Page 1

De Schakel Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. Uitgave: Uitgeverij West Media bv , Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis / Tel. 010 5912823 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 10e jaargang / 27 februari 2014

Gemeentenieuws

2, 3

Eerste Hulp aan kinderen (HUVWH+XOSDDQNLQGHUHQYUDDJWLQEH SDDOGHJHYDOOHQH[WUDNHQQLV6RPPL JHKDQGHOLQJHQ]LMQRRNDQGHUVGDQELM HHQYROZDVVHQH(HQFHUWLILFDDW(HUVWH +XOSDDQNLQGHUHQNDQEHKDDOGZRU GHQELM(+%2YHUHQLJLQJ6FKLSOXLGHQ ,QGHFXUVXVZRUGWDDQGDFKWEHVWHHG DDQ GH YHUVFKLOOHQGH RQWZLNNHOLQJV VWDGLD YDQ ]XLJHOLQJHQ HQ NLQGHUHQ KXQ RPJHYLQJ HQ ZHONH PDDWUHJH OHQ X NXQW QHPHQ RP GH YHLOLJKHLG WH YHUJURWHQ 2RN NRPHQ HHQ DDQWDO NLQGHU]LHNWHQ DDQ ERG HQ KRH X GDQ NXQWKDQGHOHQ7LMGHQVGHFXUVXVOHHUW XKRHX(HUVWH+XOSNXQWYHUOHQHQ'H RSOHLGLQJ ZRUGW DIJHVORWHQ PHW HHQ WRHWV'HPLQLPXPOHHIWLMGRPKLHUDDQ GHHOWHQHPHQLVMDDU 'HFXUVXVZRUGWJHJHYHQRSHQ PDDUW YDQ WRW LQ +HW -HXJGKXLVDDQGH.HHQHQEXUJZHJLQ 6FKLSOXLGHQ.RVWHQ]LMQÄ„2S DSULOLVHUZHHUHHQKHUKDOLQJVFXUVXV $('5HDQLPDWLH YDQ WRW XXU .RVWHQ Ä„ 2S DSULO EHJLQW HU HHQ VWDUWFXUVXV $('5HDQLPDWLH YDQWRWXXU.RVWHQÄ„ $DQPHOGHQNDQELM-HDQHW=X\GJHHVW WHORIPDLOQDDU MKM]X\GJHHVW#NDEHOIRRQQO

Vieringen Wereldgebedsdag 'H MDDUOLMNVH YLHULQJ YDQ :HUHOGJH EHGVGDJ ZRUGW JHKRXGHQ RS YULMGDJ PDDUWLQ'HQ+RRUQ'H]HYLH ULQJ LV YRRUEHUHLG GRRU YURXZHQ XLW (J\SWH HQ KHHIW DOV WKHPD %URQ YDQ OHYHQ2PGHJHEHGHQRRNSUDNWLVFK WHQ XLWYRHU WH EUHQJHQ ZRUGW JHOG YRRUGLYHUVHGRHOHQLQ(J\SWHLQJH]D PHOG'LWMDDULVHUJHNR]HQYRRUHHQ ]LHNHQKXLVLQ(O.DQDWLU6WLFKWLQJ7HMH HQ6WLFKWLQJVW3DXOXV+HW]LHNHQKXLV LVRSJH]HWGRRUGH(YDQJHOLVFK.RSWL VFKHNHUNPDDUHUZRUGWJHHQRQGHU VFKHLGJHPDDNWQDDUUHOLJLH(ULVJHHQ VWHXQYDQGH(J\SWLVFKHVWDDWYRRUGLW ]LHNHQKXLV 6WLFKWLQJ 7HMH YHUVWUHNW YRHGVHODDQGDNOR]HQHQZH]HQLQGH VORSSHQZLMNHQ'HVWLFKWLQJKHHIWHHQ 1HGHUODQGVHOHLGLQJ6WLFKWLQJVW3DX OXV]RUJWYRRURQGHUZLMVHHQFUqFKH HHQNOHXWHUVFKRROHHQEHMDDUGHQKXLV HQ JHKDQGLFDSWHQ]RUJ RQGHU FKULVWH QHQHQPRVOLPV+HWSURMHFWLVRSJH ]HWGRRUGH2XG.DWKROLHNHNHUN ,Q'HQ+RRUQYLQGWGHYLHULQJYDQ:H UHOGJHEHGVGDJ SODDWV RS PDDUW 'H GLHQVW EHJLQW RP XXU HQ YLQGW SODDWV LQ GH 5LMVWXLQZRXGVHZHJ 'HQ +RRUQ 0HGHZHUNLQJ ZRUGW YHU OHHQG GRRU KHW :RXGWVH .HUNNRRU ROY*HUW-DQ+RO1DDIORRSLVHUNRI ILHWKHHHQJHOHJHQKHLGRPQRJZDW QDWHSUDWHQ

Actueel nieuws | Uit en cultuur | Sport

Schakel 10 jaar: Taart voor de hele klas De Schakel MiddenDelfland is deze week jarig! 10 jaar geleden werd het eigen huis-aan-huisblad voor de dorpen Schipluiden, Den Hoorn en Maasland en de buurtschappen ‘t Woudt en de Zweth, een feit. Natuurlijk moet dat gevierd worden en wie jarig is, trakteert. En dat heeft de klas van Mees van der Kooij gemerkt! door Gemma van Winden-Tetteroo 7ZHH ZHNHQ JHOHGHQ VWRQG HU HHQ RSURHSLQGHNUDQWYRRUNLQGHUHQGLH LQIHEUXDULRIPDDUWRRNKXQHYHU MDDUGDJYLHUHQ(pQYDQGHLQ]HQGHUV ZDV0HHVYDQGHU.RRLMXLW0DDVODQG +LMYHUWHOGHRYHUGHERHUGHULMZDDUKLM ZRRQW RYHU ]LMQ KREE\·V ]LMQ OLHYH OLQJVHWHQHQGDWKLMKHWMDPPHUYRQG GDWHUJHHQLMVZDVGH]HZLQWHU]RGDW KLMQLHWNRQVFKDDWVHQRSGH9OLHWHQ 0HHVZRUGWSDVLQPDDUWMDDUPDDU GH UHGDFWLH YDQ GH 6FKDNHO 0LGGHQ 'HOIODQGYRQG]LMQEULHIMH]ROHXNGDW ]H VDPHQ PHW EDNNHULM *HEU 9DQ GHQ%HUJEHVORRWGHNODVYDQ0HHVWH YHUUDVVHQ Bijzonder bezoek 9ODN YRRU GH YRRUMDDUVYDNDQWLH NUH JHQGHOHHUOLQJHQYDQMXIIURXZ$Q QHWWH:HOOHU%URXZHUYDQ'H*URHQH 2DVH EH]RHN YDQ LHPDQG YDQ GH NUDQW(U]RXQRJHHQELM]RQGHUHJDVW NRPHQ ]R ZHUG HU JHKHLP]LQQLJ YHUWHOG (Q WRHQ NZDP RSHHQV EDN

Mees houdt de mooie taart vast die de bakker voor hem gemaakt heeft NHU5pPRQYDQGHQ%HUJELQQHQPHW WZHHJURWHGR]HQ'HNODVZHUGGDQN ]LMGHUHDFWLHYDQ0HHVJHWUDNWHHUGRS KHHUOLMNH VODJURRPWDDUW ¶'H 6FKDNHO 0LGGHQ'HOIODQG MDDU· VWRQG HU RS GH HQH WDDUW PHW FKRFROD JHVFKUH

Grote uitslaande brand in Schipluiden De uitslaande brand in een appartement aan de Schippershof in Schipluiden werd al snel opgeschaald tot ‘grote brand’. Dankzij een geweldige inzet van heel veel hulpverleners kon de schade beperkt blijven tot vier wooneenheden. Niemand raakte gewond. door Gemma van Winden-Tetteroo 'H EUDQG EUDN ]DWHUGDJDYRQG WHJHQ XXUXLWLQHHQKRHNERYHQZRQLQJ %UDQGZHHU HQ SROLWLH ZDUHQ VQHO WHU SODDWVH'RRUHQRUPHLQ]HWYDQEUDQG ZHHUHHQKHGHQXLW6FKLSOXLGHQHQRP VWUHNHQ NRQGHQ QDDVWJHOHJHQ ZRQLQ JHQEHKRXGHQEOLMYHQ´,NKHEEHZRQ GHULQJYRRUKHWFULVLVWHDPYDQGHJH PHHQWH=RGUDGLHPHQVHQHUZDUHQ YHUOLHSDOOHV]HHUJHFR|UGLQHHUGµ]HJW

:LOGH*LGVGHYRRU]LWWHUYDQ6WLFKWLQJ :RRQGURRP 6FKLSOXLGHQ ,Q GH DSSDUWHPHQWHQ YDQ GH 6FKLSSHUVKRI ZRQHQGDQN]LMGLWRXGHULQLWLDWLHIPHW ]RUJRSPDDWRD]HVMRQJYROZDVVHQ PHQVHQPHWHHQVWRRUQLVLQKHWDXWLV WLVFK VSHFWUXP ´1DWXXUOLMN ]LMQ RQ]H EHZRQHUVEHKRRUOLMNYDQVODJPDDUJH OXNNLJZDUHQKXQEHJHOHLGHUVRRNVQHO WHU SODDWVH GDW JDI WRFK UXVWµ 2PGDW GH YODPPHQ PHWHUVKRRJ XLW KHW GDN YDQKHWEUDQGHQGHDSSDUWHPHQWVORH JHQ ZHUGHQ DOOH EHZRQHUV YDQ KHW FRPSOH[JHsYDFXHHUGHQRSJHYDQJHQ LQ3DYLOMRHQ¶W0LGGHOSXQWGDWWRWFULVLV RSYDQJZDVEHQRHPG Goede hulpverlening 'H EXUJHPHHVWHU ´%UDQG KHHIW HHQ HQRUPH LPSDFW RS GH PHQVHQ 'H

Inloopspreekuur ouderenadviseur Schipluiden 'H 2XGHUHQDGYLVHXU YDQ :HO]LMQ 0LGGHQ'HOIODQG 0DULsW %DUHQGVH KRXGW HHQ LQORRSVSUHHNXXU LQ GH 'RUSVKRHYH LQ 6FKLSOXLGHQ ,HGHUH HHUVWH ZRHQVGDJ YDQ GH PDDQG 'H ]HPDDQGLVGDWRSPDDUWYDQ WRW XXU 6HQLRUHQ NXQQHQ PHW DO KXQ YUDJHQ ELM 0DULsW %DUHQGVH WHUHFKW ELMYRRUEHHOG RYHU GH HLJHQ ELMGUDJH $:%= 9HUGHU NXQW X KDDU RS PDDQGDJ ZRHQVGDJ RI GRQGHU GDJEHUHLNHQYLDRIYLD PEDUHQGVH#VZPGQO

YHQ¶0HHVELMQDMDDU·SULMNWHHURS GH DQGHUH 'H OHHUOLQJHQ YDQ JURHS KHEEHQ HU KHHUOLMN YDQ JHVPLN NHOG%HQMLMRRNLQIHEUXDULRIPDDUW MDULJ" %HQ MH JHERUHQ LQ HQ ZLO MLMRRNPHWMHNODVLQGHNUDQW"6WXXU

Brandweerlieden bestreden de grote brand o.a. via een hoogwerker. Foto: Erik van der Zalm

VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ GH GLYHUVH KXOSYHUOHQHUV YHUOLHS XLWVWHNHQG (U ZHUG KHHO JRHG YRRU GH EHZRQHUV JH]RUJG &RPSOLPHQWHQ DDQ ¶W 0LG GHOSXQWYRRUKXQDDQSDNHQRSYDQJ 0HQKHHIW]HOIVHHQYDQGHJHGXSHHU GHQ YDQ VRNNHQ YRRU]LHQµ ]R PHOGW GH EXUJHUYDGHU =LMQ SHUVRRQOLMNH EHODQJVWHOOLQJYRRUDOOHJHGXSHHUGHQ ZHUG ]HHU RS SULMV JHVWHOG 8LWHUDDUG ZDUHQHUKHHOYHHOWRHVFKRXZHUVRS GHEUDQGDIJHNRPHQPDDUDOOHVYHU OLHSRUGHOLMN´:HZHUGHQ]RUJYXOGLJ RSGHKRRJWHJHKRXGHQµ]HJW:LOGH *LGVZLHQV]RRQRSGHJDOHULMYDQKHW EUDQGHQGH KXLV ZRRQW ´0HGHZHU NHUV YDQ %RXZ HQ :RQLQJWRH]LFKW GH GLUHFWHXU YDQ :RQHQ 0LGGHQ 'HOIODQG HQ HHQ FRQVXOHQW GH 6WLFK WLQJ6DOYDJH GLHELMEUDQGKXOSELHGW RD RS KHW JHELHG YDQ YHU]HNHULQJ HQ VFKRRQPDDNZHUN]DDPKHGHQ VODFKWRIIHUKXOSDOOHVZHUGSHUIHFWJH UHJHOGµ Vol lof 1D HQNHOH XUHQ NRQ KHW VHLQ ¶EUDQG PHHVWHU· JHJHYHQ ZRUGHQ HQ GH VFKRRQPDDNSORHJHQ JLQJHQ GLUHFW DDQGHVODJ'LH]HOIGHQDFKWZHUGHQ HU VWHXQEDONHQ DDQJHEUDFKW LQ GH XLWJHEUDQGH]ROGHUHWDJHYDQGHKRHN ZRQLQJ 'H UHVWDQWHQ YDQ GH EUDQG ZHUGHQ RSJHUXLPG 'H PHHVWH EH ZRQHUVYDQGH6FKLSSHUVKRINRQGHQ QDDUKXQZRQLQJWHUXJNHUHQRRNGH ]HV PHQVHQ YDQ :RRQGURRP ´'DDU ]LMQ ZH KHHO EOLM PHH ZDQW ]RQGHU :RRQGURRP ]RXGHQ GH]H MRQJ YRO ZDVVHQHQ QLHW ]HOIVWDQGLJ NXQQHQ ZRQHQ:H]LMQYROORIRYHUGHDIKDQ GHOLQJµ

Foto: GvW-T

GDQ HHQ HPDLOWMH QDDU UHGDFWLHPG #XLWJHYHULMZHVWPHGLDQO HQ YHUWHO ZDWOHXNVRYHUMH]HOI:LHZHHWVWDDW MRXZ NODV YROJHQGH ZHHN ZHO LQ 'H 6FKDNHO

Verkiezingsdebat over het buitengebied 2SPDDUWRPXXUZRUGWLQGH 'RUSVKRHYH LQ 6FKLSOXLGHQ HHQ YHU NLH]LQJVGHEDW JHRUJDQLVHHUG GRRU 'HOIODQGV*URHQ9RFNHVWDHUWGH0LG GHQ'HOIODQG 9HUHQLJLQJ HQ KHW &'$ PHW DOV EHODQJULMNVWH WKHPD KHW EXL WHQJHELHG $DQ GLW GHEDW ]XOOHQ DOOH SROLWLHNHSDUWLMHQXLW0LGGHQ'HOIODQG GHHOQHPHQ (U ZRUGW EHJRQQHQ PHW HHQ NRUW GHEDW RYHU DFWXHOH ]DNHQ EHWUHIIHQGH GH NHUQ 6FKLSOXLGHQ HQ QD GH SDX]H VWDDW KHW EXLWHQJHELHG FHQWUDDOUHFUHDWLHQDWXXUODQGERXZ HQ UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ :RUGW KHW JURHQHJHELHGJRHGEHKHHUGZDW]LMQ GHSODQQHQYDQGHGLYHUVHSDUWLMHQHQ ZRUGHQJHGDQHEHORIWHVQDGHYHUNLH ]LQJHQZDDUJHPDDNW"+HHIWXYUDJHQ RI ]RUJHQ RYHU UHFHQWH RQWZLNNHOLQ JHQ LQ KHW EXLWHQJHELHG" .RP QDDU KHWGHEDWLQGH'RUSVKRHYH

Museumrondleiding ’t Woudt 2S]RQGDJPDDUWRPXXUYHU ]RUJWGH+LVWRULVFKH9HUHQLJLQJ2XG 6FKLSOXLGHQ HHQ URQGOHLGLQJ LQ 0X VHXP +HW 7UDPVWDWLRQ 2WWR YDQ =H YHQGHUVWUDDWWH6FKLSOXLGHQ+LHULV GHWHQWRRQVWHOOLQJ¶KHW5LMFNH:RXGW· WH ]LHQ )UDDL EHHOGPDWHULDDO HQ HHQ JURRW DDQWDO YRRUZHUSHQ WRQHQ GH KRRJWHSXQWHQ XLW GH JHVFKLHGHQLV YDQ GLW NHUNGRUS 7LMGHQV GH URQG OHLGLQJ ZRUGHQ NOHXUULMNH YHUKDOHQ YHUWHOG RYHU HHQ DDQWDO RSYDOOHQGH EHZRQHUVYDQ¶W:RXGW'HRSHQLQJV WLMGHQYDQKHWPXVHXP]LMQ]DWHUGDJ ZRHQVGDJ YDQDIDSULO HQGHHHUVWH ]RQGDJYDQGHPDDQGYDQ XXU'HWRHJDQJLVJUDWLV


2

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

Gemeenteberichten Donderdag 27 februari 2014

week 9

Discussieer mee over duurzaamheid in Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland is aangesloten bij het Covenant of Mayors, een Europese beweging van overheden die zich inzet voor 20% energiebesparing, 20% opwekking van groene energie en 20% besparing van CO2 in 2020. Midden-Delfland zoekt voor het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen de samenwerking met ondernemers en inwoners via een online discussieforum. De resultaten worden gebruikt als input voor het actieplan voor duurzame energie (SEAP) met daarin uitgangspunten en projecten die bijdragen aan een duurzame economie. Sustainable Energy Action Plan In dit SEAP, Sustainable Energy Action Plan, komen concrete acties te staan. Voorbeelden zijn het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s, het opzetten van recycleprogramma’s, het instellen van regelgeving rondom het bouwen van energiezuinige woningen en het winnen van zonnestroom en aardwarmte voor groene energie. Dit zijn allemaal zaken die inwoners en ondernemers van heel dichtbij raken. De gemeente wil graag op een laagdrempelige manier met hen in gesprek over de duurzame mogelijkheden die zij zien voor Midden-Delfland. Discussie via LinkedIn Via een online discussie komen vragen aan bod als: Welke duurzame technieken vindt u geschikt voor ons gebied; Welke taak ziet u hierin voor uzelf en Hoe ziet u de toekomst als straks iedereen energieleverancier kan worden? De vragen en stellingen worden de komende weken geplaatst op Twitter #DuurzaamMD en LinkedIn. Via LinkedIn, Duurzaam Midden-Delfland > Groups, kunnen inwoners en ondernemers met elkaar discussiëren en hun mening laten horen. Onder alle discussieleden verloot de gemeente 5x gratis deelname aan een excursie naar het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in de Rotterdamse Haven.

Papierinzameling in Schipluiden en Den Hoorn Op vrijdag 28 februari kunnen de inwoners van Schipluiden en Den Hoorn hun oud papier weer aan de weg zetten. In Schipluiden zamelt deze keer V.V. Schipluiden uw papier in. In Den Hoorn zijn dat C.J.V. ’t Zoldertje en S.V. Den Hoorn (om de beurt).

Altijd actueel met digitale nieuwsbrieven! Met de digitale nieuwsbrieven van de gemeente Midden-Delfland bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit

de gemeente. U kunt zich aanmelden via www.middendelfland.nl (button onderaan de homepage).

Aanslagen gemeentelijke heffingen 2014 Vanaf donderdag 27 februari worden de meeste aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen voor 2014 verstuurd.

Op het biljet kunnen de volgende beschikkingen en/of aanslagen staan: - Woz-beschikking; - Aanslag onroerende-zaakbelastingen; - Aanslag rioolheffing; - Aanslag afvalstoffenheffing. Bij het aanslagbiljet is een toelichting gevoegd. Deze toelichting geeft beknopte informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke heffingen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl. Als de informatie in de toelichting en op de website onvoldoende antwoord geeft op uw vraag, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, telefoonnummer (015) 3804111. Hoe betaalt u de aanslagen gemeentelijke heffingen? U kunt de aanslagen gemeentelijke heffingen betalen via internetbankieren of via een overschrijvingskaart van uw bank. Vermeldt u daarbij wel het 16-cijferig betalingskenmerk. Dit kenmerk staat rechtsboven op het aanslagbiljet. Uw betaling moet binnen 2 maanden na datum van het aanslagbiljet bij de gemeente binnen zijn. U kunt ook betalen door middel van automatische incasso. U machtigt dan de gemeente om in maximaal 9 termijnen het aanslagbedrag van uw rekening te incasseren. U kunt automatische incasso zowel digitaal als telefonisch aanvragen. Als u al deelneemt aan de automatische incasso hoeft u niets te doen. De machtiging geldt tot u deze intrekt. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen Het kan zijn dat u de aanslagen niet of met grote moeite kunt betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Niet alleen wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssamenstelling. Ook speelt mee of u over vermogen beschikt. Bij het Klant Contact Centrum kunt u informeren naar de mogelijkheid voor kwijtschelding en/of het kwijtscheldingsformulier aanvragen. ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ ‘WOZ-waarde verlagen? Gratis, gemeente betaalt!’ Er zijn diverse bureaus met deze slogans actief. Waarschijnlijk heeft u er wel eens iets over gelezen, bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis, op het internet of op een billboard langs de snelweg. Het klinkt aantrekkelijk, maar hoe werkt het nu eigenlijk? De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde, kunt u contact opnemen met het team belastingen. Zij nemen dan de taxatie met u door. Eventuele fouten kunnen zo eenvoudig gecorrigeerd worden. Gratis. Vindt u dat een en ander toch niet juist is, dan is het verstandig om bezwaar maken. Ook bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er eigenlijk geen gespecialiseerd bureau voor nodig. Uw bezwaar wordt op gelijke wijze behandeld als een bezwaar ingediend door een taxatiebureau. De bureaus zeggen wel dat ze gratis werken, maar dit klopt niet helemaal. Als een bezwaar gegrond is zal de gemeente een onkostenvergoeding betalen als daar om gevraagd is in het bezwaar. Als een bureau voor u bezwaar maakt, geeft u dit bureau toestemming om deze onkostenvergoeding te incasseren. Een dergelijke kostenvergoeding kost de gemeente al snel € 700,- of meer. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk in de tarieven moeten verwerken. U, en elke inwoner en ondernemer, in de gemeente betaalt zo een prijs voor de taxatiebureaus die aangeven gratis bezwaar te maken.

Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Verkleinen en deels vernieuwen van een stal aan de Oostgaag 6, 3155 CG Maasland (Z-2014-00708); - Intern verbouwen en het wijzigen van de gevel aan de Hoornseweg 11, 2635 CM Den Hoorn (Z-2014-00717); - Kadeverbetering aan de Vlaardingsekade-Zuid nabij Vlaardingsekade 57, 2636 BD(sectie I 805, I 806, N 333, N 337) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2014-0056); - Kadeverbetering aan de Vlaardingsekade-Midden nabij Vlaardingsekade 55, 2636 BD(sectie I 1854) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2014-0057);

www.middendelfland.nl

- Kadeverbetering aan de Vlaardingsekade-Noord nabij Vlaardingsekade tussen nummer 45 en 49a, 2636 BC(sectie Q 599, Q 631) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2014-0058); - Kadeverbetering aan de Duifpolderzijde Vlaardingsevaart-Noord (sectie Q 544) in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2014-0059); - Kadeverbetering aan de Duifpolderzijde Vlaardingervaart-Midden (sectie I 1078, I 1561 en ZTV N 30) nabij Duifpolder 7, 3155 CA in Maasland (Z-HZ_WABO-2014-0060); - Kadeverbetering aan de Duifpolderzijde-Zuid langs de Noordvliet tussen Trekkade en de Vlaardingervaart (sectie I 848, I 850, I 799, I 823, I 845) in Maasland (Z-HZ_WABO-2014-0061).

Intrekking aanvraag: - Ophogen van een perceel aan het Broertjespad (sectie Q 1447) (Z-HZ_WABO-2013-0481). Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Tegen deze beslissing staan geen rechtsmiddelen open.


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

Gemeenteberichten

Donderdag 27 februari 2014

Ouders en jongeren, denk mee over de jeugdzorg in Midden-Delfland! Denk mee Vanaf 2015 verandert er veel op het gebied van zorg en hulp voor jeugdigen en opvoeders. Met de landelijke wijziging in de jeugdzorg krijgt de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden om ouders, kinderen en jongeren te ondersteunen bij vragen rondom opvoeden en opgroeien. Daar kunnen we uw mening goed bij gebruiken. Doe mee De gemeente wil ouders en jongeren betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Expertisebureau JSO heeft voor ons een vragenlijst opgesteld, zodat u ons uw mening kan laten weten. Zou u de vragenlijst willen invullen? Vul in U vindt de vragenlijst op de homepage van het CJG onder het kopje nieuws: www.cjgmiddendelfland.nl. Het duurt ongeveer 10 minuten. De eerste vragen gaan over veelvoorkomende opgroei- en opvoedproblemen. De vragen die volgen gaan in op de aanpak die nodig is bij die problemen. In het laatste deel van de vragenlijst worden persoonlijke gegevens gevraagd. De antwoorden van de vragenlijsten worden uiteraard anoniem gehouden. Win Onder de deelnemende ouders worden 3 x 4 toegangsbewijzen voor Familiepark Drievliet verloot. Onder de jongeren verloten we 2x2 kaarten voor de Efteling. Denk mee, doe mee en vul in!

|

3

week 9

Aanvragen reisdocument niet mogelijk op donderdag 6 en vrijdag 7 maart Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder, verlengd van vijf naar tien jaar. Documenten die worden aangevraagd na die datum zijn dus tien jaar geldig. Hiervoor moet een nieuw model van de documenten worden ingevoerd. Bij de producent moeten de systemen en de machines worden aangepast om dit nieuwe model te kunnen produceren. Dit een complexe en tijdrovende handeling, waar enkele dagen voor nodig zijn. Het is daarom op donderdag 6 en vrijdag 7 maart niet mogelijk om een nieuw reisdocument aan te vragen. Voor andere producten dan een paspoort of een identiteitskaart kunt u deze twee dagen natuurlijk wel terecht bij het loket burgerzaken. Houdt u dan wel rekening met de openingstijden. Wilt u in de week erna een reisdocument aanvragen? Dan raden wij u aan om een afspraak te maken. Dat kan online, via het scannen van de QR-code bij dit bericht wordt u direct doorgeleid naar de gemeentelijke webpagina voor het maken van een afspraak. Of surft u via www.middendelfland.nl/afspraak naar het digitale afsprakenformulier. U kunt voor een afspraak natuurlijk ook bellen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11. Uiteraard kunt u ook tijdens de openingstijden van het loket burgerzaken binnenlopen. Openingstijden loket burgerzaken: Maandag : 17.30 - 20.00 uur Dinsdag : 17.30 - 20.00 uur Woensdag : 09.00 - 12.30 uur Donderdag : 09.00 - 12.30 uur Vrijdag : 09.00 - 12.30 uur Meer actuele informatie over de nieuwe geldigheid van reisdocumenten kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Omgevingsvergunningen - Het verbouwen van een pand aan de Singel 4 en Keenenburgweg 1a, 2636 CS Schipluiden (18-02-2014) (Z-HZ_WABO-2013-0425); - Wijzigen van de vergunning (Z-2012-00132) voor het oprichten van een aanbouw aan de Hondsdraf 19, 3155 WD Maasland (20-02-2014) (Z-HZ_WABO-2013-0476); - Plaatsen van een dakkapel aan de Ingeland 51, 3155 GC Maasland (18-02-2014) (Z-HZ_WABO-2014-0016); - Plaatsen van een dakkapel aan de Dijkshoornseweg 117, 2635 EM Den Hoorn (18-02-2014) (Z-HZ_WABO-2014-0025). Ontheffingen verbod verbranden snoeihout

- A.J. van der Gaag, Oostgaag 23, 3155 CE Maasland (20-02-2014); - P. van der Does, Noordhoornseweg 38 a, 2635 GC Den Hoorn (20-02-2014); - W. van der Burgh, Kwakelweg 18 b, 3155 CC Maasland en de Eendenkooi Kooijburg (Maasland sectie I 637 en sectie I 1473) (20-02-2014). Regelgeving Op 28 januari 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Midden-Delfland 2014 vast te stellen. Deze verordening vervangt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Midden-Delfland 2008. Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

OVERIGE Meldingen

Ontheffing van het verbod om op eigen terrein buiten de bebouwde kom van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn snoeihout te verbranden in de maanden maart en april 2014 en 2015 verleend aan:

www.middendelfland.nl

3LDQR VWHPPHQ EOLMIWHHQYDN 2RNUHSDUDWLHHQRQGHUKRXG

5RV3LDQRWHFKQLHN 5RV3LDQRWHFKQLHN :LQGPROHQȧ'H/LHUȧ7HO

ZZZURVSLDQRWHFKQLHNQO

- Verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Dijkshoornseweg 168, 2635 EV Den Hoorn (17-02-2014) (Z-HZ_SLM-2014-0007);

- Verwijderen asbesthoudende golfplaten dak aan de Westgaag 56, 3155 DG Maasland (17-02-2014) (Z-HZ_SLM_2014-0008); - Slopen van een schuur aan de Westgaag 12, 3155 DE Maasland (17-02-2014) (Z-HZ_SLM-2014-0009); - Deels slopen van een melkstal aan de Oostveenseweg 13, 2636 EC Schipluiden (19-02-2014) (Z-HZ_SLM-2014-0010).

Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiĂŤle bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl via de link ‘Direct naar’. Hier vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

DÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;WÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E; WĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2014; Ĺ˝Ĺ˝ĹľĹŹÇ Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĎ­Ď´ ώϲϯϹ<Ä&#x17E;Ĺś,ŽŽĆ&#x152;Ĺś dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;ϏϲͲώϴϹώϴϹϲώ ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2014;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Î&#x203A;ĹŹÄ&#x201A;Ä?Ä&#x17E;ůĨŽŽŜÍ&#x2DC;Ŝů

Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ç&#x2021;ĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;ŽŽĆ&#x152;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů

9$.$17,(,6

08=,(. *5$7,6$'9(57(17,(

BESLUITEN

9$.$17,(,6:,(/(:$$/ 6WLFKWLQJ:LHOHZDDO]RHNWYULMZLOOLJHUVRP NLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQ PHWHHQEHSHUNLQJHHQ RQYHUJHWHOLMNHYDNDQWLHWLMGWHEH]RUJHQ 0DDNMLMKHWPRJHOLMN" ZZZZLHOHZDDOQO YULMZLOOLJHUV


4

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

familieberichten overleden Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg die wij van haar hebben ontvangen, geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Aaltje Arendina Varekamp - Moerman 17 november 1935

Zonder woorden veel contact: het flirten met je ogen, een lach, een groet, een grap. Ons heb je door jouw â&#x20AC;&#x2DC;zijnâ&#x20AC;&#x2122; verbonden.

Verdrietig laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze lieve Sjaak

Lieve oma,

Als een vaas zonder bloemen, Een tuin zonder vogels, Zo voelen wij ons nu. Wat zullen wij u missen, We moeten verder zonder uâ&#x20AC;Ś xxx Niels en Kars

Met veel verdriet laten wij u weten dat onze lieve, creatieve zus, schoonzus en tante is overleden

Ali Varekamp-Moerman * 17 november 1935

â&#x20AC; 19 februari 2014

Dirk van der Lelij

Jacobus Petrus Maria Paalvast

* 16 augustus 1927

C.A. Paalvast M.A. Paalvast-Solleveld â&#x20AC; C. van der Meer-Speyer broers en zussen verdere familie

Tineke en Maarten Douwe Thijs Wouter en Tessa

Onze grote dank en waardering gaat uit naar alle begeleiders van Ipse de Bruggen, met name van de woning aan de Roland Holstlaan en de dagbesteding op de Paardenmarkt te Delft. Zij hebben jarenlang met veel liefde en verantwoordelijkheid voor Sjaak gezorgd.

De dienst van Woord en Gebed is gehouden maandag 24 februari jl. in de Oude Kerk te Maasland waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Delft, 23 februari 2014 Correspondentieadres: C.A. Paalvast Hofsingel 216, 3155 AL Maasland

'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU 

31GHQ+ROODQGHU 7GHQ+ROODQGHU7HO ZZZEHJUDIHQLVYHU]RUJLQJGHQKROODQGHUQO

Zorgzaam afscheid Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt kijk dan wie er naast je loopt... Marjolein Haalmeijer

06 - 5105 2564

Dag en nacht bereikbaar Midden Delfland Maassluis Rozenburg en omstreken

www.senz.nu

((13(56221/,-.(8,79$$57 0(722*9225'(7$,/

De H. Eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 1 maart om 10.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk, Hammerdreef 5 te Maasland. Aansluitend zal de begrafenis van Sjaak op de naastgelegen begraafplaats plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in Zalencentrum Trefpunt, Kerkplein 11 te Maasland.

:LM]LMQHUYRRUX

< 0 ; =( ( 9 ; = , 9 A 6 9 . 0 5 .

+,30,9

$+9$15221 John

...omdat het leven verder gaat.

Walter

06 128 222 22 (dag & nacht) www.regenbooguitvaart.nl

'U-GH.RQLQJODDQ %=6FKLSOXLGHQ 7HO 0RELHO

Telefoon 0174-510391

Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier

www.uitvaart-de-lier.nl

3HUVRRQOLMNHYHU]RUJLQJYDQ2YHUOHGHQHQ

%(*5$)(1,6&5(0$7,( *5$)02180(17(1 'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen. BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

Dag en Nacht:

010-592 30 78

ijkeboer & de Winter

www.rijkeboerendewinter.nl PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS

belangrijke telefoonnummers

Uitvaartverzorging

Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988

Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl.

Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn. Tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland. Tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland. Tel. 010-5914854 Storingsnummers Electriciteit en gas: (0800) 1265 Kabel: (088) 224 9111 (lokaal tarief) Water: (0900) 0787 (lokaal tarief)

familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. E-mail advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl TELEFONISCHE INFORMATIE ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 SCHRIFTELIJK AANLEVEREN Stokdijkkade 10, Naaldwijk. Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

colofon

Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844.

Apotheek - Apotheek Maasland, â&#x20AC;&#x2122;s-Heereland 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 uur

%HJUDIHQLVVHQLQ0DDVVOXLV0DDVODQGHQRPVWUHNHQ :LMYHU]RUJHQDOOHHQEHJUDIHQLVVHQ

Hofsingel 62 3155 AL Maasland

8,79$$579(5=25*,1*

neven en nichten

'HQ+ROODQGHU

Marjan en Cees Marieke Annebel en Tom

â&#x20AC; 23-02-2014

Wij zullen Ali erg gaan missen en wensen Kees, Peter en Marianne, Paul en Annet, LĂŠon, Niels en Kars veel sterkte toe. Jaap â&#x20AC; Lina Tineke en Kees â&#x20AC;  Paulien en Arie Arend en Nel Marri Marina

â&#x20AC; 19 februari 2014

EHJUDIHQLVYHU]RUJLQJ

M.J. van der Lelij - Kranenburg

Sjaak

* 04-11-1954

Oudecampsweg 3 2678 NN De Lier De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in De Lier.

Intens bedroefd, maar dankbaar voor het geluk dat we met elkaar mochten delen geven wij u kennis dat is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Dag Sjakie

19 februari 2014 C. Varekamp Aleida Pauline (In herinnering) Peter en Marianne Paul en Annet Niels, Kars LĂŠon

â&#x20AC;&#x2DC;De Heer is mijn Herderâ&#x20AC;&#x2122; Psalm 23

De Schakel De Schakel Midden-Delfland is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Dr. Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis Tel. 010-5912823 Fax 010-5913335 Verschijning: wekelijks op donderdag.

De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Niet ontvangen? Mail advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl of bel 010-5912823

Oplage: 10.000 Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen tel. 015-2134040

Deadline redactie: Dinsdag 08.00 uur. Deadline advertenties: Dinsdag 12.00 uur.

Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

|

5

actueel Politieberichten van maandag 17 t/m zondag 23 februari Den Hoorn Q:RQLQJLQEUDDN,QGH+RIYDQ'HOI VWUDDWLVWXVVHQ]RQGDJIHEUXDUL XXU HQ PDDQGDJ IHEUXDUL XXU LQJHEURNHQ LQ HHQ ZR QLQJ'HLQEUHNHUNZDPELQQHQYLD HHQUDDPDDQGHYRRU]LMGH'HEH ZRQHUVPLVVHQHHQ79HQKDQG WDVVHQ Q'LHIVWDO EURPVFRRWHU 2S KHW .R QLQJLQ-XOLDQDSOHLQLVRSPDDQGDJ IHEUXDUL WXVVHQ XXU HQ XXUHHQ]ZDUWHEURPVFRRWHU PHUN 3LDJLJLR & PHW KHW NHQWH NHQ'16JHVWROHQ Q'LHIVWDO NHQWHNHQSODWHQ 2S GH 7DQWKRINDGH]LMQWXVVHQZRHQVGDJ IHEUXDULXXUHQGRQGHUGDJ IHEUXDUL XXU NHQWHNHQ SODWHQJHVWROHQYDQHHQ9:/XSR .HQWHNHQ19%% Q'LHIVWDO XLW ZRQLQJ 2S ]RQGDJ IHEUXDULRPXXULVLQJHEURNHQ ELMHHQZRQLQJLQGH+RIYDQ'HOIW VWUDDW 'H GDGHU LV YLD HHQ NODS UDDPDDQGHDFKWHU]LMGHGHZRQLQJ ELQQHQJHJDDQ 9RRUDOVQRJ LV KHW QLHW EHNHQG RI HU JRHGHUHQ XLW GH ZRQLQJ]LMQZHJJHQRPHQ Q3RJLQJ LQEUDDN ZRQLQJ 2S GH 'LMNVKRRUQVHZHJ LV RS ]RQGDJ IHEUXDUL RP XXU JHSUREHHUG RPDDQGHDFKWHU]LMGHLQWHEUHNHQ 'H GDGHU JRRLGH HHQ WURWWRLUEDQG GRRU GH UXLW %XXUWSUHYHQWLH ZDV LQGHEXXUWHQKHHIWVDPHQPHWGH EXXUPDQQRJHHQRQGHU]RHNLQJH VWHOG +HODDV LV HU QLHPDQG PHHU DDQJHWURIIHQ Q6QHOKHLGVRYHUWUHGLQJHQ 2S GH $/HQ5]LMQRS]RQGDJIHEUX DULWXVVHQXXUHQXXUELM HHQ VQHOKHLGVFRQWUROH ULMEHZLM ]HQ LQJHYRUGHUG 'H EHVWXXUGHUV UHGHQ PHW HHQ VQHOKHLG YDQ UHV SHFWLHYHOLMNHQNPXXU Schipluiden Q%UDQG LQ ZRQLQJ 2S ]DWHUGDJ IHEUXDUL RP XXU EUDN EUDQG XLW RS KHW DGUHV 6FKLSSHUVKRI 2RU]DDN ZDV HHQ RPYDOOHQGH NDDUV RS HHQ RUJHO 'H JHKHOH ZRQLQJ JLQJ YHUORUHQ 2P XXU ZDV GH EUDQGZHHU GH VLWXDWLH PHHVWHU 2PZRQHQGHQ ]LMQ RQ GHUJHEUDFKWLQUHVWDXUDQW¶W0LGGHO SXQW Maasland Q9HUZDUGH YURXZ 2S GH $ OLHS RSGRQGHUGDJIHEUXDULRP XXU HHQ YURXZ LQ VFKLMQEDDU YHU ZDUGH WRHVWDQG =LM LV QD RQGHU ]RHN GRRU GH **' RYHUJHEUDFKW QDDU KHW 5HLQLHU GH *UDDI]LHNHQ KXLVLQ'HOIW 7LSJHVWROHQNHQWHNHQSODWHQNXQQHQ RQGHU DQGHUH JHEUXLNW ZRUGHQ ELM WDQNHQ ]RQGHU WH EHWDOHQ HQ DQGHUH FULPLQHOHKDQGHOLQJHQ'RHGXVDOWLMG DDQJLIWH

Huiskamergesprekken met verdieping (HQ JRHG GLHSJDDQG JHVSUHN NDQ YRRU PHQVHQ HQRUP ZDDUGHYRO ]LMQ )UHG/RXWHUELHGWLHGHUHHQGLHJUDDJ GHHOQHHPW DDQ JHVSUHNNHQ ZDDULQ YHUGLHSLQJ EHZXVWZRUGLQJ HQ SHU VRRQOLMNH RQWZLNNHOLQJ FHQWUDDO VWDDQ GH PRJHOLMNKHLG RP LQ GH]H ¶YHUGLHSHQGH KXLVNDPHUJHVSUHNNHQ· WH SDUWLFLSHUHQ 'H JHVSUHNNHQ ]LMQ JHEDVHHUGRSYLMIKRRIGWKHPD·V=RUJ JRHGYRRUMH]HOI*HQLHWYDQKHWOHYHQ :HUN DDQ MH YHUPRJHQ %HWURNNHQ ELMGHZHUHOGHQ,QQHUOLMNHYUHGH'H JHVSUHNNHQ PHW SHU NHHU PD[LPDDO YLHUSHUVRQHQYLQGHQSODDWVLQKDUWMH 0DDVODQG QDELM GH 2XGH .HUN HHQ PRRLH DXWKHQWLHNH ORFDWLH GXV %HO PHWYRRUPHHULQIRUPD WLH RI RP MH PHWHHQ DDQ WH PHOGHQ 'HHOQDPHLVXLWHUDDUGJUDWLV

Kroon verwerpt onteigeningsprocedure Het gemeentebestuur van MiddenDelfland is door de Kroon terechtgewezen. Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad ten onrechte voorgehouden middels een raadsbesluit een omstreden perceeltje grond van 133 vierkante meter in de Foppenpolder te Maasland te kunnen onteigenen. De Kroon heeft de onteigening afgewezen. “Wij zijn van oordeel dat de door de verzoeker aangevoerde grondslag voor onteigening niet toepasbaar is.” door Simon van Zuilen 'H IUDFWLHV YDQ &'$ 2*3 99' HQ 3YG$ VWHXQGHQ KHW RQWHLJHQLQJV YRRUVWHO $OOHHQ 0LMQ 3DUWLM ]DJ HU JHHQ EURRG LQ KHWJHHQ ]LM PLGGHOV GHXLWVSUDDNYDQGH.URRQMXLVWKHHIW LQJHVFKDW ´:LM KHEEHQ VWHHGV JH ]HJGµ VWHOW IUDFWLHYRRU]LWWHU HQ OLMVW WUHNNHU(G5RHOLQJ´GDWGHJHPHHQWH JHHQ SDUWLM KDG PRHWHQ NLH]HQ RP HLJHQDDU :XEEHQ ZLOOHQV HQ ZH WHQV GZDUV WH ]LWWHQ 'RRU GLW ZHO WH GRHQEHQDGHHOMHGHHQHEXUJHUWHQ RS]LFKWHYDQGHDQGHUH(HQJHUHFK WHOLMNH ]DDN PRHW MH RYHU ODWHQ DDQ GH UHFKWHU LQ GLW JHYDO ]HOIV DDQ GH .URRQµ Vlietvilla 'H.URRQKHHIWGHGRRUGHJHPHHQWH RSJHOHJGHRQWHLJHQLQJYDQGHVWURRN JURQG YDQ /LHUHQDDU 9LNWRU :XEEHQ YHUZRUSHQ 'HVRQGDQNV KHHIW :XE EHQ DDQJHNRQGLJG GDW GH ERXZZHU

