Page 1

(\[VYPQZJOVVS 

>,:;>>>901:*/663>,:;53

=VVYWYHR[PQR LU[OLVYPL

39e jaargang no. 7 12 februari 2014

;OLVYPLJ\YZ\ZaHMLIY\HYP ,_HTLUTHMLIY\HYP

;LS

=66 6>KCH 6

Actueel nieuws | Gemeentenieuws | Uit en cultuur | Sport

donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

februari

13 14 15

13.99

PLUS Culinaire filetrollade Naturel Per kilo

6.99

50% KORTING

PLUS Klaassen - Rozenburg Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76

PLUS Klaassen - Rozenburg

maandag - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 12.00 - 18.00 uur

Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76

PLUS Klaassen - Rozenburg

maandag - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, maandagzondag - zaterdag 08.00 - 20.00 12.00 - uur, 18.00 uur zondag 12.00 - 18.00 uur Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76

:H ZDUHQ HHQ SDDU GDJHQ LQ )OR UHQFHHHQYRRUSURHIMHQHPHQGRS GHOHQWH0LMQPDQHQLNZDQGHOGHQ LQ RSHQ MDV HQ PHW ]RQQHEULOOHQ RYHU GH OHLVWHQHQ VWRHSWHJHOV YDQ GH )LUHQ]HU VWUDWHQ QDDU GH 3RQWH 9HFFKLRHQGHVFKLWWHUHQGHPXVHD HQ SURHIGHQ KHHUOLMNH VWUHHNJH UHFKWHQLQHHQWUDWWRULD,NEHQHHQ 5R]HQEXUJHU ,PSRUW ZHOLVZDDU PDDU WRFK QHHP LN PLMQ GRUS LQ JHGDFKWHQ PHH QDDU ZHONH EH VWHPPLQJRRN=RNZDPKHWGDWLN PHWHHQJHODWRRSKHW3LD]]DGHOOD 5HSXEEOLFD RS HHQ EDQNMH ]DW HQ WRFKHYHQDDQ5R]HQEXUJGDFKW2S KHW SOHLQ RPULQJG GRRU ]DFKWJH NOHXUGHJHERXZHQPHWJDOHULMHQXLW GHHHHXZNZDPKHHO)ORUHQFH VDPHQ7RHULVWHQPDDURRNLQZR QHUV *H]LQQHQ PHW NLQGHUZDJHQV ZDFKWWHQ ELM GH FDUURXVHO RS KXQ EHXUW MRQJH PHLGHQ IODQHHUGHQ LQ KLSSH NOHUHQ HQ WDVVHQ EHMDDUGH PDQQHWMHV ]DWHQ PHW HHQ HVSUHV VRRWMHLQHHQEDUUHWMHHQGHVMLHNH GDPHVHQKHUHQ]DWHQRSKHWRYHU GHNWH WHUUDV YDQ *LOOL =R NDQ KHW RRNLQ5R]HQEXUJ]LMQDOVKHW5DDG KXLVSOHLQ DI LV +HW 3LD]]D GHO 0X QLFLSLR NDQ HHQ RQWPRHWLQJVSOHN ZRUGHQYRRUDOOH5R]HQEXUJHUV(U NRPWJURHQZDWHUHQWHUUDVVHQ'H EHVOXLWSURFHGXUH KHHIW WZDDOI MDDU JHGXXUGPDDUQXLVKHWELMQD]RYHU 7RHQZH)ORUHQFHYHUOLHWHQKLQJHQ HUJULM]HZRONHQERYHQKHWYOLHJYHOG HQNOHHIGHQHUUHJHQGUXSSHOVRSGH URQGHYOLHJWXLJUDDPSMHV,Q5R]HQ EXUJZDVKHWGURRJ

Vlietland Ziekenhuis verwent patiënten op Valentijnsdag 9DOHQWLMQVGDJ LV ELM XLWVWHN HHQ GDJ ZDDURS ZH OLHIGH HQ DDQGDFKW YRRU HONDDU WRQHQ 'DDURP OHJW KHW 9OLHW ODQG =LHNHQKXLV RS IHEUXDUL KDDU SDWLsQWHQHHQEHHWMHH[WUDLQGHZDW WHQ$OOHSDWLsQWHQGLHRSGH]HGDJLQ KHW ]LHNHQKXLV YHUEOLMYHQ RQWYDQJHQ QDPHQV DOOH PHGHZHUNHUV YDQ KHW ]LHNHQKXLVHHQVSHFLDOH9OLHWODQG9D OHQWLMQVNDDUW PHW GH WHNVW ¶(HQ NQXI IHO· HURS 'H SDWLsQWHQ ZRUGHQ RRN YHUZHQGPHWHHQKHHUOLMNJHEDNMHELM GH NRIILH 0HW GH]H DWWHQWLHV ZLO KHW ]LHNHQKXLVGHSDWLsQWHQGLHRS9DOHQ WLMQVGDJ QLHW LQ KXQ HLJHQ RPJHYLQJ NXQQHQ]LMQJUDDJGHDDQGDFKWJHYHQ GLH]LMYHUGLHQHQ

Woninginbraken in Rozenburg fors gestegen Het aantal woninginbraken in Rozenburg is het afgelopen jaar bijna verdubbeld, van zo’n 50 naar 100 gevallen. Iedere inbraak is er één teveel en daarom vraagt de politie in Rozenburg de inwoners om hulp. +HWLVODVWLJRPGHSUHFLH]HRRU]DDN YDQ GH VWLMJLQJ DDQ WH JHYHQ ´*HUH JHOG LV HHQ NOHLQH JURHS GH RRU]DDN YDQ HHQ JURRW SHUFHQWDJH YDQ KHW DDQWDO LQEUDNHQµ ODDW -DQ 2UDQMH :LMNWHDPFKHI LQ 5R]HQEXUJ ZHWHQ ´(U]LMQPHQVHQGLHZLMH[WUDLQKHWYL ]LHUKRXGHQPDDUZLMNXQQHQLQEUH NHUVDOOHHQRSSDNNHQDOV]LMRSKHWHU GDDGEHWUDSWZRUGHQµ Merken van woningen (HQ JHGDFKWH YDQ YHOHQ GLH QLHW RS JDDWLVGDWLQEUDNHQYRRUDO¶VQDFKWV JHEHXUHQ´-XLVWGHPLGGDJHQDYRQG ]LMQIDYRULHWHQGDQYRRUDORSGRQGHU GDJ YULMGDJ HQ ]DWHUGDJµ 'H YDNDQ WLHV ]LMQ RRN HHQ SHULRGH RP H[WUD DOHUWWH]LMQ+HWJHEHXUWZHOHHQVGDW ZRQLQJHQ¶JHPHUNW·ZRUGHQPHWHHQ WDNMH RI SDSLHUWMH WXVVHQ GH GHXU =LW GLWHQNHOHGDJHQODWHUQRJWXVVHQGH GHXUGDQNDQGLWYRRULQEUHNHUVHHQ VLJQDDO ]LMQ GDW EHZRQHUV PHHUGHUH GDJHQQLHWWKXLVJHZHHVW]LMQ Bel 112 -DQ 2UDQMH PHUNW RS GDW HU WHUXJ KRXGHQG RSJHWUHGHQ ZRUGW RP WH EHOOHQ 1D LHGHUH ZRQLQJLQEUDDN ZRUGW RQGHU]RHN JHGDDQ HQ HHQ JHVSUHN PHW RPZRQHQGHQ PDDNW GDDURQGHUGHHOYDQXLW´:LMKHEEHQ WLMGHQV]R·QRQGHU]RHNZHOHHQVYHU QRPHQ GDW LHPDQG JODVJHULQNHO JH KRRUGKHHIWPDDUYHURQGHUVWHOGHGDW

Een gedachte van velen die niet opgaat, is dat inbraken vooral ‘s nachts gebeuren. GH EXXUMRQJHQ ]LMQ VOHXWHO YHUJHWHQ ZDVHQ]HOISUREHHUGHELQQHQWHNR PHQµ 0DDU GRRU MXLVW LQ DIZLMNHQGH VLWXDWLHVWHEHOOHQPHWNXQQHQGD GHUVEHWUDSWZRUGHQ´+HWDODUPQXP PHULVGXVRRNEHGRHOGYRRUZRQLQJ LQEUDNHQµ Hulp van inwoners 2SIHEUXDULZRUGWGHELMHHQNRPVW ¶6HQLRUHQ HQ 9HLOLJKHLG· JHRUJDQL VHHUG GRRU RQGHU PHHU GH GHHOJH

PHHQWH VWDGVEHKHHU HQ EUDQGZHHU ´+HW JHEHXUW WH YDDN GDW VHQLRUHQ RYHUURPSHOG ZRUGHQ PHW HHQ PRRL YHUKDDODDQGHGHXUHQGH]H¶EDEEHO WUXFV· JHORYHQµ =LM YHUOHQHQ LHPDQG WRHJDQJ WRW KXQ ZRQLQJ HQ ZRUGHQ RQJHPHUNW YDQ KXQ SRUWHPRQQHH RI SDSLHUHQEHURRIGµ2SGHZHEVLWHYDQ GH SROLWLH ZZZSROLWLHQO VWDDQ WLSV RPHHQLQEUDDNWHYRRUNRPHQ]RDOV KHWJHEUXLNPDNHQYDQEXLWHQYHUOLFK WLQJ UHJLVWUHUHQ HQ IRWRJUDIHUHQ YDQ

Dorpstuin voor Rozenburg

+HW EUDDNOLJJHQGH WHUUHLQ DDQ GH =DQGZHJ WHJHQRYHU .LQGHUERHUGHULM GH %HHVWHQERHO ZRUGW RPJHWRYHUG WRW HHQ 'RUSVWXLQ 5R]HQEXUJ LV YDQ RRUVSURQJ HHQ DJUDULVFK GRUS 'RRU GHNRPVWYDQGH5RWWHUGDPVHKDYHQ LV GDW YHUDQGHUG (Q GH LQYORHG YDQ 5RWWHUGDPLVGHDIJHORSHQMDUHQYHU GHU WRHJHQRPHQ 'H 'RUSVWXLQ VWHOW GH LQZRQHUV YDQ 5R]HQEXUJ LQ VWDDW GHHLJHQKHLGYDQKHWGRUSWHYHUVWHU NHQHQLHWVYDQGHRXGHJORULHWHODWHQ KHUOHYHQ

Deelraadsvoorzitter Paméla Blok (links) en Patricia Kipp tekenden de gebruikersFoto: PR overeenkomst. Officiële opening 'H 'RUSVWXLQ EHVODDW HHQ RSSHU YODNWH YDQ P (U NRPW HHQ ERRPJDDUG PHW IUXLWERPHQ YDQ YHUVFKLOOHQGH VRRUWHQ PHW GDDUELQ QHQ HHQ DDQWDO WKHPDWXLQHQ ]RDOV HHQ NLQGHUWXLQ KLVWRULVFKH WXLQ HQ

NRVWEDUHEH]LWWLQJHQHQDOWLMGGHGHXU RS VORW GUDDLHQ ELM KHW YHUODWHQ YDQ GHZRQLQJ(HQZRQLQJLQEUDDNKHHIW JURWH LPSDFW RS GH EHZRQHUV HQ HU ZRUGW GDQ RRN DOOHV LQ KHW ZHUN JH VWHOGRPKHWDDQWDOLQEUDNHQWHUXJWH GULQJHQ+LHUYRRUZRUGWRRNGHKXOS YDQ GH LQZRQHUV JHYUDDJG ´=RGUD X LHWVYHUGDFKWVKRRUWRI]LHWEHOGDQGL UHFWµ

Geen actie Stichting Kinderhulp

Een prachtige boomgaard waar jong en oud kan genieten van alles wat groeit en bloeit, zo gaat de Dorpstuin in Rozenburg eruit zien. Donderdag 6 februari tekenden de initiatiefnemers en het dagelijks bestuur van Rozenburg de gebruikersovereenkomst. De Dorpstuin gaat op 8 maart 2014 voor alle Rozenburgers open.

Van alle Rozenburgers ,QGHQLHXZHWXLQNXQQHQGH5R]HQ EXUJHUVYDQDOOHVOHUHQRYHUZDDURQV YRHGVHO YDQGDDQ NRPW 2XG 5R ]HQEXUJHUV NXQQHQ PHW YHHO SOH]LHU KXQNHQQLVWRHSDVVHQHQRYHUGUDJHQ 'H+LVWRULVFKH9HUHQLJLQJLVQDXZEH WURNNHQ GH OHGHQ NXQQHQ YHUWHOOHQ KRHKHWYURHJHUZDV'H*URHQSORHJ EHVWDDQGH XLW YULMZLOOLJHUV VWHOW RRN PHQVNUDFKWWHUEHVFKLNNLQJ'H'RUS VWXLQZRUGWYDQDOOH5R]HQEXUJHUV

Foto: Mireille David

EHVVHQWXLQ 'RRU GH RQGHUWHNHQLQJ YDQ GH JHEUXLNHUVRYHUHHQNRPVW NDQ JHVWDUW ZRUGHQ PHW GH RQWZLNNHOLQJ HQKHWSODQWHQYDQGHERPHQ2S]D WHUGDJRFKWHQGPDDUWZRUGWGH 'RUSVWXLQRIILFLHHOJHRSHQGGRRUKHW SODQWHQYDQGHHHUVWHERPHQ

$O MDUHQ RUJDQLVHHUW 6WLFKWLQJ .LQ GHUKXOS YDNDQWLHV YRRU NLQGHUHQ XLW YRRUPDOLJ RRUORJVJHELHGHQ 'H]H YDNDQWLHV ZRUGHQ JHKHHO YHU]RUJG GRRU YULMZLOOLJHUV GLH ]LFK EHODQJH ORRVLQ]HWWHQRPGLWWRWHHQVXFFHVWH PDNHQ2RNGLWMDDUZDUHQNLQGH UHQXLWJHQRGLJGYDQXLWKHW%RVQLVFKH 9USROMH YRRU HHQ RQYHUJHWHOLMNH YD NDQWLHRSKHWJDVWYULMH9RRUQH3XWWHQ 'H YRRUEHUHLGLQJHQ KLHUYRRU ]LMQ LQ HHQ YHUJHYRUGHUG VWDGLXP 'H JH YROJHQ YDQ GH FULVLV EOLMNHQ HFKWHU NHLKDUG WRH WH VODDQ ELM GH VWLFKWLQJ 'H ILQDQFLHULQJ HQ KHW DDQWDO DDQJH PHOGH JDVWJH]LQQHQ ZDDU GH NLQGH UHQLQGH]HSHULRGH]RXGHQYHUEOLMYHQ EOLMIWDFKWHUELMGHYHUZDFKWLQJHQ+HW EHVWXXUKHHIWGDQRRNPHWSLMQLQKHW KDUWYRRUKHWHHUVWLQKHWMDULJEH VWDDQPRHWHQEHVOXLWHQGHDFWLHYRRU WHDQQXOHUHQ'DWEHWHNHQWHFKWHU QLHW GDW GH VWLFKWLQJ KDDU DFWLYLWHLWHQ VWRS]HW´+HWEHVWXXULVQRJWRWLQKDDU GLHSVWH YH]HOV JHPRWLYHHUG RP GRRU WHJDDQ'DDUQDDVWUHNHQHQGHNLQGH UHQLQ%RVQLsRSRQVHQ]LHQZLMLHGHUH NHHUDOVZLMGDDU]LMQGDWZDWZLMGRHQ YDQ WRHJHYRHJGH ZDDUGH LV YRRU KHW ZHO]LMQ YDQ GH]H NLQGHUHQ :LM KHE EHQGDQRRNWRHJH]HJGGDWZLMKHQLQ RSQLHXZ ]XOOHQ XLWQRGLJHQµ DO GXVKHWEHVWXXU:LOWXPHHULQIRUPD WLHRYHUGH6WLFKWLQJNLMNGDQRSZHE VLWHZZZNLQGHUKXOSYRRUQHSXWWHQQO


2

|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

Deelgemeenteberichten week 7, 2014

Deelgemeenteberichten Besluiten dagelijks bestuur Standplaatsvergunning Raadhuisplein Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een snackwagen voor de verkoop van loempia’s op het Raadhuisplein t.h.v. huisnummer 2 in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 gedurende winkeltijden aan mevrouw T.P. Tram- Tran Harpstraat 2, 3208 RE Spijkenisse (art 2:10 APV, 4 april 2013) Standplaatsvergunning Emmaplein Standplaatsvergunning voor de verkoop van zuivelproducten op het Emmaplein in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 gedurende winkeltijden aan de heer J.C. Dammers Grotestraat 53, 4264 RJ Veen (art 2:10 APV, 4 april 2013)

Aanvragen om omgevingsvergunning Zie ook www.rotterdam.nl/bekendmaking. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt bekend dat tot en met 6 februari 2014 voor de navolgende percelen aanvragen voor omgevingsvergunning zijn ingediend (art. 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): Vinkseweg 31, 3181HT, omgevingsvergunning voor het bouwen van een overig bouwwerk (aanvraagdatum 31-01-2014, dossiernummer OMV.14.01.00428).

