Page 1

LBC-NVK tekent CAO landingsbanen Op 19 februari 2013 tekende de LBC-NVK in de sector van de opvoedingsinstellingen een CAO die CAO 103 uitvoert. CAO 103 werd in de Nationale Arbeidsraad (NAR) afgesloten en regelt het stelsel van tijdkrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Dat stelsel werd door de federale besparingsmaatregelen grondig gewijzigd. Om ervoor te zorgen dat werknemers uit de sector recht zouden blijven hebben op landingsbanen was het noodzakelijk dat we de CAO van 19 februari afsloten. In dit pamflet beperken we ons tot een korte uitleg over de landingsbanen. Het systeem van landingsbanen is door de maatregelen van de federale regering complexer geworden. Vanaf 55 jaar heb je recht op: • Een 1/5de loopbaanvermindering. Je kan die vermindering opnemen in één dag of twee halve dagen per week; • Een halftijdse loopbaanvermindering. Vanaf 50 jaar op landingsbaan gaan (halftijdse loopbaanvermindering) wordt bemoeilijkt door de volgende voorwaarden (je moet aan beide voldoen!): • Voorafgaand een zwaar beroep zoals gedefinieerd in de CAO nr 103 van de NAR uitgeoefend hebben ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar; • Dat zwaar beroep komt voor op de lijst van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. De Minister van Werk bepaalt deze lijst, na unaniem advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; Wil je vanaf 50 jaar een 1/5e loopbaanvermindering dan moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: • Voorafgaand een zwaar beroep zoals gedefinieerd in de CAO nr 103 van de NAR uitgeoefend hebben gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar; • Daaraan voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar zoals bepaald in CAO nr 103 van de NAR, hebben doorlopen.

Heb je vragen over tijdkrediet, loopbaanvermindering of landingsbanen of wil je meer inlichtingen hierover? Je bent altijd welkom bij de LBC-NVK afgevaardigden in jouw instelling of dienst, of in één van de talrijke LBC-NVK secretariaten in Vlaanderen of Brussel. Samen met een sterke en actieve vakbond opkomen voor de werknemers in en voor de zorg? Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK! Zie aansluitingsformulier op de keerzijde.

wittewoede.be

++ alle nieuws uit de non-profit ++ Ver.Uitg. LBC-NVK, Fatiha Dahmani, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel / www.lbc-nvk.be www.wittewoede.be


4014-PDF-Proof-2 - 24-AUG-12 09:27:58

640444-A_multi

INSCHRIJVINGSFORMULIER Geslacht:

M ‐ V*

Officiële taal:

NL ‐ FR*

Communicatie taal:

NL ‐ FR ‐ D*

Naam Voornaam (Belgisch adres)Straat Huisnr

Bus

Postcode

Gemeente

INSZ(RijksRegisternr. te vinden op achterzijde identiteitskaart of voorzijde sis‐kaart) Buitenlands adres(straat + huisnr+ postcode)

Geboorte datum:

Nationaliteit

landcode

Bankrek. Nr. iban (verplicht veld bij buitenlandse rekening)

Bic nr

Ik ga ermee akkoord dat onderstaande aangekruiste communicatiemiddelen mogen gebruikt worden om mij te contacteren en/of persoonlijke informatie te verschaffen²

gsm

e‐mail

Telefoon nr(privé)voorbeeld formaat: +32222222222

Gsm nr(privé) voorbeeld formaat: +32222222222

E‐Mailadres(privé) Ik geef acv toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan deze toestemming ten allen tijde intrekken.² akkoord Ik kom over van:

niet akkoord ABVV ‐ ACLVB ‐ Andere*

aangesloten daar sinds:

wens lid te worden van ACV vanaf:

TEWERKSTELLINGSGEGEVENS Loopbaanonderbreking halftijds met vergoeding RVA

Loopbaanonderbreking halftijds zonder vergoeding RVA

Naam huidige werkgever Straat

Huisnr

Postcode

Bus

Gemeente

RSZ‐nr:

Paritair comité:

KBO‐nr: Telefoon nr(professioneel)voorbeeld formaat: +32222222222

Gsm nr(professioneel)voorbeeld formaat: +32222222222

E‐Mailadres(professioneel) Voltijds/Deeltijds*

uren

/

RVA toeslag

Begin tewerkstelling:

J‐ N* Statuut:

Meerdere tewerkstellingen

J ‐ N*

interim

J ‐ N*

artiest/arbeider/bediende/kader/onthaalouder/onderwijs/ambtenaar* andere:………………………………………………………………

Niet tewerkgesteld wegens:

Ziekte ‐ Werkloosheid ‐ Werkloosheid met bedrijfstoeslag(brugpensioen) ‐ Pensioen ‐ Loopbaanonderbreking halftijds Loopbaanonderbreking voltijds ‐ Student ‐ Inschakelingsuitkering(wachtvergoeding) ‐ Beroepsinschakelingstijd(schoolverlater wachttijd)*

Ik wens mijn bijdrage te betalen via

Datum

Domiciliering/Overschrijving*

Handtekening:

Om u zo snel mogelijk van dienst te zijn worden uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard in een informaticasysteem. Wenst u meer uitleg omtrent de wijze waarop deze gegevens worden beschermd, raadpleeg dan de ACV‐brochure over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;(000404628) * schrappen wat niet van toepassing is ² aankruisen wat van toepassing is

Black 354 Yellow

dirkv@joos-automation

LBC-NVK tekent CAO landingsbanen  

Op 19 februari 2013 tekende de LBC-NVK in de sector van de opvoedingsinstellingen een CAO die CAO 103 uitvoert. CAO 103 werd in de National...

LBC-NVK tekent CAO landingsbanen  

Op 19 februari 2013 tekende de LBC-NVK in de sector van de opvoedingsinstellingen een CAO die CAO 103 uitvoert. CAO 103 werd in de National...

Advertisement