Page 1

จัดทำโดย นำงสำว วิไลลักษณ์ โพธิเ์ งิน นำงสำว วันทนี สุทน มหำวิทยำลัยรำชภัฎหมู่บำ้ นจอมบึง


• ความหมายคอมพิวเตอร์ • ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ • องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ • ระบบคอมพิวเตอร์ • ประโยชน์ คอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic device) ที่มนุษย์ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการกับข้ อมูล (Data) ทั ้งตัวเลข ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ แทนความหมายในสิง่ ต่าง ๆ โดยปฏิบตั ิงานภายใต้ การควบคุมของชุดคาสัง่ ที่อยู่ในหน่วยความจาของ คอมพิวเตอร์ เอง เพื่อทาการคานวณและแสดงผลลัพธ์ออกทางอุปกรณ์แสดงผล โดยผลลัพธ์ที่ได้ จากการประมวลผลนี ้ เรี ยกว่า สารสนเทศ


-

-

เคส (Case) คือ ส่วนที่บรรจุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผงวงจนหลัก ฮาร์ ดิสก์ หน่วยความจา หน่วยประมวลผล เคสมีทั ้ง แบบแนวนอนและแนวตั ้ง ฮาร์ ดดิสก์ (Hard Disk) เป็ นอุปกรณ์เก็บข้ อมูลและโปรแกรม ภายในจะมี ข้ อมูลและโปรแกรมต่างๆ บรรจุอยู่ ซีดรี อม (CD - ROM) เครื่ องขับคอมแพคดิสก์ หรื อซีดีรอม (CDROM) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ อ่านข้ อมูล บนแผ่น แรม (RAM) เป็ นอุปกรณ์ที่เก็บข้ อมูลและโปแกรมขณะที่คอมพิวเตอร์ ทาการ ประมวลผลกลาง (CPU) เป็ นอุปกรณ์ ที่ทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของเครื่ อง คอมพิวเตอร์ และทากรประมวลผลข้ อมูล


ดิสก์ ไดรฟ์ (Disk Drive) เป็ นอุปกรณ์สาหรับอ่านและเขียนข้ อมูลลงบน แผ่นดิสก์ มีขนาด 3.5 นิ ้วแป้นพิมพ์ - แป้นพิมพ์ (Keyboard) หรื อ คีย์บอร์ ด เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้ าที่รับข้ อมูลเข้ าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ - เมาส์ (Mouse) เมาส์ เป็ นอุปกรณ์ ที่ทาหน้ าที่ชี ้ส่วนต่าง ๆ บนจอภาพ และเรี ยก โปรแกรมโดยการใช้ เมาส์คลิกที่สญ ั รูปหรื อไอคอนที่เป็ นตัวแทนของโปรแกรมที่ ต้ องการ - จอภาพ (Monitor) จอภาพ หรื อมอนิเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้ าที่แสดงผลการ ประมวลในรูปของภาพ หรื อข้ อความ -


-

เครื่องพิมพ์ หรือ (Printer) เป็ นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูล ออกเป็ นตัวอักษร ตัวเลขและรูปภาพ ลาโพง (Speaker) เป็ นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูปของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นระบบสือ่ ประสม หรื อมัลติมีเดีย (Multiedia)


องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์


หมายถึง องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้ องได้ แบ่งเป็ น 5 หน่วยที่สาคัญ ดังนี้ • หน่ วยรับข้ อมูล (Input Unit) • หน่ วยความจา (Memory Unit) • หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU) • หน่ วยเก็บข้ อมูลสารอง (Secondary Storage) • หน่ วยแสดงผลข้ อมูล (Output Unit)


รับข้ อมูล (Input)

ประมวลผลข้ อมูล (Process)

จัดเก็บข้ อมูล Memory

แสดงผลข้ อมูล (Output)


หน่ วยนาข้ อมูลเข้ า (Input Unit) อุปกรณ์ รับเข้ า ทาหน้ าที่รับโปรแกรมและข้ อมูลเข้ าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์


