Page 1

De Schakel Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. Uitgave: Uitgeverij West Media bv , Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis / Tel. 010 5912823 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 10e jaargang / 6 februari 2014

Gemeentenieuws

2,3,5

Scouting Maasland collecteert 'HYHUHQLJLQJ6FRXWLQJ0DDVODQGFRO OHFWHHUWLQGHZHHNYDQWPIH EUXDUL YRRU -DQWMH %HWRQ $OOH OHGHQ YDQ GH YHUHQLJLQJ YDQ MRQJ WRW RXG JDDQODQJVGHGHXUHQLQ0DDVODQGRP WHFROOHFWHUHQ 'H KHOIW YDQ GH RSEUHQJVW LV YRRU GH YHUHQLJLQJ +HW RSJHKDDOGH JHOG ]DO ZRUGHQ EHVWHHG DDQ VSHOPDWHULDDO YRRUGHMHXJGOHGHQ WPMDDU 'H DQGHUH KHOIW YDQ GH RSEUHQJVW NRPW WHQ JRHGH DDQ -DQWMH %HWRQ 'LH RQ GHUVWHXQW GDDU YHUYROJHQV HHQ KHOH ERHOELM]RQGHUHLQLWLDWLHYHQSURMHFWHQ HQDFWLYLWHLWHQPHH9RRUNLQGHUHQGLH ZHO HHQ H[WUDDWMH NXQQHQ JHEUXLNHQ =RGDW ]LM ELMYRRUEHHOG PHH NXQQHQ JDDQRSHHQYDNDQWLHNDPSHHQGDJMH XLW NXQQHQ RI VSHHOPRJHOLMNKHGHQ NULMJHQLQGHEXXUW$OGLH]DNHQYLQGW -DQWMH%HWRQEHODQJULMNYRRUNLQGHUHQ GLHKHWWKXLVQLHW]RJHPDNNHOLMNKHE EHQ-DQWMH%HWRQVWDDWYRRUNLQGHUHQ HQ YULMH WLMG .LMN YRRU PHHU LQIRUPD WLHRYHU6FRXWLQJ0DDVODQGRSZZZ VFRXWLQJPDDVODQGQO .LMN YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU GH -DQWMH %HWRQ &RO OHFWHRSZZZMDQWMHEHWRQQO

Maandelijks veiligheidsspreekuur Midden-Delfland 9DQDI GH]H ZHHN ZRUGW HU HONH ZRHQVGDJPLGGDJ YDQ WRW XXULQKHWJHPHHQWHKXLVYDQ0LGGHQ 'HOIODQG LQ 6FKLSOXLGHQ HHQ YHLOLJ KHLGVVSUHHNXXU JHKRXGHQ 0LGGHQ 'HOIODQG LV HHQ YHLOLJH JHPHHQWH KHWJHHQLHGHUHHQXLWHUDDUGZLOKDQG KDYHQ'HJHPHHQWHEUDQGZHHUSR OLWLHHQDQGHUHYHLOLJKHLGVSDUWQHUVHQ QLHW WH YHUJHWHQ GH LQZRQHUV YDQ GH JHPHHQWHZHUNHQVDPHQRPGHYHL OLJKHLGWHEHKRXGHQ 7LMGHQV KHW YHLOLJKHLGVVSUHHNXXU NDQ PHQ WHUHFKW YRRU YUDJHQ HQ RSPHU NLQJHQ RYHU YHLOLJKHLG 'LW EHWUHIW PDDWUHJHOHQ ]RDOV YRRU EUDQGYHLOLJ ZRQHQ RI LQEUDDN ZHUHQGH YRRU]LH QLQJHQ *HPHHQWH SROLWLH HQ EUDQG ZHHU]LMQRSKHWVSUHHNXXUDDQZH]LJ (ULVRRNHHQWHUXJNRSSHOLQJGXVLQ ZRQHUV NXQQHQ ]HOI RRN WLSV GRRUJH YHQ$DQPHOGHQYRRUKHWYHLOLJKHLGV VSUHHNXXULVQLHWQRGLJ

Donatie voor Beukenrode 'H 6WLFKWLQJ 6WHXQ *H]RQGKHLGV]RUJ 1DDOGZLMN +RQVHOHUVGLMN QHHPW GH NRPHQGH GULH MDDU GH MDDUOLMNVH NRV WHQYDQGHDDQYRHUYDQ]XXUVWRIYLDGH DDQJHOHJGHJHVORWHQ]XXUVWRIYRRU]LH QLQJYRRUGHJDVWHQYDQ+RVSLFH%HX NHQURGHYRRUKDDUUHNHQLQJ'HGRQD WLH YDQ GH VWLFKWLQJ GLH %HXNHQURGH HHQZDUPKDUWWRHGUDDJWEHGUDDJWLQ WRWDDOHXUR

heeft u ook middendelflands nieuws mail naar: redactie.md@ uitgeverijwestmedia.nl

Actueel nieuws | Uit en cultuur | Sport

Willem-Alexander bij SchuldHulpMaatje Koning Willem-Alexander had er dinsdag een uurtje voor uit getrokken, om nader kennis te maken met de in 2010 gestarte landelijke stichting SchuldHulpMaatje. De nu precies ĂŠĂŠn jaar bestaande afdeling SchuldHulpMaatje Midden-Delfland had de eer om dit te mogen doen. SchuldHulpMaatje helpt mensen die in grote financiĂŤle problemen verzeild dreigen te raken of dat al zijn. door Simon van Zuilen 6FKXOG+XOS0DDWMHNUHHJHUWLMGHQVKHW EH]RHNYDQGHNRQLQJZHHUYLMIYULMZLO OLJHUVELMZDDUPHHKHWDDQWDOPDDWMHV LQ 0LGGHQ'HOIODQG RS GHUWLHQ NRPW =LMRQWYLQJHQXLWKDQGHQYDQODQGHOLMN YRRU]LWWHU&DUODYDQGHU9OLVWKXQFHUWL ILFDDWZHUGHQLQGHEORHPHWMHVJH]HW HQGRRU:LOOHP$OH[DQGHUSHUVRRQOLMN PHWKXQDDQVWHOOLQJJHIHOLFLWHHUG'DW NXQQHQPDDUZHLQLJYDQGHLQWRWDDO 6FKXOG+XOS0DDWMHV]HJJHQ 0LGGHQ'HOIODQG LV ppQ YDQ GH ]HVWLJ SXQWHQ LQ KHW ODQG ZDDU HHQ ORNDDO SXQWYDQ6FKXOG+XOS0DDWMHDDQZH]LJ LV +HW HHQMDULJ EHVWDDQ YDQ 6FKXOG +XOS0DDWMHLQ0LGGHQ'HOIODQGHQGH DDQVWHOOLQJ YDQ GH QLHXZH PDDWMHV ZDVYRRUKHW2UDQMH)RQGVDOVJURRW VWH VXEVLGLHYHUVWUHNNHU HHQ PRRLH DDQOHLGLQJ RP PHW GH RUJDQLVDWLH QDGHUNHQQLVWHPDNHQ0DDVODQGODJ RRNJRHGLQGHURXWHQDDU5RWWHUGDP ZDDU :LOOHP$OH[DQGHU LQ GH .XQVW KDO DDQ GH :HVW]HHGLMN GH WHQWRRQ VWHOOLQJ RYHU GH 7ZHHGH :HUHOG JLQJ RSHQHQ Beloond 'H NRQLQJ PRFKW ]LFK ELM ]DOHQFRP

Voordat de koning weer vertrok, maakte hij een nog een rondje langs alle mensen. SOH['H0DJQHHWLQHHQJRHGHSXEOLH NHEHODQJVWHOOLQJYHUKHXJHQZDDUWRH KLMGHPHQVHQELM]LMQYHUWUHNRRNYRRU EHORRQGH9RRUGDWGHNRQLQJZHHULQ GH$$VWDSWHRPQDDU5RWWHUGDP WHJDDQPDDNWHKLMHHQQRJHHQURQG MHODQJVDOOHPHQVHQ]ZDDLGHNZLVWLJ LQKHWURQGGHHOGHGHQRGLJHKDQGMHV XLW HQ KDG KLHU HQ GDDU QRJ WLMG YRRU HHQNRUWSUDDWMH+HWRPJDDQPHWGLH VSRQWDQLWHLW LV :LOOHP$OH[DQGHU ZHO WRHYHUWURXZG]ROLHWKLM]LHQ+HWOHX

NHZDVGDWKLMGDDUYRRU]HOIRRNZHUG EHORRQG 1LHW DOOHHQ PHW JH]ZDDL HQ DSSODXVPDDURRNPHWHHQIUDDLERH NHWMH Redmiddel 'H NRQLQNOLMNH EHODQJVWHOOLQJ YRRU 6FKXOG+XOS0DDWMH GUDDJW ELM DDQ VWHHGV PHHU EHNHQGKHLG +HWJHHQ QRGLJLVZDQW]LMEOLMNWVWHHGVPHHULQ HHQEHKRHIWHWHYRRU]LHQ6WHHGVPHHU PHQVHQGLHLQILQDQFLsOHQRRG]LMQJH

Maaslands echtpaar in hun auto dodelijk verongelukt Op vrijdagavond 31 januari vond er in het buitengebied van Maasland een heel ernstig verkeersongeval plaats, waarbij twee inwoners uit het dorp om het leven zijn gekomen. Het is het in Maasland bij velen bekende echtpaar Teun en Marry Broekman. Hun auto kwam in het water langs de Westgaag, de Spartelvaart, terecht, waarbij het echtpaar er niet meer in is geslaagd om de auto te verlaten. Teun Broekman zou afgelopen maandag zijn 83 jaar zijn geworden, zijn echtgenote was 78 jaar. door Simon van Zuilen +HW RQJHOXN KHHIW ÂśV DYRQGV YHUPRH GHOLMNURQGXXUSODDWVJHYRQGHQ +HWHFKWSDDUUHHGYDQDIGH0DDVVOXL VHZHJ GH 3DUDOOHOZHJ ODQJV GH $ RS RP YHUYROJHQV YLD GH :HVWJDDJ ULFKWLQJ0DDVGLMNWHULMGHQ=LM]RXGHQ LQ 0DDVGLMN QDDU GH H YHUMDDUGDJ YDQ HHQ NOHLQGRFKWHU JDDQ =LM ]LMQ GDDU QLHW DDQJHNRPHQ UHGHQ YRRU GHDIZDFKWHQGHIDPLOLHRPWHEHOOHQ ZDDU ]LM EOHYHQ (U ZHUG HFKWHU QLHW RSJHQRPHQ ZDDURS GH YHURQWUXVWH IDPLOLHLQGHRPJHYLQJLVJDDQ]RHNHQ ZDDU ]LM NRQGHQ ]LMQ 'H SROLWLH KDG ODWHUGHPRHLOLMNHWDDNRPGHIDPLOLH YDQKHWGUDPDRSGHKRRJWHWHVWHOOHQ Bocht gemist 'H LQ KHW ZDWHU OLJJHQGH DXWR ZHUG SDV YHHO ODWHU RQWGHNW URQG KDOI HOI GRRUHHQYRRUELMJDQJHU'HKXOSGLHQ

VWHQZDUHQYHUYROJHQVVQHODDQZH]LJ RRN PHW GXLNHUV $OOH KXOS YRRU KHW YHURQJHOXNWHHFKWSDDUZDVWHODDW'H DXWR KHHIW YHUPRHGHOLMN HQNHOH XUHQ LQKHWZDWHUJHOHJHQ +HWRQJHOXNYRQGSODDWVKHOHPDDODDQ KHW HLQG YDQ GH VPDOOH 3DUDOOHOZHJ YODNELMGHNUXLVLQJPHWGH:HVWJDDJ QDELMGHWXQQHORQGHUGH$'H3D UDOOHOZHJ PDDNW GDDU HHUVW HHQ YULM VFKHUSH ERFKW QDDU OLQNV ZDDUELM GH DXWR GH ERFKW KHHIW JHPLVW HQ UHFKW GRRU LV JHUHGHQ 'RRU KHW JUDV LV GH DXWR RQGDQNV HHQ VFKXLQ RSORSHQG WDOXGYDQRQJHYHHUHHQPHWHUKRRJWH LQ KHW ZDWHU WHUHFKW JHNRPHQ 7HU

SOHNNHLVHUJHHQVWUDDWYHUOLFKWLQJ'H SROLWLHGRHWRQGHU]RHNQDDUKHWRQJH OXN Sporen 7RHQKHWRQJHOXNGHYROJHQGHGDJLQ KHW GRUS EHNHQG ZHUG ]LMQ GLYHUVH LQZRQHUVQDDUGHSOHNYDQKHWRQJH YDOJDDQNLMNHQ(UZDUHQDOOHHQVWLOOH JHWXLJHQWH]LHQ]RDOVGHDXWRVSRUHQ HQZDWVFKHUYHQYDQNDSRWWHODPSHQ ´'H EHVWXXUGHU KHHIW GH ERFKW JH PLVW¾]RGHQNWLHPDQGXLWHHQJURHS MH ILHWVHUV ´'H EHVWXXUGHU NDQ RRN RQZHO]LMQJHZRUGHQKHWEOLMIWJLVVHQ QDDUGHRRU]DDN¾

Foto Roger van der Kraan

UDDNWRIGDDULQWHUHFKWGUHLJHQWHNR PHQ GRHQ DOV ODDWVWH UHGPLGGHO HHQ EHURHSRS6FKXOG+XOS0DDWMH2RNLQ 0LGGHQ'HOIODQG JHEHXUW GDW ]LM KHW QLHWLQGLHPDWHDOVLQGHJURWHUHVWH GHQ´0DDUHULVRYHUDOVWLOOHDUPRHGH RRN LQ 0LGGHQ'HOIODQG¾ ]R KLHOG ORNDDO FR|UGLQDWRU -DQ +HLMGUD GH NRQLQJ KHW DDQZH]LJH ODQGHOLMNH HQ ORNDOHEHVWXXUHQGHYHUGHUHDDQZH ]LJHQYRRU+HWSODQLVRPKHWDDQWDO PDDWMHVQRJPHHUXLWWHEUHLGHQ

Stamppot eten voor Ghana 'H PHLGHQ -LVND ,QJH 'DQLsOOH HQ 6DUDKJDDQGH]H]RPHUYDNDQWLHGULH ZHNHQQDDU*KDQDWRHRPGDDUYULM ZLOOLJHUVZHUNWHGRHQ´:LMJDDQPHH PHW HHQ UHLV YDQ :RUOG 6HUYDQWV 9RRUGH]HUHLVPRHWHQZLMJHOGLQ]D PHOHQHQGLWGRHQZLMGPYDFWLHVÂľ ODWHQGHPHLGHQZHWHQ´:LMKHEEHQ DO HHQ ELQJR JHRUJDQLVHHUG HQ RRN ]ZDUWHSLHWKHHIWRQVJHKROSHQ2Q]H YROJHQGH DFWLH LV KHW 6WDPSSRWWHQ EXIIHW GDW ZLM RS YULMGDJDYRQG IH EUXDULRUJDQLVHUHQÂľ9DQDIVWDDW KHWEXIIHWNODDUHQGHNRVWHQKLHUYRRU ]LMQÄ„YRRUYROZDVVHQHQHQÄ„ YRRUNLQGHUHQ$OVXJH]HOOLJPHHZLOW HWHQNXQWX]LFKYDQWHYRUHQRSJH YHQ ELM -LVND +DUWHYHOG RIMLVNDKDUWHYHOG#KRWPDLOQO

Ed Roeling blijft lijsttrekker Mijn Partij

Op de plek van het tragische ongeval zijn de autosporen te zien, die in het water Foto: Roger van der Kraan. langs de Westgaag terecht kwam.

(G 5RHOLQJ LV WHUXJJHNRPHQ RS ]LMQ EHVOXLWHQLVWRFKOLMVWWUHNNHUYDQ0LMQ 3DUWLM 'H HHUVWH YLMI NDQGLGDWHQ YDQ GHNLHVOLMVW]LMQ(G5RHOLQJ XLW 'HQ+RRUQQLHXZNRPHU)UDQNYDQ /LHU  XLW 0DDVODQG (OOHQ 6QHW KODJH  XLW 'HQ +RRUQ QLHXZ NRPHU %HD 1ROGHQ  XLW 6FKLSOXL GHQHQ'LUN3RVW HYHQHHQVXLW 6FKLSOXLGHQ+HWYHUNLH]LQJVSURJUDP PDYDQ0LMQ3DUWLMLVHYHQHHQVJRHG JHNHXUG


2

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

Gemeenteberichten Donderdag 6 februari 2014

week 6

Ruiming graven op de algemene begraafplaats schipluiden Op de algemene begraafplaats Schipluiden is er op dit moment ruimtegebrek. Er moeten daarom 22 algemene graven geruimd worden. De te ruimen graven zijn uitgegeven tussen 1983 en 1992 en zijn ruim 22 jaar in gebruik. Volgens de Nederlandse wetgeving mogen de graven na een periode van 10 jaar geruimd worden. De gemeente probeert uit piëteit de ruimingen niet binnen een termijn van 15 jaar te laten plaatsvinden. Daar wil de gemeente ook in de toekomst mee doorgaan.

