Wissel 5 2022

Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek–en Triathlonvereniging
devember 2022

CLUBHUIS

CORRESPONDENTIEADRES

CONTACT

Bestuur

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk 0341 432169

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

Secretaris@Athlos.nl

*Voorzitter Rob Daamen 06 22604530

*Vicevoorzitter Alida van de Kolk 06 23026891

*Secretaris Marc Bezemer 06 13411227

*Penningmeester Natascha Kuijken 06 42407898

*Algemeen lid Patricia van Domburg 06 21881539

Commissies

*Wedstrijdorganisatiecommissie Kees van Gemert 06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel Peter Sels

*Sponsorcommissie Jannie Teunissen

*PR- en Redactiecommissie Elaine Bezemer/Teake Dijkstra

*Kantinecommissie Arno Vossenberg 0341-424885

*Accommodatiecommissie Theo Stevens 0341 413061

*Commissie Veilig Sportklimaat Alida van de Kolk

Overige

*Ledenadministratie Pietsje Koornstra 0341 425201

*Wedstrijdsecretaris Conny Weggeman 06-42396251

*Jurycontactpersoon Agnes van Emous

*Webmaster Chantal van Ginkel

*Arbocoördinator Hans Kuijken 0341 415409

*Vertrouwenscontactpersoon Volkert Bakker 0341 424293

*Vertrouwenscontactpersoon Rita Hoving 06 51987224

*Vrijwilligerscoördinator Hennie Benek 06 10374492

*Trainerscoördinator baan Martin Goedhart

*Trainerscoördinator weg

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers

*Baanatletiek Alida v.d. Kolk 06 23026891

*Wegatletiek Alice Poel 06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking Petra Winter-Pos 06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos. www.athlos.nl

Lidmaatschap

Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende.

De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

Wijzigingen, welke en hoe doe je dat?

Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad).

Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

Lidmaatschap

Adressen

Voorwoord en Wedstrijden

Van de bestuurstafel

Uit het Startblok

Athlos 1953-2023

Grote Clubactie ten einde

Clubkampioenschappen bij Wandelsport

Boekentips van Bibliotheek NW-Veluwe

Evaluaties Athlos Hydro Trailrun en 2e College Tour

Broekhuis blijft sponsor

Vitaal weer aan de haal

Hoe kan ik mij verbeteren?

Valanecia en de Marathon

Genieten van een heerlijke wijn tijdens de feestdagen?

Triatlon bij Athlos

December 2022, een nieuwe vriendschap is geboren

Wie is die Vrijwilliger?

Bestel jij wel eens via internet?

Hardlopen in de kou en nattigheid

Sint bij Athlos

Nieuwjaarsloop 2023

Clubkampioenen 2022

Kopij voor Wissel 1 inleveren voor 24 januari 2023

Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door:

•Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken.

•Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden.

•Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld. Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.

Het laatste nummer van dit jaar al weer. “Wat gaat de tijd toch snel! ”, hoor je vooral oudere mensen zeggen. Het is daarentegen ook voor deze groep dat de tijd over de 10 km steeds langer duurt.

Ook deze Wissel heeft weer tijd gekost om de kopij van de verschillende personen binnen te krijgen, maar ook nog om dit blad weer op te maken. Toch blijft het ook na bijna 16 jaar leuk om hiermee bezig te gaan en te zijn. Het blijft steeds weer de vraag of er voldoende kopij binnenkomt, maar gelukkig hebben we ook al heel lang vaste columnisten, zoals Alida en Kees!! Alida schrijft al meer dan 14 jaar de rubriek”Uit het Startblok” en Kees schrijft onder zijn pseudoniem GBJ Le Grand over allerlei zaken die spelen in de wereld.

Jan Willem Hage heeft in de afgelopen 5 edities geschreven over “Hoe kan ik mij verbete-

ren?” De laatste bijdrage staat in dit nummer. Terwijl Jan Willem stopt, begint Fatima Essabani met een rubriek over boeken die met hardlopen en wandelen te maken hebben. Fatima werkt bij de Bibliotheek Noordwest Veluwe als specialist doorgaande leeslijn.

Het is bijna 2023 en dat wordt ook weer een zeer bijzonder jaar voor Athlos. Het 70-jarig bestaan en voor de 2e keer het NK Masters in Harderwijk. Voor meer info zie de rubriek van Alida.

