYDQ YHUYDQJHQ YDQGHKRXWHQSDOHQHQVWHLJHUVGRRU PHWDOHQ FRQVWUXFWLHV YHUGZLMQW RS NRUWH WHUPLMQ HHQ KLVWRULVFK VWXNMH +RHN YDQ +ROODQG (HQ NHQPHUNHQG EHHOG LQ GH %HUJKDYHQ LV GH PHHU SDDOZDDURSHHQYRJHO]LMQUXVWYLQGW HQXLWNLMNWRYHUGH1LHXZH:DWHUZHJ ,Q RYHUOHJ PHW 5LMNVZDWHUVWDDW LV EH VORWHQRPGLWVWXNMHFXOWXXUKLVWRULHLQ +RHNYDQ+ROODQGGRRUWHODWHQOHYHQ HQ GH PHHUSDOHQ RS YHUVFKLOOHQGH ORFDWLHVLQGHGHHOJHPHHQWHWH KHU

SODDWVHQ 'H GHHOJHPHHQWH KHHIW YHUYROJHQV HHQ RQWZHUSZHGVWULMG XLWJHVFKUHYHQ 'H ZLQQDUHV LV -RVp .QLSSHQEHUJ)URQHQ JHZRUGHQ ¶'H +RHNVH9RJHO·KHHIWHHQDIPHWLQJYDQ [PHWHU

José Knippenberg-Fronen kijkt toe hoe bij BLM Boers werd de laatste hand wordt gelegd aan haar Hoekse Vogel. Meerpalenroute 2S HONH ORFDWLH NRPHQ ppQ WRW GULH PHHUSDOHQ ZDDUYDQ HHQ PHW ¶'H +RHNVH9RJHO·'HPHHUSDOHQNRPHQ RSGH'LUNYDQGHQ%XUJZHJ/·$YH QXH GH 6WUDQGZHJ KHW =HHSOHLQ GH .RQLQJLQ (PPDERXOHYDUG GH +RHN VHEDDQ +DDNZHJ GH /DQJHZHJ 

ODWHQPDNHQPHWGDDURSHHQDIEHHO GLQJ YDQ GH SRVWHU GLH YRRU GH RQW ZHUSZHGVWULMG ZDV LQJH]RQGHQ PHW GDDURSRRNKHWELMEHKRUHQGHJHGLFKW 'HHHUVWHNDDUWHQZRUGHQGRRUGH NXQVWHQDUHV SHUVRRQOLMN JHVLJQHHUGH HQ ]LMQ YHUYROJHQV YDQDI GRQGHUGDJ PDDUWJUDWLVYHUNULMJEDDUELMKHW999

0RGRGHSHSOHOH]L]LHUHU P0 v.d. Kasteelestraat 20, ’s-Gravenzande

'ĞĚŝƉů͘ƉĞĚŝĐƵƌĞ ΘŵĂŶŝĐƵƌĞ >ĂƵƌĂĞŬŬĞƌƐ

Historische middag in Brinktoren =DWHUGDJPDDUWRUJDQLVHHUWGH99' +RHN YDQ +ROODQG LQ VDPHQZHUNLQJ PHW SODDWVJHQRRW +HQN YDQ GHU /XJW HHQNRUWHTXL]RYHU+RHNYDQ+ROODQG 'HELMHHQNRPVWZRUGWJHKRXGHQWXV VHQHQLQGHKDORQGHUGH %ULQNWRUHQ 'H 99'NDQGLGDWHQ YRRU GH QLHXZH JHELHGVFRPPLVVLH]XOOHQ]LFKWLMGHQV

GHELMHHQNRPVWSUHVHQWHUHQ'H99' ]RUJWYRRUHHQKDSMHHQHHQGUDQNMH +HQNYDQGHU/XJWLVVDPHQVWHOOHUYDQ KHWIRWRERHN¶+RHNYDQ+ROODQGGRRU GHWLMG·ZDWLVYHUVFKHQHQLQ%LM GH TXL] NRPHQ YUDJHQ DDQ GH RUGH QDDU DDQOHLGLQJ YDQ RXGH IRWR·V YDQ +RHN YDQ +ROODQG 1D DIORRS YDQ GH TXL]ZRUGHQXLWHUDDUGGHJRHGHDQW ZRRUGHQYHUWHOGPHWHHQDQHNGRWH

Intratuin ‘s Gravenzande

ZONDAG A.S. van 12.00 tot 17.00 uur

OPEN

Intratuin ‘s Gravenzande Monsterseweg 129 0174-445678, www.intratuin.nl

Wekelijks in deze krant

Stadskrant

,ğƚĂĚƌĞƐ ǀŽŽƌŚĂŶĚͲĞŶ ǀŽĞƚǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐ

Hortensiastraat 2, Monster

ϬϭϳϰͲϯϴϳϮϴϯ ď͘Ő͘Ő͘ϬϲͲϰϱϳϱϬϱϯϱ

VERS VAN DE WARME BAKKER

(,(5 .2(.(1 Zak 4 stuks van 2,12 voor

k

tuk 4s s

1.

59

Elke zondag open van 11.00 - 20.00 uur Albert Heijn - Hoek van Holland

Rotterdam

Foto PR

+DUZLFKZHJ'H&RUGHVVWUDDW+RHN VH +LOOZHJ GH 'LUN YDQ GHQ %XUJZHJ 'H5X\WHUVWUDDWGH6WUDQGERXOHYDUG HQ QDWXXUOLMN GH %HUJKDYHQ ]HOI 9RV 7XLQHQ XLW +RHN YDQ +ROODQG ]RUJW YRRUGHSODDWVLQJ2YHULJHQVKHHIW-RVp .QLSSHQEHUJ)URQHQ WHU JHOHJHQKHLG YDQ GLW KHXJHOLMNH IHLW DQVLFKWNDDUWHQ

z

(HQ DQGHU JHYDOOHWMH YDQ HUJHU QLV ZDV WLMGHQV )H\HQRRUG WH JHQ $MD[ 1HH LN VSUHHN JHHQ YRRUNHXUXLWYRRUZHONHSORHJLN EHQ,NKDGHFKWHUZHOKHWKHOH VHL]RHQ DO EHZRQGHULQJ YRRU 3HOOH7RWKHWJHYDOOHWMHNOHHGND PHU YDQ HHQ SDDU ZHNHQ WHUXJ GDQ 'DDU NZDP KLM QRJ JRHG PHH ZHJ 0DDU ]RQGDJ GLH YRO NRPHQ RQQRGLJH HOOHERRJVWRRW RILQLHGHUJHYDOSRJLQJGDDUWRH 'DDUNDQLNGDQQLHWELM,NNULMJ KHWLGHHGDWKLMVQHOZHJZLOELM )H\HQRRUG HQ GDW KLM RS GH]H PDQLHUPLVVFKLHQZHORQWVODJHQ SUREHHUWWHZRUGHQRIWHJHQHHQ HUJ ODJH WUDQVIHUVRP ZHJ PDJ DDQKHWHLQGYDQKHWVHL]RHQ 0DDUppQGLQJVWHPGHPHDIJH ORSHQGDJWRFKZHHUYUROLMNKHW 1HGHUODQGV HOIWDO JDDW LQ 5HWUR VKLUWV VSHOHQ 6KLUWV GLH GRHQ GHQNHQ DDQ GH URHPUXFKWH MD UHQ 2Np ZH ZHUGHQ JHHQ ZHUHOGNDPSLRHQ PDDU MH NDQ HUZHOZHHUOHNNHUELMWHUXJGUR PHQ WLMGHQV KHW NRPHQG :. /DDWGHOHHXZPDDUEUXOOHQ

Laatste hand aan ‘De Hoekse Vogel’

za

+HWDIJHORSHQZHHNHLQGHVWRQG RSWHOHYLVLHEROYDQVSRUWLHYHDF WLYLWHLWHQ 0HHVWDO NLMN LN VSRUW RP PH WH RQWVSDQQHQ PDDU GDDU LV KHW DIJHORSHQ ZHHNHLQGH QLHW YDQ JHNRPHQ ,N KHE PH PHHU ]LW WHQHUJHUHQGDQ]LWWHQJHQLHWHQ +HW 1. VFKDDWVHQ ZHUG DO KHHO VQHO YHU]LHNW WRHQ 6YHQ .UDPHU GRRU HHQ VFKHLGVUHFKWHU JHGLV NZDOLILFHHUGZHUGYDQZHJHHHQ ]RJHQDDPGH NLFNILQLVK ,N EHQ EHQLHXZGRIGLHPDQQXRSHHQ YHUMDDUGDJRSJDDW]LWWHQVFKHS SHQGDWKLMHHQ2O\PSLVFKNDP SLRHQ KHHIW XLWJHVORWHQ YRRU GH UHVWYDQKHW1.GDWQRJJHUHGHQ PRHVWZRUGHQ,QPLMRJHQKRRUW GLHPDQGDDUJHZRRQQLHWWKXLV $OV OHLGHU PRHW MH RRN IHHOLQJ KHEEHQPHWVIHHUHQQLHWDOOHHQ ERWGHUHJHOVKDQWHUHQ'HPDQ VWHOGH GDW GH ILQLVK QLHW FRUUHFW ZDV .UDPHU ]RX ppQ VFKDDWV YDQKHWLMVJHKDGKHEEHQELMGH ILQLVK HQ GDW VFKLMQW QLHW WH PR JHQ0DDULNYUDDJPHGDQDIKRH KHWJDDWDOVMHQHWRSGHILQLVKOLMQ QRJ HHQ VODJ PDDNW GDQ UDDNW ppQ VFKDDWV WRFK RRN QLHW KHW LMV" 'H VFKHLGVUHFKWHU YRQG GDW HU GDQ PDDU HHQ *DOD JHRUJD QLVHHUG PRHVW ZRUGHQ ,N GHQN MXLVW GDW KHW HHQ JHPLVWH NDQV ZDV GRRU QD GH JUDQGLR]H VXF FHVVHQ GLH RQ]H VFKDDWVHUV RS GH 2O\PSLVFKH 6SHOHQ KDGGHQ KHW 1. QLHW LQ ppQ JURRW IHHVWH OLMN JDOD RP WH WRYHUHQ .UDPHU JHQRRW YDQ ]LMQ VQHOOH WLMG RS GHSODDWVZDDUKHWKRRUWKHWLMV HQDOVMHGDWGDQ]RJDDWYHU]LH NHQ«

stuks

Oogadviseur

+RHNVH.UDQW

4 ak

Opticiën

)FOLEF7JTTFS

'H

Bericht


2

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

(+885 7 1 ( 5 2 7 2 0 5 67$//,1*922 1+2(.9$1+2//$1' $ ,1&(175809 Electra aanwezig.

Voor info: 06 22 56 34 32 Voetverzorging

Wilma van Dijk - Valstar gediplomeerd voetverzorgster/pedicure, lid ProVoet gediplomeerd voetzone reflextherapeute Wordt door veel verzekeraars vergoed voetdiagnostiek (tenen lezen)

Tuinonderhoud

Autorijschool de3Hoek

Uw gazon weer als nieuw.

Ik maak uw gazon vrij van onkruid. Ook uw tegelpaden, oprijlaan en grindpaden. Ook bemesting van uw gazon en het knippen van uw heg.

Hoog percentage 1e geslaagden

â‚Ź 64,- 1,5 uur Tel. 06-14439455

Door een geschoolde Vakman. In het bezit van Spuitlicentie.

www.maakkennismetjezelf.nl

Week

10

AGENDA

5 maart t/m 12 maart

Theaterconcert Nina June ‘The World Awaits’. Deelnemer Rabo Talenten Concours DO 6 mrt Muziektheater ‘De Kleine Blonde Dood’. Met o.a. William Spaaij en Frans van Deursen. Een prachtig verhaal over de oersterke band tussen een vader en een zoon, gebracht met humor, ontroering en aangrijpende muziek. VR 7 mrt Cabaret Katinka Polderman ‘Polderman baart zorgen’ ZA 8 mrt Muziektheater Ricky Koole & Leo Blokhuis ‘Buitenstaanders’. Begeleid door het Rotterdamse muziektrio Ocobar, bekend van Holland Sport. ZO 9 mrt Leerlingendag gitaarschool Peter van Elswijk WO 12 mrt Cabaret Emilio Guzman ‘Een dunne dekmantel’. Deelnemer Rabo Talenten Concours

BIOSCOOP Toscaanse Bruiloft Het regent gehaktballen 2 (3D) Mr. Peabody & Sherman 3D (NL) Hartenstraat Ladiesday ĂŠn night op dinsdag 11 maart met Hartenstraat! TOP film 12 Years a Slave Uitsluitend dinsdag 18 maart om 14.00 uur. Toegang slechts â‚Ź 6,75 inclusief kopje koffie of thee vooraf.

Mavadel

Strandweg 32 • 3151 HV HOEK VAN HOLLAND

TE HUUR EENGEZINSWONINGEN Aan de Dokter Diamantlaan 81 te Hoek van Holland In de nieuwbouwwijk LíAvenua, 4 slaapkamers. De kale huurprijs per maand zal bedragen ₏ 807,50 Voor informatie kunt u contact op nemen met: Telefoon: 0174-766002 E-mail: Ldehoogh@mavadel.nl • Website: www.mavadel.nl

WKtZdK tZ<E EZ>E

&Es

'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?Ĺ&#x161;ƾůĆ&#x2030;Ä?Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć&#x;ĹśĹ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ä&#x17E;ĎŽĎŹĎ­ĎŻ Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;&EsͲůÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;ŜŽĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Í&#x2DC; dÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŜĹ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜžÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹŠ >Í&#x2DC;Í&#x2DC;DÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ĺ˝Í&#x2022;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŽŜϏϭϳϰͲϰώϭϲϹϾ ĹśÄ&#x201A;Ď­ĎľÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;

Storingopgave op: witgoedservicewestland.nl

0174-712805

Voor flexibele en betaalbare kinderopvang

Kennisgeving Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Satu: Strandweg 32 - Hoek van Holland Tel. 0174-388864 Dua: Mahustraat 170 - Hoek van Holland Tel. 0174-723923

DCMR Milieudienst Rijnmond deelt mede dat de 20e wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond op 1 januari 2014 in werking is getreden. Deze wijziging is noodzakelijk vanwege de toetreding van Goeree-

0174 - 63 69 00 / www.westlandtheater.nl openingstijden kassa: di. t/m zo. 12.00-16.00 uur

WO 5 mrt

â&#x20AC;˘ Snelle service â&#x20AC;˘ Ruim 25 jaar ervaring â&#x20AC;˘ Ook levering nieuwe apparaten â&#x20AC;˘ Bosch/Siemens service partner

Tel. 06 - 20 559121, na 18.00 uur

www.autorijschoolde3hoek.nl

Zeeanemoon 11 â&#x20AC;˘ 3151 VN Hoek van Holland

0174-384340 / 06-40794930

REPARATIES AAN:

WASMACHINES / WASDROGERS VAATWASSERS / KOELKASTEN EN ALLE INBOUWAPPARATUUR

Over!akkee, de aanpassing van het takenpakket van VERBOUWINGEN - ONDERHOUD TIMMERWERKEN BADKAMERS - SCHILDERWERKEN

Vlaardingen en enkele inhoudelijke aanpassingen. Schiedam, 18 februari 2014

Nieuwlandsedijk 43, 2691 KV â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande Telefoon (0174) 41 67 64 of 06 22978979

AUTOBEDRIJF

v.d. Voort B.V. )RUG.D7LWDQLXP 5HQDXOW7ZLQJR1LJKW 'D\ 2SHO&RUVD%XVLQHVV'UV 0HUFHGHV$GUV%OXH(II 9:3ROR%OXHPRWLRQGUV'LHVHO 3HXJHRW8UEDQ0RYH 3HXJHRW;6 9:3DVVDW7)6L&RPEL &LWURHQ&&RPEL%XVLQHVV )LDW/RXQJH 3HXJHRW3DUWQHU+', 2SHO&RUVD(GLWLRQ 2SHO=DILUD97HPSWDWLRQ 2SHO7LJUD9&DEULR6SRUW 3HXJHRW9 7R\RWD+LDFH&RPIRUW$LUFR 0D]GD 7R\RWD&RUROOD9HUVR9 )RUG)XVLRQ9)XWXUD$XWRP 2SHO$VWUD1MR\GUV 3HXJHRW9 'DHZRR7DFXPD9 'DHZRR7DFXPD6( 7R\RWD$YHQVLV/LQHD7HUUD )RUG(VFRUW&DEULR $XGL$9

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

Fultonstraat 1 2691 HA â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande

T 0174 41 81 68 E info@bouwactief.nl

6ODJHULMYDQ6WULHQ Slagerij van Strien gegarandeerd de beste kwaliteit

ZZZVODJHULMYDQVWULHQQO www.slagerijvanstrien.nl 3U0DULDQQHSOHLQ²0DDVGLMN 3U0DULDQQHSOHLQ²0DDVGLMN 7HOHIRRQ 7HOHIRRQ

Lekker en makkelijk: SHOARMA PAKKET

VARKENSHAAS 500 gram

Maaltijd van de week: LASAGNA

(500 gram shoarma + 4 broodjes + bakje saus)

6.98

Per portie (350 gram)

5.95 3.50

=3,,:>(9,5:7,*0(3=+>,,2 <0;,0.,52,<2,5

=(92,5:-90*(5+,(<

Uit eigen keuken: KALFSROLLETJES

Klapper van de week:

De aanbiedingen van volgende week kunt u vinden op onze website: www.slagerijvanstrien.nl *Wist u dat wij ook allergenenvrije producten maken. Info in de winkel of de website.

ELKE 5 GRATIS E

 6$0(167(5.(5(162&,$/(5

Het Ambacht 7, Maasland

6$0(1:(5.(1 'DDUJDDQ VWDDQZLMYRRULQ GHJHELHGVFRPPLVVLH

Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl 'HJURRWVWHNULQJORRSZLQNHOYDQKHW:HVWODQG Kijk voor openingstijden, de ophaalservice en vrijwilligersvacatures op onze website

ZZZUHF\FOLQJZHVWODQGQO

0HWRQ]HRSEUHQJVWHQVWHXQHQZLMGLYHUVHJRHGHGRHOHQ Franklinstraat 6 â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande T: 0174-441268 E: ophalen@recyclingwestland.nl / info@recyclingwestland.nl


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

|

3

actueel Elf illegalen van Stena Line gehaald 'H .RQLQNOLMNH 0DUHFKDXVVHH KHHIW YHUOHGHQ ZHHN ZRHQVGDJ HOI YHUVWH NHOLQJHQ RSJHSDNW LQ +RHN YDQ +RO ODQG 'H JURHS KDG ]LFK YHUVWRSW RS GHERRWXLW+DUZLFK,Q+DUZLFK]RX GHQYROJHQVJHWXLJHQWZHHSHUVRQHQ YDQERRUGJHVSURQJHQ]LMQ2QGDQNV HHQXLWJHEUHLGH]RHNDFWLHDOGDDUGRRU %ULWVHKXOSGLHQVWHQLVGLWWZHHWDOQLHW DDQJHWURIIHQ'HJURHSEHVWDDW]RDOV KHWHU]LFKXLWODDW]LHQXLWWZHH9LHW QDPH]HQ HQ QHJHQ $OEDQLsUV 'H LQ UHLV YDQ GH YUHHPGHOLQJHQ GLH QDDU GH EULJDGH YDQ GH .RQLQNOLMNH 0DUH FKDXVVHH LQ 5RWWHUGDP ]LMQ RYHUJH EUDFKWLVJHZHLJHUG(UORRSWQRJHHQ RQGHU]RHN RI HU VSUDNH LV YDQ PHQ VHQVPRNNHO

Hondenpoep ,NEHQEH]LWWHUYDQHHQKRQGHQODDW KDDU RS GH XLWODDWSODDWVHQ SRHSHQ +RQGHQ RS VWUDDW ODWHQ SRHSHQ HQ KRQGHQXLWODDWSODDWVHQ]LMQWZHHYHU VFKLOOHQGH RQGHUZHUSHQ +RQGHQ SRHS RS VWUDDW ODWHQ OLJJHQ LV QRRLW JRHG 2S GH KRQGHQ XLWODDWSODDWVHQ LV GH JHPHHQWHYHUSOLFKWRPGH]HVFKRRQ WH KRXGHQ 'DDU EHWDOHQ ZLM KRQGHQEHODVWLQJ YRRU +RHYHHO KRQ GHQ]LMQHULQGH+RHN" +HW VFKRRQKRXGHQ YDQ GH PLM EH NHQGH XLWODDWSODDWVHQ LV HHQ UDPS $OOHHQDOGHXLWODDWSODDWVDDQGH*ULI ILRHQVWUDDWHQGH3DDUGHQEXXUWLVKHHO HUJYXLO3RHS]XLJHU]LHMHELMQDQRRLW HQDOVKLMJHZHHVWLVKHHIWKLMGHKHOIW ODWHQOLJJHQ.ODJHQ"ELMZLHZDDUNDQ LNPLMQNODFKWHQNZLMWDOVMHLHPDQG DDQVSUHHNWYDQZLHMHGHQNWGDWKLMHU ZDWDDQNDQGRHQLVKHWDQWZRRUGMH PRHW5RWWHUGDPRI]REHOOHQ ,N ZHHW RRN ZHO GDW HHQ VFKRQHUH XLWODDWSODDWVQLHWKHOSWRPLHPDQGWH ZHHUKRXGHQRP]LMQRIKDDUKRQGRS VWUDDWWHODWHQSRHSHQ 0DDU]RUJGDQGDWGLHJHQHQGLHWHJHQ EHWDOLQJ YDQ KRQGHQEHODVWLQJ KXQ KRQG XLWODWHQ RS GH XLWODDWSODDWV GLW PHWSOH]LHUGRHQHQQLHWWHJHQJURWH KRSHQ KRQGHQSRHS DDQORSHQ 2RN YRRU PHQVHQ GLH ODQJV ]R·Q XLWODDW SODDWV ZRQHQ LV KHW K\JLsQLVFKHU HQ PLQGHURYHUODVWGRRUVWDQN 1DPHQV YHHO KRQGHQHLJHQDUHQ LQ +RHN YDQ +ROODQG HQ ZDQGHODDUV LQ GHXLWODDWJHELHGHQ 0HWYULHQGHOLMNHJURHW /HR1LHXZSRRUW

Hartstichting zoekt collectanten ,QGHZHHNYDQWRWHQPHWDSULO ZRUGW GH QDWLRQDOH FROOHFWH YDQ GH KDUWVWLFKWLQJ JHKRXGHQ 0HW GH RS EUHQJVW KHOSW X GH KDUWVWLFKWLQJ RP KDDU OHYHQVUHGGHQGH ZHUN YRRUW WH ]HWWHQ'HKDUWVWLFKWLQJGRHWGLWGRRU ZHWHQVFKDSSHOLMN RQGHU]RHN PR JHOLMN WH PDNHQ JRHGH RSOHLGLQJ WH JHYHQHQHHQJH]RQGHOHHIVWLMODDQWH PRHGLJHQ HQ GH ]RUJ YRRU SDWLsQWHQ WHYHUEHWHUHQ+HHIWXLQGHZHHNYDQ WPDSULORQJHYHHUXXURYHURP WH FROOHFWHUHQ LQ XZ ZRRQZLMN" %HO GDQHYHQPHWRI