Ed Roeling had het goed ingeschat dat de gemeentelijke onteigening zou worden afgewezen. NHQ RS ]LMQ JURQG QLHW DIJHEURNHQ KRHYHQ WH ZRUGHQ 'H .URRQ PHOGW GH]HWRH]HJJLQJRRNLQKDDUDIZLM]LQJ 7RHQ HU LQ GRRU RQWZLNNHOLQJV EHGULMI :DUQDDU ]HV ULDQWH YOLHWYLOOD·V ]LMQ JHERXZG LV GDDUELM HHQ VWURRN JURQG YDQ :XEEHQ JHEUXLNW 'DDURS ]LMQ JHGHHOWHQ YDQ WZHH YLOOD·V HHQ VFKXXUHQHHQWURWWRLUYHUUH]HQ

Kerken Midden Delfland PROTESTANTSE GEMEENTE MAASLAND I.W. Zondag 2 maart 1LHXZH .HUN XXU GV . -RQ NHUNLQGHUNHUN MHXJGNHUN 1LHXZH .HUN XXU GV . -RQ NHU PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION PAROCHIEKERN MAASLAND H. MARIA MAGDALENA Zondag 2 maart XXU (XFKDULVWLHYLHULQJ PPY /HW·V6LQJ7RJHWKHU 9RRUJDQJHUV0JU+XJRYDQ6WHHNH OHQEXUJHQ3DVWRU%%ROPHU Woensdag 5 maart XXU$VZRHQVGDJ (XFKDULVWLHYLHULQJPPY 6W&DHFLOLD 9RRUJDQJHU3DVWRU%%ROPHU PROTESTANTSE GEMEENTE SCHIPLUIDEN Zondag 2 maart XXU 'V('LEEHWVYDQGHU5RHVW XXU3UDLVHELMHHQNRPVW

PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION PAROCHIEKERN SCHIPLUIDEN, H. JACOBUS DE MEERDERE Zondag 2 maart Gezinsviering/carnavalsviering XXU:RRUGHQ &RPPXQLHYLHULQJ 9RRUJDQJHU SDVWRU 3 0DQWHODHUV PPYGH1RWHQNUDNHU

:XEEHQKHHIWYODNELMGHRPVWUHGHQ VWURRN JURQG QRJ HHQ JURWHUH NDYHO 2RN KLHURYHU OLJW KLM DO MDUHQ PHW GH JHPHHQWH HHUVW PHW 0DDVODQG HQ YHUYROJHQV PHW 0LGGHQ'HOIODQG LQ GH FOLQFK RPGDW KLM GDDU JHHQ ZR QLQJPDJERXZHQ+HWEHVWHPPLQJV SODQ ODDW GDW QLHW WRH (U PDJ DOOHHQ ZRUGHQ JHERXZG DOV KHW EHVWHP PLQJVSODQZRUGWDDQSDVW

Schrijvende lezers

Laatste warenhuis verdwenen +HWODDWVWHZDUHQKXLVLQKHWFHQWUXP YDQ'HQ+RRUQLVYHUGZHQHQ9LMIHQ WZLQWLJ MDDU JHOHGHQ ZDV 'HQ +RRUQ HHQ HFKW WXLQGHUVGRUS PHW RYHUDO ZDUHQKXL]HQ YRRU NRPNRPPHUV WRPDWHQ HQ EORHPHQ $OOHV LV QX LQ KHWFHQWUXPYHUGZHQHQHQHU]LMQRI ZRUGHQ RYHUDO KXL]HQ JHERXZG 1X ZRUGWHUDOOHHQQRJJHNZHHNWDDQGH

:RXGVHZHJ YRRUELMGH$ HQLQGH :RXGVH GURRJPDNHULM +HW ODDWVWH ZDUHQKXLVDDQGH+RRUQVHNDGHLVQX RRNYHUGZHQHQHQZRUGWGLHWXLQQX RRNERXZWHUUHLQYRRUKXL]HQ +HUPDQYDQGHU.UDDQ 'HQ+RRUQ

PROTESTANTSE GEMEENTE ‘T WOUDT - DEN HOORN Zondag 2 maart XXU:RXGWVHNHUN 'V/GHQ%UHHMHQ'HOIW XXU'H5LMVWXLQ 0Z'V%+YG:HJ'HQ+RRUQ PAROCHIEKERN DEN HOORN, ST. ANTONIUS EN ST. CORNELIUS Zaterdag 1 maart XXU(XFKDULVWLHYLHULQJPHW 1HGHUODQGVHOLHGHUHQ 9RRUJDQJHUSDVWRU'9HUEDNHO Zondag 2 maart XXU (XFKDULVWLHYLHULQJ PHW ]DQJYDQKHWPDQQHQNRRU 9RRUJDQJHUSDVWRU:YG(QGH XXU7DL]HYLHULQJ PHGLWDWLH]DQJGLHQVWLQGHNHUN 9RRUJDQJHUSDVWRU-/DPEUHFKWV

Bijeenkomst ‘anders besturen’ 'H 2*3 0LGGHQ'HOIODQG RUJDQL VHHUWHHQELMHHQNRPVWPHWKHWWKHPD ¶%XUJHU FHQWUDDO RUJDQLVDWLHV YLWDDO· HQ DQGHUH YRUPHQ YDQ EHVWXUHQ 'H ELMHHQNRPVW ZRUGW JHKRXGHQ RS PDDUW LQ KHW RXGH JHPHHQWHKXLV LQ 0DDVODQG HQ YDQJW DDQ RP XXU 7LMGHQV GH]H DYRQG LQIRUPHUHQ (VWKHU 0RRUV HQ *HUW YDQ %HHN YDQ GH JHPHHQWH 2VV RQV RYHU KRH GLH JHPHHQWHZHUNWDDQHIIHFWLHIEHVWXXU HQHHQ¶OHDQ·JHPHHQWHOLMNDSSDUDDW 2VV LV HHQ VSUDDNPDNHQG YRRUEHHOG YDQPRGHUQ 6/,0 ORNDDOEHVWXXUJH ULFKWRSEXUJHUV 1LHN.QDDSNDQGLGDDWYRRU2*30LG

Gezichtsverlies 'HYHUZHUSLQJGRRUGH.URRQLVNZD OLMNYRRUGHJHPHHQWHPHHUYRRUKHW JH]LFKWVYHUOLHVGDQYRRUGHJHYROJHQ 'H ERXZZHUNHQ NXQQHQ LPPHUV EOLMYHQ VWDDQ :XEEHQ HQ ]LMQ ]RRQ 6MRHUG ]LMQ EOLM GDW GH .URRQ GH JH PHHQWHLQKHWRQJHOLMNKHHIWJHVWHOG ,QKRHYHUUH]LM]LFKRSGH]HXLWVSUDDN EHURHSHQ PRHW ZRUGHQ DIJHZDFKW

Foto Roger van der Kraan

GHQ'HOIODQGXLW'HQ+RRUQOLFKWWRH KRH2*3GHEHZRQHUVEHGULMYHQHQ RUJDQLVDWLHV YDQ 0LGGHQ'HOIODQG GH NRPHQGHYLHUMDDUFHQWUDDOZLO]HWWHQ 0HWGHRSPDDUWDDQZH]LJHYHUHQL JLQJHQHQRUJDQLVDWLHVYHU]DPHOW2*3 YHUYROJHQVYRRUVWHOOHQRYHUHHQJRH GH UROYHUGHOLQJ WXVVHQ JHPHHQWH HQ YHUHQLJLQJHQPHWKHWGRHORPVDPHQ GHEXUJHUFHQWUDDOWHVWHOOHQ2*3ZLO UXLPWHJHYHQDDQGHHQHUJLHHQFUHD WLYLWHLWGLHHUOHYHQELMGHLQZRQHUVRU JDQLVDWLHVHQEHGULMYHQ 0HHU LQIRUPDWLH ZZZRJSPGQO RI IDFHERRNSDJLQD2JS0LGGHQ'HOIODQG

Het laatste warenhuis aan de Hoornsekade is verdwenen.

Foto: H. van der Kraan


6

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

LVHUYRRULHGHUHHQ

,Q DO GLH ]DNHQ KHHIW KHW &'$ HHQ EHODQJULMNH URO JHVSHHOG HQ RRN GH NRPHQGHMDUHQNXQWXRSRQVUHNHQHQ'DWZLOQLHW]HJJHQGDWZHWHYUHGHQ DFKWHURYHU OHXQHQ ZDQW HU ]LMQ DOWLMG ]DNHQ GLH DDQGDFKW YUDJHQ ]DNHQ GLHEHWHUNXQQHQ+HWYHUVWHUNHQYDQGHFRPPXQLFDWLHPHWRQ]HLQZRQHUV HQ GH EHWURNNHQKHLG ELM KHW EHOHLG LV GDDU HHQ JRHG YRRUEHHOG YDQ :H ZHUNHQGDDUKDUGDDQ

+HW &'$ LV HU YRRU LHGHUHHQ KHW &'$ LV HU YRRU DOOH RQGHUZHUSHQ +HW&'$LVHUYRRULHGHUHHQ'DWNORSWPDDUYRRUGHNRPHQGHMDUHQ JDDQZHGDDUWRFKHHQDFFHQWLQOHJJHQ'HNRPHQGHMDUHQZRUGHQYRRU YHHOPHQVHQEHSDOHQGRI]HYROZDDUGLJPHHNXQQHQEOLMYHQGRHQPHWGH VDPHQOHYLQJ1LHWLHGHUHHQLVLQVWDDWRP]HOIVWDQGLJPHHWHEOLMYHQGRHQ RPGHHOWHNXQQHQQHPHQDDQVSRUWHQFXOWXXURPHHQFRPSXWHUDDQWH NXQQHQVFKDIIHQYRRUGHVFKRROJDDQGHNLQGHUHQRP]HOIVWDQGLJWHEOLMYHQ 9HUDQWZRRUGHOLMNKHLGGUDJHQEHWHNHQWYRRUKHW&'$RRNKHWXLW]HWWHQYDQ IXQFWLRQHUHQ 1DDVW DOOH DQGHUH RQGHUZHUSHQ ]XOOHQ ZH DDQ GH]H JURHS HHQGXLGHOLMNHNRHUVHQKHWPDNHQYDQKHOGHUHNHX]HVKHWEHWHNHQWRRN GHNRPHQGHMDUHQH[WUDDDQGDFKWJHYHQ'DWLVQLHWDOOHHQLQKHWEHODQJ GDWZHQLHWZHJORSHQYRRUODVWLJHGLVFXVVLHVHQNULWLHN:LMVWDDQYRRUHHQ YDQGH]HPHQVHQGDWLVRRNYDQEHODQJYRRUHHQGXXU]DPHWRHNRPVWYDQ RQ]HKHOHJHPHHQVFKDS GXXU]DDPHQEHWURXZEDDUEHOHLGPHWRRJYRRUGHWRHNRPVWYDQRQ]H JHPHHQWHHQYDQGHLQZRQHUV GLHLQRQ]HJHPHHQWHVSHOHQ'DWLVRRNEHJULMSHOLMNDOVMHDO]RODQJYHU DQWZRRUGHOLMNKHLGGUDDJWYRRURQ]HJHPHHQWH+HWEHVWXUHQYDQHHQJH PHHQWHLVQLHWDOWLMGJHPDNNHOLMN(HQEUHGHRULsQWDWLHHHQUXLPHHUYDULQJ HQ³ZRUWHOV´LQGHVDPHQOHYLQJKHOSHQRQVGDDUELM

(ULVGHDIJHORSHQMDUHQYHHOJHUHDOLVHHUGLQ0LGGHQ'HOÃ&#x20AC;DQG Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

ZRQLQJERXZSURMHFWHQORSHQRQGDQNVGHFULVLVLQGHERXZELMRQVQRJ GRRU GHYRRU]LHQLQJHQYRRUVSRUWHQDQGHUHYHUHQLJLQJHQ]LMQJRHGYHU ]RUJGHQZDDUSUREOHPHQ]LMQKHEEHQZH¿QDQFLsOHVWHXQWRHJH]HJG GHKXLVYHVWLQJYDQGHVFKROHQLVJRHGRSRUGHHQZLMEOLMYHQH[WUD LQYHVWHUHQLQKHWORNDDORQGHUZLMVEHOHLG HULVUXLPWHRPWHRQGHUQHPHQHQLQEHVWHPPLQJVSODQQHQLV PDDWZHUNJHOHYHUG HULVYHHODDQGDFKWYRRUGH]RUJYRRUPHQVHQGLHKHWDOOHHQQLHW UHGGHQHQGH]RUJYRRU]LHQLQJHQLQGHGRUSHQ]LMQRSRUGHRIZRUGHQ RSNRUWHWHUPLMQJHUHDOLVHHUG GHYHOHYULMZLOOLJHUVLQGH]RUJHQELMGHYHUHQLJLQJHQHQLQVWHOOLQJHQ ZRUGHQRQGHUVWHXQG HULVJHwQYHVWHHUGLQKHWODQGVFKDSHQGHRQGHUQHPHUVGLHGDDULQ DFWLHI]LMQ RQ]HJHPHHQWHLVHHQ³YHLOLJH´HQFODYHLQHHQRPJHYLQJPHWYHHO FULPLQDOLWHLWGDQN]LMHHQJRHGHVDPHQZHUNLQJWXVVHQJHPHHQWH SROLWLHHQEXXUWSUHYHQWLH RQGDQNVDOGLHLQYHVWHULQJHQVWDDWGHJHPHHQWHHU¿QDQFLHHOJRHG YRRU

v.d. Voort B.V. NP 

5HQDXOW7ZLQJR1LJKW 'D\

NP 

2SHO&RUVD%XVLQHVV'UV

NP 

0HUFHGHV$GUV%OXH(II

NP 

9:3ROR%OXHPRWLRQGUV'LHVHO

NP 

3HXJHRW8UEDQ0RYH

NP 

3HXJHRW;6

NP 

9:3DVVDW7)6L&RPEL

NP 

&LWURHQ&&RPEL%XVLQHVV

NP 

)LDW/RXQJH

NP 

5HQDXOW/DJXQD(VWDWH9,QLWLDOHDXWRP NP 2SHO&RUVD(GLWLRQ

NP 

2SHO=DILUD97HPSWDWLRQ

NP 

2SHO7LJUD9&DEULR6SRUW

NP 

3HXJHRW9

NP 

7R\RWD+LDFH&RPIRUW$LUFR

NP 

0D]GD

NP 

7R\RWD&RUROOD9HUVR9

NP 

2SHO$VWUD1MR\GUV

NP 

)LDW3XQWR

NP 

'DHZRR7DFXPD6(

NP 

7R\RWD$YHQVLV/LQHD7HUUD

NP 

1LVVDQ$OPHUD9

NP 

)RUG(VFRUW&DEULR

NP 

$XGL$9

NP 

Het Ambacht 7, Maasland Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl

&'$RUJDQLVHHUWYHUNLH]LQJVGHEDWWHQ &'$0LGGHQ'HOÃ&#x20AC;DQGQRGLJWXXLWYRRU KHWYHUNLH]LQJVGHEDWLQXZHLJHQGRUS 6WDDQGH]HGDWDDOLQXZDJHQGD" Â&#x2021; 0DDQGDJPDDUWXXULQKHW7UHISXQWLQ0DDV ODQGRQGHUOHLGLQJYDQ0DUMDYDQ%LMVWHUYHOGW Â&#x2021; 'LQVGDJPDDUWXXULQGH'RUSVKRHYHLQ6FKLS OXLGHQLQVDPHQZHUNLQJPHW/72'HOÃ&#x20AC;DQGV*URHQ Â&#x2021; :RHQVGDJPDDUWXXULQGH+RRUQEORHPLQ'HQ +RRUQRQGHUOHLGLQJYDQ0DUMDYDQ%LMVWHUYHOGW $DQPHOGHQKRHIWQLHWPDDUNRPRSWLMGZDQWYRO YRO

Wondermiddel pijlrogolie is terug!

AUTOBEDRIJF )RUG.D7LWDQLXP

6WHPPDDUWRSKHW&'$HQ]RUJGDWZHHURRN GHNRPHQGHMDUHQYRRULHGHUHHQNXQQHQ]LMQ

Y

Restauratie en reparatie van meubelen Y

Autostoelen, booten caravankussens Y

Klassieke en moderne meubelen STOFFEERATELIER ALBERT VAN DER PUTTEN Leemidden 60, De Lier, 06-11163483 www.stofferen.info

:LOWXJRXGRI ]LOYHUYHUNRSHQ" &KULVYDQ:DHVLVQDDVWDQWLTXDLU HQMXZHOLHURRNJHGLSORPHHUGWD[DWHXU 9RRUXZJRXGHQ]LOYHUELHGW&KULVYDQ:DHV RSEDVLVYDQHHQYDNNXQGLJHWD[DWLHHHQ JRHGHSULMV

-XZHOLHU$QWLTXDLU

8ZYHUWURXZHQZDDUG

De oeroude Hollandse pijlrogolie werd vroeger o.a. ingezet tegen eczeem, reuma, gewrichtsklachten en brandwonden. De pijlrog werd door overbevissing in de Noordzee bedreigd en daardoor beschermd verklaard. Gelukkig mag deze vissoort in de Caribbean wel duurzaam gevangen worden. Daarom brengt de firma Eczoil de pijlrogolie opnieuw op de markt o.a. als voedingssupplement met een verhoogd gehalte aan vitamines en aan omega 3 en omega 6 vetzuren. Het veelzijdige, weerstand verhogende natuurproduct wordt volgens een ambachtelijk en traditioneel proces gezuiverd. Het is voor veel mensen een redmiddel. Een greep uit de reacties: *Na 40 jaar eindelijk van mijn eczeem af *Mijn huid is weer heel *Geen pijn meer *Mijn kind slaapt na 8 maanden eindelijk weer door Pijlrogolie is verkrijgbaar bij Dio Vitaal in Den Hoorn.

DROGISTERIJ | PARFUMERIE Dijkshoornseweg 6

Keenenburgweg 4

Nieuw bij D.I.O. Vitaal: Super Raw Food Superfoods zijn smakelijk en je krijgt alle nodige voedingsstoffen binnen. Raw Food betekent dat de voeding niet genetisch gemanipuleerd is, onbewerkt en niet boven een bepaalde temperatuur gekookt. Het leven blijft zo in de voeding! Superfoods zijn zowel voedingsmiddel als gezondheidsproduct, ze bevatten elementen van beide. Het is goed om daar zorgvuldig mee om te gaan. Waarom kun je een dagelijkse portie superfood gebruiken? Hoe ga je op de juiste manier om met superfoods in je eetpatroon? Vind je het interessant om (nog) meer te weten te komen over superfoods en de effecten ervan? Zaterdag 15 maart is van 11.00 tot 16.00 uur natuurgeneeskundige Marion Vreugdenhil aanwezig in de winkel om advies over superfoods te geven. Welkom!