Ook een mooi verslag vanuit de wandelgroep van Frans Meijer ( ook een vaste medewerker) over de clubkampioenschappen.

Verder nog een item over de Trailrun-groep en een nieuwe en jonge vrijwilliger!

Hele goede feestdagen en een gezond en sportief 2023!

Wedstrijden

Van de Bestuurstafel

Deze uitgave van de Wissel is alweer de laatste van het jaar 2022. Een jaar waarin er wederom veel is gebeurd binnen onze eigen leven, maar ook binnen onze vereniging.

Op zaterdag 5 november jl. werd door Athlos de Hydro Trailrun georganiseerd, een evenement waarop door zowel deelnemers als de organisatie zeer tevreden wordt teruggekeken. De maandelijkse Bosloopcompetitie is weer gestart en een geslaagd sinterklaasfeest heeft plaatsgevonden. Tijdens onder andere onze nieuwjaarsreceptie gaan we terugblikken op het Athlos-jaar 2022 en vooruitblikken op 2023.

Ook voor 2023 staan er weer mooie activiteiten op de agenda. De inschrijving voor de Broekhuis Halve Marathon van Harderwijk op 11 maart is geopend, met ook een kidsrun, 5 km, kwart marathon en de bedrijvenloop. We hopen wederom op veel Athlos-deelnemers, maar stimuleer ook familie en vrienden van binnen en buiten Harderwijk om deel te nemen, of anders te komen kijken! Een prachtig gelegenheid om Athlos en onze stad Harderwijk te promoten, zeker nu het parcours ook loopt over de vernieuwde Boulevard en de Vischmarkt. Het organisatiecomité voor het Nederlands Kampioenschap Masters baanatletiek op onze Athlos-accommodatie, dat wordt georganiseerd in het weekend van 30 juni, 1 en 2 juli, is al volop bezig met alle voorbereidingen. Met de ervaringen van het vorige NK in mei jl. wordt dit een nog mooier evenement.

Op 24 november jl. vond de tweede College Tour Athlos plaats in ons zeer goed gevulde clubhuis met circa 110 deelnemers. Gerrit Alkema en Erik Steijlen, beiden fysiotherapeut en lid van Athlos spraken over blessures die kunnen optreden bij hardlopen en wandelen, en het herkennen en voorkomen daarvan. Op een interactieve manier kwamen we veel te weten, ondersteund ook door filmpjes wat je kunt doen bij vaak voorkomende klachten. Dit werd ondersteund door Fatima Essabani van de bibliotheek Noordwest Veluwe met boeken hierover. Vele positieve reacties waren

nadien te horen. Op basis hiervan is besloten ook in 2023 een tweetal bijeenkomsten van College Tour Athlos te gaan organiseren.

Door het bestuur zijn recentelijk enkele besluiten genomen, die we graag willen delen: In het voorjaar van 2023 zal een ‘multigymnastic station’ worden geplaatst in onze buitenruimte. De al langer bestaande wens voor dit ‘calisthenics-park’ met allerlei klimrekken en stangen waar veel (kracht)oefeningen uitgevoerd kunnen worden, gaat dan eindelijk gerealiseerd worden. Een voorbeeld hiervan is te zien aan de Parkweg in Harderwijk bij de velden van voetbalvereniging Zwart-Wit ’63 en hockeyvereniging De Mezen.

Aan ingenieursbureau Kooij en Dekker is opdracht gegeven om op basis van een programma van eisen een eerste kostenberekening te maken van uitbreiding van ons clubhuis met een grotere fitnessruimte en opslagruimte van materialen, die nu nog in containers liggen op ons terrein. De inzet is erop gericht om tijdens de komende ledenvergadering hierover een besluit te nemen.

….

Al deze activiteiten en evenementen vinden plaats dankzij de inzet van veel actieve vrijwilligers, immers zonder vrijwilligers is er geen Athlos. Willen wij alle taken als vereniging blijven uitvoeren - verzorgen van trainingen, organiseren van wedstrijden, het clubhuis openhouden, het werk in commissies of het besturen van de vereniging - dan hebben wij ook jouw hulp nodig. Op een recente oproep om een aantal vacatures op te vullen, zijn helaas geen reacties gekomen. Gelukkig zijn we hierin wel deels geslaagd door directe benadering van een aantal mensen. Zo gaat Marieke Roelink een project leiden om een aantal knelpunten binnen de kantine op te lossen. Als bestuur zijn we ons echter wel aan het beraden hoe we het knelpunt van het vrijwilligerstekort structureel kunnen oplossen. Ook minder populaire oplossingen, als een extra contributieverhoging bij het niet verrichten van vrijwilligerstaken (afkopen van vrijwilligerstaken), is hierbij in beeld.