Bijeenkomst Longpunt 0DDQGDJPDDUWYDQWRW XXU LV HU ZHHU HHQ ELMHHQNRPVW YDQ KHW /RQJSXQW 0HYURXZ ) (O *KDQL ORQJDUWV LQ KHW 9OLHWODQG =LHNHQKXLV JHHIW HHQ SUHVHQWDWLH RYHU 2QWZLN NHOLQJHQ LQ RQGHU]RHN HQ EHKDQGH OLQJYDQORQJ]LHNWHQ'HELMHHQNRPVW ZRUGW JHKRXGHQ LQ GH QLHXZH ORFD WLH YDQ KHW /RQJSXQW :LMNFHQWUXP +RO\DDQGH$ULVWLGH%ULDQGULQJLQ 9ODDUGLQJHQ.LMN YRRU HHQ RYHU]LFKW YDQDOOHELMHHQNRPVWHQLQRSGH ZHEVLWHYDQKHW/RQJIRQGVZZZULMQ PRQGDVWPDIRQGVQO

Onderzoek naar behoud station Strand Er wordt momenteel onderzocht of het huidige station Hoek van Holland Strand kan blijven bestaan na ombouw van de Hoekse Lijn. Dat zei de Rotterdamse VVD-lijsttrekker en huidige wethouder verkeer Jeannette Baljeu gisteren op een bijeenkomst van de VVD Hoek van Holland. In eerste instantie zou het station zeker verdwijnen na de ombouw naar een metrolijn en doortrekking van de lijn naar het strand. 9HHO+RHNHQH]HQGLHLQGHEXXUWYDQ KHW KXLGLJH VWUDQGVWDWLRQ ZRQHQ YLQGHQ KHW YHUGZLMQHQ RQZHQVHOLMN ´1DDUDDQOHLGLQJYDQNODFKWHQYDQXLW GHEHZRQHUVLVHHQRQGHU]RHNLQJH VWHOGQDDUEHKRXGYDQKHWVWDWLRQZDW RSGLWPRPHQWLQYROOHJDQJLVµYHU WHOGH %DOMHX 'H 99' +RHN YDQ +RO ODQG LV EOLM PHW KHW RQGHU]RHN /LMVW WUHNNHU $QQHNH YDQ GHU 0HLMV ´:H KHEEHQ GH NODFKWHQ LQ 5RWWHUGDP DDQJHNDDUW +HW LV JRHG GDW PHQ HU PHHDDQGHVODJLVJHJDDQµ H6-weg 2S GH DYRQG GLH GRRU GH 99' +RHN YDQ +ROODQG ZDV JHRUJDQLVHHUG SUDDWWH %DOMHX RRN RYHU GH GRRUWUHN NLQJ YDQ GH WZHHGH RQWVOXLWLQJVZHJ QDDU GH /DQJHZHJ GH ]RJHQDDPGH +ZHJ+HWLVGHEHGRHOLQJGDWGH]H GRRUWUHNNLQJ JHOLMNWLMGLJ JHEHXUW PHW GHRPERXZYDQGH+RHNVH/LMQ2RN YHUWHOGH%DOMHXGDWHHQDNNRRUGRYHU KHWYHUERGRSRQWJDVVHQ GHXLWVWRRW YDQ JLIWLJH GDPSHQ ]RDOV EHQ]HHQ GRRUGHVFKHHSYDDUW QDELMLV%DOMHX

Roald van der Linde, Jeannette Baljeu, Anneke van der Meijs, Arjen van der Lugt en Hestia Reukema presenteerden de VVD verkiezingskrant. KRRSWGDWHU]RVQHOPRJHOLMNHHQGHIL QLWLHIYHUERGLV Verkiezingskrant $DQ KHW HLQGH YDQ GH DYRQG SUHVHQ WHHUGHFDPSDJQHOHLGHU$UMHQYDQGHU /XJWGH+RHNVH99'NUDQW'H]HZHUG DDQJHERGHQ DDQ KHW HYHQHHQV DDQ

Muzikale bewegingsles bij Zeebaboe .LQGHURSYDQJ GH =HHEDERH VWDUW RS PDDUW PHW EHZHJLQJVOHV ZDDUELM RRNJHEUXLNJHPDDNWZRUGWYDQPX ]LHN HQ ]LQJHQ +LHUDDQ NXQQHQ DOOH NLQGHUHQ PHHGRHQ YDQ WRW HQ PHWMDDUYHUJH]HOGGRRUHHQRXGHU RIEHJHOHLGHU8ZNLQGKRHIWGXVQLHW ELMGHRSYDQJLQJHVFKUHYHQWHVWDDQ ,Q GH]H OHHIWLMGVIDVH NDQ KHW EHZH JLQJVVSHO GH SULOOH RQWZLNNHOLQJ RS YHUVFKLOOHQGH JHELHGHQ EHYRUGHUHQ 9LDZHNHOLMNVHOHVVHQEHUHLNWKHWNLQG QLHXZHPLMOSDOHQHQZRUGWKHWYRRU

EHUHLG RS PRHLOLMNHUH XLWGDJLQJHQ LQ HONH JURHLIDVH 'H EHZHJLQJVOHV ZRUGWJHJHYHQGRRU7HVVDGH*HXV %HHUPDQQGLHMDUHQODQJJ\POHVKHHIW JHJHYHQ ELM +69 'H]H DFWLYLWHLW VWDUW RSYULMGDJPDDUWYDQXXU LQ KHW VSHHOORNDDO ELM GH =HHEDERH 7DVPDQZHJ ]LMLQJDQJ 2%6 YDQ 5LMFNHYRUVHO $DQPHOGHQ YRRU HHQ JUDWLVSURHIOHVNDQGRRUHHQWHOHIRRQ WMH QDDU GH =HHEDERH WHO RI YLDGHPDLOLQIR#]HHEDERHQO

Vaccinatiedag Op 19 maart organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een vaccinatiedag. Deze dag vindt plaats in Wijkcentrum De Hoekstee Hoek van Holland, van 15.00 - 17.00 uur. Klanten zijn persoonlijk uitgenodigd middels een brief. Voor kinderen is een vaccinatie best spannend. Daarom is er speciaal voor kinderen een website: www.eenprikzogepiept.nl. Want wat is dat eigenlijk, een â&#x20AC;&#x2DC;vaccinatieâ&#x20AC;&#x2122;? Ook u kunt daar meer informatie vinden over de verschillende vaccinaties. 7LMGHQV GH YDFFLQDWLHGDJ YDFFLQHHUW KHW&-*MDULJHQWHJHQGLIWHULHWHWD QXVSROLR '73 HQERIPD]HOHQHQ URGHKRQG %05 0HLVMHVGLHGLWMDDU ZRUGHQ RQWYDQJHQ GH YDFFLQDWLH WHJHQ KHW EDDUPRHGHUKDOVNDQNHUYL UXV +39 +HWGRHOYDQYDFFLQHUHQLV RPHUQVWLJH]LHNWHQWHYRRUNRPHQHQ RPHUXLWHLQGHOLMNYRRUWH]RUJHQGDW QLHPDQGGH]H]LHNWHQPHHUNULMJW DTP en BMR 'H]H YDFFLQDWLHV ]LMQ GH ODDWVWH YDQ HHQVHULHGLHLVJHVWDUWRSEDE\OHHIWLMG 'HHHUGHUHSULNNHQNUHJHQGHNLQGH UHQWLMGHQVGHEH]RHNHQDDQKHWFRQ VXOWDWLHEXUHDX ,QPLGGHOV LV KHW FRQ VXOWDWLHEXUHDXHHQRQGHUGHHOYDQKHW &HQWUXPYRRU-HXJGHQ*H]LQ Baarmoederhalskanker (HPV) 'HDINRUWLQJ+39VWDDWYRRUKXPDDQ

ZH]LJH 7ZHHGH .DPHUOLG 5RDOG 9DQ GHU/LQGH%DOMHXHQ9DQGHU0HLMV'H NUDQWZRUGWLQKHHO+RHNYDQ+ROODQG KXLVDDQKXLVEH]RUJG´=RZHWHQDOOH +RHNHQH]HQZDWZHGHDIJHORSHQMD UHQDOV99'KHEEHQJHGDDQHQZDDU ZHYRRUVWDDQ'DWYLQGHQZLMHUJEH ODQJULMNRRNQXZHHHQJHELHGVFRP

Foto: PR

PLVVLH ZRUGHQµ DOGXV 9DQ GHU /XJW 9DQGHU/LQGHZHHVWLMGHQVGHYHUJD GHULQJ RS KHW EHODQJ YDQ GH YHUELQ GLQJHQ GLH GH SDUWLM KHHIW ´'DW ]RUJW HUYRRU GDW ]DNHQ RYHUDO DDQ GH RUGH NRPHQ1LHWDOOHHQLQGHJHELHGVFRP PLVVLH HQ LQ GH UDDG YDQ 5RWWHUGDP PDDURRNLQGH7ZHHGH.DPHUµ

Hoekse zaken:

Onderzoek station populistisch 'H DDQNRQGLJLQJ YDQ GH 99' GDW HU HHQ RQGHU]RHN JDDW NRPHQ RP WH NLMNHQRIKHWVWUDQGVWDWLRQEHKRXGHQ NDQEOLMYHQZRUGWGRRUGHIUDFWLHVYDQ +RHNVH=DNHQ&'$HQ3HWHU6WRNDI JHGDDQDOV¶SRSXOLVWLVFKHYHUNLH]LQJV UHWRULHN· ´'H 99' ]HJW HHQ JURRW YRRUVWDQGHU WH]LMQYDQEHKRXGYDQKHW166WUDQG VWDWLRQ0DDUZLHLVGDWHLJHQOLMNQLHW" (FKWHUGHVLWXDWLHLVYHHOPLQGHUHHQ YRXGLJGDQGH]HSDUWLMVXJJHUHHUWHQ PHQJDDWPHWHQLJJHPDNYRRUELMDDQ KHW WRWDDO SDNNHW YDQ JHZHQVWH DDQ SDVVLQJHQ]RDOVGH]HPHWQDPHGRRU GHRPZRQHQGHQWLMGHQVGHODDWVWJH KRXGHQ/LJKW5DLOLQIRDYRQGZHUGHQ LQJHEUDFKWµ DOGXV .ODDV GH .RQLQJ YDQ+RHNVH=DNHQ

'H .RQLQJ JHHIW DDQ GDW HU ELM RP ZRQHQGHQ QRJ PHHU ZHQVHQ ]LMQ ´1DDVW KHW RQGHUJURQGV DDQOHJJHQ GRRUKHW9LQHWDGXLQHQEHKRXGYDQ GH KXLGLJH ORFDWLH 6WUDQGVWDWLRQ LV GRRU PHHUGHUH RPZRQHQGHQ HQ EHODQJVWHOOHQGHQ PHW QDPH RRN JH YUDDJGRPGHNUXLVLQJPHWGH6WUDQG ZHJ RQGHUJURQGV DDQ WH OHJJHQ $OV GDW ]R ]RX ]LMQ NDQ KHW VWDWLRQ KHOH PDDO QLHW EOLMYHQµ 'H .RQLQJ JHHIW YHUGHUDDQGDWKHWZDWEHWUHIWGHDI VWDQGQDDUKHWQLHXZHVWDWLRQRSKHW VWUDQGQRJZHOPHHYDOW´PHWHU PD[LPDDO %HZRQHUV XLW 3ODQ 2RVW PRHWHQYHHOYHUGHUORSHQYRRU]HELM GH WUHLQ ]LMQµ DOGXV 'H .RQLQJ GLH ]LFK LQ ]LMQ ZRRUGHQ JHVWHXQG ]LHW GRRU-DFFRYDQ'DPHQ3HWHU6WRN

PvdA wil vrij parkeren strand SDSLOORPDYLUXV +HW YLUXV GDW EDDU PRHGHUKDOVNDQNHU NDQ YHURRU]DNHQ 7ZHH +39YDULDQWHQ YHURRU]DNHQ ]R·Q YDQ DOOH JHYDOOHQ YDQ EDDU PRHGHUKDOVNDQNHU +LHUWHJHQ NXQ QHQPHLVMHV]LFKODWHQLQHQWHQ(U]LMQ WZHHSULNNHQQRGLJ+HWLVEHODQJULMN RPGHVHULHDIWHPDNHQRP]RJRHG PRJHOLMN EHVFKHUPG WH ]LMQ 2P GDW KHW YDFFLQ QLHW WHJHQ DOOH W\SHQ EHVFKHUPW EOLMIW KHW EHODQJULMN GDW YURXZHQ YDQ MDDU HQ RXGHU ODWHU RRNPHHGRHQPHWKHWEHYRONLQJVRQ GHU]RHN EDDUPRHGHUKDOVNDQNHU KHW XLWVWULMNMH+LHUPHHZRUGWRQGHU]RFKW RIHHQYURXZEDDUPRHGHUKDOVNDQNHU KHHIW+HWXLWVWULMNMHLVHHQDDQYXOOLQJ RSGH+39LQHQWLQJ

'H+RHNVH3YG$KHHIWELMPRQGHYDQ IUDFWLHYRRU]LWWHU ,QHNH 9RV%HQQH EHNHQG JHPDDNW GDW ]LM URQGRP KHW VWUDQGJUDDJJUDWLVSDUNHUHQ]RX]LHQ ´%HWDDOG SDUNHUHQ RS KHW VWUDQG LV DOMDUHQHHQGRRUQLQKHWRRJYDQGH 3YG$$OMDUHQZRUGWHUJH]RFKWQDDU HHQSDUNHHUUHJLPHZDDUZHDOOHPDDO WHYUHGHQ RYHU NXQQHQ ]LMQ +HODDV VWDDW KHW EHVWXXU RS KHW VWDQGSXQW GDWHUEHWDDOGPRHWZRUGHQ'H3YG$ YLQGWGDWPHWGHVWDUWYDQGHJHELHGV FRPPLVVLHPDDUJHOLMNGXLGHOLMNPRHW ]LMQµ DOGXV 9RV%HQQH GLH KHW KHOH V\VWHHPLQppQNHHUZLODIERHNHQµ Toegankelijker 'LW NDQ SULPD JHILQDQFLHUG ZRUGHQ XLWRQVRYHUVFKRW'DQKHEEHQZHGH ZHQVYDQRQ]HEHZRQHUVGHEH]RH NHUV HQ RQGHUQHPHUV JHKRQRUHHUG HQ JHOLMN HHQ ]HHU WRHJDQNHOLMNHU VWUDQG JHPDDNW 2RN YRRU PHQVHQ

PHW HHQ NOHLQH EHXUVµ9ROJHQV 9RV %HQQH LV RRN GH 99' KHW PHW KDDU HHQV´*UDWLVSDUNHUHQDDQKHWVWUDQG LV RRN YRRU GH 99' HHQ EHODQJULMN LWHP:DW]RXKHWHHQPRRLHHUVWHJH ELHGVFRPPLVVLH YRRUVWHO ]LMQ DOV ZH GLW YRRU HONDDU ]RXGHQ NULMJHQµ EH VOXLWGHOLMVWWUHNNHUYDQGH3YG$ Verkiezingspopulisme .ODDV GH .RQLQJ YDQ +RHNVH =DNHQ HQ-DFFRYDQ'DPYDQKHW&'$GRHQ KHWLGHHYDQ9RV%HQQHDIDOV¶W\SLVFK YHUNLH]LQJVSRSXOLVPH· ´:LM JDDQ GDDUQLHWRYHUQLHWDOVGHHOJHPHHQWH HQQLHWDOVJHELHGVFRPPLVVLHµDOGXV 'H .RQLQJ ´:DW GHQN MH ERYHQGLHQ ZDWHUJHEHXUWDOVHUJHHQVODJERPHQ PHHU ]LMQ HQ HU RS HHQ PRRLH GDJ WZHHGXL]HQG DXWR·V QDDU GH =HHNDQW GRRUNXQQHQULMGHQµYUDJHQ'H.R QLQJHQ9DQ'DP]LFKDI


4

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

familieberichten overleden

dankbetuiging

Uitvaartverzorging

eer

van der

Čą Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ČąÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x2DC;Â?Â?Â&#x2DC;ȹ Â&#x160;Â&#x153;Çą Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2122;ČąÂ&#x;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x17E;Â?Â?Â&#x17D;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â?ČąÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç° ÂŁÂ&#x17D;Â?ČąÂ&#x201C;Â&#x17D;ȹ£Â&#x2DC;Â&#x203A;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;Â?ÇŻ Â&#x160;Â?ČąÂ&#x2014;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x160;Â&#x2014;Â?ČąÂ&#x201D;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;Ç° Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;ČąÂ&#x201C;Â&#x17D;ȹ£Â&#x17D;Â&#x2022;Â?ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2018;Â&#x160;Â&#x2014;Â?ÇŻ Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â?Â?Ç°ČąÂ&#x2013;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x203A;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x201C;Â?ČąÂ?Â&#x160;Â?ČąÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014; Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x153;Čą Â&#x2013;Â&#x2019;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Čą  Â&#x160;Â&#x153;Ç°Čą Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;Čą  Â&#x2019;Â&#x201C;Čą Â&#x17E;Čą Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x153;Čą Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Čą Â&#x2018;Â&#x17D;Â? Â&#x2DC;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Čą Â&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Čą Â&#x2DC;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x17D;Čą Â&#x;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Ç°Čą Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Ç°Čą Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x;Â&#x17D;Čą Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x160; Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x2DC;Â&#x17D;Â?Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?

Ç&#x2026;Čą Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201D;ČąÇ&#x2026;  Â&#x17D;Â?Â&#x17E; Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ&#x2019;Â&#x2014;¢ȹ Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â?Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x153;Â? Â&#x2019;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x2022;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â?ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąĹ&#x;Ĺ&#x2014;ČąÂ&#x201C;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;ÇŻ

Č&#x2021;Â&#x153;ČŹ Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x;Â&#x17D;Â&#x2014;ÂŁÂ&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Ç°ČąĹ&#x2DC;Ĺ?ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x203A;Â&#x17E;Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2019;ČąĹ&#x2DC;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x161; Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x160;Â?Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x153;Çą ÇŻČą Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â?Â&#x2018;Â&#x17E;Â&#x2019;ÂŁÂ&#x17D;Â&#x2014; Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x2014;Â? Â&#x17D;Â?ČąĹ&#x2122;Ĺ&#x2013;Čą Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2014;Čą Čą Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x201D;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Čą Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â? Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x153;ČąÂ&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?Â?ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;ČąÂ?Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x153;Â?Â&#x160;Â?ČąĹ&#x161;ČąÂ&#x2013;Â&#x160;Â&#x160;Â&#x203A;Â? Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153;Â?Â&#x17D;Â&#x;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â?Â&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2122;ČąÂ?Â&#x17D;ČąÂ&#x160;Â&#x2022;Â?Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x17D;ČąÂ&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x160;Â?Â&#x153; Â?Â&#x17D;Čą Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x201D;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;Čą Â&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â?ÇŻ

%HZRQGHUHQVZDDUGLJZDV KDDUOHYHQVNUDFKW 6WHUNZDV]LMLQKDDUVWULMG WHJHQKDDU]LHNWH *URRWZDVKDDUOLHIGH YRRUKDDUGLHUEDUHQ 1XLV]LMLQUXVWKHHQJHJDDQ

7DQQHWMH.ULMQWMH YDQGHQ(QGH3LSSLQJ 7DQMD IHEUXDULÂ&#x201A;IHEUXDUL 

-DDSYDQGHQ(QGH

  

$JHHWK %DUEHUDHQ6DQGHU-HOOH %HQHQ0HODQLH -DQ-DDS 5RE

 

3HWHU 3DXO

/DQJVGH]HZHJZLOOHQZLMRQ]HGDQN EHWXLJHQYRRUGHYHOHEOLMNHQYDQ PHGHOHYHQLQZHONHYRUPGDQRRN QDKHWRYHUOLMGHQYDQ

$GULDQD&RUQHOLD 9HUKRHFN[YDQ*HHVW $DW

Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x152;Â&#x17E;Â&#x153;Čą Â&#x17E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x203A;Â?Â&#x17E;Â&#x153;Čą Â&#x203A;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â?Â&#x2018;Â&#x17E;Â&#x2019;ÂŁÂ&#x17D;Â&#x2014;

Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2DC;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x160; ȹȹȹȹȹ Â&#x17E;Â&#x2014;Â&#x17D; ȹȹȹȹȹ Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x160; Â&#x2019;Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x160;ČąÂ&#x17D;Â&#x2014;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x161;Â&#x17E;Â&#x17D; ȹȹȹȹȹ Â&#x2DC;Â&#x203A;Â&#x2014; ȹȹȹȹȹÂ&#x160;¢Â&#x160; Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x17D;ČąÂ&#x;Â&#x160;Â&#x2014;ČąÂ?Â&#x17D;Â&#x203A;ČąÂ&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2014;

(HQZRRUGHHQJHEDDURIHHQNDDUW KHWGRHWMHJRHGZDQQHHUMHLHPDQG GLHMHOLHIKHEWPLVVHQPRHW

0HWEHZRQGHULQJYRRUGHZLM]HZDDURS ]LMKDDUOHYHQRRNLQGHODDWVWHIDVHKHHIW LQJHYXOG HQ PHW YHUGULHW RP GH OHHJWH GLH]LMDFKWHUODDWQHPHQZLMDIVFKHLGYDQ RQ]H PRHGHU VFKRRQPRHGHU WDQWH$DW RPDHQRYHUJURRWPRHGHU

VLQGVDSULOZHGXZHYDQ -RKDQQHV9HUKRHFN[ HHUGHUZHGXZHYDQ &RUQHOLV3LHWHUYDQGHQ%HXNHO DSULO Â&#x201A;PDDUW -RNH3HWUDHQ&\S  1LQNHHQ0DUN ,QJHHQ3LHW 6WRUP&RFR 1LHOV )RNNRHQ,ULV    /LQGDHQ+HQN  *HUULW  1HOOLHHQ5RE  0LFN  0HLQLHHQ*XLGR  &RELHHQ%RXGHZLMQ  /DXUHQ   

   

 

www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl

T. 0174-412230 E. gmeer@caiway.nl

'(-21*(

$'92&$7(1 352&85(856 HOOFDVESTIGING TE VLAARDINGEN CENTRUM Mr. W.C. de Jonge, telefoon 010-2343220, Gespecialiseerd in: Medische zaken, WW, WAO, Bijstand, Wvg en ReĂŻntegratie Mr. K.M van der Boor, telefoon. 010-2343220, Gespecialiseerd in: Belastingzaken NEVENVESTIGING TE HOEK VAN HOLLAND Mr. I. CorreljĂŠ, telefoon 0174-383115, Gespecialiseerd in o.m.: Familierecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Incassozaken, Huurrecht, Verbintenissenrecht

>VeVV_ ecRR_V_ VV_]RTY

familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. E-mail advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl TELEFONISCHE INFORMATIE ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 SCHRIFTELIJK AANLEVEREN Stokdijkkade 10, Naaldwijk. Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

Marja van Dijk Willeke den Hollander Lilly ter Laak Telefoon (dag en nacht): (0174) 623456 horizon@kabelfoon.nl www.horizonuitvaart.nl

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

3XYZfTV (!%& 2G=PP[SfXYZ~BfTT[X]RZ[PP]&$!%(!11zb6aPeT]iP]ST

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen. Dag en Nacht:

010-592 30 78

'HFUHPDWLHKHHIWSODDWVJHYRQGHQLQ FUHPDWRULXP2FNHQEXUJKWH'HQ+DDJ

www.rijkeboerendewinter.nl PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS

colofon Dierenartsen J. Leezer, dierenarts (Gezelschapsdieren) Eikenlaan 139. â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande Telefoon (0174) 41826 Dierenambulance Telefoon 0900-1120000 Anonieme alcoholisten AAgroep Westland. telnr : 621853 of 0642394508. Bjeenkomsten: elke maandagavond van 19.45 tot 22.00 gebouw de Hunselaer, Hunselaer 1 in Honselersdijk.

