Page 1

Meer dan 1.300 jobs in mobiele equipes tegen eind dit jaar! Een klein jaar geleden bereikte de LBC-NVK een akkoord met Minister Onkelinx over 467 extra werknemers in de rusthuizen. Die jobs zijn bedoeld voor de versterking van de mobiele equipes. Zo kunnen vervangingen veel sneller gebeuren en kan er iets concreet gedaan worden aan de werkdruk. Na lang onderhandelen met de werkgevers werd afgesproken hoe de extra jobs worden ingezet en hebben we afspraken gemaakt in een cao over de mobiele equipe. Zo moeten deze extra jobs ingezet blijven voor vervangingen en werkdruk. De LBC-NVK afgevaardigden houden dit mee in het oog. Omdat er vaak deeltijds wordt gewerkt zullen de 467 extra jobs in de praktijk ongeveer 800 extra zorgkundigen of verpleegkundigen op de werkvloer betekenen. Deze jobs komen bovenop de bestaande mobiele equipes. Tegen eind 2013 zullen ongeveer 1.300 personeelsleden in de rusthuizen werken in de mobiele equipes! De LBC-NVK trekt al jaren aan de kar voor meer en grotere mobiele equipes. Er wordt zeer terecht gevraagd iets te doen aan de werkdruk en het personeelstekort. Met de extra jobs voor mobiele equipes zetten we, in moeilijke tijden, een mooie stap om een antwoord te bieden aan de vraag naar meer personeel. Maar de vraag naar extra handen op de werkvloer blijft: 586 rusthuizen hebben nu een mobiele equipe, ongeveer 900, vooral kleinere rusthuizen, nog niet. We blijven ook ijveren voor een verhoging van de personeelsnormen op de afdelingen en diensten. Door vol te houden en samen te blijven onderhandelen en actie te voeren bereiken we resultaten waar we fier op mogen zijn. We blijven ijveren voor meer personeel op de werkvloer in het belang van alle werknemers en bewoners in de sector!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samen met een sterke en actieve vakbond resultaten halen? Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK non-profit!

Naam: ………………………………………………………………………………………………........................................................... Adres: ……………………………………………………………………………………………………………............................................. Tewerkstellingsplaats en sector:

…….…………………………………………………………………...............................

Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….................................................. Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning van de LBC-NVK. Datum en handtekening, …………………………………………………………………………………………………………............................................................. Ik geef acv toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan die toestemming ten alle tijde intrekken. O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past) STROOKJE terugbezorgen aan de LBC-NVK syndicaal afgevaardigde op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer / recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Ver.Uitg. LBC-NVK, Olivier Remy, Nationalestraat 111 2000 Antwerpen / www.lbc-nvk.be www.wittewoede.be

20131009 Mobiele equipes  
20131009 Mobiele equipes  

Meer dan 1.300 jobs in mobiele equipes tegen eind dit jaar!

Advertisement