Page 1

PISMO GMINY WISZNIA MAŁA | styczeń/luty/marzec | nr 1/2013 (72)

Wszystkim Mieszkańcom gminy Wisznia Mała życzę radosnych, rodzinnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj magiczny czas świąt przyniesie wiele nowych sił i napełni nas wszystkich nadzieją. W nadchodzącym 2012 roku życzę wielu sukcesów, uśmiechu i pogody ducha. Wszystkiego Najlepszego! JAKUB BRONOWICKI wójt gminy Wisznia Mała

WESOŁEGO ALLELUJA! Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy! Dużo miłości i pomyślności, radowania się w rodzinnym gronie. Wielu łask od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa! Powodzenia w życiu osobistym i zawodowym, Wesołego Alleluja! życzy Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki


AKTUALNOŚCI

OTWARCIE PRZEDSZKOLA W STRZESZOWIE Z Nowym Rokiem przedszkolaki otrzymały nowe przedszkole. Wyremontowany budynek Szkoły Podstawowej zmienił swoją funkcję i w swoich progach uczy i bawi najmłodszych obywateli naszej gminy. Przedszkole wyczekiwane było przede wszystkim przez rodziców, jednak obecni przedstawiciele grona rodziców byli zgodni, co do tego, że czekać było warto. Nowe łazienki, przystosowane do potrzeb maluchów, kolorowe sale pełne gier edukacyjnych, multimediów. Zaraz po wejściu do przedszkola podziwiać można malunki p. Elżbiety Filipkiewicz, która jak zwykle i doskonale nadała ścianom bajkowego charakteru. Przedszkole jest dwupoziomowe, wyposażone w salę gimnastyczną i basen… wypełniony plastikowymi kulkami.

Str. 2

WIEŚCI GMINNE


AKTUALNOŚCI

Dzień Sołtysa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – gospodarza i opiekuna wsi. Z tej okazji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję plebiscytu SOŁTYS ROKU 2012. Podczas spotkania, w którym udział wzięło 60 sołtysów z Dolnego Śląska, wojewoda Aleksander Marka Skorupa i wicewojewoda Ewa Mańkowska wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym sołtysom oraz trzy tytuły SOŁTYSA ROKU 2012. W tym roku statuetki trafiły do rąk Pani Agnieszki Jędryczki z miejscowości Ślubów, Pani Wandy Łużnej z miejscowości Pławna oraz do Pana Krzysztofa Herdy z Jaszkowej Górnej. Tytuł Sołtysa Roku był przyznawany już po raz trzeci. W tegorocznej edycji ple-

Na zdjęciu po lewej stronie Wojewoda Dolnośląski Marek Skorupa i Wicewojewoda Dolnośląska Ewa Mańkowska. Po prawej sołtys Strzeszowa, Bronisław Stawiński.

biscytu wzięło udział pod 100 sołtysów. Wśród najlepszych nominowanych do nagrody znalazł się sołtys Strzeszowa, p. Bronisław Stawiński. Wojewoda, organizatorzy plebiscytu dostrzegli aktywną działalność społeczną sołtysa, od wielu lat poświęca swój czas na rzecz Strzeszowa,

by miejscowość rozwijała się w szybkim tempie z poszanowaniem dla wieloletniej tradycji. Uroczystość uświetniły występy dwóch zespołów ludowych Strupinianie ze wsi Strupina oraz Rusałki spod Czartowskiej Skałki ze wsi Pomocne. (DUW, SO)

Gmina Wisznia Mała i Malin wśród 18 najlepszych w Polsce 22 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Gala wręczenia nagród Super Samorząd pod patronatem Prezydenta RP. Wyróżniono cenny inicjatywy społeczne realizowane przez mieszkańców we współpracy z władzami samorządowymi. Od lewej: J.Bronowicki, A. Smolar (Prezes Fundacji im. Stefana

Jak wyglądała droga do nominacji? Najpierw podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy postanowili, że we wsi powstanie nowy plac zabaw. Następnie Grupa Odnowy Wsi Malin przeprowadziła ankiety wśród dorosłych mieszkańców – pyBatorego), M. Jurzysta-Ziętek (liderka Grupy Odnowy Wsi Malina) tano o wizję placu. Nominacje z Dolnego Śląska szowa. To duże wyróżnienie ze Wysłuchano też opinii dzieci. otrzymały tylko dwie inicjatywy: względu na to, że z całej Polski W końcu to one głównie będą z Malina i z Jeleniej Góry Sobie- wybrano tylko 18 inicjatyw. tam spędzać czas! Najmłodsi moWIEŚCI GMINNE