Zandeveltweg 75 2692 AS â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenzande

+RHNYDQ+ROODQGPDDUW

1D GH EHJUDIHQLV LV HU JHOHJHQKHLG WRW FRQGROHUHQ LQ GH DXOD YDQ GH EHJUDDI SODDWV

belangrijke telefoonnummers

Jolanda Sonneveld

Wij beschikken over een opbaarruimte, Prins Hendrikstraat 191 te Hoek van Holland

*YDQ+HXOHQ .LQGHUHQNOHLQNLQGHUHQ HQDFKWHUNOHLQNLQGHUHQ

*HPPD)ULVLXVSDG :'+RHNYDQ+ROODQG

Alarmnummer 112 Als elke seconde telt Telefoon politie 0900 - 8844 Misdaad anoniem: 0800-7000 Voor het anoniem melden van misdaden als moord, doodslag, drugshandel etc. Aangifte kan ook via www.politie.nl Huisartsen 210720 Huisartsencentrum De Cordes Cordesstraat 111, tel 0174-210720 www.huisartsendecordes.nl Avond- en weekeinddiensten via Centrale Huisartspost Naaldwijk, Middelbroekweg 2a, 638 738 Apotheek De Cordesstraat 109 382632 Hoek van Holland, maandag t/m vrijdag van 08.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur Humanitas a/z & Thuiszorg Hoekse Brink 219 315600 Grof vuil afspraak 14010, Eneco storing 08009009 , UPC stroring (0,10 p.m.) 0900-1580, Openbaar vervoer info 0900-9292, Hoekstee 384588 Zwembad 383444, Klachten, stank, vuil of geluid DCMR 0888-333 555

Henk van der Kruijk

+HWKHHIWRQVJRHGJHGDDQWHPRJHQ HUYDUHQGDW]LMELM]RYHOHQJHOLHIGZDV

+RHNVH%ULQN$+RHNYDQ+ROODQG

'H SOHFKWLJKHLG ]DO ZRUGHQ JHKRXGHQ YULMGDJPDDUWRPXXULQGHDXOD YDQ GH $OJHPHQH %HJUDDISODDWV .HUN KRIZHJWH+RHNYDQ+ROODQGZDDUQD GHELM]HWWLQJLQKHWIDPLOLHJUDI]DOSODDWV YLQGHQ

dag en nacht bereikbaar

*HUDUGLQD0DULD GH0HONHU

+DQQDHQ-DQ /DXUDHQ(UZLQ 0LODQ 0HQQRHQ/RUUDLQH 1LNR :LONR

&RUUHVSRQGHQWLHDGUHV)DPLOLH5XLQDUG *DQJHVVWUDDW --+RHNYDQ+ROODQG

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

'H

+RHNVH.UDQW

Hoekse Krant is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

ijkeboer & de Winter Uitvaartverzorging

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.hk@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl.

Verschijning: wekelijks op donderdag.

WATERSTANDEN vr. 7 maart za. 8 maart zo. 9 maart ma. 10 maart di. 11 maart wo. 12 maart do. 13 maart

Hoogwater 06.39 19.05 07.24 20.06 08.24 21.05 09.44 22.54 11.30 ---.--00.16 12.35 01.10 13.14

Laagwater 12.25 ---.--00.45 13.40 01.45 14.50 03.30 16.04 04.56 17.20 05.33 18.05 06.36 21.26

Oplage: 6.300 Deadline redactie: Maandag 17.00 uur. Deadline advertenties: Dinsdag 12.00 uur.

Voor algemene vragen: advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl. Niet ontvangen? Mail advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl of bel 0174-624212. Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

|

5

bedrijfsnieuws KERKDIENSTEN Egbertuskerk Zondag 9 maart XXU(XFKDULVWLHYLHULQJ SDURFKLHNRRU 3DVW0.ZHH Dorpskerk Vrijdag 7 maart XXU2HF9LHULQJ :HUHOGJHEHGVGDJ %URQYDQOHYHQµ Zondag 9 maart Dorpskerk: XXUGV3-YG(QGH -HXJGKRQNXXUMHXJGNHUN 'RUSVNHUNXXU]DQJDYRQG Bazuin De Hoekstee, Mercatorweg 50 Zondag 9 maart XXUEU&+DDQHPDDLMHU

Taxatiemiddag in Grand Hotel

=DWHUGDJPDDUWYDQXXU RSHQW*UDQG+RWHO+RHNYDQ+ROODQG DDQ GH 5LHWGLMNVWUDDW KDDU GHXUHQ YRRU WD[DWHXU HQ YHLOLQJKRXGHU $ULH 0ROHQGLMN XLW 5RWWHUGDP 0ROHQGLMN ]DOGH]HGDJRXGHHQ]HOG]DPHERH NHQ KDQGVFKULIWHQ NORRVWHUERHNHQ HQ RI RXGH ELMEHOV YRRU KHW SXEOLHN RS KXQ ZDDUGH VFKDWWHQ 0ROHQGLMN LVYRRUDOJHVSHFLDOLVHHUGLQRXGHJH VFKLHGHQLVWRSRJUDILH VWDWHQ ELMEHOV HQWKHRORJLH 9HUGHU NDQ DGYLHV ZRUGHQ JHJHYHQ WRW YHUNRRS RI UHVWDXUDWLH YDQ RXGH ERHNHQHQELMEHOV2RNKHWRSVWHOOHQ YDQHHQWD[DWLHUDSSRUWYRRUGHYHU]H NHULQJLVPRJHOLMN 7D[DWLH JHEHXUW ]R PRJHOLMN DDQ GH KDQG YDQ EHZLMVPDWHULDDO XLW UH FHQW YHUVFKHQHQ YHLOLQJFDWDORJL (HQ QDXZNHXULJH YDVWVWHOOLQJ YDQ GH ZDDUGHYDQERHNHQLVDIKDQNHOLMNYDQ GH GUXN HQ YDQ GH VWDDW ZDDULQ KHW ERHN YHUNHHUW 0HW HQLJH UHJHOPDDW NRPHQ HU RS GLW VRRUW WD[DWLHGDJHQ XLWHUVW]HOG]DPHZHUNHQYRRUGHGDJ HQ VRPV GXLNHQ ]HOIV JHKHHO RQEH NHQGHERHNHQRS(HQWD[DWLHNRVWYLMI HXURRQJHDFKWKHWDDQWDOWHEHRRUGH OHQERHNHQ

Hoge prijzen houden winkels leeg De Torpedoloods is heropend, in de Prins Hendrikstraat heeft brasserie Time Out haar deuren geopend, zaterdag opende Van der Sluis schoenen haar deuren. Hoek van Holland heeft er weer een aantal nieuwe zaken bij, goed nieuws en natuurlijk fijn voor de dorpskern dat er nog steeds ondernemers zijn die in deze tijden van crisis hun nek durven uit te steken. door Tom van Ooijen 0DDUWRFKEOLMIWKHWDDQWDOOHHJVWDDQGH SDQGHQLQKHWFHQWUXPJURRW'HSDQ GHQ ZDDU UHVSHFWLHYHOLMN &LJR $SR WKHHN5DEREDQN3HDUO&RZD6SRUW '$'URJLVW'LVFXVGLHUHQ]DDN5HQHH 7H[WLHOHQ9DQGHU9HQKXQRQGHUNR PHQ LQ YRQGHQ VWDDQ OHHJ 'H SDQ GHQ YDQ <YRQQHV ZRRQGHFRUDWLH HQ 3LQ3LQ;LDQLQGH3ULQV+HQGULNVWUDDW VWDDQ ZHOLVZDDU QLHW OHHJ PDDU KHE EHQZHOGHGHXUHQJHVORWHQ +HWJHHIWYROJHQVRQVDDQGDWGHFUL VLVQRJVWHHGVQLHWLVDIJHORSHQ0HHU GDQ LQZRQHUV WHQ VSLMW GH NRPVWYDQGHGULHHHUGHUJHQRHPGH QLHXZH RQGHUQHPHUV WHQ VSLMW GH OHHJVWDQGLVJURRW]HNHULQHHQGRUS DOV+RHNYDQ+ROODQG+HWLVRYHULJHQV ]HNHU QLHW DOOHHQ LQ RQV GRUS GDW HU OHHJVWDQG JHFRQVWDWHHUG ZRUGW RRN LQGHRPOLJJHQGHSODDWVHQVWDDQRQ GDQNVGHYHVWLJLQJYDQQLHXZHRQGHU QHPHUVSDQGHQOHHJ,Q0RQVWHUELM YRRUEHHOGVWDDQURQGGHWZDDOISDQ GHQLQKHWFHQWUXPOHHJHQEHNHQGLV GDW ]RZHO ¶V*UDYHQ]DQGH DOV 1DDOG ZLMNHYHQHHQVVWHHGVPHHUPHWOHHJ

De leegstaande panden in het centrum worden niet of nauwelijks opgevuld. VWDDQGHSDQGHQWHPDNHQNULMJHQ &HHV 6FKDONRRUW YRRU]LWWHU YDQ 2Q GHUQHPHUVYHUHQLJLQJ +RHN YDQ +RO ODQGJHHIWDDQGDWGH2QGHUQHPHUV YHUHQLJLQJ HU DOOHV DDQ GRHW RP RQ GHUQHPHUV JHwQWHUHVVHHUG WH NULMJHQ RPppQYDQGHOHHJVWDDQGHSDQGHQWH EHWUHNNHQ´(HQYDQGHJURRWVWHSUR EOHPHQ LV RS HHQ HQNHOH XLW]RQGH ULQJQDGHSULMV9DVWJRHGKDQGHODUHQ KRXGHQ YDVW DDQ WRUHQKRJH SULM]HQ

9DQDIPDDUWJDDQZLMVWDUWHQPHW

08=,.$/( %(:(*,1*6/(66(1

YRRUiOOHNLQGHUHQYDQîWPMDDU YHUJH]HOGGRRUHHQRXGHURIEHJHOHLGHU

:DQQHHU"(ONHYULMGDJYDQXXU :DDU".'9GH=HHEDERH7DVPDQZHJ ]LMLQJDQJ2%6YDQ5LMFNHYRUVHO

2RN KHW 5DZ )RRG YRHGLQJVSULQFLSH RQJHNRRNWHQOLHIVWRQEHZHUNWYRHG VHO ]RDOV JHGURRJG IUXLW ]DGHQ QRWHQHQSHXOYUXFKWHQ ZLQWDDQSR SXODULWHLWHQQLHWDOOHHQDOVHHQGLHHW RPJHZLFKWWHYHUOLH]HQPDDUDOVHHQ YRHGLQJVSDWURRQYRRUHHQODQJHQJH ]RQGOHYHQ9RRU5DZIRRGHQ6XSHU IRRGPRHWMHELM$OEHUW+HLMQ+RHNYDQ +ROODQG]LMQ Hype :LO 0HHUVKRHN ´6XSHUIRRG LV HHQ HQRUPH K\SH +HW OLMNW ZHO RI LHGHU HHQQXJURHQHVPRRWKLHVPDDNW:LM KHEEHQ GDDUYRRU KHW MXLVWH DVVRUWL PHQWµ7HUUD6DQDDOMDDUOHYHUDQ FLHUYDQNZDOLWDWLHYHELRORJLVFKHSUR

:H KDGGHQ ELMYRRUEHHOG HHQ VODJHU GLH JHwQWHUHVVHHUG LV LQ ppQ YDQ GH SDQGHQ RS KHW %ULQNSOHLQ 0DDU HHQ KXXU YDQ HXUR H[ EWZ HQ HHQ LQYHVWHULQJ YDQ HXUR RP GH ]DDNDDQDOOHHLVHQWHODWHQYROGRHQ" 'DW YHUGLHQW HHQ RQGHUQHPHU QRRLW PHHU WHUXJ 2RN ELMYRRUEHHOG YRRU KHW SDQG YDQ GH YRRUPDOLJH DSR WKHHN ZDV HU HHQ JHwQWHUHVVHHUGH PDDURRNGLWOLHSGLUHFWDOVWXNRSGH

SULMVµ9RRU6FKDONRRUWLVKHWGXLGHOLMN ´$OV HU QLHWV DDQ GH SULM]HQ JHGDDQ ZRUGW PRJHQ ZH VWUDNV EOLM ]LMQ GDW GHZLQNHOVRSHQURQGKHW%ULQNSOHLQ HUQRJ]LWWHQ=HOIVGHGHHOJHPHHQWH ]LHW JHHQ NDQV GH ]DDN LQ WH YXOOHQ HQ KHHIW DO DDQJHJHYHQ HU JHHQ SUR EOHHP PHH WH KHEEHQ DOV EHSDDOGH ZLQNHOVLQGH3ULQV+HQGULNVWUDDWRP JHERXZG]RXGHQZRUGHQWRWDSSDUWH PHQWHQµEHVOXLW6FKDONRRUW

Ladies Night Stichting Nicolette $OOH GDPHV ]LMQ RS GRQGHUGDJ PDDUW YDQ KDUWH ZHONRP WLMGHQV GH JH]HOOLJH /DGLHV 1LJKW GLH JHRUJDQL VHHUGZRUGWGRRUGH6WLFKWLQJ1LFROHW WH'HDYRQGYLQGSODDWVLQ]DOHQFHQ WUXP'H%UXJLQ¶V*UDYHQ]DQGHYDQDI XXU7LMGHQVGH]HDYRQGZRUGWX YRRU]LHQYDQHHQKDSMHHQHHQGUDQN MHHQGDDUQDDVW]LMQHULQGHJURWHKDO VWDQGVPHWDUWLNHOHQEHVWHPGYRRU GH YURXZHQ PHW RS GH DFKWHUJURQG JH]HOOLJH PX]LHN 'H HQWUHHNDDUWHQ NRVWHQÄ&#x201E;SHUVWXNHQXKHHIWQDDVW

HHQ JH]HOOLJH DYRQG RRN KHW JRHGH GRHOJHVWHXQG .DDUWMHV ]LMQ RQGHUPHHU YHUNULMJEDDU YLD LQIR#VWLFKWLQJQLFROHWWHQO RI HHQ EHOOHWMH QDDU $QQH0LHNH %HUNHO  'H 6WLFKWLQJ 1LFROHWWH ]HW ]LFKLQYRRUNLQGHUHQGLHZRRQDFKWLJ ]LMQLQKHW:HVWODQGPHWHHQOLFKDPH OLMNH HQRI YHUVWDQGHOLMNH EHSHUNLQJ 'RRUPLGGHOYDQDFWLHVZRUGWHUJHOG LQJH]DPHOG]RGDWGH]HNLQGHUHQGRO ILMQWKHUDSLH LQ &XUDoDR NXQQHQ YRO JHQ

ADVERTORIAL

Zwemmen in Maesemunde voor de prijs van twintig jaar geleden 0HOGMHWHOHIRQLVFK DDQYRRUHHQ JUDWLVSURHIOHVRIPDLOLQIR#]HHEDERHQO

Superfood bij Albert Heijn Hoek van Holland Steeds meer mensen ontdekken de kracht van Superfood; producten van Moeder Aarde met een grote variatie aan voedingsstoffen, en dat in grote hoeveelheden.

Foto: Tom van Ooijen

GXFWHQ KHHIW HHQ JURRW DVVRUWLPHQW DDQ 6XSHUIRRG HQ 5DZIRRG 1DDVW GH 7HUUD6DQD 6XSHUIRRG JRMLEHVVHQ KHQQHS]DDG UDXZH FDFDR QRWHQ EHVVHQ HQ ]XLGYUXFKWHQ KHHIW 7HUUD 6DQD6XSHUIRRGLQGHYRUPYDQKRRJ ZDDUGLJH SRHGHUV +(11(3 3URWHLQ 3RHGHU &$&$2 $QWLR[LGDQW 3RHGHU 0$&$HQ%$2%$%3RHGHU Uit het handje -HNXQW7HUUD6DQD5DZ6XSHUIRRG]R XLWKHWKDQGMHHWHQ]RDOVPRHUEHLHQ LQFDEHVVHQ DQDQDVVFKLMYHQ RI GRRU GHPXHVOLRI\RJKXUWGRHQGHQNDDQ FKLD]DDG KHQQHS]DDG RI FDFDRQLEV 0HW WDUZHJUDV UDZ FDFDR KHQQHS RI PDFD SRHGHU NXQ MH KHHO VQHO HQ JHPDNNHOLMN HHQ VPRRWKLH PDNHQ 7HUUD6DQD KHHIW HHQ KDQGLJH EUR FKXUH PHW DOOHUOHL 5DZ 6XSHUIRRG UHFHSWHQHQXLWOHJ'H]HLVJUDWLVDIWH KDOHQ ELM $OEHUW +HLMQ +RHN YDQ +RO ODQG 9HHO QLHXZH HQHUJLH YRRU KHW

Op 7 maart bestaat Optisport, de exploitant van zwembad Maesemunde 20 jaar. Dit wordt gevierd met diverse leuke jubileumacties. Zo kan iedereen op vrijdag 7 maart komen zwemmen voor de prijs van 20 jaar geleden en worden alle bezoekers op deze feestelijke dag getrakteerd. Jubileumacties Zwemmen voor de prijs van 20 jaar geleden betekent dat iedere bezoeker op vrijdag 7 maart een korting van 35% ontvangt. Ben je in maart 1994 geboren? Dan mag je de hele maand maart gratis komen zwemmen in Maesemunde! Alle kinderen die zwemles volgen bij Optisport krijgen een mooie kleurplaat van Zed en Sop, de avonturiers die de kinderen aanmoedigen tijdens de zwemlessen.

KHOHJH]LQJHGXUHQGHGHKHOHGDJ(Q KHWLVJHZRRQOHNNHU.LMNYRRUPHHU LQIRUPDWLHRYHUKHWJHEUXLNYDQ5DZ 6XSHUIRRG HQ OHNNHUH UHFHSWHQ RS ZZZWHUUDVDQDQOVXSHUIRRG

Vrijdag 7 maart is tevens de aftrap voor leuke acties in de horecagelegenheden van Optisport met kans op een verzorgde reis voor 2 personen naar de Champions League finale in Lissabon, kaartjes voor de bekerfinale in De Kuip, weekendjes weg in een bungalow en vele andere leuke gadgets.

Historie Optisport, de exploitant van zwembad Maesemunde begon in 1994 met één zwembad. In twee decennia kwamen er steeds meer accommodaties bij: zwembaden, schaatsbanen, fitnesscentra en sporthallen. Inmiddels is Optisport uitgegroeid tot een bedrijf met 1500 medewerkers dat door heel Nederland meer dan 200 sportaccommodaties exploiteert voor gemeenten.

Kon. Julianaweg 158 2691 GH â&#x20AC;&#x2122;s Gravenzande T 0174-420099 E maesemunde@optisport.nl I www.optisport.nl/maesemunde


6

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161 3151 AE Hoek van Holland Tel: 0174-315151 Postadres: Postbus 10 3150 AA Hoek van Holland E-mail: dghvh@rotterdam.nl www.rotterdam.nl/hoekvanholland

'HOWDSRUW'RQDWLHIRQGV Reeds enkele jaren bestaat de mogelijkheid voor Hoekse verenigingen en instellingen om een bijdrage te krijgen uit het DeltaPort Donatiefonds. Ook dit jaar kunnen Hoekse verenigingen en instellingen hier weer gebruik van maken. Een hiervoor bestemd formulier kan opgehaald worden bij de balie van het deelgemeentehuis aan de Prins Hendrikstraat 161. De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar dghvh@rotterdam.nl t.a.v. Sylvia van Uden. Het formulier wordt u dan digitaal toegezonden. Een aanvraag voor plaatselijke projecten voor het jaar 2014 moet vóór 1 april 2014 worden ingediend.

9ULMZLOOLJHUV YDFDWXUH Hét punt voor vrijwilligerswerk in de regio Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet heeft een breed aanbod aan vacatures in de digitale vrijwilligersvacaturebank. Op de website www.vitiswelzijn.nl vindt u meer informatie over deze functies en het complete aanbod vrijwilligersvacatures in Westland en Hoek van Holland. Onderstaand een actuele vacature:

Vrijwilliger clubruimte HSV 1946 HSV 1946 zoekt een vrijwilliger, die één keer per twee weken de clubruimte aan de Hoekse Hillweg 117 opruimt en schoonmaakt, de koelkast naloopt op houdbaarheidsdata, de lege flessen op één plek verzamelt en de keukendoeken meeneemt om te wassen. Aanmelden voor deze of andere vacatures kan via Vitis Vrijwillige Inzet. Voor vragen kunt u terecht via e-mail vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl of telefoonnummer 0174-383744 gedurende de openingstijden, te weten maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

+XOSELMEHODVWLQJDDQJLIWH Bent u 65+, chronisch ziek of heeft u een beperking en wilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte? De Belastingdienst komt op woensdag 2, 9 en 16 april 2014 naar het deelgemeentehuis om te helpen met het invullen van uw aangifte. Voor uitstel wordt gezorgd! Om in aanmerking te komen voor deze hulp, dient u zich aan te melden bij VraagWijzer Hoek van Holland. Dit kan tot en met 18 maart 2014 op maandag en dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur (bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161, tel: 010-2671234) of per e-mail via vraagwijzerhoekvanholland@rotterdam. nl. Houd bij het maken van een afspraak uw Burger Service Nummer bij de hand. U hoort dan meteen wanneer u terecht kunt en welke gegevens u mee moet nemen.

0('('(/,1*(1 %HVOLVVLQJ RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland maakt bekend dat een beslissing is genomen voor: • het plaatsen van een windscherm aan de Stationsweg 43, 3151 HR (verleend, omv. 14.01.00011, verzonden 18 februari 2014); • het uitbreiden van een bedrijfsruimte alsmede het aanleggen van een uitrit aan de Priel 80, 3151 ZK (verleend, omv. 13.12.00396, verzonden 27 februari 2014); • het plaatsen van meerpalen op diverse locaties in Hoek van Holland (verleend, omv. 13.12.00385, verzonden 27 februari 2014); • het plaatsen van twee meerpalen nabij Koningin Emma boulevard 11, 3151 HG (verleend, omv. 14.01.00212, verzonden 27 februari 2014); • het uitbreiden van een recreatiewoning aan de Wierstraat 100/Aak 39, 3151 VP (buiten behandeling gesteld, 14.01.00121, verzonden 28 februari 2014). Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het dagelijks bestuur, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE te Hoek van Holland. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

$DQYUDDJ HYHQHPHQWHQYHUJXQQLQJ De secretaris van de deelgemeente Hoek van Holland maakt bekend dat een aanvraag om vergunning is ingediend voor: • het organiseren van een ‘niXout’ aan de Zeekant op 21 maart, 17 mei, 29 mei en 18 juli 2014. Voor informatie over deze aanvraag kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de receptie in de Stadswinkel van de deelgemeente Hoek van Holland. Op telefonisch verzoek kan bovendien inzage worden verkregen in deze aanvraag. Gedurende twee weken kunnen belanghebbenden op- en aanmerkingen geven over deze aanvraag. Correspondentie naar aanleiding van deze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland.

