Page 1

SVK en HB Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, cig, ckg,

eindelijk!

een nieuw sociaal akkoord Vlaamse non-profit

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de Vlaamse regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 bereikt. Het totale budget bedraagt 537 miljoen euro. Het akkoord bestaat uit drie grote luiken:

1. verhoging van je koopkracht 2. verbetering van de kwaliteit van je werkomstandigheden 3. uitbreiding van het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur Het akkoord is van toepassing op de 220.000 werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg. de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen.


De eindejaarspremie wordt een volledige dertiende maand Dankzij de vorige sociale akkoorden ging de eindejaarspremie een flink stuk naar omhoog. In dit sociaal akkoord maken we er vanaf 2020 een volwaardige dertiende maand van. Voor de persoonlijke assistenten (PVB en PAB) voeren we een nieuwe eindejaarspremie in. Die bedraagt 31.43% op maandbasis van het sectoraal minimumloon van het PC 319.01 (huidig bedrag van de premie: 532.99 euro). Tot nu toe hadden deze collega’s 0 euro eindejaarspremie.

Het pensioenfonds voor de non-profit zet een flinke stap vooruit In het pensioenfonds van de non-profit bouwen we een aanvullend pensioen op voor alle werknemers. Dankzij het nieuw sociaal akkoord komt er in het pensioenfonds van de non-profit de komende jaren een flink budget bij, zelfs al met een eerste extra budget vanaf 2018. Het moet en zal dus vooruitgaan voor alle werknemers van de non-profit!

We verhogen de toeslagen voor avond- en zaterdagwerk We vervangen het huidig forfaitair bedrag (1,5949 euro per uur) door een procentuele uurloontoeslag van 20%. Dat komt ongeveer overeen met de verdubbeling van de vroegere vergoeding. Een procentuele toeslag telt ook mee voor je vakantiegeld en groeit in de toekomst verder automatisch mee met de groei van je loon!

We zorgen voor aanpassingen aan barema’s We garanderen de toepassing van de baremieke loonschalen in de functiegroep op basis van het diploma (bijvoorbeeld de A1 en A2 loonschalen begeleiders voor iedereen toe te passen op basis van het diploma zonder discussies en zonder zogenaamde uitzonderingen). We schaffen het barema B3 af en verhogen het naar het barema B2B voor de bestaande en voor de nieuwe werknemers. We schaffen het barema A3 af en verhogen het naar het barema A2 en voor de bestaande en voor de nieuwe werknemers. We zorgen ervoor dat logistieke medewerkers met een ervaringsbewijs automatisch het barema L3 toegekend krijgen, zonder enige verder voorwaarde of discussie. We verhogen het barema B1A (OG/1ste begeleider/teamcoördinator meerdere teams) met een forfaitair bedrag van 116 euro bruto (inclusief werkgeversbijdrage) per maand / voltijdse basis.

We nemen maatregelen om de kwaliteit van je job en je loopbaan te verhogen Geef toe, de noden zijn groot. We hebben de terechte bekommernissen van de werkvloer omgezet in klare afspraken met de werkgevers en de regering. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat deeltijdse werknemers die dat wensen meer kansen krijgen op meer uren of op een vacant voltijds contract en dat werknemers met een contract van bepaalde duur eindelijk voorrang moeten krijgen bij contracten van onbepaalde duur. Daarnaast staat in het nieuwe sociaal akkoord ook dat er in de sector geen gebruik gemaakt zal worden van ‘arbeidsovereenkomsten met ontbindende voorwaarde’. Dat zijn zeer slechte contracten waarbij bijvoorbeeld het einde van een project of van een bepaalde financiering je job zou kunnen beëindigen zonder enige opzeg of vergoeding. Dat zal dus nu en in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. Tenslotte zorgen we ervoor dat elke werknemer uit de non-profit het recht heeft om minstens twee weken aaneensluitend vakantie te nemen met inbegrip van de 3 weekends en komen er onderhandelde afspraken over een goede arbeidsorganisatie met stabiele en voorspelbare uurroosters.

We nemen concrete maatregelen om stress en burn-out te voorkomen en om de re-integratie na ziekte of ongeval te bevorderen Er komt een sectoraal kaderakkoord om stress en burnout te voorkomen en te verminderen en om agressie op de werkvloer en andere psychosociale risico’s aan te pakken. Het kaderakkoord bevordert de re-integratie en de progressieve tewerkstelling na ziekte of ongeval. Onze vakbondsafgevaardigden zullen in de instellingen lokale cao’s afsluiten die de principes van het kaderakkoord concreet maken.

Er komen Extra banen Om te beantwoorden aan de stijgende zorgzwaarte komen er bijkomende jobs. Die zullen worden toegewezen aan die organisaties waar de personeelsbezetting het laagst is. Het gaat om: ++ 280 vte: correctie financiering volwassen PMB; ++ 185 vte: minderjarige PMB (begeleiding functie verblijf); ++ 20 vte: minderjarige PMB (begeleiding alle ondersteuningfuncties); ++ 21 vte: versterking omkadering 126 plaatsen GES+; ++ 50 vte: jongerenwelzijn (begeleiding functie verblijf); ++ 27 vte: jongerenwelzijn en CIG/CKG (begeleiding functie verblijf); ++ 13 vte: jongerenwelzijn en CIG/CKG (ambulante hulpverlening).

Samen met een sterke en actieve vakbond opkomen voor de sector?

Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK non-profit! Naam Adres Email Tewerkstellingsplaats

Ik geef toestemming aan de LBC-NVK (ACV) om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken: OO akoord OO niet akkoord Strookje bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of stuur het naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be.

Datum indiensttreding

Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

Sector

Datum

Rijksregisternummer

Handtekening

v.u. Fatiha Dahmani - Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel - niet op de openbare weg gooien aub

Een nieuw sociaal akkoord in de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, CIG, CKG, SVK en HB (PC 319.01)  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Een nieuw sociaal akkoord in de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn, CIG, CKG, SVK en HB (PC 319.01)  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Advertisement