Str. 3


AKTUALNOŚCI

gli narysować swój wymarzony plac, a ich pomysły zostały przeanalizowane. Mieszkańcy kilkukrot ni e d ys kut owa l i , j ak uwzględnić potrzeby licznych użytkowników wspólnej przestrzeni. Podczas jednego ze spotkań, dzieci zasugerowały, że obecny regulamin placu zabaw jest zb yt rest r ykcyjn y i oderwany od rzeczywistości. Chciały stworzyć nowy. Propozycja została przyjęta i najmłodsi

razem z dorosłymi znowelizowali spis zasad. Władze samorządowe jeszcze w tym roku doposażą plac zabaw. Uczestników akcji wspierały współpracujące z Fundacją im. Stefana Batorego, doświadczone organizacje: Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy. Zainaugurowana w 2002 roku, objęła 600 gmin w Polsce. W akcję zaangażowało się 1350 organizacji i grup nieformalnych, a jej uczestnicy zorganizowali ok. 1050 debat z władzami, w których uczestniczyło ok. 40 tys. osób. [Fundacja im. Stefana Batorego, SO]

OGŁOSZENIE | OGŁOSZENIE | OGŁOSZENIE | OGŁOSZENIE | OGŁOSZENIE | OGŁOSZENIE | OGŁOSZENIE

Procedura wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi S5 Relacji Poznań – Wrocław W dniu 28 maja 2012 r. została wydana Decyzja Nr 9/12, na mocy której Wojewoda Dolnośląski udzielił zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S 5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ węzeł „Widawa – Wrocław”. Lokalizacja opisanej inwestycji na terenie Gminy Wisznia Mała powoduje, iż na mocy powołanej decyzji Skarb Państwa stanie się właścicielem blisko 180 działek przejętych od właścicieli prywatnych z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Wojewoda Dolnośląski rozpocznie procedury mające na celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty. Zgodnie z obowiązującym prawem Str. 4

ustalenie wysokości należnego odszkodowania za wywłaszczony grunt nastąpi na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez biegłych rzeczoznawWIEŚCI GMINNE

ców majątkowych, którzy zostaną wyłonieni w drodze przetargu publicznego. Przystępując do sporządzenia wyceny, biegły zobowiązany będzie skontaktować się z właścicielem nieruchomości oraz dokonać jej oględzin. Przy ustalaniu jej wartości biegły zobowiązany będzie wziąć pod uwagę stan jej zagospodarowania na dzień wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, tj. na dzień 28 maja 2012 r. Podstawą ustalenia tego stanu będą protokoły, w których stwierdzano stan zagospodarowania nieruchomości w tamtym okresie i które były akceptowane przez właścicieli terenów. A zatem, poczynione po dniu wydania decyzji nakłady na nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu nie będą uwzględnione w dokonywanej


AKTUALNOŚCI

przez biegłego wycenie. WAŻNE: zachęcam do uczestniczenia w oględzinach nieruchomości dokonywanych przez rzeczoznawcę oraz do wskazania biegłemu rzeczoznawcy istotnych z państwa punktu widzenia aspektów dotyczących wywłaszczonej nieruchomości, mogących mieć wpływ na ustalenie jej wartości. Po sporządzeniu operatu szacunkowego, organ prowadzący postępowanie o ustalenie wysokości odszkodowania dokona jego sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przekaże stronom wyciągi operatów. W wyciągach tych będzie jednak zawarta tylko krót-

ka informacja dot. wycenianej działki oraz wskazana jej wartość, w przypadku gdy stwierdzicie Państwo, że wartość nieruchomości nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w tym zakresie, zachęcam do zapoznania się ze sporządzonym operatem i sprawdzenia, czy podane w nim cechy charakterystyczne dla danej nieruchomości odpowiadają stanowi faktycznemu. Jeżeli stwierdzicie Państwo niezgodności w opisie nieruchomości bądź też uznacie że przyjęte do porównania nieruchomości nie odpowiadają nieruchomości wywłaszczonej, możecie Państwo złożyć uwagi do sporządzonego operatu z prośbą o ich rozpatrzenie przez biegłego.

W A ŻN E: ws kaz an e j e s t , aby składając uwagi do sporządzonej wyceny odnieść się do konkretnych zapisów w niej zawartych. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z operatem. Wysokość należnego odszkodowania zostanie określona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, od której będzie służyło Państwu odwołanie do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia, w którym zostanie ona doręczona. WAŻNE: złożenie odwołania w terminie późniejszym niż wskazany w pouczeniu zawartym w decyzji skutkować będzie tym, iż nie zostanie ono rozpatrzone. (JA, SO)

Szczepienia przeciw HPV Gmina Wisznia Mała w 2013 roku po raz kolejny finansuje szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. W tym roku z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dziewczynki urodzone w 1999 roku. W gimnazjach na terenie gminy będą prowadzone prelekcje i spotkania informacyjne dla rodziców na ten temat. Szczepienie składa się z trzech dawek szczepionki SILGARD. Koszt szczepienia jednej dziewczynki wynosi ok. 1500 zł. Dla dziewczynek zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Gminy Wisznia Mała szczepienia są bezpłatne, w całości sfinansowane przez Gminę. Szczepienia odbywają się w Ośrodku Zdrowia w Wiszni Ma-