Politiek en bestuur Zuidhoek 60, 3181JG, omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (aanvraagdatum 23-01-2014, dossiernummer OMV.14.01.00267).

Agenda vergadering van de deelraad Donderdag 13 februari 2014, 20.00 uur, raadzaal

Verleende aanvragen om omgevingsvergunning Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): Noordererf 17, 3181JB, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuw kozijn of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen (datum besluit 04-02-2014, dossiernummer OMV.13.12.00228).

Bezwaar maken Belanghebbenden kunnen zes weken na bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Servicedienst Gemeente Rotterdam, Juridische Diensten, t.a.v. het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg, Postbus 1011, 3000 BA in Rotterdam. Een kopie van het besluit kunt u aanvragen via telefoonnummer 14010. Meer informatie op: http://www.rotterdam.nl/bezwaarmakentegeneenbesluitvanbestuurofdeelraad

Indien er vragen zijn ingediend, wordt de vergadering om 19.30 uur voorafgegaan door het vragenhalfuur. Op de website wordt op 12 februari 2014 gemeld of het vragenhalfuur doorgaat. 1. Opening en mededelingen deelraadsvoorzitter 2. Bepalen volgorde stemmingen 3. Spreekrecht publiek: Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, aanmelding voor aanvang van de vergadering bij de griffier 4. Vaststelling agenda 5. Mededelingen portefeuillehouders en deelraadsleden 6. Vaststellen verslag van de openbare en besloten deelraadsvergadering van 30 januari 2014 7. Toezeggingenlijst deelraad 8. Lijst van ingekomen stukken 9. Multifunctionele accommodatie (trapveldje Jan van Goyenstraat) 10. Plan van aanpak speelplaatsenbeleid 11. Bekrachtigen geheimhouding De stukken liggen ter inzage in het deelgemeentehuis. Ze zijn ook te raadplegen op de website van de deelgemeente onder het kopje Politiek en Bestuur en via de App Politiek Archief.

Deelgemeenteberichten Rozenburgse jeugd maakte kennis met politiek en politici Via het project Jeugd & Politiek dat Stichting LOKAAL in opdracht van de deelgemeente Rozenburg heeft uitgevoerd, hebben leerlingen uit Rozenburg kennis gemaakt met politiek en de Rozenburgse politici. In een eerste bijeenkomst hebben de leerlingen van groepen 8 van basisscholen De Phoenix en De Rozenhorst en van de brugklassen van het Penta College geleerd hoe de politiek werkt en zelf partijen gevormd, met partijnaam, slogan en partijprogramma.

In de tweede bijeenkomst, op woensdag 5 februari jl., hebben de leerlingen van de lokale politici gehoord waarom zij in de politiek zijn gegaan, met welke drijfveren en idealen. Vervolgens gingen de leerlingen op basis van de standpunten van hun eigen gevormde partij het debat aan met de Rozenburgse politici. Bij de standpunten van de jeugd kwamen soms verrassende onderwerpen aan de orde, waaronder de veiligheid van Rozenburg. De Gebiedscommissie Rozenburg, waarvoor op 19 maart aanstaande verkiezingen zijn, kan een deel van de standpunten van de jeugd betrekken in de advisering aan het gemeentebestuur van Rotterdam.

Algemene berichten

Donderdag 27 februari 2014 vindt er een bijeenkomst plaats in Woonzorgcentrum Blankenburg over woningovervallen, babbeltrucs, inbraak en brandveiligheid.

Bewoners in actie tegen te hard rijden in 30km-zone Woensdag 5 februari om 12:30 uur hebben bewoners uit de wijk Schanspolder gezamenlijk met de politie, Stadsbeheer Rotterdam en de deelgemeente Rozenburg ingezet tegen het te hard rijden op de Koninginnelaan. De bewoners, actief in Buurt Bestuurt, ergeren zich aan het verkeer dat zich niet of nauwelijks houdt aan deze 30km per uur zone. Het levert soms gevaarlijke situaties op. De politie hield een snelheidsmeting en iedereen werd stopgezet langs de kant. Met behulp van groene en rode duimen, uitgedeeld door kinderen uit de wijk, hebben ze aandacht voor deze ergernis gevraagd. Automobilisten maar ook buschauffeurs en bewoners reageerden positief op deze actie.

Vraagt u zich wel eens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt doen om veiliger te wonen? De deur op slot en de ramen dicht zijn vanzelfsprekende zaken waar u ongetwijfeld goed op let. Op deze ochtend krijgt u tips hoe u het risico op een inbraak en woningoverval verkleint en hoe u babbeltrucs herkent. De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor senioren. Voor deze bijeenkomst werken de deelgemeente Rozenburg, de politie (wijkbureau Rozenburg), de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (afdeling brandveiligheid) en de woningstichting Ressort Wonen samen.

Vanaf 15 december 2013 heeft Connexxion Rozenburg toegevoegd aan de BOB- buslijn. De BOB- Bus 18 rijdt vanaf Rotterdam Centraal via Pernis naar Rozenburg en stopt in Rozenburg bij de haltes Volgerweg, Ruysdaelstraat en Laan van Nieuw Blankenburg.

sluit aan op de NS-nachttreinen en op de eerste en laatste ritten van het RET FrequentNet. De reis wordt betaald met saldo op de OV- chipkaart. Als u wilt overstappen, ontvangt u een gratis, gestempeld overstapbiljet van de chauffeur om te kunnen tonen in de volgende BOB-bus. Het is daarnaast nog steeds mogelijk om een papieren vervoerbewijs te kopen; deze kost € 5,00.

De BOB-bus rijdt meerder keren in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag. De BOB-bus

De exacte vertrektijden zijn te vinden op de website www.ret.nl/reizen-met-ret/dienstregeling/bob-bus.html.

Loket Vraagwijzer gesloten op 19 februari 2014

op woensdag 19 februari. Op dinsdag 18 februari bent u tussen 09.00- 12.00 uur welkom.

Het loket Vraagwijzer in de stadswinkel Rozenburg is gesloten

De deelraad van Rozenburg is op donderdag 30 januari jl. bijeen gekomen om een besluit te nemen over het Raadhuisplein. Na alle onderdelen van het plan gewogen te hebben, heeft de deelraad unaniem ingestemd met het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan voor het Raadhuisplein. De planning is momenteel dat in het 3e kwartaal 2014 met de uitvoering begonnen zal worden.

Informatiebijeenkomst senioren & veiligheid

Algemene berichten

Gemakkelijk met de BOB-bus naar huis in het weekend

Besluit van de deelraad van Rozenburg (30 januari 2014)

Programma Woonzorgcentrum Blankenburg, Blankenburg 4, Rozenburg 10.00 uur Opening door P.Y.J. Blok – van Werkhoven, deelgemeente Rozenburg 10.15 uur Presentatie over woninginbraken door A. Groeneweg, politie Rotterdam Rijnmond 10.30 uur Presentatie over babbeltrucs door C. Schoenmeijer, Ressort Wonen 10.45 uur Pauze 11.15 uur Presentatie over veiligheid op straat door W. van der Voort, Stadsbeheer Rotterdam 11.30 uur Presentatie over brandveiligheid door M. Verschoof, Veiligheidsregio Rotterdam 11.45 uur Afsluiting Aanwezig zijn? Meld u aan vóór 21 februari bij de deelgemeente Rozenburg via telefoonnummer 010- 267 0800 of via de e-mail inforozenburg@rotterdam.nl o.v.v. Veilig.


|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

Werk in uitvoering Kom ook Wilgenknotten op zaterdag 15 februari 2014 In 2013 heeft een grote groep bewoners een aantal wilgen geknot in Rozenburg. Dit jaar kunnen weer veel wilgen geknot worden. Doet u mee? Zaterdag 15 februari om 8.00 uur wordt u dan verwacht bij de Gemeentewerf aan de Frans Halsstraat 2 in Rozenburg. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door Stadsbeheer uitleg

Laan van Nieuw Blankenburg wordt na de winter opgeknapt

gegeven waarin zij de werkwijze, de risico’s en de maatregelen die genomen moeten worden toelicht. Stadsbeheer stelt ook alle materialen ter beschikking. Na afloop (+/- 12.30 uur) staat er een lunch voor u klaar.

Colofon Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een e-mail te sturen aan inforozenburg@rotterdam.nl o.v.v. Wilgenknotten of te bellen naar 010- 267 0800.

Contactgegevens deelgemeente Rozenburg: Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg t. 0181 - 48 88 00, e. inforozenburg@rotterdam.nl i. www.rotterdam.nl/rozenburg Contactgegevens stadswinkel Rozenburg: Jan van Goyenstraat 1, bel voor een afspraak naar t. 14010, of ga naar de website www.rotterdam/mijnloket of kom langs bij de receptie in de stadswinkel.

dagen afgesloten geweest in verband met renovatie van het riool. Na de winterperiode wordt de straat verder opgeknapt.

De Laan van Nieuw Blankenburg is in november 2013 een aantal

ĞůĂĆ?ĆšĹ?ĹśĹ?Ć?ÄžĆŒÇ€Ĺ?Ä?Äž&Es ǀĞŜĂůĆ?Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĹ?ĂĂŜĚĞĹŠÄ‚ĆŒÄžĹśÍ•Ç Ĺ?ůůĞŜÇ Ĺ?ĹŠŽŽŏŜƾÇ ÄžÄžĆŒĹ˝ĹśÇŒÄžůĞĚĞŜÄ?ÄžĹšĆľĹŻĆ‰ÇŒÄ‚Ä‚ĹľÇŒĹ?ĹŠĹśÄ?Ĺ?ĹŠŚĞƚĹ?ŜǀƾůůĞŜ ǀĂŜŚƾŜÄ?ĞůĂĆ?ĆšĹ?ĹśĹ?Ä‚Ä‚ĹśĹ?Ĺ?ĨƚĞŜĎŽĎŹĎ­ĎŻÍ˜,Ĺ?ÄžĆŒĆšĹ˝ÄžŏƾŜƚĆľǀĂŜĂĨžĂĂŜĚĂĹ?Ď­ĎŹƚ͏žĎŽĎ´ĨĞÄ?ĆŒĆľÄ‚ĆŒĹ?ĎŽĎŹĎ­Ď°Í•Ç€Ĺ?Ä‚ĚĞ ĹŻĹ?Ŝŏ͗ŚƚƚƉĆ?Í—ÍŹÍŹÇ Ç Ç Í˜Ä‚Ä¨Ć?Ć‰ĆŒÄ‚Ä‚ĹŹĹľÄ‚ĹŹÄžĹśÄ¨ĹśÇ€Í˜ĹśĹŻÍŹĞĞŜĂĨĆ?Ć‰ĆŒÄ‚Ä‚ĹŹžĂŏĞŜĹ?ĹśŽŜĆ?ŽŜůĹ?ŜĞĂĨĆ?Ć‰ĆŒÄ‚ĹŹÄžĹśĆ?LJĆ?ĆšÄžÄžĹľÍ˜ sĹ˝Ĺ˝ĆŒžĞŜĆ?ĞŜÇŒĹ˝ĹśÄšÄžĆŒĹ?ĹśĆšÄžĆŒĹśÄžĆšĹ?Ć?ŚĞƚžŽĹ?ĞůĹ?ĹŠĹŹĹ?ĹśĚĞĆ‰ÄžĆŒĹ?ŽĚĞǀĂŜĎ­Ďłƚ͏žĎŽĎ´ĨĞÄ?ĆŒĆľÄ‚ĆŒĹ?ĎŽĎŹĎ­Ď°ƚĞÄ?ĞůůĞŜ žĞƚĹśĆľĹľĹľÄžĆŒÍ—ϏϭϴϭͲώϭϯϹϏϹƚƾĆ?Ć?ĞŜĎ­ĎľÍ˜ĎŹĎŹĞŜĎŽĎ­Í˜ĎŹĎŹĆľĆľĆŒÍ˜ ÄžĹ?ŜǀƾůĚĂĹ?ĞŜÇŒĆľĹŻĹŻÄžĹśƉůĂĂƚĆ?Ç€Ĺ?ŜĚĞŜĹ?ĹśĹľÄ‚Ä‚ĆŒĆšŽƉĞĞŜĂĂŜƚĂůÄšĹ?ĹśĆ?ĚĂĹ?ĞŜÄšĹ˝ĹśÄšÄžĆŒÄšÄ‚Ĺ?ĂǀŽŜĚĞŜĞŜĞĞŜ ώͲƚĂůÇ Ĺ˝ÄžĹśĆ?ĚĂĹ?ĹľĹ?ĚĚĂĹ?ĞŜĹ?ĹśĚĞ^Ä?ŚŽŽůÄ‚Ä‚ĹśĚĞ>ĞŏĆ?ĆšĆŒÄ‚Ä‚ĆšĎŽÍ•ĎŻĎ­Ď´Ď­'ƚĞZĹ˝ÇŒÄžĹśÄ?ĆľĆŒĹ?͘ >dKWÍ—Ä?Ĺ?ĹŠÄ?ÄžÇŒĹ˝ÄžĹŹÄ‚Ä‚ĹśĚĞĹ?ŜǀƾůĂǀŽŜĚÄšĹ?ĞŜƚĆľĞĞŜĂĂŜƚĂůÄ?ÄžĆ?Ä?ŚĞĹ?ĚĞŜƚĞƚŽŜĞŜ͕ÇŒĹ?ÄžÄšÄ‚Ä‚ĆŒĆšĹ˝ÄžĆľÇ Ä?ŽŜĚĆ?Ä?ĹŻÄ‚ÄšĞŜ͏ŽĨ&EsĆ?Ĺ?ĆšÄžÍ˜

UW COMPUTERHULP AAN HUIS UW COMPUTERHULP AAN HUIS UW COMPUTERHULP AAN HUIS Tel: 0181-480517 Tel: 0181-480517 info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl 0181-480517 UW COMPUTERHULP AANTel: HUIS

KOZIJNEN RAMEN info@wlcomputers.nl DEUREN Tel: 0181-480517 SCHUIFPUIEN info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl GARAGEDEUREN DAKKAPELLEN VOUWWANDEN GLAS- EN KOZIJNHANDEL + Naast alle soorten glas, zoals glas VERANDA’S ONDERHOUDBEDRIJF in lood en spiegels, kunt u bij SERRES ons ook terecht voor hardhouten

info@wlcomputers.nl

,SIJWQMHWXVEEX&,SSKZPMIX [[[OS^MNRIR^SRP

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT GOEDKOOPSTE

www.wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl

 kozijnen. OĂłk voor schilderwerk.

  

  

$ +%%'' !"%()$ %-$*' %%'$*))$  %"+%$$ ,"$

Koop nu voordelig uw DUBBELE BEGLAZING BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE 2 TEL.: 0181-640 386 vanaf â‚Ź 63,- per m

SERVICE IN DE REGIO AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168

(inclusief plaatsen) 

'RRUHHQJH]RQGHJURHL]RHNW:$0+ROODQGHHQIOH[LEHOH

:HUNYRRUEHUHLGHU7HFKQLVFK6SHFLDOLVW %LQQHQHHQNOHLQHQKHFKWWHDP]XOMHDFWLHI]LMQPHWKHWYRRUEHUHLGHQHQ XLWHLQGHOLMNDIKDQGHOHQYDQGHDDQELHGLQJHQHQRUGHUV +LHUELMNXQMHGHQNHQDDQRQWVWRIILQJVILOWHUVWUDQVSRUWVFKURHYHQPHQJHUV ELJEDJV\VWHPHQHQVLORFRPSRQHQWHQYRRUWRHSDVVLQJHQLQGH EHWRQLQGXVWULHYRHGLQJVPLGGHOHQLQGXVWULHFKHPLHHQDIYDOYHUZHUNLQJ -HKHEWYHHOYXOGLJFRQWDFWPHWFROOHJDŇ‹VNODQWHQHQRQ]HOHYHUDQFLHUV 9DQXLWGHELQQHQGLHQVWEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHWHFKQLVFKH DIKDQGHOLQJYDQGHDDQYUDJHQHQ]RHNMHQDDURSORVVLQJHQ -HJHHIWXLWHLQGHOLMNWHFKQLVFKDGYLHVHQUHDOLVHHUWGHDDQELHGLQJHQ

Door drs. Anita Viergever, belastingadviseur    

  ' !$$*'$+$ *,#$"$*'  %-$*' ' '(&$# Dinsdag 25 februari om 19.00 uur in Woonzorgcentrum Blankenburg. De toegang is vrij.