Andere belangrijke datums in 2023: Zaterdag 7 januari, 16.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubhuis. Daaraan voorafgaand: traditionele Nieuwjaarsloop

Vrijdag 31 maart: viering 70 jarig bestaan Athlos met vanaf ca. 16.30 uur het officiele deel en ’s avonds een feestavond.

Vrijdag 14 april: Algemene Ledenvergadering (ALV) Athlos vanaf 19.30 uur.

De kortste dag van 2023 nadert alweer met rasse schreden. Dit betekent dat velen al bezig zijn met de voorbereidingen op de komende kerstdagen en ook de jaarwisseling. Dit jaar gelukkig zonder de beperkingen van COVID-19, in een veelal gezellig en goed gevuld (t)huis met familieleden en vrienden. Om alvast in de stemming te komen, nodigen wij jullie van harte uit in ons clubhuis. Door (ja weer!) de inzet van vrijwilligers en sponsoren is dit omgetoverd in mooie kerstsfeer. Dank daarvoor!

Tot 7 januari op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Namens het bestuur wens ik jullie ik jullie veel leesplezier toe met deze nieuw Wissel en natuurlijk fijne feestdagen. Blijf sporten en bewegen, en blijf bovenal gezond!

Met sportieve groet,

Rob Daamen

Uit het Startblok”

Een stukje schrijven voor de laatste Wissel van het jaar en zojuist nog even mijn “uit het startblok” doorgelezen van 2021.Wat een heerlijk verschil, we kunnen weer opgelucht adem halen en zitten niet vast aan de vele beperkingen. We hebben weer mooie trainingen en wedstrijden gehad, een super jeugdkamp en een fantastische NK Masters. Wat een heerlijk verschil ten opzichte van vorig jaar. 2022 was een bijzonder jaar en het heeft veel mooie dingen gebracht maar mij ook aan het denken gezet. Soms heb je behoefte aan nieuwe uitdagingen en creatieve uitspattingen en is het tijd om mijn energie en bezieling in nieuwe zaken of activiteiten te stoppen. Daarom heb ik besloten om per 14 april 2023 bij de ALV mijn bestuursfunctie neer te leggen. Van de zes jaar die ik in het bestuur heb plaats mogen nemen was het uiteraard niet altijd rozengeur en maneschijn maar heb ik mijn best gedaan om met name de baanatletiek voldoende in het daglicht te zetten. Tof was het om deel uit te mogen maken van een bestuur waarbij een ieder op zijn/haar manier het beste voor de vereniging over heeft. Soms pittige discussies maar ook sterke besluiten met fijne resultaten. De zes jaren zijn omgevlogen en het was voornamelijk een zeer positieve ervaring. Helaas nog geen opvolger vanuit de baanatletiek dus mocht je interesse hebben? Ik praat je graag bij!

Gelukkig val ik niet in een “leeg gat” want er staan nog volop leuke atletiek zaken op de agenda. Met veel plezier heb ik me aangesloten bij de organisatie van het NK Masters in 2023 en inmiddels ook een goede eerste vergadering gehad. Met een top team gaan we proberen het geslaagde NK masters van afgelopen jaar te evenaren. Het draaiboek ligt er al dus nu is het een kwestie van verbeteren, aanpassen en uitvoeren. De datum is ook al bekend en volgens mij is deze gunstiger dan afgelopen jaar. Noteer vast 30 juni en 1 en 2 juli 2023 in de agenda! We gaan er met zijn allen weer een geslaagd evenement van maken. Maar voordat we naar het NK masters gaan hebben we ook een mooi jubileum in het vooruitzicht. De atletiekvereniging (A-VVOG/Spero en Athlos) bestaat op 1 februari 2023 70 jaar. Uiteraard laten

we dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan maar zullen we dit op vrijdag 31 maart op feestelijke wijze vieren. Er zijn en worden diverse voorbereidingen getroffen en een van de Highlights is een gezellige feestavond voor de leden met hapje, drankje en muziek. Daarnaast hebben we mooie ideeën om de 70 jaren van de atletiekvereniging in vogelvlucht neer te zetten. Met de enorme en geweldige documentatie, verzameld, gemaakt en gearchiveerd door Jacob Haklander, hebben we een schat aan informatie en gaan we zeker iets moois mee doen.