Herbegraven/verzoek tot herbegraven Het is voor de nabestaanden mogelijk om de overledenen te laten herbegraven en/ of de grafsteen te behouden. Een schriftelijk verzoek tot herbegraven in een eigen graf kunt u voor 1 juni 2014 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden Delfland. De kosten van aankoop van een eigen graf en de kosten van herbegraven zijn voor rekening van de aanvrager.

Uitbreiding begraafplaats Om extra ruimte te creëren wordt de algemene begraafplaats Schipluiden uitgebreid. Om op dit moment voldoende ruimte te hebben voor het begraven, totdat het nieuwe gedeelte in gebruik kan worden genomen, worden de graven 31 t/m 42 en 201 t/m 210 geruimd. De ruiming van de graven en de eventuele herbegravingen vinden plaats in oktober en november 2014 en duurt ongeveer 2 weken.

Grafsteen Als een nabestaande zelf de grafsteen wil verwijderen of de steen wil behouden voordat het graf wordt geruimd, is dat mogelijk. Voor 1 juni 2014 moet dan een schriftelijk verzoek ingediend zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland. Als er geen schriftelijk verzoek tot het zelf verwijderen of afgeven van de grafbedekking is ingediend vervalt deze aan de gemeente en wordt de grafbedekking vernietigd.

Bekendmaking Niet alle nabestaanden hebben een persoonlijk bericht over de ruimingen ontvangen, omdat zij niet meer of moeilijk te achterhalen zijn. Daarom heeft de gemeente op de begraafplaats mededelingbordjes geplaatst bij de te ruimen vakken. Verder is dit in De Schakel Midden-Delfland en de Delftse Post gepubliceerd.

Papierinzameling in Maasland Op vrijdag 7 februari kunnen de inwoners van Maasland hun oud papier weer aan de weg zetten. In Maasland zamelen MVV’27 en CKC ODO het papier in.

Altijd actueel met digitale nieuwsbrieven! Met de digitale nieuwsbrieven van de gemeente Midden-Delfland bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit

de gemeente. U kunt zich aanmelden via www.middendelfland.nl (button onderaan de homepage).

Grafnummers De te ruimen graven zijn de navolgende: grafnummers 31 t/m 42 en 201 t/m 210 Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer J.C. de Visser van de afdeling openbare werken, telefoon (015) 380 42 00, email jdevisser@middendelfland.nl.

Instructie aan evenementenverkeersregelaars voortaan via E-learning! De instructie voor evenementenverkeersregelaars is veranderd. Vanaf 2014 moet u de instructie namelijk via E-learning (digitale cursus) volgen. Vanaf 2014 geeft de politie geen instructie meer aan evenementenverkeersregelaars. De Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) biedt de theorie-instructie voor evenementenverkeersregelaars namens de Politieacademie nu via E-learning aan. E-learning staat voor een leeractiviteit waarbij je interactief gebruik maakt van een computer met toegang tot internet. Wilt u de cursus evenementenverkeersregelaar via E-learning volgen? Bent u organisator van een evenement en u zoekt verkeersregelaars? op de website van de gemeente vindt u alle informatie over wat u dan moet doen in de rubriek Inwoners > Openbare orde en veiligheid > verkeersregelaars via E-learning.

Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Oprichten van een woning aan de Boumare (kavel 7) nabij nr. 68, 3155 PB Maasland (Z-HZ_WABO-2014-0028); - Plaatsen van een tuinoverkapping aan de Berkenhof 3, 3155 ER Maasland (Z-HZ_WABO-2014-0029); - Bouwen van een entreepoort aan de Woudselaan 23, 2635 CH Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2014-0030). (APV)vergunningen - Stichting Trekkertrek Schipluiden - vergunning voor het houden van het Trekkertrekevenement langs de Dorppolderweg in Schipluiden. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 6 september 2014 van 15.00 tot 20.30 uur en op zondag 7 september 2014 van 13.00 tot 17.00 uur.

7 februari, gedurende zes weken, tijdens kantooruren, voor een ieder ter inzage in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Tevens zijn deze documenten gedurende de genoemde termijn van ter inzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage. Het voorbereidingsbesluit dient ter acute bescherming van het gebied vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging. Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen beroepsprocedure open, tegen de wijziging van het bestemmingsplan uiteraard wel.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Wijziging vergunning informatiecentrum “Levende Buitenplaats”aan de Tramkade 24a, 2636 CT Schipluiden (14-01-2014) (Z-HZ_WABO-2013-0374); - Oprichten van een uitbouw en het veranderen van een schuur aan de Koningin Wilhelminalaan 7, 2635 HK Den Hoorn (28-01-2014) (Z-2013-06463). Besluit tot het benoemen van openbare ruimten (straatnaambesluit)

Registratienummer: 2014-01004 Burgemeester en Wethouders van de gemeente MiddenDelfland Zitting van het Centraal Stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering - gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Midden-Delfland; De voorzitter van het centraal stembureau voor de op - gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adreswoensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de sen en gebouwen, die op 1juli 2009 in werking is leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge VOORNEMEN TOT BESLUITEN getreden, waarin gemeenten onder andere wordt artikel I 4 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op opgedragen om de namen van op haar grondgebied vrijdag 7 februari 2014 om 4 uur ‘s middags, in het Voorbereidingsbesluit Harnaschpolder Noord gelegen openbare ruimten vast te stellen gemeentehuis te Schipluiden in een openbare zitting zal - gezien het advies van de Historische Vereniging Oudbeslissen over Het college van burgemeester en wethouders van Schipluiden; de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; Midden-Delfland maakt bekend dat de gemeenteraad besluiten tot benoemen van de openbare ruimte met bij besluit van 28 januari 2014 een voorbereidingsbesluit - het handhaven van de daarop voorkomende kandidade volgende benaming overeenkomstig de bij dit ten; heeft genomen op grond van artikel 3.7 van de Wet op besluit behorende bijlagen: Koolveld in Den Hoorn, - het handhaven van de daarboven geplaatste aanduide ruimtelijke ordening. Vlaskamp in Den Hoorn en Haverland in Den Hoorn. ding van een politieke groepering Het besluit betreft delen van het gebied Harnaschpolder- de nummering van de geldig verklaarde lijsten; Noord te Den Hoorn en het besluit treedt met ingang - de geldigheid van de lijstencombinaties. van heden in werking. Het raadsbesluit en voorbereidingsbesluit met tekening (kenmerk NL.IMRO.1842.vbHP14-01) ligt vanaf vrijdag

www.middendelfland.nl


De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

Donderdag 6 februari 2013

Gemeenteberichten

|

week 6

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 28 januari 2014 genomen heeft. Voorstel 1e begrotingswijziging dienstjaar 2014 De voorliggende 1e begrotingswijziging betreft de financieel technische aanpassing op basis van de vaststelling van de begroting 2014-2017 aangenomen amendementen: - verlaging leges gehandicaptenparkeerkaart; - terugdraaien bezuinigingen Lokaal onderwijsbeleid 2014; - terugvordering subsidie St. Peuterspeelzalen M-D en toevoeging aan de Algemene reserve; - verwerking van de vastgestelde tariefstijging met 0,65% voor de Rioolheffing (in de primitieve begroting was uitgegaan van 3%); - akkoord met GO over nieuwe regeling PGB. - De gemeenteraad stemt in met de begrotingswijziging. Voorstel aanvraag ontheffing Provinciale Ruimte ontwikkeling Kralingerhoek/ Westgaag Sinds enkele jaren wordt overleg gevoerd met twee ondernemers aan de Westgaag/ Burgerweg over uitbreidingsplannen, te weten Kroes Aannemingsbedrijf B.V. en Welvreugd B.V. Het college heeft begin dit jaar ingestemd met het continueren van het overleg om te komen tot verdere planvorming onder bepaalde (ruimtelijke) condities. In overleg met de initiatiefnemers is een plan uitgewerkt waarin deze condities zijn verwerkt. Dit is vertaald in een ontheffingsverzoek richting de provincie aangezien de ontwikkeling niet past binnen de Verordening Ruimte. Voordat een ontheffingsverzoek bij de provincie ingediend kan worden is raadsbesluitvorming noodzakelijk. De gemeenteraad stemt in met het plan en het verzoek om provinciale ontheffing. Voorstel bestemmingsplan Cloosterhof Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de kern Schipluiden en betreft het perceel aan de Agnes Croesinklaan 24. Op het perceel staat momenteel een boerderij met enkele agrarische opstallen. De wens is om de huidige bebouwing te slopen en vijf vrijstaande woningen te realiseren. Hiervoor is het bestemmingsplan Cloosterhof opgesteld. Na het volgen van de zienswijzenprocedure stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Voorstel realisatie Gezondheidscentrum Maasland Stichting Wonen Midden-Delfland en Stichting het Groene Kruis Maasland zijn voornemens een gezondheidscentrum te realiseren aan de Graaf Dirk II Laan. Het businessplan is op basis van vertrouwelijk ter uwer beschikking. Het college heeft in april 2013 aangegeven, onder enkele voorwaarden, bereid te zijn medewerking te verlenen aan de realisatie van een gezondheidscentrum. Recent heeft een ander geleid tot collegebesluitvorming over diverse onderwerpen, te weten: financiële bijdrage, parkeren, bestemmingsplan, grondcontract, uitzicht en huurcontracten. De gemeenteraad stemt in met de collegestandpunten. Voorstel Begroting 2014 Stichting Openbaar Onderwijs Westland In december 2012 heeft u ingestemd met de statutenwijziging voortvloeiende uit de invoering van het raad van toezichtmodel van Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW). Het vaststellen van de begroting is thans een bevoegdheid van de Raad van Toezicht. De gemeenteraad maakt gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voorstel intrekking Handhavingsplan Sociale Zaken 2005 Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad het ‘Handhavingsplan Sociale Zaken 2014’ vastgesteld. Per abuis is in de besluitvorming hieromtrent nagelaten voor te stellen gelijktijdig het ‘Handhavingsplan Sociale Zaken 2005’ te laten intrekken. De gemeenteraad besluit alsnog hiertoe. Voorstel 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De wijziging van de Drank- en Horecawet(DHW) is op 1 januari 2013 in werking getreden. Op 1 januari 2014 wijzigt de wet weer. Deze gewijzigde wet verplicht gemeenten bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. De gemeenteraad stemt in met voorliggende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening, die voorziet in een juridische verankering van de wetswijziging. Voorstel inzake behoeften en opmerkingen bewoners Zuidhoornseweg De gemeente realiseert de Zuidhoornseweg (voorheen Hooipolderweg). De ambitie is dat bij het proces voor de aanleg van de Zuidhoornseweg nadrukkelijk de omgeving is betrokken. Verder is het een bestuurlijke wens om daar waar mogelijk, op basis van redelijkheid en billijkheid, de nadelige gevolgen van de weg op het woonen leefklimaat van direct omwonenden te beperken door middel van aanvullende

(niet wettelijk noodzakelijke) maatregelen. De eisen die worden gesteld vanuit de wet- en regelgeving staan in de beleving van de ondernemers en omwonenden niet in verhouding tot de gevolgen die zij ondervinden van de aanleg van de weg. Omwille van deze signalen zijn dit jaar gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers om het plan voor de aanleg van de weg en de geluidschermen toe te lichten. In deze gesprekken is een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken. Verder is ook aangegeven dat men schriftelijk, vanuit hun persoonlijke situatie, wensen, aandachtspunten en suggesties kan benoemen om de door hen ondervonden hinder te beperken danwel weg te nemen. Deze wensen, aandachtspunten en suggesties zijn verzameld en worden betrokken in het besluitvormingsproces. De gemeenteraad heeft ingestemd met een budget om de wettelijke en bovenwettelijke maatregelen te treffen. Tevens wordt een plan opgesteld voor een landschappelijke inpassing van de geluidwerende maatregelen. Voorstel herziening subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2014 Uit evaluatie blijkt dat de geldende subsidieverordening niet meer actueel is. Door het college is een nieuwe subsidieverordening opgesteld. De nieuwe subsidieverordening sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving. Ook is de nieuwe verordening overzichtelijker en leesbaarder is dan de huidige subsidieverordening. Tot slot leidt de nieuwe verordening tot een eenvoudiger procedure en minder administratieve lasten voor de eigenaren van monumenten. De gemeenteraad is van mening dat ook grotere restauraties rechtstreeks in aanmerking moeten komen voor subsidie en stelt daarom de verordening gewijzigd vast. Bestedingsvoorstel Sociaal Domein 1e en 2e kwartaal 2014 Bij de bespreking over de Gemeentebegroting 2014 is toegezegd dat een bestedingsvoorstel zal worden ontwikkeld over de kosten van voorbereiding van de nieuwe taken op het sociaal domein. Het budget is noodzakelijk om de kosten van voorbereiding van de decentralisaties te kunnen dekken. Door het college is een voorstel voorbereid voor het budget 1e en 2e kwartaal 2014. De gemeenteraad stelt het budget beschikbaar. INFORMATIE De commissie- en raadsvergaderingen zijn via Internet tv live te volgen. Ook kunt u achteraf de uitzending bekijken via de link http://portal.companywebcast.com/middendelfland De vermelde besluiten treden pas in werking, nadat deze op de officiële wijze zijn gepubliceerd en bekend gemaakt.

Commissievergadering februari 2014 De Commissievergadering wordt gehouden op dinsdag 11 februari 2014 in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden, aanvang 19.30 uur. De vergadering is openbaar met mogelijkheid tot inspreken. U kunt de commissievergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelfland.nl > Direct naar > Bestuursinformatiesysteem. Agenda: - Voorstel vaststelling bestemmingsplan Lookwatering 14 te Den Hoorn - Voorstel ontwerpbestemmingsplan Rotonde N223-Noordlierweg 2013 - Voorstel voor bomenlijst bij APV - Voorstel beschikbaar stellen krediet Grondruilbank - Voorstel 1e wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 - Voorstel 2e wijziging Legesverordening 2014 - Voorstel verordening Basis Registratie Personen Midden-Delfland 2014 - Voorstel bemensing commissie onderzoek geloofsbrieven - Voorstel inzake Handhavingsverordening Wwb, Ioaw, Ioaz gemeente MiddenDelfland 2014 - Evaluatie Peuteropvang - Reactie op ontwerp provinciale Structuurvisie - Raadsinformatiebrief Burgerpanelonderzoek (A132) - Brief Avalex d.d. 27-01-2014 over ontwikkelingen Avalex op visie en beleid c.s. (B 036) - Afspraken ontwikkeling vm. Kistenfabiek, Oude Veiling te Maasland De vergaderstukken zijn vanaf maandag 3 februari in te zien via - het Klantcontactcentrum Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden - www.middendelfland.nl / bestuursinformatiesysteem - Ipad / app IBabs Pro Inloggegevens: website: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger - www.ibabs.eu Inloggegevens: website: Middendelfland / Email: burger / Wachtwoord: burger

www.middendelfland.nl

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

familieberichten overleden Zij hadden het leven nog zo lief

Opeens zijn jullie er niet meer... “God, ons schild, zie naar ons om� (Psalm 84:10)

Onwezenlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval hebben wij afscheid moeten nemen van onze ouders, schoonouders, opa en oma. Wat zullen wij hun liefde, warmte en betrokkenheid enorm missen.

Wij zijn intens verdrietig dat door een ongeval plotseling zijn overleden onze broer, zus, zwager en schoonzus:

Teun Broekman

Teun Broekman

* 03-02-1931

†31-01-2014

en

en

Marry Broekman-Schoneveld

Marry Broekman-Schoneveld * 13-07-1935

†31-01-2014

De Lier 03-02-1931

Martin en Karin Indy Annemieke en Rob Paula, Frank Correspondentieadres: Senz Uitvaartbegeleiding t.a.v. familie Broekman Werve 68, 3155 GM Maasland Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrijdag 7 februari van 19.00 tot 20.15 uur in Zalencentrum Trefpunt, Kerkplein 11 te Maasland. Zaterdag 8 februari zal om 10.15 uur de afscheidsdienst worden gehouden in de Nieuwe Kerk, Huis te Veldelaan 16 te Maasland. Aansluitend begeleiden wij onze ouders, schoonouders en opa en oma lopend naar de Algemene Begraafplaats te Maasland, waar de begrafenis zal plaatsvinden.

Maasland: Maassluis:

Kees en Rie Broekman-Ommert Piet en Tiny Broekman-Bergambagt Maasland: Krijnie en Han van der Kooij-Broekman Zeewolde: Nelly Kettenis-Broekman Schipluiden: Co Schoneveld-Parre Maasland: Joop en Corry Schoneveld-van der Gaag Neven en nichten In herinnering: Niek, Wim, Wout en Corrie Maasland, 31 januari 2014

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht dat door een noodlottig ongeval is overleden ons oud koorlid

Pa en Ma zijn thuis, waar wij in eigen kring de laatste dagen met hen doorbrengen.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons oud bestuurslid en zijn vrouw

Bedankt voor ‌..