L\

:$0+ROODQGLVGH1HGHUODQGVHYHVWLJLQJYDQGH:$0*5283 PHWZHUHOGZLMGPHGHZHUNHUV :$0OHYHUWPDFKLQHVHQFRPSRQHQWHQYRRUVWRUWJRHGHUHQ]RDOVSRHGHUVHQ JUDQXODWHQ:$0+ROODQGLVHHQ]HHUG\QDPLVFKEHGULMI

PRESENTATIE ERFEN SCHENKBELASTING  

L\

Amer 11, 3232 HA Brielle T 088 - 133 73 00 E anita.viergever@weadeltaland.nl W www.weadeltaland.nl

WEA, voor ĂĄl uw belastingzaken

=66 6>KCH 6

=66 6>KCH 6

=66 6>KCH 6

donderdag

5HDFWLH :$0+ROODQG%9 +RQGHUGODQG/90DDVGLMN PDQDJHPHQW#ZDPKROODQGQO ZZZZDPKROODQGQO

PLUS Culinaire PLUS Culinaire filetrollade PLUS Culinaire Naturel filetrollade fiPer letrollade kilo Naturel

zaterdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

februari

februari

februari

februari

13 14 15 13 14 15

donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

februari

13 14 15

9RRUGH]HIXQFWLHEH]LWMHWRWMDDUUHOHYDQWHZHUNHUYDULQJ %LQQHQGHHLJHQRUJDQLVDWLHHQELMRQ]HOHYHUDQFLHUVLQ,WDOLs ]DOMHSURGXFWWUDLQLQJHQJDDQYROJHQ )XQFWLHHLVHQ 0%2+%2ZHUNHQGHQNQLYHDX ZHUNWXLJERXZNXQGH

 *RHGHNHQQLVYDQGH(QJHOVHWDDO 6RFLDOHLQVWHOOLQJ )OH[LEHOHQWHDPVSHOHU 9HUDQWZRRUGHOLMNHQQDXZNHXULJ 2SORVVLQJVJHULFKW (YHQWXHOHFRPPHUFLsOHHUYDULQJLVHHQSUp

vrijdag

13.99 13.99

6. 6.6. 13.99

99 50%

99 99

KORTING 50RT %INK 50% KO GORTING PLUS Klaassen - Rozenburg

Naturel Perkilo kilo Per

84-86, T: PLUSEmmastraat Klaassen - Rozenburg

0181 21 57 76 PLUS Klaassen - Rozenburg maandag zaterdag 08.00 -21 20.00 uur, Emmastraat 84-86, T: 0181 57 76 maandag - zaterdag - 20.00 uur, zondag 12.0008.00 - 18.00 uur zondag 12.00 - 18.00 uur maandag - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 12.00 - 18.00 uur Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76

3


4

|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

familieberichten overleden Zalig zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Johannes 20 : 29 Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel onverwacht, is overleden onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi

Elizabeth Oprel-Goudappel ~ Bets ~

weduwe van Phulp Oprel * 7 augustus 1922

†6 februari 2014 Ellie Peter en MariÍlle John en Karin Hennie en Jasper Marleen en Cor Marco Ramona Ilona en Johan Corrie en Wim Renate en Robert Jeroen en Lina Petra Sander en Olga Stefan en Larissa en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: H. van Vliet Watersnip 18 3181 SP Rozenburg De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

³:LM KHOSHQ XJUDDJ ELMHHQ JRHG ´ DIVFKHLG DIVFKHLG´ Als ervaren uitvaartverzorgers in de regio Westland weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt ons bellen op 0174 297 719. Yarden & Meyer Uitvaartzorg Westland. Wilt u een overlijden Yarden & Meyer Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800Uitvaartzorg 8192 (24 uur perWestland. dag). www.yarden-meyer.nl

melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-meyer.nl

dankbetuiging DANKBETUIGING Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel blijken van medeleven, belangstelling, kaarten en bloemstukken hebben mogen ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader.

Pieter Rijneveldshoek Wij hebben dit zeer op prijs gesteld en betuigen u daarvoor onze oprechte dank. Namens de familie Rijneveldshoek Informatie of melding van overlijden:

Rozenburg februari 2014

0181-21 44 24 (Rouwcentrum De Uytvaert)

3HUVRRQOLMNDIVF KHLGQHPHQ

=RYHHOEORHPHQ ]RYHHONDDUWHQ ]RYHHOZDUPHZRRUGHQ ]RYHHOEHODQJVWHOOLQJHQ ]RYHHOWURRVW

Zorgzaam afscheid Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt kijk dan wie er naast je loopt...

)UHGG\YDQGHQ%HUJ +HWLVRQVWRWJURWHVWHXQJHZHHVW

5R]HQEXUJIHEUXDUL

‘œ‡�„—”‰•‡

…Š‹Ž†‡”Č€„‡ŠƒÂ?‰‡”

‡ŽǤÍœÍ˘ÇŚÍ&#x;͢Í?ÍĽÍ&#x;ͥ͢͞

06 - 5105 2564

Dag en nacht bereikbaar Midden Delfland Maassluis Rozenburg en omstreken

Apotheek - Apotheek Blankenburg Blankenburg 1, Rozenburg, Telefoon 0181-276570 Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00-13.00 uur. Kringapotheek Rozenburg Emmastraat 25, Rozenburg, telefoonnummer: 0181-216073 Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur, zaterdag 10.30 – 12.00 uur Voor spoedgevallen buiten openingstijden: Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2, Spijkenisse. Telefoon 0181-622188 Dierenartsen - Weekenddienst Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland, Narcissenstraat 1, Rozenburg. Telefoon 0181-214045 Verloskundige – Verloskundigepraktijk Rozenburg, 06 - 33661289 (24u / 7 dgn per week)

AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. E-mail advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl

SCHRIFTELIJK AANLEVEREN Stokdijkkade 10, Naaldwijk.

www.senz.nu

CafĂŠ Cafetaria “De Uitdaging’’ Nachtegaallaan 50 - Tel. 0181 - 212812

i.v.m. de Voorjaarsvakantie

2 WEKEN LANG VOORDEEL

Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

• Gezonde friet,

• Vlaamse friet of Raspatat: Gezinszak met 4 frikandellen of 4 kroketten voor

â‚Ź 11,95

Autoairco.nl Autoairco defect? Afspraak? 0181-472256 Seggelant West 9b, 3237 MJ Vierpolders www.autoairco.nl

belangrijke telefoonnummers Huisartsen - Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren is bereikbaar de huisartsenpost Ruwaard, telefoon 0181-627055

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

TELEFONISCHE INFORMATIE ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Marjolein Haalmeijer

•

4 kipnuggets

•4

â‚Ź 1,-

bier/wijn/jenever (bij de bar)

• halen

Wij zijn u graag van dienst Wij zijn in het bezit van het keurmerk uitvaartzorg

Lid Keurmerk Uitvaartzorg

familieberichten

+DUWHOLMNGDQNYRRUXZEOLMNYDQPHGHOHYHQ QDKHWRYHUOLMGHQYDQPLMQOLHYHPDQRQ]H ]RUJ]DPHYDGHUVFKRRQYDGHUVFKRRQ]RRQ ]ZDJHURRPJRHGHYULHQGHQEURHU

%HD 0LFKHOOHHQ%DUW -DVSHU HQIDPLOLH

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl.

3 betalen!

Pinnen is ook mogelijk!

colofon Tandarts – Weekenddienst tandartsenkring Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Rozenburg. Telefoon 0900-7773222

:[\JHKVVY UVKPN& 0R ILUVWaVLRUHHYTLU ZLU KPL O\U ^VUPUN ^PSSLU SH[LU Z[\JH KVYLU ZWHJO[LSW\[ aLU 6VR ]VVY [LNLSLU IHKRHTLY R\U[ \ IPQ

IHKRHTLY R\U[ \ IPQ TPQ [LYLJO[ (HUIPL KPUN ]VVY KL ^PU[LY :WLJPHSL WYPQaLU )LS )HZ (ULTHL[ [LS  VM THPS UHHY IHZHULTHL['NTHPSJVT

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.rc@uitgeverijwestmedia.nl. De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 Hulpmiddelen en verpleegartikelen via Vitaalgroep, Spijkenisse. Telefoon 088-1239930 Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, Jan van Goyenstraat 2, maandag van 13.00 – 14.00 uur

Rozenburgse Courant is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Dr. Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur via advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl.

Tel. 010-5912823 Fax 010-5913335

Voor algemene vragen: advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl.

Algemeen Maatschappelijk Werk Inloopspreekuur in het gemeentehuis, donderdag van 08.30 tot 09.30 uur. Melden bij wmo-loket. Informatie via Careyn Contact, telefoon 0881239988

Verschijning: wekelijks op woensdag, uiterlijk 21.00 uur.

Niet ontvangen? Mail advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl of bel 010-5912823

Oplage: 6.800 Deadline redactie: Maandag 8.00 uur.

Politie - Bureau Rozenburg, Molenweg 34-38 in Rozenburg. Bij nood: 112, anders: 0900-8844.

Deadline advertenties: Maandag 12.00 uur.

Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

|

5

bedrijfsnieuws Fairtrade wijnen House of Mandela bij PLUS Klaassen ,QEHJRQQHQ0DND]LZHHQ7XN ZLQL0DQGHODGRFKWHUHQNOHLQGRFK WHU YDQ 1HOVRQ 0DQGHOD KXQ HLJHQ ZLMQEHGULMI,QZHUGHQGH]HZLM QHQGRRU3/86RQWGHNW(QQXVWDDQ GH ZLMQHQ YDQ +RXVH RI 0DQGHOD LQ KHWZLMQVFKDSELM3/86.ODDVVHQ'H 0DQGHOD·V VWDPPHQ GLUHFW DI YDQ GH NRQLQNOLMNHIDPLOLHYDQ7KHPEX/DQG 'H ZLMQHQ YHUWHOOHQ KHW YHUKDDO YDQ WKH 5R\DO +RXVH RI 0DQGHOD HQ GH 5HJHQERRJ1DWLH=XLG$IULND+HWELM ]RQGHUHYHUKDDOHQGHZLMQHQZHUGHQ YRULJ MDDU RQWGHNW GRRU WZHH 1HGHU ODQGVHYURXZHQ<YRQQH.ODDVVHQHQ $OH[DQGUD 3RXGHUR\HQ ZLMQLQNRRS VWHUV YDQ UHVSHFWLHYHOLMN 6XSHUXQLH HQ 3/86 =LM ZDUHQ RQGHU GH LQGUXN YDQ]RZHOGHPHQVHQDOVGHZLMQHQ 9DQDIGHRRJVWLQMDQXDUL]LMQ]H JH]DPHQOLMN EH]LJ JHZHHVW PHW KHW VDPHQVWHOOHQYDQGHSHUIHFWHEOHQGV YRRUGH1HGHUODQGVHPDUNW Duurzaam en Fairtrade +RXVHRI0DQGHODZHUNWPHWUHVSHFW YRRUGHQDWXXUHQKHWODQGQHW]RDOV KXQ YRRURXGHUV 2RN ]LMQ GH ZLMQHQ )DLUWUDGH JHFHUWLILFHHUG 2QGHUQH PHU%DUW*URHV]YDQ3/86.ODDVVHQ ´'H+RXVHRI0DQGHODZLMQHQ]LMQHHQ DDQZLQVW YRRU RQV ZLMQVFKDS HQ ZH ]LMQEOLMGDWZHKLHUPHHELMGUDJHQDDQ EHWHUHZHUNHQOHHIRPVWDQGLJKHGHQ YRRU GH ZLMQERHUHQ LQ =XLG$IULND KXQZHUNQHPHUVKXQIDPLOLHVHQGH KHOHJHPHHQVFKDSµ(HQGHHOYDQGH RSEUHQJVWNRPWWHQJRHGHDDQGHRQW ZLNNHOLQJVRUJDQLVDWLHV+RXVHRI0DQ GHOD )DPLO\ )RXQGDWLRQ HQ GH $IULFD 5LVLQJ)RXQGDWLRQ Verkrijgbaarheid %LM3/86.ODDVVHQ]LMQGULHZLMQHQXLW GH 7KHPEX &ROOHFWLRQ YDQ +RXVH RI 0DQGHOD YHUNULMJEDDU &KDUGRQQD\ 0HUORWHQ3LQRWDJHYRRUHXURSHU IOHV

PvdA: â&#x20AC;&#x2DC;Jeugd heeft onze speciale aandachtâ&#x20AC;&#x2122; 5R]HQEXUJ NULMJW QD GH JHPHHQWH UDDGVYHUNLH]LQJHQ RS PDDUW HHQ JHELHGVFRPPLVVLH GLH VDPHQ PHW EHZRQHUV HQ RQGHUQHPHUV HHQ JH ELHGVSODQ RS ]DO VWHOOHQ 'DDUQDDVW PRJHQ 5R]HQEXUJHUV RRN VWHPPHQ YRRUGHJHPHHQWHUDDGLQ5RWWHUGDP 3YG$ 5R]HQEXUJ ZLO VDPHQZHUNHQ DDQ HHQ EHWHUH VWDG HQ HHQ GRUS ZDDUKHWJRHGZRQHQLV'HDIGHOLQJ KHHIW GDDURP HHQ DFWLHSODQ RSJH VWHOG PHW YLHU DDQGDFKWVSXQWHQ (OV *URHQHZDOG YLMIGH NDQGLGDDW YRRU GHJHELHGVFRPPLVVLH]DO]LFKLQ]HW WHQ YRRU KHW DDQGDFKWVSXQW YRRU GH NZHWVEDUH JURHSHQ LQ GH VDPHQOH YLQJ´'H3YG$]HW]LFKLQYRRUPHQ VHQ YDQ HONH OHHIWLMG 'H MHXJG KHHIW GDDUELMRQ]HVSHFLDOHDDQGDFKW+RH ZHO MRQJHUHQFHQWUXP &KLOO 2XW JH VORWHQLVEOLMYHQZLMRQVLQ]HWWHQYRRU HHQ HLJHQ SOHN YRRU RQ]H MRQJHUHQ 0X]LNDOH HQ FXOWXUHOH HYHQHPHQWHQ YRRUGHMHXJG]XOOHQZLMZDDUPRJH OLMNRQGHUVWHXQHQ:LM]LHQGHYHUHQL JLQJHQDOVHHQVDPHQELQGHQGHIDFWRU YRRU RQV GRUS HQ VWUHYHQ HUQDDU GDW GHDFWLYLWHLWHQYDQGH]HYHUHQLJLQJHQ QLHW JHKLQGHUG ZRUGHQ GRRU EY WH KRJH KXUHQ :LM YLQGHQ GDW PHQVHQ PHW HHQ EHSHUNLQJ HQ RXGHUHQ DDQ KHW PDDWVFKDSSHOLMNH YHUNHHU PRH WHQ NXQQHQ GHHOQHPHQ HQ GDDURP ]LMQJRHGHYHUYRHUVYRRU]LHQLQJHQYDQ EHODQJµ'HNRPHQGHZHNHQLV3YG$ 5R]HQEXUJLQKHWGRUSWHYLQGHQRP LQJHVSUHNWHJDDQPHWEHZRQHUV'H HHUVWHNHHU]DO]LMQRSIHEUXDUL.LMN RS ZZZZZZSYGDURWWHUGDPQO GHHOJHPHHQWHQUR]HQEXUJYRRUPHHU LQIRUPDWLH

Ondernemers denken na over Koopzondag In veel gemeenten kan het winkelend publiek geregeld op zondag inkopen doen. In Rozenburg is er geen koopzondag waar alle ondernemers aan deelnemen, maar deze optie houdt enkele ondernemers wel bezig. 2QGHUQHPHUV LQ 5R]HQEXUJ VWDDQ QLHWVWLO=LM]LMQEHWURNNHQELMGHYHU QLHXZLQJ YDQ KHW 5DDGKXLVSOHLQ HQ GHQLHXZHZLQNHOLHUVYHUHQLJLQJ(05 LVRSJHULFKW'HDIJHORSHQMDUHQKLHO GHQ VWHHGV PHHU ZLQNHOV GH GHXUHQ JHVORWHQWLMGHQVGHNRRSDYRQGRPGDW GLWQLHWUHQGDEHOPHHUZDV(HQPR JHOLMNH RRU]DDN GDDUYDQ NDQ ]LMQ GDW KHWYRRULQZRQHUVQLHWPHHUGXLGHOLMN ZDV RI NRRSDYRQG RS GRQGHUGDJ RI YULMGDJDYRQG SODDWV YRQG /DQGHOLMN QHHPWKHWDDQWDOSODDWVHQZDDUNRRS DYRQGHQSODDWVYLQGHQDIHQXLWRQGHU ]RHN EOLMNW GDW VHQLRUHQ ZHLQLJ LQNR SHQLQGHDYRQGXUHQGRHQ Dagje winkelen 'DDUWHJHQRYHU KHHIW 3OXV .ODDVVHQ MXLVWYDQDIRNWREHUDOVHHUVWHVX SHUPDUNWLQ5R]HQEXUJRS]RQGDJGH GHXUHQ JHRSHQG HQ GDDUQD YROJGH $OEHUW+HLMQ/LGD'HNNHUYDQ/DYLGD /LQJHULH :HOQHVV]LHWGDWKHWNRRS JHGUDJYHUVFKXLIW´9HHOPHQVHQZHU NHQGRRUGHZHHNVHQVRPVRS]DWHU GDJ'HEHKRHIWHDDQHHQGDJMHZLQ NHOHQ HQ GH ERRGVFKDSSHQ GRHQ RS ]RQGDJZRUGWJURWHUµ%DUW*URHV]YDQ 3OXV.ODDVVHQPHUNWGDWVWHHGVPHHU LQZRQHUV RS ]RQGDJ KXQ LQNRSHQ LQ