łej. Wszyscy rodzice dziewczynek urodzonych w 1999roku uczęszczających do gimnazjów w Krynicznie i Szewcach będą mogli dowiedzieć się więcej na temat szczepionki i brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy na spotkaniach organizowanych w szkołach. Rodziców dziewczynek uczęszczających do szkół poza gminą zapraszamy do Ośrodka Zdrowia celem uzyskania dokładnych informacji. Dwie dawki szczepionki planujemy podać przed wakacjami, trzeWIEŚCI GMINNE

cią jesienią. Termin szczepienia należy zawsze wcześniej ustalić z punktem szczepień w Ośrodku Zdrowia. Na szczepienie dziewczynki powinny zgłaszać się każdorazowo z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przed podaniem każdej dawki szczepionki lekarz przeprowadza kwalifikację. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy zaczynamy już od marca. Zapraszamy. (Bożena Kołpak Kierownik SP ZOZ w Wiszni Małej) Str. 5


SZTUKA I ZDROWIE

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ I ZDROWIEM Ostatnie spotkanie w ramach UDC odbyło się pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczestnicy wernisażu zapewne rozszerzyliby tę maksymę o stwierdzenie „szlachetne zdrowie idzie w parze z wielką sztuką” i to w znaczeniu dosłownym i przenośnym. I tak się właśnie złożyło 20. lutego, kiedy to nastąpił korzystny mariaż propagowania wysokiej sztuki z koniecznością zmiany stylu życia. Pierwsza część wypełniona została uroczystym otwarciem wystawy „Serafini- anioły miłości” i wernisażem z udziałem artystkiHaliny Mońki, druga część została zagospodarowana przez prof. Aleksandrę Kubicz i dr Agnieszkę Bednarską na przedstawienie problemu zdrowotnego „Cukrzyca- plaga XXI wieku”. Wernisaż prac artystki Haliny Str. 6

Mońki zapoczątkował cykl wydarzeń kulturalnych, które będą się odbywały w specjalnie do tego celu przystosowanej Sali Wystawowej w gmachu OKSiR-u w Wiszni Małej. Pomysłodawcami tej cennej ze wszech miar inicjatywy są: dyrektor Ośrodka Kultury pani Mariola Blecharczyk oraz artysta plastyk stale współpracujący z placówką, pan Ryszard Glegoła. Honorowy patronat nad „Wiszeńskimi spotkaniami ze sztuką” objął wójt Gminy Wisznia Mała pan Jakub Bronowicki. Pierwszy wernisaż w nowo powołanej Galerii na Zakręcie odbył się zgodnie z panującym zwyczajem kulturowym, tzn.; było uroczyste otwarcie dokonane osobiście przez Patrona Honorowego, słowo wstępne Organizatora, laudacja autorki unikatowych prac oraz zwiedzanie wystawy z lampką wybornego trunWIEŚCI GMINNE

ku, filiżanką kawy i ostatnim przed wykładem ciastkiem (po wykładzie nastąpi świadoma zmiana nawyków żywieniowych). Zaprezentowane prace wyróżniają się nie tylko autorską techniką wykonania ale posiadają też magiczną moc, czemu nie należy się zbytnio dziwić , bo przedstawiają anioły miłości. Ciepła, nasycona kolorystyka, miękkie kształty zamknięte w naturalnych ramach niezwykle pozytywnie nastrajają oglądających. Dlatego zapraszamy wszystkich do Sali Wystawowej, bo warto, wystawa jest bezpłatna a kontakt z wysoką sztuką wzmacnia ducha i przynosi niezapomniane doznania estetyczne. Pozwala także wierzyć, że zawsze jest czas, aby zrealizować swe marzenia i rozwinąć zainteresowania, wystarczy tylko odrobina zaparcia i odwagi- stwierdziła artystka w swym wystąpieniu.


ZDROWIE

Druga część spotkania to wspaniała prezentacja pani profesor Aleksandry Kubicz. Prelegentka w jasny, obrazowy sposób- bo Pani Profesor podczas każdego wykładu posługuje się technologiami komputerowymi- przedstawiła mechanizm powstawania cukrzycy i objaśniła rolę insuliny i jej działanie w organizmie. Dzięki talentowi i doświadczeniu pedagogicznemu naszej wykładowczyni, nawet bardzo skomplikowane procesy biochemiczne, które zachodzą w naszych organizmach, przestały być dla nas przysłowiową czarną magią. A może to światło padające z anielskich obrazów pozwoliło rozjaśnić mroki ukryte w działaniu insuliny, bo że zagadnienie to należy do wyjątkowo skomplikowanych i ważnych dla rozwoju medycyny świadczy ilość Nagród Nobla przyznanych naukowcom badających te zagadnienia. Licznie zebrani na tym wykładzie gromkimi brawami poświadczyli jak bardzo potrzebna jest przeciętnemu człowiekowi wiedza z zakresu zagrożeń i ochrony dobra najważniejszego jakim jest zdrowie. Wskazówek natomiast dotyczących profilaktyki cukrzycy, leczenia i żywienia udzieliła dr Agnieszka Bednarska. Ilość pytań, które padały z sali świadczy o potrzebie propagowania wiedzy dotyczącej podnoszenia kompetencji w dążeniu do zdrowszego trybu życia. Zapoczątkowane spotkania pod hasłem „Szlachetne zdrowie” na pewno będą kontynuowane, ponieważ istnieje na nie duże zapotrzebowanie społeczne. (Maria Idzikowska - UDC)