Teun en Marry Broekman De heer Broekman is jarenlang bestuurslid geweest van de toenmalige Algemene Woningstichting Maasland en heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van de stichting. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Directie, Raad van Commissarissen en personeel van Wonen Midden-Delfland

Marry Broekman-Schooneveld

Ieder woord en elk gebaar, uw medeleven, de bloemen, de vele kaarten en brieven, uw telefoontjes en bezoekjes. Deze waren een welkome steun na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, trotse oma en overgrootoma

Maartje van den Berg-van der Kooij Schipluiden, 9 mei 1926

Schipluiden, 4 januari 2014

Ondanks het gemis kijken wij terug op een mooi en bijzonder afscheid. Wij hebben het als zeer prettig ervaren dat u dit verlies met ons hebt willen delen.

Maasland 13-07-1935

Hun betrokken meeleven in de familiekring en met velen in ons dorp, zullen wij blijven gedenken. Voor hun kinderen, kleinkinderen en familie, bidden wij om troost en bemoediging, zoals dit werd voorgeleefd door hun ouders en grootouders.

Marion en Paul Eva, Fien

Dankbetuiging

Siem van den Berg Kinderen en (achter)kleinkinderen

Vol ongeloof en met ontzetting hebben wij kennis genomen dat, na een noodlottig ongeval, van ons is heengegaan onze vrijwilligster

Schipluiden, februari 2014

Marry Broekman-Schoneveld

In Memoriam Ton,

en haar echtgenoot

Teun Broekman

Achter elke traan van ons verdriet zit een glimlach van herinneringen.

Marry heeft altijd met veel enthousiasme en liefde het vrijwilligerswerk voor De Zonnebloem gedaan, daarin gesteund door Teun. De leegte die zij achterlaten is niet in woorden uit te drukken.

Jan, Jolanda, Jari Henk, Els, Maaike, Sietse Alex, Karin

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en kleinkinderen, die hun ouders en grootouders zo moeten missen. Wij wensen hen heel veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies. Bestuur en vrijwilligers van De Zonnebloem, afdeling Maasland.

en haar man

Teun Broekman

8,79$$579(5=25*,1*

$+9$15221 'U-GH.RQLQJODDQ %=6FKLSOXLGHQ 7HO 0RELHO

3HUVRRQOLMNHYHU]RUJLQJYDQ2YHUOHGHQHQ

%(*5$)(1,6&5(0$7,( *5$)02180(17(1 'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

((13(56221/,-.(8,79$$57 0(722*9225'(7$,/

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Dirigent, bestuur en leden Christelijke Oratorium Vereniging “Hosanna�, Maasland

In droeve omstandigheden tellen alleen persoonlijke wensen. Dag en Nacht:

010-592 30 78 www.rijkeboerendewinter.nl PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS

:LM]LMQHUYRRUX

John

...omdat het leven verder gaat.

Walter

06 128 222 22 (dag & nacht) www.regenbooguitvaart.nl

< 0 ; =( ( 9 ; = , 9 A 6 9 . 0 5 .

+,30,9

Telefoon 0174-510391

Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier

www.uitvaart-de-lier.nl

8 , 7 9$ $ 5 7 9 ( 5 ( 1 , * , 1 *

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

ijkeboer & de Winter Uitvaartverzorging

:LOWXJRXGRI ]LOYHUYHUNRSHQ" Zorgzaam afscheid Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt kijk dan wie er naast je loopt... Marjolein Haalmeijer

9RRUXZJRXGHQ]LOYHUELHGW&KULVYDQ:DHV RSEDVLVYDQHHQYDNNXQGLJHWD[DWLHHHQ JRHGHSULMV

-XZHOLHU$QWLTXDLU

06 - 5105 2564

Dag en nacht bereikbaar Midden Delfland Maassluis Rozenburg en omstreken

&KULVYDQ:DHVLVQDDVWDQWLTXDLU HQMXZHOLHURRNJHGLSORPHHUGWD[DWHXU

8ZYHUWURXZHQZDDUG woensdag t/m vrijdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur zaterdag 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur, of op afspraak.

www.senz.nu

Jan Barendselaan 66 2685 BV Poeldijk Telefoon 0174 44 46 35

info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl


De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

Gemeenteberichten

Donderdag 6 februari 2014

|

week 6

Aanvragen en Besluiten Verkorte versie elektronisch gemeenteblad REGELGEVING Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de Verordening vestiging uitsluitend recht Westland Infra Utilities B.V. 2013-2018 inzake openbare verlichting. Op 28 januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met: - de derde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010; - ntrekking van het Handhavingsplan sociale zaken 2005.

-

Bovengenoemde besluiten treden in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

-

-

Op 13 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot vaststelling van de Nota nadere uitvoeringsregels voor subsidieverstrekking op gebied van welzijn en cultuur van de gemeente Midden-Delfland. De regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013. Gelijktijdig worden de volgende regelingen ingetrokken: - Subsidiëring Oranjeorganisaties en intocht Sint Nicolaas in de gemeente Midden-Delfland; - Nadere regels tot subsidiëring van de

-

Oranjeorganisaties en intocht van St. Nicolaas in de gemeente Midden-Delfland; Subsidiëring Ontwikkelingssamenwerking en charitatieve activiteiten gemeente Midden-Delfland; Nadere regels tot subsidiëring ontwikkelingssamenwerking en charitatieve activiteiten gemeente Midden-Delfland; Subsidiëring Historische verenigingen, expositieruimten e.d. in de gemeente Midden-Delfland; Nadere regels tot subsidiëring van historische verenigingen c.a. en expositieruimten in de gemeente Midden-Delfland; Subsidiëring sportverenigingen in de gemeente Midden-Delfland; Nadere regels tot subsidiëring van sportverenigingen in de gemeente Midden-Delfland; Subsidiëring amateurkunst in de gemeente MiddenDelfland; Nadere regels tot subsidiëring van amateurkunst in de gemeente Midden-Delfland; Nadere regels tot subsidiëring toegankelijkheid van gebouwen; Nadere regels tot subsidiëring van ouderenorganisaties in de gemeente Midden-Delfland; Subsidiëring maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Midden-Delfland; Nadere regels tot subsidiëring van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Midden-Delfland;

www.middendelfland.nl

- Subsidiëring scoutingorganisaties in de gemeente Midden-Delfland; - Nadere regels tot subsidiëring van scoutingorganisaties in de gemeente Midden-Delfland.

OVERIGE Melding - Optisport - houden van het luchtkussenevenement” Crazy Spring Paradijs” in de sportzaal van De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3, 2635 HD Den Hoorn op 22 en 23 februari 2014; - Slopen van tuinbouwkas, ketelhuis, schuur en silo’s aan de Kwakelweg 16, 3155 CC Maasland (30-01-2014) (Z-HZ_SLM-2014-0003).

Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl via de link ‘Direct naar’. Hier vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Uw Partij! Stem 19 maart! Wonen en werken in Midden-Delfland Identiteit en zelfstandigheid Wat maakt wonen in de dorpen van Midden-Delfland voor velen aantrekkelijk? Hoewel de redenen individueel kunnen verschillen, zijn er zeker een aantal die voor iedereen gelden. Dat zijn o.m. de kleine schaal van de woonomgeving, intensieve sociale contacten, gemeenschapszin en natuurlijk ook verbondenheid met de streek. Midden-Delfland heeft een eigen identiteit behouden, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Maar dat is in de toekomst niet vanzelfsprekend, wanneer de plannenmakers in Den Haag hun zin krijgen. Daarom maakt Mijn Mijn Partij! zich sterk voor de zelfstandigheid van de gemeente Midden-Delfland, omdat die borg kan staan voor behoud van het streekeigen en kleinschalige karakter van de woonkernen en het buitengebied. Maar dan wel met een gemeentebestuur dat door visie en daadkracht aantoont de zelfstandigheid waard te zijn! Vitale Dorpen Mijn Partij! deelde ook complimenten uit, wanneer die op hun plaats waren. In dit geval het project “Vitale Dorpen”, dat aanvankelijk met veel enthousiasme door het gemeentebestuur werd gelanceerd. Iedereen kon ideeën leveren, hoe afwijkend ook, over de vitale toekomst van de gemeente. En dat gebeurde op grote schaal: druk bezochte bijeenkomsten en reeksen creatieve voorstellen. En waar staan we nu? Is er een beleid op grond van al dat moois? Zijn onze dorpen er vitaler op geworden? Neen, meent Mijn Partij! Het is doodstil rondom het project. Van de plannen is bijzonder weinig terecht gekomen. Maar het ergste is dat veel inwoners, vooral jongeren, hun enthousiasme en inspanning niet zagen beloond. Mijn Partij! wil dan ook dat dit project, waar mogelijk, nieuw leven wordt ingeblazen. Wonen Mijn Partij! wil dat meer woningen gebouwd worden voor starters en alleenstaanden. Behoefte is aan wonin-

gen met een ruime woonkamer en één slaapkamer, naast toilet, douche en keuken. Deze kunnen voor een relatief laag bedrag worden gebouwd. Mijn Partij! juicht toe dat in onze gemeente een aantal -aangepaste- woningen voor senioren zijn gerealiseerd. Deze ontwikkeling moet verder worden bevorderd. Immers, deze woningen dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouderen, waardoor de stap naar een zorginstelling niet of minder snel hoeft te worden gezet. De doorstroming in de volkshuisvesting wordt bevorderd, wanneer de betrokken senioren een ruime(re) woning achterlaten, die nadien door gezinnen met kinderen kan worden bewoond. Er is behoefte in de samenleving aan meer veelvormigheid in het woningaanbod. De bouw van saaie en éénvormige woonwijken behoort tot het verleden. Mijn Partij! wil dat deze ontwikkeling ook in de woonkernen van Midden-Delfland vorm krijgt o.m. door een gemeentelijk beleid dat creativiteit en experimenten met de nodige soepelheid toestaat. Zo meent Mijn Partij! dat er in de nog resterende uitbreidingsplannen ruimte moet komen voor vrije kavels, waarop de eigenaren de architectuur en de wijze van uitvoering naar eigen inzicht kunnen bepalen. Bijzondere aandacht verdient de inrichting van de Maaslandse Dam, ten aanzien waarvan de oorspronkelijke plannen niet kunnen worden gerealiseerd. Mijn Partij! heeft, als enige partij in de gemeenteraad, voortdurend gewezen op het feit dat deze plannen wel idealistisch, maar niet realistisch en dus financieel onhaalbaar waren. Voor de ontstane situatie, die een debacle kan worden genoemd, zijn het college van B. en W. en de huidige coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA verantwoordelijk. Hoe nu verder? Mijn Partij! meent dat het grote financiële verlies niet moet worden goed gemaakt door het bouwen van zo veel mogelijk woningen op deze lokatie. Een beperkt aantal dus, aangepast aan de landelijke omgeving. En met de voor de hand liggende inspraak door de Maaslanders.

Economische bedrijvigheid Mijn Partij! meent dat moet worden voorkomen dat de woonkernen van Midden-Delfland economische slaapdorpen worden. Met name het kleinwinkelbedrijf heeft het moeilijk en moet opboksen tegen de grote winkelketens in naburige steden. Nu kan consumentengedrag niet gestuurd worden, maar een verdere verschraling van het winkelaanbod tast ook het woonklimaat aan. Al langer pleit Mijn Partij! dan ook voor de ontwikkeling van economische structuurplannen c.q. centrumplannen voor de drie kernen. Dergelijke plannen zijn voor de gemeente richting gevend voor het faciliteren en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, terwijl bestaande ondernemingen, indien kansrijk, ontwikkelingskansen behouden. Mijn Partij! geeft de komende vier jaar aan de economische ontwikkeling van de dorpskernen absolute prioriteit. Geluisterd zal worden naar en rekening gehouden met de opvattingen en ideeën van belanghebbenden en hun vertegenwoordigers. Het Centrumplan Den Hoorn De afgelopen tien jaar heeft Den Hoorn gewacht op de noodzakelijke aanvulling op en uitbreiding van het winkelbestand. Zoals nu blijkt, tevergeefs. Er is door het college van B.en W., gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA, gekozen voor de weg van de minste weerstand in de vorm van de bouw van een tweede supermarkt tegenover de bestaande. En dat in een kleine dorpskern! De uitgesproken verwachting dat er nu snel begonnen kan worden met de bouw is ronduit naïef te noemen. Mijn Partij! voorziet privaat-rechtelijke belemmeringen. Er is dan ook maar één oplossing: terug naar de twee inzenders van de plannen. Ditmaal met een duidelijk door de gemeenteraad vast te stellen kader. De tijd, die dit vergt, is zonder meer aanvaardbaar. Mijn Partij! hoort graag uw mening over “wonen en werken in Midden-Delfland”. Uw reactie naar: info@mijnpartijmiddendelfland.nl

5


6

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

ANDERS ONDERNEMEN een een avond avond met met sprekers sprekers en en veel veel ruimte ruimte voor voor Ăşw Ăşw visie visie Jakob G.Jongsma - dynamisch ondernemer Jakob G.Jongsma - dynamisch ondernemer in Midden-Delfland, kandidaat voor OGP in Midden-Delfland, kandidaat voor nodigt zijn collega-ondernemers en OGP andere nodigt zijn collega-ondernemers en andere belangstellenden uit voor een avond over belangstellenden uit voor een avond over â&#x20AC;&#x2DC;Anders Ondernemenâ&#x20AC;&#x2122; in Midden-Delfland. â&#x20AC;&#x2DC;Anders Ondernemenâ&#x20AC;&#x2122; in Midden-Delfland. Ondernemers verdienen de kost voor Ondernemers verdienen deonze kost dorpen voor Midden-Delfland en geven Midden-Delfland en geven onze dorpen en het groene landschap een stevige en het groenebasis. landschap een stevige economische economische basis. Ondernemers moeten de ruimte hebben Ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen, binnen een helder om te ondernemen, binnen een helder beleidskader. beleidskader. Ondernemers verdienen beter: geen Ondernemers verdienen beter: procedures geen betutteling en bureaucratische betutteling en bureaucratische procedures meer, maar een inspirerende samenwerking meer, maaren een inspirerende samenwerking met elkaar met de gemeente. met elkaar en met de gemeente.

OGP MIDDEN-DELFLAND MIDDEN-DELFLAND

PROGRAMMA PROGRAMMA Nieuwe kansen en markten in een 'Cittaslow gemeente'. Nieuwe kansen en markten in een 'Cittaslow gemeente'. Ondernemers werken bij innovatie samen met de gemeente Ondernemers werken met de gemeente bij innovatie samen en helpen startende ondernemers. Piet Bok bestuurslid van en helpen startende ondernemers. Piet Bok bestuurslid van ondernemersfonds Pijnacker/Nootdorp deelt zijn ervaringen. ondernemersfonds Pijnacker/Nootdorp deelt zijn ervaringen. Duurzaamheid als uitgangspunt voor het nieuwe ondernemen Duurzaamheid uitgangspunt het nieuwe anno 2014. Eenals presentatie doorvoor Ronald van der ondernemen Ende, anno 2014. Een presentatie door Ronald van der Ende, succesvol duurzaam ondernemer in Midden-Delfland. succesvol duurzaam ondernemer in Midden-Delfland. En veel tijd voor gesprek. En veel tijd voor gesprek. Inloop vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur Inloop vanaf uur.gezellig We beginnen 20.00 uuruur. en ronden af 19.30 met een drankjeom rond 22.00 en ronden af met een gezellig drankje rond 22.00 uur. 12 februari in het oude gemeentehuis te Schipluiden. 12 februari in het oude gemeentehuis te Schipluiden. Meer informatie op www.ogp-md.nl Meer informatie op www.ogp-md.nl of op zijn facebook pagina: JacobGvoorOGP of op zijn facebook pagina: JacobGvoorOGP

12 12 februari februari oude oude gemeentehuis gemeentehuis Schipluiden Schipluiden

SAMEN DOEN!