$IVFKHLGVUHFHSWLHGDJHOLMNV EHVWXXU Hestia Reukema-Gevers (VVD), Wim de Groot (VVD), Klaas de Koning (Hoekse Zaken) en Koos Verbeek (CDA) nemen afscheid als dagelijks bestuurders van de deelgemeente Hoek van Holland. Per 19 maart 2014 wordt geschiedenis geschreven en gaat Hoek van Holland over van een deelgemeente met een eigen bestuur naar een gebiedscommissie. In het bijzonder wordt afscheid genomen van de voorzitter Hestia Reukema-Gevers. Na bijna twaalf jaar voor de VVD Hoek van Holland actief te zijn geweest stopt zij met haar inzet voor de Hoekse politiek. Graag biedt de deelgemeente inwoners, verenigingen, relaties en andere organisaties de gelegenheid om de voorzitter en de overige leden van het dagelijks bestuur persoonlijk gedag te zeggen tijdens een afscheidsreceptie op woensdag 12 maart 2014 van 17.30 tot 21.00 uur in LCC De Hoekstee aan de Mercatorweg 50 in Hoek van Holland.

,QIRUPDWLHPLGGDJ6HQLRUHQ HQ9HLOLJKHLG Vitis Welzijn Hoek van Holland organiseert op vrijdag 14 maart om 14.30 uur in restaurant ´De Mollige Meeuw´ (Humanitas aan Zee) aan de Hoekse Brink 219 een informatiemiddag voor Hoekse senioren over senioren en veiligheid. Tijdens de informatiemiddag staat het vergroten van veiligheid van senioren centraal. Wijkagent Jeroen Gerritsen reikt de senioren tips en trucs aan over hoe om te gaan met hun veiligheid en hoe ze weerbaarder kunnen worden. Zo worden senioren bewust wat zij zelf kunnen doen om hun veiligheidsgevoel te vergroten. De middag is voor iedereen gratis toegankelijk. Om 14.30 uur wordt gestart met koffie en thee, waarna de wijkagent een presentatie houdt. De middag wordt afgesloten met een vragenrondje. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Ineke van Rijn van Vitis Welzijn Hoek van Holland (tel: 0174-377235).

([WUD+RHNVH7KHPD·V Op donderdag 6 maart 2014 vindt er een extra Hoekse Thema-avond plaats in de raadszaal van het deelgemeentehuis van Hoek van Holland aan de Prins Hendrikstraat 161. Het programma ziet er als volgt uit: 20.00 uur presentatie overdrachtsdocument nieuwe gebiedscommissie Hoek van Holland U bent van harte welkom om bij de extra Hoekse Thema´s aanwezig te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier, de heer D. Hagers (tel: 010-2671253, e-mail: dppb.hagers@rotterdam.nl.

$DQYUDJHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland maakt bekend dat een vergunning is aangevraagd voor: • het aanpassen van een woning in het bouwplan Duingras fase 2 (omv. 14.02.00279, ontvangst 17 februari 2012); • het oprichten van 74 strandhuisjes nabij het Noorderhoofd (omv.14.02.00290, ontvangst 18 februari 2014); • het slopen van twee woningen (nummers 26 en 28) aan de 1e Scheepvaartstraat (omv. 14.02.00451 ontvangst 27 februari 2014); • het wijzigen van een gevel aan de Zekken-

straat 74, 3151 XP, (omv. 14.02.00384 ontvangst 24 februari 2014); • het vervangen van een woning aan de Schelpweg 62, 3151 VJ, (omv. 14.02.00394 ontvangst 24 februari 2014); • ontheffing bestemmingsplan vanwege het oprichten van windturbines (omv. 14.02.00350 ontvangst 21 februari 2014). Wilt u meer informatie over deze aanvragen of wilt u een aanvraag komen inzien, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur contact opnemen met de medewerkers van de stadswinkel via telefoonnummer (0174) 315151.

Stadswinkel Hoek van Holland De Stadswinkel werkt uitsluitend op afspraak. U kunt heel eenvoudig een afspraak maken: 1. via internet (www.rotterdam.nl/ afspraak); 2. telefonisch (14 010); 3. via de receptie van de Stadswinkel. VraagWijzer Hoek van Holland Voor vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning. Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161 Bezoektijden: maandag, dinsdag en donderdag 08.30 - 14.30 uur, woensdag 18.00 - 20.00 uur, vrijdag 09.00 - 12.00 uur Tel: 010-2671234 vraagwijzerhoekvanholland@rotterdam.nl Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voor informatie en advies over het opvoeden en/of opgroeien van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar. Tel: 010-2010110 www.cjghoekvanholland.nl Lokaal Zorg Netwerk / Lokaal Team Huiselijk geweld (LZN / LTHG) Voor persoonlijke - of gezinsproblematiek en signalen van huiselijk geweld. Tel: 010-4339744 (receptie GGD Rotterdam) Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA) Voor zorgsignalen binnen probleemgezinnen en ongewenst gedrag van jongeren. Tel: 010-2671212 / 010-2671215. Veiligheid Voorop Voor al uw vragen over brandveiligheid. Tel: 0900-8387 (09.00 - 21.00 uur) www.veiligheid-voorop.nl Inloopspreekuren deelgemeentehuis Bouwvergunningen

woensdag 09.00 - 10.00 uur, kamer 4 Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.00 uur, tel: 010-4896437 Individuele voorzieningen en Wmo

• maandag 15.00 - 15.45 uur, kamer 4 • vrijdag 11.00 - 12.00 uur, kamer 4 Milieubrengstation Hoek van Holland Zekkenweg 100a Openingstijden: woensdag en vrijdag: 12.00 - 16.00 uur zaterdag: 09.00 - 16.00 uur Informatie politieke partijen VVD: www.vvdhvh.nl PvdA: www.hoekvanholland.pvda.nl CDA: www.hoekvanholland.cda.nl Leefbaar Rotterdam Hoek van Holland: www.leefbaarrotterdam.nl Hoekse Zaken: www.hoeksezaken.nl Klachten • openbare buitenruimte ..................14 010 • woonoverlast .....................................14 010 • schade bushokjes ...............0800-0228080 • milieuklachten ..................... 0888-333555 Belangrijke telefoonnummers • alarmnummer ..................................... 112 • politie ......................................... 0900-8844 • dierenambulance ............. 0900-1120000 • Informatiepunt Asbest......0800-0244420 • Meld Misdaad Anoniem .........0800-7000


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

|

7

sport standen, uitslagen en programma Uitslagen zaterdag 1 maart '8129DONHQ 099·%H)DLU 69&·+9&· 7$99'693 6&0RQVWHU1DDOGZLMN /<5$9LWHVVH'HOIW 9'/=HYHQKRYHQ Stand +9&· %H)DLU 9DONHQ· 69&· 6&0RQVWHU 9'/ 099· /<5$ 9LWHVVH'HOIW =HYHQKRYHQ 7$99 1DDOGZLMN '812 '693 Programma zaterdag 8 maart +9&·9'/ +9&·&DSHOOH )&·V*UDYHQ]+9&· +9&·YULM +RQVHOHUVGLMN+9&· 6&0RQVWHU+9&· )&·V*UDYHQ]+9&· +9&·9(95,- Damesvoetbal 1DDOGZLMN95+9&·95 Rugby Uitslagen Zaterdag 1 maart 8WUHFKWVH5&$PVWHOYHHQVH5& 5&:DWHUODQG5&(HPODQG 2HPRHPHQRH7KH+RRNHUV stand Nationale Plate 5&(HPODQG 2HPRHPHQRH $PVWHOYHHQVH5& 7KH+RRNHUV :DWHUODQG 8WUHFKWVH5& Programma zaterdag 8 maart 7KH+RRNHUV$PVWHOYHHQVH5& ]RQGDJPDDUW 7KH+RRNHUVYULM

HVCâ&#x20AC;&#x2122;10 weer alleen aan kop HVCâ&#x20AC;&#x2122;10 heeft afgelopen zaterdag prima zaken gedaan als het gaat om de koppositie in de 2e klasse C. De vrije week tussendoor heeft de ploeg kennelijk goed gedaan, al werd er keihard getraind. Er stond zaterdag dan ook veel op het spel. Het Scheveningse SVCâ&#x20AC;&#x2122;08, waar HVCâ&#x20AC;&#x2122;10 naar toe moest, zou de ploeg van de Rondgang bij winst op één punt naderen, terwijl Be Fair uit Waddinxveen bij een misstap van HVCâ&#x20AC;&#x2122;10 de nieuwe koploper zou kunnen worden. 2PEOLHVVFKHLGVUHFKWHU7DNDFV YRRU KHW EHJLQVLJQDDO +HW ZDV ]H NHU JHHQ KRRJVWDDQGH HHUVWH KHOIW 69&· SUREHHUGH KHW +9&· YLD GH FRXQWHU ODVWLJ WH PDNHQ 0DDU GH SORHJYDQ%HUWGH%HVWYHUGHGLJGHJH FRQFHQWUHHUGHQJDIQLNVZHJ9RRULQ ZHUG HU HFKWHU QLHWV WRW QDXZHOLMNV HHQ NDQV JHFUHsHUG 9HUGHU GDQ HHQVFKRWYDQ0DWKLMV%HQDUGNZDP +9&·GHHHUVWHKHOIWQLHW 'HWZHHGHKHOIWOHHNLQHHUVWHLQVWDQ WLHHHQNRSLHWHZRUGHQYDQGHHHUVWH KHOIW PDDU LQ GH H PLQXXW NZDP +9&· WRFK RS YRRUVSURQJ 'RHO PDQ -RULV YDQ +DUPHOHQ YDQ 69&· YHUZHUNWHHHQODQJHEDOQLHWJRHGHQ 5HPFR .RRUQKRI VFKRRW GH EDO YDQ ]R·QPHWHURYHUDOOHVHQLHGHUHHQ KHHQ LQ KHW OHJH GRHO +HW EHWH NHQGHGDW69&·PRHVWJDDQNRPHQ +HW OXNWH GH 6FKHYHQLQJHUV HFK WHU QLHW RP HHQ IDWVRHQOLMNH NDQV WH FUHsUHQ ,Q GH H PLQXXW JRRLGH +9&· GH ZHGVWULMG LQ KHW VORW (HQ

Remco Koornhof nam de eerste treffer voor zijn rekening. JRHGH DDQYDO YLD 0DWKLMV %HQDUG HQ /HUR\ 6PLWV ZHUG GRRU -XUJHQ :DU ERXWELQQHQJHORSHQHQGHZHGVWULMG ZDVJHVSHHOG'HYRRUVSURQJLVJHHQ HQNHOH VHFRQGH LQ JHYDDU JHZHHVW ZDW HHQ FRPSOLPHQW ZDDUG LV DDQ GH SORHJ +9&· VSHHOGH QLHW KRRJ VWDDQG PDDU ZHO ]DNHOLMN69&· EUDFKW GH QRGLJH ZLVVHOV LQ RP WH

The Hookers vergeet te scoren 7KH +RRNHUV KHHIW DIJHKDDNW LQ GH VWULMG RP GH 1DWLRQDO 3ODWH ,Q 0LG GHOEXUJ NZDPHQ GH +RHNVH UXJ E\VSHOHUVQLHWWRWZLQVW'HUHGHQZDV HLJHQOLMN HHQYRXGLJ 7KH +RRNHUV ZDV DEVROXXW GH EHWHUH SORHJ PDDU VSHHOGHWHUVLPSHOHQYHUJDWGDDUGRRU WHVFRUHQ,QGHVFUXPVZDVGHRYHU KHHUVLQJ JURRW HQ RRN GH OLQH RXWV OHYHUGHQ YHHO EDOEH]LW RS PDDU GH FUHDWLYLWHLWRQWEUDNRPGHGHIHQVLHYH

=HHXZVHPXXUWHEUHNHQ'RRUWZHH EHQXWWHVWUDIVFKRSSHQYDQ7LP:HHU PDQOHLGGH7KH+RRNHUVZHOPHW PHWGHUXVW2RNQDUXVWZDV7KH+RR NHUVYHHOVWHUNHUPDDU2HPRHPHQRH EOHHN DDQ KHW HLQG QHW LHWV VOLPPHU 'HHQLJHNHHUGDWGH=HHXZHQRSGH +RHNVH KHOIW NZDPHQ ZDV KHW UDDN PHWHHQWU\HQHHQEHQXWWHFRQYHUVLH 'H WKXLVFOXE SDNWH GDDUGRRU PHW GH NOHLQVWPRJHOLMNHPDUJHGHZLQVW

Hoek van Holland heerst bij Naaldwijks Schoolschaakkampioenschap Vrijdag 28 februari jl. speelden 47 schakers uit het Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland. in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk mee met het 37e Naaldwijks Schoolschaakkampioenschap. De twee individuele kampioenen kwamen uit Hoek van Holland en de prins Willem Alexanderschool uit â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenzande won de wisselbeker voor de beste school. Morris van Nieuwkerk werd kampioen in de groep 13 t/m 16 jaar en Jesse v.d. Ende was de beste t/m 12 jaar. 1DGDW LQ GH RFKWHQG GH YRRUURQGHV ZHUGHQ JHVSHHOG EHJRQ LQ GH PLG GDJ LHGHUHHQ PHW JHOLMNH NDQVHQ WH JHQVFKDNHUVYDQGH]HOIGHVWHUNWH'H EHVWH YLHU OHHUOLQJHQ YDQ HHQ EDVLV VFKRRO EHSDDOGHQ ZHONH VFKRRO PHW GH ZLVVHOEHNHU QDDU KXLV ]RX JDDQ 'DW ZHUG VXSHULHXU GH 3ULQV :LOOHP $OH[DQGHUVFKRRO XLW ¶V*UDYHQ]DQGH PHW .ULV 2QNHQKRXW 0D[ HQ )UHHN YDQ'XLMYHQERGHHQ'DQLHOYG0RVW =LMEOHYHQGH(HUVWH:HVWODQGVH0RQ WHVVRULVFKRROXLW0RQVWHUYRRU ,HGHUHHQ NUHHJ HHQ PHGDLOOH HQ LQ DOOHJURHSHQZDUHQGULHSULM]HQWHYHU GLHQHQ ,Q GH ILQDOHJURHS ZDV -HVVH YG (QGHPHWGHPD[LPDOHVFRUHRSSHU PDFKWLJ 0LUFR 3HUVRRQ RRN OLG YDQ 6FKDDNPDWHQHYHQHHQVZRRQDFKWLJ

SUREHUHQDOVQRJKHWWLMWHNHUHQ+HW PRFKW HFKWHU QLHW EDWHQ YHUGHU GDQ WZHHNDQVHQELMYRRU]HWWHQYDQ&KULV WLDDQ 9HUEUHH NZDP 69&· QLHW HQ GHZDVGLFKWHUELMGDQGHDDQVOXLW WUHIIHU 1D QHJHQWLJ PLQXWHQ PDDNWH VFKHLGVUHFKWHU 7DNDFV HHQ HLQGH DDQ GH VSRUWLHI YHUORSHQ ZHGVWULMG GLH MDPPHU JHQRHJ QRRLW KHW SUHGL

Foto: Danny Ploegaert

FDDWYDQWRSSHUNRQZDDUPDNHQ'DW GDDUQDDVW 099· HHQ RYHUZLQQLQJ ERHNWH RS GH QXPPHU WZHH YDQ GH UDQJOLMVW%H)DLUNZDPGHSORHJYDQ %HUW GH %HVW HQ &KULV -DQVHQ WRWDDO QLHWRQJHOHJHQ+9&·LVZHHUDOOHHQ NRSORSHULQGHHNODVVH&=DWHUGDJ VSHHOW+9&·WKXLVWHJHQ9'/DIWUDS XXU

Drie turnsters naar ZH-Kampioenschappen Afgelopen zaterdag en zondag turnden de vierde-divisie turnsters van HSV in Hellevoetsluis in de hoop een plek te bemachtigen voor de ZuidHollandse Kampioenschappen in mei. $OV HHUVWH VWDUWWHQ 'RQQD /RXDUGH HQ 'MHQWL 9HUEUXJJH +HODDV NZDP 'RQQDQHWLHWVWHNRUWYRRUSODDWVLQJ 'MHQWL 9HUEUXJJH EOHVVHHUGH ]LFK ELM KHWGHUGHWRHVWHOVSURQJHQNRQKDDU ZHGVWULMGGDDURPQLHWYROOHGLJYHUYRO JHQ ,QGHURQGHHUQDWXUQGHLQEDDQ=Rs /XLMF[] HQ LQ EDDQ 7HVV 9RVNDPS HQ-HVVLH3LHSHU=Rs-HVVLHHQ7HVV WXUQGHQHHQSULPDPHHUNDPSHQZLV WHQ]LFKKLHUPHHWHSODDWVHQYRRUGH =XLG+ROODQGVH.DPSLRHQVFKDSSHQ ,QGHODDWVWHURQGHYDQ]DWHUGDJWXUQ GHQ 'HPL :RHUWV HQ $QRXN 6ORRW PDQV 'HPL NRPW DOV HHUVWH MDDU VH QLRUYRRUDOQRJZDW]HOIYHUWURXZHQHQ URXWLQHWHNRUWHQOLHWHUJYHHOSXQWHQ RS EDON OLJJHQ $QRXN WXUQGH HHQ SULPDPHHUNDPSPDDUPLVWQRJZDW HLVHQRPHFKWLQGHWRSPHHWHNXQ QHQ GUDDLHQ 0HW PDDU WZHHWLHQGH WHNRUWZDV$QRXNHUZHOHUJGLFKWELM

2S ]RQGDJ WXUQGHQ 5HQDWH GH 9ULHV HQ /DXUD :DJHPDQV KXQ ZHGVWULMG %HLGH GDPHV YLHOHQ WZHH PDDO *H OXNNLJ KHEEHQ ]LM YHUGHU HHQ SULPD PHHUNDPSJHGUDDLG/DXUDZLVWKLHU GRRUQRJQLSWHHQWLFNHWYRRUGH=XLG +ROODQGVH.DPSLRHQVFKDSSHQWHEH PDFKWLJHQKHODDVLV5HQDWHKLHUQLHW LQJHVODDJG (HQ XLWJHEUHLG YHUVODJ YDQ GH ZHG VWULMGLVWHYLQGHQRSZZZKVYQO Jong Talenten van HSV1946 behalen 3 top tien plaatsen 9HHUOH.LNNHUW=Rs9ODDUGLQJHUEURHN HQ,QFL6HQD6HSHWLKHEEHQDIJHORSHQ ]RQGDJPDDUWWRSWRSWLHQSODDWVHQ WLMGHQVGHWZHHGHMRQJWDOHQWHQZHG VWULMG JHWXUQG $OOH GULH HLQGLJGHQ ]LM LQGHWRSWLHQ 'H]HGDPHV]LMQDOOHPDDOJHERUHQLQ HQGDDUPHHGHMRQJVWHWXUQVWHUV YDQ +69 ,Q :DWHULQJHQ PRHV WHQ]LMKHWRSQHPHQWHJHQKHWDQGHUH WXUQWDOHQW XLW =XLG+ROODQG 8LWHLQGH OLMNHLQGLJGH,QFLRSGHHSODDWV=Rs ZHUGPRRLHHQ9HHUOHZLVW]HOIVH WHZRUGHQ

links Mirco Persoon en in het midden Jesse v.d. Ende, respectievelijk tweede en Foto: PR eerste. LQ +RHN YDQ +ROODQG ZHUG WZHHGH .ULV2QNHQKRXWZHUGNQDSGHUGH 'H NDPSLRHQHQ LQ GH ILQDOHJURHSHQ WPZHUGHQ'DQLHOYG0RVW7LP $SSHOPDQ -XVWLQ YDQ 6WDDOGXLQHQ 7ULVWDQ(\VLQNHQ:HVOH\%RQWH ,QGHJURHSYDQWPMDDUZDUHQ 1DWKDQ 5RHP HQ 0RUULV YDQ 1LHXZ NHUNGHVWHUNVWHQ1DHHQEHVOLVVLQJV ZHGVWULMG ZHUG 0RUULV NDPSLRHQ )LQQYDQ.ROPHQVFKDWHZHUGGHUGH 'H SULM]HQ ZHUGHQ XLWJHUHLNW GRRU VSRQVRU &HHV YDQ 'DOHQ YDQ $'18

$FFRXQWDQWV $GYLVHXUV HQ GH OHL GHUVYDQGHJURHSHQ -RUG\=XLGJHHVW 7KHR YG 3RO9LQFHQW .XLMYHQKRYHQ :LP 5RHP -RV %UXLQ $G 2RPHV /HHQYDQ1LHXZNHUNHQ-DQ'HNNHU 6DPHQ PHW KRRIGRUJDQLVDWRU $UG 'HNNHUNUHJHQ]LMHHQZDUPDSSODXV HQRQWYLQJHQEORHPHQDOVGDQNYRRU KXQELMGUDJHDDQHHQJHVODDJGHGDJ =LH ZZZVFKDDNPDWLQIR YRRU HHQ XLWJHEUHLGHUYHUVODJHQIRWR·V Ook de jongste turnsters deden het prima.

Foto: PR


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

Ä?Ĺ?Ä&#x17E;ĨĆ?Ć&#x161;ƾŏĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;

Ç Ĺ˝Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;ͲŏŽŽĆ&#x2030;ĹŠÄ&#x17E;Í&#x2014; Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹŻ Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?ĹŻĹŻÇ Ĺ˝Ć&#x152;Ć?Ć&#x161; ÎŚĎŽÍ&#x2022;ϾϾĎŻĹŹĹ˝Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ?Ĺ?Ä&#x17E;ĨĆ?Ć&#x161;ƾŏŏÄ&#x17E;Ŝ͞žÄ&#x17E;Ć&#x161;ĹŹĆ&#x152;ĆľĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ŜŏĆ&#x152;ĆľĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Íż ϹϏϏĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;žŏĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ć?͞ŜÄ&#x201A;Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹŻŽĨĹ?Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x152;ĆľĹ?Ä&#x161;Íż ώϹϏĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹľĆ&#x152;Ä&#x201A;ĆľÇ ĹŹĹ˝Ć?Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E; 95 samen voor

â&#x201A;Ź 10,

TROTS VAN DE KEURSLAGER

4 gegrilde kippenbouten met GRATIS piri-piri saus

500 gram rundergehakt + 4 slavinken 00 samen voor

6

HOLLANDS RUND !!!