Sommige ondernemers denken serieus na over de behoefte aan een koopzondag GHVXSHUPDUNWGRHQPDDUYUDDJW]LFK ZHODIRIKHWZLQNHODDQERGLQ5R]HQ EXUJ JURRW JHQRHJ LV YRRU ¶IXQVKRS SLQJ·RS]RQGDJ Gezamenlijk (U ZRUGW DI HQ WRH DO JHs[SHULPHQ

Krachtvoer voor kinderen +RHNULMJLNPLMQNLQGHUHQDDQJURHQ WH HQ IUXLW" :H ZHWHQ DOOHPDDO GDW KHWHWHQYDQJURHQWHHQIUXLWJH]RQG LV]HNHUYRRUNLQGHUHQ3/86ZLOPHW KDDU FDPSDJQH ¶.UDFKWYRHU· JH]LQ QHQ PHW NLQGHUHQ VWLPXOHUHQ RP PHHUJURHQWHHQIUXLWWHHWHQ*URHQWH HQ IUXLW OHYHUHQ YH]HOV YLWDPLQHQ HQ PLQHUDOHQ HQ ]LMQ YRRU NLQGHUHQ EH ODQJULMNRPJH]RQGRSWHJURHLHQ Groene pannenkoeken en een druivenketting *URHQWH HQ IUXLW HWHQ LV JH]RQG HQ NDQ RRN OHXN ]LMQ 1LHW DOOH NLQGHUHQ KRXGHQYDQJURHQWHHQIUXLWPDDUDOV MHGDWHHQEHHWMHOHXNHUPDDNWLVKHW HHQVWXNPDNNHOLMNHU0DDNDOVWRHWMH VDPHQ HHQV JH]HOOLJH IUXLWSULNNHUV PHWHHQVWXNMHEDQDDQNLZLHQPDQ GDULMQ2IHHQNHWWLQJYDQSLWOR]HZLWWH HQ EODXZH GUXLYHQ GLH MH PDJ RS HWHQ2IHHQIUXLWVKDNHPHWHHQULHWMH (Q EDN HHQV SDQQHQNRHNHQ PHW JH UDVSWH DSSHO HQ UR]LMQHQRI SUDN HHQ EDQDDQGRRUKHWEHVODJ(QZDWGHQN MH YDQ JURHQH SDQQHQNRHNHQ" *H ZRRQYDQJHSXUHHUGHGRSHUZWHQ Coole 3D-bekers 9DQDI PDDQGDJ IHEUXDUL JHHIW 3/86 ELM DDQNRRS YDQ HHQ EHSDDOG VRRUW JURHQWH RI IUXLW HHQ 'EHNHU PHWSRZHUNUDFKWFDGHDX=RLVHUELM YRRUEHHOG VSURQJNUDFKW ORRSNUDFKW VFKRWNUDFKW RI VWRSNUDFKW ,Q WRWDDO DFKW YHUVFKLOOHQGH EHNHUV PHW (UH GLYLVLHVSHOHUV YDQ DFKW YHUVFKLOOHQGH

De 3D Beker met Eredivisiespelers krijgt men bij aankoop van bepaalde soorten foto: PR groenten of fruit bij PLUS. YRHWEDOFOXEV ELMYRRUEHHOG $MD[VSH OHU &LOLVVHQ )H\HQRRUGHU -DQPDDW RI 369·HU :LOOHPV 0HW GH FDPSDJQH ZLO 3/86 NLQGHUHQ ODWHQ ]LHQ GDW MH YDQKHWHWHQYDQJURHQWHHQIUXLWPHHU NUDFKW NULMJW 'H (UHGLYLVLHVSHOHUV NXQQHQ LPPHUV KDUG ORSHQ KRRJ VSULQJHQJRHGNRSSHQHQYHUVFKLH WHQ3/86LVGHHHUVWHVXSHUPDUNWGLH ]LFKPHWKDDUFDPSDJQH]RGXLGHOLMN ULFKW RS JURHQWH HQ IUXLW YRRU NLQGH UHQ 'H VXSHUPDUNW OHYHUW KLHUPHH VDPHQPHWGH(UHGLYLVLHHHQELMGUDJH DDQKHWJH]RQGRSJURHLHQYDQNLQGH UHQ

Expositie onderzeebotenloods RDM 'HDPDWHXUIRWRJUDIHQ3LHWHUGH-RQJ HQ3HWHU.D\HQXLW5R]HQEXUJJHYHQ HHQH[SRVLWLHYDQKXQZHUNJHPDDNW RS GH YHUYDOOHQ ORFDWLH RS GH 5'0 ZHUIYDQGH2QGHU]HHERWHQORRGV'H IRWR·V]LMQUHFHQWJHPDDNWLQGHORRGV HQ JHYHQ HHQ LQGUXN YDQ GH JURRWWH HQ GH FRQVWUXFWLHV GLH JHEUXLNW ZHU GHQYRRUKHWPDNHQYDQELMYRRUEHHOG RQGHU]HHERWHQ'HKDOZRUGWQXZHHU YRRU JHEUXLN JHUHHG JHPDDNW HQ ZLM ZHUGHQ LQ GH JHOHJHQKHLG JHVWHOG RP GDQN]LM KU $ YG 0HHU IRWR·V WH

PRJHQPDNHQ'HJHWRRQGHZHUNHQ ]LMQPDDUHHQJHGHHOWHYDQGHWRWDOH IRWRJUDILVFKHXLWVSDWWLQJHQ]LMQ]HNHU JHVFKLNW RP LQ HHQ DQGHUH WHQWRRQ VWHOOLQJWHWRQHQ2PPHHUIRWRJUDIHQ GH]H ORFDWLH WH IRWRJUDIHUHQ KHEEHQ 3LHWHUHQ3HWHUGHFXUVLVWHQYDQ3 3 GHJHOHJHQKHLGJHERGHQGH]HORFDWLH RRNWHIRWRJUDIHUHQ'HH[SRVLWLHLVWH EH]LFKWLJHQMDQXDULLQGHELEOLR WKHHNYDQ5R]HQEXUJRSHQLQJVWLMGHQ =LHGHVLWHYDQGHELEOLRWKHHN5RWWHU GDP

WHHUG PHW RSHQVWHOOLQJ RS H[WUD PR PHQWHQ]RDOVYRRUGH]RPHUYDNDQWLH RI URQGRP GH IHHVWGDJHQ 6RPPLJH RQGHUQHPHUVGHQNHQVHULHXVQDRYHU GH EHKRHIWH DDQ HHQ NRRS]RQGDJ LQ 5R]HQEXUJ /LGD ´'LW KRHIW QLHW LHGHUH]RQGDJWH]LMQPDDUppQNHHU

Foto: Mireille David

SHU PDDQG LV HHQ RSWLHµ +HW VODJHQ YDQ HHQ GHUJHOLMN LQLWLDWLHI KDQJW RRN DIYDQGHEHUHLGKHLGYDQDQGHUHRQ GHUQHPHUV RP GLW DO GDQ QLHW JH]D PHQOLMNRSWHSDNNHQ

Meepraten over nieuw woonconcept Westland 2S IHEUXDUL YRQG GH SUHVHQWDWLH SODDWV YDQ KHW QLHXZH ZRRQFRQFHSW YRRU9LOOD+RRJHQEXUJKHHQDSSDUWH PHQWHQFRPSOH[GDWGLWMDDUJHERXZG ZRUGWLQKHWRXGHFHQWUXPYDQ¶V*UD YHQ]DQGH +HW OHYHQVORRSEHVWHQGLJH FRQFHSW LV JHEDVHHUG RS ]RUJHORRV HQEHWDDOEDDUZRQHQLQHHQPRGHUQ UXLPDSSDUWHPHQWHQFRPSOH[ +HWSODQZHUGDDQ]R·QJHwQWHUHV VHHUGHQ YRRUJHOHJG GLH YULMHOLMN RS KHW SODQ NRQGHQ UHDJHUHQ 2S EDVLV YDQGHRSHQDDQPHUNLQJHQYDQGH DDQZH]LJHQZRUGWKHWZRRQFRQFHSW YHUGHU VDPHQJHVWHOG HQ YHUYROJHQV ]DO KHW DSSDUWHPHQWHQFRPSOH[ RS GRQGHUGDJ PDDUW RIILFLHHO JHSUH VHQWHHUGZRUGHQZDDUQDGHDSSDUWH PHQWHQGLUHFWLQGHYHUNRRSJDDQ 9ROJHQV SURMHFWRQWZLNNHODDU +RRJ

HQEXUJK ZRUGW LHGHUHHQ ,Q 1HGHU ODQG YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU ]LMQ HLJHQ]RUJHQPRHWHQPHQVHQ]RODQJ PRJHOLMN ]HOIVWDQGLJ EOLMYHQ ZRQHQ 9RRUGHRQWZLNNHOLQJYDQKHWQLHXZH ZRRQFRQFHSW LV GH H[SHUWLVH LQJH URHSHQ YDQ 3DOOLD =RUJEXUHDX HQ GH JHPHHQWH:HVWODQG2SEDVLVYDQGH NHQQLV HQ NXQGH YDQ EHLGH SDUWLMHQ LV KHW EHVWDDQGH ERXZSODQ YDQ 9LOOD +RRJHQEXUJKDDQJHSDVWHQLVHUHHQ EHWDDOEDDUZRRQFRQFHSWRQWZLNNHOG ZDDUELM GH EHZRQHUV JHKHHO QDDU HLJHQ LQ]LFKW KXQ DSSDUWHPHQW NXQ QHQ LQGHOHQ RS HHQ ZLM]H GLH YRRU KXQ WRHNRPVW JHVFKLNW LV 'DDUPHH KHHIWKHW:HVWODQGHHQSDVNODDUDQW ZRRUG RS GH NRPHQGH RQWZLNNHOLQ JHQ 9RRU PHHU LQIRUPDWLH NLMN RS ZZZYLOODKRRJHQEXUJKQO

Sociaal carnaval.... dat vieren we overal %LM &DUQDYDOVYHUHQLJLQJ GH 6PRRN VQXLYHUV ZRUGW HU RRN DDQGDFKW EH VWHHGDDQFDUQDYDORSVRFLDDOJHELHG (UYDOWWHGHQNHQDDQGHRXGHUHPH GHPHQV PDDU RRN DDQ YHUVWDQGHOLMN HQRI OLFKDPHOLMN EHSHUNWH PHQVHQ 'H 6PRRNVQXLYHUV EUHQJHQ YHUVFKLO OHQGHDFWVWHQWRQHOHELMGH]HPHQVHQ ZDDUELMMH]H]LFKWEDDU]LHWJHQLHWHQ 9RRUDO GH MHXJG HQ KHW KHUHQEDOOHW ]LMQSRSXODLU2RNQHPHQ'H6PRRN VQXLYHUVGHPHQVHQPHHLQGHSROR QDLVHHUZRUGWHUOHNNHUJHGDQVW'H 3ULQV GHHOW DOWLMG QRJ HHQ DDQWDO PH

GDLOOHVXLWYRRUELMYGHEHVWYHUNOHGH $OPHWDOERXZHQ'H6PRRNVQXLYHUV HUDOWLMGHHQJH]HOOLJIHHVWMHYDQ$DQ KHWHLQGHYDQKHWIHHVWZRUGWHUDOWLMG JHYUDDJG¶·NRPHQMXOOLHYROJHQGMDDU ZHHUµ"'DDUGRHQGH6PRRNVQXLYHUV KHWYRRU'LWMDDUEUHQJHQGH6PRRN VQXLYHUV RS IHEUXDUL HHQ EH]RHN DDQ GH 3ODQWDJH LQ %ULHOOH HQ IH EUXDUL DDQ GH 0DUFNHQEXUJ LQ 6SLM NHQLVVH :LOW X PHHU ZHWHQ RYHU GH 6PRRNVQXLYHUV" .LMN HHQV RS RQ]H ZHEVLWH:ZZ6PRRNVQXLYHUVQO


6

|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

Gratis Valentijnsfoto voor je geliefde door professionele fotograaf!

J D G V Q M L W Q 9DOH

Aangeboden door Winkeliersvereniging EMR Rozenburg

Verras jouw Valentijn met een gezellig diner!

2SYULMGDJIHEUXDUL EH]RUJHQZLM*5$7,6 LQ5R]HQEXUJ

Emmastraat 76, 3181 GC Rozenburg reserveren: info@lasicilia.nl Tel. 0181-214634 www.lasicilia.nl

9HHKO\PZWSLPU9VaLUI\YN [LS

9HUUDVMRXZ9DOHQWLMQ PHWHHQGDQVFXUVXVELM 'DQVHQ3DUW\FHQWUXP'RXEOH)HHW

Verras je geliefde met een mooi sieraad voor Valentijnsdag! Wintercollectie vanaf ½ 5,- tot ½ 15,Alle tassen uit de nieuwe collectie: ½ 29,95 per stuk

9ULMGDJIHEUXDULVWDUWHQ GHQLHXZHGDQVFXUVXVVHQYRRUDOOHOHHIWLMGHQ

Emmastraat 8 & 10, 3181 GE Rozenburg

and fashion

*5$7,6352()/(6,602*(/,-. 7HYHQVNXQWXELMRQVWHUHFKWYRRU]DDOYHUKXXUZLMEHVFKLNNHQ RYHU]DOHQYDQWPSHUVRQHQ 5HDFWLHEH]RHNHU´,NZDVDOHHQDDQWDOMDDUQLHWPHHULQ 'H6FKDQVJHZHHVWHQNHHNPLMQRJHQXLW 'HUXLPWHKHHIWHHQFRPSOHWHPHWDPRUIRVHRQGHUJDDQ YHHONOHXUHQVWLMOYROOHLQULFKWLQJµ9$/(17,-1,1'(=((+21' 95,-'$*)(%58$5,9$/(17,-1',6&2

727885 1((0-(95,(1'2) 95,(1',11(7-(0((

%"/4&/1"35:$&/536.