Schildersbedrijf Schildersbedrijf 9 FEBRUARI: Schildersbedrijf kledingreparaties van 09.00 tot 17.00 uur Schildersbedrijf vermaken van kleding Marien vanSchildersbedrijf Eijmeren Marien van Eijmeren Marien Eijmeren Marienvan van Eijmeren GROTE woonaccessoires Marien van Eijmeren verf-, glasen behangspeciaalzaak verf-, glas- en behangspeciaalzaak verf-, glas- en behangspeciaalzaak verf-, glasen behangspeciaalzaak ROMMELMARKT in de OLYMPIAHAL Miranda van Zwet verf-, glas- en behangspeciaalzaak in Maassluis kr.hr. v.a. â&#x201A;Ź 27,50 Reigerstraat 28, 3145 CT Maassluis â&#x20AC;˘ 010 592 80 49 â&#x20AC;˘ info@marienvaneijmeren.nl

Prins Claussingel 12 Den Hoorn 06-23723649 reparatiemiranda@gmail.com

1DDVWIHHVWQHX]HQ RRNKpWDGUHVYRRU YHUNOHHGNOHGLQJ SUXLNHQHQPDVNHUV

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-,ONDERHOUDS-, METAAL-CONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

Reigerstraat â&#x20AC;˘ VOOR BEDRIJVEN KWALITEITSMERK Maassluis â&#x20AC;˘ 28, 3145 CT Maassluis Reigerstraat IN DE SCHILDERS-,ONDERHOUDS-,28, METAAL-CONSERVERINGS- EN 010 592 80 49 â&#x20AC;˘ info@marienvaneijmeren.nl GLASBRANCHE

Reigerstraat 28, 3145 CT 010 592 80 49 â&#x20AC;˘ info@marienvaneijmeren.nl

œ0LHQZDDULVPLMQIHHVWQHXV"¡ %LM%RQWH.RH9HUKXXUQDWXXUOLMN

3145 CT Maassluis â&#x20AC;˘ 010 592 80 49 â&#x20AC;˘ info@marienvaneijmeren.nl

Reigerstraat 28, 3145 CT Maassluis â&#x20AC;˘ 010 592 80 49 â&#x20AC;˘ info@marienvaneijmeren.nl

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-,ONDERHOUDS-, METAAL-CONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

2RVWJDDJ0DDVODQG ZZZERQWHNRHYHUKXXUQO

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-,ONDERHOUDS-, METAAL-CONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

Vol=Vol - Entree â&#x201A;Ź 2,50

*HRSHQG (ONHPDDQGDJHQGRQGHUGDJ XXU

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-,ONDERHOUDS-, METAAL-CONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

MdV evenementen 06-41010900

Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99

=$7(5'$*)(%58$5, 9$1885 

,16&+5,-)2&+7(1'

=$7(5'$*0$$57

9$1885

0 2 . / ( : 20$ $6/ $1' %,-90%

 

entiz.nl

l Kijk ook op:
De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

|

7

actueel Politieberichten week 5 Van maandag 27 januari t/m zondag 2 februari Maasland 9HUNHHUVGHHOQHPHU RYHUWUHHGW PHHU GHUH UHJHOV 2S GH 3DUDOOHOZHJ LV RS PDDQGDJMDQXDULRPXXUGH EHVWXXUGHUYDQHHQFURVVPRWRUEURP ILHWVVWDDQGHJHKRXGHQ+LMKDGJHHQ ULMEHZLMVKHWYRHUWXLJZDVQLHWYHU]H NHUGHQKDGRRNJHHQNHQWHNHQSODDW 6FKRRUVWHHQEUDQG 2S GRQGHUGDJ MDQXDULLVLQGHDYRQGXUHQRSGH.R QLQJLQ -XOLDQDZHJ HHQ VFKRRUVWHHQ EUDQG JHVLJQDOHHUG 'H EUDQGZHHU ZDVVQHOWHUSODDWVHHQNRQHUJHUYRRU NRPHQ (UQVWLJ YHUNHHUVRQJHYDO 2S ]DWHUGDJ IHEUXDUL KHHIW HU WHU KRRJWH YDQ GH NUXLVLQJ3DUDOOHOZHJPHWGH:HVWJDDJ HHQ HUQVWLJ RQJHYDO SODDWVJHYRQGHQ ZDDUELMWZHHSHUVRQHQ]LMQRYHUOHGHQ +HW LV RQGXLGHOLMN KRH GLW KHHIW NXQ QHQJHEHXUHQ 2QZHOJHZRUGHQ2S]RQGDJIHEUX DULLVHULHPDQGRQZHOJHZRUGHQLQGH NHUNDDQGH+DPPHUGUHHI+HWVODFKW RIIHULVQDDUKHW]LHNHQKXLVYHUYRHUG 2YHUODVW GRRU MRQJHUHQ 2S ]RQGDJ DYRQGIHEUXDUL]LMQHUGULHMRQJHUHQ YHUEDOLVHHUG YRRU KHW KDQJHQ LQ HHQ SRUWLHN 'H SROLWLH LV DDQJHVSURNHQ GRRU HHQ EHZRQHU YDQ KHW SDQG GLH GH SROLWLH RS HHQ YHUQLHOLQJ YDQ GULH ILHWVHQUHNNHQ ZHHV 'H MRQJHUHQ KDGGHQ GLH XLW GH JURQG JHWURNNHQ =LM KDGGHQ RRN ODVW YDQ KXQ VSHHN VHONOLHUHQ ZDQW GH KHOH LQJDQJ YDQ KHW SDQG ZDV RQGHUJHVSXXJG 2RN KDGGHQ]HYXLODFKWHUJHODWHQ'HSROL WLHKHHIWKHWYXLOGRRUHQNHOHQYDQGH JURHS RQUXVWVWRNHUV ODWHQ RSUXLPHQ 'H RYHUODVW YHURRU]DNHQGH MRQJHOXL ZDUHQ DO PDDQGHQODQJ KHUKDDOGHOLMN JHZDDUVFKXZGQLHWELMGHRXGHUHQIODW WHKDQJHQ Schipluiden :RQLQJLQEUDDN2SGH%XUJHPHHVWHU YDQ*HQWVLQJHOLVRSGRQGHUGDJMD QXDUL WXVVHQ HQ XXU LQJH EURNHQYLDKHWERYHQOLFKWYDQGHNHX NHQ(ULVQLHWVPHHJHQRPHQ Den Hoorn :RQLQJLQEUDDN 2S GH /RRNVLQJHO LV RSGLQVGDJMDQXDULWXVVHQHQ XXU LQJHEURNHQ 9HUPRHGHOLMN LV GH LQEUHNHU JHVWRRUG WLMGHQV ]LMQ ¶ZHUN·'HLQEUHNHULVELQQHQJHNRPHQ YLDHHQRSHQVODDQGUDDPDDQGHDFK WHUNDQW(ULVQLHWVPHHJHQRPHQ 2S GH $ VWRQG RS ]DWHUGDJDYRQG IHEUXDULHHQSHUVRQHQDXWRRQEHKHHUG RSGHYOXFKWVWURRN7RHQGHSROLWLHKHW YRHUWXLJ RQGHU]RFKW NZDP MXLVW GH HLJHQDDU DDQORSHQ PHW HHQ MHUU\FDQ EHQ]LQHDDQJH]LHQKLMRSGH$]RQ GHUEHQ]LQHZDVNRPHQWHVWDDQ'H SROLWLH RQWGHNWH ELM QDGHU RQGHU]RHN GDWGHDXWRRQYHU]HNHUGZDV'HDXWR LVYDQGHRSHQEDUHZHJYHUZLMGHUG Tips voor het voorkomen van inbraken :HFRQVWDWHUHQGDWGHLQEUHNHUUHJHO PDWLJ YLD HHQ RSHQVODDQG UDDP QDDU ELQQHQ NRPW 5DPHQ GLH HHQYRXGLJ ]LMQ RSHQ WH EUHNHQ :LM DGYLVHUHQ X RPRSGLWVRRUWUDPHQH[WUDVORWHQWH SODDWVHQ %LM ERYHQOLFKWHQ NXQW X KHW EHVW HHQ VSHFLDOH LQEUDDNZHUHQGH VWDQJ DDQEUHQJHQ =RUJW X YRRU JRHG ]LFKWRSKHWUDDP6QRHLWXKHWJURHQ GDW X KHW ]LFKW RS XZ UDPHQ EHOHP PHUWJHUHJHOGWHUXJ Buurtpreventie in Den Hoorn 1DHHQYRRUEHUHLGLQJVSHULRGHLVPHW RQGHUVWHXQLQJYDQGHEHVWXUHQYDQGH EXXUWSUHYHQWLH0DDVODQGHQ6FKLSOXL GHQQXRRNGHEXXUWSUHYHQWLHLQ'HQ +RRUQYDQVWDUWJHJDDQ+HHO0LGGHQ 'HOIODQGKHHIWQXEXXUWSUHYHQWLHHQHU ]LMQ RRN GLYHUVH WHOHIRRQFLUNHOV LQ GH EXLWHQJHELHGHQDFWLHI $OV X RRN XZ ELMGUDJH ZLOW OHYHUHQ JHHIWX]LFKGDQRSELMGHEXXUWSUHYHQ WLH'HQ+RRUQ7RWQXWRHKHEEHQ HQWKRXVLDVWHEHZRQHUV]LFKDOVEXXUW SUHYHQWDDQJHPHOG

Den Hoorn spaart massaal voor voedselbank Waar een klein dorp groot in kan zijn! Den Hoorn heeft, dankzij de medewerking van de Plus supermarkt, maar liefst 225 pakketten vol etenswaren bijeen gespaard voor de voedselbank. Crisis of niet: veel mensen waren bereid iets in te leveren!. door Gemma van Winden-Tetteroo 9RULJMDDUKHEEHQGHNHUNGH.DWKR OLHNH %RQG YDQ 2XGHUHQ HHQ IOLQN DDQWDOYULMZLOOLJHUVHQ3OXV9DQ/HHX ZHQGHKDQGHQDOLQHHQJHVODJHQRP SDNNHWWHQWHVSDUHQYRRUGHYRHGVHO EDQN9DQZHJHKHWJURWHVXFFHVZDV PHQGLWMDDU]RPRJHOLMNQRJPHHUJH PRWLYHHUG'H3OXVJDIPDDQGHQODQJ VSDDU]HJHOV ELM GH ERRGVFKDSSHQ ZDDUPHH GH NODQWHQ YRRU HHQ YRHG VHOSDNNHWWHUZDDUGHYDQÄ&#x201E;NRQ GHQVSDUHQ$OWLMGPRRLPHHJHQRPHQ QDWXXUOLMN]HNHULQGH]HGXUHWLMG(HQ GHUJHOLMNHDFWLHNDQRRNOHLGHQWRWUH DFWLHHQGDWKHHIWGHRUJDQLVDWLHYRRU GH YRHGVHOEDQNYRHGVHOSDNNHWWHQ JHZHWHQ Vier keer zo veel (U ZHUG HHQ RSURHS JHGDDQ LQ KHW SDURFKLHEODGYDQGHNDWKROLHNHNHUN YLD GH 2XGHUHQERQG HQ GH .LQGHU ZRRUGGLHQVW RP ]HJHOV WH GRQHUHQ YRRUGHYRHGVHOEDQN%LMGH3OXV]HOI ERRGQLHWDOOHHQHLJHQDDU5REHUWYDQ /HHXZHQ]LMQKXOSDDQRRNHHQDDQ WDO PHGHZHUNHUV ZHHV GH NODQWHQ VWHHGV RSQLHXZ RS GH PRJHOLMNKHLG GH VSDDU]HJHOWMHV LQ WH OHYHUHQ ,Q NRQPHQQDDIORRSYDQGHDFWLH UXLP YRHGVHOSDNNHWWHQ RYHUKDQ

Allemaal enthousiaste mensen met 225 voedselpakketten uit Den Hoorn. GLJHQ DDQ GH YRHGVHOEDQN ´'LW MDDU PDDU OLHIVW YLHUPDDO ]R YHHO (Q GDW RQGDQNV GH FULVLVµ ]HJW ppQ YDQ GH RUJDQLVDWRUHQ (Q ]R NRQGHQ HU HLQG YRULJH ZHHN KHHO YHHO GR]HQ YRO OHYHQVPLGGHOHQ RSJHKDDOG ZRUGHQ GRRU GH YRRU]LW WHU YDQ GH 9RHGVHOEDQN 'HOIW 

Mogelijk explosieven langs Westgaag in Midden-Delfland

Het onderzoek langs de Westgaag wordt nu aangevuld met het onderzoek naar de Foto: PR verdachte objecten. 1DHHQH[SORVLHYHQRQGHU]RHNLQKHW FHQWUXPYDQ'HQ+RRUQLQQRYHPEHU ZRUGWHUELQQHQNRUWRRNRSHHQ DQGHUHSOHNLQGHJHPHHQWH0LGGHQ 'HOIODQG JH]RFKW QDDU H[SORVLHYHQ /DQJVGH:HVWJDDJELM0DDVODQG]LMQ WZHH YHUGDFKWH REMHFWHQ JHYRQGHQ 'LWZLOQLHWPHWHHQ]HJJHQGDWGLWLQ GHUGDDG H[SORVLHYHQ ]LMQ 2P GLW WH NXQQHQEHSDOHQPRHWHUHHQEHQDGH ULQJVRQGHU]RHNSODDWVYLQGHQ ,QGH]RPHUYDQJDDWKHW+RRJ KHHPUDDGVFKDSYDQ'HOIODQGGHNDGH YDQGH'LMNSROGHUQDELMKHWNUXLVSXQW YDQ GH 0ROHQZHJ PHW GH :HVWJDDJ LQ 0DDVODQG YHUEHWHUHQ 7HJHOLMN PHWKHWZHUNDDQGHNDGHZRUGWHHQ YLVSDDLSODDWV DDQJHOHJG 'LW LV HHQ

NUDDPNDPHU YRRU YLVVHQ =R LV RRN GLWJHELHGYRRUGHWRHNRPVWEHVWDQG WHJHQ DOOH ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ HQ NULMJW KHW VFKRQHU ZDWHU GRRUGDW HU PHHU YHUVFKLOOHQGH VRRUWHQ SODQWHQ HQGLHUHQLQKHWZDWHUOHYHQ 'H YRRUEHUHLGLQJHQ YDQ GH 'HOI ODQGVH ZHUN]DDPKHGHQ ]LMQ YRORS DDQGHJDQJ=RYLQGHQHURRNDOOHUOHL RQGHU]RHNHQ WHU SOHNNH SODDWV ZDW QX ZRUGW DDQJHYXOG PHW KHW RQGHU ]RHN QDDU GH YHUGDFKWH REMHFWHQ +HWEHGULMI(&* ([SORVLYH&OHDUDQFH *URXS YRHUWGLWRQGHU]RHNLQKHWYHOG XLW PHW GH QRGLJH YRRU]RUJVPDDWUH JHOHQ]RDOVVSHFLDDOEHYHLOLJGPDWHUL HHOHQHHQJUDDIPDFKLQH

Collecte Amnesty

Schoorsteenbrand

0HQVHQUHFKWHQRUJDQLVDWLH $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO KRXGW LQ YRRU GH WZDDOIGHNHHUHHQODQGHOLMNHFROOHFWH ,QGHJHPHHQWH0LGGHQ'HOIODQG]XO OHQFROOHFWDQWHQYDQWRWHQPHW IHEUXDULGHVWUDDWRSJDDQ9RULJ MDDUZHUGWLMGHQVGHFROOHFWHLQGHJH PHHQWHHXURRSJHKDDOG

'RQGHUGDJMDQXDULRQWVWRQGHUDDQ GH.RQLQJLQ-XOLDQDZHJLQ0DDVODQG HHQ VFKRRUVWHHQEUDQG 'H EUDQG ZHHU VFKDDOGH GH EUDQG DO VQHO RS QDDU 0LGGHOEUDQG HQ NZDP RQGHU PHHUPHWGHKRRJZHUNHUWHUSODDWVH 2YHUGHRRU]DDNYDQGHEUDQGLVQRJ QLHWVEHNHQG

SDNNHWWHQ ZDUHQ GRRU GH LQZRQHUV YDQ'HQ+RRUQJHVSDDUGHQ3OXVYDQ /HHXZHQ GHHG GDDU QRJ HHQ JURWH VFKHS YDQ GR]HQ YRO YRHGVHO ER YHQRS ´5REHUW YDQ /HHXZHQ ZDV HFKW GH EHODQJULMNVWH VFKDNHO KRRU GDWPDJEHVWZHOHYHQJH]HJGµURHSW $QWRLQHWWH GH 9UHHGH HQWKRXVLDVW

Foto: PR

´1DDVW RXGHUHQ KHEEHQ RRN GH NLQ GHUHQYDQGH.LQGHUZRRUGGLHQVWIOLQN PHHJHVSDDUGHQGDDUGRRUHHQJURWH ELMGUDJHJHOHYHUG=LM]LMQ]LFKGXVDO MRQJEHZXVWYDQLHWVRYHUKHEEHQYRRU HHQ DQGHU :H ZLOOHQ LHGHUHHQ GDQ RRNZDUPKDUWHOLMNEHGDQNHQ*HZHO GLJGDWGLWLQRQVGRUSPRJHOLMNLVµ

Brief aan minister om wandelpad 'H 0LGGHQ'HOIODQG 9HUHQLJLQJ KHHIW GH PLQLVWHU YDQ ,QIUDVWUXFWXXU HQ 0LOLHX JHYUDDJG RP HHQ VPDO GRRU JDDQG ZDQGHOSDG ODQJV GH ZHVW ]LMGHYDQGHLQDDQOHJ]LMQGH$+HLQ YDQ %RKHPHQ YHU]RHNW GLW QDPHQV GH :HUNJURHS 3DGHQ LQ HHQ EULHI DDQ PLQLVWHU 6FKXOW] YDQ +DJHQ 'H 0LGGHQ'HOIODQG 9HUHQLJLQJ KHHIW PHHUGHUHZDQGHOURXWHVXLWJHVWLSSHOG HQEHVFKULMIWRSNDDUWHQZHEVLWHHHQ WDORPPHWMHVYDQXLWGHEHERXZGH RPJHYLQJ QDDU KHW FXOWXXUODQGVFKDS YDQ0LGGHQ'HOIODQG'DDUQDDVW]HW]LM ]LFKLQRPH[WUDZDQGHOSDGHQWHUHD