MAALTIJD VAN DE WEEK

Gebraden gehakt + achterham

Sukadelappen

Boeuf Bourguignon (kant en klaar)

3

50

500 gram

5

99

500 gram

6

99

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SOEP VAN DE WEEK

TIP VAN UW KEURSLAGER

Muiderslotjes

1 liter erwtensoep + 1 rookworst

Lente-kipreepjes

3 stuks voor

6

99

samen voor

5

32/(,-.(856/$*(5

00

500 gram

/DQJHVWUDDW%-ÂśV*5$9(1=$1'( 7HO )D[  ZZZSROHLMNHXUVODJHUQO LQIR#SROHLMNHXUVODJHUQO

5

99

Onze Zeeuwse kwaliteits aardappelen

Eigenheimers, 5

kilo ......................................................... 2,50 per kist nog voordeliger, 20 kilo ....................... 8,99 Gieser Wildeman stoofperen, 2 kilo ...... 1,99 Jonagold, klasse I, 2 kilo ............................................... 1,99 Mandarijnen, honingzoet!!! kist ..................... 3,99 Hollandse!!! komkommers, 3 voor maar 2,99 Westlandse kasspinazie, heel kilo ........................ 1,99 Hortensia, absolute topkwaliteit!!! .......... 5,99 Violen, klasse I, grote tray ................................................... 3,99 Violen, klasse I, grote hangpot ...................................... 3,99 DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG Witlof, klasse I, heel kilo ............................................................. 0,99 Westlandse kas-andijvie, heel kilo ..................... 0,99 MAANDAG + DINSDAG Snijbonen, 500 gram gratis gesneden ................. 1,99

Lekker: Westlandse kasbonen Westlandse kasbloemkool Hollandse aardbeien Kon. Wilhelminastraat 1, D. v.d. Kasteeleplein 2,

Stichting Humanitas

COMBI DEALS

VLEESWARENKOOPJE

2 x 100 gram

Kijk hier nou!

|

Aanbiedingen zijn geldig van 06-03 t/m 12-03-2014

8

â&#x20AC;&#x2122;s-GRAVENZANDE

Mavadel

heeft in Hoek van Holland plaats voor

Strandweg 32 â&#x20AC;˘ 3151 HV HOEK VAN HOLLAND

>MZbWZOMVLMV1/

TE HUUR EENGEZINSWONINGEN

Meer informatie? Bel dan voor informatie naar I. Heuker of Hoek, telefoon 0174 - 31 56 00. Je sollicitatiebrief stuur je naar de heer H.W. Koster, directeur Humanitas aan Zee, Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland of per e-mail naar: hkoster@stichtinghumanitas.nl. Reageer s.v.p. alleen als je gediplomeerd bent.

Aan de Dokter Kniplaan 96 te Hoek van Holland

Meer vacatures op: Meer informatie en vacatures op www. stichtinghumantas.nl/werken

Voor informatie kunt u contact op nemen met:

(op oproepbasis)

In de nieuwbouwwijk LĂ­Avenua, 4 slaapkamers. De kale huurprijs per maand zal bedragen â&#x201A;Ź 760,75

Telefoon: 0174-766002 E-mail: Ldehoogh@mavadel.nl â&#x20AC;˘ Website: www.mavadel.nl


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

|

9

uit Verjaardagsconcert =DWHUGDJPDDUWYLQGWHULQGH(JEHU WXVNHUN HHQ VSHFLDDO FRQFHUW SODDWV .DULQ %RV GH GLULJHQW YDQ ]RZHO KHW 3DURFKLH DOV KHW +RHNVH VHQLRUHQ NRRUZRUGWHQGDDUYRRUZRUGWHHQ VSHFLDDOFRQFHUWJHJHYHQ'ULHNRUHQ KHEEHQHHQVFUDWFKGDJZDWLQKRXGW GDW ]LM GLH GDJ ]RZHO LQVWXGHUHQ DOV XLWYRHUHQ+HWUHVXOWDDWLVKHWYHUMDDU GDJVFRQFHUW YRRU .DULQ 9DQDI XXU NXQW X KHW UHVXOWDDW EHOXLVWHUHQ 0DDU PHH]LQJHQ PDJ XLWHUDDUG RRN 1DDIORRSNDQHUQRJZDWJHGURQNHQ ZRUGHQLQ¶W6FKLS

NVVH Vrouwennetwerk :RHQVGDJ PDDUW KRXGW 199+ 9URXZHQQHWZHUN DIGHOLQJ :HVWODQG KDDUELMHHQNRPVWGLHWHYHQVMDDUYHU JDGHULQJLV$DQYDQJLVXXULQGH .LHPDDQGH.RQLQJLQ-XOLDQDZHJ LQ ¶V*UDYHQ]DQGH 1D GH MDDUYHUJD GHULQJLVHUHHQOH]LQJYDQPHYURXZ .RWVRYHU¶0HYURXZYDQGHQ%HUJ·

Wereldgebedsdag 'HMDDUOLMNVHYLHULQJYDQGH:HUHOGJH EHGVGDJZRUGW]RDOVJHEUXLNHOLMNJH KRXGHQRSGHHHUVWHYULMGDJLQPDDUW HQYLQGWGLWMDDUGXVRSPDDUWSODDWV 'LWMDDULVGHYLHULQJYRRUEHUHLGGRRU YURXZHQ XLW (J\SWH +HW WKHPD YRRU GHYLHULQJLV%URQYDQ/HYHQ$DQGH YLHULQJ LQ +RHN YDQ +ROODQG QHPHQ PHQVHQ XLW GH YHUVFKLOOHQGH NHUNHQ GHHO'HYLHULQJZRUGWJHKRXGHQRP XLQGH.DSHOYDQGH'RUSVNHUN +HWLVDOWLMGELM]RQGHURPHHQYLHULQJ WHKRXGHQRSHHQGDJHQHHQWLMGVWLS GDW MH ZHHW GDW GLW ODQGHOLMN HQ ]HOIV ZHUHOGZLMG JHEHXUW 'LW JHHIW HHQ JURRW JHYRHO YDQ VDDPKRULJKHLG 'H YULMGDJDYRQG LV GDQ PLVVFKLHQ ZDW ELM]RQGHU WRFK KRRSW GH RUJDQLVDWLH YHHOPHQVHQWHNXQQHQEHJURHWHQ

BricAble Invites brengt nieuw concept 2QGHU GH QDDP %ULF$EOH ,QYLWHV ]XO OHQGLWMDDULQ'H9LHUVSURQJGHEHVWH ('0VRXQGVYDQKHWPRPHQWZRUGHQ JHSUHVHQWHHUG 'H OLQHXS YRRU GH HHUVWHHGLWLH]DWHUGDJPDDUWLV$U WHQWR'LYLQL)DXVWR5HQYR'L9DVFR HQ*XV7LQWR'DDUQDDVW]RUJW9-<]FR YRRUVSHFWDFXODLUH9LVXDOV'UHVVFRGH YDQGH]H%OXH(GLWLRQLV¶:HDUVRPH WKLQJ%OXH·7LFNHWViHXUR H[IHH ]LMQYHUNULMJEDDUYLDGH%ULF$EOHZHE VLWHHQ)DFHERRNSDJLQDHQDOOHHQRQ OLQH YHUNULMJEDDU LQ GH YRRUYHUNRRS 0LQLPXPOHHIWLMGLVMDDU0HHULQIR ZZZEULFDEOHQO ZZZIDFHERRN FRPEULFDEOH HQ ZZZWZLWWHUFRP EULFDEOH

Peter is koordirigent in hart en nieren In Hoek van Holland is Peter Dingemanse sinds 2012 vooral bekend als dirigent van het koor Together, dat elke maandagavond repeteert in de Dorpskerk en regelmatig onder zijn leiding optreedt bij onder meer kerkdiensten, de 4 mei herdenking, het Westerhonk en in het Bertus Bliekhuis. Volgende week doet Together mee aan het Korenfestival in de Hoekstee. 'RRU7RPYDQ2RLMHQ 0DDU MH NRPW 3HWHU 'LQJHPDQVH RS PHHU SODDWVHQ WHJHQ GDQ DOOHHQ ELM 7RJHWKHU1DDVWKHWLQPLGGHOVMDDU RXGH+RHNVHNRRULVGHMDULJH:D WHULQJHU RRN GLULJHQW ELM ,QVSLULWHG LQ 5LMVZLMN(QMR\LQ=RHWHUPHHUqQLVKLM YDVWHEHJHOHLGHUYDQKHWNRRU¶=LQJHQ YRRUMHOHYHQ·LQ'HQ+DDJ%RYHQGLHQ OHLGW 3HWHU KHW 3URMHFWNRRU :HVWODQG YDQ 0X]LHNVFKRRO :HVWODQG -H NXQW GXVPHWHHQJHUXVWKDUW]HJJHQGDWKLM HHQNRRUGLULJHQWLQKDUWHQQLHUHQLV Meer dan 25 jaar docent ,Q QDP 3HWHU ]LMQ HHUVWH NRRU RQGHU]LMQKRHGH+HWODQJVWLVKLMYHU ERQGHQJHZHHVWDDQKHWNRRU'DEDU LQ 'HQ +DDJ HHQ SHULRGH YDQ PDDU OLHIVWMDDU´7RHQGDWNRRUVWRSWH EHQLNELM7RJHWKHUEHJRQQHQµDOGXV 3HWHU %LM 0X]LHNVFKRRO :HVWODQG ZDDU 3HWHUDOPHHUGDQMDDUDOVGRFHQW NH\ERDUGHQSLDQRZHUNWKHHIW3HWHU VLQGV GXV GLW MDDU YLMIWLHQ MDDU RRN KHW 3URMHFWNRRU :HVWODQG RQ GHU]LMQKRHGHHHQNRRUGDWDOYHHO VSUDDNPDNHQGH YRRUVWHOOLQJHQ KHHIW JHJHYHQPHWRQGHUDQGHUHQXPPHUV YDQ 7KH %HDWOHV $EED HQ GH 7RS 

Peter Dingemanse is een dirigent in hart en nieren. Geen voorkeur 9RRU 3HWHU LV KHW ZHUNHQ PHW HHQ SURMHFWNRRU QLHW YHHO DQGHUV GDQ KHW ZHUNHQPHWHHQYDVWNRRU9RRUNHXU VSUHHNW KLM RRN QLHW XLW ´:DDU MH ELM HHQYDVWNRRUPHWYDVWHOHGHQZHUNW LVGDWELMHHQSURMHFWNRRUDQGHUV'DDU ZLVVHOW GH VDPHQVWHOOLQJ QDWXXUOLMN KHHOHUJDOLVHURRNHHQYDVWHNHUQ (U]LMQ]DQJHUVGLHELMQDDDQHONSUR MHFW PHHGRHQ VRPPLJHQ HHQ SDDU NHHUHQDOWLMG]LHMHRRNZHHUQLHXZH JH]LFKWHQµ 2YHU HHQ RYHUHHQNRPVW WXVVHQ HHQ

Nina June in De Naald :RHQVGDJDSULOVSHHOW]DQJHUHV1L QD -XQH KDDU PX]LHNWKHDWHUYRRUVWHO OLQJ´7KH:RUOG$ZDLWVµLQKHW:HVW ODQGWKHDWHUGH1DDOGLQ1DDOZLMN 7KH:RUOG$ZDLWVLVHHQWKHDWHUFRQ FHUW RYHU OLHIGH YULMKHLG RQUXVW HQ UXVWYLQGHQPLGGHQLQGHFKDRVJHUH JLVVHHUG GRRU -HURHQ :RH 9DQ GHU /DDQHQ:RH4XL]3DXOGH/HHXZ 'H OLHGMHV ZRUGHQ YHUERQGHQ GRRU 1LQD·VYHUKDDORYHUKDDUYHUEOLMILQHHQ NORRVWHUKHOHPDDOLQVWLOWH 1LQD -XQH LV HHQ FKDUPDQWH LQQH PHQGH SHUIRUPHU PHW HHQ VWHP XLW GXL]HQGHQ 0HW KDDU WZHHGH SODDW ¶7KH :RUOG $ZDLWV· ]HWWH ]H ]LFK]HOI GHILQLWLHI RS GH NDDUW ¶PHW KHUNHQ EDDU KHHV VWHPJHOXLG HQ LM]HUVWHUNH VRQJVKHHIW1LQDDOOHWURHYHQLQKDQ

%LM ELQQHQNRPVW RQWYDQJHQ EH]RH NHUV HHQ JODDVMH FKDPSDJQH HQ HHQ JRHGJHYXOGH JRRGLHEDJ =RZHO ELM GH/DGLHV'D\DOVELMGH/DGLHV1LJKW VWDDQHULQGHIR\HUOHXNHVWDQGVNODDU RP GH QLHXZVWH WUHQGV WH ODWHQ ]LHQ RSKHWJHELHGYDQPRGHHQOLIHVW\OH 2P YHUYROJHQV WH JHQLHWHQ YDQ GH QLHXZH 1HGHUODQGVH ILOP +DUWHQ VWUDDW

GHQ RP 1HGHUODQG WH YHURYHUHQ· FRQFOXGHHUGH 225 0HW HHQ WDV YRO SUDFKWLJH SRSVRQJV HQ SHUVRRQOLMNH YHUKDOHQJDDW1LQDKHWWKHDWHULQGLW NHHULQLQWLHPHVHWWLQJ=HKHHIWWZHH PX]LNDQWHQELM]LFKGLH]LQJHQSLDQR JLWDDU EDQMR KRRUQ SHGDOVWHHO HQ ORRSVWDWLRQVSHOHQDOVRIKXQOHYHQHU YDQDIKDQJW(UNRPHQQXPPHUVYDQ KDDU VXFFHVYROOH &' QLHXZH QXP PHUVHQSDUHOWMHVYDQDQGHUHVLQJHU VRQJZULWHUVODQJV $IJHORSHQ MDDU ZHUG 1LQD EHNURRQG DOV)06HULRXV7DOHQWZDV]HWH]LHQ ELM 'H :HUHOG 'UDDLW 'RRU HQ 7RS 3RS15&+DQGHOVEODGVFKUHHI´'H 1HGHUODQGVH'XVW\6SULQJILHOG]RXMH 1LQDNXQQHQQRHPHQµ

Hartenstraat (HQ VSUDQNHOHQGH URPDQWLVFKH IHHOJRRG NRPHGLH PHW RD %UDFKD YDQ 'RHVEXUJK -DQ .RRLMPDQ HQ

7\JR *HUQDQGW GLH ]LFK DIVSHHOW LQ GH 1HJHQ 6WUDDWMHV LQ $PVWHUGDP ,QGLWGRUSMHLQGHVWDGOLMNWKHWDOVRI LHGHUHHQRS]RHNLVQDDUGHOLHIGH'H HQLJHGLHQLHWRS]RHNLVQDDUOLHIGHLV 'DDQ+LMZRRQWPHW]LMQGRFKWHU6DDU LQGH+DUWHQVWUDDWZDDUKLM]LMQHLJHQ ]DDNDOVWUDLWHXUKHHIW'DQYHUVFKLMQW .DWMHLQ]LMQOHYHQ«

=DWHUGDJ PDDUW ]DO GH FRQ FHUW]DDO YDQ GH ¶'H +RHNVWHH· ZHHU KHW PLGGHOSXQW ]LMQ YDQ KHW H NR UHQIHVWLYDO RRN GLW NHHU ZHHU JHRU JDQVLHHUG GRRU GH +RHNVWHH HQ GH (HUVWH +RHNVH $FFRUGHRQYHUHQL JLQJ 9LMIWLHQ NRUHQ PHW PDDU OLHIVW ]DQJHUV GLULJHQWHQ HQ PX]LNDQ WHQ ]XOOHQ GH ]HHU XLWHHQORSHQGH HQ GDDUGRRU DWWUDFWLHYH UHSHUWRLUHV WHQ JHKRUH EUHQJHQ (HQ MXU\ YDQ KHW

&RQVHUYDWRULXP 5RWWHUGDP ]DO GH NRUHQ EHRRUGHOHQ HQ HON NRRU HHQ RSERXZHQG UDSSRUW PHHJHYHQ PHW DDQEHYHOLQJHQ 'H HQWUHH YRRU GLW HYHQHPHQW EHGUDDJW VOHFKWV HXUR SHUSHUVRRQHQYRRUGDWEHGUDJPDJX YDQDIKHWEHJLQWRWKHWHLQGHJHQLHWHQ YDQSUDFKWLJHNRRU]DQJ'HYROJHQGH NRUHQ GRHQ PHH RS GH DDQJHJHYHQ WLMGHQ

RXWH'RUGUHFKW XXU9RFDO*URXS5 U0DDVVOXLV RR XXU:DWHUZHJN KHEEHQ5RWWHUGDP DDP QQ JHH XXU0DJ G%HLMHUODQG XXU&DQWDQGR2X HUNHUNDG,-VVHO XZ 1LH H XXU69RLF V0DDVVOXLV XXU0RYLQJ9RLFH HVW6HOHFWLRQ6FKLHGDP XXU7KH*UHHQ)RU JYOLHW XXU7KDW·VLW+RR WWHUGDP 5R G VWD DDV U0 XX WWHUGDP 5R XXU=RQGHU% LV VOX DDV 0 XXU)ODLU LMN VZ 5LM ULW VSL U,Q XX H1DDOGZLMN XXU:HVWODQGHUVG YDQ+ROODQG RHN U+ WKH RJH XXU7 G NNHUV+RHNYDQ+ROODQ WUH XXU+RHNVH7UDQHQ GHFRQFHUW]DDO LQ DWV SOD GH HHU HHQJHUHVHUY 5ROVWRHOKRXGHUVNULMJHQ

Brel leeft in Mijn Torpedoloods

Golden Goodiebag 1DDVWGHJRRGLHEDJGLHGHEH]RHNHUV ELM ELQQHQNRPVW RQWYDQJHQ ZRUGW HU]RZHOELMGH/DGLHV'D\DOVELMGH /DGLHV 1LJKW HHQ *ROGHQ *RRGLHEDJ ZHJJHJHYHQ 'H]H JRRGLHEDJ LV ULMN JHYXOG PHW H[WUD ELMGUDJHQ YDQ GH VWDQGKRXGHUV HQ GXV HHQ HFKW FD GHDXWMHRPWHNULMJHQ Meer informatie en kaarten 'LQVGDJPDDUWLQ:HVWODQG7KHDWHU 'H 1DDOG 'H /DGLHV 'D\ EHJLQW RP XXUHQGH/DGLHV1LJKWRP XXU 6SHFLDDO YRRU GH]H HHUVWH HGLWLH YDQ GH /DGLHV 'D\ NRVW HHQ NDDUWMH

Passie $OV MH ]RYHHO NRUHQ GLULJHHUW HQ KHW PHW ]R YHHO SDVVLH GRHW PRHW KHW WRFK ZHO VWHHGV HHQ OHXNH HUYDULQJ ]LMQ ´:DW LV HU PRRLHU GDQ VDPHQ PX]LHN PDNHQ" +HW OHXNVWH LV DOV MH PHUNWGDWMHZHUNUHVXOWDDWKHHIW'H NRRUOHGHQ ]LMQ WHYUHGHQ RYHU MH HHQ XLWYRHULQJZRUGWGRRUKHWSXEOLHNJH ZDDUGHHUGMHHLQGLJWKRRJLQHHQNR UHQFRPSHWLWLH GDW VRRUW ]DNHQ GDDU GRHMHKHWYRRUµEHVOXLW3HWHU

Ruim 500 deelnemers korenfestival

Ladies Day en Night in bioscoop De Naald Dinsdag 11 maart presenteert WestlandTheater De Naald een Ladies Day én Night! Vanwege alle drukbezochte Ladies Nights is besloten om er een complete dag van te maken. Bezoekers kunnen zowel â&#x20AC;&#x2DC;s middags tijdens de Ladies Day genieten van verwennerij en gezelligheid rondom de film Hartenstraat, als â&#x20AC;&#x2DC;s avonds tijdens de Ladies Night.

YDVW NRRU HQ HHQ SURMHFWNRRU KRHIW 3HWHU QLHW ODQJ QD WH GHQNHQ ´$OOH NRRUOHGHQ KHEEHQ SOH]LHU LQ VDPHQ ]LQJHQHQZLOOHQGDW]RJRHGPRJHOLMN GRHQ 6RPPLJH NRUHQ KHEEHQ ZDW PHHU DPELWLH GDQ DQGHUH HQ YLQGHQ KHWOHXNRPPHWHQLJHUHJHOPDDWPHW FRPSHWLWLHVPHHWHGRHQ%LMDQGHUH OLJWKHWDFFHQWLHWVPHHURSGHJH]HO OLJKHLGRIYLQGHQ]LMKHWELMYRRUEHHOG ILMQRPWLMGHQVNHUNGLHQVWHQRILQYHU ]RUJLQJVWHKXL]HQKXQELMGUDJHWHOHYH UHQµ

Foto: Tom van Ooijen

QXÄ&#x201E;'HNDDUWHQYRRUGH/DGLHV 1LJKWNRVWHQÄ&#x201E;9RRUPHHULQIRU PDWLHHQNDDUWHQNLMNRSZZZZHVW ODQGWKHDWHUQO RI EHO QDDU GH EDOLH 

6WLFKWLQJ .8Q673/$$76 YRRUKHHQ 6WLFKWLQJ 7RUSHGR &XOWXUHHO RSHQW KHWQLHXZHVHL]RHQRSDSULOPHWGH YRRUVWHOOLQJ %UHO /HHIW =DQJHU 9LFWRU YDQ GHQ %HUJ HQ SLDQLVW 'RPLQLTXH YDQ +RRI SUHVHQWHUHQ GDQ HHQ SUR JUDPPD PHW KHW )UDQVWDOLJH UHSHU WRLUH YDQ -DFTXHV %UHO ,Q QRYHPEHU ZDVKHWGXRDOLQ+RHNYDQ+RO ODQGHQGDWRSWUHGHQZDVHHQSULPD VXFFHV 3RsWLVFKH LQWHUPH]]R·V 1H GHUODQGVWDOLJ JHYHQ LQ]LFKW LQ GH SUDFKWLJH WHNVWHQ YDQ GH]H OHJHQGD ULVFKH FKDQVRQQLHU =LH ZZZEUHO OHHIWQO &KULVWHO *URHOV YRRU]LWWHU YDQ GH

VWLFKWLQJ ¶:H EHVWDDQ LQ SUH FLHV MDDU HQ YLHUHQ GLW PHW HHQ HHUEHWRRQDDQ-DFTXHV%UHOppQYDQ GH KRRJWHSXQWHQ YDQ GH DIJHORSHQ MDUHQ )HHVWHOLMN LV RRN GH WHUXJNHHU QDDU RQ]H WKXLVEDVLV QX RQGHU GH QDDP 0LMQ 7RUSHGRORRGV 0HW YHHO GDQN RYHULJHQV DDQ 5HVWDXUDQW *HQ WLOH GDW RQV KHW DIJHORSHQ MDDU HHQ JDVWYULM HQ VIHHUYRO RQGHUNRPHQ ERRG· 'H HQWUHH YRRU %UHO /HHIW EHGUDDJW Ä&#x201E; LQFOXVLHI HHQ NRSMH NRIILH ELM ELQQHQNRPVW $DQYDQJ XXU ]DDO RSHQ XXU 0HHU LQIRUPDWLH ZZZVWLFKWLQJNXQVWSODDWVQO


10

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

5RWWHUGDPQOYHUNLH]LQJHQ 

Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99

 ) , 5 + NBBSU ,16& 2&+7(1' YTUFNNFO =$7(5'$*0$$57 9$1885

: (0/ .%2200$ $6/ $1' %,-9 

ntiz.nl e l : p o k o o k Kij

:HWHQZDDUXNXQWVWHPPHQ".LMNRS5RWWHUGDPQOYHUNLH]LQJHQ

NUMMER 3 Jantien de Jong: Jongeren belangrijk voor Hoek van Holland! Op de derde plaats van de VVD-kieslijst staat nieuwkomer Jantien de Jong (34). Jantien heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose of lichamelijke beperking.