%06#-&'&&5 0DULMNHSOHLQ*05R]HQEXUJ =+

7HOÂ&#x2021;ZZZGRXEOHIHHWQO

7:((9225'( 35,-69$1ee1

2SYULMGDJIHEUXDULYDQXXUWRW]DOHULQ´GH.RH SHOµRSKHW5DDGKXLVSOHLQHHQOXGLHNH9DOHQWLMQVDFWLHZRUGHQ JHRUJDQLVHHUG,Q´GH.RHSHOµNXQWXLQHHQ9DOHQWLMQVGHFRU *5$7,6ZRUGHQJHIRWRJUDIHHUGGRRUGHEHNHQGH5R]HQEXUJVH IRWRJUDIH6DVNLD6FKROWH'HIRWRLVGDQHHQGDJODWHUWHGRZQ ORDGHQHQNXQWXDOV H[WUD 9DOHQWLMQVNDGRDDQXZGLHUEDUH JHYHQ 2RNZRUGHQHURSGDWPRPHQWDDQDOKHWZLQNHOHQGSXEOLHN SUDFKWLJH9DOHQWLMQVUR]HQXLWJHGHHOG'HIRWRHQGHUR]HQDI NRPVWLJYDQXZORNDOHEORHPHQZLQNHOVZRUGHQXDDQJHERGHQ GRRUGHQLHXZHZLQNHOLHUVYHUHQLJLQJ(05XLW5R]HQEXUJ .RPGXVRSYULMGDJYDQDIXXUQDDUGH.RHSHOHQODDWX SURIHVVLRQHHOIRWRJUDIHUHQYRRU9DOHQWLMQ

Vier dagen lang 20% korting op bijna alles bij DA

Dus ook Valentijnscadeaus met korting! '$LVGpVSHFLDOLVWRSKHWJHELHGYDQVFKRRQKHLGJH]RQGKHLG HQFDGHDXV2S]RHNQDDUKHWSHUIHFWHJHVFKHQNYRRUMHJH OLHIGH"5RQGRP9DOHQWLMQVGDJNXQWXELM'$YRRUGHOLJVODJHQ 9DQZRHQVGDJIHEUXDULWRWHQPHW]DWHUGDJIHEUXDUL JHHIW'$PDDUOLHIVWNRUWLQJRSELMQDDOOHSURGXFWHQ %LQQHQKHWUXLPHDVVRUWLPHQWYDQ'$5LFKDUGLVHUYRRUHONZDW ZLOVRIXQXHHQ9DOHQWLMQVFDGHDX]RHNWRIJHZRRQLHWVYRRU X]HOI%LM'$]LMQODQGHOLMNYHUVFKLOOHQGHSURGXFWHQYHU NULMJEDDUYDQ]R·QPHUNHQELMYRRUEHHOGYDQKHWH[FHOOHQWH '$KXLVPHUNPDDURRNYDQPHUNHQDOV2OD]/·2UHDO*DUQLHU 1LYHDHQ7DIW 'HVORJDQYDQ'$LVWLMGHQVGH]HDFWLHGDQRRNNHX]H NRUWLQJRSDOOHV 'H]HDFWLHGLHUHJHOPDWLJWHUXJNHHUWELM'$ZDVGHYRULJHNHHU HHQGDYHUHQGVXFFHV=RUJGXVGDWXGHDFWLHQLHWPLVW'HPH GHZHUNHUVYDQ'$5LFKDUG]LHQXJUDDJLQGHZLQNHO 0HHURYHUGHDFWLHHQGHDFWLHYRRUZDDUGHQYLQGWXLQGHIROGHU RSZZZGDQOHQLQGHZLQNHO

20% KORTING

7:((3(5621(1',6&29225Φ,1'(=((+21'5LFKDUG 6EEHLYMWTPIMR ')6S^IRFYVK

OP ALLES

*

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

6SHFLDOH9DOHQWLMQVDFWLH 2SYHUWRRQYDQXZNDVVDERQYDQDI½YDQ'$5LFKDUG ZRHQVGDJWP]DWHUGDJIHEUXDUL RQWYDQJWXELM/D&DOHWDPDDUOLHIVW

NRUWLQJRSXZGLQHU 1LHWLQFRPELQDWLHPHWDQGHUHDFWLHVHQ'LQHUFKHTXH

6SDDQVUHVWDXUDQW/D&DOHWD 5DDGKXLVSOHLQ$ &*5R]HQEXUJ 7HO

Alleen op woensdag 12 februari t/m zaterdag 15 februari 2014 ontvangt u 20% korting op alles*!


Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

|

7

uit Op Hodenpijl presenteert Fado de Coimbra 2S ]RQGDJPLGGDJ IHEUXDUL NDQ PHQ YDQDI XXU OXLVWHUHQ QDDU KHW 3RUWXJHVH OHYHQVOLHG )DGR 'LW LQGH&RLPEUDVWLMOGHPHHUYHUILMQGH YRUPYDQ)DGR'HPX]LHNZRUGWXLW JHYRHUG GRRU GH 3RUWXJHVH ]DQJHU -RDR )DULQKD HQ JLWDULVWHQ /XLV %D URVVRHQ/XLV6DQWRV1DKHWFRQFHUW NXQ MH DDQVFKXLYHQ YRRU HHQ PDDO WLMGPHWVRHSTXLFKHVDODGHHQHHQ ELRORJLVFKHZLMQ'HHQWUHHEHGUDDJW Ą LQFOXVLHI GUDQNMH 0HW PDDO WLMGĄ2S+RGHQSLMOLVJHYHVWLJG DDQGH5LMNVVWUDDWZHJLQ6FKLS OXLGHQ

Alzheimer Café +HWYROJHQGHWKHPDYRRUKHW$O]KHL PHU &DIp 6SLMNHQLVVH RS IHEUX DULLV´,NKRXQRJVWHHGVYDQMHµ 0DUOHHQ YDQ GHU 9OLHV KHHIW YHHO HU YDULQJ PHW KHW EHVSUHHNEDDU PDNHQ YDQHPRWLHVGLHNXQQHQRSVSHOHQELM PHQVHQGLHOLMGHQDDQHHQYRUPYDQ GHPHQWLH PDDU RRN ELM KXQ PDQWHO ]RUJHUV ´=LMOLMGWDDQ$O]KHLPHUKLMKHHIWKHWµ LVHHQEHNHQGHVORJDQYDQ$O]KHLPHU 1HGHUODQGHQGHNWGHODGLQJYDQKHW HQRUPHLQJULMSHQGHSURFHVZDDUPHH PHQWHPDNHQNULMJWDOVGHGLDJQRVH GHPHQWLHZRUGWJHVWHOG 8LWHUDDUGLVHUYRORSJHOHJHQKHLGYRRU X RP YUDJHQ WH VWHOOHQ +HW $O]KHL PHU &DIp VWDDW RSHQ YRRU LHGHUHHQ GLHEHODQJVWHOOLQJKHHIW/RFDWLHLVGH RQWPRHWLQJVUXLPWH ´0HLµ :LQVWRQ &KXUFKLOOODDQ*/6SLMNHQLVVH 'H ]DDO LV RSHQ YDQDI XXU +HW SURJUDPPDVWDUWRPXXUHQHLQ GLJW RP XXU 'H WRHJDQJ YRRU KHW$O]KHLPHU&DIpLVJUDWLV

Eerste lustrum Groot Dictee van Rozenburg ‘Het dictee idealiter’, was de titel van de 5e editie van het door Muziektheater De Ontmoeting georganiseerde Groot Dictee van Rozenburg, geschreven door Wim Weenink, meervoudig winnaar van het dictee. 'HGHHOQHPHUVOLHWHQ]LFKQLHWNHQ QHQ HQ SHQGHQ HU OXVWLJ RS ORV 'H JURRWVWHVWUXLNHOEORNNHQZHUGHQWRFK ZHOJHYRUPGGRRUZRRUGHQDOVUHP SODoDQWOLQJXwVWLVFKHDIIURQWDUFKDwV PHQ DFFHQW DLJX HQ FLUFRQIOH[H 'H YROOHGLJH WHNVW YDQ KHW ZRRUGHQ WHOOHQGHGLFWHHNXQWXQDOH]HQRSGH ZHEVLWH YDQ KHW WKHDWHU +HW GHHOQH PHUVYHOG ZDV ]HHU GLYHUV YDULsUHQG YDQ WRW MDDU PHW HHQ JHPLG GHOGHOHHIWLMGYDQYURXZHQ PDQ*HPLGGHOGZHUGHQHU ZRRUGHQ JRHG JHVFKUHYHQ 0HW ZRRUGHQIRXWORRVPRFKW0DULsWWHGH 9ULHV XLW KDQGHQ YDQ :LP :HHQLQN GH ZLVVHOERNDDO HQ H SULMV LQ RQW YDQJVWQHPHQ Top tien 0DULsWWH GH 9ULHV  $NNH GH 9ULHV-XGLWKGH+HHU5LD YDQ6WDSSHQ%HWV\2KOVHQ (ULN $PPHUODDQ  5RELQ 1H JHQERUQ7XQVNHGH9ULHV &RQQ\0RVWHUW7LQHNH4XDN Lustrum (YHQDOV YRRUJDDQGH MDUHQ ZDV RRN GH]H H HGLWLH ZHHU HHQ JURRW VXF FHV (HQ YLMIWDO GDPHV EOHHN ELM DOOH HGLWLHVDFWLHISUHVHQWWHZHWHQ6MDDQ *URHQHZHJHQ 0DUW 0XOGHUV %HWV\ 2KOVHQ 0DULsWWH GH 9ULHV HQ 7LQHNH 4XDN 'LW KHXJOLMNH IHLW ZDV YDQ]HOI VSUHNHQG HHQ YHUPHOGLQJ HQ HHQ EORHPHWMHZDDUG

Engels weekeinde 'HFDQWRULMYDQGH6LQW&DWKDULMQHNHUN LQ%ULHOOHRUJDQLVHHUWRSHQIH EUXDULHHQ(QJOLVKZHHNHQGPHW (YHQVRQJ +HWSURMHFWNRRU]DORQGHUOHLGLQJYDQ 3HWHU/HHFKVWDDQ$DQKHWHLQGYDQ GH]RQGDJPLGGDJ]DOKHWJHKHHORP XXUZRUGHQDIJHVORWHQPHWHHQ (YHQVRQJ'HWRHJDQJLVXLWHUDDUGYULM PDDUDDQGHXLWJDQJZRUGWZHOJHFRO OHFWHHUG

6&$1'(=()272 0(7'(/$<$5$33

Juniordictee ,Q GH PLGGDJXUHQ ZHUG YRRU GH H NHHUHHQ-XQLRUGLFWHHJHRUJDQLVHHUG 5R]HQEXUJ WHOW ELMQD NLQGHUHQ LQ GHJURHSHQHQYDQKHWEDVLVRQGHU ZLMV 2QGDQNV GDW DO GH]H NLQGHUHQ ZDUHQ XLWJHQRGLJG GHHO WH QHPHQ PHOGGHQ]LFKHU]HYHQ2RNGLWGLFWHH ZDVJHVFKUHYHQGRRU:LP:HHQLQN HQ EHWURI HHQ SOHLGRRL PHW DOV WLWHO ¶+HUVWHOYDQUHVSHFWYRRUGHOHUDDU· +HW EOHHN HHQ SLWWLJH WHNVW PDDU GH GHHOQHPHUV ZHUNWHQ ]LFK HU GDSSHU GRRUKHHQ2RNKLHUYDQLVGHYROOHGL

Altijd feest bij UDI

Kidscorner 6WXXU HHQ OHXNH ELMGUDJH LQ YRRU GH .LGV &RUQHU HQ PDDN NDQV RS YULM NDDUWMHVYRRUGHYRRUVWHOOLQJ.ODDV9 YDQ 7KHDWHU 6QDWHU LQ 0X]LHNWKHDWHU 'H2QWPRHWLQJRSPDDUW ,Q]HQGLQJHQNXQWXPDLOHQQDDUPGD YLG#XLWJHYHULMZHVWPHGLDQO

Top drie (PPD:ROWHUV1LSXQL6HOOD KHZD*HUEHQ%XOWHPD 0\OqQHGH%UXLQ %HKDOYHGDWKHWRUJDQLVHUHQYDQHHQ GLFWHH HQ KHW GHHOQHPHQ KLHUDDQ KHHO HUJ OHXN LV KDG GH RUJDQLVDWLH QRJ HHQ GRHO 1DPHOLMN HHQ EHGUDJ

'H 0X]LHNYHUHQLJLQJ 8', LQ 5R]HQ EXUJKHHIWWRFKZHOGHOHHIWLMGYDQGH ]HHU VWHUNHQ EHUHLNW 6LQGV PX VLFHHUW HHQ DDQWDO 5R]HQEXUJHUV HU OXVWLJRSORV8LWHUDDUG]LMQGDWVWHHGV ZHHU DQGHUHQ PDDU KHW ELQGHQGH HOHPHQW WXVVHQ DO GH]H PX]LNDQWHQ LVGHYHUHQLJLQJ8LWVSDQQLQJ'RRU,Q VSDQQLQJ2SIHEUXDULYLHUGHQ GH OHGHQ GLW KHXJHOLMNH IHLW PHW HHQ JH]HOOLJH ELMHHQNRPVW YRRUDIJDDQGH DDQGHYDVWHUHSHWLWLHZDDUELMRRNGH 'HHOJHPHHQWH ZHUG YHUWHJHQZRRU GLJG %LMHHQYHUMDDUGDJKRRUWHHQWDDUWHQ GH]H PRFKW JH]LHQ ZRUGHQ PHW RQ JHYHHU HHQ DIPHWLQJ YDQ HHQ PHWHU LQ KHW YLHUNDQW +HW DDQVQLMGHQ JH EHXUGHGRRUWZHHLQPLGGHOVEHNHQGH 5R]HQEXUJHUV-DQYDQGHU0HHUHUH OLG HQ :RXWHU %UREEHO MRQJVWH OLG %HNHQGKHLG NUHJHQ ]LM GRRU KHW VWXN LQKHW$OJHPHHQ'DJEODGYDQGLHRFK WHQGPHWHHQPRRLHIRWRHULQ'H8', OHGHQ HQ JHQRGLJGHQ OLHWHQ ]LFK GH WUDNWDWLHJRHGVPDNHQ'HYRRU]LWWHU

$ULHYDQGHU0HHUYHU]RUJGHHHQNRUWH PRQGHOLQJ URQGOHLGLQJ GRRU GH 8', JHVFKLHGHQLV HQ GDDUQD VSUDN 'HHO UDDGVYRRU]LWWHU 3DPpOD %ORN GH DDQ ZH]LJHQWRH=LMQRHPGHHHQEH]RHN DDQ ELMHHQNRPVWHQ YDQ 8', ´HHQ EHHWMH WKXLVNRPHQµ HQ VSUDN YDQ GH OHHUOLQJHQRSOHLGLQJYDQGHYHUHQLJLQJ DOV ´HHQ SDUHOWMHµ 8LW KDDU KDQGHQ RQWYLQJGHYHUHQLJLQJHHQFKHTXHELM ZLM]HYDQFDGHDX HQHHQPRRLHERV EORHPHQ +HW RUNHVW VSHHOGH GDDUQD QRJ HQ NHOH QXPPHUV YRRU GH DDQZH]LJHQ HQ VWLSW DOV DOWLMG WLNWH GLULJHQW 1LFN &DULVRPXXUDIRPDDQWHNRQ GLJHQGDWGHUHSHWLWLHJLQJEHJLQQHQ 'H DDQZH]LJHQ EHJUHSHQ GH KLQW HQ NHHUGHQ KXLVZDDUWV 8', NLMNW WHUXJ RSHHQILMQHYHUMDDUGDJ)RWR·VYDQGH WDDUW HQ GH IHVWLYLWHLWHQ VWDDQ RS GH ZHEVLWH ZZZXGLUR]HQEXUJQO 'H YHUHQLJLQJ LV GUXN PHW GH YRRUEHUHL GLQJHQ YRRU GH MDDUOLMNVH 8LWYRHULQJ HQ KHW JURWH FRQFHUW LQ RNWREHU PHW KHW 3RSNRRU *LYHQ 1RJ JHQRHJ WH ]LHQYDQGH]HNUDVVHFOXEGLWMDDU

ELMHHQVFKULMYHQYRRUGHDDQVFKDIYDQ SRGLXPGHOHQ YRRU 0X]LHNWKHDWHU 'H 2QWPRHWLQJ +HW PRWWR ZDV GLW MDDU GDQRRN¶$OVZHVFKULMYHQPHWYHOHQ VFRUHQ ZH SRGLXPGHOHQ· $OOH JRHG JHVFKUHYHQ ZRRUGHQ OHYHUGHQ PDDU OLHIVW HHQ EHGUDJ RS YDQ Ą (HQ IDQWDVWLVFK UHVXOWDDW +HHO YHHO GDQN DDQ GH DXWHXU GH FRUUHFWRUHQ GHGHHOQHPHUVHQQLHWWHYHUJHWHQQD WXXUOLMNDOOHVSRQVRUV=RZHOGHGLF WHHWHNVWHQDOVHHQIRWRUHSRUWDJHYLQGW XRSZZZPX]LHNWKHDWHUGHRQWPRH WLQJQO

Informatiebijeenkomst over Erven en Schenken 'LQVGDJDYRQG IHEUXDUL DV ZRUGW HU LQ &DUH\Q %ODQNHQEXUJ HHQ SUH VHQWDWLH JHKRXGHQ GRRU GUV $QLWD 9LHUJHYHU %HODVWLQJDGYLVHXU YDQ :($ $FFRXQWDQWV HQ $GYLVHXUV LQ &DUH\Q %ODQNHQEXUJ LQ 5R]HQEXUJ +HWGRHOYDQGHSUHVHQWDWLHLVKHWYHU VWUHNNHQ YDQ LQIRUPDWLH RYHU GH ILV FDOHPRJHOLMNKHGHQHQJHYROJHQYDQ HUYHQHQVFKHQNHQRQGHUGHKXLGLJH ZHWJHYLQJ 2RN GH SUDNWLVFKH ]DNHQ GLH ELM RYHUOLMGHQ KRUHQ NRPHQ DDQ