OLVHUHQ]RJHQDDPGHVWUXLQSDGHQPHW HHQJUDVDFKWLJHRQGHUJURQG=RZLOGH GH YHUHQLJLQJ JUDDJ HHQ YHUELQGLQJ WXVVHQGH=XLGNDGHHQGH2RVWYHHQ VHZHJPDDUGLHZRUGWGRRU5LMNVZD WHUVWDDW YRRU RQPRJHOLMN JHKRXGHQ ´2PGDWKHWJDDWRPHHQSDGRSJURQG YDQ 5LMNVZDWHUVWDDW ZLM GDDUELM PHW 5LMNVZDWHUVWDDWQLHWYHUGHUNRPHQHQ RPGDWXEHOHLGVPDWLJYHUDQWZRRUGH OLMNEHQWLVGHUHGHQGDWZLMRQVWRWX ZHQGHQµ VFKULMIW 9DQ %RKHPHQ DDQ GH PLQLVWHU 1DPHQV GH ZHUNJURHS ZLOKLMZHWHQRIHUPRJHOLMNKHGHQ]LMQ YRRUKHWJHZHQVWHZDQGHOSDG

Kerken Midden Delfland PROTESTANTSE GEMEENTE MAASLAND I.W. Zondag 9 februari 2XGH.HUNXXUGV%:-GH 5X\WHUYLHULQJ+$ 6LQJHOKRI XXU GV . -RQNHU YLHULQJ+$ 2XGH.HUNXXUGV67MYG +DXZYRRUW]HWWLQJ GDQN]HJJLQJ PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION PAROCHIEKERN MAASLAND H. MARIA MAGDALENA Zondag 9 februari XXU:RRUGHQ&RPPXQLHYLH ULQJPPY6W&DHFLOLD 9RRUJDQJHUV3DURFKLDQHQ XXU 9RRUEHUHLGLQJVRFKWHQG 9RUPVHO PROTESTANTSE GEMEENTE SCHIPLUIDEN Zondag 9 februari XXU GV ( 'LEEHWVYDQ GHU 5RHVW PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW VAN SION

PAROCHIEKERN SCHIPLUIDEN, H. JACOBUS DE MEERDERE Zaterdag 8 februari XXU.HQQLVPDNLQJVYLHULQJYRU PHOLQJHQ 9RRUJ3DVWRU30DQWHODHUV PROTESTANTSE GEMEENTE â&#x20AC;&#x2DC;T WOUDT - DEN HOORN zondag 9 februari XXU:RXGWVHNHUNPHYUGV% +YG:HJMHXJGJH]LQVGLHQVW XXU'H5LMVWXLQGV%6FKRRQH 3RHOGLMN PAROCHIEKERN DEN HOORN, ST. ANTONIUS EN ST. CORNELIUS Zaterdag 8 februari XXU (XFKDULVWLHYLHULQJ PHW ]DQJYDQKHWGDPHVNRRU¶&RQ$PR UH· 9RRUJDQJHUSDWHU'YG$NNHU Zondag 9 februari XXU:RRUGHQFRPPXQLHYLH ULQJPHW1HGHUODQGVHOLHGHUHQ 9RRUJDQJHUVSDVWRU-/DPEHUWV 1D DIORRS NRIILHGULQNHQ LQ GH SDUR FKLH]DDO


8

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

uit Rommelmarkt in De Dorpshoeve ,QGHJURWHKDOYDQ'H'RUSVKRHYHDDQ GH .HHQHQEXUJZHJ YDQ 6FKLSOXLGHQ ZRUGWRS]RQGDJIHEUXDULHQ]RQGDJ PDDUWHHQURPPHOPDUNWJHKRXGHQ GLHYRRUDOEHGRHOGLVYRRUHLJHQEHYRO NLQJ ,Q HHUVWH LQVWDQWLH NXQQHQ PHW QDPH YULMZLOOLJHUV HQ YULHQGHQ YDQ 'H 'RUSVKRHYH RI 0LGGHQ'HOIODQG HHQ WDIHO KXUHQ WH UHVHUYHUHQ YLD 'H 'RUSVKRHYH ]HOI 'H URPPHOPDUNW LV YDQWRWXXU

Bibliotheken starten uitleen e-books 9DQDI GLQVGDJ NXQQHQ ELEOLRWKHHNOH GHQ RS JURWH VFKDDO HERRNV OHQHQ YLDZZZELEOLRWKHHNQO'H]HQLHXZH GLHQVWYDQGHELEOLRWKHNHQVWHOWOHGHQ LQ VWDDW RQJHOLPLWHHUG HERRNV WH OH ]HQ ZDDUELM PHHU SHUVRQHQ WHJHOLMN KHW]HOIGH HERRN NXQQHQ OH]HQ 6D PHQ PHW XLWJHYHUV LV HHQ QLHXZ XLW OHHQPRGHO RQWZLNNHOG ZDDUELM SHU XLWJHOHHQGHERRNZRUGWDIJHUHNHQG 1HGHUODQG ODDW GDDUPHH LQWHUQDWLR QDDO HHQ HLJHQ JHOXLG KRUHQ %LM GH VWDUW ]LMQ HERRNV EHVFKLNEDDU GLH GH HHUVWH PDDQGHQ YRRU OHGHQ YULMWRHJDQNHOLMN]LMQRPWHOH]HQ:LH YDQDIDSULOGHPHHUUHFHQWHWLWHOV ZLOEOLMYHQOHQHQNDQNLH]HQYRRUHHQ HERRNSOXVSDNNHW'DDUPHHNDQYRRU Ą HHQ WDO HERRNV ZRUGHQ JH OH]HQ 'LW SDNNHW PRHW ZRUGHQ DIJH QRPHQERYHQRSKHWUHJXOLHUHELEOLR WKHHNOLGPDDWVFKDS

Toneelgroep ODO in de Vliet 7RQHHOJURHS 2'2 0DDVODQG ]DO RS GLQVGDJ IHEUXDUL KHW EOLMVSHO JH QDDPG¶+DSS\3OD]D·RSYRHUHQELM6H QLRUHQZHO]LMQLQRQWPRHWLQJVFHQWUXP 'H 9OLHW LQ 0DDVVOXLV 'H ]DDO JDDW RSHQRPXXU$DQYDQJYRRUVWHO OLQJRPXXU.DDUWHQYRRUGH]H DYRQG NRVWHQ Ą HQ ]LMQ YHUNULMJ EDDUELM2QWPRHWLQJVFHQWUXPGH9OLHW $UWKXUYDQ6FKHQGHOVWUDDWWHO 

Infoavond Dyslexie in Bibliotheek Den Hoorn '\VOH[LH NDQ YDQ JURWH LQYORHG ]LMQ RS KHW NLQG HQ ]LMQ RPJHYLQJ 7KHD GH *URHQ ZHUN]DDP YRRU GH YHUHQL JLQJ %DODQV ]DO GLQVGDJ IHEUXDUL LQIRUPDWLHJHYHQRYHUGHNHQPHUNHQ RRU]DNHQ HQ JHYROJHQ YDQ G\VOH[LH RSVFKRROHQWKXLV'DDUQDDVWJHHIW]LM SUDNWLVFKHWLSVRYHUKXOSPLGGHOHQHQ PDWHULDOHQ'HELMHHQNRPVWVWDUWGLQV GDJDYRQGIHEUXDULRPXXUHQ GXXUWWRWXXU7RHJDQJLVJUDWLV 9RRUPHHULQIRUPDWLH]LHGHZHEVLWH ZZZGHELEOLRWKHHNPPQO

Schildjes voor monumenten De gemeente Midden-Delfland kent veel gemeentelijke- en rijksmonumenten, en dat wil zij ook weten. In de kernen van Den Hoorn, Maasland, Schipluiden, Maasland en het buurtschap ‘t Woudt zijn ze straks herkenbaar door fraai uitgevoerde monumentenschildjes, die op een goed zichtbare plaats op het monument aangebracht kunnen plaatsen. door Simon van Zuilen $IJHORSHQ ZHHN ]LMQ GH VFKLOGMHV WLMGHQV HHQ ELMHHQNRPVW LQ KHW JH PHHQWHKXLVDDQGHHLJHQDUHQYDQGH PRQXPHQWHQ XLWJHUHLNW 'H HHUVWH VFKLOGMHV]LMQLQPLGGHOVDORSGLYHUVH SXLHQWH]LHQ'RRUGHVFKLOGMHVZRU GHQ GH PRQXPHQWHQ EHWHU KHUNHQ EDDUHQZRUGWGHZDDUGHGLHGHPR QXPHQWHQ YRRU GH VDPHQOHYLQJ EH QDGUXNW:HWKRXGHU7LQHNHYDQ1LP ZHJHQZLMVWHURSGDWYRRUKHWEHKRXG YDQGLWHUIJRHGGHLQ]HWYDQGHHLJH QDUHQ RQPLVEDDU LV ´:LM ZDDUGHUHQ KHWHQRUPGDWHLJHQDUHQ]LFKLQVSDQ QHQYRRUKHWEHKRXGYDQKXQPRQX PHQW 0HW GH PRQXPHQWHQVFKLOGMHV ZLOOHQZLMGLWH[WUDRQGHUVWUHSHQµ Status 9DQGHGULHNHUQHQNRPHQGHPHHV WH VFKLOGMHV LQ 0DDVODQG WH KDQJHQ +HW GRUS KHHIW QHW DOV EXXUWVFKDS ¶W :RXGW GH VWDWXV YDQ ¶EHVFKHUPG GRUSVJH]LFKW· 9DQ GH PRQX PHQWHQLQ0LGGHQ'HOIODQGEHYLQGHQ ]LFK LQ 0DDVODQG JHPHHQWHOLMNH HQ ULMNVPRQXPHQWHQ 'H PHHVWH YDQGHVFKLOGMHVKDQJHQYRRUDOLQ GH RPJHYLQJ YDQ GH ¶V+HUHQVWUDDW %XUJHPHHVWHU YDQ GHU /HO\NDGH HQ .HUNSOHLQ 6FKLSOXLGHQ KHHIW GH EH VFKHUPGH VWDWXV YDQ GRUSVJH]LFKW QLHW PDDU WHOW ZHO PRQXPHQWHQ

De Maaslandse Ria Barendse is trots op haar gemeentelijk monument. ZDDUYDQ JHPHHQWHOLMNH HQ ULMNVPRQXPHQWHQ %LM GLW DDQWDO EH YLQGHQ ]LFK ppQ JHPHHQWHOLMN HQ DFKWULMNVPRQXPHQWHQLQEXXUWVFKDS ¶W:RXGW'HQ+RRUQWHOWLQWRWDDOYLMI WLHQ PRQXPHQWHQ ZDDURQGHU RRN HHQ DDQWDO WXLQGHUVEUXJJHQ YDQ ZHO HHU Restauratie (QNHOH GDJHQ YRRUGDW GH JHPHHQWH 0LGGHQ'HOIODQG KDDU PRQXPHQ WHQVFKLOGMHV SUHVHQWHHUGH NUHHJ GH JHPHHQWHUDDGHHQYRRUVWHOWRWKHU]LH QLQJ VXEVLGLHYHURUGHQLQJ JHPHHQWH

OLMNH PRQXPHQWHQ YRRUJHOHJG 'H QLHXZH YHURUGHQLQJ ]RX EHWHU DDQVOXLWHQ ELM GH KXLGLJH ZHW HQ UH JHOJHYLQJ 7HYHQV OHLGW GH QLHXZH VXEVLGLHYHURUGHQLQJ WRW HHQ HHQYRX GLJHU SURFHGXUH HQ PLQGHU DGPLQL VWUDWLHYH ODVWHQ YRRU GH HLJHQDUHQ YDQPRQXPHQWHQ0LGGHOVHHQPRWLH YURHJKHW&'$QRJGHYROJHQGHWHNVW DDQSDVVLQJ ´'H VXEVLGLH EHGUDDJW PD[LPDDOYDQGHNRVWHQYDQGH VXEVLGLDEHOH ZHUN]DDPKHGHQ HQ YRRU]LHQLQJHQLQFOXVLHIEWZPHWHHQ PD[LPXPYDQHXURLQJHYDOYDQ RQGHUKRXGVNRVWHQHQHHQPD[LPXP

door Simon van Zuilen 'H WHQWRRQVWHOOLQJ LV KHW DIJHORSHQ ZHHNHLQGHYDQVWDUWJHJDDQHQGXXUW QRJ WRW HQ PHW ]RQGDJ IHEUXDUL ´(QKRHYLQGMHPLMQVFKLOGHULM"µZLMVW ]H RS HHQ PHW DFU\O YHUI JHPDDNWH HQJHOPHW]ZDDQ´9LHUMDDUJHOHGHQ PDDNWH LN QRJ QLNV YDQ KHW VFKLOGH UHQ¶KHELNGDW]HOIJHPDDNW"·YUDDJLN QXDDQPH]HOIµODFKW]H,ORQND.LVV

YDQHXURLQJHYDOYDQUHVWDXUD WLHNRVWHQµ ´+HW FROOHJHYRRUVWHO WRW KHU]LHQLQJ YDQ GH VXEVLGLHUHJHOLQJ JHPHHQ WHOLMNH PRQXPHQWHQ JHHIW JHHQ GL UHFWH VWLPXODQV YRRU UHVWDXUDWLHµ ]R OLFKWWHKHW&'$GHZLM]LJLQJWRH´8LW EHDQWZRRUGLQJ EOLMNW GDW KHW FROOHJH VOHFKWVYHUZLMVWQDDUHHQUHJHOLQJRS EDVLV YDQ GH DOJHPHQH VXEVLGLHYHU RUGHQLQJ 'H]H PHWKRGH ZRUGW DOV RPVODFKWLJ HUYDUHQ TXD SURFHGXUH HQWLMGµ,QGH]HVWLPXOHUHQGHDDQSDV VLQJNRQGHQGHUDDG]LFKYLQGHQ

Kinderboerderij Hertenkamp bestaat 50 jaar

Hawaïaanse muziek in Singelhof

'LWMDDUEHVWDDWGHNLQGHUERHUGHULMKHW +HUWHQNDPSLQ0DDVODQGPDDUOLHIVW MDDU,QZHUGHQGHKHUWHQYDQ KHW¶RXGH·KHUWHQNDPSDDQGH+DP PHUGUHHI RYHUJHEUDFKW QDDU GH 0R OHQZHLGH+HHOYHHOSXEOLHNZDVDDQ ZH]LJWRHQGHKHUWHQRYHUZHUGHQJH SODDWVW HQ GXV ]XOOHQ HU RQJHWZLMIHOG IRWR·V]LMQJHPDDNW9RRUKHWMDULJ EHVWDDQLVGHNLQGHUERHUGHULMRS]RHN QDDU ]XONH RXGH IRWR·V YDQ KHW +HU WHQNDPS´$OVXWKXLVQRJRXGHIRWR·V KHHIW OLJJHQ YDQ KHW +HUWHQNDPS ]RXXGH]HGDQXLWZLOOHQOHQHQ"+LHU ZLOOHQ ZLM QDPHOLMN LHWV OHXNV PHH GRHQµ8NXQWGHIRWR·VODQJVEUHQJHQ

'H PDDQGHOLMNVH ]RQGDJPLGGDJ DO WLMGGHWZHHGH]RQGDJYDQGHPDDQG LQGH6LQJHOKRIWH0DDVODQGNHQWRS IHEUXDUL HHQ ELM]RQGHU SURJUDPPD 9RRUDO GH OLHIKHEEHUV YDQ +DZDL LDQPX]LHNNXQQHQKXQKDUWRSKDOHQ ZDQWHUYLQGWHHQRSWUHGHQSODDWVYDQ ¶7KH0DXQD/RD+DZDLLDQV·0HWKXQ RSWUHGHQGRHWGLW+DZDLLDQHQVHPEOH WHUXJGHQNHQDDQGHWLMGYDQGHDOKHHO ODQJQLHWPHHUEHVWDDQGH¶7KH.LOLPD +DZDLLDQV·+HWHQVHPEOHVWDDWRQGHU OHLGLQJ YDQ 0DDVODQGHU 5RE GH .LH ZLW GLH DOV UDSVWHHOJLWDULVW RSWUHHGW 1DDVW 'H .LHZLW EHVWDDW GH 0DXQD /RD +DZDLLDQV JHQRHPG QDDU GH

RI HPDLOHQ QDDU KHUWHQNDPSPDDV ODQG#KRWPDLOQO 'HNLQGHUERHUGHULMGRHWRSPDDUW PHHPHW1/'RHW´2SGH]HGDJZLO OHQZLMYHHONOXVVHQDDQSDNNHQZDDU ZLM]HOIQLHWDDQWRHNRPHQ+LHUYRRU ]LMQZLMRS]RHNQDDUYULMZLOOLJHUVGLH EHUHLG]LMQYDQWRWRQ]HNLQ GHUERHUGHULMRSWHNQDSSHQ=RZLOOHQ ZLMHHQEXLWHQYHUEOLMIYRRURQ]HNRQLM QHQUHDOLVHUHQHHQKHUWHQDIGDNYRRU RS GH JURWH ZHL PDNHQ HQ NLSSHQ KRNNHQ VFKLOGHUHQµ 0HOG X DDQ YLD ZZZQOGRHWQORINLMNRSGHZHEVLWH ZZZKHUWHQNDPSPDDVODQGWN

Ilonka Kiss maakt steeds mooiere collages “Ik had dit zelf ook niet verwacht, dat ik nog zulke vorderingen zou maken.” Behalve de bezoekers geniet Ilonka Kiss, exposante van de voorlaatste tentoonstelling van dit seizoen in gebouw Tavenu te Maasland, ook zelf van haar 28 kunstwerkjes. De Maaslandse heeft samen met vriendin Michelle Zuiderwijk een tentoonstelling ingericht die het meer dan waard is om te worden gezien.