9HUNLH]LQJHQYRRUJHPHHQWHUDDG pQJHELHGVFRPPLVVLHV

is. Dat moet na het verdwijnen van de deelgemeenten en de komst van de gebiedscommissies zo blijven. Ik ga me daar keihard voor inzettenâ&#x20AC;?, besluit Jantien.

NUMMER 2 Arjen van der Lugt: Hoek van Holland als voorbeeld Sinds 2012 zit Arjen (27), een geboren en getogen Hoekenees, namens de VVD in de Hoekse deelraad. Hij is nog niet klaar met zich in te zetten voor de Hoekse belangen, en gaat daarom graag aan de slag in de nieu-

â&#x20AC;&#x153;Dit jaar gaan veel verzorgingstaken verschuiven van de landelijke overheid naar de gemeenten. Ik heb daar via mijn bedrijf veel mee te maken, en wil die kennis ook graag inzetten in de nieuwe gebiedscommissie.â&#x20AC;? Ook in haar vrije tijd is Jantien als vrijwilliger bij de scouting actief bezig met kinderen en jongeren. â&#x20AC;&#x153;Het is een goede zaak dat er in Hoek van Holland veel te doen is voor jongeren. Of het nou sporten, muziek maken of iets anders

we gebiedscommissie. â&#x20AC;&#x153;Ik wil graag dat Hoek van Holland een voorbeeld wordt voor andere gebiedscommissiesâ&#x20AC;?, vertelt de nummer twee van de VVD-lijst. â&#x20AC;&#x153;Door vanaf het begin de banden met Rotterdam aan te halen en te zorgen dat de Hoekse belangen zo goed mogelijk naar voren komen, kan het volgens mij een succes worden.â&#x20AC;? Doordat Arjen de afgelopen jaren als medewerker van de VVD in Rotterdam actief is geweest, is het voor de Hoekse VVD makkelijk om de Hoekse belangen in Rotterdam aan te kaarten. Zaken als het Fort, de â&#x20AC;&#x2DC;garagetaxâ&#x20AC;&#x2122; en bouwplannen kwamen zo sneller onder de aandacht, en werden in de Rotterdamse gemeenteraad behandeld. Naast zijn werk voor de VVD studeert Arjen en voetbalt hij bij HVCâ&#x20AC;&#x2122;10.

De VVD stelt haar kandidaten voor Deze weken stelt de VVD haar kandidaten voor de gebiedscommissie voor. Deze week de nummer 3 en 2 op de lijst: Jantien de Jong en Arjen van der Lugt


11

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

Hoek v an Hol

land

OBBSEFKVJTUF[BBL WAT IS JOUW LOOK VANDAAG? WAT IS JOUW LOOK VANDAAG? CREĂ&#x2039;ER EEN UNIEKE LOOK AL VANAF â&#x201A;Ź179,-*

CREĂ&#x2039;ER EEN UNIEKE LOOK AL VANAF â&#x201A;Ź179,-*

FA S H I O N B U S I N E S S &$68$/

ienst

Met eigen klussend

MONTUUR + GLA

ZEN

AL VANAF

â&#x201A;Ź179,- *

Huydecoperstraat 17 3151 NC Hoek van Holland Telefoon 0174 -384 149

GK]GHKRHN#JPDLOFRP

6SHFLDOHDDQELHGLQJELQQHQHQEXLWHQ]RQZHULQJ ]RQZHULQJLQERXZNDVWHQ 2RNYRRUYHUIHQEHKDQJEHQWXELMRQVDDQKHWMXLVWHDGUHV 6XSHUVFKHUSHSULM]HQ

GA NAAR DE WINKEL EN KOM DE COLLECTIE BEKIJKEN. *consumentenadviesprijs: vraag naar de voorwaarden

*consumentenadviesprijs: vraag naar de voorwaarden

4VMRW,IRHVMOWXVEEX %;,SIOZER,SPPERH 8IPIJSSR [[[LIROHIZMWWIVRP

:,-9(5=25*(122.8:%8,7(16&+,/'(5:(5.

:JFJTEJU

Maandelijks verschijnt er op deze pagina een foto van een medewerker(ster) die werkzaam is bij een van de adverteerders op deze pagina. De oplossing van vorige maand is Brasserie Time Out. A.C. Huizing â&#x20AC;&#x201C; v.d. Burg, gefeliciteerd. De cadeaubon komt naar u toe. Weet u waar deze persoon werkt? Vermeldt dit hieronder op de aangegeven plaats en u maakt kans op een cadeaubon van â&#x201A;Ź 25,- te besteden bij ĂŠĂŠn van de winkeliers op deze pagina!

%UDVVHULH 7LPH2XW 4VMRW,IRHVMOWXVEEX`,SIOZER,SPPERH`

0$$1'$*727(10(795,-'$*

'DJPHQXYRRU9RRUJHUHFKWKRRIGJHUHFKWpQQDJHUHFKW 2RNDIKDOHQPRJHOLMN

Naam (inzender)*

:

Adres

:

Postcode+Woonplaats

:

Deze medewerker/ster Werkzaam bij

:

*Stuur uw inzending, vergezeld van uw naam, adres, Postcode, woonplaats en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: De Hoekse Krant, Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk of mail naar actie@uitgeverijwestmedia.nl o.v.v. â&#x20AC;&#x153;HK Zoek de Wegâ&#x20AC;?.

&XOLQDLU-XWWHUHQ Harwichweg (nabij station) Hoek van Holland tel 0174 - 385166

LQ+RHNYDQ+ROODQG

AllĂŠĂŠn vrijdag en zaterdag

Wegens succes nog ĂŠĂŠn keer:

Gebakken Schar kilo voor 7,00 Vraag niet hoe het kan, profiteer er van! Ook voor uw heerlijke salades: Zalm - Haring - Tonijn - Gambaâ&#x20AC;&#x2122;s in Dille - Krab etc.

9HUV*HEDN

3 gangen keuze menu 25,00 9RRUJHUHFKW

Salade van runderbiefstuk met balsamicocreme of Palet van vis

+RRIGJHUHFKW K alfsentrecote met Roquefortsaus of Zalm met een risotto van paling 1DJHUHFKW

k? i k r e w r a a W

Â&#x2021;6HUYLFHHQJDUDQWLHRSDOOHOHYHULQJHQHQRQGHUGHOHQ Â&#x2021;'HVNXQGLJ$GYLHV Â&#x2021;:LMKDOHQXZĂ&#x20AC;HWVYRRUUHSDUDWLHRS LQKHHO+RHNYDQ+ROODQG Â&#x2021;2yNUHSDUDWLHYDQQLHWELMRQVJHNRFKWHĂ&#x20AC;HWVHQ

Jutter dessert of Koffie Peter van Leeuwen tweewielers Prins Hendrikstraat 203/205 3151AH Hoek van Holland 0174-387895

.RQLQJLQ(PPDERXOHYDUG +RHNYDQ+ROODQG 7HO

 KNIP UIT

6ODJURRPVRHVMHV 'RRVVWXNV

YDQYRRU

1.

99

Elke zondag open van 11.00 - 20.00 uur Albert Heijn - Hoek van Holland

Let Nu óóokp: dinsdagop geopen d!

FDIIHHJHODWHULD

Koffie met appelgebak nu 3,50

(tegen inlevering van deze bon)

Geldig t/m donderdag 13 maart 2014

Prins Hendrikstraat 285 Hoek van Holland - Tel. 0174-848010 facebook.com/IJssalonBellagio

De weersvoorspellingen zijn goed. Dus dit weekend buitenplanten en boompjes om de tuin of het balkon weer fleurig te maken.

DE OPENINGSTIJDEN: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 - 17.00 uur Vrijdag 11.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 15.00 uur.

Telefoon 06-11214486 â&#x20AC;˘Â Prins Hendrikweg 14 Hoek van Holland (tegenover de schaatsbaan)


12

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

Ga je ook mee naar de

Van Dixhoornday? Een avontuurlijke middag voor jong en oud!

Het duingebied Van Dixhoorndriehoek in Hoek van Holland verandert! Duindoorns die het gebied overgroeiden, maken plaats voor meer openheid. Het gebied wordt nog mooier en uitgestrekter met prachtige paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. Op de Van Dixhoornday op zaterdag 15 maart kun je het allemaal komen bekijken! Je vindt ons van 13.00 tot 17.00 uur aan het einde van de Badweg (aan de strandzijde) in Hoek van Holland. Deelname is gratis. Meer info vind je op www.zhl.nl/dixhoorn.

De Van Dixhoornday â&#x20AC;&#x201C; die wil je niet missen!

Beklim het uitkijkpunt en kom naar de demonstraties van de schaapherder. En natuurlijk staan onze boswachters voor je klaar. Kinderen: neem plaats op een echte mini-graafmachine!


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

|

13

actueel Landmeten vanuit de lucht ,Q RSGUDFKW YDQ GH JHPHHQWH 5RW WHUGDP JDDW $HURGDWD 6XUYH\V 1H GHUODQG KRRJWHPHWLQJHQ YHUULFKWHQ 9RRU GH]H KRRJWHPHWLQJHQ ZRUGHQ LQGHSHULRGHYDQPDDUWWRWDSULO WLHQYOXFKWHQJHPDDNWPHWHHQNOHLQ YOLHJWXLJYRRU]LHQYDQHHQODVHUVFDQ QHU0HWGH]HPHWKRGHZRUGWLQNRUWH WLMG HQ PHW JURWH QDXZNHXULJKHLG WZHHMDDUOLMNV KHW KRRJWHEHVWDQG YDQ GHJHPHHQWHLQNDDUWJHEUDFKW 'H PHWLQJHQ ZRUGHQ YHUULFKW YDQDI HHQ YOLHJKRRJWH YDQ PHWHU HQ KLHUYRRU ]LMQ WLHQ GDJGHOHQ YROGRHQ GH 'H ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ PRH WHQ ZHO DDQ EHSDDOGH YRRUZDDUGHQ YROGRHQ 'DDURP LV YRRU GH]H WLHQ YOXFKWHQ HHQ SHULRGH YDQ ]HYHQ ZH NHQXLWJHWURNNHQ]RGDWGHPHWLQJHQ RQGHUGHPHHVWRSWLPDOHRPVWDQGLJ KHGHQXLWJHYRHUGNXQQHQZRUGHQ -DQ:LOOHPYDQGHU9HJWYDQ$HURGDWD 6XUYH\V1HGHUODQG¶%RYHQKHWVWHGH OLMN JHELHG ZRUGHQ KRRJWHPHWLQ JHQSHUYLHUNDQWHPHWHUJHGDDQHQ PHWLQJHQ LQ KHW KDYHQJHELHG ,HGHU ¶KRRJWHSXQWMH·KHHIWHHQQDXZNHXULJ KHLGYDQRQJHYHHUFP· 'H YOXFKWHQ YRRU GH]H KRRJWHPHWLQ JHQZRUGHQXLWVOXLWHQGRYHUGDJXLWJH YRHUGWXVVHQXXUHQXXU +LHUPHHZLOGHJHPHHQWHHYHQWXHOH JHOXLGVRYHUODVW YRRU GH 5RWWHUGDP PHUV ]RYHHO PRJHOLMN YRRUNRPHQ 9DQ]HOIVSUHNHQG JDDW $HURGDWD 6XU YH\V DOOHHQ YOLHJHQ DOV ]LM WRHVWHP PLQJ KHEEHQ YDQ GH /XFKWYHUNHHUV OHLGLQJ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH]H ]HHU QDXZ NHXULJH KRRJWHPHWLQJHQ YDQ KHW KHOH JURQGJHELHG YDQ GH JHPHHQWH KHOSHQ HQRUP ELM KHW RQWZLNNHOHQ HQ EHKHUHQ YDQ GH VWDG HQ KHW KD YHQJHELHG'HKRRJWHPHWLQJHQODWHQ ELMYRRUEHHOG ]LHQ KRH UHJHQZDWHU DIVWURRPW HQ ZDDU KHW UHJHQZDWHU ZRUGW RSJHQRPHQ RI YDVWJHKRXGHQ GRRU KHW DDQZH]LJH JURHQ +LHURS NDQ GH FDSDFLWHLW YDQ KHW ULRRO DIJH VWHPGZRUGHQ9HUGHUZRUGHQKRRJ WHPHWLQJHQ RQGHU PHHU JHEUXLNW ELM KHW PDNHQ YDQ GULHGLPHQVLRQDOH ]LFKW HQ VFKDGXZDQDO\VHV GDW LV ZHHU QXWWLJ ELM JHELHGVRQWZLNNHOLQJ 2RN YRRU KHW HIILFLsQW EHKHHU YDQ ZHJHQZDWHUHQJURHQGRRU6WDGVEH KHHUJHYHQGHKRRJWHPHWLQJHQYHHO UHOHYDQWHLQIRUPDWLH +RHZHO GH JHPHHQWH QLHW YHUZDFKW GDWKHWYOLHJWXLJMHYHHOJHOXLGVRYHUODVW ]DO YHURRU]DNHQ NXQQHQ EHZRQHUV HYHQWXHOH NODFKWHQ GRRUJHYHQ YLD 5RWWHUGDPQOPHOGLQJHQRIYLD

Graven tijdens Van Dixhoornday Tussen de oude boulevard van Hoek van Holland en het strand ligt het duingebied de Van Dixhoorndriehoek. Door de jaren heen is de Van Dixhoorndriehoek haar vroegere karakter een beetje kwijtgeraakt. Het gebied raakte overgroeid door duindoorns wat ten koste ging van het grootschalige open karakter van het duin en de kwetsbare plantensoorten. Het Zuid-Hollands Landschap gaat de komende jaren het gebied zo beheren dat de vroegere openheid met de bijbehorende plant- en diersoorten terugkeert en er prachtige paden voor wandelaars, fietsers en ruiters aangelegd worden. Op zaterdag 15 maart kan iedereen kennismaken met het gebied op de avontuurlijke en informatieve Van Dixhoornday! Grazers en graafmachines %RVZDFKWHU )UHG 6SUHHQ YDQ +HW =XLG+ROODQGV /DQGVFKDS ´,Q HQSDNNHQZHKHWJHELHGJURQ GLJ DDQ 'H ZHUN]DDPKHGHQ ]RUJHQ HUYRRUGDWKHWJHELHGYHHORSHQHUHQ PRRLHUZRUGWHQPHQVHQHUSUHWWLJHU NXQQHQ UHFUHsUHQ :H QRGLJHQ QX LHGHUHHQ XLW RP WH NRPHQ EHNLMNHQ KRHGH9DQ'L[KRRUQGULHKRHNHUXLW ]LHW HQ YRRUDO KRH KHW JHELHG YHUDQ GHUW'DWNDQWLMGHQVGH9DQ'L[KRRUQ GD\RSPDDUW:HRUJDQLVHUHQ GLH GDJ OHXNH DFWLYLWHLWHQ NLQGHUHQ NXQQHQ SODDWVQHPHQ RS PLQLJUDDI PDFKLQHVHQHULVZDUPHFKRFRODGH PHON'DDUQDDVW]LMQHUGHPRQVWUDWLHV YDQGHVFKDDSKHUGHUPHWKDDUNXGGH HQ GH DDQQHPHU ODDW ]LHQ RS ZHONH PDQLHU GH ZHUN]DDPKHGHQ LQ KHW

Wie informatie over de Van Dixhoorndriehoek wil kan 15 maart op de Van Dixhoornday terecht. JHELHGXLWJHYRHUGZRUGHQ1DWXXUOLMN KHEEHQ ZH RRN YHHO LQIRUPDWLH RYHU KHWJHELHGHQRYHU+HW=XLG+ROODQGV /DQGVFKDSµ 'H9DQ'L[KRRUQGD\VWDUWRS]DWHUGDJ PDDUW RP XXU HQ GXXUW WRW XXU +HW KHOH JHELHG LV RSHQ JHVWHOG PDDU GH DFWLYLWHLWHQ YLQGHQ YRRUDO SODDWV DDQ KHW HLQGH YDQ GH %DGZHJLQ+RHNYDQ+ROODQG$OOHDF WLYLWHLWHQ ]LMQ JUDWLV 0HHU LQIRUPDWLH YLQGMHRSZZZ]KOQOGL[KRRUQ

Open Dagen Vlietland Ziekenhuis ,Q GH ODQGHOLMNH :HHN YDQ =RUJ HQ ZHO]LMQYDQWRWPDDUWELHGWKHW 9OLHWODQG=LHNHQKXLVLQZRQHUVXLWGH UHJLR HHQ NLMNMH DFKWHU GH VFKHUPHQ RS KRRIGORFDWLH 6FKLHGDP 7XVVHQ HQ XXU LV LHGHUHHQ YDQ KDUWHZHONRP(U]LMQGLYHUVHWKHPD·V

]RDOV EHZHJHQ HQ HWHQ :RHQVGDJ PDDUWYDQWRWXXULVHU HHQ VSHFLDOH RSHQ PLGGDJ PHW JUD WLV EORHGGUXN HQ EORHGVXLNHU PHWHQ 7RHJDQJ HQ SDUNHUHQ LV JUDWLV .LMN YRRU KHW YROOHGLJH SURJUDPPD RS ZZZYOLHWODQG]LHNHQKXLVQORSHQGDJ

Snuffelen op kinderrommelmarkt

LQYORHG 'H GXLQHQ NXQQHQ ZHHU ¶YHUVWXLYHQ·=RZRUGWKHWJHELHGJH YRUPG GRRU GH HOHPHQWHQ ]HOIµ ,Q KHW RSHQ ODQGVFKDS YRHOHQ SODQWHQ HQGLHUHQDOVSDUQDVVLDJURHQHNXVW RUFKLVYRVUXJVWUHHSSDGQDFKWHJDDO URRGERUVW WDSXLW HQ YHOGOHHXZHULN ]LFK SULPD WKXLV :DQGHODDUV ILHW VHUV HQ UXLWHUV NXQQHQ JHQLHWHQ YDQ GHXLWJHVWUHNWHGXLQHQYROELM]RQGHUH SODQWHQ HQ GLHUHQ 0HHU ZHWHQ NLMN RSZZZ]KOQOGL[KRRUQ

Satu got Talent geslaagd 'RRU5RE9RRJG 7LMGHQV GH YRRUMDDUVYDNDQWLH VWRQG .LQGHUGDJYHUEOLMI 6DWX HHQ JHKHOH ZHHNFRPSOHHWLQKHWWHNHQYDQ¶0X ]LHNHQ'DQV·(UZHUGXLWHUDDUGPX ]LHN JHPDDNW GDQVMHV RSJHYRHUG HQ DOOHVSHOOHWMHVHQNQXWVHOZHUNMHVKDG GHQPHWGLWWKHPDWHPDNHQ$OGH]H LQVSDQQLQJHQPRQGGHQQDHHQKHHU OLMNH PX]LNDOH ZHHN XLW LQ HHQ JURWH YRRUVWHOOLQJRSKHWJURWHSRGLXPYDQ 162'XD â&#x20AC;&#x2DC;Satu got talentâ&#x20AC;&#x2122; (QGXVZHUGRSYULMGDJIHEUXDULYDQ WRWXXUGHVKRZ¶6DWXJRW WDOHQW· JHKRXGHQ ZDDUYRRU GH NLQ GHUHQ ]LFK YRRUDI NRQGHQ RSJHYHQ 6RPPLJHQ GHGHQ HHQ GDQVMH DQGH UHQ]RQJHQHHQOLHGMHNRUWRPLHGHU HHQ NRQ RS ]LMQ RI KDDU PDQLHU KXQ WDOHQW ODWHQ ]LHQ (U ZDUHQ GDQ RRN YHOHEURHUWMHV]XVMHVYULHQGMHVYULHQ GLQQHWMHVYDGHUVPRHGHUVRSD·VHQ

Dier in de spotlights 6SRW LV HHQ 6WDIIRUGVKLUHWHUULsU YDQ DQGHUKDOI MDDU RXG 0HW EHNHQGH PHQVHQNQXIIHOWKLMYHHOHQJUDDJGH FORZQ XLWKDQJHQ YLQGW KLM RRN ZHO ZDW :H ]RHNHQ YRRU 6SRW HHQ EDDV GLHHUYDULQJKHHIWPHW GLWW\SH KRQ GHQHQGLHOHNNHUPHWKHPJDDWWUDL QHQ6SRWKHHIWHHQUXVWLJKXLVQRGLJ ]RQGHUNLQGHUHQNDWWHQRIDQGHUKRQ GHQ 9DO MLM YRRU 6SRW HQ ZLO MH HHQV NHQQLV PHW KHP PDNHQ" 1HHP GDQ FRQWDFW RS PHW 'LHUHQWHKXLV 1LHX ZH :DWHUZHJ LQ 9ODDUGLQJHQ 

Uitgestrekt genieten +HW=XLG+ROODQGV/DQGVFKDSLVVLQGV PDDUWEHKHHUGHUYDQKHWJHELHG )UHG 6SUHHQ ´'H 9DQ 'L[KRRUQGULH KRHN ZRUGW HHQ DDQWUHNNHOLMN DIZLV VHOHQG GXLQJHELHG -H NDQ HU JHQLH WHQ YDQ KHW RRUVSURQNHOLMNH NDUDNWHU YDQ KHW JHELHG XLWJHVWUHNWH JORRL HQGHGXLQHQPHWODJHEHJURHLLQJGLH SULPD WRHJDQNHOLMN ]LMQ 'RRUGDW GH EHJURHLLQJ HHQ VWXN PLQGHU ZRUGW KHEEHQZHHUHQZLQGZHHUYHHOPHHU

Foto: Idde Lammers

RPD·V QDDU GH 0DKXVWUDDW JHNRPHQ RPGHVKRZWH]LHQHQGHGHHOQHPHUV DDQWHPRHGLJHQ 9HOH RXGHUV HQ OHLGVWHUV KDGGHQ ER YHQGLHQ DOOHPDDO OHNNHUH KDSMHV JHPDDNW 'H OHLGVWHUV KDGGHQ HHQ OXGLHNRSWUHGHQDOVFRZER\VHQLQGLD QHQ'DQZDUHQHUNLQGHUHQGLHOLHWHQ ]LHQKRHJRHG]HNXQQHQGUXPPHQ JLWDDU VSHOHQ HQ EUHDNGDQFHQ 0DDU RRN WXUQHQ NXQVWMHV YRHWEDOWULFV HQ GDQVHQSDVVHHUGHGHUHYXH=RDOVJH ]HJG ZDUHQ HU JLWDUHQ WDPERHULMQHQ HQ [\ORIRRQV JHNQXWVHOG HQ ZHUG GH VWRSGDQVHQVWRHOHQGDQVJHKRXGHQ Ritmische gymnastiek 'H KDQGMHV JLQJHQ XLWHUDDUG RRN RS HONDDU YRRU GH ULWPLVFKH J\PQDVWLHN PHW OLYH PX]LHN YDQ JLWDDU HQ WURP PHO .RUWRP KHW ZDV QD DIORRS ZHO GXLGHOLMNGDW6DWXJHQRHJWDOHQWHQLQ KXLVKHHIW,HGHUHHQNHHNERYHQGLHQ WHUXJ RS HHQ KHHUOLMNH JHVODDJGH DYRQG

Er werd gehandeld en soms moest je de werking wel eens uitleggen. Foto: Tom van Ooijen

.OHGLQJ SRSSHQ NLQGHUZDJHQV &'·VVSHHOJRHGYDULsUHQGYDQDXWR·V WRW EDOOHQ YDQ FRPSXWHUVSHOOHQ WRW SX]]HOV HQ JD ]R PDDU GRRU $IJHOR SHQ]DWHUGDJZDVKHWLQGH+RHNVWHH ZHHUHHQGUXNWHYDQEHODQJ+HWZDV WLMG YRRU GH MDDUOLMNVH NLQGHUURPPHO PDUNW 9HOH WLHQWDOOHQ NLQGHUHQ KDG GHQLQJHVFKUHYHQYRRUHHQSOHNMHHQ LQGHJURWH]DDOHQHHQJURRWGHHOYDQ GHKDO]DWHQGDQRRNZHHUYHHOKDQ GHODDUWMHV=LMZHUGHQELMGHYHUNRRS YDQ KXQ VSXOOHWMHV YHHODO XLW NHOGHUV RI YDQDI ]ROGHUV DINRPVWLJ YDDN ELM JHVWDDQGRRURXGHUVRIRXGHUHEURHU RI]XV]RGDWHUQLHWWHYHHODIJHGLQJG

]RX ZRUGHQ :DQW GDW EOLMIW ELM VRP PLJH PHQVHQ WRFK QRJ VWHHGV HHQ YUHHPG LHWV DO NRVW KHW PDDU HHQ NZDUWMH WRFK SUREHUHQ DI WH GLQJHQ 0DDU KHW JLQJ DOOHPDDO JRHG HQ PH QLJNLQG]DJHHQEHKRRUOLMNGHHOYDQ GH YRRUUDDG LQ DQGHUH KDQGHQ RYHU JDDQWHUZLMO]LMGDQ]HOIHHQ]DNFHQWMH RYHUKLHOGHQ5RQGXXUZDVKHW ZHHU WLMG RP RS WH UXLPHQ HQ ZHUG KHW QLHW YHUNRFKWH ZHHU PHH QDDU KXLV JHQRPHQ NODDU YRRU GH NLQGHU URPPHOPDUNW YDQ YROJHQG MDDU RI JHZRRQYRRUGHPDDQGHOLMNVHNRIIHU EDNYHUNRRSQDWXXUOLMN Genoeg talent bij Satu.