Nederland zingt in Brielle 2S GLQVGDJ IHEUXDUL QHHPW GH (YDQJHOLVFKH 2PURHS KHW SURJUDP PD 1HGHUODQG =LQJW RS LQ GH 6LQW &DWKDULMQHNHUN LQ %ULHOOH $DQ GH]H RSQDPHV ZHUNHQ ELM]RQGHUH NRUHQ PHHZDDURQGHUKHW:HVWODQGV0DQ QHQNRRU RQGHU OHLGLQJ YDQ +DQV GH :LW HQ PHLVMHVNRRU $UV 0XVLFD RQ GHUOHLGLQJYDQ$UMHQ-$8LWEHLMHUVH %HJHOHLGHQGH PXVLFL ]LMQ RQGHU DQ GHUH 0DUMROHLQ GH :LW IOXLW 'LDQD $EVSRHO KRER $UMDQ %UHXNKRYHQ SLDQR HQ +HQN YDQ GHU 0DWHQ RU JHO 'H VDPHQ]DQJOHLGLQJ LV LQ KDQGHQ YDQ0DUWLQ=RQQHQEHUJ'H(2QRGLJW LHGHUHHQYDQKDUWHXLWRPPHHWHNR PHQ]LQJHQ .DDUWHQ UHVHUYHUHQ NDQ JUDWLV YLD HRQOQHGHUODQG]LQJW 'H DDQYDQJ LV XXU9DQDIXXU]LMQGHGHX UHQ RSHQ ,Q YHUEDQG PHW GH RSQD PHVGLHQHQEH]RHNHUVYyyUXXU DDQZH]LJWH]LMQ0HHULQIRUPDWLHLVWH YLQGHQRSQHGHUODQG]LQJWQO

JHGLFWHHWHNVWQDWHOH]HQRSGHZHE VLWHYDQKHWWKHDWHU'HZLVVHOERNDDO JLQJGLWMDDUQDDU(PPD:ROWHUVGLH PHW ZRRUGHQ IRXWORRV GH KRRJ VWHVFRUHKDDOGH

ERG 'H SUHVHQWDWLH GXXUW RQJHYHHU ppQ XXU 1D GH SUHVHQWDWLH NXQW X YUDJHQ VWHOOHQ 'H SUHVHQWDWLH ZRUGW JHKRXGHQLQ&DUH\Q%ODQNHQEXUJ'H 5RVHULH%ODQNHQEXUJ%&5R ]HQEXUJ'HDDQYDQJLVXXU8 EHQWYDQKDUWHXLWJHQRGLJGGH]HSUH VHQWDWLH ELM WH ZRQHQ 2RN XZ IDPL OLHOHGHQ ]LMQ ZHONRP 8 ZRUGW YDQDI XXU RQWYDQJHQ PHW HHQ NRSMH NRIILHRIWKHH'HELMHHQNRPVWLVJUDWLV WRHJDQNHOLMN

Oproep van de Rozenburgse Cultuurscout +HHIW X JHQRWHQ YDQ KHW ERUGVSHO GDW EHJLQ MDQXDUL VDPHQ PHW GH 6FKDNHO ELMXLQGHEXVLVJHYDOOHQ"+HEEHQGH SODDWMHV X JHwQVSLUHHUG ]RDOV GLH YDQ KHW SRWWHQ EDNNHQ PX]LHN PDNHQ RI GDQVHQ"+HHIWX]HOILGHHsQJHNUHJHQ RP HHQ PX]LHNJURHS WH VWDUWHQ VFKLO GHUZRUVKRSWHJHYHQRIYROJHQRIHHQ FXOWXUHHO HYHQHPHQW RS WH ]HWWHQ HQ KHHIW X KLHUELM KXOS QRGLJ" 1HHP GDQ FRQWDFWRSPHWGHFXOWXXUVFRXWUR]HQ

EXUJ#FXOWXXUVFRXWVFRP 'H FXOWXXUVFRXW NDQ KHOSHQ ELM KHW VFKULMYHQ YDQ HHQ SURMHFWSODQ ]RDOV ELMGH5R]HQEXUJVH8LWPDUNW KHWZHU YHQ YDQ VXEVLGLHV HQ UXLPWH ]RDOV ELM GH H[SRVLWLH LQ KHW RXGH SRVWNDQWRRU LVNXQVW RIKHWYLQGHQYDQZRUNVKRSV RI SURJUDPPHULQJ YRRU NLQGHUHQ RXGHUHQ MRQJHUHQ ZLH GDQ RRN .LMN RRN HHQV RS ZZZLVUR]HQEXUJQO HQ RQGHUGLHQDDPRSIDFHERRNRIWZLWWHU 


8

|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

Uw unieke levensverhaal in een (bestaand) boek? Dat kan! Wilt u uw levensverhaal graag met afbeeldingen teruglezen in boekvorm, dan biedt RETROVISION u twee mogelijkheden. U kunt besluiten om een speciaal voor u samengesteld boek te laten produceren. Dit boek wordt geschreven aan de hand van een of meerdere interviews met u en eventueel uw partner. Het volledig op uw leven afgestemde boek bevat minimaal 40 pagina’s. Een alternatief is dat u uw verhaal integreert in een boek met al bestaande levensverhalen. Belangrijk om te weten is dat de cover van het boek wél helemaal is toegespitst op úw levensverhaal, dus met een treffende foto van u op de cover. Dit zorgt ervoor dat het toch helemaal als úw boek voelt. Voor welke van bovenstaande opties u ook kiest, u en uw familie ontvangen van RETROVISION een zeer professioneel product, dat tot in de lengte van jaren bekeken en gelezen zal worden door uzelf of door uw familieleden. U heeft uzelf met deze productie eigenlijk een beetje onsterfelijk gemaakt. En verlangen we daar allemaal niet een beetje naar? RETROVISION Contact: Fred Louter T 06 172 284 37

Ook op DVD en CD!

VISION

www.retrovision.nl


Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

|

9

actueel KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROZENBURG Immanuelkerk =RQGDJIHEUXDUL XXUGV$:HVWHUGLMN CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ADVENTSKERK =RQGDJIHEUXDUL XXUGV5-%ORN XXU GV $ 6 GH 9ULHV JH] GLHQVW*.9(PPDVWUDDW GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Emmastraat 75 IHEUXDUL XXUGV$YDQ(N XXU GV $6 GH 9ULHV *H]D PHQOLMNH GLHQVW PHW GH *HUHIRU PHHUGH.HUN9ULMJHPDDNWDDQGH (PPDVWUDDW ROOMS KATHOLIEKE KERK Zaterdag 15 februari XXU+(XFKDULVWLHYLHULQJPHW VDPHQ]DQJ

Gaslucht op de Kruizemunt =DWHUGDJPLGGDJ LV GH EUDQGZHHU URQG PHW VSRHG XLWJHUXNW QDDU HHQ PRJHOLMN JDVOHN RS GH .UXL]H PXQWLQ5R]HQEXUJ(HQLQIRUPDQWWHU SODDWVHPHOGGHGDWHUURRNRIVWRRP HQ HHQ JDVDFKWLJH OXFKW XLW KHW ULRRO NZDP 7HU SODDWVH KHHIW GH EUDQG ZHHUHQNHOHPHWLQJHQYHUULFKWLQGH ULROHULQJ %HKDOYH GH W\SLVFKH ULROH ULQJVOXFKW KHHIW GH EUDQGZHHU JHHQ JDVJHPHWHQ7HYHQV]DWGHZLMNQHW WLMGHQVGH2O\PSLVFKH6SHOHQ]RQGHU VWURRP0RJHOLMNLVHUHHQNDEHOGRRU JHEUDQG ZHONH ODWHU YRRU GH OXFKW ]RUJGH

Mevrouw Hannie van Leeuwen in de Roserie 2S ZRHQVGDJ IHEUXDUL ]DO PH YURXZ +DQQLH YDQ /HHXZHQ MDDU MRQJ5R]HQEXUJHHQEH]RHNEUHQJHQ 0HYURXZ YDQ /HHXZHQ LV DO VLQGV DFWLHILQGHSROLWLHNHQVLQGV OLGYDQKHW&'$0HYURXZYDQ/HHX ZHQ LV ZHWKRXGHU HQ EXUJHPHHVWHU JHZHHVW KHHIW KDDU VSRUHQ YHUGLHQW RS KHW JHELHG YDQ 6RFLDOH ]DNHQ HQ PDDWVFKDSSHOLMN ZHUN ,Q RQW YLQJ PHYURXZ YDQ /HHXZHQ GH 0D MRRU%RVVFKDUGWSULMVYRRUKDDUELM]RQ GHUHYHUGLHQVWHYRRUGHVDPHQOHYLQJ 'H]H GDPH ZLO JUDDJ PHW X SUDWHQ RYHU KHW ZHO HQ ZHH YDQ 5R]HQEXUJ HQGH5R]HQEXUJHUV8EHQWYDQKDUWH ZHONRPYDQDIXXULQGH5RVHULH YDQ%ODQNHQEXUJZDDUGHNRIILHYRRU XNODDUVWDDW

‘Regels voor honden’ wellicht aangepast Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam bracht vorige week de problematiek in het park langs de Esdoornlaan ter sprake, waar bewoners klaagden over de loslopende honden die “normaal wandelen en recreëren in het park onmogelijk maken”. Sommige honden zijn zelfs dusdanig agressief dat veel ouders hun kinderen niet in het park durven te laten spelen. Ook ligt het park bezaaid met hondenpoep, wat spelen aldaar sowieso weinig aantrekkelijk maakt”, aldus Mosch. 0RVFK YUDDJW DDQ KHW 5RWWHUGDPVH FROOHJH ZLH GH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG YRRU GH]H SUREOHPHQ QHHPW ´+HW SDUNOLMNWJURQGJHELHGYDQGHGHHOJH PHHQWH5R]HQEXUJ+RHZHOGLH]HOIGH GHHOJHPHHQWH LQ KHW SDUN ZHO HHQ VNDWHSDUNKHHIWDDQJHOHJGWUHNW]HLQ KHWJHYDOYDQGHKRQGHQRYHUODVWKDDU KDQGHQYDQKHWSDUNDIHQZLMVWQDDU GH$39 $OJHPHQH3ODDWVHOLMNH9HURU GHQLQJ µ3RUWHIHXLOOHKRXGHU$ULH0RO YDQ JHPHHQWH 5RWWHUGDP UHDJHHUW ´+HWLVGDDUYRRULHGHUHHQWRHJHVWDDQ RPGHKRQGORVWHODWHQORSHQHQHU JHOGWGDDUJHHQRSUXLPSOLFKW'H$39 YDQ 5RWWHUGDP LV KLHULQ OHLGHQG HQ HHQ EHVWXXU YDQ HHQ GHHOJHPHHQWH KHHIWQLHWGHEHYRHJGKHLGRPKLHULQ DDQSDVVLQJHQ WH PDNHQ 9DQZHJH GHNOHLQVFKDOLJKHLGYDQ5R]HQEXUJLV QLHWJHNR]HQRPH[WUDORVORRSHQXLW ODDW]RQHVELQQHQGHEHERXZGHNRP DDQWHZLM]HQµ Aanpassing ´,QGHYUDJHQGLHGHKHHU0RVFKQDDU

In het park langs de Esdoornlaan geldt geen aanlijn- en opruimplicht. YRUHQ EUHQJW ZRUGHQ WZHH YHUVFKLO OHQGH ]DNHQ PHW HONDDU YHUJHOHNHQ HHQ KRQGHQORVORRSXLWODDW]RQH HQ HHQ VSHHOSODDWVVNDWHSDUNµ YHUYROJW 0RO ´+LHUYRRU ]LMQ YHUVFKLOOHQGH UH JHOV YDQ WRHSDVVLQJ (HQ VNDWHSDUN NDQ EXLWHQ GH EHERXZGH NRP ZRU GHQ JHSODDWVW PLWV KLHURYHU PHW GH HLJHQDDURYHUHHQVWHPPLQJLVEHUHLNW

Aandacht voor ouderen 7ZHHGDPHVYDQKHWEHVWXXUYDQ$1%2 DIGHOLQJ 5R]HQEXUJ KHEEHQ ZLQG HQ UHJHQJHWURWVHHUGRPOHGHQWHZHUYHQ YRRU GH]H ODQGHOLMNH RXGHUHQRUJDQLVD WLH'LWLV]HNHUQRGLJLQGH]HWLMGZDDU LQ YHHO RQ]HNHUKHLG HQ RRN ERRVKHLG ELMRXGHUHQKHHUVWGRRUGHPDDWUHJHOHQ GLH GH UHJHULQJ QHHPW ZDDU RXGHUHQ YDDNGHGXSHYDQ]LMQ$1%2YUDDJWDDQ GDFKW YRRU GH RXGHUHQ ELM GH SROLWLHN LQ'HQ+DDJGXVKRHPHHUOHGHQKRH VWHUNHU GH]H ERQG VWDDW LQ KHW RYHUOHJ PHWGHSROLWLFL0HWGHJHOHHQGHNUDDP YDQ*%5KHEEHQ)DQQ\=XXUHQ'LDQD YDQ GHQ 'ULHV HHQ SDDU XXU LQ GH NRX JHVWDDQ HQ PHW VXFFHV 2QGDQNV KHW VOHFKWHZHHUZDVHUYROGRHQGHEHODQJ

VWHOOLQJ 2YHU HQNHOH ZHNHQ ZRUGW HU PHWHHQQLHXZHDFWLHJHVWDUW 2S IHEUXDUL RUJDQLVHHUW $1%2 DI GHOLQJ 5R]HQEXUJ HHQ 6HQLRUHQFDIp ZDDU DOOH RXGHUHQ YDQ 5R]HQEXUJ YDQ KDUWH ZHONRP ]LMQ +HW YLQGW SODDWV LQ 'H 1LHXZH 6FKDQV DDQ KHW 0DULMNH SOHLQ YDQ  XXU 'H EHGRH OLQJ LV RQWPRHWHQ SUDWHQ JH]HOOLJKHLG HQ QLHXZH VRFLDOHFRQWDFWHQ5REGH -RQJ XLW %ULHOOH WUHHGW RS PHW ]LMQ SUR JUDPPD´7KXLVKHELNQRJHHQDQVLFKW NDDUWµ PHWGDQNDDQ:LP6RQQHYHOG :LM KRSHQ X GDQ RRN WH YHUZHONRPHQ RS GH LQORRSPLGGDJ LQ 'H 1LHXZH 6FKDQVRSGLQVGDJIHEUXDUL

NDQ ]RUJHQ 'H GHHOJHPHHQWH EH RRUGHHOWRSEDVLVYDQUHDFWLHVYDQLQ ZRQHUVRIDDQSDVVLQJHQPRJHOLMNHQ ZHQVHOLMN]LMQµ +HWGDJHOLMNVEHVWXXUYDQ5R]HQEXUJ MXLFKWKHWLQLWLDWLHIYDQGHKHHU0RVFK WRHRPGHUHJHOJHYLQJYDQGH$39RS GLW SXQW GRRU GH JHPHHQWHUDDG YDQ 5RWWHUGDPWHODWHQDDQSDVVHQ

Vernieuwde inloop PUSH Rozenburg zeer goed bezocht! 2SZRHQVGDJIHEUXDULLVHUYRRUKHW HHUVWHVLQGVELMQDDQGHUKDOYHPDDQG ZHHUHHQNLQGHULQORRSJHZHHVWYRRU NLQGHUHQLQGHOHHIWLMGWRWHQPHW MDDU :DDU YRRUKHHQ MRQJHUHQFHQWUXP GH &KLOO2XWGHORFDWLHZDVYDQGH]HDF WLYLWHLWLVKHWQXLQVSRUWKDOGH5R]HW 'HGRHOJURHSZLVWGLWDOVYDQRXGVWH YLQGHQ HQ HU NZDPHQ FLUFD NLQ GHUHQ HYHQ HHQ NLMNMH QHPHQ ELM GH QLHXZHUXLPWHGLHZHNRQGHQJHEUXL NHQ'HGHHOQHPHUVNRQGHQJHEUXLN PDNHQYDQGHWDIHOWHQQLVWDIHOGHYHU QLHXZGH 3OD\VWDWLRQ PHW KHW QLHXZ VWHYRHWEDOVSHOHQ]HGUDDLGHQJH]HO OLJKXQHLJHQPX]LHN

0HGH GRRUGDW GH UXLPWH QX LHWZDW PLQGHU JHZRUGHQ LV LV HU QX RRN PHHU UXLPWH YRRU HLJHQ LQEUHQJ YDQ GH GHHOQHPHUV ]HOI =LM NXQQHQ DDQ GH%XXUW6SRUW&RDFK5R]HQEXUJ3D WULFN&VDQ\LDDQJHYHQZDDU]LMHYHQ WXHHOQRJYHUEHWHULQJ]LHQZDDUGRRU ZHKHWYRRU]RZHOGHDDQZH]LJPHL GHQDOVMRQJHQVWRWHHQIHHVWNXQQHQ PDNHQRSGHZRHQVGDJPLGGDJ :DV MLM QLHW DDQZH]LJ RI KHE MH QRJ QRRLWKLHUYDQJHKRRUG".RPYDQDIQX HONH ZRHQVGDJPLGGDJ YDQ WRW HQ PHW HHQ EOLN ZHUSHQ ELM GH YHUQLHXZGH NLQGHULQORRS (Q WUHHLVJHKHHOJUDWLV