หน่ วยความจา Memory Unit เก็บข้อมูลหรือคาสั่ งที่ส่งมาจากหน่ วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่ งไป ประมวลผลยังหน่ วยประมวลผลกลาง และเก็บผลลัพธ์ ที่ได้ มาจากการ ประมวลผลแล้ วเพื่อเตรียมส่ งไปยังหน่ วยแสดงผล

หน่ วยความจาหลัก หน่วยความจา

หน่ วยความจาสารอง


หน่ วยความจาหลัก


หน่วยความจารอง


หน่ วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit – CPU)

• ประมวลผลตามคาสังที ่ ่เขียนไว้ในโปรแกรม • รับส่งข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจาภายในเครื่อง • ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผูใ้ ช้ โดยผ่านหน่วยรับข้อมูล

และ หน่วยแสดงผล • คานวณทางเรขาคณิตและตรรกศาสตร์


หน่วยแสดงผล


ซอฟต์ แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุ ดคาสั่ งที่ถูกเขียนขึน้ เพื่อให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางาน เปรียบเสมือนตัวเชื่ อมระหว่ างผู้ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ • ซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบ (System Software) • ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software)


ซอฟต์ แวร์ ที่บริษทั ผู้ผลิตสร้ างขึน้ มาเพื่อใช้ จัดการกับระบบ หน้ าที่การทางาน ของซอฟต์ แวร์ ระบบคือดาเนินงานพืน้ ฐานต่ าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่ น - รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้ วแปลความหมายให้ คอมพิวเตอร์ เข้าใจ - นาข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนาออกไปยังเครื่องพิมพ์ - จัดการข้อมูลในระบบแฟ้ มข้อมูลบนหน่ วยความจารอง ปฎิบัตกิ าร ซอฟต์แวร์ระบบ

ตัวแปลภาษา


ปฎิบตั ิการ หรือ โอเอส(Operating System : OS)

ดอส (Disk Operating System : DOS) วินโดวส์ (Windows)

โอเอสทู (OS/2) ยูนิกซ์ (UNIX)


ตัวแปลภาษา

โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translation Program) เป็ นโปรแกรมแปลค าสั ง่ ที่ เ ขี ย นในภาษาระดับ สู ง ให้เ ป็ นภาษาเครื่ อ ง จัดว่าเป็ นภาษาระดับตา่ เป็ นภาษาเดียวเท่านั้นที่คอมพิวเตอร์รูจ้ กั เช่น • คอมไพเลอร์ (Compiler) • อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)


ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทางานเฉพาะอย่าง ที่เราต้ องการซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีเงื่อนไข และฟอร์มที่ต่างกัน  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท  ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (Package Software)

 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ (Proprietary Software)


ซอฟต์ แ วร์ หรื อ โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ มี ผู้ จั ด ท าไว้ เพื่ อ ใช้ ใน การทางานประเภทต่ าง ๆ โดยผู้ใช้ คนอื่น ๆ สามารถนาโปรแกรมนี้ ไปใช้ กับ ข้ อ มู ล ของตนได้ แ ต่ ไ ม่ ส ามารถท าการดัด แปลงหรื อแก้ ไ ขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ ไม่ จาเป็ นต้ องเขียนโปรแกรมเอง


1.ซอฟต์แวร์ประมวลคา

2.ซอฟต์แวร์ตารางทางาน ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (Package)

5 กลุ่ม 3.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้ อมูล

4.ซอฟต์แวร์นาเสนอ

5.ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล


1.ซอฟต์แวร์ประมวลคา (word processing software)


2.ซอฟต์ แวร์ ตารางทางาน (spread sheet software)


3.ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูล(data base management software)


4.ซอฟต์แวร์สาหรับนาเสนอ (Presentation Software)


ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (Data communication software)


โปรแกรมทีไ่ ด้ รับการออกแบบและพัฒนาสาหรับนาไปใช้ งาน เฉพาะด้ านหรือในสาขาใดสาขาหนึ่งตามความต้ องการของผู้ใช้