Oferta Ośrodka Zdrowia w Wisznia Małej

Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej rozwija się każdego dnia. Cieszymy się, że tak dynamicznie wzrasta liczba pacjentów. W 2013 roku mają Państwo możliwość korzystania z usług pięciu lekarzy POZ. - Grażyna Boberska-Weymanpediatra - Agnieszka Reifur-Kwiecieńspecjalista medycyny rodzinnej - Stanisława DajczerKaczmarzyk- specjalista medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i anestezjologii, - Agnieszka Bednarska- specjalista medycyny rodzinnej - Szymon Jaworski- internista Poradnia POZ czynna jest codziennie od godziny 8.00 do 18.00. W każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7.0010.00 pobierane są badania laboratoryjne. Usługi stomatologiczne świadczy dwóch lekarzy dentystów: - Judyta Łukaniec - Wojciech Szerłomski Oferujemy Państwu szereg usług stomatologicznych zarówno finansowanych przez NFZ, jak i usługi komercyjne, które nie znaWIEŚCI GMINNE

lazły się w koszyku świadczeń gwarantowanych NFZ. Wykonujemy świadczenia profilaktyczne, zachowawcze, endodontyczne, protetyczne itp. Do wypełnień stosujemy materiały bardzo dobrej jakości. Gabinety stomatologiczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt, unity stomatologiczne , kamery wewnątrzustne. W listopadzie 2012 zakupiliśmy do stomatologii nowoczesny aparat RTG z radiowizjografią cyfrową. W znacznym stopniu wpłynęło to na jakość i kompleksowość usług świadczonych w naszych gabinetach stomatologicznych. Pacjenci, u których jest konieczne wykonanie zdjęcia RTG mają taką usługę wykonaną w trakcie wizyty. Zachęcamy to odwiedzania naszych gabinetów stomatologicznych wszystkich, nie tylko pacjentów zadeklarowanych do naszego POZ. Na usługi stomatologiczne nie obowiązuje rejonizacja. Zachęcamy wszystkie kobiety do korzystania w usług ginekologiczno- położniczych. Dla pacjentek ubezpieczonych świadczymy usługi w ramach kontraktu podpisanego z NFZ. Str. 7


ZDROWIE

Do dyspozycji pacjentek jest trzech lekarzy ginekologów: - Piotr Hańczyc - Sylvestre Ottou - Marek Kwiecień Oferujemy Paniom badania ginekologiczne, badania cytologiczne, bada USG, kolposkopię, wymazy, pobieramy wycinki do badań histopatologicznych, sprawujemy opiekę nad przyszłymi mamami. Od grudnia nasza oferta wzbogaciła się o badania KTG (kardiotokografia). Zakupiliśmy kardiotokograf, aby opieka nad ciężarnymi była jeszcze lepsza. Badanie KTG służy do monitorowania serca płodu i skurczów ciężarnej macicy, obraz ten można zapisać i wydrukować. Wcześnie wykryte nieprawidłowości i odpowiednia na nie reakcja pozwalają na urodzenie zdrowego dziecka. W czasie pracy poradni do dys-

pozycji pacjentek jest położna. Poradnia ginekologiczno- położnicza jest przestronna, nowocześnie wyposażona, pozwalająca na zachowanie intymności. Przed badaniem pacjentki mogą skorzystać z pokoju przygotowawczego wyposażonego w toaletę, bidet i niezbędne akcesoria potrzebne do przygotowania się do badania ginekologicznego. Do ginekologa nie trzeba mieć skierowania, ani nie obowiązuje rejonizacja. Zachęcamy wszystkie kobiety do odwiedzenia naszego gabinetu nie tylko w przypadku pojawienia się dolegliwości, ale także profilaktycznie, na badania cytologiczne. Wcześnie wykryte zmiany zapobiegają rozwojowi raka szyjki macicy, jednego z częściej występujących nowotworów. Zachęcamy Państwa do częstego śledzenia tablic informacyjnych w Ośrodku Zdrowia. Pojawiają

się tam informacje o aktualnie organizowanych badaniach i konsultacjach specjalistycznych. Od marca kontakt z nami będzie łatwiejszy, gdyż powstaje strona internetowa przychodni. 18.05.2013 r. zapraszamy wszystkich na II Festiwal Zdrowia w Wiszni Małej. Będzie można skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań profilaktycznych i wielu innych atrakcji, a także miło spędzić czas. Jeśli mają Państwo ciekawe propozycje nawiązania współpracy z Ośrodkiem Zdrowia, jeśli byłyby osoby lub firmy zainteresowane zaprezentowaniem się podczas Festiwalu Zdrowia, zapraszam na spotkanie w każdy wtorek w godzinach 10- 12 lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym. Bożena Kołpak Kierownik SP ZOZ w Wiszni Małej