Zware schade na aanrijding tussen drie voertuigen

Poweryoga-activiteit voor jong en oud 9DQDIPDDUW]XOOHQGH%XXUW6SRUW &RDFKHVYDQ5R]HQEXUJZHHUVWDUWHQ PHW HHQ QLHXZH JH]RQGKHLGVEHYRU GHUHQGH DFWLYLWHLW 3RZHU\RJD YRRU KHUHQGDPHV HQ HHQ VSHFLDOH <RJDDFWLYLWHLWYRRUMRQJHQVHQPHLV MHV YDQ WP MDDU PHW RYHUJH ZLFKWREHVLWDV 'H OHVVHQ YRRU GH ·HUV VWDDQ RQ GHU OHLGLQJ YDQ -XGLWK 5RHWPDQ HQ EHVWDDWXLWHHQUHHNVYDQ'HLQWHQVH RHIHQLQJHQ DIJHZLVVHOG PHW GLHSH VWUHWFKHVYHUEHWHUHQGHGHOLFKDPH OLMNH FRQGLWLH XLWKRXGLQJVYHUPRJHQ IOH[LELOLWHLW DGHPKDOLQJ FRQFHQWUD WLHHQEDODQV2RNGHOHVVHQYRRUGH MRQJHUHQZRUGHQJHJHYHQGRRU5RHW PDQ =LM ]LMQ EHGRHOG YRRU MRQJHUHQ WXVVHQ GH HQ MDDU GLH PRHLWH

GH GHHOJHPHHQWH LV ZHO EHKHHUGHU YDQ GLW JHELHG PDDU JppQ HLJHQDDU 'LW ZRUGW JHWRHWVW DDQ GH ZHWWHOLMNH UHJHOJHYLQJ PDDU GH ¶UHJHOV YRRU KRQGHQ·XLWGH5RWWHUGDPVH$39]LMQ KLHU QLHW RS YDQ WRHSDVVLQJ +RHZHO GHGHHOJHPHHQWH5R]HQEXUJGHZHW JHYLQJ HQ $39 MXLVW KHHIW WRHJHSDVW EHJULMSHQ ZLM GDW GLW YRRU YHUZDUULQJ

Foto: PR

KHEEHQ PHW KXQ JHZLFKW HQ JUDDJ RS HLJHQ QLYHDX HHQ DFWLYLWHLW ZLOOHQ GRHQ GLH ]RZHO I\VLHN DOV PHQWDDO ]HHUJRHGYRRUKHQLV 9RRU EHLGH DFWLYLWHLWHQ VWDUW RS PDDUW DO HHQ LQWURGXFWLH 'H]H LV JH KHHOJUDWLVELMWHZRQHQ+LHUYRRULQ VFKULMYHQ LV ZHO QRRG]DNHOLMN 9RRU GH GRHOJURHS ]DO GH LQWURGXFWLH VWDUWHQ RP HQ HLQGLJHQ RP 9RRU GH MRQJHUHQ VWDUW GLW RP HQ HLQGLJW GLW RP /RFD WLHLVGHERYHQJ\P]DDOYDQGH5R]HW ,QVFKULMYHQ NDQ GRRU WH PDLOHQ QDDU MYDQGHUZHUI#FDUH\QQO PHW QDDP HQ OHHIWLMG 8 NXQW RRN EHOOHQ QDDU YUDDJ QDDU -RNH %XXUW 6SRUW &RDFK YRRU GH RXGHUHQ 2S ZRHQVGDJ HQ GRQGHUGDJPLGGDJ LV

-RNH DDQZH]LJ ELM +HW $QNHU DDQ GH /DDQ YDQ 1LHXZ %ODQNHQEXUJ LQ 5R]HQEXUJ.RVWHQYRRU$1%2HQ':5 OHGHQEHGUDJHQĄSHUOHVVHQ9RRU QLHWOHGHQLVGLWĄ,QVFKULMYHQNDQ WRWPDDUWYRRUGHLQWURGXFWLHHQ PDDUWYRRUGHOHVVHQUHHNV'HMRQJH UHQ NXQQHQ ]LFK LQVFKULMYHQ YLD HHQ PDLO QDDU SFVDQ\L#VWLFKWLQJSXVK QOPHWQDDPHQOHHIWLMG2RNNXQQHQ ]HEHOOHQQDDU386+YLD HQ YUDJHQ QDDU 3DWULFN %LQQHQORSHQ ELMKHW386+NDQWRRUNDQDDQGH-DQ YDQ*R\HQVWUDDW.RVWHQYRRUGHHO QDPH DDQ GH]H OHVVHQUHHNV Ą ,QVFKULMYHQ YRRU GH LQWURGXFWLH NDQ WRWPDDUWHQWRWPDDUWYRRUGHOHV VHQUHHNV

%LMHHQDDQULMGLQJRSGHNUXLVLQJYDQ GH 7LHQPRUJHQVHZHJ PHW GH /DDQ YDQ1LHXZ%ODQNHQEXUJKHEEHQ]RQ GDJDYRQGRP]HVXXUGULHYRHUWXLJHQ IOLQNHVFKDGHRSJHORSHQ7ZHHYRHU WXLJHQNRQGHQKXQULWQLHWPHHUYHU YROJHQ(HQDXWRGLHYDQGH/DDQYDQ 1LHXZ%ODQNHQEXUJDINZDPQHJHHU GHHHQVWRSERUGHQUDDNWHHHQDQGHU YRHUWXLJ LQ GH ]LMNDQW GLH ZHHU PHW ]LMQDFKWHUEXPSHUWHJHQHHQEXVYDQ KHW 5RGH .UXLV DDQ NZDP $DQYDQ

NHOLMN ZDV HU HHQ DPEXODQFH JHDODU PHHUGRPHYHQWXHOHJHZRQGHQQDWH NLMNHQ$FKWHULQGHEXVYDQKHW5RGH .UXLV]DWQRJHHQSHUVRRQLQHHQURO VWRHO]LMLVGRRUKHWDPEXODQFHSHUVR QHHOJHFRQWUROHHUGPDDUPDQNHHUGH JHOXNNLJ QLHWV 'H EUDQGZHHU LV RRN QRJ WHU SODDWVH JHNRPHQ RPGDW HHQ YDQGHYRHUWXLJHQHHQYORHLVWRIOHNWH =LM KHEEHQ GH YORHLVWRI DIJHGHNW HQ KHWJODVZHJJHYHHJG

Foto: Davey v/d Berg - Rozenburg Report


10

|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

Met de Klankbordgroep naar AVR

Een platform waar inwoners van Rozenburg in gesprek gaan en kennismaken met bedrijven in de omgeving, met de deelgemeente en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dát is de Klankbordgroep Rozenburg.

Deelnemers aan de Klankbordgroep Veilig wonen en werken Air Liquide Air Products Nederland AkzoNobel AVR Afvalverwerking Botlek Tank Terminal CABOT DCMR Milieudienst Rijnmond Deelgemeente Rozenburg (voorzitter) DUCOR Petrochemicals BV Emerald Kalama Chemical Huntsman Holland Inwoners van Rozenburg Kemira Keppel/Verolme Koch HC Partnership Linde Gas Benelux Lucite International LyondellBasell Industries Odfjell Terminals Rubis Terminal Tronox Pigments Veiligheidsregio Rotterdam Vopak Terminal Europoort

Wilt u graag weten wat er met uw afval gebeurt nadat het door u aan de straat is gezet? Dan bent u van harte welkom om maandagavond 3 maart 2014 mee te gaan met de Klankbordgroep Rozenburg voor een bezoek aan de AVR.

Meld u aan voor het bedrijfsbezoek van maandag 3 maart 2014 AVR verwerkt al vele jaren het afval uit een groot deel van Nederland. Veiligheid en zorg voor het milieu zijn daarbij van het hoogste belang en de ontwikkelingen gaan verder! AVR is de afgelopen jaren de grootste leverancier geworden van duurzame warmte in Nederland. Afval dat niet te recyclen is, wordt bij AVR omgezet in duurzame energie. Deze energie vindt steeds meer zijn weg terug naar de industrie en de maatschappij. En dat is niet alleen een mooi verhaal, bij AVR gebeurt het echt. Door samen te werken met gemeenten en bedrijven in de Botlek, halen we uit hetzelfde afval, veel meer energie. Zo gebruiken de bedrijven Tronox en EKC stoom, opgewekt bij het verbranden van afval, voor hun processen. U ziet door de hele stad Rotterdam grote zwarte buizen de grond in gaan, door deze buizen stroomt nu en straks heet water, afkomstig van de energie die vrijkomt bij het verbranden van afval! Zo verwarmt AVR nu al een groot deel van de huizen en bedrijven in Rotterdam ten zuiden van de Maas en zullen we dat vanaf oktober ook doen voor de noordkant van de Maas. Naast stoom en heet water maken we elektriciteit uit de energie, vrijgekomen bij de verbranding van het afval. Puur groene elektriciteit vanuit de biomassa installatie en voor 54% groene elektriciteit vanuit de Energy from Waste installatie. Op 3 maart bent u van harte welkom bij “de Kachel van Rotterdam”. Een aantal medewerkers zal u te voet rondleiden. Wij vragen u, voor uw veiligheid, robuust schoeisel te dragen. Tijdens het bezoek zullen wij vragen beantwoorden en uitleg geven over de verschillende installaties. Na het bedrijfsbezoek zal het programma op het deelgemeentehuis vervolgd worden. Voor deelname aan het vervolgprogramma zijn er geen beperkingen qua aantal deelnemers. Opgeven kan tot 27 februari 2014 via telefoonnummer 0181-488800 of per email klankbordgroeprozenburg@rotterdam.nl Programma maandag 3 maart 2014

Aanmelden en informatie? Deelgemeente Rozenburg Telefoon: 0181 - 488 800 E-mail: klankbordgroeprozenburg@rotterdam.nl

19:00 uur 19:15 uur 19:30 uur

ontvangst bij AVR Korte presentatie AVR vertrek naar AVR, rondleiding (te voet) op het AVR terrein

Vervolgprogramma: 21:15 uur Aankomst deelraadzaal van het deelgemeentehuis Rozenburg 21:30 uur Vragen naar aanleiding van het bedrijfsbezoek 21:45 uur Rondje bedrijven 22:00 uur Afsluiting De bus van de Klankbordgroep Rozenburg vertrekt om 18:45 uur van het deelgemeentehuis in Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 richting AVR. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. AVR – Energy inside AVR beschikt over twee locaties in Nederland: in Duiven (Arnhem) wordt Afval omgezet in elektriciteit en stadsverwarming (Duven, Westervoort, Arnhem). Tevens wekken we groene elektriciteit op met papierslib en composteren we groen afval. In Rozenburg zetten we afval om in stoom voor de industrie, maken we elektriciteit en leveren we stadsverwarming aan Rotterdam. We wekken groene elektriciteit op met onze biomassa plant en verwerken waterige afvalstromen in onze vortex ovens. Tot vorig jaar was AVR onderdeel van de Van Gansewinkel groep, nu is CKI, een groot investeringsbedrijf, de aandeelhouder. Bij AVR werken circa 450 medewerkers en via ons erkend leerbedrijf dragen wij bij aan de opleiding van jonge technici.


Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

|

11

sport Collecte Jantje Beton 7RWHQPHWIHEUXDULZRUGWLQ1H GHUODQG GH MDDUOLMNVH FROOHFWH YDQ -DQWMH%HWRQJHKRXGHQ(UZRUGWJH FROOHFWHHUGYRRUODQGHOLMNHSURMHFWHQ RS KHW JHELHG YRRU OHHI HQ VSHHO UXLPWHYRRUGHMHXJG'HKHOIWYDQGH RSEUHQJVW LV YRRU -DQWMH %HWRQ 'H DQGHUHKHOIWYDQGHRSEUHQJVWLVYRRU KHW MHXJGZHUN YDQ GH FROOHFWHUHQGH YHUHQLJLQJ,Q5R]HQEXUJZRUGWHURS ]DWHUGDJ IHEUXDUL JHFROOHFWHHUG GRRU GH MHXJGOHGHQ YDQ J\PQDVWLHN YHUHQLJLQJ([FHOVLRU0HWXZJLIWRQ GHUVWHXQW X RRN KHW MHXJGZHUN YDQ ([FHOVLRU

Schaakvereniging de Penning De veertiende ronde: dringen aan de kop (U VWRQGHQ GH]H VSHHODYRQG WZHH WRSGXHOVRSKHWSURJUDPPD'HHHU VWH YLHU VSHOHUV YDQ KHW NODVVHPHQW QDPHQ KHW WHJHQ HONDDU RS 'H YHU ZDFKWLQJHQ ZDUHQ KRRJJHVSDQQHQ HU ]RX WRW DDQ GH ODDWVWH VQLN JH VWUHGHQ JDDQ ZRUGHQ 'H URXWLQLHUV &RHQ 6FKXXUELHUV HQ 0LFKHO -DQVHQ NZDPHQ HFKWHU QLHW YHUGHU GDQ HHQ UHPLVH (Q RRN GH DDQYDOOHUV /XXN *ORXGHPDQV HQ 5HPL 3RVW YROJGHQ GLWYRRUEHHOG0HWDOVUHVXOWDDWGDWHU LQGHVWDQGKHOHPDDOQLHWVJHZLM]LJG LV &RHQ VWDDW QRJ VWHHGV ILHU ERYHQ DDQPDDU/XXN0LFKHOHQ5HPL]LW WHQKHPGLFKWRSGHKLHOHQ-DQ9LV VHU HQ 5XXG 3HUUHLUD PHOGGHQ ]LFK RRNDDQKHWIURQWGRRUUHVSHFWLHYHOLMN 0DUFHO%DYHODDUHQ$ULHYDQ.RRWHQWH YHUVODDQ=RZHO0DUFHOHQ$ULHZDUHQ HUGRRURPVWDQGLJKHGHQGH]HDYRQG QLHW KHOHPDDO PHW KHW KRRIG ELM 'H YHUUDVVLQJ YDQ GH DYRQG ZHUG YHU ]RUJGGRRU'DPLHQ3DOODUHV+HWMRQJ VWHOLGUDDNWVWHHGVEHWHURSGUHHILQ HHQIUDDLHSDUWLMZLVWKLMYDQ0DDUWHQ 3RVWWHZLQQHQWRFKQLHWGHHHUVWHGH EHVWHDOVKHWRPKHWHGHOHVFKDDNVSHO JDDW=RDOVJHZRRQOLMNVSHHOGHEURHU 3DXO 3RVW ZHHU LQ HHQ VQHO WHPSR PDDUGLWNHHUPHWHHQIUDDLUHVXOWDDW +LM WURN DDQ KHW ODQJVWH HLQG LQ ]LMQ SDUWLMWHJHQ&HHVGH6QRR5RE9RQN OLHW LQ ]LMQ SDUWLM WHJHQ $QGUp +DUN[ ]LHQ GDW KLM KHW VFKDNHQ QRJ LPPHU QLHW YHUOHHUG LV +LM KDDOGH KHW YROOH SXQW ELQQHQ 'H YDGHU YDQ $QGUp 3DXO +DUN[ GHHG KHW EHWHU GDQ ]LMQ ]RRQ +LM WRYHUGH DO ZHHU ]LMQ GHUGH RYHUZLQQLQJ RS KHW ERUG GRRU RQV DQGHUHQLHXZOLG&DUHO0XOGHUVWHYHU VODDQ0DDURRN&DUHO]DOELQQHQNRUW KHXV]LMQHHUVWHRYHUZLQQLQJZHOHHQ NHHU NXQQHQ JDDQ YLHUHQ $DW 4XDN HQ5RQYDQ%HQGHJRPKLHOGHQHONDDU GHKHOHDYRQGLQHYHQZLFKWHQGH]H WZHHVSRUWLHYHVWULMGHUVEHVORWHQGDQ RRNRSKHWHLQGHRPKHWSXQWHHUOLMN WHYHUGHOHQ =RDOV UHHGV YHUPHOG LV KHW GULQJHQ DDQGHWRSGXVRRNGHYROJHQGHURQ GHQEOLMIWKHWRQJHPHHQVSDQQHQGLQ VWULMG RP KHW NDPSLRHQVFKDS :LOW XRRNGLHVSDQQLQJDDQGHQOLMYHRQ GHUYLQGHQ NRP GDQ RRN HHQV NLMNHQ RS RQ]H FOXEDYRQG HONH ZRHQVGDJ DYRQGYDQDIXXULQ0X]LHNWKHD WHUGH2QWPRHWLQJ

Kinderbingo bij de Beestenboel :RHQVGDJ IHEUXDUL LV HU HHQ NLQ GHUELQJRELMGH%HHVWHQERHO$DQYDQJ XXU(QWUHHLQFOXVLHIELQJR NDDUWHQ9RRUYHUNRRS NDDUWHQ RS GH .LQGHUERHUGHULM GH %HHVWHQERHO DDQ GH=DQGZHJWH5R]HQEXUJ%HWDOHQ ELMLQVFKULMYLQJ

heeft u ook rozenburgs sportnieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