Aanbieding: Chia zaden 500 + 50 gram gratis, van 12,95 voor 10,95!

woensdag t/m vrijdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur zaterdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 2685 BV Poeldijk Telefoon 0174 44 46 35

info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

DROGISTERIJ | PARFUMERIE Dijkshoornseweg 6

Keenenburgweg 4

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

|

7

uit

6WLFKWLQJ:HO]LMQ0LGGHQ'HOIODQG /RFDWLH'HQ+RRUQ 'LHQVWHQFHQWUXP.LFNHUWKRHN 3ULQV:LOOHP$OH[DQGHUKRI -0'HQ+RRUQ UGXLMQGDP#VZPGQO

/RFDWLH0DDVODQG 6LQJHOKRI +RIVLQJHO $/0DDVODQG HYDQDGULFKHP#VZPGQO

6WLFKWLQJ:HO]LMQ4PKKLU+LSMSHUK /RFDWLH6FKLSOXLGHQ 'LHQVWHQFHQWUXP.RUSHUVKRHN :LQGUHFKW -$6FKLSOXLGHQ UGXLMQGDP#VZPGQO

Zangvereniging Vivace 40 jaar

Activiteiten maart 2014 6WLFKWLQJ:HO]LMQ0LGGHQ'HOIODQG 6:0' RQGHUVWHXQWRXGHUHQHQPHQVHQ PHWHHQIXQFWLHEHSHUNLQJ]RGDW]LM]RODQJPRJHOLMN]HOIVWDQGLJNXQQHQ EOLMYHQ(ÒQYDQGHWDNHQLVKHWRUJDQLVHUHQHQFRŌUGLQHUHQYDQDFWLYLWHLWHQ ,QGHNRPHQGHZHNHQNXQWXPHHGRHQDDQGLYHUVHH[WUDDFWLYLWHLWHQ 9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWPHGHZHUNHUVYDQGH ORFDWLHV 3VJH[PL+LU/VVYU2PJRLY[OVLR 'RQGHUGDJPDDUWNHUNYLHULQJXXU :RHQVGDJPDDUWJH]DPHQOLMNHPDDOWLMGXXU :RHQVGDJPDDUW.%2PLGGDJDDQYDQJXXU :RHQVGDJPDDUWVWHPEXUHDXYRRU*HPHHQWHUDDGYHUNLH]LQJHQ :RHQVGDJPDDUWELMHHQNRPVWYHWHUDQHQDDQYDQJXXU 3VJH[PL:JOPWS\PKLU2VYWLYZOVLR :RHQVGDJPDDUWELQJRXXU :RHQVGDJPDDUWNDDUWHQXXU :RHQVGDJPDDUWPRGHSUHVHQWDWLH0DTX\0RGHDDQYDQJXXU :RHQVGDJPDDUWVWHPEXUHDXYRRUJHPHHQWHUDDGYHUNLH]LQJHQ :RHQVGDJPDDUWNRIILHRFKWHQG VSHOOHWMHVRFKWHQG DDQYDQJXXU :RHQVGDJPDDUWYHUNRRSVFKRHQHQHQOLQJHULHWRWXXU 9ULMGDJPDDUW*H]DPHQOLMNHPDDOWLMGXXU 3VJH[PL4HHZSHUK:PUNLSOVM 'LQVGDJPDDUWELQJRXXU :RHQVGDJPDDUW0HLMVVHQ0RGHXXU 9ULMGDJPDDUW7RQHHOJURHS0DDVODQGXXU =RQGDJPDDUW]RQGDJPLGGDJLQORRSXXU 'LQVGDJPDDUWLQIRUPDWLHPDUNWXXU :RHQVGDJPDDUWWKHPDGLQHUXXU 'LQVGDJPDDUW6SHOOHWMHVDYRQGXXU :RHQVGDJPDDUW7DSVFKRHQHQXXU :RHQVGDJPDDUW)LOPDYRQGXXU

,SSLU]HU(KYPJOLTSVJH[PL4HHZSHUK

Vivace zingt al 40 jaar het hoogste lied “We zijn ontstaan uit een jong kerkkoor maar nu is de Dorpskerk onze oefenruimte en de Grote Kerk in Delft van tijd tot tijd onze concertzaal,” zegt één van de jubilarissen van Zangvereniging Vivace. De dirigent en een aantal leden is de vereniging de vier decennia van de bestaansgeschiedenis trouw gebleven. door Gemma van Winden-Tetteroo +HW LV HHQ DFWLHYH YHUHQLJLQJ RQGHU OHLGLQJ YDQ .RRV YDQ %HXUGHQ 7HU JHOHJHQKHLG YDQ KHW MXELOHXP ZRUGW

Foto: GvW-T

HU RS GH MDDUYHUJDGHULQJ HYHQ WHUXJ JHEOLNW ´(U LV YHHO JHEHXUGµ ]HJW +DQV YDQ 'LMN ´VOREEHUWUXLHQ PDDN WHQ SODDWV YRRU LGHQWLHNH NOHGLQJ HU ZHUG FRQWULEXWLH LQJHVWHOG HQ HU ZD UHQ DOOHUOHL DFWLYLWHLWHQ QDDVW GH UH SHWLWLHDYRQGHQ 1DWXXUOLMN VWDDQ KHW ]DQJSOH]LHU HQ GH PRRLH PX]LHNXLW YRHULQJHQFHQWUDDO3UDFKWLJHZHUNHQ DOV¶'LGRDQG$HQHDV·GH-RKDQQHVRI 0DWWKHV 3DVVLRQ ¶'LH -DKUHV]HLWHQ· HQYHOHDQGHUHZRUGHQJHUHDOLVHHUG DO RI QLHW LQ VDPHQZHUNLQJ PHW DQ GHUH NRUHQ HQ RUNHVWHQ 'DDUQDDVW JLQJPHQLMYHULJHQYRRUDOFUHDWLHIRS

Swinging Oldies zijn lekker bezig

Zorg- en Welzijnsmarkt

)VVKZJOHWWLUKPLUZ[ 2XGHUHQRIPHQVHQPHWHHQIXQFWLHEHSHUNLQJGLHWLMGHOLMNQLHWLQVWDDW]LMQ ]HOIVWDQGLJERRGVFKDSSHQWHGRHQNXQQHQHHQEHURHSGRHQRSGHERRG VFKDSSHQGLHQVW(HQYULMZLOOLJHUEHJHOHLGWGHFOLÕQWQDDUHQLQHHQZLQNHORI JDDWRSYHU]RHNYDQGHFOLÕQWGHERRGVFKDSSHQGRHQ]RQGHUGDWGHFOLÕQW KLHUELMDDQZH]LJLV )LNLSLPKPUNaPLRLUO\PZILaVLR 2XGHUHQRIPHQVHQPHWHHQIXQFWLHEHSHUNLQJGLHJHHQEHURHSNXQQHQ GRHQRSHHQPDQWHO]RUJHURILHPDQGXLWKHWVRFLDOHQHWZHUNNXQQHQHHQ EHURHSGRHQRSHHQYULMZLOOLJHUYRRUEHJHOHLGLQJQDDUHQEHJHOHLGLQJELQ QHQHHQ]LHNHQKXLV 7KXLVDGPLQLVWUDWLH +HWELMKRXGHQYDQGHSHUVRRQOLMNHILQDQFLÕOHDGPLQLVWUDWLHNDQHHQKHOH NOXV]LMQ9RUPWKHWELMKRXGHQYDQGHDGPLQLVWUDWLHHHQSUREOHHPYRRUX GDQNXQWXHHQEHURHSGRHQRSGHGLHQVW7KXLVDGPLQLVWUDWLH'HVNXQGLJH YULMZLOOLJHUVYDQ6:0'NXQQHQXKHOSHQELMKHWRSRUGHEUHQJHQHQRIKHW ELMKRXGHQYDQXZILQDQFLÕOHDGPLQLVWUDWLH 6\KLYLUHK]PZL\Y %LMGHRXGHUHQDGYLVHXU0DULÕW%DUHQGVHNXQWXWHUHFKWPHWDOOHYUDJHQGLH KRUHQELMKHWRXGHUZRUGHQ%LMYRRUEHHOGRYHUKXLVKRXGHOLMNHKXOSKHWDDQ YUDJHQYDQLQGLFDWLHVYRRU]RUJPDDOWLMGHQDDQKXLVDFWLYLWHLWHQHHQ]DDP KHLGDDQSDVVLQJHQLQGHZRQLQJHQILQDQFLÕQ8NXQWKDDUEHOOHQRSò 0DULÕWZHUNWRSGLQVGDJZRHQVGDJHQGRQGHUGDJ=LMNDQELMX RSKXLVEH]RHNNRPHQRIXPDDNWHHQDIVSUDDNRSÒÒQYDQRQ]HORFDWLHV :[L\UW\U[4HU[LSaVYN 6WHXQSXQW0DQWHO]RUJELHGWRSYHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQRQGHUVWHXQLQJDDQ PDQWHO]RUJHUV6XVDQQH-DQVVHQLVFRQVXOHQWELMKHW6WHXQSXQW0DQWHO]RUJ 0DQWHO]RUJHUVNXQQHQELMKDDUWHUHFKWYRRUHHQSHUVRRQOLMNJHVSUHNLQIRU PDWLHHQDGYLHVFXUVXVVHQRQWPRHWLQJVELMHHQNRPVWHQHQYHUYDQJHQGH ]RUJ :LY]PJLW\U[=YPQ^PSSPNLYZ^LYR +HW6HUYLFHSXQW9ULMZLOOLJHUVZHUNRQGHUVWHXQWYULMZLOOLJHUVYULMZLOOLJHUVRUJD QLVDWLHVHQPDDWVFKDSSHOLMNHVWDJHVLQIRUPHHUWXRYHUPRJHOLMNKHGHQYRRU YULMZLOOLJHUVZHUNELHGWFXUVXVVHQDDQRUJDQLVDWLHVYDFDWXUHEDQNHQZLO YUDDJEDDN]LMQ&RŌUGLQDWRUYDQKHW6HUYLFHSXQWLV$QQHWWHGHQ2XGHQ=LM ZHUNWRSPDDQGDJGLQVGDJHQYULMGDJHQLVWHOHIRQLVFKEHUHLNEDDURSò ò 4HHS[PQKLUHHUO\PZ (U]LMQGLYHUVHEHGULMYHQGLHPDDOWLMGHQDDQKXLVEH]RUJHQLQ0LGGHQ 'HOIODQG 8NXQWZDUPHPDDOWLMGHQDDQKXLVEH]RUJGNULMJHQGRRU$SHWLWR'DDUQDDVW NXQWXNRHOYHUVHPDDOWLMGHQDDQKXLVEH]RUJGNULMJHQYDQ3LHWHUâV 0DDOWLMGVHUYLFH ,QIRUPDWLHLVYHUNULMJEDDUELMGHPHGHZHUNHUVYDQ6:0'

Wekelijks worden nieuwe dansen aangeleerd. 7KH6ZLQJLQJ2OGLHVLVHHQGDQVFOXE YRRU SOXVVHUV :HNHOLMNV ZRUGHQ QLHXZH GDQVHQ DDQJHOHHUG $IJHOR SHQOHVDYRQGLVEHJRQQHQPHWGHED VLVYDQGHUXPEDYRRUGHHHUVWHJURHS HQ HHQ OHXNH YDULDWLH LQ GH (QJHOVH :DOV GH KHVLWDWLRQ ,Q GH WZHHGH JURHSZHUGGHVORZIR[WURWKHUKDDOG HQGH]HJURHSNUHHJRRNHHQQLHXZH YDULDWLH XLWJHOHJG GH IDODZD\ 'H 3DVR'REOHLVYHUGHUXLWJHZHUNW SOXVVHUVGLHRRNEDOOURRPHQODWLQ

Foto: PR

ZLOOHQGDQVHQ]LMQYDQKDUWHZHONRP RS GH HHUVWYROJHQGH OHV HQ GDQV DYRQG'DWLVRSIHEUXDUL'HOHHI WLMGLVYDQDIYLMIWLJMDDU7KH6ZLQJLQJ 2OGLHVGDQVHQLQ'H9OLHWDDQGH3& +RRIWODDQWH0DDVVOXLV'H]DDOLVYULM GDJDYRQG YDQDI XXU JHRSHQG :LOWXPHHULQIRUPDWLHQHHPWXGDQ FRQWDFWRSPHW0Z-5LMNHQV6WRUP YLD HPDLO MULMNHQVVWRUP#JPDLOFRP .LMN RRN RS GH ZHEVLWH ZZZGDQV FOXEWKHVZLQJLQJROGLHVQO

Themadiner in Singelhof 6WLFKWLQJ:HO]LMQ0LGGHQ'HOIODQGRU JDQLVHHUW PDDQGHOLMNV YRRU VHQLRUHQ YDQDI MDDU HHQ WKHPDGLQHU LQ KHW UHVWDXUDQWYDQ6LQJHOKRILQ0DDVODQG :RHQVGDJ PDDUW LV KHW WKHPD ´/HQWHNULHEHOVµ 'H]H NHHU LV HU HHQ H[WUDDWMHRQGHUGHJDVWHQLQKHWUHV WDXUDQW ZRUGW HHQ OHXN /HQWHSDNNHW YHUORRW1HHPGXVJHUXVWRRNLHPDQG PHHGDQNXQWXZHHUHHQVILMQELMSUD WHQHQVDPHQHWHQLVJH]HOOLJ 2SKHWPHQXVWDDWYRRUDIHHQJHXULJ OHQWHERVXLWMHVVRHSMH HQ HHQ UXQG YOHHVVDODGH PHW JDUQLWXXU +RRIG JHUHFKW LV 3HQQH PHW .LSNHUULH HQ DQDQDV YRRUMDDUVJURHQWHQ HQ IULVVH DSSHOFRPSRWH RI JHVWRRIGH ]DOPILOHW PHW +ROODQGDLVHVDXV NULHODDUGDS SHOWMHVPHWWXLQNUXLGHQZRUWHOWMHVHQ

]RHN QDDU LQNRPVWHQ HQ VSRQVRUV (HUGHUH MXELOHD ZHUGHQ XLWEXQGLJ JHYLHUG HQ KHW OHGHQDDQWDO ZLVVHOGH WRWGDW HU HHQ YDVWH NHUQ YDQ ]R·Q OHGHQRYHUEOLMIW´:HKHEEHQPDQ QHQHQGDWLVEHVWYHHOYRRUHHQNRRU PDDU ZH NXQQHQ DOWLMG QRJ WHQRUHQ JHEUXLNHQµPHOGW.RRV(UZRUGWPR PHQWHHO GUXN JHUHSHWHHUG YRRU KHW MXELOHXPFRQFHUW ¶0DULD 9HVSHUV· YDQ &ODXGLR0RQWHYHUGLRSPHLDVLQ GH 0DULD YDQ -HVVHNHUN 9RRU PHHU LQIRZZZ]DQJYHUHQLJLQJYLYDFHQO

SHXOWMHV$OVGHVVHUWZRUGWHHQDDUG EHLHQEDYDURLVH PHW YHUVH DDUGEHLHQ HQVODJURRPJHVHUYHHUG'LWDOOHVYHU JH]HOGYDQHHQGUDQNMHHQHHQNRSMH NRIILHRIWKHHPpWERQERQ 'HSULMVYRRUGH]HGLQHUVLVĄSHU SHUVRRQ.LQGHUHQWRWMDDUĄ8 EHQW YDQ KDUWH ZHONRP YDQDI XXU LQ GH JURWH ]DDO YDQ 6LQJHOKRI $DQPHOGHQ LV QRRG]DNHOLMN HQ NDQ WRW XLWHUOLMNYULMGDJPDDUWLQYHUEDQG PHWGHLQNRRS $DQPHOGVWURRNMHV ]LMQ WH YLQGHQ RS KHW LQIRUPDWLH UHN YyyU KHW NDQWRRU YDQ6:0'+RIVLQJHOLQ6LQJHOKRI 8NXQWXZDDQPHOGLQJRRNSHU(PDLO GRRUJHYHQ HYDQDGULFKHP#VZPG QO RI YLD KHW WHOHIRRQQXPPHU YDQ 6:0'

'LQVGDJ PDDUW NXQW YDQ WRW XXU NHQQLVPDNHQ PHW GH GL YHUVH]RUJHQZHO]LMQVGLHQVWHQLQGH 6LQJHOKRILQ0DDVODQG 9DQWPPDDUWLVKHWLQ1HGHU ODQG ´GH ZHHN YDQ ]RUJ HQ ZHO]LMQµ =RUJ HQ ZHO]LMQVLQVWHOOLQJHQ ]HWWHQ GDQKXQGHXUHQRSHQRPKHWSXEOLHN NHQQLV WH ODWHQ PDNHQ PHW KHW ZHU NHQLQ]RUJHQZHO]LMQ ,Q GH 6LQJHOKRI ]XOOHQ 3LHWHU YDQ )R UHHVW &DUH\Q GH **= HQ 6WLFKWLQJ :HO]LMQ0LGGHQ'HOIODQG]LFKSUHVHQ WHUHQ GRRU PLGGHO YDQ HHQ JH]HOOLJH HQ LQIRUPDWLHYH PDUNW YRRU MRQJ HQ RXG 8NXQWRSGH]HPDUNWLQIRUPDWLHYLQ GHQRYHUGHGULHRUJDQLVDWLHVHQKXQ DDQERG(U]LMQVWDQGVYDQRDNOHLQ VFKDOLJ ZRQHQ ]RUJ WKXLV SHUVR QHQDODUPHULQJ KHW RQWPRHWLQJVFHQ WUXP FDVHPDQDJHPHQW GHPHQWLH HQ PDQWHO]RUJRQGHUVWHXQLQJ 8 NXQW LQIRUPDWLHNULMJHQRYHUKHWZHUNHQDOV YULMZLOOLJHUHQXNXQWXZEORHGGUXNOD WHQPHWHQ

ODO speelt Happy Days 7RQHHOJURHS 2'2 VWDDW ZHHU RS GH SODQNHQ'LWVHL]RHQPHWHHQEOLMVSHO LQ WZHH EHGULMYHQ +HW JHKHHO VSHHOW ]LFKDIRSHHQSOD]DYDQHHQYDNDQWLH SDUN 5HVHUYHHU LQ XZ DJHQGD DOYDVW YULMGDJ HQRI ]DWHUGDJ PDDUW ZDQWGDQVSHHOW2'2LQ¶W7UHISXQWLQ 0DDVODQG.DDUWHQ]LMQYDQDIPDDUW YHUNULMJEDDUELM%ORHPVLHUNXQVW%ORHL LQ0DDVODQG$OVX]HOIQRJHHQDYRQG MH ODFKHQ ZLOW RUJDQLVHUHQ QRGLJW X GDQ]HOI7RQHHOJURHS2'2XLW8NXQW FRQWDFW RSQHPHQ YLD HPDLO DGUHV MDQWLQHYGNRRLM#FDLZD\QO

Bingo Vogelvereniging 9ULMGDJ IHEUXDUL LV ZHHU GH YLHUGH YULMGDJ YDQ GH PDDQG =RDOV HONH PDDQGLVHUGDQZHHUHHQELQJRELMGH 0DDVODQGVH 9RJHOYHUHQLJLQJ DDQ KHW 'RHOSDG'HDDQYDQJLVXXUHQ GH]DDOLVYDQDIXXUJHRSHQG


8

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

De Hooipolder  Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen! *DUDJH/DQJVWUDDW 'RUSVVWUDDW6FKLSOXLGHQ (PDLOLQIR#JDUDJHODQJVWUDDWQO 7HO (HQJUHHSXLWRQVRFFDVLRQDDQERG

Pantalon â&#x201A;Ź 5,-

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

Primera Den Hoorn Dijkhoornseweg 31

KOLBERT

â&#x201A;Ź 5,00

PANTALON

â&#x201A;Ź 5,00

24 uur service

www.primera.nl

...even naar Primera

$XGL$$YDQW9 $XGL777)6,3UR/LQH %0:L6SHFLDO([HFXWLYH &KHYUROHW0DWL]6SLULW$LUFR )RUG.DL%ULHOV$LUFR )RUG0RQGHR6796SRUW 0HUFHGHV%HQ](( 0LWVXELVKL2XWODQGHU:'6SRUW 2SHO0HULYD9&RVPR 5HQDXOW&OLR7&(%XVLQHVVOLQH 5HQDXOW0pJDQHH(OLVpH 5HQDXOW7ZLQJR4XLFNVKLIW 9:*ROI&DEULR$LUFR(OHF'DN 9:3ROR9DU9&RPIRUW/

       

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

$3.QXWLMGHOLMNYRRU½ YRRUEHQ]LQHDXWRŇ&#x2039;V½YRRUGLHVHOV

ZZZJDUDJHODQJVWUDDWQO

Voorbereiding nieuwe dienstregeling openbaar vervoer 2015 Het Stadsgewest Haaglanden is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. Dat betekent onder andere dat het Stadsgewest in samenwerking met de vervoerbedrijven en de Haaglanden-gemeenten de dienstregeling voor bus, tram en RandstadRail voorbereidt.

Het Stadsgewest Haaglanden start met de voorbereiding van de dienstregeling 2015. Er zijn geen bezuinigingen voorzien voor de dienstregeling 2015, maar net als in 2014 zijn er ook in 2015 werkzaamheden gepland die van invloed zijn op de routes van het openbaar vervoer. Daardoor is er nauwelijks ruimte voor andere aanpassingen in de dienstregeling.

Procedure Het Stadsgewest Haaglanden bespreekt samen met de openbaar vervoerbedrijven de mogelijkheden van de noodzakelijke omleidingsroutes. Deze voorstellen worden voorgelegd aan de Haaglanden-gemeenten en het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden. Eind juni/begin juli 2014 stelt het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden de wijzigingsvoorstellen van de dienstregeling 2015 vast. De definitieve dienstregeling 2015 wordt door de vervoerbedrijven vastgesteld en start 14 december 2014.

½ ½ YHUZDFKW ½ ½ ½ ½ YHUZDFKW YHUZDFKW ½ ½ ½ ½ YHUZDFKW

Reageren Ondanks dat er weinig ruimte is voor extra aanpassingen naast de noodzakelijke omleidingen, staat het Stadsgewest open voor uw suggesties over de dienstregeling 2015 van bus, tram en RandstadRail in Haaglanden. U kunt uw suggesties voor 19 maart 2014 sturen aan het Stadsgewest Haaglanden, afdeling Openbaar Vervoer, Postbus 66, 2501 CB Den Haag.

Het Stadsgewest Haaglanden is een regionaal samenwerkingsverband van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Samen pakken deze gemeenten taken op die regionaal uitgevoerd moeten worden of op regionale schaal efficiĂŤnter aangepakt kunnen worden. Het gaat om taken op het gebied van Verkeer en Vervoer, Wonen, Ruimte, Milieu, Economie en Jeugdzorg. Het regionale bestuur van het Stadsgewest wordt gevormd door een algemeen bestuur dat op hoofdlijnen stuurt, een dagelijks bestuur dat beleid uitwerkt en een voorzitter. Meer informatie: www.haaglanden.nl.


