Page 1

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten IFG

e d t e m e g i d n u k g e e l p r e v d r Wo 0 0 6 T C E steun van PROJ 1 2 opstart 201

Wie kan deelnemen? Werknemers uit een aantal sectoren van de Federale privésector van de gezondheidszorg.

Wat is het grote voordeel? Je kan in max. 3 jaar de opleiding tot verpleegkundige volgen met behoud van je wedde.

• Je kan inschrijven tot 18 mei 2012 • De info-folder + inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar bij uw werkgever of op de website:

www.ifg-finss.org

Dit Fonds wordt gecoördineerd door

design: www.beelzePub.com

Ben je geïnteresseerd?


OPLEIDINGSPROJECT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN VOOR WERKNEMERS UIT DE FEDERALE PRIVÉ-SECTOR V/D GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 1 Alle vakken duidelijk en in BLOKLETTERS invullen aub: NAAM

Reg. nr. (hier niet invullen)

____________________________________ VOORNAAM ________________________________

STRAAT______________________________________________

NR ________ Bus _____

POSTCODE + GEMEENTE _____________________________________________________ GEBOORTEDATUM ___ /___ /____ Rijksregisternr. __________________________( zie SIS-kaart – verplicht invullen) NATIONALITEIT _________________ LAND VAN HERKOMST ______________ Emailadres:__________________________ Tel. Privé _______________________

Tel. Werk (waar wij u overdag kunnen bereiken): _____________________________

De selectietests zullen doorgaan van mei tot begin juli 2012. Hebt je in deze periode vakantie gepland? Indien ja, welke periode? _________________________________________

JE HOOGST BEHAALD DIPLOMA

Personen die reeds in het bezit zijn van een bachelors of universitair diploma kunnen zich niet kandidaat stellen.

 ASO of TSO of KSO BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS 6de jaar (BSO) BSO 7de jaar ANDERE _______________________________ DIPLOMA VERPLEEGKUNDE verworven in het buitenland maar niet erkend in België. Indien je momenteel verpleegkunde studeert of in het verleden reeds verpleegkunde hebt gevolgd, vul dan hieronder in welke jaren.

SCHOOLJAAR

OPLEIDINGSJAAR

Ben je hiervoor geslaagd?

A1 of A2 ?

 JA JA

Heb je je reeds kandidaat gesteld voor het project 600 Indien ja, heb je al deelgenomen aan selectietests?

 JA

 NEEN

 momenteel mee bezig

 JA

 NEEN

 momenteel mee bezig

 JA

 NEEN

 momenteel mee bezig

 NEEN NEEN

JE LOOPBAAN minstens vanaf 1 september 2009 (bewijs 3 jaar anciënniteit in de sector. Indien je niet voldoende ruimte hebt hieronder, voeg dan een extra blad bij. PAS op: interim werk in de gezondheidszorg telt niet mee als anciënniteit, Interim bureaus zijn werkgever die niet tot de gezondheidssector behoren. )

NAAM van je vorige/huidige WERKGEVER(s) sinds 1/09/2009

FUNCTIE

Begindatum arbeidsovereenkomst

Einddatum arbeidsovereenkomst

Ik werk momenteel ______ uren/week

(Indien u weerhouden wordt om de opleiding verpleegkunde te volgen via het project 600, wordt u uitbetaald volgens de uren overeengekomen in uw arbeidsovereenkomst die u hier moet aangeven. Deze arbeidsovereenkomst moet minstens halftijds zijn en de duur van de opleiding overlappen).

OPLEIDINGSKEUZE

 1ste of het Bachelor (A1) OF HBO5 (A2)

Ik wil de opleiding starten of verderzetten vanaf het:

 2de

of het 3de opleidingsjaar

Uw keuze bepaalt het niveau van de selectietests Indien u voor de Bachelor (A1) het nodige toegangsdiploma bezit zal ASCENTO of T-Brussels (naargelang uw woonplaats) u vragen om de tests op niveau van de Bachelor opleiding (A1) af te leggen . Indien u kiest voor HBO (A2) kan u achteraf niet meer overgaan naar Bachelor (A1)

INFORMATIESESSIE

Alle geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om in de laatste week van augustus deel te nemen aan een informatiesessie over hun statuut gedurende de opleiding (keuze uit: dinsdag 28/08/12 of donderdag 30/08/2012).

DATUM en handtekening van de kandidaat: STUUR DIT DOCUMENT INGEVULD TERUG samen met het document 2 - ATTESTEN 2012 PER E-MAIL OF PER POST OF PER FAX TEGEN UITERLIJK 18/05/2012 NAAR: Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) c/o vzw Fe-Bi - Handelskaai 48, 1000 BRUSSEL Inlichtingen: 02/250 38 54 - Fax 02/227 59 75 – e-mail : loits.mimi@fe-bi.org OPGELET: na 18/05/2012 wordt er geen rekening meer gehouden met kandidaturen die onvolledig of te laat binnen gekomen zijn.


