Page 1

Object 1

ค้นหา

• สยามฮา • ภาพยนตร์ • ละคร • รูปดารา • เกมส์ • กลอน • ทํานายฝัน • ฟังวิทยุ • ดูทีวี • สุขภาพ • ความรู้ • ข่าวพีอาร์ • บอร์ด • ลงโฆษณา

การสื่อ สารหมายถึง ความรู้รอบตัว > การสื่อ สารหมายถึง

สวัสดีค่ะ วันนี้ มีเรื่องการสือ ่ สารมาเล่าสู่กันฟังค่ะ การสื่อ สารหมายถึง อะไร มีผู้รู้ได้ให้ความหมายเรื่องการ สื่อสารไว้ต่างมากมายดังนี้ค่ะ เดนนิส แมคเควล (McQuail, 2005) กล่าวว่า การสื่อสารหมายถึงการให้และการรับความหมาย การถ่ายทอด


และการรับสาร ซึง่ รวมถึงแนวคิดของการโต้ตอบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย ต่อไป Wilbur Schramm ก็ได้ให้ค วามหมายของการสื่อ สาร ไว้ว่า การสือ ่ สาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึง่ ทําหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยัง ผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทีนี้มาดูความหมายของการสื่อสารที่คนไทยได้ให้ความหมายกันไว้บ้างค่ะ สุมน อยู่สิน กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคล ต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ผู้ส ง่ สาร คือ ผู้ที่ทําหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าสื่อ ถ้าหากเป็นการสื่อสารทางเดียวผู้สง่ จะทําหน้าที่สง่ เพียงประการเดียวแต่ถ้าเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้สง่ สารจะเป็นผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้สง่ สารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรื่องทีจ ่ ะส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับก็จะทําให้การ สื่อสารมีประสิทธิภาพ 2. ข่า วสาร ในการะบวนการติดต่อสื่อสารก็มีความสําคัญ ข่าวสารที่ดต ี ้องแปลเป็นรหัส เพื่อ สะดวกในการส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทําให้การสื่อ ความหมายง่ายขึ้น 3. สื่อ หรือ ช่อ งทางในการรับ สาร คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น สิ่งพิมพ์ กราฟิก สื่ออิเลกทรอนิกส์ 4. ผู้ร ับ สาร คือ ผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้อง มีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง หวังว่าบทความนี้ คงทําให้ผู้อา่ นได้เข้าใจว่าการสื่อ สารหมายถึง อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ Tweet

ความรู้รอบตัว น่าสนใจ

วิธีดาวน์โหลด youtube


อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ

ประวัติวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ

เกมส์สันทนาการ วิธีเล่น

การสื่อสารหมายถึง

อาการคนท้อง

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 08-4844-3709, 08-6274-5774 สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 สยามฮาดอทคอม © Copyright 2012 SiamHa.Com All Rights Reserved. หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 5800790000648 การสื่อ สารหมายถึง

การสือสาร  

1. ผู้ส่งสาร สะดวกในการส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทำให้การสื่อ ความหมายง่ายขึ้น 3. สื่อหรือช่องทางในการรับสา...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you