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

|

9

sport KJV Sport en Spel 2SYULMGDJIHEUXDULJLQJGHHSULMV PHWSXQWHQQDDU+DUU\6HQWMHQV H HLQGLJGH 0LHS GH :DDO PHW SXQWHQH*HUDUGYG'RHVPHW SXQWHQH(OODY/HHXZHQPHW SXQWHQHQRSGHHSODDWV+DQVY0LO PHW SXQWHQ 'H H HQ WHYHQV SRHGHOSULMV JLQJ QDDU /HQLH GH 9HW WHQ PHW SXQWHQ 'H YROJHQGH NODYHUMDVDYRQGLVRSYULMGDJPDDUW DDQYDQJXXULQ´GH/LQNµDDQGH +DPPHUGUHHIWH0DDVODQG

Voetbalprogramma Zaterdag 1 maart ([FHOVLRU0YULM 9'/=HYHQKRYHQ ([FHOVLRU5069· 099·%H)DLU /<5$9LWHVVH'HOIW 4XLQWXV0DDVGLMN Zondag 2 maart /LVVH'HQ+RRUQ 6FKLSOXLGHQ'HOIW Mogelijkheidjes: 099·NDQELMZLQVWDDQVOXLWLQJNULM JHQ PHW GH VXEWRS 'HQ +RRUQ QD GHUW/LVVHRSppQSXQWDOVKHWZLQWHQ 6FKLSOXLGHQ NDQ ELM ZLQVW DDQVOXLWHQ ELMGHWRS

Midden-Delfland Halve Marathon populair Misschien lag het aan het prachtige weer maar de organisatie van de Midden-Delfland Halve Marathon mocht zich wederom verheugen in een record aantal deelnemers. Ruim 100 mensen stonden aan de start van de 10 kilometer en 400 lopers gingen de uitdaging van de halve marathon aan. 'LHKDOYHPDUDWKRQZHUGPHWUXLPH YRRUVSURQJJHZRQQHQGRRU-D\6DXHU XLW 1LMPHJHQ 'H MDULJH 6DXHU IL QLVKWH QD 2XGZLQQDDU 5RQ YDQ GHQ %HUJ XLW 0DDVVOXLV ZHUG WZHHGHLQ)RXDG)HUWRXWHXLW 2XG%HLMHUODQG GLH ODQJH WLMG LQ KHW NLHO]RJYDQ6DXHUKDGJHORSHQPRHVW GDDUYRRU WRO EHWDOHQ HQ ZHUG XLWHLQ GHOLMNGHUGHLQ%LMGHYURXZHQ ]HJHYLHUGH0RQLTXH:HHQLQJ 2O\P SXV¶ 'H'HOIWVHKDGQRGLJ 7ZHHGH ZHUG $QQHNH 6WDUUHQEXUJ XLW +RQVHOHUVGLMN  PHW RS GH GHUGH SODDWV 0RQLTXH /HHQWYDDU XLW9ODDUGLQJHQLQ'HNLOR PHWHUZHUGHHQSURRLYRRU6WHIDQYDQ GHQ %HUJ XLW 1DDOGZLMN GLH LQ RYHU GH VWUHHS NZDP 'HOIWHQDDU )UDQN6WDDOILQLVKWHDOVWZHHGH  HQ NRUW GDDUDFKWHU 5LMVZLMNHU (G GH 1LHW DOVGHUGH%LMGHYURXZHQ JLQJ GH RYHUZLQQLQJ QDDU GH MD ULJH .ULVWHO YDQ GHQ %HUJ XLW 0DDV

Prachtig weer voor Midden-Delfland Halve Marathon VOXLV 9RRU GH]H WDOHQWYROOH MXQLRUH ZDV KHW HLJHQOLMN HHQ WUDLQLQJVORRS PDDU XLWHLQGHOLMN EOHHN QLHPDQG

Top vijf notering voor De Groene Oase 9DQWPIHEUXDULZHUGHQLQKHW ,HUVH &DVWOHEDU GH :. ,QGRRU 7RXZ WUHNNDPSLRHQVFKDSSHQ JHKRXGHQ 'H *URHQH 2DVH GHHG YULMGDJ LQ GH RSHQ NODVVH PHH PHW HHQ PL[WHDP KHUHQGDPHV ,QGH]HNODVVHZHU GHQ]HGHHQJLQJHQ]HQHWQLHWGRRU QDDU GH NUXLVILQDOHV =RQGDJV PRFKW 'H*URHQH2DVHYRRUKHWHHUVWVLQGV MDDU1HGHUODQGYHUWHJHQZRRUGLJHQ LQ GH]HOIGH NODVVH =RZHO 6LQJDSRUH DOV ,HUODQG NRQGHQ ]H DFKWHU ]LFK OD WHQHQPHW6SDQMHZDUHQ]HJRHGRS ZHJPDDUNZDPGHSORHJQHWWHNRUW RPGRRUWHJDDQLQKHWWRHUQRRL:H GHURPHHQYLMIGHSODDWV+HODDVJHHQ PHGDLOOHVPDDUWRFKHHQKRRSPRRLH SDUWLMHQJHWURNNHQGXVPHWHHQWHYUH GHQ JHYRHO KXLVZDDUWV JHNHHUG /LMNW KHWMHOHXNRPRRNDDQGHWRSPHHWH

$WOHWLHNYHUHQLJLQJ $9· RUJDQLVHHUW ]RQGDJPDDUWGH'HOIWVH+RXW ORRS9RRUGHMHXJGWRWHQPHWMDDU LV HU HHQ ORRS YDQ NP RS GH DWOH WLHNEDDQ'HVWDUWLVRPXXUHQ GHHOQDPHLVJUDWLV2PXXUVWDUW GHORRSYDQNPHQGLHYDQHQ NP RP XXU 'HHOQDPH KLHUDDQ NRVW Ä&#x201E; 'H]H WULPORSHQ ZRUGHQ

De Groene Oase werd vijfde in Ierland op het WK Indoor. GRHQ PHW WRXZWUHNNHQ RI ZLO MH NLM NHQZDWHURSUHFUHDWLHQLYHDXPRJH OLMN LV" %H]RHN GDQ HHQV HHQ WUDLQLQJ

'H 0DKRURNDQSORHJ EHVWDDQGH XLW MXGRND·V OLHW SULPD SUHVWDWLHV ]LHQ HQ EHKDDOGH GDDUPHH HHQ NDUUHYUDFKW DDQ PHGDLOOHV 'H MDULJH &KULVWLQD +HFNZLVW'LVWULFWVNDPSLRHQHWHZRU GHQLQGHNODVVHNJ-HQQLIHU'DG JDUSRULDQ NJ /RXUD 1RRUGDP NJ )OHXU7HHUGV NJ .HYLQ 'DGJDUSRULDQ NJ HQ6WHSK+HQU\ NJ ZLVWHQDOOHQEHVODJWHOHJJHQ

Foto: PR

RSZRHQVGDJDYRQGYDQXXUWRW XXU 2I NLMN RS ZZZJURHQH RDVHQORIEH]RHN]HRSIDFHERRN

RS HHQ IUDDLH H SODDWV %DEHWWH YDQ GHU+RHYHQ NJ 'HQLVHYDQ0DUV EHUJHQ NJ HQ,DQYDQ+HUN  EHKDDOGHQHHQNHXULJHHSODDWV0D KRURNDQFRDFK-DQYDQ%XUHQZDVGDQ RRN ]HHU WHYUHGHQ PHW GH YHUULFKWLQ JHQ YDQ ]LMQ MRQJH SORHJ 'RRU GH]H UHVXOWDWHQ]XOOHQPDDUOLHIVWMXGRND·V QXRSPDDUWLQ(LQGKRYHQDDQWUHGHQ ELMKHW1DWLRQDDONDPSLRHQVFKDS

Smashing Maasland 1 laat puntjes liggen 6PDVKLQJ +HW 0DDVODQGVH WRSWD IHOWHQQLVWHDPJDDWYRRUGHWLWHOPDDU OLHW RQYHUZDFKW LQ %ULHOOH HHQ SDDU SXQWHQOLJJHQWHJHQ'H6SULQW

Jan Groenewegen, van 100% af Foto: PR

-RV %HUJHQKHQHJRXZHQ KDQGKDDIGH ]LMQVFRUHWRWQXWRHPDDU-DQ *URHQHZHJHQ GLH RRN QRJ RS VWRQGOLHW]LFKGRRUHHQWHJHQVWDQGHU GLH QRJ RQGHU GH ]DW YHUUDVVHQ HQYHUORRUHHQSDUWLM+HWGXEEHOYDQ -DQHQ-RVJLQJRRNMDPPHUOLMNYHUOR UHQHQ)UDQN9RJHOVNRQGH]HDYRQG KHOHPDDOJHHQYXLVWPDNHQGULHPDDO YHUOLHV (HQ NOHLQH WHJHQYDOOHU GXV PDDU]HJDDQQRJZHODDQNRS '82 YHUORRU LQ 5RWWHUGDP PHW YDQ 1DWLRQDOH 1HGHUODQGHQ 5HQp %RVPDQZDVPHWWZHHZLQVWSDUWLMHQ ZHHUJRHGRSGUHHIPDDU$QWRQ+HL QH YHUORRU VWHHGV PHW NOHLQ YHUVFKLO LQGHHJDPH +XQGXEEHOJLQJ LQJDPHVYHUORUHQ '82 NZDP WZHH NHHU LQ DFWLH HQ ZLVWGDDUELMQLHWWHVFRUHQ,Q%HUNHO ZDVNDPSLRHQVNDQGLGDDW72*%WH

DIGUXNNHQ &DULQ YDQ GHU (QGH XLW ¶V*UDYHQ]DQGHNZDPDOVGHUGHRYHU GHVWUHHSLQ

Trimlopen bij AVâ&#x20AC;&#x2122;40 te Delft

9 Mahorokan judokaâ&#x20AC;&#x2122;s naar NK 2S]DWHUGDJIHEUXDULZHUGHQLQGH +DDJVH VSRUWKDO 2YHUERVFK GH GLV WULFWVNDPSLRHQVFKDSSHQMXGRJHKRX GHQYRRUGHMHXJGRQGHUMDDU1DDVW GH=XLG+ROODQGVHWLWHOVZDUHQHURRN QRJNZDOLILFDWLHSOHNNHQWHKDOHQYRRU GHHOQDPHDDQKHW1.YRRUGH]HOHHI WLMGVNODVVH'HQXPPHUVWRWHQPHW YDQKHWGLVWULFWPRJHQQDPHOLMNXLWNR PHQELMKHW1DWLRQDDONDPSLRHQVFKDS

VQHOOHUWHNXQQHQ]LMQGDQKDDU +HW VFKHHOGH HFKWHU QLHW YHHO ZDQW GH 'HOIWVH 3HWUD $DOGULQJ OLHW 

Foto: GvW-T

VWHUNYRRU7RQ+HLQHHQ(G7ULRQ=H ERGHQ ZHO HHQ EHHWMH WHJHQVWDQG PDDU YHUORUHQ WRFK ZHO UXLP ,Q 5RWWHUGDP ZHUG GRRU (G 7ULRQ HQ 6MDDNYDQGHQ+HXYHOYDQKHWPLQGHU VWHUN YHUZDFKWH 1DWLRQDOH 1HGHUODQ GHQ RRN DO PHW YHUORUHQ :HO HHQEHHWMHJHIODWWHHUGPDDUWRFKRRN UHGHOLMN NDQVORRV 'LW WHDP ]DO SXQ WHQPRHWHQJDDQSDNNHQRP]LFKWH KDQGKDYHQLQGHHNODVVH 6PDVKLQJ 0DDVODQG WDIHOWHQQLVW RS GRQGHUGDJDYRQG RP XXU LQ VSRUWKDO'H+RIVWHGHHQNDQZHOHHQ SDDU QLHXZH OHGHQ SODDWVHQ .RP HHQV HHQ EDOOHWMH VODDQ RP WH NLMNHQ RIKHWLHWVYRRUMHLV0HHULQIRUPDWLH ZZZVPDVKLQJPDDVODQGQO Sponsor: Aannemersbedrijf Groenewegen.

JHKRXGHQGRRUGH+HUWHQNDPSHQGH 'HOIWVH+RXW,QVFKULMYHQNDQWHUSODDW VH YDQDI XXU $9· LV JHOHJHQ DDQGH6SRUWULQJWH'HOIWDFKWHUGH 6SRUWKDO %UDVVHUVNDGH 9RRU YHUGHUH LQIRUPDWLH UDDGSOHHJ ZZZDYQO RIEHO*HUDUG$DUWV3DU NHHU NOHHG HQ GRXFKHJHOHJHQKHLG ]LMQDDQZH]LJ

ODO maakt zich op voor topper tegen degradatie 2'2VSHHOGHDIJHORSHQ]DWHUGDJKHW WZHHGH JHGHHOWH YDQ GH LQ GHFHP EHUJHVWDDNWHZHGVWULMGWHJHQ)LNVXLW 2HJVWJHHVW 'H ZHGVWULMG ZDV WRHQ JHVWDDNW RPGDW GH VFKHLGVUHFKWHU YRQGGDWGHVSHOHUVWHYHHOKLQGHUYDQ GH WURPPHOV YDQ KHW 2'2 SXEOLHN ]RXGHQ KHEEHQ LHWV GDW KHW EHVWXXU YDQ2'2EHVWUHGHQKHHIW'HNRUIEDO ERQGVWHOGH2'2LQKHWJHOLMNHQGXV ZHUGGHZHGVWULMGPHWQRJPLQX WHQ WH JDDQ KHUYDW KHODDV PHW HHQ DFKWHUVWDQGYRRU2'2 ,Q NRUIEDOWHUPHQ LV GH DFKWHU VWDQGHHQVFKLHURQPRJHOLMNHPLVVLH 2'2ZLOGHWRFKHHQSRJLQJGRHQ,Q HHQ JRHG JHYXOGH +RIVWHGH VFRRUGH 2'2 LQ GH HHUVWH DDQYDO GLUHFW YLD 0DUN=HJZDDUGHQLQGHDDQYDOGDDU QD YRQG KLM QRJPDDOV GH NRUI 7KLMV 5DPDNHUV ]RUJGH PHW WZHH WUHIIHUV NRUW GDDUQD YRRU GH HQ KHW SX EOLHNJLQJZHHUKHOHPDDOLQHHQVWXQW

JHORYHQ 'DDUQD ZDV KHW )LNV GLH WZHHPDDOGHNRUIYRQGPDDU6DQQH GH5DDGWHQRSQLHXZ5DPDNHUV]RUJ GHYRRUHHQVWDQG(HQVWDQGGLH ZHORYHUEUXJEDDULVPDDUHUZDVQRJ PDDUNRUWWHVSHOHQHQ)LNVEHJRQRRN PHHWHVFRUHQ (OLQH *URHQHYHOG 6DQQH YDQ $OWHQD HQ 0DUN =HJZDDUG VFRRUGHQ LQ GH VORWIDVH QRJ YRRU 2'2 ZDDUGRRU GH HLQGVWDQG YDQ RS KHW ERUG NZDP2QGDQNVGDW2'2DDQKHWEH JLQYDQGH]HZHGVWULMGKRRSWHRSHHQ VWXQWMH ZDV LHGHUHHQ WHYUHGHQ PHW KHW YHUWRRQGH VSHO HQ GH WLHQ JRDOV LQ PLQXWHQ $DQVWDDQGH ]DWHUGDJ VWDDW RP LQ 'H +RIVWHGH XXU GH WRSSHU WHJHQ QXPPHU ODDWVW +.& 8WUHFKWRSKHWSURJUDPPD(HQZHG VWULMG GLH JHZRQQHQ PRHW ZRUGHQ LQ GH VWULMG WHJHQ GHJUDGDWLH PDDU GH YRUP ZDDULQ 2'2 PRPHQWHHO VWHHNWELHGWKHWQRGLJHYHUWURXZHQ

Mark Zegwaard aan de bal, hij scoorde drie keer.

Foto PR


10

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

0LGGHQ'HOIODQG =RUJWDNHQ'H3YG$0LGGHQ'HOIODQGZLO JURWHSULRULWHLWJHYHQDDQGH QLHXZH]RUJWDNHQYDQGHJH PHHQWH'RRUNDELQHWVEHVOXLWHQ PRHWGHJHPHHQWHGHXLWYRH UHQGH]RUJWDNHQRSHHQYROOHGLJDQGHUHZLM]HRUJDQLVHUHQ'H3YG$ ]DOHURSWRH]LHQGDWGHEHVFKLNEDUHPLGGHOHQHHUOLMNZRUGHQLQJH]HW HQHUUXLPWHLVYRRUORNDDOPDDWZHUN

+DUQDVFKSROGHU 'HRQUXVWLQHQURQGGH+DUQDVFKSROGHU PRHWQX]RVQHOPRJHOLMNZRUGHQZHJ JHQRPHQ'H3YG$0LGGHQ'HOIODQG YLQGWKHWQLHWIDWVRHQOLMNRPEHZRQHUV YDQGH+DUQDVFKSROGHUQRJODQJHULQKHW RQ]HNHUHWHODWHQ+HWDOOHHQPDDUSUD WHQPRHWHHQNHHURSKRXGHQ 'H3YG$0LGGHQ'HOIODQGZHQVWGXLGH OLMNKHLGWHVFKHSSHQ.RUWRP³ZHUNLQ XLWYRHULQJ´ +HULQULFKWLQJ FHQWUXP'HQ+RRUQ 

2QGHUQHPHQ

  

+HWNDQQLHWRQWNHQGZRUGHQGDWGH3YG$0LGGHQ'HOIODQGRRJKHHIW YRRUKHWRQGHUQHPHUVFKDSLQ0LGGHQ'HOIODQG7LHQWDOOHQRQGHUQH PHUVKHEEHQKHWRRNLQ0LGGHQ'HOIODQGPRHLOLMN(ULVYHHOYHUVFKR OHQVFKUDDOWH%RHUHQRSGHUDQGYDQKHWEHVWDDQQHPHQQLHXZH LQLWLDWLHYHQGRRUKHWRS]HWWHQYDQELMYRRUEHHOGHHQEHGHQ EUHDNIDVWYRRU]LHQLQJ 'H3YG$0LGGHQ'HOIODQGEOLMIW]LFKLQ]HWWHQRPGH]HERHUHQLQLWLDWLH YHQWHGRHQVODJHQ'HKHULQULFKWLQJYDQKHWFHQWUXPYDQ 'HQ+RRUQKHHIWELMGH3YG$0LGGHQ 'HOIODQGHHQKRJHSULRULWHLW:LMKHEEHQ HHQURWVYDVWYHUWURXZHQLQGHRQGHUQH PHUVLQ'HQ+RRUQ7ZHHVXSHUPDUNWHQ LQ'HQ+RRUQEHYRUGHUHQGHNHXVYDQ PHQVHQHQGUDJHQELMDDQHHQJH]RQGH RQGHUOLQJHFRQFXUUHQWLH'DDUNDQJHHQ HQNHOHRQGHUQHPHUHQFRQVXPHQWEH ]ZDDUWHJHQKHEEHQ%RYHQGLHQYLQGWGH 3YG$GDWGHRQGHUQHPHUVHHQXLWVWHNHQ GHNZDOLWHLWHQVHUYLFHELHGHQ 

] %H

RH

HE Z ]H Q R N

 H W VL

6WHPRSGH

3YG$ 

 'H3YG$0LGGHQ'HOIODQGLVHUWURWVRSGDW]LM RSDOOHEHOHLGVWHUUHLQHQGHNHQQLVLQKXLV KHHIWHQLQ]HW0HWXZVWHXQHQYHUWURXZHQ NXQQHQZHGDWEOLMYHQGRHQ

]RGDWKHWGRRURQV LQJH]HWWHUHDOLVWLVFKH HQVRFLDOHEHOHLGGH NRPHQGHYLHUMDUHQ YRRUWJH]HWNDQZRUGHQ

ZZZSYGDPLGGHQGHOIODQGQO


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

|

11

bedrijfsnieuws Nieuwe supporter voor Cittaslow +HW DDQWDO VXSSRUWHUV YRRU &LWWDVORZ 0LGGHQ'HOIODQG VWLMJW QRJ JHVWDDJ +HWLV%HG %UHDNIDVW$DQGH.ZDNHO DDQGH.ZDNHOZHJWH0DDVODQG+HW EHGULMILVGHHVXSSRUWHUZDDUYRRU HLJHQDDU 0DDUWHQ +RRJHQGDP XLW KDQGHQYDQZHWKRXGHU-DQ3DXOYDQ 6WDDOGXLQHQ KHW FHUWLILFDDW NUHHJ XLW JHUHLNW $DQGH.ZDNHOOLJWGLUHFWDDQKHWZD WHURSHHQVWHHQZRUSDIVWDQGYDQGH 9OLHWODQGHQ,QGLWJHELHGGUDDLWDOOHV RPGHQDWXXU=R]LMQHU]RQQHSDQH OHQ JHSODDWVW HQ LV HU HHQ RXGH IUXLW ERRPJDDUG *DVWHQ NXQQHQ YHUVH HLHUHQUDSHQLQKHWNLSSHQKRNHQYDQ GHYUXFKWHQYDQEUDPHQHQIUDPER ]HQVWUXLNHQ ZRUGW MDP JHPDDNW +HW VWUHHNRQWELMW ZRUGW JHVHUYHHUG PHW SURGXFWHQ YDQ SODDWVHOLMNH RQGHU QHPHUV /RNDOH DFWLYLWHLWHQ ZRUGHQ ZDUPDDQEHYROHQDDQGHJDVWHQ

Kledingruilavond in Den Hoorn Op woensdag 26 maart vanaf 20.00 uur organiseert â&#x20AC;&#x2DC;Bij Oma aan Tafelâ&#x20AC;&#x2122; aan de Dijkshoornseweg 43b in Den Hoorn een kledingruilavond. Je kan niet alleen je kleren ruilen maar ook accessoires, schoenen, laarzen, sjaals, noem maar op. :DWGH]HDYRQGQRJVSHFLDOHUPDDNW LV GDW LPDJRVW\OLVWH .DULQ YDQ 3DDV VHQDDQZH]LJLV=LMODDWMH]LHQZHONH NOHXUHQ HQ VWLMO ELM MH SHUVRRQOLMNKHLG SDVVHQ HQ ZHONH YRUP YDQ NOHGLQJ MRXZ ILJXXU KHW EHVWH ODDW XLWNRPHQ (U]LMQGUDQNMHVHQKDSMHVHQPX]LHN 1HHP PLQLPDDO GULH NOHGLQJVWXNNHQ PHH YDQ JRHGH NZDOLWHLW HQ PD[L PDDO HHQ ]DN YRO (QWUHH LV Ä&#x201E; HQ RSJHYHQNDQGRRUHHQPDLOWHVWXUHQ QDDUPDLOYRRURPD#JPDLOFRP 9HUELQGHQ GRRU KDQGZHUN GDW GRHW ¶%LM2PDDDQ7DIHO·5HJHOPDWLJ]LMQHU ZRUNVKRSVLQKDNHQRILQHHQDYRQG HHQURNQDDLHQPHWGHYUROLMNHVWRIIHQ YDQ ZZZE\ERUDFRP 'DDUQDDVW LV HU LHGHUH GRQGHUGDJDYRQG YDQDI XXUKHWFUHDWLHFDIp