Reg. nr. (hier niet invullen)

PROJECT 600 OPLEIDINGSPROJECT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN VOOR WERKNEMERS UIT DE FEDERALE PRIVÉ-SECTOR V/D GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 2

ATTEST 1:

WERKGEVERSATTEST

Werkgeverscode (event. toegekend door het IFG voor een vorig dossier)

Naam van de instelling: ________________________________

C

Adres: _________________________________________

.......…..…….

________________________________________ Verantwoordelijke instelling:____________________

Functie:

_____________________

Tel: ____________________ Fax: ________________ Kengetal RSZ+ RSZ nr.: _____ /____________

Ondernemingsnummer (KBO): __________________

Bankrekening van de instelling voor het uitbetalen van de subsidies _____ - ____________ - _____ Wat is de wekelijkse voltijdse werktijd in uw instelling?

_______ uren/week

Contactpersoon die dit dossier zal opvolgen: ______________________________________ Rechtstreeks telefoonnummer: ____________________________ E-mail: __________________________

Gegevens betreffende de betrokken werknemer: Naam: ____________________________ Datum indienstneming: _______________

Voornaam: _______________________ Huidige functie: _____________________

De betrokken werknemer heeft op 1/04/2012 een arbeidsovereenkomst van _________________ (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervanging?) die de duur van de opleiding overlapt en voor _______ uren/week Geniet de betrokken werknemer momenteel van tijdskrediet?

Zo ja, voor hoeveel _______ uren/week

Op welke datum stopt het tijdskrediet? ______/______/_____ De werkgever bevestigt dat bovenstaande werknemer tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst die ten minste DE VOLLEDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING OVERLAPT EN bovendien op 1/9/2012 niet meer tewerkgesteld zal zijn als vervanger van een werknemer die momenteel zijn opleiding tot verpleegkundige volgt.

Datum en handtekening van de werkgever:

ATTEST 2:

SCHOOLATTEST

(in te vullen door een school voor verpleegkunde)

Ondergetekende __________________________ handelend als ________________________ bevestigt dat het diploma van de heer/mevrouw________________________________ onderzocht werd en dat dit op 1/09/2012 toegang kan geven tot: (aankruisen wat van toepassing is):

 de bachelorsopleiding verpleegkunde (A1

Opleidingsjaar: 1ste

 2de

 3de jaar

Opleidingsjaar: 1ste

 2de

 3de jaar

en/of de opleiding HBO5 verpleegkunde (A2)

of 

de kandidaat moet nog slagen voor een toegangsproef, georganiseerd op ____/_____/2012

Naam en adres van de school: (of stempel)

datum en handtekening:

STUURT DIT DOCUMENT INGEVULD TERUG samen met het document 1 - INSCHRIJVING 2012 PER E-MAIL OF PER POST OF PER FAX TEGEN UITERLIJK 18/05/2012 NAAR: Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) c/o vzw Fe-Bi - Handelskaai 48, 1000 BRUSSEL Inlichtingen: 02/250 38 54 - Fax 02/227 59 75 – e-mail : loits.mimi@fe-bi.org OPGELET: na 18/05/2012 wordt er geen rekening meer gehouden met kandidaturen die onvolledig of te laat binnen gekomen zijn.


ven? hoe inschrij g vóór 18 mei 2012 moet je volgende 2 inschrijvingsdocumenten volledig ingevuld terugsturen: (na deze datum wordt geen enkele kandidatuur meer aanvaard)

Contact Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten IFG Handelskaai 48 – 1000 Brussel Tel: 02/250 37 82 of 02/250 38 54 Fax: 02/227 59 75 www.ifg-finss.org

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten

dige met de n u k g e le rp e v Word 600 steun van PROJECT

1. INSCHRIJVING 2012 (dit is je persoonlijk gegevensblad))

2. ATTESTEN 2012 (werkgeversattest en schoolattest))

Deze documenten kan je bekomen: g bij de personeelsdienst van je werkgever g of downloaden van de website: www.ifg-finss.org

!

Stuur beide documenten samen op per e-mail, per post of per fax naar het contactadres

Een alternatief op het project 600: Kandidaten die werken in de de sector Ouderzorg (RVT/ ROB) of Privé-ziekenhuizen mogen zich tegelijkertijd inschrijven voor het Project 600 en het project Opstap naar verpleegkunde (project 360).