Foto: PR


14

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

0DDUW

0DDUW

1DGHZHGVWULMG +9&·9'/

3UHVHQWHHUW

2SVSRUWSDUNGH5RQGJDQJ

2SVSRUWSDUNGH5RQGJDQJ

'HDFWLYLWHLWHQFRPPLVVLH

92(7%$/ +2//$1'6( $921' 48,= 2QGHUOHLGLQJYDQ+DQV-|UJHQ1LFRODw

0HW/HR7ZLQ_/RWHULM YRRUGHEXLWHQUXLPWH_ *HRUJDQLVHHUGGRRUKHW $FWLHFRPLWp

0DDUW 2SVSRUWSDUNGH5RQGJDQJ

3UHVHQWHHUW

'HVXSSRUWHXUVYHUHQLJLQJ

,QVFKULMINRVWHQSHUWZHHWDO½ $DQYDQJXXU =RUJGDWMHRSWLMGEHQW

9ULMGDJ 0DDUW 2SVSRUWSDUNGH5RQGJDQJ

3UHVHQWHHUW +HWDFWLHFRPLWp

1DGHZHGVWLMGWHJHQ099·

H+(/)7 ,QVFKULMINRVWHQ½SHUWHDP 0D[SHUVRQHQSHUWHDP *HHIMHRSGRRUMHWHDPQDDPQDDU PX]LHNTXL]KYF#KRWPDLOFRPWHVWXUHQ $DQYDQJXXUELM+9&·


De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

VERLAGINGEN

17. B

2013

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

B

ER

De volgende onderwerpen staan geagendeerd:

BERLINER GOLD LIN

Y

1 7.

RQGHUZHUSHQ

ER WEIN T LIN R ER

HY OP

Op donderdag 13 maart 2014 vindt er om 19.30 uur een deelraadsvergadering plaats in de raadszaal van het deelgemeentehuis van Hoek van Holland aan de Prins Hendrikstraat 161. In deze Hoekse Raet vergadert de deelraad in een informerend, debatterend en besluitvormend gedeelte. Alleen in het informerend en debatterend gedeelte kan er gebruik worden gemaakt van het spreekrecht burgers.

PH

5DDGVYHUJDGHULQJRS GRQGHUGDJPDDUW RPXXU

PRIJS O

+2(.6(5$(7

E R W EIN T

R

Informerend gedeelte â&#x20AC;˘ Leisure en verblijf in Hoek van Holland â&#x20AC;˘ Kaders voor evenementen in Hoek van Holland â&#x20AC;˘ Managementletter interimcontrole 2013 â&#x20AC;˘ Voorlopige jaarrekening 2013 â&#x20AC;˘ Overdrachtsdocument voor de gebiedscommissie Debatterend gedeelte â&#x20AC;˘ Leisure en verblijf in Hoek van Holland â&#x20AC;˘ Kaders voor evenementen in Hoek van Holland â&#x20AC;˘ Managementletter interimcontrole 2013 â&#x20AC;˘ Voorlopige jaarrekening 2013 â&#x20AC;˘ Overdrachtsdocument voor de gebiedscommissie Besluitvormend gedeelte â&#x20AC;˘ Leisure en verblijf in Hoek van Holland â&#x20AC;˘ Kaders voor evenementen in Hoek van Holland â&#x20AC;˘ Managementletter interimcontrole 2013 â&#x20AC;˘ Voorlopige jaarrekening 2013 â&#x20AC;˘ Overdrachtsdocument voor de gebiedscommissie Afsluiting raadsperiode 2010-2014

van 3.29

van 2.69

van 3.99

Vin de Pays Southern Creek Shiraz-AustraliĂŤ Du ComtĂŠ Tolosan 0.75 l

8NXQWYULMEOLMYHQGHHQ SURHIPRGHOODWHQPDNHQ $OOHWURXZULQJHQ]LMQPHWGH KDQGJHPDDNW'LUHFWELMGH EURQ(LJHQKDQGJHPDDNWH FROOHFWLH Z Z Z D O U L N V L H UD G H Q Q O

Mooiberg wit

0.75 l

0.75 l

Vanaf woensdag 05-03-2014

D!

EREINIG ONDIG G

R

E HUIS G

HET HEL

4 stuks in koker.

4.99 Tennisracket

*RXGVPLG 2QWZHUSHU 'LDPDQW]HWWHU

Incl. hoes.

%HLDDUGLHUODDQ ÂśV*UDYHQ]DQGH 7 0

Uw gebit verdient de zorg van de tandprotheticus â&#x20AC;˘ vergoeding via uw zorgverzekeraar â&#x20AC;˘ kunstgebit ook op implantaten â&#x20AC;˘ reparaties

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK E.G.C. Veringmeier Hof van Spaland 45 3121 CA Schiedam tel. (010) 471 13 20 Nieuwe Haven 131 3116 AC Schiedam tel. (010) 426 14 17

49.99 NETTE WIJKEN VOOR GEZINNEN

HĂŠĂŠl gewoon!

4 STUKS

Snijplankjes

4.99

Vers & voordelig!

34.99 Vanaf woensdag 05-03-2014

*

50% Mandarijnen

goedkop

er

w w w. k l i k g e b i t s c h i e d a m . n l

0.99

43% goe dkoper

AUTOBEDRIJF

DE VOEGHT

Veilingweg 30 2675 BR Honselersdijk Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;Honsel-noordâ&#x20AC;&#x2122; Telefoon 0174-630938

Witlof 500 g

v an 0.79

www.devoeght.nl

Ć&#x201D;Occasions Ć&#x201D;Schadereparatie Ć&#x201D;Inname autoâ&#x20AC;&#x2122;s (erkend rdw vrijwaring) Ć&#x201D;Vervangend vervoer

1 kg

v an 1.99

e-mail: vmeier@hetnet.nl

Ć&#x201D;Onderhoud & APK keuring Ć&#x201D;Airco service Ć&#x201D;Schade-taxatie (ook via schadegarant) Ć&#x201D;Winter- en zomerbandenopslag

Sauvignon Blanc Zuid-Afrika

Tennisballen

Draagbare stoomreiniger Capaciteit voor 45 minuten hete stoom.

81,(.( 7528:5,1*(1 %,$/5,.6,(5$'(1

Mooiberg

Cabernet Sauvignon Zuid-Afrika

0.75 l

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier, de heer D. Hagers (tel: 010-2671253, e-mail: griffierhoekvanholland@ rotterdam.nl). U kunt ook terecht op de website van de deelraad www.deelraadhoekvanholland.nl.

van 3.99

2.49 3.09 3.39 3.79

Zuidwest-Frankrijk

Geopend dagelijks van 8.00-17.15 uur Zaterdags van 9.30-15.00 uur

15

|

Stem CDA!

#samensterker

0.45

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-03-2014 t/m dinsdag 11-03-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


5 maart 2014 nummer 10

Stadskrant

Wat moet prioriteit nieuw college worden? Politie over beveiligen van uw computer Open huis bij organisaties zorg en welzijn Officiële bekendmakingen gemeente

Pag. 2 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4

Gemeente heeft 128 nieuwe afvalcontainers geplaatst

Apart weggooien plastic nu mogelijk Rotterdam heeft er in februari 128 nieuwe containers voor plastic en kunststof afval bijgekregen. Ze zijn geplaatst in de buurt van grote supermarkten. De gemeente gaat dit afval inzamelen omdat het goed hergebruikt kan worden.

U kunt bijna alle plastic verpakkingsmaterialen weggooien in de nieuwe containers. Alleen piepschuim en verpakkingen met chemische inhoud mogen er niet in. In lege mierenlokdoosjes en terpentinef lessen bijvoorbeeld, blijven altijd restjes chemische stoffen achter. Die moeten dus naar het klein chemisch afval in het milieupark. Hoe meer afval we gescheiden inzamelen en hergebruiken,

des te minder restafval hoeft de gemeente te verwerken. Op den duur zou de afvalstoffenheffing hierdoor omlaag kunnen. De verpakkingsindustrie betaalt de containers en staat garant voor een vaste prijs per ingezamelde ton kunststof. In Hoogvliet kan al het gescheiden afval ingeleverd worden bij Afval Loont (www.afvalloont.nl). In Rozenburg wordt het plastic afval één keer per maand huisaan-huis opgehaald, maar ook daar worden containers neergezet bij de supermarkten.

De containers voor plastic en kunststof afval staan bij grote supermarkten.

Er zijn allerlei afvalbakken te koop waarin u het afval per soort gescheiden kan weggooien. Maar het kan ook simpeler. In een plastic tasje verzamelt u het plastic verpakkingsmateriaal. En als het vol is, gooit u het hele

tasje in de plastic container bij de supermarkt. In maart start een gemeentelijke campagne om Rotterdammers te informeren over de plastic containers. De containers zijn al geplaatst, u kunt er dus al

OPEN geopend

David Rozing

Rotterdammers kunnen voortaan ook hun kunststof verpakkingsmateriaal gescheiden weggooien. Dat is goed voor het milieu. En het bespaart geld. Want plastic kan heel goed hergebruikt worden. Plastic tasjes, bekers, bakjes, (knijp)f lessen en deksels krijgen bijvoorbeeld een nieuw leven als bumpers, kratten, bloempotten en drinkf lesjes.

gebruik van maken. De locaties zijn te vinden op www.rotterdam. nl/containersonline In de loop van dit jaar haalt de gemeente ook het groenafval weer gescheiden op. Dit voorjaar start een proef met biobakken in

Feest mee met CS Met de opening van Rotterdam Centraal is de rode loper naar de binnenstad uitgerold. Vier dagen lang is het feest in Rotterdam, met een vorstelijk begin: de officiële opening op 13 maart is in handen van koning Willem-Alexander. Cultuur, sport, muziek ... Kom op niet alleen naar de officiële opening, maar geniet ook van de festiviteiten in de binnenstad op 14, 15 en 16 maart. Met tal van activiteiten is er voor elk wat wils. Want het centrum heeft meegeleefd met de bouw en soms ook meegeleden. De start van het ontwerp was in 2003 en de bouw begon in 2005. Nu negen jaar later, kunt u het openingsfeest bijwonen.

én verrassingen op veel plekken in de binnenstad. Dus kom ook en ontvang op Rotterdam Centraal een plattegrond met het feestelijke programma. Ervaar de kunstroute, bezoek allerlei optredens in de stationshal en maak gebruik van de speciale acties rondom de opening van het nieuwe station. Houd de Stadskrant van volgende week in de gaten. Daarin leest u veel meer over de opening, het programma en de routes.

Het is een echt Rotterdams feest: muziek, dans, topsporters, acteurs

www.rotterdam.nl/ openingrotterdamcentraal

Paul van der Blom

Erotiek in Museumnacht

Stichting OPEN Rotterdam verzorgt de lokale omroep in Rotterdam. Haar gloednieuwe radiostudio in de Centrale Bibliotheek werd vorige week donderdag geopend. OPEN maakt ook televisieprogramma’s, zoals ‘Live met Quintis Ristie’. In dit maandelijkse programma presenteert Ristie Rotterdamse initiatieven en positief nieuws.

Tijdens de Museumnacht (8 maart) kunt u van alles te weten komen over de pikante geschiedenis van de Zandstraatbuurt. Nu de plek van stadhuis en postkantoor, maar in de 19e eeuw een sloppenwijk vol hoeren, kroegen en misdaad. Bij Museum Rotterdam (locatie Las Palmas, Wilhelminapier) vindt u de ‘lul’tafel voor sterke

kroegverhalen. Bekijk de vitrine met archeologische vondsten rondom het thema ‘drank’ en informatie over de opgravingen bij het Timmerhuis. Kom gluren in het luchtig erotisch kabinet voor ‘boven de 18’ met onder meer een fraaie collectie ‘klotendolken’. www.rotterdam.nl/ museumnachtwilhelminapier

een laagbouwwijk in Rotterdam. Later zal overal in Rotterdam de biobak weer terugkomen. www.rotterdam.nl/afval www.plasticheroes.nl

Volop verkiezingen in Stadskrant Rotterdammers stemmen op 19 maart zowel voor de gemeenteraad als voor de gebiedscommissies. De Stadskrant van volgende week (12 maart) bevat een Verkiezingsspecial van zes pagina’s. Hierin informeren we u over waar u allemaal aan moet denken als u gaat stemmen. De special bevat ook info over alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kijk op www.verkiezingsspecial2014.nl alvast naar de filmpjes waarin alle lijsttrekkers iets vertellen over hun partij en verkiezingsprogramma. Andere informatie over de verkiezingen vindt u op www.rotterdam.nl/verkiezingen. De gebiedscommissies zijn nieuw. Ze vervangen de deelgemeentebesturen. Welke taken krijgen de gebiedscommissies? Wat kunnen zij voor u betekenen? Kijk nu op www.rotterdam.nl/gebiedscommissies of lees volgende week de Verkiezingsspecial van de Stadskrant. Komende week ontvangt u de kandidatenlijsten met de namen van alle kandidaten op wie u kunt stemmen.


Stadskrant

5 maart 2014 nummer 10 Pagina 2

Straatpraat

Het nieuwe College moet...

Een nieuw College met nieuwe plannen voor de stad. Wat vinden Rotterdammers dat de komende vier jaar prioriteit moet hebben? In de Stadskrant-rubriek Straatpraat geven drie Rotterdammers hun mening over een onderwerp waar menigeen iets van vindt.

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn al over twee weken. Wat moet het nieuwe college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar hoog op zijn agenda zetten? De Stadskrant ging de straat op en vroeg het drie Rotterdammers.

Arnoud Verhey

De heer D.M. Dragt:

‘Ik vind het heel belangrijk dat de gemeente haar financiën op orde krijgt. Het beleid moet volledig gericht zijn op het tegengaan van verspillingen en nutteloze uitgaven. Een voorbeeld hiervan vind ik de aanpak van de ’s Gravenweg in Kralingen. In de nieuwe situatie is te weinig rekening gehouden met de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. En als je achter een tram komt te rijden, dan sta je zeker een keer of vier stil. Hiernaast moeten ze bezuinigen op de gebiedscommissies. Persoonlijk vind ik zeven van die commissies voldoende. Dat bespaart f link wat gemeentelijke uitgaven. Het nieuwe College mag ook wat doen aan de gemeentelijke correspondentie. Brieven zijn nog te vaak in onbegrijpelijke taal geschreven. Verder hoeft een nieuw College wat mij betreft niet veel aan te passen ten opzichte van het huidige. Ik vind dat ze ervoor gezorgd hebben dat Rotterdam een leefbare en veilige stad is.’

Arnoud Verhey

Daphne Kroese:

‘Het nieuwe College moet vooral investeren in onderwijs. Zowel in het basis, middelbaar als voortgezet onderwijs. Vooral studenten kunnen een belangrijke rol hebben in de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad. Voor die groep moet genoeg geregeld worden. Verder vind ik dat het college moet zorgen voor meer leven in het centrum van Rotterdam. Zo vind ik het belachelijk dat een Rotterdamse krant als het NRC naar Amsterdam is verhuisd. Het postkantoor op de Coolsingel was een perfecte locatie voor hun kantoor geweest. Het nieuwe College moet Rotterdamse bedrijven in Rotterdam houden. Rotterdam moet zich vooral verder blijven ontwikkelen. Het is een fantastische stad, waar ik me overal veilig voel.’

Arnoud Verhey

Martine Vissers:

‘De laatste jaren is er heel veel gebouwd. Het volgende College mag wel een adempauze inlassen. Het huidige college heeft volgens mij goed werk heeft verricht. Ik vind Rotterdam een veilige stad, waar ik met plezier woon. Het nieuwe College moet vooral op dezelfde voet doorgaan, zeker wat betreft het houden van festiviteiten. Zo vind ik bijvoorbeeld het tijdelijk gebruik van het postkantoor als tentoonstellingsruimte fantastisch. Alleen is het moeilijk om een goed overzicht van de activiteiten te vinden. Ik kon de Uit Agenda maar met moeite op internet vinden. Het nieuwe College moet hiernaast inspanningen doen om ervoor te zorgen dat er geen tweedeling in wijken ontstaan tussen arm en rijk of autochtoon en allochtoon.’

Politierubriek

Beveilig je computer tegen hackers

‘Inbreken in een computer voelt net als een gewone inbraak. Het heeft enorm veel impact’, vertelt Peter, digitaal rechercheur bij de politie eenheid Rotterdam. ‘Toch hoor ik vaak mensen zeggen: “Maar ik heb niets te verbergen hoor”. Maar dat klopt natuurlijk niet. Je bankgegevens, je belastingaangifte en dergelijke. Niemand heeft daar iets mee te maken.’

Anti-spyware

Installeer anti-spyware en een virusscanner op je computer en zorg voor automatische updates, adviseert de politie. En verander ook regelmatig van wachtwoord. En een belangrijke constatering. ‘Als je iets plaatst op internet

Als het echt misgaat, zet de politie specialistische medewerkers in. Zij werken onder andere omstandigheden als veel andere politie-onderzoekers. Peter: ‘Bij een zoektocht op een ‘plaats delict’ naar bijvoorbeeld haren, bloed en vezels kunnen we een lintje spannen om mensen niet toe te laten. Bij digitale opsporing gebruiken we andere methoden. Want als we daarbij niet erg oppassen kijken er misschien mensen met ons mee.’

Onderzoek hacker

In oktober vorig jaar werd er een 18-jarige Rotterdammer aangehouden die ervan werd verdacht duizenden mensen te hebben gehackt. De verdachte kon op afstand webcams bedienen en opnames maken. Hij kon ook bestanden downloaden, vernietigen en verspreiden via de eigen internetomgeving van een slachtoffer.

De gemeente Rotterdam is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan Rotterdamse jeugdigen en hun ouders. De gemeente organiseert deze hulp, in de eigen wijk, via de inzet van wijkteams. Door wijkteams in te zetten wordt jeugdhulp sneller, goedkoper en dichterbij georganiseerd. Op 1 januari 2015 moeten er in totaal 42 wijkteams jeugd en gezin zijn. Ciska Scheidel, programmamanager Decentralisatie jeugdzorg: ‘Na het plannen maken, gaan we nu van start met de eerste wijkteams. Rotterdammers die jeugdhulp nodig hebben, kunnen straks dichtbij huis terecht en krijgen één vaste contactpersoon bij het wijkteam.’ De eerste negen teams zijn inmiddels actief in het Centrum, Oude Noorden, BospolderTussendijken, Oud IJsselmonde, Groot IJsselmonde, Beverwaard, Lombardijen, Hoogvliet Noord en Hoogvliet Zuid. Wijkteams bieden hulp aan gezinnen die dat nodig hebben. Een wijkteam bestaat uit jeugden gezinscoaches van de huidige Rotterdamse instellingen en aanbieders van jeugdhulp, zoals de jeugd-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugd-LVB (Licht Verstandelijk Beperkten).

blijft dat er voor altijd op staan’, aldus Peter. ‘Denk daarom goed na welke informatie je wilt delen en wat voor transacties je doet.’

David Rozing

We sluiten (bijna) allemaal ons huis goed af. Nachtslot erop. En niemand laat z’n deur openstaan en gaat lekker op vakantie. Maar hoe zit het eigenlijk met je computer of tablet? Sluit je die ook af of laat je alles gewoon aanstaan? Open en bloot?