â&#x20AC;&#x2DC;Maaslandse Dam krijgt stedelijk aanzienâ&#x20AC;&#x2122; De Midden-Delfland Vereniging maakt zich grote zorgen over de nieuwste plannen voor de Maaslandse Dam. Voor dit oude tuinbouwgebiedje tussen de Oostgaag en het fietspad op de vroegere trambaan wilde het college eerst losse bebouwing plaatsen, waar passend in het landschap met de Cittaslow-gedachte gewoond en gewerkt zou kunnen worden. Volgens de vereniging wordt het gebied te dicht bebouwd. door Simon van Zuilen +HWRRUVSURQNHOLMNHSODQIORSWHRPGDW HU WH ZHLQLJ EHODQJVWHOOLQJ ZDV 2RN ZLOGH GH SURYLQFLH QLHW PHHZHUNHQ 'HJHPHHQWHNRHUVWQXDIRSWZLQWLJ ZRQLQJHQLQHHQ8YRUPDDQHHQ]R WH QRHPHQ 0HHQW HQ GDDUEXLWHQ RS HLODQGMHV HQ HUYHQ QRJ HHQV ZR QLQJHQ LQ GH GXXUGHUH VHFWRU 2S GH]HZLM]HZRUGWEXLWHQGHURGHFRQ WRXU YDQ KHW 0LGGHQ'HOIODQGJHELHG HHQZRRQZLMNYDQZRQLQJHQJHVL WXHHUG 9ROJHQV GH 0LGGHQ'HOIODQG 9HUHQLJLQJ SDVW GDW JHKHHO QLHW LQ GHSROGHUHQZRUGWGHUXVWGDDUYHU VWRRUG ´+HW WRWDDO DDQWDO ZRQLQJHQ DDQ GH 0DDVODQGVH 'DP VWLMJW GDDU PHH SRWHQWLHHO IRUV ERYHQ KHW GRRU GH SURYLQFLH JHVWHOGH PD[LPXP YDQ µVWHOWYRRU]LWWHU0DUMDYDQ%LMVWHU YHOGWLQHHQEUDQGEULHIYDQGHYHUHQL JLQJDDQGHJHPHHQWHUDDG Tuinders 'H YHUHQLJLQJ YUDDJW GH JHPHHQ WHUDDG RP KLHUPHH QLHW DNNRRUG WH JDDQ ´'H JHPHHQWH KDQGHOW QLHW

Sfeerimpressie van de Maaslandse Dam. QDDU KHW HLJHQ ODQGVFKDSVRQWZLN NHOLQJVSODQ ZDDULQ EHKRXG YDQ KHW ODQGHOLMN NDUDNWHU YRRURS VWDDW +HW DDQWDOZRQLQJHQGDWGHSURYLQFLHZLO WRHVWDDQ ZRUGW IRUV RYHUVFKUHGHQµ 'H YHUHQLJLQJ ZLMVW HU WHYHQV RS GDW KHW SODQ ZRQLQJW\SHV EHYDW GLH RRN LQ GH RPULQJHQGH JHPHHQWHQ ZRUGW DDQJHERGHQ HQ ZDDU GHUKDOYH JHHQ JURWHEHKRHIWHLV 0LGGHQ'HOIODQG ZLO PHW GH QLHXZH ZRRQZLMN XLW GH NRVWHQ NRPHQ YDQ KHWXLWNRSHQYDQGHWXLQGHUV'HNRV WHQ YDQ GH QLHXZH LQULFKWLQJ PRHW ]LFK]HOI EHGUXLSHQ 'H YHUHQLJLQJ ELHGW GH JHPHHQWH DDQ RP VDPHQ

Nieuwe start voor glassaneringsproject Midden-Delfland

Lentemodeshow

De gemeente Midden-Delfland en de provincie zijn nog niet gereed met het saneren van oude tuinderskassen. In totaal wordt er in Midden-Delfland 30 hectare glas gesaneerd, waarvan al 18 hectare is gesloopt. Nadat de kassen zijn verdwenen zorgt de gemeente ervoor dat op de vrijgekomen gronden weer koeien in de wei lopen.

:RHQVGDJ PDDUW GH UHL]HQGH PR GHVKRZYDQ0HLMVVHQ0RGHLQ6LQJHO KRI PHW KDDU QLHXZH FROOHFWLH YRRU GDPHV pQ KHUHQ 'H PRGHVKRZ EH JLQW RP XXU +HW JHKHHO ZRUGW DIJHVORWHQ PHW HHQ ORWHULM YRRU DOOH EH]RHNHUV $DQVOXLWHQG YLQGW HU HHQ YHUNRRSSODDWVZDDUELMXJHDVVLVWHHUG HQ JHDGYLVHHUG NXQW ZRUGHQ GRRU YULHQGHOLMNH HQ HUYDUHQ PHGHZHUN VWHUV

2S GH]H ZLM]H YHUVWHUNW 0LGGHQ 'HOIODQG KDDU NDUDNWHULVWLHNH ZHL GHODQGVFKDS +HW VDQHUHQ YDQ GH NDVVHQZRUGWJHILQDQFLHUGYDQXLWKHW SURJUDPPD ,2'6 GH ,QWHJUDOH 2QW ZLNNHOLQJ WXVVHQ 'HOIW HQ 6FKLHGDP GHDDQOHJYDQGHRQWEUHNHQGH]HYHQ NLORPHWHUYDQGH$,QGH]HRYHUHHQ NRPVWVSUDNHQSDUWLMHQPHWHONDDUDI GDWQDDVWGHGRRUWUHNNLQJYDQGH$

WXVVHQ'HOIWHQ6FKLHGDPKHWJHELHG 0LGGHQ'HOIODQGZRUGWYHUVWHUNWGRRU PDDWUHJHOHQ YRRU ODQGVFKDS QDWXXU HQUHFUHDWLH2RNYDQXLWKHWSURJUDP PD+RIYDQ'HOIODQGLVHHQILQDQFLsOH ELMGUDJHRQWYDQJHQ +HW¶VDQHUHQYHUVSUHLGOLJJHQGHJODV WXLQERXZ· ZRUGW EHJLQ PDDUW ZHHU RSJHSDNW 'DW JHEHXUW LQ 0DDVODQG ZDDU DDQ GH .ZDNHOZHJ HHQ DDQWDO YHURXGHUGHNDVVHQZRUGHQJHVORRSW $DQ GH VWDUW YDQ GH VORRS YDQ GH]H NDVVHQZRUGWHHQIHHVWHOLMNWLQWMHJH JHYHQ 1LHW WRW KHW ,2'6SURMHFW YDQ VORRS YDQ RXGH NDVVHQ EHKRRUW GH 0DDVODQGVH 'DP +HW XLWNRSHQ YDQ WXLQGHUVPRHWGHJHPHHQWH]HOIILQDQ FLHUHQ +LHU NRPW RRN JHHQ ZHLODQG YRRULQGHSODDWVPDDUZRUGHQHU ZRQLQJHQJHERXZG

â&#x20AC;&#x2DC;Wonen Midden-Delflandâ&#x20AC;&#x2122; wordt huisbaas van Gezondheidscentrum Maasland Bij het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum Maasland aan de Graaf Dirk II-laan, is op eigen grond niet voldoende ruimte aanwezig voor de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Om daaraan tegemoet te komen worden er aan de overkant van de straat nog eens acht parkeerplaatsen aangelegd. Dat gebeurt op het terrein van de locatie â&#x20AC;&#x2DC;t Spreeuwenest, waarvoor de plannen voor winkels en woningen voorlopig in de ijskast zijn gezet. 9DQGHSODQQHQYDQKHWJHPHHQWHEH VWXXU RP GH YURHJHUH VFKRROORFDWLH PHWZLQNHOVHQZRQLQJHQLQWHYXOOHQ NRPW KHW QRJ QLHW +HW FROOHJH JHHIW DDQGDWHUWHZHLQLJRQGHUQHPHUV]LMQ GLH]LFKGDDUZLOOHQYHVWLJHQ+HWZLQ NHODDQERG LQ GH NHUQ YDQ 0DDVODQG

EOLMIW]RGRHQGHEHSHUNWWRWGHORFDWLH 9HOGHVWHLMQ $OEHUW +HLMQ %ORHPVLHU NXQVW%ORHL'$GURJLVW GH'RHOVWUDDW -RKQ 7KHEHV *URID 6KRS GH .DV WDQMHKRI %URRG HQ %DQNHWEDNNHULM *HEUYDQGHQ%HUJ HQGH¶V+HUHQ VWUDDW 5RE·V%LNHFHQWHUHQ3&0DDV ODQG 9RRU GH LQYXOOLQJ YDQ KHW *H]RQG KHLGVFHQWUXP 0DDVODQG RS GH *URHQH .UXLVORFDWLH LV YROGRHQGH EHODQJVWHOOLQJ (U NRPW HHQ KXLVDUW VHQHQWDQGDUWVHQSUDNWLMNHHQI\VLR WKHUDSHXW KHW &HQWUXP YRRU -HXJG HQ *H]LQ HQ KHW *URHQH .XLV GH HLJHQDDU YDQ GH ORFDWLH 'H RS GUDFKWJHYHU YRRU GH ERXZ YDQ KHW JH]RQGKHLGVFHQWUXPLVQHW]RDOVKHW *H]RQGKHLGVFHQWUXP 'HQ +RRUQ ZRQLQJFRUSRUDWLH ¶:RQHQ 0LGGHQ 'HOIODQG· ´6DPHQ PHW KHW *URHQH

.UXLV ZLOOHQ ZH GH WRHNRPVW YDQ GH HHUVWHOLMQV JH]RQGKHLGV]RUJ LQ 0DDV ODQG ZDDUERUJHQµ ]HJW GLUHFWHXU $E $EELQJD (U LV LQ 0DDVODQG DO HHUVWHOLMQV]RUJ DDQZH]LJLQKHWDOMDUHQDDQKHW3\ QDVSOHLQ JHYHVWLJGH ¶+HHOKXLV· 'H JHPHHQWH YLQGW GH NRPVW YDQ HHQ JH]RQGKHLGVFHQWUXP RS GH *URHQH .UXLVORFDWLH EHODQJULMN HQ RQGHU VWHXQWGHRQWZLNNHOLQJPHWHHQHHQ PDOLJHELMGUDJHYDQHXUR´$OV JHPHHQWH ]LMQ ZLM SRVLWLHI RYHU GLW LQLWLDWLHIµ]HJWZHWKRXGHU7LQHNHYDQ 1LPZHJHQ´+HWGUDDJWELMDDQGHYHU VWHUNLQJYDQKHWGRUSHQLVYDQPHHU ZDDUGHYRRURQ]HLQZRQHUVµ'HDSR WKHHNLQ0DDVODQGWUHNWQLHWLQELMKHW QLHXZH JH]RQGKHLGVFHQWUXP PDDU EOLMIWDDQGH¶V+HUHQVWUDDWJHYHVWLJG

Beeld: Gemeente Midden-Delfland

WH]RHNHQQDDUDOWHUQDWLHYHQYRRUGH EHERXZLQJ HQ QDDU HHQ PDQLHU RP GHKRJHLQYHVWHULQJVNRVWHQWHGHNNHQ GLHGHJHPHHQWHPHWGHJURQGDDQNR SHQKHHIWJHPDDNW Principebesluit :HWKRXGHU +DQV +RUOLQJV JHHIW DDQ GDW GH LQVFKULMYLQJ URQG GH]H WLMG ZRUGW JHVORWHQ HQ ]LFK ]HV PDUNW SDUWLMHQ KHEEHQ DDQJHGLHQG ,Q DSULO ZRUGW HU HHQ SULQFLSHEHVOXLW JHQR PHQ RYHU GH LQULFKWLQJ JHQRPHQ +RUOLQJV ´+HW JHELHG NULMJW HHQ ODQ GHOLMNH LQYXOOLQJ HQ XLWVWUDOLQJ SDV VHQG LQ KHW ODQGVFKDS YDQ 0LGGHQ

'HOIODQGµ :DDU GH 0LGGHQ'HOIODQG 9HUHQLJLQJKHWGXVQLHWPHHHHQVLV =LMLVWHYHQVEHYUHHVGYRRUSUHFHGHQW ZHUNLQJ´8PDDNWGHZHJYULMRPLQ GH WRHNRPVW RRN DQGHUH GHOHQ YDQ KHWSODQJHELHGWHYHUGLFKWHQ+HWKHN LVYDQGH 0DDVODQGVH 'DP8JHHIW KHWYHUNHHUGHYRRUEHHOGµVFKULMIW9DQ %LMVWHUYHOGWLQGHEULHI'HYHUHQLJLQJ YLQGW KHW LQ ]HH JDDQ PHW HHQ SUR MHFWRQWZLNNHODDU YRRUEDULJ ´=HNHU JH]LHQKHWIHLWGDWHURSYHHODVSHFWHQ QRJ JHHQ LQVWHPPLQJ LV YDQ DQGHUH RYHUKHGHQ 8 ORRSW GDDUPHH KHW UL VLFREHODQJKHEEHQGHQLQHQURQGGH 0DDVODQGVH'DPWHVFKDGHQµ

Nieuws uit de Wereldwinkels ,QGHPDDQGPDDUWKHHIW:HUHOGZLQ NHO0DDVODQG(QJHOVHPHODQJHWKHH HQ WURSLVFKH KRQLQJ LQ GH DDQELH GLQJ'H]HELRORJLVFKHWKHHNRPWXLW 7DQ]DQLD HQ LV PLOG YDQ VPDDN 'H KHHUOLMNH]DFKWHKRQLQJNRPWXLW/D WLMQV$PHULNDHQLVKHHUOLMNLQGHWKHH LQ GH PXHVOL RI RS WRHWMHV :HUHOG ZLQNHO6FKLSOXLGHQKHHIWWZHHVRRU WHQEURRGEHOHJLQGHDDQELHGLQJ+HW ]LMQSXUHFKRFRODGHYORNNHQHQHHQ RYHUKHHUOLMNHKD]HOQRRWSDVWDOHNNHU YRRUELMKHWRQWELMW ,HGHUH :HUHOGZLQNHONODQW GUDDJW UHFKWVWUHHNV ELM DDQ HHQ EHWHU EH

VWDDQ YRRU GH NOHLQH ERHUHQ LQ GH 'HUGH :HUHOG 2SHQLQJVWLMGHQ 0DDVODQG LHGHUH HHUVWH HQ GHUGH ]DWHUGDJYDQGHPDDQGYDQXXU WRWXXURSGHKRHN2UDQMH1DV VDXVWUDDW+XLVWH9HOGHODDQGXVRS HQPDDUWDDQVWDDQGH,QOLFKWLQJHQ RYHU :HUHOGZLQNHO 0DDVODQG -DF TXHOLQH1HOOWHO 2SHQLQJVWLMGHQ 6FKLSOXLGHQ LHGHUH YULMGDJPLGGDJYDQXXUWRW XXU LQ GH KDO YDQ GH 'RUSVKRHYH .HHQHQEXUJZHJ ,QOLFKWLQJHQ RYHU :HUHOGZLQNHO 6FKLSOXLGHQ 'L QHNH%RHNHVWLMQWHO

Presentator en schrijver Hans Goedkoop in Bibliotheek Den Hoorn +DQV *RHGNRRS LV EHNHQG DOV SUH VHQWDWRU YDQ KHW YHHO EHNHNHQ SUR JUDPPD $QGHUH 7LMGHQ KHW JHVFKLH GHQLVPDJD]LQH YDQ 175 HQ 9352 2RN ZDV KLM GH LQLWLDWLHIQHPHU HQ SUHVHQWDWRU YDQ GH WHOHYLVLHVHULH 'H *RXGHQ (HXZ 0DDU GDDUQDDVW LV KLM RRN VFKULMYHU HQ KLVWRULFXV 2S EDVLV YDQ]LMQERHN¶'HODDWVWHPDQ·]DOKLM HHQ OH]LQJ YHU]RUJHQ RYHU HHQ SHU VRRQOLMNH JHVFKLHGHQLV YDQ ]LMQ RSD DOV .1,/PLOLWDLU *RHGNRRS YUDDJW ]LFKDIKRHKHWNRPWGDWKLMQRWDEHQH ]HOIKLVWRULFXVWRWYRRUNRUW]RZHLQLJ ZLVWYDQ]LMQHLJHQJURRWYDGHU(QKRH NDQKHWGDWZLMDOVODQG]RZHLQLJEH ODQJVWHOOLQJKHEEHQZHWHQRSWHEUHQ JHQ YRRU KHW SLMQOLMNH DIVFKHLG YDQ ,QGLs"'LWSHUVRRQOLMNHYHUKDDOZRUGW WRW OHYHQ JHZHNW GRRU GH ERHLHQGH YHUWHOOHU+DQV*RHGNRRS=RERHLHQG DOV KLM ]LMQ WYSURJUDPPD·V SUHVHQ WHHUW]RERHLHQGNDQKLMRYHU]LMQZHUN YHUWHOOHQYHUJH]HOGYDQILOPSMHV2RN LVHUDOOHUXLPWHYRRUXZYUDJHQDDQ

KHP 0LV GH]H DYRQG QLHW PHW GH]H V\PSDWKLHNH WYSHUVRRQOLMNKHLG %L EOLRWKHHN 'HQ +RRUQ ZRHQVGDJ PDDUWXXU7RHJDQJ PHW OHGHQNRUWLQJ ZZZGHELEOLR WKHHNPPQO


12

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

Te huur in de gemeente Midden-Delfland U kunt reageren op deze woningen via • www.woonnet-haaglanden.nl • de corporatie in uw gemeente Burg. Groot Enzerinksingel 15, Maasland nr 20140217015

Bovenwoning 1e etage, 1 slaapkamer, Individuele CV Oppervlakte woonkamer 28,30 m2 / slaapkamer 15,60 m2 Kale huurprijs € 512,63 Servicekosten: € 5,50 Beschikbaar per 19 maart 2014 Beschikbaar voor: minimaal 1 persoon / maximaal 2 personen Inkomen 1- 2-persoons maximaal € 34.678,IB-60 Formulier verplicht. Onder de 23 jaar geen huurtoeslag mogelijk. Achterdijkshoorn 28, Den Hoorn

nr 20140217017

Flat met lift 2e etage, 2 slaapkamers, lift, individuele CV, Oppervlakte woonkamer 35 m2 / slaapkamers 14,90 m2 / 13,60 m2 Kale huurprijs € 699,48 Servicekosten: € 41,00 Beschikbaar per 18 maart 2014 Beschikbaar voor: minimaal 1 persoon / maximaal 3 personen. Inkomen 1- 3-persoons minimaal € 16.400,-. Maximaal € 34.678,00. Geen huurtoeslag mogelijk. IB-60 Formulier verplicht.

Te koop in Middendelfland: Schoolplein, Schipluiden NIEUWBOUW v.a. € 237.500,--v.o.n. Westlander 58, Schipluiden € 182.500,-- k.k. Goudenregenstraat 25, Schipluiden € 209.000,-- k.k. Otto van Zevenderstraat 15, Schipluiden € 159.000,-- k.k. (verkocht onder voorbehoud).

ǀĂŶĂĨ;ŵŝŶ͘ϮϱƉĞƌƐŽŶĞŶͿ ǀĂŶĂĨĂŐĞůŝũŬƐƚĞƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͊0LGGHQ'HOIODQG

$)..%2 "5&&%44%.6DPHQOHYHQHQ HHUOLMNGHOHQ

Samen de toekomst tegemoetΎWĞƌƉĞƌƐŽŽŶ

8ZVSHFLDOLWHLWHQUHVWDXUDQWLQKHW:HVWODQG

Naast het verzorgen van diners, feesten en partijen EĂĂƐƚŚĞƚǀĞƌnjŽƌŐĞŶǀĂŶĚŝŶĞƌƐ͕ĨĞĞƐƚĞŶ

ŶƉĂƌƟũĞŶŬƵŶƚƵďŝũŽŶƐƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌĐŽŵƉůĞƚĞ ǀĞƌŐĂĚĞƌĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶĞŶůƵŶĐŚĞƐ͊

sŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐĞŶ͗ DŽƚĞůͬZĞƐƚĂƵƌĂŶƚůnjĞŶŚĂŐĞŶ DŽŶƐƚĞƌƐĞǁĞŐϭϬϬͲϮϲϴϱ><WŽĞůĚŝũŬ dĞů͘;ϬϭϳϰͿϮϭϰϯϬϬͲ&Ădž;ϬϭϳϰͿϮϭϰϯϮϴ

ǁǁǁ͘ĞůnjĞŶŚĂŐĞŶͲƉŽĞůĚŝũŬ͘Ŷů

Burgemeester Musquetiersingel 26, Schipluiden € 195.000,- k.k. Weideland 37, Den Hoorn € 129.500,-- k.k. Weideland 27, Den Hoorn € 129.500,-- k.k. Kapellaan 44, Den Hoorn € 127.500,-- k.k. Pr. Bernhardstraat 7, Den Hoorn € 175.000,-- k.k. (verkocht onder voorbehoud). Prins Hendriklaan 2, Den Hoorn € 189.000,-- k.k. (verkocht onder voorbehoud).