11 opstart 2012

Contactpersonen: Mimi Loits Projectverantwoordelijke loits.mimi@fe-bi.org Katia Bubbe Projectmedewerker katia.bubbe@fe-bi.org

Het IFG is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur

www.sectorouderenzorg.be www.priveziekenhuizen.org

Dit Fonds wordt gecoördineerd door

www.fe-bi.org

design: www.beelzePub.com

Werknemers uit de publieke sector van de Federale gezondheidszorg (ocmw’s,..) kunnen contact op nemen met de cel 600: RSZ-PPO — Jozef II-straat 47 — 1000 Brussel Tel. 02/239 14 11 (dienst sociale maribel)

Dit Fonds wordt gecoördineerd door


roject 600? p t e h is t a W Het is een opleidingsproject voor werknemers uit een aantal deelsectoren van de gezondheidszorg. Het geeft de kans om een verpleegkundig diploma te behalen in maximum 3 schooljaren en met behoud van wedde.

eegopleiding l p r e v e k l e W n? kan je kieze Het project 600 wil je de kans bieden om een verpleegdiploma te behalen. Naargelang je basisdiploma kan je kiezen voor: De hogere beroepsopleiding verpleegkunde HBO5 (vroegere A2) De Bachelor verpleegkunde (vroegere A1)

De schoolkeuze is vrij, je vindt de scholenlijst terug op onze website: www.ifg-finss.org/downloads

arden moet a w r o o v e k l A an w e je voldoen?

T WAT BIEDT HE 600 AAN? projet

• Momenteel

• Indien je voor dit project geselecteerd bent heb je het

moet je tewerkgesteld zijn in een instelling van de volgende deelsectoren van de Federale privésector van de gezondheidszorg (PC 330): Privéziekenhuizen, Niet-openbare woonzorgcentra (RVT/ROB), Thuisverpleging, Revalidatiecentra, Bloedtransfusiecentra van het Rode Kruis, Beschut wonen en Wijkgezondheidscentra.

• Momenteel

moet je minstens halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt EN op 01/09/12 niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds in opleiding is.

recht om van je werk afwezig te blijven vanaf de eerste schooldag (+/- 1 september (HBO5) of +/- 15 september (bachelor) om de verpleegopleiding te volgen en dit tot het einde van het schooljaar (30 juni).

• Gedurende het schooljaar blijft je werkgever je wedde

uitbetalen (basisbarema in verhouding met je arbeidsduur en anciënniteit) alsook de andere vergoedingen waarop je ingevolge je arbeidsovereenkomst en de sectoriële CAO’s recht hebt (bvb. eindejaarspremies, vakantiegeld, transportkosten woon/school, ...).

• Je

• Je arbeidsovereenkomst wordt dus niet gewijzigd of on-

• Je mag nog niet in het bezit zijn van een verpleegkundig

• Je zal op het einde van het schooljaar (1 juli) terug het

moet minstens 3 jaar anciënniteit hebben in de gezondheidszorg in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de opleiding. diploma (met uitzondering van de ziekenhuisassistenten).

• Je

moet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de hogere beroepsopleiding (HBO5) verpleegkunde (A2) of de bacheloropleiding verpleegkunde (A1) of geslaagd zijn in een toegangsproef afgelegd in een school voor verpleegkunde.

• Je

hebt maximum een diploma secundair onderwijs (bachelors of universitaire diploma’s komen dus niet in aanmerking).

EN …. belangrijk!

• Je moet slagen in de selectieproeven.

Indien je volledig beantwoordt aan de voorwaarden dan word je hierna opgeroepen om deel te nemen aan de selectieproeven 1 . Deze zijn bepalend voor de uiteindelijke deelname aan het project 600..

derbroken wanneer je de opleiding voor verpleegkunde volgt.

werk moeten opnemen tot de start van het volgende schooljaar, maar in deze “schoolvakantie” periode kan je ook je wettelijke verlof opnemen..

Meer informatie kan je lezen onder de rubriek FAQ van onze website: www.ifg-finss.org ”Veelgestelde vragen door werknemers in opleiding”

1 De selectieproeven bestaan uit twee gedeelten: een psychotechnische test en, indien je hiervoor slaagt, een persoonlijkheidstest en interview. Er wordt hierbij nagegaan of je over voldoende competenties beschikt om de opleiding verpleegkunde aan te kunnen.. Deze hebben plaats in mei en juni 2011.

Opleidingsproject verpleegkundigen opnieuw van start in schooljaar 2012-2013  

Goed nieuws: het opleidingsproject voor verpleegkundigen, gekend als het ‘project 600’, gaat in het schooljaar 2012 (september) opnieuw van...

Advertisement