EWUŚ- ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych. Od 1 stycznia 2013r. Każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli w rejestracji okazuje się, że NFZ nie potwierdził uprawnień do świadczeń, a pacjent wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, np.: Str. 8

zaświadczeniem z zakładu pracy, legitymacją emeryta lub rencisty, aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent nie ma przy sobie takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym pacjent potwierdził swoją tożsamość u lekarza. Od 1 stycznia 2013r. Każdy ubezpieczony rodzic ma obowiązek poinformować swojego płatWIEŚCI GMINNE

nika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców. Jest na to 7 dni! Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia lub dziadek. Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie


ZDROWIE / KULTURA

mają prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. Zapłaci budżet państwa- pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

KOSMICZNE FERIE Z OKSIR ZA NAMI

Ważne! Jeżeli ktoś zmienia pracę po 1 stycznia 2013r. Powinien poinformować nowego pracodawcę, że ma członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz byli zgłoszeni do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Wraz ze zmianą pracy pracownik zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z nim wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny. Członkiem rodziny osoby ubezpieczonej są: dziecko- własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej- do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi- bez ograniczenia wieku; małżonek- jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego; rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni)- jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Opracowała Bożena Kołpak na podstawie informacji NFZ

Już wróciliśmy do szkoły, do pracy, do nauki… jednak zatrzymajmy się jeszcze na chwilę i wróćmy do minionych ferii zimowych, zajęć plastycznych, tanecznych, bibliotecznych i sportowych. Powróćmy i podsumujmy dwa tygodnie Kosmicznych Ferii z OKSiR. Organizatorem i koordynatorem ferii był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, a pomysłodawcą kosmicznej koncepcji imprezy Gminna Biblioteka Publiczna, której pracownicy pozyskali na ten cel grant w wysokości 4990 zł w ramach projektu "Kosmiczna Biblioteka". Działania trwały od 28 stycznia do 8 lutego 2013. PIERWSZY TYDZIEŃ W pierwszym tygodniu ferii, od poniedziałku do czwartku, odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne i biblioteczne. Codziennie dzieci i młodzież maWIEŚCI GMINNE

lowały, kreowały i upiększały stroje i ozdoby na piątkowy Kosmiczny Bal Karnawałowy, wszystko pod czujnym okiem artysty plastyka Ryszarda Glegoły. Tomasz Biesiadecki, aktor z teatru muz ycznego Capitol, odpowiedzialny był za naukę kosmicznych kroków tanecznych. Bo przecież nie może być bez tańca balu, a bez balu karnawału. Natomiast w bibliotece Sylwia Drząszcz i Karolina Chmulak dbały, aby nikomu nie brakło kosmicznych gier planszowych i książek. Poza tym każda z pań zna niejedną historię nie z tej ziemi. Dział fantastyki zajmuje tu sporo miejsca. Dodatkowo w środę zawitała do OKSiR trupa teatralna z Krakowa. Perypetie Jacka i Placka z księżycem w roli głównej były dla dzieci przeżyciem zabawnym i pouczającym zarazem. Podobne reakcje wywołała czwartkowa projekcja bajki "Kosmiczny mecz".

Str. 9


KULTURA

WIELKI BAL KARNAWAŁOWY Zwieńczeniem pierwszego tygodnia ferii był Kosmiczny Bal Karnawałowy w świetlicy w Piotrkowiczkach. Od wczesnych godzin przedpołudniowych sołtysi Piotrkowiczek i Mienic, Barbara Wilk i Piotr Szymczak oraz członkowie Rad Sołeckich przygotowywali kanapki i ciasta dla dzieci i młodzieży, a Ryszard Glegoła dekorował scenę warsztatowymi pracami. O godz. 16.00 sala w Piotrkowiczkach zapełniła

Str. 10

się przebierańcami różnej "maści, treści i koloru"… Prowadzący imprezę Grzegorz Kijkowski z Wrocławskiej Szkoły Tańca zainicjował pierwszy kosmiczny taniec i bal został oficjalnie rozpoczęty. Program imprezy był urozmaicony. Były tańce i śpiewy, poczęstunek, ciasta o kosmicznych smakach, a w przerwach Animatorzy z Trampoliny Zabawy przeprowadzali konkursy i zabawy z nagrodami. W międzyczasie wychowankowie Wrocławskiej Szkoły Tańca zapre-

WIEŚCI GMINNE

zentowali kilkanaście układów tanecznych. Było na co popatrzyć i powzdychać… tańczyli pięknie, zwinnie, płynnie, po mistrzowsku… Uczestnicy zabawy bardzo poważnie podeszli do kwestii karnawałowego stroju. Większość dzieci miało przepiękne przebrania. Kto potrzebował się jeszcze "podrasować" to na zapleczu, koło kącika malucha, zlokalizowane zostało stanowisko malowania twarzy. Wybór najciekawszych strojów nie był rzeczą prostą. Najbardziej kosmiczne przebrania zostały wyróżnione i nagrodzone przez komisję konkursową, a fundatorem nagród i upominków były OKSiR Wisznia Mała i Rady Sołeckie Piotrkowiczek i Mienic. DRUGI TYDZIEŃ Drugi tydzień ferii minął pod znakiem sportu i zajęć na salach w szkołach na terenie całej Gminy Wisznia Mała. Zajęcia odbywały się Szewcach, Psarach, Krynicznie i Wiszni Małej. Piotr Adamczyk preferował gry i zabawy zręcznościowe, Małgorzata