De naam die veel in deze documentatie voorkomt is van Aebele Douma, beter bekend als Epy Douma. Destijds had de Groen van Prinsterer Mavo in

kwam. Hij deed aan atletiek en bleek erg goed te kunnen sprinten. Deze informatie kwam toenmalig voorzitter van A-VVOG Jacob Haklander ten gehore en Jacob heeft direct de telefoon gepakt en een afspraak met Epy gemaakt. Na een paar gesprekken werd er eind september 1966 een contract getekend. A-VVOG had er een nieuw lid, en nog veel belangrijker, een nieuwe trainer bij. Na een week van kennismaking ging Epy mee naar Apeldoorn. Bij AV 34 kon hij voor het eerst de A-VVOG atleten bewonderen en nog een week later liep hij zelf zijn eerste wedstrijd als A-VVOG er. Zijn eerste overwinning voor A-VVOG behaalde Epy bij Pec Zwolle op een grasbaan. Hij werd 1e op de 100 meter in de C klasse in 11.6 en 3e bij het hink-stap-springen met 12.24. Als trainer was Epy enorm gedreven, hij ging met bijna alle wedstrijden mee en wist A -VVOG op de kaart te zetten. Epy zorgde ervoor dat A-VVOG meedeed aan de competitiewedstrijden, dat er atletiek scholierenwedstrijden werden georganiseerd, wist het 100ste lid binnen te halen (de 12 jarige Henk Hazeborg), zorgde er voor dat de plaatselijke kranten aandacht voor de atletiekclub hadden en daarnaast was hij een fanatieke en gepassioneerde atleet. Zelf heb ik nog een aantal jaren training van Epy gehad. Als 15 jarige atleet vond ik Epy een strenge, maar interessante trainer. Als je liet zien dat je je best deed en inzet toonde en toevallig ook nog een beetje presteerde dan had je aan Epy een fantastische trainer. Epy maakte schema’s op maat, voorzag je van tips, “niet gaan stappen op de zaterdagavond maar gezellig thuis spelletjes doen” ging mee op atletiekkamp en regelde alles rondom een wedstrijd. Zelf was Epy een belangrijke spil tijdens de competitiewedstrijden senioren. Samen met atleten Fred van Bergen, Wim Bouw, Arjan Eleveld, Peter Foppen, Johan Foppen, Theo Driesenaar’ en andere atleten vormden zij een gouden team en wonnen menig competitiewedstrijd. Toen de senioren mannen een finale competitiewedstrijd hadden op Papendal

Harderwijk zijn personeel aangevuld met een gymleraar die net vers van de CIOS uit Groningen

ging er ook een bus met supporters mee. Bewapend met spandoeken, mascotte en Spero shirtjes werden de heren aangemoedigd. Het was voor mij de eerste kennismaking met het zien van een kunststofbaan en dan nog wel een blauwe ook. Geweldig! Ruim 25 jaar was Epy trainer en atleet bij de atletiekvereniging. Als je bij de uitslagen en records van de masters kijkt, vind je Epy zijn naam op bijna alle onderdelen terug. Op de 200 meter (23.4 – 1982) en 400 meter (53.3 – 1982) voert hij de ranglijst aan. Maar ook het hoogspringen (1.80), verspringen (6.40) discuswerpen 2 kg (37.46) en de tienkamp (5608 punten) staan op zijn naam. Epy Douma nam in 1991 als erelid, trainer en atleet afscheid van de Harderwijker Atletiekvereniging maar heeft de vereniging altijd een warm hart toegedragen. Na zijn

glansrijke carrière ging Epy door met de golfsport waarin hij hetzelfde fanatisme aan de dag legde als bij de atletiek. Ook nu wist Epy een hoge mate van perfectie te bereiken en onderhield zijn conditie en kracht door meerdere keren per week te fitnessen bij Sportcentrum Iedema. Bij elk bezoek aan het sportcentrum informeerde Epy altijd graag naar de gang van zaken bij de atletiekvereniging en hield de uitslagen en prestaties nauwlettend in de gaten. Tijdens de NK masters 2022 mochten we Epy Douma nog begroeten tezamen met oud verenigingsgenoten Jacob Haklander en Gijs Dooijeweerd. In de nacht van 10 op 11 november overleed Aebele Douma aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Zijn laatste weken verbleef hij bij zijn zus in Friesland. Op zijn geboortedag, 17 november 2022 is er in besloten kring afscheid genomen van Epy. Op zijn kaart de treffende tekst; Zwart Wit maar het hart op de goede plaats. Deze karakteristieke man zal gemist worden. Met dit eerbetoon aan Epy Douma wil ik mijn laatste “Uit het Startblok” van 2022 eindigen. As zaterdag mag ik met mijn eigen clubje D junioren naar de eerste cross in Kampen. Genieten van de jeugd die nu ook al de passie voor de atletieksport gevonden heeft.