Foto Roger van der Kraan

ODDW]LHQGDW]HQDKDDUKHUVHQLQIDUFW LQGDQN]LMHHQ]ZDUHHQDFWLHYH WKHUDSLHZHHUWRWYHHOLQVWDDWLV7HQ RS]LFKWHYDQKDDUHHUVWHH[SRVLWLHLQ 7DYHQXLQZRUGW,ORQNDVWHHGV FUHDWLHYHU 6DPHQ PHW KDDU YDQ RXGH ULHPHQ VWRIMHVSRUWHPRQQHHVHQDQGHUHDF FHVVRLUHV KHHO NXQVW]LQQLJ YHUYDDU GLJGH FROODJHV KHW OLMNHQ VRPV ZHO VFKLOGHULMHQKHHIW,ORQNDHUPHWGHHOI DFU\O VFKLOGHULMHQ YDQ GH 0DDVVOXLVH 0LFKHOOH =XLGHUZLMN HHQ ELM]RQGHU PRRLH H[SRVLWLH YDQ JHPDDNW =LM KHHIW KHW KDQGZHUN YDQ NQLSSHQ HQ SODNNHQ PHW GHUJHOLMNH PDWHULDOHQ ELMQDWRWNXQVWYHUKHYHQ'HVFKLOGH ULMHQYDQ=XLGHUZLMNYHHODOSRUWUHWWHQ ZDDURQGHU $P\ :KLQHKRXVH +HU PDQ %URRG HQ 0DULO\Q 0RQURH PR JHQHURRN]LMQ=LM]LMQPRRLHQYRRUDO NOHXUULMN 'HRSHQLQJVWLMGHQYDQKHWDDQKHW3\

QDVSOHLQ JHYHVWLJGH 7DYHQX ]LMQ RS ZRHQVGDJ]DWHUGDJHQ]RQGDJPLG

JURRWVWHYXONDDQRSDDUGHXLWQRJYLHU PX]LNDQWHQ HQ HHQ KHXVH +DZDLLDQ GDQVHUHV´:LMPHUNHQELMRQ]HRSWUH GHQVGDWHUYRRUGH+DZDLLDQPX]LHN QRJ VWHHGV GH QRGLJH EHODQJVWHOOLQJ EHVWDDWµ]RZHHW'H.LHZLW´1LHWDO OHHQ YDQ KHW RXGHUH SXEOLHN PDDU RRN YDQ GH QLHXZH JHQHUDWLH 9RRU KHQ LV KHW HHQ QLHXZ JHOXLG ]LM KHE EHQGH.LOLPD+DZDLLDQVLPPHUVQLHW PHHJHPDDNWµ+HWSURJUDPPDGXXUW YDQWRWXXUHQGHWRHJDQJ WRW GH 6LQJHOKRI LV ]RDOV JHEUXLNHOLMN JUDWLV

Cursus Braakballen pluizen GDJYDQWRWXXU'HWHQWRRQVWHOOLQJ LVJUDWLVWRHJDQNHOLMN

Michelle Zuiderwijk (l.) en Ilonka Kiss bij hun kunstwerken.

Foto Roger van der Kraan.

'H .RQLQNOLMNH 1HGHUODQGVH 1DWXXU KLVWRULVFKH 9HUHQLJLQJ DIGHOLQJ 'HOI ODQGRUJDQLVHHUWLVPGH=RRJGLHUHQ ZHUNJURHS =XLG+ROODQG HHQ FXUVXV %UDDNEDOOHQ SOXL]HQ +HW GRHO LV RP WHOHUHQKRHMHEUDDNEDOOHQYDQXLOHQ NXQWDQDO\VHUHQHQKRHMHGHVFKHGHO UHVWHQ YDQ DOOH YRRUNRPHQGH NOHLQH ]RRJGLHUHQ LQ GH]H RPJHYLQJ RS QDDPNXQWEUHQJHQ'HFXUVXVZRUGW JHJHYHQRSIHEUXDULPDDUWHQ DSULOHQ]LMQYDQXXU'H FXUVXV ZRUGW LQ 'HOIW JHJHYHQ GRRU .HHV 0RVWHUW ,QOLFKWLQJHQ HQ RSJH YHQRIYLDDIGHOLQJ'HOI ODQG#NQQYQO 6SHFLDDO YRRU GH]H FXUVXV ]LMQ IOLQN ZDW EUDDNEDOOHQ WHU EHVFKLNNLQJYDQGHNHUNXLOLQGHRP JHYLQJ YDQ GH =XLG+ROODQGVH %LHV ERVFK 0DDU HU ]LMQ RRN HQNHOH SDU WLMHQYRRUUDGLJYDQGHUXLPHRPJHYLQJ YDQ'HOIW'HFXUVXVZRUGWPHGHPR JHOLMNJHPDDNWGRRU*URHQHQ'RHQ


De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

|

actueel

Oranjevereniging Juliana Schipluiden ter ziele?

9RRU]LWWHU +HQN YDQ 'LHQVW HQ SHQ QLQJPHHVWHU 2QQR %URXZHU ZDUHQ VDPHQ PHW QRJ HHQ SDDU PHQVHQ XLW 0LGGHQ'HOIODQG HQ YLHUGXL]HQG DQGHUH 1HGHUODQGHUV XLWJHQRGLJG YRRUKHWIHHVWGDWJHRUJDQLVHHUGZDV RP3ULQVHV%HDWUL[WHEHGDQNHQYRRU MDDUODQJNRQLQJVFKDS7XVVHQKHW SXEOLHNRQWGHNWHQ]LMRD7LQHNHYDQ *LOV HQ KDDU PDQ :LP HQ VFKLSSHU %HUWXV 5XLMVEURHN GLH GH WRHQPD OLJH.RQLQJLQWLMGHQVKDDUEH]RHNDDQ 6FKLSOXLGHQ LQ YHUYRHUGH LQ GH SODWWHVFKXLW'H6FKLSOXLGHQDUHQJH QRWHQYDQGHDYRQGยถ%HDWUL[PHW+DUW HQ=LHOยท Fantasie =HOI KHEEHQ GH EHVWXXUVOHGHQ YDQ GH 2UDQMHYHUHQLJLQJ ]LFK RRN DOWLMG PHWKDUWHQ]LHOLQJH]HWRPKXQHLJHQ GRUSVJHQRWHQ YDQ OHXNH DFWLYLWHLWHQ WH YRRU]LHQ PDDU VWHUN WHUXJORSHQGH

Algemene ledenvergadering 'H KRRS LV QX JHYHVWLJG RS EHODQJ VWHOOHQGHQYRRUGH$OJHPHQH/HGHQ YHUJDGHULQJYDQIHEUXDULGLHLQGH 'RUSVKRHYH JHKRXGHQ ZRUGW ยด:H NXQQHQ DOOHUOHL YULMZLOOLJHUV JHEUXL NHQ DOV SURMHFWOHLGHU RI YRRU ZHUN ]DDPKHGHQYRRUHQDFKWHUGHVFKHU PHQ 2RN ]LMQ ZH GULQJHQG RS ]RHN QDDU HHQ QLHXZH VHFUHWDULV PY $OV KHW DDQ RQV OLJW ZLOOHQ ZLM QRJ KHHO ODQJ YUROLMNH 2UDQMHIHHVWHQ RUJDQLVH UHQยต 9RRUPHHULQIRUPDWLH ZZZRUDQMHYHUHQLJLQJVFKLSOXLGHQQO Voorzitter Henk van Dienst en penningmeester Onno Brouwer vlak vรณรณr de aanvang van het dankfeest voor Prinses Beatrix

Rioolheffing Midden-Delfland minder omhoog %LM KHW EHKDQGHOHQ YDQ GH EHJURWLQJ RYHUKHHIWGHJHPHHQWHUDDGGH WDULHYHQYRRUGHJHPHHQWHOLMNHWDULH YHQYDQKHWULRROUHFKWGHDIYDOVWRIIHQ HQGH2=%YDVWJHVWHOG7LMGHQVGHYR ULJHZHHNJHKRXGHQYHUJDGHULQJYDQ GH JHPHHQWHUDDG GH ppQ QD ODDWVWH LQGHKXLGLJHVDPHQVWHOOLQJLVGHHHU VWH EHJURWLQJVZLM]LJLQJ DDQJDDQGH GHWDULHYHQYDVWJHVWHOG'DDUXLWEOLMNW GDWGHYHUKRJLQJYRRUGHULRROKHIILQJ JHHQPDDUSURFHQWZRUGW'DW NRPWQHHURSHXURSHUKXLVKRX GHQRSMDDUEDVLV Parkeerkaart 'H ELM GH EHJURWLQJ EHSDDOGH WDULHYHQEHWUHIIHQYHUGHUGHJHKDQGL FDSWHQSDUNHHUNDDUW GH EH]XLQLJLQJ RS KHW ORNDDO RQGHUZLMV HQ GH VXE VLGLH YRRU GH 6WLFKWLQJ 3HXWHUVSHHO ]DOHQ 0LGGHQ'HOIODQG :DW GH 2=% EHWUHIW GH]H ZRUGW HHQPDOLJ YDQ QDDUSURFHQWYHUODDJG'HVWLMJLQJ YDQ GH DIYDOVWRIIHQ EOLMIW SURFHQW 'H SDUNHHUNDDUW YRRU JHKDQGLFDSWHQ ZRUGWQLHW]RIRUVYHUKRRJG]RDOVKHW FROOHJH KDG YRRUJHVWHOG 'DQN]LM KHW YHUZHHU YDQ HHQ JHEUXLNHU YDQ ]RยทQ

NDDUW-DQYDQGHU/RRVXLW0DDVODQG EOLMIWGHYHUKRJLQJYDQQDDUHX UREHSHUNWWRWHXUR1RJDOWLMGIRUV GXXUGHU 'H 6WLFKWLQJ 3HXWHUVSHHO]DOHQ 0LG GHQ'HOIODQGPRHWHHQWHYHHORQWYDQ JHQVXEVLGLHYDQHXURDDQGH JHPHHQWH WHUXJ EHWDOHQ 'LW EHGUDJ ZRUGW DDQ GH DOJHPHQH UHVHUYH WRH JHYRHJG 'H EHJURWLQJ YRRU GH VXE VLGLH DDQ GH NLQGHURSYDQJ LQ ZRUGWKLHURSDDQJHSDVW'HVXEVLGLH RYHUZRUGWQDGHHYDOXDWLHSHX WHUVSHHO]DDOZHUN HQ NLQGHURSYDQJ GHILQLWLHIYDVWJHVWHOG Onderwijs 'H WHUXJ RQWYDQJHQ VXEVLGLH YDQ HXUR KHHIW GH JHPHHQWH YRRU KHW JURRWVWH GHHO DOZHHU XLWJHJHYHQ 'H JHPHHQWHUDDG KHHIW EHSDDOG GDW GH VFKROHQ KHW ORNDDO RQGHUZLMV LQ RS GH]HOIGH ZLM]H DOV LQ YRRUW PRHWHQ NXQQHQ ]HWWHQ 'LW KRXGW LQ GDW HU QLHW EH]XLQLJG PDJ ZRUGHQ RS ]RUJ LQ RQGHUZLMV YRRU NZHWVEDUHNLQGHUHQ'HGRRUKHWFRO OHJHJHGDFKWHEH]XLQLJLQJYDQ HXURLVKLHUPHHRQJHGDDQJHPDDNW

ยง%'"#"# *'"ยฟยง"%ยฟยง*ยงยนยง$""#&"

5<497ยงDร‚=ยงยง652ยงรƒ MAAK GEBRUIK VAN DEZE NIEUWJAARSACTIES EN WIN EEN ELEKTRISCHE FIETS.

6% W

6% W

BT

BT

WER

ING

ACTI

ZON

TIS M GRA

LUIK

ACTI

E

OT O

ROL

R

TIS M GRA

DGFยงรƒรƒยฟ

E

AG E ONT

DGFยงรƒยฟรƒ

6% W

6% W

BT

N

CTIE ยพยพยง7<

G

D95

8B

1

N

EL

EKTRISC

H FIE

KOZIJNEN

KOZIJNEN

#8?GB??=ยง11<4G9:;

Grote Woerdlaan 36c Tel. (0174) 631125 Ma t/m vr van 09.00 -17.00 u Za van 10.00 - 15.00 u #8?GB??= 5B;5<ยง5>ยง"?45>B9:C

Nobelsingel 4 Tel.: (010) 5119500 Di t/m vr van 09.00 -17.00 u Za van 10.00 - 15.00 u

TS! ZONWERING

ZONWERING

?566E>

E

EE

"

PPIN

TATIISE C A 3 GR RKA

41

AGRATIS

OVE

WIN

KO Z

C

Burgemeester Rodenburg las de peuters voor uit Krrr..okodilโ€™. Foto: PR

9RULJH ZHHN VWRQG KHW ERHN ยถ.UUUU RNRGLOยทYDQ&DWKHULQH5D\QHUFHQWUDDO ELM SHXWHUVSHHO]DDO ยถ+DUOHNLMQยท WH 0DDVODQG(UZHUGJHVSURNHQHQJH NQXWVHOG RYHU KHW ERHN HQ RS HONH RFKWHQGNZDPHULHPDQGYRRUOH]HQ WHUZLMO GH NLQGHUHQ RQWELMWWHQ 0DDQ GDJNZDPGHGLUHFWHXUYDQGH*URH QH 2DVH PHHVWHU .HYLQ 0RRLM 'LQV GDJ ODV RXGFROOHJD $QQHNH YDQ GHU /HHYRRUHQRSZRHQVGDJGHRQGHU ZLMVDVVLVWHQWH .DULDQQH YDQ 7RQJH UHQ2SGRQGHUGDJNZDPHUZHOHHQ KHHO ELM]RQGHUH PHQHHU YRRUOH]HQ +LMKDGHHQSUDFKWLJHNHWWLQJRPGLH GH SHXWHUV JRHG PRFKWHQ EHNLMNHQ +HW ZDV EXUJHPHHVWHU 5RGHQEXUJ 2SGHODDWVWHGDJYDQGHZHHNNZDP GRPLQHH 9DQ GHU +DXZ KHW ERHN YRRUOH]HQ

IJNE

BT

C

Burgemeester leest voor bij Harlekijnรƒ

door Gemma van Winden-Tetteroo

EHODQJVWHOOLQJ YRRU ELMYRRUEHHOG GH RSWRFKWHQGHVSHOOHWMHVRS.RQLQJLQ QHGDJ]RUJGHHUYRRUGDWEHVWXXUGHUV YDQGH29-6KHWYRRUJH]LHQKLHOGHQ $OV ]LFK QLHW JDXZ YULMZLOOLJHUV PHO GHQ PRHW PHQ ZHOOLFKW GH HHXZ RXGH YHUHQLJLQJ RSKHIIHQ ยด,N ]RX KHWHQRUPEHWUHXUHQยต]HJWYRRU]LWWHU +HQNYDQ'LHQVWยดZHGRHQHFKWRQV EHVW RP HU WHONHQV ZHHU ZDW YDQ WH PDNHQ 9URHJHU GHGHQ KHOH VWUDWHQ PHH PHW GH RSWRFKW GRRU KHW GRUS ZDDUELM DOOHV XLW GH NDVW JHKDDOG ZHUG:HNHQZDVPHQDDQKHWNQXW VHOHQRPJHZHOGLJYRRUGHGDJWHNR PHQ +HW OLMNW ZHO RI GH IDQWDVLH YDQ GH PHQVHQRSJHGURRJGLVยต

รƒรƒ

Honderdvijf jaar geleden werd Oranjevereniging Juliana Schipluiden opgericht. Jaarlijks organiseerde men diverse activiteiten en feesten in het dorp maar als zich niet snel nieuwe bestuursleden melden, dan houdt de vereniging op te bestaan. Zou het afscheid van Prinses Beatrix ook het afscheid van OVJS betekenen?