KULTURA

Kraszewska piłkę nożną, siatkową i koszykówkę, a Henryk Kiewra dodatkowo unihokej. W Wiszni Małej Piotr Zalewski prowadził, znane i lubiane, zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki. Fotoreporter zdradził się ponoć, że połowy tych ćwiczeń nie byłby w stanie wykonać. W sumie nic dziwnego, te dzieciaki są niesamowite. Z przyjemnością możemy poinformować, że frekwencja dopisała. Każdy z opiekunów miał pełne ręce pracy. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło od 20 do nawet 50 osób, a na bal przyszło ponad 130 dzieci. Także trenerzy na brak pracy nie mogli narzekać. Na salach każdego dnia przebywało od 10 do 30 podopiecznych. Tradycyjnie chcemy podziękować wszystkim odpowiedzialnym za organizację. Prowadzącym zajęcia za zaangażowanie, cierpliwość i otwarte serca. Sołtysom i Radom Sołeckim Mienic i Piotrkowiczek za poświęcony czas i kosmiczny w ilości i smaku poczęstunek, a wszystkim uczestnikom zajęć za to że byliście z nami. Wasze uśmiechnięte twarze dostarczały nam wielkiej satysfakcji i motywowały do jeszcze lepszej pracy. Zajęcia plastyczne w ramach projektu "Kosmiczna Biblioteka" zrealizowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. (MM)

III GMINNY PRZEGLĄD TEATRALNY

Scenografie, dekorowanie sceny, przygotowanie sali, profesjonalne nagłośnienie i światła, zaproszeni goście… a wszystko dla młodych artystów z gminy Wisznia Mała. 18 stycznia 2013 roku ruszył III Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce Bożonarodzeniowej pod patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała. Gimnazjum, szkoły podstawowe, przedszkolaki. Od wczesnych godzin rannych w świetlicy w Krynicznie zrobiło się tłoczno. Jedna grupa przebierała się w szatni, trwała gorączkowa charakteryzacja, gdzieś zaginęła korona króla, gdzieś odnalazły się skrzydła aniołka, skrzywiła się aureolka. W salce obok diabły nacierały sobie twarze węglem lub pastą do butów, diablice malowały usta, targały włosy. Tylko nagusieńkie "jezuski" leżały spokojnie, jeden w żłóbku, drugi na krześle, a kolejne tulone w ramionach. W życiu nie widziałem tylu króli w jednym miejscu i wielbłąda w adidasach… WIEŚCI GMINNE

Serdeczne podziękowania należą się tutaj kierownik SAPO Karolinie Kempiszak, która zapewniła artystom transport. Dzięki temu wszyscy byli na miejscu na czas i bez większych problemów. Mogli skupić się tylko na występach. Na dworze -8 stopni, a w świetlicy kipiało od emocji, oczekiwania, tremy. Każde dziecko chciało wypaść jak najlepiej, każde szeptało pod nosem swoją rolę. Wszystkich gości i uczestników przywitali dyrektor OKSiR Wisznia Mała Mariola Blecharczyk i patron imprezy wójt Gminy Jakub Bronowicki. Organizatorzy zaprezentowali uczestników przeglądu, przedstawili jury i życzyli wszystkim wspaniałych występów. Trzecia edycja przeglądu została otwarta. J u r y: M a r i a I d z i k o w s k a (Przewodnicząca Jury) - emerytowany nauczyciel j. polskiego, była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzeszowie, Ryszard Glegoła - artysta plastyk, Sylwia Łagocka - sołtys Kryniczna, Kajetan Bartnicki - tancerz, aktor Teatru Muzycznego CAPITOL Str. 11


KULTURA

Jako pierwsi na scenie pojawili się gimnazjaliści z Kryniczna z "Opowieścią wigilijną", a po nich kolejno występowały dzieci ze szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa w Krynicznie, Szkoła Podstawowa w Szewcach, Szkoła Podstawowa w Psarach, Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej.

Str. 12

W międzyczasie dzieci schodzące ze sceny poczęstowano pączkami, słodyczami i napojami. Aby rozładować emocje i umilić oczekiwanie na werdykt komisji. Poziom przedstawień był wyrównany, ale przede wszystkim stał na wysokim poziomie. W związku z tym komisja miała nie lada problem z wyborem zwycięzcy. Narady się przedłużały. Ostatecznie przyznano dwie pierwsze nagrody w kategorii szkół podstawowych (Wisznia Mała i K r yn i c z n o ) . R a d o ś ć uczestników była ogromna. Gratulacji nie było końca. W kategorii gimnazjalnej Kryniczno nie miało konkurencji, dosłownie i w przenośni. Była to jedyna ponadpodstawowa formacja teatralna. Jednak w niczym nie umniejsza to zdobytej nagrody. Po przerwie zaprezentowały się Przedszkole przy SP w Wiszni Małej, Publiczne Przedszkole w Strzeszowie i poza konkursem WIEŚCI GMINNE