Wijkteams jeugd en gezin gestart

De verdachte kwam de computers binnen door de verspreiding van mogelijk schadelijke software (malware) in onschuldig lijkende plaatjes of berichtjes, die afkomstig leken van vrienden of bekenden. Als de computer was geïnfecteerd kon hij bijvoorbeeld op afstand de webcam aanzetten. Ook kon hij beeldmateriaal binnenhalen dat slachtoffers zelf hadden gemaakt. ‘Wees

je daarom bewust van je eigen gedrag. Denk goed na waar je je tablet of smartphone mee naartoe neemt en wat je erop zet’, aldus Peter.

www.politie.nl/onderwerpen/ cybercrime www.nederlandveilig.nl/ veiliginternetten/tips

Het wijkteam gaat met ouders en kinderen in gesprek om te beoordelen wat het probleem is en welke hulp nodig is. Gezinnen die hulp nodig hebben, krijgen één vast contactpersoon bij het wijkteam. Waar nodig regelt het wijkteam hulp buiten het wijkteam of specialistische hulp. De wijkteams jeugd en gezin werken nauw samen met wijkteams voor volwassenen, waarvan er in januari ook negen zijn gestart. De diverse wijkteams zijn uiterlijk in 2018 samengevoegd. Ouders kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in hun buurt terecht voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien. Het CJG kan, als er meer hulp nodig is, het wijkteam inschakelen.


Stadskrant

5 maart 2014 nummer 10 Pagina 3

10-15 maart: Week van zorg en welzijn

Open huis bij veel organisaties In de nationale Week van Zorg en Welzijn, van 10 tot en met 15 maart, houden Rotterdamse organisaties uit de zorg- en welzijnssector open huis. Iedereen die er meer over wil weten kan een kijkje komen nemen. Voor en achter de schermen.

Organisaties uit de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een beperking en de ouderenzorg doen allemaal mee aan deze bijzondere week. U vindt de deelnemers en de activiteiten op de website. Als u op zoek bent naar (ander) werk zijn er bij verschillende deelnemers aan de Week van Zorg en Welzijn allerlei vacatures.

Vooral tijdens de open dag is er heel veel te beleven. Op ongeveer honderd locaties in de Rotterdamse regio.

Live operaties

Op zaterdag 15 maart kunt u bij het Maasstad ziekenhuis live (op een groot scherm) een knie- en een heupoperatie volgen. En de ziekenhuismaaltijd, waar zo vaak op gemopperd wordt, hoe smaakt die echt? U kunt het zelf testen en beoordelen. Er zijn rondleidingen door het ziekenhuis en u kunt allerlei gezondheidstestjes laten doen. Maasstad ziekenhuis is onderdeel van Zorgboulevard

DeRotterdamseZorg

Werken in de zorg is meer dan billen poetsen en snotneuzen afvegen. Er werken verplegenden en verzorgenden maar ook ICT’ers en technici, mensen met een vakopleiding op verschillende gebieden. Wat al die mensen bindt, is dat ze 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaan voor mensen die hun zorg en hulp nodig hebben.

www.derotterdamsezorg.nl

In de zorgsector zijn er veel verschillende beroepen en functies. Zuid. Ook de andere partners, zoals Bouman en Aafje van de Zorgboulevard houden open huis op 15 maart. Het Havenziekenhuis heeft open dag op 15 maart van 10.00-16.00 uur. Het thema is ‘aandacht voor ouderen’. Onlangs kreeg dit ziekenhuis van de ouderenbonden het predikaat ‘seniorvriendelijk’. Er is speciale aandacht voor ouderen. Bijvoorbeeld door de afspraken met verschillende

dokters op één dag te plannen zodat de patiënt niet alsmaar op en neer hoeft te reizen. Tijdens de open dag kunnen bezoekers in een speciaal ‘pak’ ervaren wat ouderen met gezondheidsproblemen ervaren.

Beroepskeuze

Bij het kiezen van een opleiding of beroep denken mensen niet direct aan de zorg. Ze weten niet dat er in de zorg veel meer te doen is dan alleen verzorgen.

Een van de functies die in de toekomst vaak nodig zal zijn is die van de wijkverpleegkundige. Die krijgt een belangrijke rol, als regisseur van de thuiszorg in de wijken. Maar ook de technische ontwikkelingen in de zorg bieden werk aan experts. Steeds vaker worden operaties via robottechniek uitgevoerd. Dat vraagt technisch goed opgeleide mensen. En in de radiodiagnostiek en computertechniek zijn ook in de toekomst mensen nodig.

100%-reisgids

Voor dit jaar wordt een lichte groei van de Rotterdamse economie verwacht. Dit is de conclusie uit de jaarlijkse Economische Verkenning Rotterdam van de gemeente.

‘Rotterdam is niet te filmen, Rotterdam is veels te echt.’ Jules Deelder schreef het al in 1987. En nu is er ook een 100%-reisgids over Rotterdam die de stad niet mooier maakt dan hij is en zeker niet opleukt voor toeristen.

Gemeente Rotterdam

Lichte groei economie

Een van de tekenen van de aantrekkende Rotterdamse economie: recentelijk zijn er in de stad een aantal nieuwe hotels bijgekomen. Ondanks de recessie zijn er nog voldoende kansen voor de Rotterdamse economie. Eind 2012 groeide de economie met 0,7 procent. De verwachting is dat deze groei de komende jaren zal doorzetten. Kansen liggen op het gebied van ICT en Media. Daarnaast verkent Rotterdam de mogelijkheden rond het ‘foodcluster’ en ‘medical delta’. Naar verwachting zal de werkloosheid dit jaar nog licht toenemen om daarna te stabiliseren.

Rotterdam blijkt een aantrekkelijke stad. Als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en als bestemming voor bezoekers. Zo hebben de laatste jaren 101 bedrijven zich in Rotterdam gevestigd. Samen goed voor 6.000 arbeidsplaatsen. De binnenstad trekt steeds meer bezoekers. In 2013 meer dan in het topjaar 2011. Ook het aantal hotelovernachtingen is in 2013 gestegen. www.rotterdam.nl

De 100% Rotterdam-reisgids is leuk voor toeristen. Maar ook de Rotterdammer kan met deze gids nieuwe kanten van zijn eigen stad ontdekken. Nina Swaep, ondernemer, kunsthistoricus en Rotterdammer, deelt in deze gids al haar favoriete adressen met iedereen die niets wil missen. De winkels, restaurants, cafés, parken, bezienswaardigheden en musea zijn per stadsdeel bij elkaar gerangschikt. En drie stadswandelingen van ieder tien kilometer leiden langs alle mooie plekken van de stad. De stadswandelingen zijn door de schrijfster zo geschreven dat je er een hele dag mee kunt vullen. Van ontbijtcafé via allerlei bezienswaardigheden en leuke winkels naar een eindpunt met locaties voor gezellige borrel en diner. Swaep ontdekte tijdens haar speurwerk voor de gids ook voor haar nieuwe plekken zoals de historische tuin Schoonoord, middenin de stad.

Landmeten vanuit de lucht In opdracht van de gemeente Rotterdam verricht Aerodata Surveys Nederland de komende twee maanden hoogtemetingen vanuit de lucht. Met een klein vliegtuig, voorzien van een laserscanner, maken ze van 6 maart tot 30 april tien vluchten. Zo brengen ze in korte tijd nauwkeurig het hoogtebestand van Rotterdam in kaart. Hoogtemetingen helpen de gemeente bij het ontwikkelen en beheren van de stad en het havengebied. De resultaten van deze zeer nauwkeurige hoogtemetingen van het hele grondgebied geven de gemeente veel relevante informatie.

Capaciteit riool

Ambtenaren kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe regenwater afstroomt en waar het wordt opgenomen of vastgehouden door het aanwezige groen. Vervolgens kunnen ze daar de capaciteit van het riool op afstemmen. Verder gebruikt de gemeente hoogtemetingen bij het maken van driedimensionale zicht- en schaduwanalyses. En dat is weer nuttig bij gebiedsontwikkeling. Ook Stadsbeheer gebruikt de informatie voor het beheer van wegen, water en groen.

Overdag

Bij de 100% Rotterdam-gids, hoort de gratis 100% Rotterdamapp. Gratis te downloaden voor iPhone en Android. Met de app volg je live je weg door de stad. De kaart op het scherm vertelt u waar u bent. En laat meteen zien welke 100% Rotterdamse ontdekkingen er in de buurt te vinden zijn. Prijs: 12,95 euro www.100procenttravel.nl

Aerodata Surveys verricht de metingen vanaf een vlieghoogte van 450 meter. ‘Boven het stedelijk gebied doen we dertig hoogtemetingen per vierkante meter en in het havengebied vijftien metingen’, vertelt Jan Willem van der Vegt van dit bedrijf. De tien vluchten worden uitsluitend overdag uitgevoerd tussen 08.00 en 19.00 uur. Hiermee wil de gemeente eventuele geluidsoverlast voor de Rotterdammers zoveel mogelijk voorkomen. Omdat de weersomstandigheden aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, is er een periode van zeven weken voor uitgetrokken.


Stadskrant

5 maart 2014 nummer 10 Pagina 4

Polder’ is gewijzigd vastgesteld en wordt met ingang van 7 maart tot en met 18 april 2014 ter inzage gelegd bij stadswinkel Centrum. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan. Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/ bestemmingsplannen

Rotterdam

Bericht Week 10 | 2014 Hieronder geven we een kort overzicht van gemeentelijke bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Zoals die van verleende of aangevraagde (bouw)vergunningen, besluiten of milieumaatregelen. Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. Voor de volledige en officiële teksten van de bekendmakingen kunt u terecht op internet: www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Hier vindt u ook lijsten met namen van personen die met onbekende bestemming zijn vertrokken. Deze lijsten moet de gemeente wekelijks publiceren. De gemeente Rotterdam maakt vanaf 1 januari 2014 alle gemeentebladen en gemeenschappelijke regelingen bekend door middel van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Met ingang van 1 januari 2014 kunt u de gemeentebladen vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u ook gericht zoeken op andere publicaties van de gemeente Rotterdam. Voor informatie over en inzage in openbare officiële (beleid)stukken kunt u terecht bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR) in de Stadswinkel Centrum, kamer 22a. Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie), 3011 AD Rotterdam. Openingstijden: op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur. Telefoon (010) 267 25 14. E-mail kbrbsd@rotterdam.nl Stadsbeheer

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders besluiten tot het inrichten van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voortuigen op de locaties Maasstraat, ter hoogte pandnummer 6 (één plaats), en Parklaan, ter hoogte van pandnummer 18 (twee plaatsen). Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij Burgemeester en wethouders, per adres: Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA.

Burgemeester en wethouders besluiten tot het inrichten van een laad- en losgelegenheid aan de Nieuwemarkt op de hoek met de Pannekoekstraat. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij Burgemeester en wethouders, per adres: Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA. Stadsontwikkeling

Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan ‘Spaanse

Elektriciteitskunst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’ voor de hostel aan de Oude Binnenweg 148. Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 5 maart tot en met 18 april 2014 ter inzage bij de Stadswinkel Centrum. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM. DCMR

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders verlenen een omgevingsvergunning aan Kuwait Petroleum B.V. voor de de Tweedweg 10, voor de onderdelen Bouwen en Milieu. De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 6 maart tot en met 17 april 2014 ter inzage bij de infobalie van de DCMR. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL.

Burgemeester en wethouders willen een omgevingsvergunning verlenen aan European Bulk Services B.V. voor de Elbeweg 117. Dit voor de ‘boord-boordoverslag’ van 4,5 miljoen m3, al dan niet, veresterde plantaardige olie per jaar. De ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken liggen van 6 maart tot en met 17 april 2014 ter inzage bij de infobalie van de

Weids uitzicht

Kinderen uit Tussendijken hebben onlangs een grote bijdrage geleverd aan het verfraaien van de gevel van een elektriciteitshuisje in de wijk. Burgemeester Aboutaleb maakt tijdens een eerder werkbezoek terloops de opmerking dat het electrahuisje wel een goede opknapbeurt kon gebruiken. Kinderen van Kinderatelier Punt 5 voelden zich uitgedaagd en gingen aan de slag met het tekenen van ontwerpen. Bewoners konden vooraf hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Het resultaat werd vorige week woensdag onthuld. Natuurlijk door de burgemeester zelf.

DCMR. Een ieder kan zienswijzen indienen bij Burgemeester en wethouders, per adres: DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Wet milieubeheer

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord stelt maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid aan Jumbo Supermarkten B.V. voor de locatie de Vijf Werelddelen 33. De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 6 maart tot en met 17 april 2014 ter inzage bij de infobalie van de DCMR. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord, Postbus 9555, 3007 AN.

Wet bodembescherming

Burgemeester en wethouders hebben de melding ontvangen van El Paso Onroerend Goed voor haar voornemen de Oudedijk 190, Rotterdam te saneren.

Per verkorte beschikking hebben Burgemeester en wethouders ernst en noodzaak van spoedige sanering vastgesteld van en ingestemd met een saneringsplan voor de Chemiestraat 10. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 6 maart tot 18 april 2014 ter inzage bij de infobalie van de DCMR. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij Burgemeester en wethouders, per adres: Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA. Per beschikking hebben Burgemeester en wethouders goedkeuring verleend voor het saneringsverslag voor de Potterstraat 8-12. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 6 maart tot 18 april 2014 ter inzage bij de infobalie van de DCMR. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij Burgemeester en wethouders, per adres: Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA.

Colofon De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Rotterdam en verschijnt wekelijks. 38e jaargang. Informatie over de gemeente: www.rotterdam.nl Telefoon 14 010 Redactie Stadskrant: Gemeente Rotterdam Telefoon: (010) 267 64 33

David Rozing

Bezorgklachten: www.deweekkrant.nl/verspreidklachten Telefoon 0900 - 42 45 726

Landtong Rozenburg is een natuur- en recreatiegebied bij Rozenburg. Je kunt er wandelen, mountainbiken, picknicken, vissen, luieren, paardrijden en binnenkort ook uitkijken! Want de nieuwe uitkijktoren in het Calandpark is bijna klaar. Zaterdagmiddag 15 maart wordt die officieel geopend en kan iedereen genieten van het geweldige uitzicht 18 meter boven NAP!

Stadskrant Gemeente Rotterdam Wijnbrugstraat 1-17, postbus 1130, 3000 BC Rotterdam stadskrant@rotterdam.nl www.rotterdam.nl/stadskrant Ontwerp: CARENZA


20

|

De Hoekse Krant donderdag 6 maart 2014

UÂ&#x192;Â?Â?qÂ&#x160;pl~

9qÂ&#x160;wnuÂ? 7BBLŃ&#x2039;ΚŃ&#x2039;Ó&#x152;Ń&#x2039;ΪΚÉ? BSŃ&#x2039;U_BYdI@H\Ń&#x2039;_>SŃ&#x2039;ABŃ&#x2039;>>SEB_Y>>EABŃ&#x2039;BSŃ&#x2039;_BYPBBSABŃ&#x2039; YBE^PIBYBŃ&#x2039;UQEB_ISE[_BYE^SSISEBSŃ&#x2039;ISŃ&#x2039;ABŃ&#x2039;>DEBPUWBSŃ&#x2039; aBBLŃ&#x2039;ISŃ&#x2039;ABŃ&#x2039;#>_BSŃ&#x2039;BSŃ&#x2039;$SA^[\YIBĂ&#x2020;Ń&#x2039;BS\Y^QŃ&#x2039;BSŃ&#x2039;-BYSI[Ď?Ń&#x2039; 'IKLŃ&#x2039;_UUYŃ&#x2039;>PPBŃ&#x2039;?BLBSAQ>LISEBSŃ&#x2039;_>SŃ&#x2039;ABŃ&#x2039;EBQBBS\BŃ&#x2039;UULŃ&#x2039; UWŃ&#x2039;aaaĎ?YU\\BYA>QmSPm?BLBSAQ>LISEĎ? BS\Y>>PŃ&#x2039;B_UBEAŃ&#x2039;!Bd>E -BYSI[ %1:11 /1) ;31 6 3 13 6 3 %%!, 61/678) "% 6(, % ( % ,,%)8, % ( ,0,% ,27201,2+22*% +(8%),72%% &/"%+2, 88,% #4&4&44

#>_BSŃ&#x2039;BSŃ&#x2039;$SA^[\YIB , 31 ,,3/1) ;31 6 3 13 6 3 %%!, 1/1 ,, )44"% 0(, % ( %* (2 ,"% 8272,%(( ((0+(8%&& &/"%+2, 88,% #4&/44&4 %%/1 ,,/ ,, )("% 0(, % ( %* (2 ,"% 8272,%(( ((0+(8%&& &/"%+2, 88,%

#4&/44&4 %% , 13)("%

,6((81,+, %2 ,, % (( ((0+(8%& &/"%+2, 88,% #4&/44/4 %%16:1 ,, 0"%7((, % ,+2,2 0 7,%2 % 7(028,%4)4 4% 6728%(( ((0+(8% &&/"%+2, 88,% #4&/44& 4

BBPEBQBBS\BŃ&#x2039;BS\Y^Q , 31 ,,3/1) ;31 6 3 13 6 3 %%, 1 /678 ,:)(("% 72, %2 %((,8, , % (( ((0+(8%& &/"%+2, 88,% #4&/44/-4 %%'6 1)/1)'6 5 ,, ) "%7((, %,*7(8,% (( ((0+(8%&-

&/"%+2, 88,% #4&/44&4 %% 1: )(("% , ( 0, % 623 , %(( ((0+(8% &-&/"%+2, 88,% #4&/444 %%'67 ,, )"% 7(8,77, 0, ,7% (6,,0((0,% (( ((0+(8%& &/"%+2, 88,% #4&/444 %%67 -,, )0"%7((, % ,*7(8,%(( ((0+(8% &/&/"%+2, 88,% #4&/44/4 %%'1 16 31:"% ,(72,, %6( 28,"% 8 8, %(( ((0+(8% &&/"%+2, 88,% #4&/44&-4 %%, 6 134"%,(72,, % ((,8, %2 %,(2 "% 8 8, %(( ((0+(8% &&/"%+2, 88,% #4&/44 4 %%,8 5,:*6 1 1)2) 8,/, ,,:)-71. )"$4 ( 0"% , 2%% (6 7,%(( ((0+(8% &&&/"%+2, 88,% #4&/44&/4 %%'6::6,;) 5:,, "%

23202 0%623 , "% 7((, %+)),7,% )2, +,%2 %(*1,0, ,7% (( ((0+(8%& &/"%+2, 88,% #4&/44/4 %%9):1 , 1:16 ) "% 7((, % +(%)2, % 4)4 4%+,% ( + ,,%

(( ((0+(8%&- &/"%+2, 88,% #4&/44&4 %%:6 31:)44&% ,) 2 0% * (7+%(( ((0+(8% &&/"%+2, 88,% #4&/44-4 %%%, )#18 ,, (4("% +(66(,7%(( ((0+(8% & &/"%+2, 88,% #4&/44&4 %%1 1 /,,:&%8, ,7% %.%6(+(((7% )3,*% / /"% , 27(2,*1(*1% (( ((0+(8%&/ &/"%+2, 88,% #4&/444 %% /1)6 1 13) 4"%7((, %,*7(8,% (( ((0+(8% &/"%+2, 88,% #4&/44 4 %%61 61 /1 ,, (4"% ) , % 2 0% (( ((0+(8%& &/"%+2, 88,% #4&/444 %%'11 , "%(( (2 0% * *2,%, % )( +*1,2+2 0, % 0,) %,7.,%% (( ((0+(8%&& &/"%+2, 88,% #4&/44&4 2;, 61) ,, 31 ,,3/1) 13 6 31 %+2%88, %6 %% 0% 0,, %2, 23,%.%), ((% 2 +2, , "%+2% +%,%23 ,% 23+%0,)72*,,+4%#%8,,%

2 .8(2,% ,%+,% 0( 0% 6 %% +,% ,8,7+2 0% ( %1,%+2, 88,%% * (*% ,8, %8,%% ,(%80, 2 0 ,0 2 0% 2(%,7,. %&/&%.% ,8(27%2 .80, 2 0 , 0 2 0,+(84 7 1 ,,)-67) 1:11 /1)13 :611) ;31 6 3 13 6 31 ,7( 01,)), +, %6 , % ,0, %1,% ,7,, +,%),72% )2 , %,% ,6, % (%+(8% ( % ,, +2 0%, ( %,, % 0,82 ,,+%, % +,,6, +% ), ((*12.%2 +2, , %)23% 1,%*77,0,% ( % 0,8,,,% , %$,1+,"%4(4 4%+,% 70, 8, ,% , ((*12., *8 822,"%)%&&&"%% %,%,+(84%!%6 "% 2 +2, %%,, %), ((*12.% )23%1,%*77,0,%1,,.%2 0, +2, +"%,, % ,,6%8% 720,% 2, 2 0%*1 2 0%2 +2, , %)23%,*1)( 6% ,+(8"%,*% , ,*1"%)%-&"%% %,%,+(84%#%,, % +,0,7236% ,,6%2%02. .2,,*1% ,*17+20+4 !% +% ,*1%,, %62,% ( %1,%),72%8,,%,%, +, 5%+2%6 %%(( (0, %)23% ,(%80, 2 0 ,0 2 0% 2(%,7,. %&/&%.% ,8(27%2 .80, 2 0 , 0 2 0,+(84 7

Voordeel op voordeel! Private Lease: v.a. â&#x201A;Ź 358,- all-in!

Handgeschakelde 1.2 versies:

De Swift Bandit

Met o.a. metaallak, airco, ESPÂŽ* (Electronic Stability Program), stoelverwarming, cruise control en 16â&#x20AC;? lichtmetalen velgen is deze Swift buitengewoon compleet. Ook is hij, na de Suzuki SX4, de betrouwbaarste in zijn klasse (Consumentengids Auto 2014).

Swift Bandit 5-deurs â&#x201A;Ź 15.899,Extra inruilvoordeel â&#x201A;Ź 2.000,- -/-

Nu vanaf â&#x201A;Ź 13.899,-

De Suzuki S-Cross

Hij is nieuw, uiterst veelzijdig en heeft de grootste bagageruimte in zijn klasse. Deze stijlvolle gezinsauto is bovendien optioneel leverbaar met het veilige AllGrip 4-WD systeem voor grip onder alle omstandigheden en het grootste panoramadak in zijn klasse.

S-Cross 1.6 Comfort â&#x201A;Ź 21.199,Extra inruilvoordeel â&#x201A;Ź 1.500,- -/-

Nu vanaf â&#x201A;Ź 19.699,-

Nu inclusief extra inruilvoordeel vanaf â&#x201A;Ź 13.399,-. Nu inclusief extra inruilvoordeel vanaf â&#x201A;Ź 19.699,-. Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9â&#x20AC;&#x201C;5,6 l/100 km; 17,9â&#x20AC;&#x201C;20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113â&#x20AC;&#x201C;129 g/km.

Kees Balvert (Monster) Molenweg 4A, 2681 RE Monster, Tel. (0174) 247 204

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007: 4,2-5,7 l/100km; 17,5-23,8 km/l; CO2-uitstoot: 110-130 g/km.

Kees Balvert (Den Haag)

Kerketuinenweg 28, 2544 CW Den Haag, Tel. (070) 30 98 950

www.suzukikeesbalvert.nl Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten en voorwaarden op www.suzuki.nl Het Electronic Stability Program (ESPÂŽ) is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. Deze acties gelden niet i.c.m. overige acties van Suzuki. De getoonde leaseprijs is in euroâ&#x20AC;&#x2122;s per maand en o.b.v. Private Lease, 36 maanden en 12.000 km per jaar incl. BTW, excl. brandstof. Dit product wordt aangeboden door Suzuki Financial Services.

Hk 2014 03 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you