GGGรF9DB?>1ร><

TERRASOVERKAPPINGEN

TERRASOVERKAPPINGEN

9


|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

sĂŶĂĨǀƌŝũĚĂŐϳĨĞďƌƵĂƌŝ E/htŝŶĚĞŽƌƉƐŚŽĞǀĞŝŶ^ĐŚŝƉůƵŝĚĞŶ͗

Ğ^,KED<Z ƵŝƚŚĞƚ^ƚĂĚƐŚĂƌƚǀĂŶDĂĂƐƐůƵŝƐ͘

ĚǁŝŶnjĂůĞůŬĞǀƌŝũĚĂŐŝŶĚĞ ŽƌƉƐŚŽĞǀĞĂĂŶǁĞnjŝŐnjŝũŶ ǀĂŶϭϴ͘ϬϬͲϮϭ͘ϬϬƵƵƌ ŽŵƵǁƌĞƉĂƌĂƚŝĞƐĂĂŶƚĞŶĞŵĞŶ͘ tŝũǀĞƌnjŽƌŐĞŶŚĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚ ǀĂŶƐĐŚŽĞŶĞŶĞŶŬůĞĚŝŶŐ ĞŶǀĞƌŬŽƉĞŶŽ͘Ă͘ĞĞŶďƌĞĞĚĂƐƐŽƌƚŝŵĞŶƚ ƐƉŽƌƚƉƌŝũnjĞŶ͕ƚĂƐƐĞŶ͕ƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞƐ ĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐŵŝĚĚĞůĞŶ͘

EXTRA HOGE KORTINGEN OP SCHOENEN EN LAARZEN VOOR HEREN, DAMES EN KINDEREN

VRIJDAG 7 T/M WOENSDAG 12 FEBRUARI

20 EURO

EXTRA KORTING DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 FEBRUARI

30 EURO

EXTRA KORTING Laatste dag opruiming

ZATERDAG 15 FEBRUARI

40 EURO

EXTRA KORTING

9225%(5* XZVFKRHQHQ]DDN

DR. KUYPERKADE 13 - MAASSLUIS - 010-5912427 DEZE AANBIEDING GELDT TOT EEN MINIMUM BEDRAG VAN 20 EURO.

sĞƌŬŝĞnjŝŶŐƐĐĂŵƉĂŐŶĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ ĚĂŶƌĂĂĚƐǁĞƌŬ͍ KƉϭϵŵĂĂƌƚnjŝũŶĚĞǀĞƌŬŝĞnjŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͘ĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ ŵŽŵĞŶƚǀŽŽƌƉŽůŝƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶŽŵĚĂƚĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶŽŶnjĞŐĞŵĞĞŶƚĞ ĚĂŶĂĂŶŐĞǀĞŶǁĂƚnjŝũǀĂŶŚĞƚďĞůĞŝĚĞŶǀĂŶŚĞƚŽƉƚƌĞĚĞŶǀĂŶĚĞƉŽůŝͲ ƚŝĞŬĞƉĂƌƚŝũĞŶǀŝŶĚĞŶ͘,ĞƚŝƐĞĞŶŐŽĞĚŐĞďƌƵŝŬŽŵĞĞŶǀĞƌŬŝĞnjŝŶŐƐĐĂŵͲ ƉĂŐŶĞƚĞǀŽĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌĚĞůĂĂƚƐƚĞǁĞŬĞŶůĞŝĚĚĞĚĂƚƚŽƚĂĨǁĞnjŝŐŚĞŝĚǀĂŶ ĐŽŵƉůĞƚĞƌĂĂĚƐĨƌĂĐƚŝĞƐďŝũďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶǀĂŶĚĞƌĂĂĚ͘,ĞƚǀŝŶĚƚĚĂƚ ŶŝĞƚĂĐĐĞƉƚĂďĞůĞŶƌŽĞƉƚĚĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐŽƉǀŽŽƌƌĂŶŐƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶŚĞƚǁĞƌŬ ǁĂĂƌǀŽŽƌnjŝũŐĞŬŽnjĞŶnjŝũŶ͘ DŝĚĚĞŶĞůĨůĂŶĚŚĞĞĨƚŚĞƚ͞ŽǀĞŶĂŶƚŽĨDĂLJŽƌƐ͟ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞŶĚĂĂƌŵĞĞ ďĞůŽŽĨĚĞĞŶĞdžƚƌĂŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐƚĞůĞǀĞƌĞŶďŽǀĞŶŽƉĚĞǀĞƌƉůŝĐŚƚĞŽƉŐĂǀĞŶǀŽŽƌ ŚĞƚŬůŝŵĂĂƚďĞůĞŝĚ͘ĞŶĂŵďŝƚŝĞĚŝĞƉƌŝŵĂƉĂƐƚďŝũŽŶnjĞŐƌŽĞŶĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ ,ĞƚĐŽůůĞŐĞŚĞĞĨƚƌĞĐĞŶƚĞĞŶŐĞƉůĂŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĂǀŽŶĚďĞŶƵƚŽŵĚĞ ƌĂĂĚƐůĞĚĞŶďŝũƚĞƉƌĂƚĞŶĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌŐŽĞĚĞŝĚĞĞģŶƚĞďĞĚĞŶŬĞŶŽŵ ŝŶŚŽƵĚƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶĚĞĂŵďŝƚŝĞ͘ĂƚůĞǀĞƌĚĞĞĞŶďƌĞĞĚƉĂůĞƚŽƉĂĂŶŝĚĞĞͲ ĞŶ͕ǀĂƌŝģƌĞŶĚǀĂŶŚĞĞůŐƌŽŽƚŶĂĂƌŚĞĞůŬůĞŝŶ͘sĂŶƵŝƚŚĞƚŚĞďďĞŶǁĞ ŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬŐĞǀƌĂĂŐĚŽŵŽŽŬŬůĞŝŶĞƌĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶŐŽĞĚŝŶďĞĞůĚƚĞŚŽƵͲ ĚĞŶ͘<ůĞŝŶĞŝŶŝƚŝĂƚŝĞǀĞŶĚŝĞŝŶǁŽŶĞƌƐnjĞůĨŽƉŬƵŶŶĞŶƉĂŬŬĞŶĚƌĂŐĞŶǀĂĂŬ ŵĞĞƌďŝũĂĂŶďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐĞŶǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐǀĂŶŐĞĚƌĂŐĚĂŶŐƌŽƚĞƉƌŽũĞĐͲ ƚĞŶ͘,ĞƚƉƌŽŵŽƚĞŶǀĂŶŶŽŐĞĞŶĂĂƌĚǁĂƌŵƚĞƉƌŽũĞĐƚ͕ĞǀĞŶƚƵĞĞůŝŶĐŽŵďŝͲ ŶĂƚŝĞŵĞƚǁŽŶŝŶŐďŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ͕ŚŽŽƌƚƵŝƚĞƌĂĂƌĚďŝũĚĞŐƌŽƚĞďĞƐƉĂƌŝŶŐĞŶ͘ ,ĞƚďĞǀŽƌĚĞƌĞŶǀĂŶŐƌŽĞŶĞĚĂŬĞŶŝƐĞĞŶŬůĞŝŶƚũĞŽƉŚĞƚŽŶĚĞƌĚĞĞůKϮ ǁŝŶƐƚ͕ŵĂĂƌŐĞĞĨƚǁĞůǁĞĞƌĚŝǀĞƌƐĞĂŶĚĞƌĞǀŽŽƌĚĞůĞŶnjŽĂůƐǀĂƐƚŚŽƵĚĞŶǀĂŶ ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ͕ŐŽĞĚǀŽŽƌĚĞĨůŽƌĂĞŶĨĂƵŶĂĞŶǀŝƐƵĞĞůŶŽŐĂĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬŽŽŬ͘ ĞŶƉƌŝŵĂĂǀŽŶĚĚŝĞǀŽŽƌƐƚĞůůĞŶŽƉůĞǀĞƌĚĞĚŝĞŐŽĞĚƉĂƐƐĞŶŝŶŽŶƐďĞůĞŝĚ͘ :ĂŵŵĞƌĚĂƚDŝũŶWĂƌƚŝũĞŶĚĞK'WŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĂĨůŝĞƚĞŶǁĞƚĞŶ͕ĚĞůĂĂƚƐƚĞ ǀĂŶǁĞŐĞĐĂŵƉĂŐŶĞĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ ĨŐĞůŽƉĞŶĚŝŶƐĚĂŐǁĂƐĞƌĞĞŶƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŵĞƚŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ,ŽŽŝƉŽůĚĞƌǁĞŐŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂ͘sŽŽƌĞĞŶǀŽůůĞƉƵďůŝĞŬĞƚƌŝďƵŶĞ ŵĞƚǀŽŽƌĂůŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶƉůĞŝƚƚĞŶĚŝǀĞƌƐĞŝŶƐƉƌĞŬĞƌƐǀŽŽƌŚĞƚƐĐŚƌĂƉͲ ƉĞŶǀĂŶĚĞnjĞǁĞŐŽĨŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůĞĞŶďĞƚĞƌĞŝŶƉĂƐƐŝŶŐ͘,ĞƚŬĂŶ ŶŝĞƚŵĞĞŐĂĂŶŝŶŚĞƚǀĞƌnjŽĞŬŽŵĚĞǁĞŐƚĞƐĐŚƌĂƉƉĞŶ͘ĞnjĞŝƐǀĂŶŐƌŽŽƚ ďĞůĂŶŐǀŽŽƌĚĞĂĨǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶǀĞƌŬĞĞƌĞŶůŽƐƚŶĂǀĞůĞũĂƌĞŶĚĞǀĞƌŬĞĞƌƐͲ ŽǀĞƌůĂƐƚĚǁĂƌƐĚŽŽƌĞŶ,ŽŽƌŶŽƉ͘ ,ĞƚŽƉůŽƐƐĞŶǀĂŶĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵŽƉĚĞĞŶĞƉůĂĂƚƐŵĂŐĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚƚŽƚĞĞŶ ĞǀĞŶŐƌŽŽƚƉƌŽďůĞĞŵŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞƉůĂĂƚƐůĞŝĚĞŶ͘,ĞƚŝƐĚĂĂƌŽŵ ƉŽƐŝƚŝĞĨŽǀĞƌŚĞƚǀŽŽƌƐƚĞůǀĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞŽŵďŽǀĞŶŽƉĚĞǁĞƚƚĞůŝũŬĞǀĞƌͲ ƉůŝĐŚƚĞŝŶƉĂƐƐŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŶŽŐǀŽŽƌĐŝƌĐĂϭŵŝůũŽĞŶĂĂŶĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ ŝŶƉĂƐƐŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶƚĞƚƌĞĨĨĞŶ͘tŝũƐƚĞƵŶĞŶŽŽŬŚĞƚǀŽŽƌƐƚĞůǀĂŶĚĞ K'WŽŵĞdžƚƌĂĂĂŶĚĂĐŚƚƚĞŐĞǀĞŶĂĂŶŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶĚĞŐĞůƵŝĚƐǁĂůůĞŶ͘ ƌnjŝũŶĂůƚĞǀĞĞůůĞůŝũŬĞŐĞůƵŝĚƐǁĂůůĞŶŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͘ĞĐůĂŝŵǀŽŽƌĞdžƚƌĂƵŝƚͲ ǀŽĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶĚĂĂƌǀŽŽƌǁŝũnjĞŶǁĞǀŽŽƌůŽƉŝŐĂĨ͖ĞĞŶŐŽĞĚŽŶƚǁĞƌƉŚŽĞĨƚ ŶŝĞƚƉĞƌĚĞĨŝŶŝƚŝĞĚƵƵƌĚĞƌƚĞnjŝũŶ͘ĂƚnjŝĞŶǁĞďŝũĚĞƵŝƚǁĞƌŬŝŶŐǁĞů͘ EĂĂƐƚĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǁĂƐŚĞƚŵĞĞƐƚŽƉǀĂůůĞŶĚĞĨĞŝƚ ĚĂƚĚĞŐĞŚĞůĞĨƌĂĐƚŝĞǀĂŶDŝũŶWĂƌƚŝũĂĨǁĞnjŝŐǁĂƐŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĞĞŶĞŝŐĞŶ ĐĂŵƉĂŐŶĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ͘EŽŐŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬĞƌǁĂƐĚĂƚDŝũŶWĂƌƚŝũǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŽŽŬĂĨǁĞnjŝŐǁĂƐďŝũĚĞďĞƐůŽƚĞŶƌĂĂĚƐǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĚŝĞŶŽƚĂďĞŶĞĚŽŽƌĚĞnjĞ ƉĂƌƚŝũǁĂƐĂĂŶŐĞǀƌĂĂŐĚ͘ ,ĞƚŝƐǀĂŶŵĞŶŝŶŐĚĂƚĚŝƚŶŝĞƚŬĂŶ͘ZĂĂĚƐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶǁŽƌĚĞŶůĂŶŐ ǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶŐĞƉůĂŶĚĞŶǀŽŽƌŽŶƐŬŽŵĞŶĚŝĞŽƉĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐ͘ĂŶŵĂĂƌ ĞĞŶŝĞƚƐŵŝŶĚĞƌŐĞůŝŬƚĞĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ŵĂĂƌǁŝũŐĞǀĞŶǀŽŽƌƌĂŶŐĂĂŶĚĞƚĂĂŬ ǁĂĂƌǀŽŽƌǁĞďĞŶŽĞŵĚnjŝũŶ͘tŝũƌŽĞƉĞŶŽŶnjĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐŽƉĚĂƚŽŽŬƚĞĚŽĞŶ͕ ŽŽŬŝŶĚĞĂĂŶůŽŽƉŶĂĂƌĚĞǀĞƌŬŝĞnjŝŶŐĞŶ͘ <ĞĞƐǀĂŶĚĞƌsĂĂƌƚ͕ &ƌĂĐƚŝĞǀŽŽƌnjŝƚƚĞƌ͘

*DUDJH/DQJVWUDDW 'RUSVVWUDDW6FKLSOXLGHQ (PDLOLQIR#JDUDJHODQJVWUDDWQO 7HO (HQJUHHSXLWRQVRFFDVLRQDDQERG

Maasambacht 6, 2676 CW Maasdijk TeltFax 0174 - 517 654 E-mail: info@huismanmc.nl

VDPHQZHWHQZHPHHU

Informatieplatform en sociaal netwerk voor (ex)patiënten en naasten

9(5.223 (1+885

10

Intern Transport Service Westland

Lierweg 75 • 2678 CT De Lier Telefoon 0174 - 52 11 96 • Fax 0174 - 52 18 85 Mobiel 06 - 22 49 16 26

www.itswestland.nl

$XGL$$YDQW

 NP

YHUZDFKW

$XGL777)6,3UR/LQH

 NP

½

&KHYUROHW0DWL]6SLULW$LUFR

 NP

½

&LWURsQ%HUOLQJR0XOWLVSDFH

 NP

½

)RUG.DL%ULHOV$LUFR

 NP

½

)RUG0RQGHR6796SRUW

 NP

½

0HUFHGHV%HQ]((

 NP

½

5HQDXOW&OLR7&(%XVLQHVVOLQH NP

½

5HQDXOW0pJDQHH(OLVpH

 NP

½

5HQDXOW7ZLQJR4XLFNVKLIWNP

½

9:*ROI&DEULR$LUFR(OHF'DN

 NP

½

$3.QXWLMGHOLMNYRRU½ YRRUEHQ]LQHDXWRҋV½YRRUGLHVHOV

ZZZJDUDJHODQJVWUDDWQO


De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

|

11

sport Vrijwilligersavond bij LTC Keenenburg (U LV JHHQ YHUHQLJLQJ LQ 1HGHUODQG GLH KHW UHGW ]RQGHU GH HQWKRXVLDVWH LQ]HWYDQYHOHYULMZLOOLJHUV=RRRNELM /7& .HHQHQEXUJ 'DDURP ZHUG DOV GDQN YRRU DOOH KXOS HQ LQ]HW YRRU DO GH]H YULMZLOOLJHUV YULMGDJ MDQXDUL HHQJH]HOOLJHDYRQGJHRUJDQLVHHUGLQ KHWFOXEKXLV(UZHUGHHQPRRLYLGHR YHUVODJ YHUWRRQG RYHU GH ERXZ YDQ KHW QLHXZH RQGHUNRPHQ GDW GRRU YULMZLOOLJHUVLVJHERXZG9DQKHWVODDQ YDQ GH HHUVWH SDDO WRW GH IHHVWHOLMNH RSHQLQJVZHHN1DWXXUOLMNZDVKHWRRN HHQPRRLHJHOHJHQKHLGRPHHQDDQ WDOPHQVHQH[WUDLQKHW]RQQHWMHWH]HW WHQ%LMGHERXZYDQKHWFOXEJHERXZ VSURQJGHLQ]HWYDQGH]HGULHPDQQHQ HUWRFKZHOXLW7HPHHURPGDW]LMQLHW HHQVOLG]LMQYDQGHYHUHQLJLQJPDDU ]LFK ZHO YHOH XUHQ LQJH]HW KHEEHQ YRRUGHWRWVWDQGNRPLQJYDQKHWQLHX ZH FOXEKXLV &KDUOHV %RNV *HUDUG YDQ GHU :LQGW HQ 5XEHQ %HQWYHO]HQ ZHUGHQ YRRU KXQ XLW]RQGHUOLMNH LQ]HW EHGDQNW PHW HHQ PRRLH UHLVFKHTXH PHGHPRJHOLMNJHPDDNWGRRUppQYDQ GH VSRQVRUV YDQ RQ]H WHQQLVYHUHQL JLQJ9DNDQWLH;SHUWVYDQGHU:HUI