dzieci ze świetlicy środowiskowej w Mienicach. Pierwsze miejsce zdobyły dzieciaki z Wiszni Małej, ale radość z drugiego miejsca wcale nie była mniejsza. Aktorzy z Mienic otrzymali nagrodę specjalną za udział oraz prywatną nagrodę od prezes UDC Jadwigi Mróz. III Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych był doniosłym wydarzeniem, tak w życiu gminnych szkół i przedszkoli, jak i całej naszej gminy. Okazało się, że z roku na rok poziom imprezy jest coraz wyższy. Dzieci i opiekunowie bardzo poważnie podeszli do konkursu, mocno angażowali się w przygotowania i grę aktorską oraz mocno przeżywali swoje występy. Było interesująco, zabawnie i kreatywnie. Mam wrażenie, że towarzyszących imprezie emocji, próżno szukać w niejednej polskiej produkcji z dużego ekranu. Może właśnie tutaj, dzisiaj, na naszych oczach rośnie nowa filmowa gwiazda? Nie mogę doczekać się IV edycji…? Na koniec powinienem jeszcze podziękować zaproszonym gościom za przybycie i doping mło-


KULTURA

dzieży. Ale w sumie to chyba zaproszeni goście powinni podziękować aktorom, za to, że spędzili kilka godzin, oglądając świetne przedstawienia. (MM) Kompletne wyniki: Kategoria - Szkoły Gimnazjalne: I miejsce - nagroda 300 zł - Gimnazjum w Krynicznie - „Opowieść Wigilijna” pod kierownictwem Moniki Kielan, Izabeli Candmanowskiej-Pierzchała Kategoria - Szkoły Podstawowe: I miejsce - nagroda 300 zł - Szkoła Podstawowa w Krynicznie - przedstawienie jasełkowe
pod kierownictwem Magdaleny Dardas I miejsce - nagroda 300 zł - Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej - przedstawienie pt. „Misja” pod kierownictwem Anny Piszczek i Jolanty Kupis II miejsce - nagroda 150 zł - Szkoła Podstawowa w Szewcach - przedstawienie jasełkowe
pod kierownictwem Ewy Awdziejczyk i Bożeny Kotapskiej III miejsce - nagroda 150 zł - Szkoła Podstawowa w Psarach - przedstawienie „Jasełka”
pod kierownictwem Barbary Firlejczyk Kategoria - Przedszkolaki: I miejsce - nagroda 200 zł - Przedszkole przy SP w Wiszni Małej przedstawienie pt. "Niezwykła przygoda Gerdy i Kaja" pod kierownictwem Klaudii Juchnowicz Kościelniak II miejsce - nagroda 150 zł - Publiczne Przedszkole w Strzeszowie przedstawienie pt. "Przedstawienie Jasełkowe" pod kierownictwem Katarzyna Wojnika, Halina Surma Poza konkursem: Wyróżnienie specjalne 200 zł Prywatna nagroda Prezes UDC Jadwigi Mróz – 100 zł za wyjątkowe zaangażowanie dzieci ze świetlicy środowiskowej w Mienicach - przedstawienie pt. „Jasełka na wesoło” pod kierownictwem Justyny Kołodziej i Janusza Górki

POLSKIE WIGILIE Wieczór poetycko-muzyczny w Zespole Szkół w Krynicznie Tuż przed feriami gimnazjaliści zaprosili mieszkańców gminy na wspólne kolędowanie. W holu przeobrażonym w przytulną kawiarenkę pojawiła się przystrojona choinka, ściany ozdobiono łańcuchami, na stolikach zapłonęły świece. Kiedy pojawili się goście, pani dyrektor i pan dyrektor powitali ich serdecznie, a dziewczęta – dziś w roli kelnerek – podały kawę, herbatę i domowe wypieki. W pewnym momencie zabrzmiały dźwięki znanej na całym świecie kolędy „Cicha noc”. Na środek sali wyszli gimnazjaliści i zaśpiewali tę kolędę po polsku, po niemiecku i po angielsku. Potem słowami poetów i pisarzy opowiedzieli o polskich Wigiliach. Święta Bożego Narodzenia mają w naszej Ojczyźnie szczególny charakter; w ciągu wieków mocno splotły się z wydarzeniami przeżywanymi przez Polaków. O niektórych wydarzeniach z przeszłości opowiedzieli uczniowie w swoim programie. Goście usłyszeli więc fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Słowa powieści przeniosły nas w czasy, kiedy obrońcy Jasnej Góry witali śpiewem i biciem dzwonów narodzenie Dzieciątka i o tym, że Szwedzi uznali własną niemoc i odstąpili od murów klasztoru. Sienkiewicz pisał o dawnym zwycięstwie Polaków w czasie niewoli narodowej, po upadku Powstania Styczniowego, kiedy najlepsi synowie Polski zsyłani byli w głąb Rosji. O tym dramacie przypomnieli gimnazjaliści słowami Jacka Kaczmarskiego, autora słynnego utworu „Wigilia WIEŚCI GMINNE