Ik wens iedereen in het nieuwe jaar die passie toe en hoop elkaar veel te mogen zien bij onze mooie Atletiekvereniging Athlos. Groet Alida van de Kolk (Hoofd) trainster baanatletiek

Athlos 1953-2023

Volgend jaar, op 1 februari 2023, bestaat Athlos 70 jaar!!

Dan liggen er 70 sportieve jaren achter ons en maken we ons op voor misschien een nog wel sportievere toekomst. Maar we willen die jaren die achter ons liggen niet vergeten.

Die bijzondere jaren waarin de vereniging is gevormd tot hoe die nu is.

En hoe dat is gegaan willen wij tijdens de feestelijke bijeenkomst, op 31 maart 2023, laten zien.

Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we input voor nodig. Het collectieve geheugen van de vereniging willen we raadplegen.

Daarom doen we aan elk Athlos lid van nu het verzoek, deel je eigen bijzondere ervaringen/ belevenissen met ons. Dat mag in een kort berichtje zijn of een mooi ver-

haal, maar ook foto’s zijn meer dan welkom.

Met jouw informatie gaan we het verleden, die 70 jaar, dan kleur geven.

Sturen van informatie, berichten, krantenknipsels, of wat dan ook, zien we met heel veel belangstelling tegemoet. Het liefst digitaal, maar lukt dat niet laat het weten zodat we het op een andere manier kunnen oppakken.

Wacht er niet te lang mee, want de tijd staat niet stil, zelfs niet als je al bijna 70 jaar bent!

Het e-mailadres dat je hiervoor kunt gebruiken luidt: info.70jaarathlos@gmail.com

Met sportieve groet, Patricia van Domburg, Alida van de Kolk en Jan Koornstra.

De Athlos Grote Clubactie is weer ten einde!

Jaarlijks organiseert de sponsorcommissie voor onze vereniging de Grote Club Actie. Dit jaar zijn we gestart met het online verkopen met een QR code/ eigen site en dit werkte super! Buiten beter inzicht in de verkoop (aantallen) zijn de voordelen: een directe verwerking, geen “verloren/ vergeten” boekjes meer en een efficiëntere organisatie.

Met name onze jeugdleden hebben weer veel loten verkocht, zelfs zoveel dat we ons doel van € 2500, ruim gehaald hebben.

De opbrengst komt ten goede aan diverse jeugdactiviteiten zoals het zomerkamp en de (gedeeltelijke) aanschaf van een calisthenics klimrek.

We hadden vele topverkopers maar de grote uitblinkers zijn: Ramon Douma, Sev Bremer en Thijs den Besten.

Zij hebben ieder een bon ontvangen voor de schaatsbaan op de Markt, samen schaatsen met een vriendje en na afloop genieten van warme chocolade. Deze prijzen zijn ter beschikking gesteld door Harderwijk Op IJs.

Bedankt allemaal voor jullie inzet en tot volgend jaar!
De sponsorcommisie; Jannie Teunissen, Bartho van Maare, Paul van den Berg, Ruud Jansen, Arnoud Roest

Clubkampioenschappen bij Wandelsport

De afdeling Wandelsport bij Athlos is 117 leden groot. Deze sectie is onderverdeeld in 8 groepen Nordic Walking en 2 groepen Wandelen. De groepen worden aangestuurd door een 12-tal trainers, onder wie 2 hoofdtrainers en een paar invaltrainers. Op 16 augustus kwamen ze bijeen voor overleg, vanwege het warme weer buiten op het terras bij Athlos. Eén onderwerp daarbij was de Clubkampioenschappen Wandelsport.

ten met op elke post in het plastic (het zou maar eens gaan regenen!?) een vraag: aan een boom, hekwerk of andere aanduiding. Het sturend kwartet Rita, Petra, Emke en Frans had de vragen bedacht en ook het rebuswoord dat met de 14 antwoorden door elk koppel gevormd moest gaan worden. De vragen hadden dit jaar betrekking op de stad Harderwijk. Ze had ook een aantal spelregels bedacht zoals het starten van de koppels om de 3 minuten, een maximale tijdsduur van 75 minuten en mocht je echt verdwalen (en dat gebeurde ook dit jaar weer) dat kon je Rita op haar smartphone bellen.

