Page 1

beschutte en sociale werkplaatsen

eindelijk!

een nieuw sociaal akkoord Vlaamse non-profit

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de Vlaamse regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 bereikt met een budget van 537 miljoen euro:

• verhoging koopkracht • verbetering kwaliteit werkomstandigheden • uitbreiding van het aanbod aan zorg en welzijn Het akkoord is van toepassing op de 220.000 werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg. de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen.


De eindejaarspremie wordt een volledige dertiende maand De eindejaarspremie wordt een volledige dertiende maand voor de sociale werkplaatsen. De sector beschutte werkplaatsen ontvangen een evenwaardige verhoging via de septemberpremie (omkadering).

Het pensioenfonds voor de non-profit zet een flinke stap vooruit In het pensioenfonds van de non-profit bouwen we een aanvullend pensioen op voor alle werknemers. Dank zij het nieuw sociaal akkoord komt er in het pensioenfonds van de non-profit de komende jaren een flink budget bij, zelfs al met een eerste extra budget vanaf 2018. Het moet en zal dus vooruitgaan voor alle werknemers van de non-profit!

Verhoging van de toeslagen De toeslagen tijdelijke werkloosheid worden verhoogd en verlengd in duur. De vergoedingen voor flexibiliteit worden verhoogd of waar ze niet bestonden, ingevoerd: • ploegenarbeid: 13% • ochtendarbeid: 10% • avondarbeid: 13% • zaterdagarbeid: 20% • zondagarbeid: 30%

Mobiliteitsvergoedingen Beschutte werkplaatsen: optrekken van de huidige vergoeding voor het privévervoer (gemotoriseerd of fiets) tot 90% van de maandelijkse werkgeverstussenkomst. In de sociale werkplaatsen wordt de vergoeding voor gemotoriseerd privévervoer 30% van de maandelijkse werkgevers-tussenkomst. Bijdrage in de vervoersonkosten vanaf de derde kilometer (voor beschutte werkplaatsen gemotoriseerd of fiets, voor de sociale werkplaatsen gemotoriseerd). Voor de sociale werkplaatsen blijft de regeling fietsvergoeding ongewijzigd.

Ecocheque

We nemen maatregelen om de kwaliteit van je job en je loopbaan te verhogen Geef toe, de noden zijn groot. In het sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 zorgen we ervoor dat deeltijdse werknemers of werknemers met een contract van bepaalde duur meer kansen krijgen op meer uren of op een voltijds contract. Daarnaast zorgen we ervoor dat elke werknemer uit de non-profit twee weken aaneensluitend vakantie kan nemen met inbegrip van de 3 weekends en komen er onderhandelde afspraken over een goede arbeidsorganisatie met stabiele en voorspelbare uurroosters.

We nemen concrete maatregelen om stress en burn-out te voorkomen en om de re-integratie na ziekte of ongeval te bevorderen Er komt een sectoraal kaderakkoord om stress en burn-out te voorkomen en te verminderen en om agressie op de werkvloer en andere psychosociale risico’s aan te pakken. Het kaderakkoord bevordert de re-integratie en de progressieve tewerkstelling na ziekte of ongeval. Onze vakbondsafgevaardigden zullen in de instellingen lokale cao’s afsluiten die de principes van het kaderakkoord concreet maken.

extra dagen arbeidsduurvermindering Er komen twee extra dagen arbeidsduurvermindering: • 1 extra dag vanaf 55 jaar • 1 extra dag vanaf 58 jaar

er komen Extra banen Vanaf 2018 komen er extra banen bij in de beschutte en de sociale werkplaatsen: • Voor de beschutte werkplaatsen gaat het om 351 voltijdse banen extra. • Voor de sociale werkplaatsen gaat het om 149 voltijdse banen extra.

Elke voltijdse werknemer krijgt jaarlijks een ecocheque van 50 euro (deeltijdsen pro rata).

Samen met een sterke en actieve vakbond opkomen voor de sector?

Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK non-profit! Naam Adres Email Tewerkstellingsplaats

Ik geef toestemming aan de LBC-NVK (ACV) om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken: OO akoord OO niet akkoord Strookje bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of stuur het naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be.

Datum indiensttreding

Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

Sector

Datum

Rijksregisternummer

Handtekening

v.u. Kris Deblock - Hopmarkt 45 - 9300 Aalst - niet op de openbare weg gooien aub

Een nieuw sociaal akkoord voor de beschutte en sociale werkplaatsen  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Een nieuw sociaal akkoord voor de beschutte en sociale werkplaatsen  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Advertisement