na Syberii”, a także słowami anonimowych kolęd powstańczych. Potem była mowa o radosnych Wigiliach, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Wtedy też tworzono nowe zwrotki do znanych kolęd. O Bożym Narodzeniu w czasie II wojny światowej pisali poeci: Krzysztof Kamil Baczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna i Jerzy Woszczynin. Kiedy generał Jaruzelski ogłosił w Polsce stan wojenn y, wielu dz iałacz y „Solidarności” trafiło do obozów internowania. Wkrótce nadeszły Święta, a Polacy dodawali sobie otuchy, powtarzając wiersze i nowe kolędy napisane przez internowanych. Na pewno niektórym zaproszonym do szkoły gościom wydały się znajome słowa: „Bóg się rodzi, a Polacy po więzieniach rozrzuceni”. Na zakończenie programu pojawiły się pytania poetów Jana Twardowskiego i Ernesta Brylla o przeżywanie Bożego Narodzenia dziś, „w czasach materializmu, ateizmu i konsumpcyjnego społeczeństwa”. Ale ostatni akord dodawał siły i odwagi. „Tryumfy Króla Niebieskiego” zabrzmiały mocno i krzepiąco, bo do śpiewu włączyli się wszyscy z radością i ożywieniem. To było ważne Str. 13


KULTURA

spotkanie i dla gości wzruszonych głębią i prostotą polskiej poezji, i dla młodzieży, która, powtarzając słowa poetów, „przypomniała ojców dzieje”, którzy płacili za wolność i prawdę najwyższą cenę. Zaproszeni goście deklarowali chęć powtórnego przybycia do szkoły i poprowadzenia ciekawych zajęć lub zaproszenia uczniów do instytucji, które reprezentują. Dzięki takim wydarzeniom szkoła staje się miejscem spotkań otwartym dla każdego mieszkańca. Dorośli i młodzież mogą się lepiej poznać, przełamać barierę nieufności, nauczyć się przyjaźnie rozmawiać i wymieniać doświadczenia.

ZABAWA KARNAWAŁOWA W KRYNICZNIE W dniu 26 stycznia 2013 r. w Krynicznie odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Krynicznie. Dochód z imprezy przeznaczony jest na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Jak co roku goście bawili się świetnie i tańczyli niestrudzenie do godzin rannych. Zabawa od 12 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony rodziców, mieszkańców naszej Gminy, przyjaciół szkoły. Dyrekcja, pracownicy i uczniowie pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestni-

czyli w organizacji zabawy. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność i życzliwość, a uczestnikom za stworzenie atmosfery dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo: D. i Z. Wojciechowskim, A. i A. Kubasikom, M. Ziętek, P. Baranowskiemu, Kołu Łowieckiemu „ Trop”, M. i M. Szymańskim, K. Telesiewicz, A. Kościelniak, A. Łazarskiej, M. Tyskiej, B. Urbańskiej, D. Kawie, J. i L. Gruszeckim, A. i P. Komanowi, E. Kaczyńskiemu, T. Krupińskiemu, T. Pukowi, J. i P. Napierałom, A. Leszczyszyn z obsługą. Ireneusz Osenkowski

DOBRE RADY NA ODPADY - ZASADA 3R: REDUCE (ograniczaj), REUSE (używaj ponownie), RECYCLE (odzyskuj) - pakowanie zakupów do toreb płóciennych lub koszyków, zamiast jednorazowych reklamówek foliowych; - korzystanie z produktów wielorazowego użytku; - kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych lub nadających się do recyklingu, np. woda w szklanych butelkach; - zgniatanie odpadów plastikowych oraz puszek przed wyrzu-

Wisznia Mała w Internecie:

Zapraszamy na nową stroną internetową Gminy Wisznia Mała:

www.wiszniamala.pl i portal:

www.wiszniamala.net Str. 14

ceniem do pojemnika; - kompostowanie odpadów z własnego ogrodu, takich jak: skoszona trawa, liście, obierki owoców i warzyw; - zwracanie uwagi na towary oznakowane jako ekologiczne, gdyż są one wyprodukowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska; - używanie dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania;

- segregowanie odpadów w domu „u źródła”. Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać; podarowanie komuś swoich zabawek, gier, książek - jeśli już z nich nie korzystasz zamiast je wyrzucić podaruj je komuś innemu - w ten sposób możesz sprawić przyjemność! (AB)

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała obowiązani są złożyć do 15 kwietnia 2013 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Wisznia Mała lub listownie na adres: Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała. Przedstawiamy Państwu przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji dla rodziny 3 – osobowej, segregującej odpady komunalne, posiadającej 2 współwłaścicieli. WIEŚCI GMINNE


WAŻNE INFORMACJE

WIEŚCI GMINNE

Str. 15


INFORMACJE

Str. 16

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - STYCZEŃ/LUTY/MARZEC 2013 (72)  
WIEŚCI GMINNE - STYCZEŃ/LUTY/MARZEC 2013 (72)  

Pismo Gminy Wisznia Mała

Advertisement