Op 24 september rond 13.00 uur komen we dan toch samen in de Athlos kantine. Buiten vinden de laatste delen van de fysieke kampioenschappen plaats. Het dreigt ook te gaan regenen. Het sturend kwartet is er al enige tijd, onder meer om met de mountainbike de posten te voorzien van een vragenlijst. We beginnen gezellig met koffie of thee. Dan vindt de koppelvorming plaats volgens

Wandelsport doet al een paar jaar mee aan deze kampioenschappen, maar echte fysieke krachten worden er niet gemeten zoals bij hardlopen, kogelstoten, hoogspringen, estafette etc. etc. Wandelsport koos weer voor een speur-wandelpuzzel-tocht van een paar kilometer, waarbij het aankomt op het voortdurend inspannen van je hersenen. Elk koppel van 2 personen krijgt een kaart mee en een lijst voor de antwoorden, dus ook een pen. Op de kaart staan de te lopen pos-

het systeem van Emke: Anneke en John, Dorothé en Barbera, Ria en Minie, Dike en Annie, Trienke en Marian, Karin en Dineke met Ria, Mariëtte en Marinne, Willy en Caroline met Jolande, alsmede Grada en Maria. Om 14.00 uur vertrekken de eerste twee groepen, de ene linksom en de ander rechtsom. De NW-stokken hebben de Nordic Walkers thuis gelaten, omdat er ook geschreven gaat worden en die zijn dan lastig. De eerste vraag is niet moeilijk: de 1e letter van de naam van het hospice dat in de bossen van Harderwijk palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase biedt? Dit is de J van Jasmijn. De andere eerste groep heeft het ook niet moeilijk: de 1e letter van het standbeeld op de “retonde an de Zujerzeestraotweg in 't Gelderse darpjen Hierden?” Dit is de S van Stientje. Moeilijker wordt het als je de 6e letter moet aangeven van de man op het borstbeeld in het torentje in de Academiestraat. Hoe schrijf die naam ook al weer? Of is het de 6e letter van zijn voornaam, die niemand ooit gehoord heeft. Het blijkt dus de E uit Linnaeus te zijn. De koppels kreunen en steunen glimlachend en onder de paraplu (het is inmiddels gaan regenen), maar er moet tussen de posten ook

gelopen worden via de paden op de kaart. Het gaat goed en alle groepen komen veilig en voldaan terug, de laatste om 15.25 uur. Het puzzelen naar de rebuswoord is voor de meesten een klus. Een enkel duo krijgt het voor elkaar: zwerftochtjes. Op naar de frisdrank of iets anders.

De wandelsportleden gaan tegen 16.00 uur naar buiten. Daar vinden de huldigingen plaats van de kampioenen van de fysieke onderdelen. Op het laatst krijgt hoofdtrainster wandelsport Petra de microfoon en zet het winnende wandel-duo Trienke en Marian in het zonnetje en hangt hen een medaille om. Daarna is het smullen van een heerlijk warm- en koudbuffet, echt weer klasse. De muzikale bijval komt van het “Hound Dog Duo”, een zanger/gitarist en een bassist die liedjes op verzoek spelen. Na een zekere tijd komt er een eind aan deze Clubkampioenschappen Athlos 2022.

Frans Meijer.

Boekentips van de Bibliotheek Noordwest

Streep op de weg van Dolf Jansen

Van de bekende cabaretier.

Voor Dolf Jansen is hardlopen allang geen sport meer, maar een way of life.

Met het asfalt of het zand onder de voeten de einder tegemoet door de polder, door bossen en weilanden, tussen velden en rietkragen door.

Een boerderij, wat lammetjes, de zon op de huid of juist de regen en de wind die teisteren, gedachten over de dag van gisteren, die van morgen, het bestaan.

En dan na kilometers je afgepeigerd even aan een zwemtrapje vastklampen om vervolgens je lichaam onder te dompelen in het ijskoude water van de rivier de Bullewijk.