Drie medailles voor de Zeehonden Afgelopen weekend werd er super goed gezwommen op de Nederlandse juniorenkampioenschappen door Giorgia Colle, Ivo Stolk en Otto Pranger van de Zeehondâ&#x20AC;&#x2122;73. Helaas mocht Diana net niet meedoen op de 400m ze was als 10de geplaatst hiervoor. De zwemmers hadden een zwaar programma te zwemmen, iedere dag had twee sessies en Ivo en Giorgia moesten iedere sessie aan de bak en soms moesten de zwemmers wel 2 keer in de ochtend of middag. Giorgia Colle heeft haar eerste NJK goed gepresteerd door gelijk op haar eerste afstand de 100 m vlinderslag een bronzen medaille te halen met een mooie PR en nieuw Clubrecord. *LRUJLDJDDW]LFKQXULFKWHQRSGH1-. ODQJHEDDQLQGHPDDQGMXQL,YR6WRON KDGJHKRRSWRSGHPUXJVODJHHQ PHGDLOOH WH KDOHQ ZDQW KLM VWRQG HU KHHOJRHGYRRUPDDUPHWGH]HNDP SLRHQVFKDSSHQ NRPHQ HU JURWH YHU UDVVLQJHQ QDDU YRUHQ +LM ]ZRP ZHO QDDUHHQPRRL35'LWGHHGKLMRRNRS GHPYOLQGHUVODJHQPZLVVHO VODJHQPUXJVODJ'HODDWVWHGDJ KDG,YRQRJQLHWVEHKDDOGDDQPHGDLO OHVHQGDDUZDVKLMKHHOHUJWHOHXUJH VWHOGYDQPDDUGHODDWVWHDIVWDQGHQ KDGKLMYOHXJHOVJHNUHJHQHQZDVKLM VXSHUJRHGEH]LJGDWKLMRSGHP YOLQGHUVODJ 1HGHUODQGV NDPSLRHQ LV JHZRUGHQHQRSGHPZLVVHOVODJ HHQEURQ]HQSODNLQPRRLH3HUVRRQ OLMNHUHFRUGVHQQLHXZFOXEUHFRUG 2WWR 3UDQJHU ]ZHPW QX DO YRRU GH GH MDDU LQ GH 1-. HQ GLW NHHU PHW

QRJPHHUDIVWDQGHQ2WWRLVQRJJHHQ NDQGLGDDW YRRU PHGDLOOHV PDDU ZHO YRRU PRRLH SHUVRRQOLMNH WLMGHQ +LM KDG JHHQ JRHGH YRRUEHUHLGLQJ PDDU GDDUNDQMHHHQPDDOQLHWVDDQGRHQ +LMJLQJ]LMQGLQJGRHQHQNLMNHQRIZH RQ]HGRHOHQNRQGHQKDOHQ'HP YULM JLQJ QLHW JRHG PDDU GRRU DO GDW VQRWJLQJKHWKHPQLHWZRUGHQ'DDU

Excelsior schittert in Show Time!

QD KDGGHQ ZH GDDU ZDW DDQ JHGDDQ HQWRHQJLQJKHWIOLQNEHWHU'HP YULMHHQQLHXZFOXEUHFRUGHQ35RRN RSGHPYULMHVODJ'HPZLV VHOVODJZDVJRHGHQGDQGHNODSSHU GHPYULMHVODJKDGGHQ0DUMDQHQ 2WWRHHQEHSDDOGHWLMGLQJHGDFKWHQ GH PLQXXW KRRJ RI ODDJ PDDNWH QLHW XLW'HPZLVVHOVODJZDVLHWVH[

WUD PDDU KHODDV ZHUG 2WWR KLHU JH GLVNZDOLILFHHUG 2WWR GDFKW GDW KLM DO EDQHQ UXJVODJ JHGDDQ KDG HQ JLQJ RYHU QDDU GH VFKRROVODJ 'H ]ZHP PHUVYDQGH=HHKRQG·KHEEHQKHW VXSHUJRHGJHGDDQHQZHJDDQQXRS QDDUKHW/DQJHEDDQFLUFXLW

Ivan en Kllian houden stand in turngeweld $IJHORSHQ ZHHNHQG NZDPHQ LQ 7LO EXUJ ]R·Q WXUQHUV LQ VSRUWKDO .ZDGUDDWELMHHQRPGHHHUVWHNZDOL ILFDWLHZHGVWULMGWHWXUQHQRSZHJQDDU KHW 1HGHUODQGV .DPSLRHQVFKDS ,Q GH YHUVFKLOOHQGH OHHIWLMGVFDWHJRULHsQ ZHUG JHVWUHGHQ RP HHQ SODDWV LQ GH ILQDOH9RRUDOELMGHMRQJVWHFDWH JRULHsQ ZDUHQ KLHU HUJ YHHO GHHOQH PHUV=RPRHVW,YDQ+DDVWXUQHQWH JHQDQGHUHWXUQHUV2QGDQNVGDW KLMQLHW]LMQEHVWHZHGVWULMGRRLWWXUQ GHLVKLMPHWHHQHSODDWVWRFKGRRU QDDUGHYROJHQGHURQGH.LOOLDQ:RQJ <DZYRULJMDDUJRHGYRRUHHQ]LOYHUHQ

PHGDLOOHELMGHMHXJGRSKHW1.WXUQW QX ELM GH MXQLRUHQ 2RN KLM WXUQGH JHHQ YOHNNHOR]H ZHGVWULMG KDG ]HOIV HHQ RQEHJULMSHOLMNH YDO DDQ ]LMQ ID YRULHWHWRHVWHOGHEUXJPDDUPHWGH KRRJVWH VFRUH RS GH ULQJHQ HQ HHQ SUDFKWLJ XLWJHYRHUGH YORHURHIHQLQJ WXUQGH KLM ]LFK QDDU HHQ H SODDWV LQ HHQGHHOQHPHUVYHOGYDQWXUQHUV ,YDQ HQ .LOOLDQ ]XOOHQ RS PDDUW LQ %UHGDKXQYROJHQGHZHGVWULMGWXUQHQ HQPRHWHQ]LFKGDDUELMGHHHUVWH SODDWVHQRPHHQSOHNLQGHILQDOH WHEHKDOHQ

Dames 1 ASV Indus wint overtuigend

'H GDQVJURHSHQ YDQ &9* ([FHO VLRU KHEEHQ ZHHU HHQV VSHWWHUHQGH RSWUHGHQV YHU]RUJG 'LW NHHU QDPHQ ]LM GHHO DDQ GH WZHH MDDUOLMNV WHUXJ NHUHQGHVKRZYDQ'RV0RQVWHU'RV 0RQVWHU RUJDQLVHHUW VKRZV ZDDULQ GDQV HQ DFUREDWLHN VDPHQ ZRUGHQ JHEUDFKW ,Q WKHDWHU ¶GH 1DDOG· ZHU GHQLQGULHGDJHQWLMG]HVVKRZVJHJH YHQZDDUYDQ([FHOVLRULQGULHVKRZV RSWUDG 1DDVW ([FHOVLRU 5R]HQEXUJ ZDUHQ HU QRJ RQJHYHHU GHUWLHQ DQ GHUH YHUHQLJLQJHQ GLH JDVWRSWUHGHQV YHU]RUJGHQ ELQQHQ KHW JURWH VSHN WDNHO 2S ]DWHUGDJPLGGDJ PRFKWHQ GHHHUVWHJURHSHQYDQ([FHOVLRUKXQ RSZDFKWLQJ PDNHQ (HQ DDQWDO YDQ GHMRQJVWHJURHSHQYDQGHYHUHQLJLQJ OLHWHQ KXQ ]RUJYXOGLJ LQJHVWXGHHUGH GDQVMHV]LHQLQGHVWLMOHQMD]]HQKLS KRS0HWURGHZDQJHQYDQGHRSZLQ GLQJ GDQVWHQ GH MRQJHQV HQ PHLVMHV ]R JRHG DOV ]H NRQGHQ :H ]LMQ DOV YHUHQLJLQJ WURWV RS GH]H MRQJH NDQ MHUV 1D HHQ VSHFWDFXODLUH PLGGDJ VKRZZDVKHW¶VDYRQGVGHEHXUWDDQ DQGHUH JURHSHQ 2RN GH]H NHHU ZD UHQHUGDQVHQLQMD]]HQKLSKRS(HQ

YHHOEHVSURNHQGDQVZDVGHGDQV¶/LV WHQ· YDQ GH MD]] JURHS 2RN GH DQGHUHGDQVHQRSGHDYRQGZHUGHQ PHW HHQ OXLG JHMRHO RQWYDQJHQ =RQ GDJPLGGDJ ZDV KHW GH ODDWVWH NHHU GDW ([FHOVLRU LQ DFWLH NZDP 'H]H NHHUZDVHUQDDVWMD]]RRNHHQDHUR ELF HQ HHQ VWHSV RSWUHGHQ 'H]H DQ GHUH WDN ELQQHQ GH GDQVVSRUW ZRUGW ZHNHOLMNV EHRHIHQG ELQQHQ ([FHO VLRU'HMD]]PHLVMHVWXVVHQGHWLHQHQ WZDDOIMDDUKHEEHQKHWODQJVWPRHWHQ ZDFKWHQ WRW ]LM PRFKWHQ RSWUHGHQ PDDUGDWPRFKWGHSUHWQLHWGUXNNHQ =HKHEEHQDOOHVJHJHYHQHQWHJHNNH GDQVHQQHHUJH]HW,HGHUHVKRZZHUG DIJHVORWHQ PHW HHQ JH]DPHQOLMNH GDQV YDQ DOOH GHHOQHPHUV ZDDULQ LHGHUHHQQRJppQNHHUHHQJURRWDS SODXV LQ RQWYDQJVW PRFKW QHPHQ 0DULRQ 0RVWHUG +HOPD YDQ 3HOW &DUROLQH2SKRI-RNHGH5RRVHQ5R PDQDYDQGH:LQNHODOOHYULMZLOOLJHUV JHGXUHQGHGHVKRZVHQQDWXXUOLMNGH GHHOQHPHUVEHGDQNWYRRUMXOOLHLQ]HW HQ YRRU GH PRRLH GDQVHQ :H KHE EHQ JHQRWHQ 9RRU DOOH IRWR·V NXQW X NLMNHQ RS ZZZH[FHOVLRUUR]HQEXUJ

'DPHVWUHNWDOHHQSDDUZHNHQDDQ KHW NRUWVWH HLQG PDDU GH WHJHQVWDQ GHU YDQ DIJHORSHQ ]RQGDJ 72*% XLW %HUNHO HQ 5RGHQULMV RQODQJV QRJ YHUVODJHQLQHHQEHNHUZHGVWULMG]RX JHHQ SUREOHPHQ PRHWHQ RSOHYHUHQ 6SHOHQG LQ GH QLHXZH WHQXHV JH VSRQVRUG GRRU 8LW]HQGEXUHDX +%6 EHJLQQHQ GH GDPHV JRHG DDQ GH ZHGVWULMG +HW KRJH EDOWHPSR HQ GH VQHOOH DDQYDOOHQ UHVXOWHUHQ LQ PRRLH GRHOSXQWHQHQ,QGXVORRSWDOVQHOXLW QDDUHHQYRRUVSURQJ,QGXVEOLMIW KHWYRRUWRXZQHPHQPDDUGRRUVORU GLJHIRXWMHVLQGHDDQYDOHQHHQLHWVWH VODSSHYHUGHGLJLQJNRPW72*%WHUXJ WRWELMUXVW,QKHWEHJLQYDQGH WZHHGHKHOIW]LMQEHLGHWHDPVDDQHO

NDDUJHZDDJGHQJDDQGHGRHOSXQWHQ RYHUHQZHHU,QGXVVXVWHHQEHHWMHLQ HQ72*%ZHHW]HOIVRSJHOLMNHKRRJWH WH NRPHQ 1D DFKW PLQXWHQ VSHOHQSDNW,QGXVKHWJRHGHVSHOYDQ GH HHUVWH KHOIW ZHHU RS HQ NRPW KHW NHHUSXQWYDQGHZHGVWULMG'HGDPHV YDQ,QGXVODWHQ]LHQGDW]HHHQJRHG FROOHFWLHI YRUPHQ HQ GDW ]H YDQGDDJ ]HNHU FRQGLWLRQHHO HHQ VWXN VWHUNHU ]LMQ GDQ GH WHJHQVWDQGHU ,QGXV EOLMIW GUXNRSGHNHWHOKRXGHQHQZLQWRYHU WXLJHQG PHW (HQ SULPD ZHG VWULMGPHWJURWHLQ]HWYDQDOOHVSHHO VWHUV 'RHOSXQWHQPDNHUV $VKOH\ [ 0DULVND[0DULVVD[,ULV[-RDQQH [/LQGD[0DUJDUHWKD[


12

|

Rozenburgse Courant woensdag 12 februari 2014

Rijksoverheid

Blankenburgverbinding

Voornemen om een milieueffectrapport op te stellen

Maassluis

A20

Schiedam Vlaardingen

Rozenburg

A4

Blankenburgtunnel

H E T

S C H E U R

A15

A15

Waarom dit voornemen? Een goede bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en Greenport Westland is belangrijk voor het verbeteren van de economische positie van Nederland. Ook draagt het bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Daarom is in 2009 gestart met de verkenning Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Deze verkenning is op 5 november 2013 afgesloten met het vaststellen van de Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding door de minister van Infrastructuur en Milieu. Hiermee is besloten de voorkeursvariant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West verder uit te werken. De minister heeft dit in overleg met de regionale bestuurders gedaan. De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en A20 met elkaar verbindt ten westen van Rotterdam. De nieuwe verbinding komt te liggen aan de westkant van Vlaardingen en de oostkant van Rozenburg. In de planuitwerkingsfase, die nu start, wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar een ontwerptracébesluit en een milieueffectrapport (Project-MER). Het ontwerptracébesluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Ook de compenserende maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid staan hierin. In het ProjectMER worden de milieugevolgen van de aanleg van de Blankenburgverbinding inzichtelijk gemaakt. Tegelijkertijd zal ook een Passende Beoordeling worden gemaakt om te onderzoeken of er significante effecten op Natura 2000-gebieden zijn. De commissie voor de Milieueffectrapportage wordt niet geraadpleegd, omdat dit conform de Crisis- en herstelwet niet is voorgeschreven. Publieksparticipatie De omgeving heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de Rijksstructuurvisie. Dit zal ook het geval zijn bij de uitwerking van de Blankenburgverbinding. De projectorganisatie Blankenburgverbinding is, naast de formele momenten, voortdurend in contact met omgevingspartijen over wensen en randvoorwaarden. Dit jaar vindt op een aantal momenten consultatie plaats over de verdere uitwerking van het ontwerp en de vormgeving en inpassing. Informatie hierover vindt u op www.blankenburgverbinding.nl. Wat willen we graag van u weten? We zijn met name geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen: - Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek?

- Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces? - Hoe wilt u betrokken worden bij de planuitwerking? We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten. Hoe kunt u reageren? U kunt van 14 februari tot en met 13 maart 2014 reageren. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl. Per post kan ook: Centrum Publieksparticipatie, Blankenburgverbinding, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Als u al een zienswijze heeft gegeven op de Ontwerp-Rijksstructuurvisie, dan hoeft u niet nogmaals een vergelijkbare zienswijze in te dienen op dit voornemen. In de Nota van Antwoord, die bij de Rijksstructuurvisie is gepubliceerd, staat vermeld in hoeverre uw eerdere zienswijze in de planuitwerking zal worden meegenomen. Wat gebeurt hierna? Mede op basis van de zienswijzen op dit voornemen en de adviezen van de wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt de reikwijdte en het detailniveau van het Project-MER bepaald. Als u een zienswijze heeft ingediend op dit voornemen, dan wordt u hierover verder geïnformeerd. Waar vindt u informatie? Meer informatie over het voornemen vindt u op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Op www.blankenburgverbinding.nl kunt u achtergrondinformatie vinden over het project. Mocht u na het bezoeken van de websites nog vragen hebben, dan kunt u bellen met de projectorganisatie Blankenburgverbinding, telefoon 010 - 402 70 63 of een e-mail sturen naar blankenburgverbinding@rws.nl. Volg het project ook op twitter via @BlankenburgRWS. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 96 02. Informatiebijeenkomsten Kom naar een van de twee informatieavonden in de regio. De avonden duren van 19.00 uur tot 22.00 uur. Naast een presentatie over de stand van zaken rondom de Blankenburgverbinding is er een informatiemarkt. Gedurende de hele avond kunt u met uw vragen terecht op de informatiemarkt. Medewerkers van de projectorganisatie staan klaar om uw vragen te beantwoorden. - 24 februari 2014, Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, Rozenburg; - 26 februari 2014, Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, Vlaardingen. De presentaties beginnen om 19.30 uur en 20.30 uur.

Rc 2014 02 12