ซอฟต์แวร์ ระบบงานด้ านบัญชี

•ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ •บัญชีลูกหนี้

•บัญชีสินทรัพย์ถาวรและ ค่าเสือ่ มราคาสะสม

ซอฟต์แวร์ ระบบงานจัดจาหน่าย

ซอฟต์แวร์ระบบงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

• ระบบงานกาหนด

•ระบบงานรับใบสั่งซื้อสินค้า •ระบบงานบริหารสินค้าคงคลัง

• ระบบงานประวัตกิ ารขาย

โครงสร้ างผลิตภัณฑ์

• ระบบการวางแผนการผลิต ต้นทุนของงาน • ระบบการประเมิน ผลงานของพนักงาน


3. ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) องค์ประกอบด้านข้อมูล

• ข้ อมูลที่จะนาเข้ าระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยข้อมูล ตัวอักขระ (Character)

หน่ วยข้ อมูล ฟิ ลด์ (Field)

หน่ วยข้ อมูล เรคอร์ ด (Record)

หน่ วยข้ อมูล ไฟล์ (File)

• ข้ อมูล หมายถึง ข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจจริ ง ซึ่ งอาจเป็ นข้ อเท็จจริ ง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่ าง ๆ เช่ น บุคคล สิ่ งของ สถานที่ ฯลฯ • ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและเรียบเรียงแล้ ว จะเรียกผลลัพธ์ นีว้ ่า “สารสนเทศ (Information) ”


4. บุคลากร /ผูใ้ ช้ (Peopleware)

บุคลากรหรื อผูใ้ ช้เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญมาก ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการ

ใช้งานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แล้ว จะทาให้การใช้งานไม่มีประสิ ทธิภาพ บุคลากรออกเป็ น 3 กลุม่ ด้วยกัน คือ

 กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป  กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ  กลุ่มผูบ้ ริ หาร


4. บุคลากร (Peopleware)

กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

• ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ (User / End User)

ถือว่าเป็ นผู้ใช้ งานระดับต่าสุด ไม่จาเป็ นต้ องมีความเชี่ยวชาญมาก สามารถใช้ งานได้ โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบัตงิ าน หรือรับการอบรม เพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้


4. บุคลากร (Peopleware)

กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ

 ช่างเทคนิ คคอมพิวเตอร์ (Computer Operator/ Computer Technician)  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)  วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)  ผูด้ ูแลเน็ตเวิร์ก (Network Administrator)


4. บุคลากร (Peopleware)

กลุ่มผูบ้ ริ หาร

 สู งสุ ดด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

(CIO – Chief Information Officer)  หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์

(Computer Center Manager/ Information Manager)


1. ด้ านธุรกิจ เช่น บริ ษัท ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ า ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการทาบัญชี งานประมวลคา และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่าน ระบบโทรคมนาคม งานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ก็ใช้ คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการ ควบคุมการผลิต 2. ด้ านวิทยาศาสตร์ - นาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในนามาใช้ ในส่วนของการคานวณที่ ค่อนข้ างซับซ้ อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี การแพทย์ - เป๊ นอุปกรณ์สาหรับการตรวจรักษาโรคได้ ซึง่ จะให้ ผลที่แม่นยา งานสาธารณสุข - งานทะเบียน การเงิน สถิติ


3. ด้ าานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้ คอมพิวเตอร์ ใน การจองวันเวลา ที่นงั่ ซึง่ มีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรื อทุกสายการบินได้ ใช้ ใน การควบคุมระบบการจราจร 4. ด้ านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม สถาปนิกและวิศวกร สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ หรื อ จาลอง ภาวการณ์ ต่างๆ เช่น รับแรงสัน่ สะเทือน ของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 5. ด้ านราชการ เป็ นหน่วยงานที่มีการใช้ คอมพิวเตอร์ มากที่สดุ โดยมีการใช้ หลาย รูปแบบ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั บทบาทและหน้ าที่ของหน่วยงานนั ้นๆ 6. การศึกษา ได้ แก่ การใช้ คอมพิวเตอร์ ทางด้ านการเรี ยนการสอน ซึง่ มีการนา คอมพิวเตอร์ มาช่วยการสอนในลักษณะบทเรี ยน CAI หรื องานด้ านทะเบียน ซึง่ ทาให้ สะดวกต่อการค้ นหาข้ อมูลนักเรี ยน การเก็บข้ อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือ ห้ องสมุด

Computer  

Computer system