Diepenburchstraat 19 , Maasland € 179.000,--k.k. R. van Maeslantstraat 25, Maasland € 159.000,-- k.k.

3ROGHUJURHQHQUR]HQURRGLVGHXQLHNHFRPELQDWLH YDQGH3YG$HQ0LGGHQ'HOIODQG:HKHEEHQ]RUJ YRRUXYRRUKHWJURHQHJHELHGHQKRXGHQKHWZHO]LMQ YDQRQVDOOHPDDOLQGHJDWHQ6ROLGDULWHLWLVYRRU RQVDOV3YG$QRJVWHHGVHHQEHODQJULMNEHJULS 2P]LHQQDDUHQ]RUJHQYRRUHONDDU 'LWDOOHVNXQQHQZHEHUHLNHQPHWHHQVWHUNEHVWXXU HQPHWHHQJH]RQGHILQDQFLsOHSRVLWLH'DDUJDDQZH YRRUGHNRPHQGHMDUHQ 

U kunt reageren op deze koopwoningen via www.borgdorff.nl Wonen Midden-Delfland is ook te volgen op facebook en twitter

WEEK 9 - 24 T/M 3 MAART 2014 (LET OP REACTIETIJD !!!)

39'$

"25.#( "5&&%44%.

3RVLWLHINULWLVFK‡ %HWURNNHQ‡ 2RJYRRUGH]ZDNNHUHQ‡

%H]RHNWXRQ]HZHEVLWH 3SOZSSVI\GPYWMIZI[MNRIR[[[FIWXIP^IRLEKIRRP

 

‡†‡™‡”‡”†‹‹•–”ƒ–‹‡ȋȀ˜Ȍ

ȋ‹‹ƒƒŽʹͶ——”’‡”™‡‡Ȍ ȋ‹‹ƒƒŽʹͶ——”’‡”™‡‡Ȍ

‡‡ ƒƒ—„•–”ƒ–‡•ǤǤ‹•‡‡†›ƒ‹•…Š„‡†”‹Œˆ‰‡”‹…Š–‘’†‡’”‘†—…–‹‡‡ ˜‡”‘‘’˜ƒ’‘–‰”‘†‡•—„•–”ƒ–‡–‡„‡Š‘‡˜‡˜ƒ†‡’”‘ˆ‡••‹‘‡Ž‡–—‹„‘—™ ‹„‹‡Ǧ‡„—‹–‡Žƒ†Ǥ‡–˜‡•–‹‰‹‰‡‹‡†‡”Žƒ†ǡ †‹ƒ‡”‹ƒƒ‡ ˜‡”‘’‡‘˜‡”†‡Š‡Ž‡™‡”‡Ž†‡‡–Š‡–„‡†”‹Œˆ‡‡’”‘‹‡–‡’Žƒƒ–•‹‘’†‡ ƒ”–˜ƒ‘”‰ƒ‹•…Š‡–‡‡Ž–‡†‹ƒǤ‡‡‹‰‡’”‘†—…–‹‡˜ƒ‘‘•’”‘†—…–‡„‹‡†– ‡‡•‘Ž‹†‡„ƒ•‹•˜‘‘”‘’–‹ƒŽ‡‰”‘‡‹‡„Ž‘‡‹˜ƒŠ‡–„‡†”‹Œˆ‡Šƒƒ”‡†‡™‡”‡”•Ǥ ‡”˜‡”•–‡”‹‰˜ƒ‘•ƒ†‹‹•–”ƒ–‹‡˜‡–‡ƒœ‹Œ™‹Œ‘’œ‘‡ƒƒ”‡‡‡–Š‘—•‹ƒ•–‡ǡ ‰‡†”‡˜‡‡†‡™‡”‡”ƒ†‹‹•–”ƒ–‹‡ȋȀ˜Ȍ˜‘‘”ʹͶ——”’‡”™‡‡ȋ‡‡”—”‡‹‘˜‡”Ž‡‰ ‘‰‡Ž‹ŒȌǤ –ƒ†’Žƒƒ–• ƒƒ•†‹Œ —…–‹‡ Ȉ ‡–„‹ŒŠ‘—†‡‡•–”—…–—”‡”‡˜ƒ†‡ƒ†‹‹•–”ƒ–‹‡”‘†‘‹’‘”–‡‡š’‘”–˜ƒ •—„•–”ƒ–‡Ǣ Ȉ ‡–„‡™ƒ‡˜ƒ†‡†‘‘”•–”‘‹‰‡–‹Œ†‹‰‡Ž‡˜‡”‹‰˜ƒ‡š’‘”–Ǧ‡…”‘••–”ƒ†‡ ‘”†‡”•Ǣ Ȉ ‡–„‡‘‘”†‡Ž‡ǡ˜‡”œ‘”‰‡‡˜‡”•–—”‡˜ƒ‹’‘”–Ǧ‡‡š’‘”–†‘…—‡–‡Ǣ Ȉ ‡–ˆƒ…–—”‡”‡˜ƒ„‹‡Žƒ†•‡Ǧǡ‡š’‘”–Ǧ‡…”‘••–”ƒ†‡‘”†‡”•Ǣ Ȉ ‡–•‹‰ƒŽ‡”‡‡’”‘Ǧƒ…–‹‡ˆ”‡ƒ‰‡”‡‘’˜‡”ƒ†‡”‹‰‡‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡†‹‡Š‡–‹’‘”–Ǧ ‡‡š’‘”–’”‘…‡•œ‘—†‡—‡˜‡”•–‘”‡Ǣ Ȉ ‡„‹–‡—”‡„‡Š‡‡”‡‡‡Œ—‹•–‡ƒˆ™‹‡Ž‹‰˜ƒ‡š’‘”–Ǧ‡…”‘••–”ƒ†‡‘”†‡”•Ǥ —…–‹‡‡‹•‡ ‘‘”†‡œ‡ˆ—…–‹‡œ‹Œ™‹Œ‘’œ‘‡ƒƒ”‹‡ƒ†‡–‡‡ƒˆ‰‡”‘†‡ƒ†‹‹•–”ƒ–‹‡˜‡Ǧ ‘’Ž‡‹†‹‰„‹Œ˜‘‘”‡—”‡–‡”˜ƒ”‹‰‘’Š‡–‰‡„‹‡†˜ƒ‹’‘”–‡‡š’‘”–Ǥ‡Œ—‹•–‡ƒ†‹Ǧ †ƒƒ–‹•ˆŽ‡š‹„‡Žǡ’‘•‹–‹‡ˆ”‹–‹•…Š‡ƒ•ƒ‡™‡”‡„‹‡‡‡Ž‡‹–‡ƒœ‘†‡”Š‡– ‰”‘–‡‰‡Š‡‡Ž—‹–Š‡–‘‘‰–‡˜‡”Ž‹‡œ‡Ǥ ‘‡†‡„‡Š‡‡”•‹‰˜ƒ†‡‡†‡”Žƒ†•‡‡‰‡Ž•‡ –ƒƒŽ‹™‘‘”†‡‰‡•…Š”‹ˆ–‹•‡‡˜‘‘”™ƒƒ”†‡ǡ„‡Š‡‡”•‹‰˜ƒ‡‡ƒ†‡”‡‘†‡”‡–ƒƒŽ‹• ‡‡’”‡Ǥ ƒ–„‹‡†‡™‡ǫ ‡‡ ƒƒ—„•–”ƒ–‡•ǤǤ„‹‡†–‡‡—‹–†ƒ‰‡†‡ˆ—…–‹‡„‹‡‡‡†›ƒ‹•…Šǡ‰‡œ‘†‡ ‰”‘‡‹‡†„‡†”‹ŒˆǤ‡‘”–‡Ž‹Œ‡‡‘’‡•–”—…–——”„‹‡†‡”—‹–‡˜‘‘”’‡”•‘‘Ž‹Œ‡‘–Ǧ ™‹‡Ž‹‰‡‡‹‰‡‹‹–‹ƒ–‹‡ˆǤƒŽƒ”‹•‡ƒ”„‡‹†•˜‘‘”™ƒƒ”†‡™‘”†‡˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‘’„ƒ•‹• ˜ƒ‘’Ž‡‹†‹‰‡‡”˜ƒ”‹‰Ǥ

–‡”‡••‡ǫ ‡ƒ‰‡”‡‘’†‡œ‡˜ƒ…ƒ–—”‡ƒ†‘‘”‡‡„‘†‹‰‡„”‹‡ˆ‡–‘–‹˜ƒ–‹‡‡…Ǥ˜Ǥ –‡•–—”‡ƒƒ”‡˜”ǤǤ˜ƒ†‡” ƒƒ‰˜‹ƒ˜ƒ†‡” ƒƒ‰̷‡‡ ƒƒǤŽ

ZZZSYGDPLGGHQGHOIODQG


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

|

13

ANDERS BESTUREN

een een inspirerend inspirerend voorbeeld voorbeeld uit uit Oss Oss en en veel veel ruimte ruimte voor voor uw uw ideeĂŤn ideeĂŤn De burger centraal, de organisaties vitaal, wat betekent De burger centraal, de organisaties vitaal, wat betekent dat voor de gemeentelijke aanpak? dat voor de gemeentelijke aanpak? Waar liggen kansen op vernieuwing en samenwerking? Waar liggen kansen op vernieuwing en samenwerking? OGP gaat uit van de kracht en de creatieve inzet van OGP gaatKomende uit van de kracht en de van burgers. jaren zetten wecreatieve de burgerinzet centraal burgers. Komende jaren zetten we de burger centraal in het beleid en geven we meer ruimte en in het beleid enaan geven we meer ruimte en ondersteuning verenigingen en organisaties. ondersteuning aan verenigingen en organisaties. Niet makkelijk in tijden van bezuiniging, maar door Niet makkelijk in en tijden van bezuiniging, maarmogelijk. door een doelmatiger zuiniger gemeente, toch een doelmatiger en zuiniger gemeente, toch mogelijk.

OGP stelt voor OGP stelt voor

'De burger centraal' 'Devertrouw burgerincentraal' de kracht van de burgers - geef ruim vertrouw de initiatieven. kracht van de burgers - geef ruim baan aaninhun baan aan hun initiatieven. maak samen met organisaties en bedrijven de maak samen metze organisaties plannen en voer samen uit. en bedrijven de plannen en voer ze samen uit.

Ivan Ivan Trouwborst Trouwborst

OGP MIDDEN-DELFLAND MIDDEN-DELFLAND'Terug naar de dorpen' 'Terug naar deeigen dorpen' elk dorp een zichtbare en aanspreekbare elk dorp een eigen zichtbare en aanspreekbare wethouder wethouder in Maasland, Schipluiden en Den Hoorn een in Maasland, Schipluiden en Den Hoorn een 'dorpsvergadering' voor lokale zaken 'dorpsvergadering' voor lokale zaken

'Een doeltreffend bestuur' 'Een doeltreffendtaken bestuur' de gemeentelijke efficiĂŤnt en servicegericht de gemeentelijke taken efficiĂŤnt en servicegericht organiseren organiseren meer doen, zonder verhoging van de lasten meer doen, zonder verhoging van de lasten

                         

 

 

 

PROGRAMMA PROGRAMMA De burger centraal, de organisaties vitaal! Wat betekent De de organisaties dat burger voor decentraal, gemeentelijke aanpak? vitaal! Wat betekent dat voor de gemeentelijke aanpak? Niek Knaap OGP Midden-Delfland Niek Knaap OGP Midden-Delfland De gemeente Oss werkt aan een slimme gemeenteDe gemeente Oss werkt aan slimme gemeenteorganisatie, burgergericht en een zuinig. Ambtenaar Esther organisatie, burgergericht en zuinig. Ambtenaar Moors uit Oss vertelt over aanpak en resultaten.Esther Moors uit Oss vertelt over aanpak en resultaten. Gesprek: Wat verwacht u als inwoner en vereniging/ Gesprek: Wat als jaar inwoner en vereniging/ organisatie de verwacht komendeuvier van onze gemeente? organisatie de komende vier jaar van onze gemeente? Inloop vanaf 19.30 uur. Inloop vanaf uur. We ronden om19.30 22 uur af met een gezellig drankje. We ronden om 22 uur af met eenbestuurders gezellig drankje. Iedereen is welkom, met name en actieve Iedereen is welkom, met name bestuurders en actieve leden van organisaties en verenigingen. leden van organisaties en verenigingen.

SAMEN SAMEN DOEN! DOEN! www.ogp-md.nl www.ogp-md.nl

1DDVWIHHVWQHX]HQ RRNKpWDGUHVYRRU YHUNOHHGNOHGLQJ SUXLNHQHQPDVNHUV 2RVWJDDJ0DDVODQG ZZZERQWHNRHYHUKXXUQO 

Oude Gemeentehuis Maasland

œ0LHQZDDULVPLMQIHHVWQHXV"¡ %LM%RQWH.RH9HUKXXUQDWXXUOLMN

6 maart 20.00 uur 6 maart 20.00 uur Oude Gemeentehuis Maasland

 

*HRSHQG (ONHPDDQGDJHQGRQGHUGDJ XXU

9 MAART:

van 09.00 tot 17.00 uur

GROTE ROMMELMARKT in de OLYMPIAHAL

in Maassluis kr.hr. v.a. â&#x201A;Ź 27,50 Vol=Vol - Entree â&#x201A;Ź 2,50 MdV evenementen 06-41010900

   

   

 

3XEOLFDWLHPHOGLQJ :HW%RGHPEHVFKHUPLQJ 2QGHUZHUS 2PJHYLQJVGLHQVW+DDJODQGHQKHHIWHHQPHOGLQJEHVFKLNNLQJRSVDQHULQJVSODQRQWYDQJHQ RSIHEUXDULYDQKHW+RRJKHHPUDDGVFKDSYDQ'HOĂ&#x20AC;DQGYRRUGHORFDWLH 'XLISROGHUNDGHQDWXXUYULHQGHOLMNHRHYHU:HVW]LMGHWH0DDVODQGJHPHHQWH0LGGHQ 'HOĂ&#x20AC;DQG

  /(9(5(1 3/$$76(19$1 75$',7,21((/3$5.(73/$1.(19/2(5(1 /$0(/3$5.(7/$0,1$$75(67$85$7,( 6&+85(1 9$1'(5:28'(+287(19/2(5(11/ 6&+,3/8,'(1

,QOLFKWLQJHQ 9RRUQDGHUHLQOLFKWLQJHQNXQWX]LFKZHQGHQWRW$IGHOLQJ7RHWVLQJ 9HUJXQQLQJYHUOHQLQJ 0LOLHXHPDLODGUHVYHUJXQQLQJHQ#RGKQO 'HLQJHGLHQGHPHOGLQJOLJWQLHWWHULQ]DJHHQKLHULVJHHQEHURHSRIEH]ZDDUWHJHQPRJHOLMN 


14

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

Proef de smaken van Midden-Delfland Nu ook natuurlijke & eerlijke catering

Singel 6, Schipluiden - dinsdag gesloten www.indigo-uiteten.nl - 015 -380 57 87

:-%HEQIWHMIHIIPYMXQEOIRZERLIXRIX[IVOZERZVSY[IPMNOISRHIVRIQIVW PYMWXIVIRREEVIIRPI^MRKSZIVWXVIIOXEEPMRLIX6IGLXLYMWZER>SYXIZIIRMR7GLMTPYMHIR

,16&+,3/8,'(1

Ontbijtje Lunch High Tea

of gewoon lekker even koffie met gebak, bij de bakker is het altijd

GEZELLIG!

6SURRNMHVDFKWLJHNRUWLQJPHW.RRSPDQV 7RWPDDUWWZHHGHSDNEDNPL[KDOYHSULMV 6SDDUPHHYRRUHXURHQWUHHNRUWLQJYRRUGH(IWHOLQJ

Brood-, Koek- en Banketbakkerij THEO HOEK BV

1DWXXUOLMNELM $OEHUW+HLMQ6XSHUPDUNW+DULQJ .HHQHQEXUJZHJ*.6FKLSOXLGHQ

Dorpsstraat 57 Schipluiden www.paviljoenschipluiden.nl

Hij is er weer, onze nieuwe menukaart! Kom langs en geniet van diverse nieuwe gerechten! Paviljoen â&#x20AC;&#x2DC;t Middelpunt: voor lunch, borrel en diner. Ook voor buffetten en BBQâ&#x20AC;&#x2122;s!

Dorpsstraat 29 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015-380 81 19

3XUHSDVVLH HQHHQQLHXZFRQFHSWELM,QGLJR Er is een nieuwe chef kok die met passie over zijn werk en zijn grote hobby praat. Hij vindt het een uitdaging om met biologische en lokale producten iets heerlijks op tafel te zetten. Vooral in de zomer weten fietsers en wandelaars Indigo goed te vinden maar sinds het roer is omgegooid in het biologische cafĂŠ restaurant komen er ook steeds meer gasten uit Schipluiden zelf. Door Gemma van Winden-Tetteroo

â&#x20AC;&#x2DC;Buurmanâ&#x20AC;&#x2122; Jeroen Reissenweber, de eigenaar van bakkerij Holtkamp, wordt door chef-kok Peter Smits en de gastheer van Indigo, Faruk Marik, verrast met de Win & Winkel cadeaubon. Jeroen is samen met zijn Joanne, vaste gast bij Indigo aan de Singel 6. â&#x20AC;&#x153;Zeker rondom de verbouwing van ons eigen bedrijf was het heerlijk dat we hier uit eten konden gaan. Lekker dichtbij dus als je wilde, was je weer snel thuis.â&#x20AC;? Chef-kok Peter doet zijn best om Jeroen en Joanne telkens weer iets nieuws voor te schotelen. In het biologische restaurant worden zoveel mogelijk groenten, fruit en kruiden uit eigen tuin gebruikt. Varkens- en rundvlees komt uit eigen stal. Toch is het concept aangepast, de kaart is uitgebreid en het niveau

Kapsalon Jos Haring

Dames, heren en kinderen 2SHQLQJVWLMGHQ GLWPYUXXU HQXXU YUXXU ]DXXU

wordt steeds hoger door creatief met de bereiding van het eten om te gaan. In Indigo worden koffie, lunches, borrels en diners georganiseerd. Het restaurant is iedere dag geopend vanaf 10.00 uur. Op dinsdag is Indigo gesloten maar dan is de Herdershof bij Op Hodenpijl wel weer geopend. Schuif dus gezellig aan bij de enthousiaste mensen van Indigo en laat je verrassen!

9ODDUGLQJVHNDGH6FKL SOXLGHQ 7HOHIRRQ ZZZNDSVDORQMRVKDULQJDQNRQO

APK

voor benzine-autoâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x201A;Ź 19,75 Diesel â&#x201A;Ź 29,75

Vrolijke en enthousiaste mensen bij Indigo!

Foto: GvW-T

Dorpsstraat 55, Schipluiden tel. 015 380 8240 www.garagelangstraat.nl

OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur Vrijdagmiddag van 14.00 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

De lekkerste ingrediĂŤnten voor een gezond leven Denk globaal, koop lokaal!

Gaagweg 36 - Schipluiden Telefoon: 015 - 3809134

.HHQHQEXUJZHJ 6FKLSOXLGHQ 7HOHIRRQ

Kasteellaan 9 Schipluiden achter restaurant Indigo www.natuurlijk-dichtbij.nl 015 215 51 74

52 kinderen kregen les over de krant .UDQWLQGHNODV 6FKLSOXLGHQ,QKHWNDGHUYDQKHWMDULJEHVWDDQYDQ'H6FKD NHO0LGGHQ'HOIODQGZHUGGHNUDQWXLWJHQRGLJGGRRUGHWZHH EDVLVVFKROHQ YDQ 6FKLSOXLGHQ RP HHQ JDVWOHV WH YHU]RUJHQ œ.UDQWLQGHNODV¡ 'HOHHUOLQJHQYDQGHJURHSHQYDQFEV'H$UNHQGLHYDQGH -R]HIVFKRROOXLVWHUGHQYRODDQGDFKWQDDUGHEHNQRSWHJHVFKLH

www.zuivelvanwinden.nl

2SHQLQJVWLMGHQ GLQVGDJWPGRQGHUGDJ²XXU YULMGDJ²XXUHQ]DWHUGDJXXU

GHQLVYDQKHWRQWVWDDQYDQHHQNUDQW9RRUDOGHOHWWHUEDNNHQ YROGXL]HQGHQSULHJHOLJHOHWWHUWMHVGLHYURHJHUJHEUXLNWZHUGHQ RPHHQWHNVWWH]HWWHQVSUDNHQWRWGHYHUEHHOGLQJ'DWGHYHU WURXZGHNUDQWRSNLORPHWHUVODQJHUROOHQSDSLHUJHGUXNWZRUGW YRQGHQGHNLQGHUHQRRNZHOLQWHUHVVDQW (QWRHQ]LM]HOIVXJJHVWLHVPRFKWHQJHYHQYRRURQGHUZHUSHQ GLH LQ HHQ NUDQW DDQ ERG ]RXGHQ NXQQHQ NRPHQ RQWSRSWHQ ]LFKPHWHHQMRXUQDOLVWHQLQGHGRS'HVFKROLHUHQNUHJHQXLW HLQGHOLMN HHQ PLQLNUDQW PHH QDDU KXLV GLH ]LM SHUVRRQOLMN YRO PRJHQVFKULMYHQ:H]LMQEHQLHXZG Foto: Nell Diederik

Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeauâ&#x20AC;Ś? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde â&#x20AC;&#x2DC;Midden Delfland pakketâ&#x20AC;&#x2122; verkrijgbaar in elke prijsklasse.

Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134


De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

|

15

actueel OK Bungo treedt op in Schipluiden =LM VFKLWWHUGHQ LQ MDQXDUL QRJ RS &XOW 5R\DOHHQQX]LMQ]HZHGHURPWH]LHQ LQ 6FKLSOXLGHQ GH EDQG 2. %XQJR =LM VSHOHQ HLJHQ JHPDDNWH ZHUHOG PX]LHN 'H]H PX]LHN NHQPHUNW ]LFK GRRU ULWPHV PHW $IULNDDQVH HQ =XLG $PHULNDDQVHLQYORHGHQ)HHVWLVJHJD UDQGHHUG2SXLWQRGLJLQJYDQGH3YG$ 0LGGHQ'HOIODQG WUHGHQ ]LM RS ]DWHU GDJPDDUWRSLQKHW2XGH*HPHHQ WHKXLV LQ 6FKLSOXLGHQ 8 EHQW YDQDI XYDQKDUWHZHONRPDDQKHW+. 3RRWSOHLQ'HWRHJDQJLVJUDWLV(YHQ ZDWDQGHUVGDQHHQSROLWLHNGHEDW

Internationale Vrouwendag 'H PHQLQJHQ ]LMQ YHUGHHOG YRRU ZDW EHWUHIW GH RRUVSURQJ YDQ GH ,QWHUQD WLRQDOH 9URXZHQGDJ PDDU DO ]HNHU HHQHHXZODQJLVPDDUWHHQGDWXP ZDDURSYURXZHQELMHHQNRPHQ2RN GLWMDDUZRUGHQYURXZHQXLWJHQRGLJG RPKXQNUDFKWHQWHEXQGHOHQHQZHO YDQ WRW XXU LQ GH 'RUSV KRHYH YDQ 6FKLSOXLGHQ .RVWHQ ]LMQ Ä&#x201E; SHU SHUVRRQ $OV GDW HHQ SUR EOHHPLVNDQPHQFRQWDFWRSQHPHQ YLD LQIR#MDQQ\SURQNQO 'DW LV WURX ZHQV PHWHHQ KHW HPDLODGUHV ZDDU PHQ]LFKDDQNDQPHOGHQ

heeft u ook (actueel)nieuws uit midden delfland? mail naar: redactie.md @uitgeverijwestmedia.nl

Project â&#x20AC;&#x2DC;Aan de slagâ&#x20AC;&#x2122; goed geslaagd Om mensen met een uitkering meer kans op werk te geven of uit een eventueel isolement te halen, heeft de gemeente Midden-Delfland in samenwerking met de Stichting Welzijn Midden-Delfland het project â&#x20AC;&#x2DC;Aan de slagâ&#x20AC;&#x2122; gelanceerd. Na een pilotperiode van een jaar is de organisatie tevreden. door Gemma van Winden-Tetteroo 9RULJ MDDU LV KHW SURMHFW YDQ VWDUW JH JDDQ PHW WLHQ PHQVHQ 1D HHQ HHU VWH LQYHQWDULVDWLH QDDU YRRUNHXU HQ PRJHOLMNKHGHQZHUGHQGHFRQWDFWHQ JHOHJG PHW EHGULMYHQ RI LQVWHOOLQJHQ ZDDU PHQ DDQ GH VODJ ]RX NXQQHQ 2S GH]H ZLM]H VQHHG KHW PHV DDQ WZHH NDQWHQ KHW ZDV YRRU GH GHHO QHPHUVHHQVWLPXODQVHQHHQ]LQYROOH LQYXOOLQJYDQGHGDJHQELM3LHWHUYDQ )RUHHVW HHQ SDDU EDVLVVFKROHQ GH +HUWHQNDPS KHW &UHDWLHKXLV $69= HQHHQKRYHQLHUZDVPHQEOLMPHWGH LQ]HWYDQGH]HYULMZLOOLJHUV´-XLVWYRRU KHW &9 YDQ MRQJHUH PHQVHQ LV KHW JRHGWHNXQQHQPHOGHQGDW]LMRSGH ]H PDQLHU KHHO QXWWLJ EH]LJ JHZHHVW ]LMQ HQ SHUVSHFWLHI NULMJHQ 'H UHDF WLHV ]LMQ GDQ RRN KHHO SRVLWLHIµ ]HJW $QQHWWH GHQ 2XGHQ YDQ GH 6WLFKWLQJ :HO]LMQ0LGGHQ'HOIODQGGLHKHWSUR MHFW EHJHOHLGW ´3UDFKWLJ RP WH ]LHQ GDWLHGHUHHQGRRUJDDWPHWKHWYULMZLO OLJHUVZHUNHQ]HNHURRNGDWppQPH YURXZYLDGH]HRSVWDSDDQHHQEDDQ JHNRPHQLVµ

Annette den Ouden en J. Colas Klaver van de gemeente zijn zeer tevreden over het project. Groei +HW SURMHFW ZHUG PHW QDPH LQJH]HW PHWKHWRRJRSGH3DUWLFLSDWLHZHWGLH ZDDUVFKLMQOLMN RS MDQXDUL YDQ NUDFKW ZRUGW 'DDULQ ZRUGW EHSDDOG GDW PHQVHQ PHW HHQ XLWNHULQJ LHWV WHUXJPRHWHQGRHQYRRUGHVDPHQOH

YLQJ´+HWLVKHHOEHODQJULMNRPPHQ VHQ DDQ WH VSUHNHQ RS KXQ WDOHQWHQ HQQLHWRSZDW]LMQLHWNXQQHQRIEH KHHUVHQµ]HJWZHWKRXGHU7LQHNHYDQ 1LPZHJHQ ELM GH OXQFK GLH GH GHHO QHPHUVHQKXQEHJHOHLGHUVWLMGHQVGH HYDOXDWLHDDQJHERGHQNUHJHQ´'H]H

Foto: GvW-T

PHQVHQ ]LMQ ZHUNHOLMN JHJURHLG LQ ]HOIEHZXVW]LMQLQYDDUGLJKHGHQHQLQ VDPHQZHUNHQµ $OV GDQN NUHJHQ GH GHHOQHPHUVHHQH[WUDDWMHYDQGHJH PHHQWH'HWZHHGHJURHSPHQVHQLV LQPLGGHOVYDQVWDUWJHJDDQ

NLdoet vrijwilligers voor 10 klussen gezocht in Midden-Delfland Samen werken aan schone sloten 2S HQ PDDUW RUJDQLVHHUW KHW 2UDQMH)RQGVYRRUGHWLHQGHNHHU1/ GRHWGHJURRWVWHYULMZLOOLJHUVDFWLHYDQ RQVODQG0DDWVFKDSSHOLMNHRUJDQLVD WLHV LQ 0LGGHQ'HOIODQG PHOGGHQ NOXVVHQDDQYDQGHWRWDDONOXV VHQLQKHHO1HGHUODQG'DW]LMQHUQX DO PHHU GDQ RRLW WHUZLMO 1/GRHW SDV RYHUYLHUZHNHQSODDWVYLQGW=LM]LMQDO OHQKDUGRS]RHNQDDUKHOSHQGHKDQ GHQ+HW2UDQMH)RQGVURHSWLHGHUHHQ RSRP]LFKRSGH]HGDJHQLQWH]HWWHQ YRRU VRFLDOH RUJDQLVDWLHV 1/GRHW LV HHQXQLHNHNDQVYRRUHHQOHXNHGDJ XLW ZDDURS MH WHJHOLMNHUWLMG RRN LHWV

JRHGVGRHWYRRUHHQDQGHU(HQOHXNH NOXVXLW]RHNHQNDQRSZZZQOGRHWQO 0DDWVFKDSSHOLMNH RUJDQLVDWLHV ]LMQ GLW MDDU LQ JURWH JHWDOH RS ]RHN QDDU YULMZLOOLJHUV WLMGHQV 1/GRHW 'H WHOOHU VWDDWQXDO]R·QNOXVVHQKRJHUGDQ YRULJ MDDU RS GLW WLMGVWLS HQ LQ LHGHUH JHPHHQWH LV WLMGHQV 1/GRHW LHWV WH GRHQ2RNGDWLVHHQUHFRUG'HNOXV VHQ]LMQWHYLQGHQRSZZZQOGRHWQO 7LMGHQV1/GRHWYHU]HWWHQYULMZLOOLJHUV ZHUN ZDDU GH RUJDQLVDWLHV QRUPDDO QLHWDDQWRHNRPHQ1XLVKHWDDQEH GULMYHQNDQWRUHQVFKROHQDPEWHQD UHQIDPLOLHVHQDQGHUHLQZRQHUVRP

RS HQ PDDUW GH KDQGHQ XLW GH PRXZHQWHVWHNHQ +HW2UDQMH)RQGVLVWURWVGDW1/GRHW ]RYHHO PHQVHQ RS GH EHHQ EUHQJW 5RQDOG YDQ GHU *LHVVHQ GLUHFWHXU 2UDQMH )RQGV YHUWHOW ´'DW ]RYHHO PHQVHQ ]LFK LQ]HWWHQ RP 1HGHUODQG PRRLHU VRFLDOHU HQ PHHU EHWURNNHQ WHPDNHQLVYRRURQVLHWVRPWURWVRS WH]LMQ+HW2UDQMH)RQGV]RUJW]RYRRU DOOHUOHL QLHXZH YHUELQGLQJHQ QLHW DO OHHQ WLMGHQV 1/GRHW PDDU RRN GDDU QD:HKRSHQGDWKHHO1HGHUODQGQX ]LMQVWHHQWMHZLOELMGUDJHQµ

AWP: dijken open voor wandelaars Rondom de Woudsepolder in de gemeente Midden-Delfland loopt een wandelpad over de dijk, deel van de Woudsepolderroute. Onderweg staan diverse informatiepanelen van Delfland met uitleg over de calamiteitenberging. Tot teleurstelling van de wandelaar blijkt de laatste 10 meter om vanaf de dijk op de Molenlaan te komen, door een particulier te zijn afgesloten met prikkeldraad. (U]LWGXVQLHWVDQGHUVRSGDQRPKHW KHOH HLQG ZHHU WHUXJ WH ORSHQ *XLGR YDQ GHU :HGGHQ YDQ GH $:3 'HOI ODQGLVYHUEDDVGGDWHHQZDQGHOURXWH

¶]RPDDU·NDQZRUGHQDIJHVORWHQ´'H VFKDSHQKRXGHUVGLHGHNDGHYDQ'HOI ODQGKXUHQHQGHGLUHFWRPZRQHQGHQ YDQGH0ROHQODDQELM¶W:RXGWZLOOHQ NHQQHOLMNJHHQZDQGHODDUVWXVVHQKXQ VFKDSHQ RI ODQJV KXQ KXL]HQ %HJULM SHOLMNZDQWDQGHUVORSHQGHVFKDSHQ ]RPDDUZHJµ Droge voeten )UDFWLHYRRU]LWWHU +DQV 0LGGHQGRUS WHYHQV ODQGHOLMN EHVWXXUVOLG YRRU GH $:3YXOWDDQ´:LMZLOOHQGDWUHFUHD WLHI PHGHJHEUXLN ]R YHHO DOV PRJH OLMN ZRUGW LQJHSDVW LQ KHW EHKHHU HQ RQGHUKRXGYDQGHGLMNHQHQYDDUWHQ

Prikkeldraadversperring op de kade rond de Woudsepolder.

Foto: PR

:DWHUVFKDSSHQ EHKHUHQ KRQGHU GHQ NLORPHWHUV DDQ GLMNHQ NDGHV VFKRXZSDGHQHQZDWHUJDQJHQ+LHU YRRUKHIIHQ]LMZDWHUVFKDSVEHODVWLQJ 'LHEHODVWLQJLVQDWXXUOLMNSULPDLUEH GRHOGYRRURQ]H¶GURJHYRHWHQ·PDDU GH$:3YLQGWGDWGHEXUJHUEHVWPDJ PHHJHQLHWHQµ 'H $:3 'HOIODQG LV GDQRRNEOLMPHWKHWLQLWLDWLHIYDQ'HOI ODQG WRW KHW LQVWHOOHQ YDQ HHQ ZDQ GHOSDG URQG GH :RXGVHSROGHU HQ KHW SODDWVHQ YDQ LQIRUPDWLHSDQHOHQ PHW XLWOHJ RYHU GH FDODPLWHLWHQEHU JLQJ 'DDUPHH WRRQW 'HOIODQG KDDU PDDWVFKDSSHOLMNH EHWURNNHQKHLG HQ GUDDJW]LMELMDDQGHOHJLWLPDWLHYDQKHW ZDWHUVFKDSVZHUN Geblokkeerd 9DQ GHU :HGGHQ ´+HODDV EOLMNW XLW KHWIHLWGDWHQNHOHRPZRQHQGHQKHW ZDQGHOSDG QX KHEEHQ JHEORNNHHUG GDWHULQGHDIVWHPPLQJLHWVQLHWJRHG LVJHJDDQ=RKHEEHQGHPRRLHLQIRU PDWLHSDQHOHQ RRN ZHLQLJ ]LQ 'HOI ODQG KDG QDWXXUOLMN ppUVW PHW GH EH WURNNHQHQRYHUHHQVWHPPLQJPRHWHQ EHUHLNHQRIHYHQWXHHOGHRXGHUHFK WHQ PRHWHQ DINRSHQµ 'H $:3 'HOI ODQGKHHIWVFKULIWHOLMNHYUDJHQJHVWHOG RYHU GH YLVLH HQ KHW EHOHLG YDQ 'HOI ODQG YRRU ZDQGHOSDGHQ RYHU NDGHV HQ GLMNHQ HQ KRH GH EHODQJHQ YDQ RPZRQHQGHQZRUGHQDIJHZRJHQWH JHQGHEHODQJHQYDQGHZDQGHODDUV

Het water in sloten en vaarten moet schoner. In de afgelopen jaren is hier al heel wat gedaan om tot schoner water te komen. Maar er is meer nodig. Daarom wordt op 27 februari het â&#x20AC;&#x2DC;afsprakenkader regionale samenwerking op weg naar emissieloze kas 2027â&#x20AC;&#x2122; ondertekend. ,Q GLW DIVSUDNHQNDGHU VSUHNHQ GH JHPHHQWHQ :HVWODQG 3LMQDFNHU 1RRWGRUS /DQVLQJHUODQG 0LGGHQ 'HOIODQG =XLGSODV HQ :DGGLQ[YHHQ /72 1RRUG *ODVNUDFKW KHW +RRJ KHHPUDDGVFKDS YDQ 6FKLHODQG HQ .ULPSHQHUZDDUG HQ KHW +RRJKHHP UDDGVFKDS YDQ 'HOIODQG DI GDW ]LM VD PHQZHUNHQELMKHWUHDOLVHUHQYDQHHQ JRHGH ZDWHUNZDOLWHLW LQ GH JODVWXLQ ERXZJHELHGHQ 'DDUPHH ZRUGW QLHW DOOHHQKHWZDWHULQGHRPJHYLQJVFKR QHU PDDU ZRUGW JHOLMN HHQ ELMGUDJH JHOHYHUG DDQ GH GRHOHQ GLH JHOGHQ YDQXLW GH (XURSHVH UHJHOJHYLQJ .D GHU5LFKWOLMQ:DWHURIZHO.5: Ambities en doelen 'HDPELWLHVRSZHJQDDUVFKRQHUZD WHUOLJJHQKRRJ9DQXLWGH.5:PRHW

HUZRUGHQJHVWUHHIGQDDUHHQJRHGH ZDWHUNZDOLWHLW HHQ QDJHQRHJH QXOOR]LQJ YDQ PLQHUDOHQ VWLNVWRI HQ IRVIDDW HQ JHZDVEHVFKHUPLQJVPLG GHOHQQDDUZDWHUGUDDJWGDDUIRUVDDQ ELM +HW GRHO YDQ KHW DIVSUDNHQNDGHU LV KHW RS HHQ ]R HIILFLsQW PRJHOLMNH PDQLHU UHJLRQDDO VDPHQZHUNHQ YDQ ZDWHUVFKDSSHQ JHPHHQWHQ HQ JODV WXLQERXZRPLQYDQXLWGHJODV WXLQERXZ YULMZHO QLHWV PHHU WH OR ]HQLQVORWHQHQYDDUWHQ Waarom nu? 2YHUKHGHQ HQ JODVWXLQERXZ ZHUNHQ DOODQJHUVDPHQDDQVFKRRQZDWHU=R KHEEHQJHPHHQWHQLQGHPHHVWHEXL WHQJHELHGHQ ULROHULQJ DDQJHOHJG RI GH ULROHULQJ DDQJHSDVW ]RGDW YHUYXL OHQGHOR]LQJHQQLHWPHHULQGHVORWHQ WHUHFKWNZDPHQPDDUELMGHDIYDOZD WHU]XLYHULQJVLQVWDOODWLHV ZDDU ]H JH ]XLYHUGNXQQHQZRUGHQ1XLVKHWWLMG YRRU HHQ YROJHQGH VWDS ZDDUELM RRN KHW WHUXJGULQJHQ YDQ RYHULJH YHUYXL OHQGHOR]LQJHQLQGHVORRWYDQEHODQJ LV0HWKHWDIVSUDNHQNDGHUZRUGWKLHU DDQELMJHGUDJHQ

Hugo wint Aloysius â&#x20AC;&#x2DC;Laat zien wat je kunt showâ&#x20AC;&#x2122; (HQ 1HGHUODQGV OLHG HHQ JLWDDU HQ HHQJRHGHVWHP]LMQGHLQJUHGLsQWHQ YRRUKHWZLQQHQYDQGH¶/DDW]LHQZDW MH NXQW VKRZ· +XJR YDQ GHU /LQGHQ XLWJURHSDFKWZLQWGHMDDUOLMNVHWDOHQ WHQVKRZYDQGH$OR\VLXVVFKRRO0DDV ODQG(HQELM]RQGHUYUROLMNXLWJHGRVWH MXU\ RXGHUV GLH YRRU GH RQGHUERXZ GH ¶RS]RHNKRHN¶ RUJDQLVHUHQ NRQ GLJWHQWKRXVLDVW+XJRDOVGHZLQQDDU DDQ $OOH NLQGHUHQ MXLFKHQ ]H ]LMQ KHW PHW GH XLWYHUNLH]LQJ HHQV +XJR ]LQJW KHW OLHG ¶PDQQHQKDUWHQ· QRJ PDDOV HQ ]LMQ VWHP HQ JLWDDU NOLQNHQ SUDFKWLJGRRUGHKDO'HNLQGHUHQGH RXGHUVHQGHOHHUNUDFKWHQ]LQJHQYDQ KDUWH PHH 'H RYHULJH GHHOQHPHUV NODSSHQ HQWKRXVLDVW ]LM KHEEHQ RRN SUDFKWLJH RSWUHGHQV YHU]RUJG 9DQ

HHQMXGRUROWRWGHHHQHLJHQYDULDWLH RS GH FXSVRQJ PHW HHQ ]HOI JHFRP SRQHHUGH PL[ HHQ HQWKRXVLDVWH VR ORGDQV WRW HHQ VFKRRQPDDNOLHG 'H YDULDWLHLVLHGHUMDDUZHHUKHHOJRHG GDW NRPW GRRU GH YRRUURQGHV LQ GH JURHSHQ 'H NLQGHUHQ EHSDOHQ ]HOI ZHONHWZHHQXPPHUVYDQHHQJURHS GRRUJDDQ QDDU GH JURWH ILQDOH LQ GH WRWGHQRNJHYXOGHKDO'H¶/DDW]LHQ ZDWMHNXQWVKRZ·LVGHVKRZYDQHQ GRRU GH NLQGHUHQ 'H OHHUOLQJHQ YDQ JURHS DFKW RUJDQLVHUHQ HQ OHLGHQ GH VKRZYDQEHJLQWRWKHWHLQGH'H¶ODDW ]LHQZDWMHNXQWVKRZ·LVWHONHQVZHHU JHQLHWHQYRRUGHNLQGHUHQHQYRRUGH OHHUNUDFKWHQ+XJRKHHIWQXHHQMDDU ODQJGHIHOEHJHHUGHZLVVHOEHNHU


|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 27 februari 2014

Den Hoorn en Schipluiden Scholen, peuter- en kinderopvang Za. 8 maart 2014 10.00 tot 12.00 uur

> Den Hoorn Openbare basisschool Het Galjoen Rooms-katholieke basisschool Maria Christelijke basisschool Het Talent Kindercentrum ’t Kickertje kdv/bso Peuteropvang ’t Harlekijntje • Het Lint, Achterdijkshoorn 7-11, Den Hoorn

Rooms-katholieke basisschool Maria Kindercentrum ’t Kickertje bso • Oranje Nassauplein 27, Den Hoorn

> Schipluiden

Kindercentrum ’t Kickertje kdv • Oranjelaan 26, Den Hoorn

Christelijke basisschool De Ark • St. Maartensregtplein 15, Schipluiden

Kindercentrum De Zonneburcht en BSO ZON! Den Hoorn kdv/bso • Schoolstraat 1, Den Hoorn

Rooms-katholieke basisschool St. Jozef • Schoolplein 2, Schipluiden

U bent van harte welkom voor een rondleiding en informatie. Tot ziens!

GALJOENWEB.NL • MARIASCHOOL.NL • CBSHETTALENT.NL • KICKERTJE.NL • PEUTEROPVANGMIDDENDELFLAND.NL • KINDEROPVANGZON.NL • JOZEFSCHOOLSCHIPLUIDEN.NL • CBSDEARK.NL

16

Md 2014 02 27  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you