Goed voor de doorbloeding. Dan voel je dat je leeft. Het schrijven komt daarna als vanzelf

Waarover ik praat als ik over hardlopen praat van Haruki Murakami

Een populair boek van de Japanse schrijver Haruki Murakami

In dit boek vertelt hij over zijn jazzclub die hij in 1982 verkocht om zich geheel aan het schrijven te wijden.

Hij begon toen ook met hardlopen om zijn conditie op peil te houden.

Al een jaar later rende Murakami van Athene naar Marathon.

Nu, tientallen wedlopen, triatlons en door de pers bejubelde boeken later, onderzoekt hij de invloed die de sport heeft gehad op zijn leven – en op zijn werk.

Hij gunt de lezer een blik op de meest persoonlijke en uiteenlopende zaken: van het moment waarop hij besloot schrijver te worden, tot zijn grootste triomfen en teleurstellingen. Ook als e-book verkrijgbaar bij de Bibliotheek Noordwest Veluwe

25 zondagen wandelen & groen door Ellie Brik

Een zondagse gids met wandelingen voor één dag in Nederland en België. Deze gids is vooral gericht op tuinen, parken, groene straatjes en duurzame adressen. Met volop tips zoals waar de auto te parkeren en met leuke adresjes. '25 zondagen wandelen & groen' is in een opgewekte, persoonlijke stijl geschreven en bevat foto's, kaarten en plattegronden. Ellie Brik (1944) gaat het liefst elke zondag op pad om de leukste plekken van Nederland en België te ontdekken. Ze schreef er al meerdere boeken over en komt nu met twee nieuwe delen vol originele tips voor musea en groene uitjes.

Veluwe
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl
Fatima Essabani • Specialist Doorgaande Leeslijn

Athlos Hydro Trailrun zeer goed gewaardeerd Athlos College Tour

Ook dit jaar waren de deelnemers zeer tevreden. Het parcours weed gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 9,1 , de accommodatie met een 8,7 en de verzorging met een 8,9. Vele lopers hebben aangegeven volgend jaar weer mee te willen doen. Ze waren blij met de aanpassingen van het parcours en ook de bewegwijzering was beter geregeld. Tips hebben we als organisatie ook gekregen. De pacer bijvoorbeeld vonden velen niet nodig bij een trailrun. We kijken tevreden terug op een schitterende dag en verheugen ons op editie 2023.

Hartelijke groet, Organisatie Athlos Hydro Trailrun

Een druk bezocht 2e Athlos College Tour bij AV Athlos. Fysiotherapeuten en Athlos trainers Gerrit Alkema en Erik Steijlen vertelden over blessures die kunnen optreden bij het hardlopen/wandelen, het herkennen en het voorkomen daarvan. Met praktische tips, dmv filmpjes en voorbeelden en antwoorden op vragen tijdens het vragenuurtje werd er veel informatie verkregen. Vanuit bibliotheek Noordwest Veluwe was Mevr Essabani aanwezig met interessante boeken over hardlopen, wandelen en bij het weggaan kreeg iedereen een boek attentie mee. Een geslaagde avond met dank aan de organisatie, de sprekers, en uiteraard aan alle aanwezigen. Een volgende Athlos College Tour wordt verwacht in het voorjaar van 2023.

Broekhuis blijft hoofdsponsor van Halve Marathon Harderwijk

In november is een vernieuwd sponsorcontract getekend met Broekhuis Holding. Broekhuis is al een aantal jaren hoofdsponsor en naamgever van de Broekhuis Halve Marathon van Harderwijk. De klantbelofte van Broekhuis ‘Broekhuis beweegt mensen’ is volgens Brand en PR Manager Gerhard van de Pol de reden dat men Athlos graag blijft steunen bij het organiseren van sportieve evenementen.

We zijn met het tekenen van het nieuwe sponsorcontract verzekerd van de steun van Broekhuis voor de organisatie van de edities van 2023 en 2024.

Op de foto van links naar rechts : Bartho van Maare namens Athlos en Gerhard van de Pol van Broekhuis Holding.