Klaverjasvereniging On.Me.Ka. 9ULMGDJDYRQG MDQXDUL ZDV KHW -RV YDQ6FKDLNGLHPHWSWGHHHUVWH SULMVEHKDDOGH2SGHGHSODDWV.RRV YG(QGHPHWSWGH-DQ9RRJG SW GH 0DULXV GH %UXLQ SWHQGH1LFRYDQ8IIHOHQPHW SXQWHQ'HVWHSODDWVHQSRHGHOSULMV ZDV YRRU 0HYU /HQLH GH 9HWWHQ 'H YROJHQGHNDDUWDYRQGXEHQWDOOHQYDQ KDUWHZHONRPLVRSYULMGDJIHEUX DUL2Q0H.DNDDUWLQKHWJHERXZYDQ GH 0DDVODQGVH 9RJHOYHUHQLJLQJ DDQ KHW'RHOSDGWH0DDVODQG$DQYDQJLV RPXXU]DDORSHQRPXXU

GVS turnsters staan er op TuCo2 Zaterdag 25 januari werd in sporthal Wethouder Smithal te Maassluis de 2e wedstrijddag gehouden van de TurnCompetitie van het seizoen 2013-2014. Namens GV Schipluiden kwamen op deze dag 8 turnsters in actie, verdeeld over de wedstrijdronden 3 en 4. 0DULW GH =RHWH WXUQGH KDDU HHUVWH 7X&RZHGVWULMG ELM GH PHLVMHV SXSLO  ' HQ GDW KHHIW ]LM JRHG JHGDDQ :DW ]HQXZDFKWLJ JLQJ ]H KDDU ZHG VWULMGLQPDDU]LMWXUQGHHHQWHYUHGHQ ZHGVWULMG 7RWDDO EHKDDOGH ]LM SXQWHQ %LM -HXJG HQ QLYHDX * PHW WR WDDO WXUQVWHUV KDG *96 GULH WXUQ VWHUV -ROLMQ 5REEHPRQG GUDDLGH RS ]LFK HHQ WHYUHGHQ ZHGVWULMG HFKWHU VSURQJ PRHVW ]LM KHODDV GRRU RP VWDQGLJKHGHQ RYHUVODDQ HQ GXV KDG ]LMPDDUGULHJHOGLJHWRHVWHOOHQ)OHXU 3ULQVGUDDLGHKDDUHHUVWH7X&RZHG VWULMGHQKHHIWHHQNHXULJHZHGVWULMG JHGUDDLG %DON ZDV HYHQ PLQGHU YDQGDDJPDDUEUXJZDVWRS HPHW SXQWHQ 7RWDDO EHKDDOGH ]LM SXQWHQ0HHUOHYG%HUJGUDDLGH GH PHHVW FRQVWDQWH ZHGVWULMG YDQ GHWXUQVWHUVHQNZDPXLWRSWRWDDO SXQWHQ Comeback -DVPLMQ YG %HUJ WXUQGH YRRU ZDW ]LM ZDDUGZDVELMGHGDPHVVHQLRU)2S

EUXJEHKDDOGH]LMHHQSULPDKRRJVWH VFRUH SXQWHQ 7RWDDO NZDP ]LM NHXULJ QHW LQ GH WRS PHW SXQWHQ %LMGHGDPHVVHQLRU*NZDP0DUMR OHLQ'DYLGVXLW9LHUMDDUJHOHGHQKDG ]LMKHWZHGVWULMGWXUQSDNMHLQGHNDVW JHKDQJHQPDDUGLWVHL]RHQKHHIW]LM KDUGJHZHUNWDDQHHQFRPHEDFN=LM ZHUGRYHUWXLJHQGHPHWSXQ WHQ PHW H SOHNNHQ RS EUXJ  HQYORHU  7RW VORW GH GDPHV MXQLRU ) %HLGH *96WXUQVWHUVKHEEHQGLWVHL]RHQGH VWDSJHZDDJGQDDUHHQKRJHUQLYHDX /LVDQQHYDQ*HHVWGUDDLGH]HNHUHHQ SULPDZHGVWULMG+HODDVZDVGLHYHU YHOHQGVPDOOHEDONYDQGDDJHYHQHHQ VSHOEUHNHUPDDURYHUKHWDOJHPHHQ NDQ]LM]HNHUWHYUHGHQ]LMQRYHUKDDU RSWUHGHQ /XQD 9HUKDDU WXUQGH HHQ ]HHU FRQVWDQWH ZHGVWULMG HQ GH VWDS QDDUGLWKRJHUHQLYHDXZDVGXV]HNHU JHHQIRXWHNHX]H]REHZHHV]LM0HW RYHUWXLJLQJ HQ SUDFKWLJH HOHJDQWLH GUDDLGH]LMKDDURHIHQLQJHQHQYRRUDO RS YORHU ZDV ]LM GH DEVROXWH EHVWH PHW SXQWHQ 7RWDDO EHODQGGH /XQDRSHHQ]HHUYHUGLHQGHHSOHN PHWSXQWHQ

De turnsters van GVS kwamen op verschillende onderdelen in actie. Foto: PR

Zilver voor de Groene Oase Jeugd

Vrijdag mochten de volleybaldames 1 aantreden in een heuse derby. De dames van VVV (Den Hoorn) kwamen in Maasland op bezoek. Nadat de uitwedstrijd was verloren wegens zeer slecht spel wilde het team vandaag revancheren. De eerste set verliep vrij makkelijk; ze kwamen al snel 20-8 voor en wonnen uiteindelijk ook met 25-12.

Tennisschool verder met nieuwe naam 3HU PDDUW ]DO GH WHQQLVVFKRRO YDQ/7&.HHQHQEXUJYHUGHUJDDQRQ GHU HHQ DQGHUH QDDP 7HQQLVVFKRRO ,QWULQVLT ZRUGW 7HQQLV$FDGHP\ ,Q WULQVLT JDDW ]HOIVWDQGLJ GRRU DOV SUDN WLMN YRRU VSRUW HQ SUHVWDWLHSV\FKROR JLH<RUDQHQ]LMQFROOHJD+RQ]LN3DYHO WHYHQV WHQQLVWUDLQHU HQ VSRUWSV\FKR ORRJ KHEEHQ RQODQJV WZHH ERHNMHV JHVFKUHYHQRYHUGHPHQWDOHDVSHFWHQ YDQWHQQLV'LWSURMHFWGUDDJWGHQDDP 7HQQLV ]LHZZZHQWHQQLVQO +RQ ]LNHQ<RUDQKHEEHQLQGHOLMQYDQGLW WHQQLVVSHFLILHNH SURMHFW EHVORWHQ RP GH NUDFKWHQ RS WHQQLVJHELHG WH EXQ GHOHQ %LQQHQNRUW NRPW GH ZHEVLWH ZZZHQWHQQLVDFDGHP\QORQOLQHPHW GDDURSHHQVSHFLDOH/7&.HHQHQEXUJ SDJLQD2SPDDUWRUJDQLVHHUW GH WHQQLVVFKRRO HHQ WKHPDWUDLQLQJ GXEEHOVSHO YRRU LHGHUHHQ GLH ZDW H[WUDZLOWUDLQHQRSKHW PL[ GXEEHO VSHOYDQWDFWLHNWRWSRVLWLHVSHO2S PDDUWRUJDQLVHHUWGHWHQQLVVFKRROHHQ RSHQGDJ

UFO teams laten mooi spel zien

Jeugdleden van de Groene Oase behaalden een zilveren medaille. $IJHORSHQ ]DWHUGDJ RUJDQLVHHUGH 779'H*URHQH2DVHXLW0DDVODQGLQ 'H /LHU KHW 1. ,QGRRU 7RXZWUHNNHQ =R·Q YHUHQLJLQJHQ XLW KHHO 1HGHU ODQG HQ ]HOIV HHQ WHDP XLW %HOJLs HQ ,HUODQGGHGHQKLHUDDQPHH,QGH NLORJUDPNODVVHGHHGGH*URHQH2DVH PHH PHW HHQ FRPELSORHJ +HODDV HLQGLJGHQ]HQHWQDDVWKHWSRGLXP%LM GHKHUHQNLORJUDPNODVVHZDVGLW RRNKHWJHYDO(FKWHUGHGHQMHXJG OHGHQ YDQ GH *URHQH 2DVH PHH PHW HHQFRPELSORHJHQZLVWHQHHQ]LOYH UHQPHGDLOOHWHEHKDOHQ,QGHNODVVH MHXJGRQGHUGHMDDUZLVWMHXJGOLG

Foto: PR

ZHGHURPKHW]LOYHUELQQHQWHKDOHQ,Q GHKHUHQNLORJUDPNODVVHZHUGHU HHQEURQ]HQPHGDLOOHJHZRQQHQGRRU HHQ DQGHU OLG YDQ GH *URHQH 2DVH +HODDV JHHQ HHUVWH SODDWV EHKDDOG LQ HHQNODVVHPDDUQDDIORRSNRQLHGHU HHQWHUXJNLMNHQRSHHQJRHGWRHUQRRL 'H *URHQH 2DVH JDDW ]LFK QX RSPD NHQ YRRU KHW :. 7RXZWUHNNHQ LQ ,HUODQGZDWYDQWPIHEUXDULJH KRXGHQ ]DO ZRUGHQ ,Q GH PL[NODVVH KHUHQGDPHV ]XOOHQ]HRSIH EUXDUL1HGHUODQGJDDQYHUWHJHQZRRU GLJHQ9RRUPHHULQIRZZZJURHQHR DVHQO

(UZHUGVWHUNJHVHUYHHUGHQHUZHUG RRNJRHGDDQJHYDOOHQ'LWZLVWHQ]H LQ GH WZHHGH VHW JRHG GRRU WH ]HW WHQ HQ RRN GLH ZRQQHQ ]H  'HGHUGHHQYLHUGHVHW]LMQGHGDPHV QLHW LQ JHYDDU JHZHHVW HQ ZLVWHQ ]H KXQ JRHGH VSHO GRRU WH ]HWWHQ 0HW HHQ SDDU JRHGH VHUYLFHEHXUWHQ ZDV GH RYHUZLQQLQJ YRRU 8)2· 'H HHUVWYROJHQGH ZHGVWULMG LV RRN HHQ GHUE\GLWPDDOWHJHQ'H/LHU'LH]LMQ RS GLW PRPHQW GH NRSORSHU PDDU RRNKLHUJDDQGHGDPHVYRRUZLQVW Heren 'H+HUHQYDQ8)2·KDGGHQYULMGDJ GHNRSORSHURSEH]RHN-XSLWHU9RRU DI ZDV KHW PRWWR DO ¶GUXN ]HWWHQ HQ

JHZRRQ OHNNHU NQDOOHQ· $O YULM VQHO LQGHHHUVWHVHWZHUGZHHUGXLGHOLMN GDWGHRSVWHOOLQJQLHWZHUNWHWHJHQGLW WHDPGXVZHUGHUEHVORWHQRPJHOLMN PDDURPWHVZLWFKHQQDDUHHQ RSVWHOOLQJ'RRUGDWHUVOHFKWZDVEH JRQQHQ ZHUG GH HHUVWH VHW PHW HHQ YULM JURRW YHUVFKLO YHUORUHQ PDDU LQ GHWZHHGHVHWZHUGGXLGHOLMNGDWGH QLHXZH RSVWHOOLQJ HHQ YHUEHWHULQJ ZDV'HWHJHQVWDQGHUNRQODQJZRU GHQJHYROJGHQKHWYHUVFKLOEHGURHJ PHHVWDORQJHYHHUGULHSXQWHQ'HVHW ZHUG YHUORUHQ PHW 'H GHUGH VHWGHGHQGHKHUHQKHWKHHOHUJJRHG $DQKHWEHJLQYDQGHVHWVWRQGHQ]H ]HOIV YRRU PDDU WRHQ EHLGH WHDPV URQGGHSXQWHQKDGGHQQDP-XSL WHUWRFKHHQYRRUVSURQJHWMH]HZRQ QHQXLWHLQGHOLMNPHW'HYLHUGH VHW NRQ 8)2 RRN ODQJ YROJHQ PDDU RRN GH]H ZHUG YHUORUHQ 7RW RYHU PDDWYDQUDPSQDPGHWHJHQVWDQGHU QDHHUVW¶8)2·VNDQW·YDQKHWYHOGLQ WH KHEEHQ JHQRPHQ QD DIORRS RRN QRJ¶8)2·VSOHN·LQGHEDULQ'LW]DW +HQN YDQ GHU 'RHV ]R KRRJ GDW KLM PDDU EHVORRW LQ GH EDU ]LMQ ELHUJODV RPWHJRRLHQ

Smashing Maasland 1 opent met winst

Frank Vogels scoort weer.

Foto: PR

+HW QDDU GH H NODVVH JHGHJUDGHHU GH 0DDVODQGVH WRSWDIHOWHQQLVWHDP PDDNWHLQGHHHUVWHZHGVWULMGYDQGH YRRUMDDUVFRPSHWLWLHPHWHHQGXLGHOLMN GDW]HZHHUNDPSLRHQZLOOHQZRUGHQ 'H EHLGH 'XRWHDPV EHJRQQHQ PHW HHQIRUVHQHGHUODDJ6PDVKLQJZRQ RYHUWXLJHQGPHWYDQ'H5HSHODHU XLW6SLMNHQLVVH-RV%HUJHQKHQHJRX ZHQHQ-DQ*URHQHZHJHQKDDOGHQDO KXQ SDUWLMHQ ELQQHQ PDDU GDDU KDG -RVZHOHHQNHHULQGHHJDPH YRRUQRGLJHQ-DQWHJHQGH]HOIGHWH JHQVWDQGHULQGHHJDPH2RN )UDQN9RJHOVGHHGLQ]LMQODDWVWHSDUWLM QRJ HHQ GXLW LQ KHW ]DNMH GRRU VLQGV ODQJHWLMGZHHUHHQVHHQSDUWLMWHZLQ QHQ HQ ]HOIV LQ GULH VWUDLJKW JDPHV

+HW GXEEHO ZDV LQ JDPHV YRRU -DQ HQ -RV '82 YHUORRU LQ 5RWWHUGDP PHWYDQ1DW1HG5HQp%RVPDQ HQ $QWRQ +HLQH ERGHQ JRHG WHJHQ VWDQG PDDU XLWHLQGHOLMN OXNWH KHW DO OHHQ$QWRQLQ]LMQODDWVWHSDUWLMRPGH HHU WH UHGGHQ +XQ GXEEHO JLQJ LQ JDPHVYHUORUHQ'82WURILQ8S LQ5RWWHUGDPRRNDOHHQVWHUNHWHJHQ VWDQGHU+LHUOXNWHKHW(G7ULRQHQ 6MDDNYDQGHQ+HXYHOQLHWHHQSXQWMH WH SDNNHQ 6PDVKLQJ 0DDVODQG WDIHO WHQQLVWRSGRQGHUGDJDYRQGRP XXU LQ VSRUWKDO 'H +RIVWHGH HQ NDQ ZHOHHQSDDUQLHXZHOHGHQSODDWVHQ 0HHULQIRZZZVPDVKLQJPDDVODQGQO Sponsor: Aannemersbedrijf Groenewegen.

De dames krijgen na de derby tegen Den Hoorn in de volgende wedstrijd De Lier Foto: PR tegenover zich.


12

|

De Schakel MiddenDelfland donderdag 6 februari 2014

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten

Prijs vanaf â&#x201A;Ź 192.900,- VON

Prijs vanaf â&#x201A;Ź 225.000,- VON

30 nieuwe grote en middelgrote eengezinswoningen Klavertje Delft wordt dè plek van een heel gelukkig gezinsleven. De bouw is namelijk gestart van 30 grote en middelgrote eengezinswoningen. Uw geluk: s +LAVERTJE $ELFT WORDT EEN HEERLIJKE PLEK s .ERGENS IN $ELFT GAAN GEZINNEN ZO VOORDELIG WONEN s #OMPLETE MIDDELGROTE EENGEZINSWONING type Klavertje 4 vanaf 6/. s #OMPLETE GROTE EENGEZINSWONING type Klavertje 5 vanaf 6/. s )NCLUSIEF EEN MODERNE KEUKEN MET INBOUWAPPARATUUR s )NCLUSIEF EEN INGERICHTE BADKAMER s "ENT U STARTER KOOP NU MET DE $ELFTSE 3TARTERLENING

START VERKOOP:

11 FEBRUAR

Tijdstip: 17.30 uur - 1 9.30 uur ,OCATIE Woo nwinkel, Hoefslagend reef 9, Delft

"ENT U OOK EEN GELUKSVOGEL NEEM DAN SNEL CONTACT OP VIA www.klavertjedelft.nl.

e oma bouwt aan geluk

T 0174 22 50 50

I 2014

Md 2014 02 06  
Md 2014 02 06