Vitaal ging weer aan de haal

We zijn de Nordic-Walking-groep die elke vrijdag 1,5 uur op pad gaat. We noemen onszelf “Vitaal”. Eén keer per maand vertrekken we niet vanaf de Athlos-locatie. Dat deden we voor het uitbreken van de corona ook al, met auto’s naar de Oostvaardersplassen, de Garderense Duinen, De Vuursche (langs Soestdijk en Drakestein) etc. etc. Vanaf 2020 lopen we al die externe routes toch wat dichterbij, vanaf locaties die op de fiets te bereiken zijn. Het niet verplaatsen per auto, hebben we door de corona nog even laten varen. Dit komt misschien wel weer.

De laatste maanden hebben we niets van ons laten horen in De Wissel of Nieuwsbrief. Maar gelopen is er zeker wel, de hele zomer door en tot nu toe. En

de warme zomerdagen hebben we getrotseerd. In die tijd liep ik zelf tegen corona aan (er altijd voor gewaakt dit uit mijn lijf te houden) en raakte later ook nog een keer geblesseerd. Geen nood dan begeleidde Desiree of Emke de groep, waarvoor dank natuurlijk.

Externe tripjes

Het vertrek vanaf het kerkje op Sonnevanck was het meest als extra in trek. En de koffie in restaurant Vivaldi ná het lopen, smaakte als vanouds. Begin augustus namen we de bekende route vanaf ’s Heerenloo in Ermelo. NW-ster Rina leidde de groep nu in omgekeerde volgorde langs de bezienswaardigheden. We kwamen ook weer langs het graf van de

jongste zus van kunstschilder Vincent van Gogh –Wil – die jaren in Huize Veldwijk opgenomen is geweest voor “vroegtijdige dementie”. Zij is in 1941 begraven op de aparte Veldwijkse begraafplaats. We hebben het verhaal allemaal weer kunnen lezen. Na afloop streken we neer bij restaurant Oude School van ’s Heerenloo, waar onze Iet trakteerde op gebak voor haar verjaardag (ze zou 80 jaar worden). We hebben weer wat bijgepraat, want Iet is nog steeds en al weer maanden uit de running door een knieblessure en een scheurtje in haar spaakbeen. Heel vervelend. We zijn ook een keer gaan lopen vanaf de parkeerplaats aan de Jhr. Sandbergweg. De route was geen nieuwtje, maar wel de afsluiting van de NW-training met koffie op de golfbaan van The Links Valley in Ermelo. Vanaf die partkeerplaats is dat 200 m lopen naar de ingang. Daar was vroeger de vuilstortplaats van Harderwijk – de Ullerberg – maar over die bergen vuil is nu een prachtige golfbaan aangelegd. Konden

niet-leden van de golfbaan daar ook zo naar toe dan? Ja hoor … een telefoontje was voldoende en je kunt er ook heerlijk en beslist niet duur eten. Het uitzicht is in elk geval echt geweldig.

Bosbrand langs A28

In de middag van 2 september rukte de brandweer massaal uit naar een brand langs de A28 bij Hulshorst. De brandweer schakelde gelijk op naar een zeer grote brand, wat later weer mee bleek te vallen. De brand ging in Harderwijk van mond tot mond. Iedereen vreesde het ergste. Door de rookontwikkeling ontstonden er lange files uit beide richtingen.

Een week later gingen we er lopend ook maar eens een kijkje nemen vanuit het Beekhuizerzand en binnen de afrastering langs de A28. Aan die route kwam maar geen eind. Uiteindelijk troffen we de gebluste brandhaard aan. Toch aardig flink geblakerd, waaraan de brandweer best wel een flinke klus moet hebben gehad. De brandlucht was nog goed merkbaar en nodigde niet uit om er lang te blijven. Na een paar foto’s te hebben geschoten, gingen we de lange weg weer terug.

Kerstlunch

Traditiegetrouw sluit Vitaal het jaar af met een gezamenlijke kerstlunch bij restaurant Vivaldi op

Sonnevanck. Dit jaar op vrijdag 23 december van 12 tot 13 uur. De groep is dan compleet en de NW begint ook iets later dan 09.00 uur (wordt nu 10.30 uur). Het wordt vast weer gezellig.

Frans Meijer.

Hoe kan ik mij verbeteren??

Hersteltijd

Optimaal trainen is niet alleen de keuze en afwisseling van de trainingsvormen zoals intervallen, duurloop, lange rustige duurloop, tempoloop, krachtoefeningen en loopscholing, maar ook de intensiteit daarvan én als laatste maar zeker niet de minst belangrijke: de rustperiodes daartussen.

Na een maximale training of wedstrijd dient enige tijd relatieve rust te worden gehouden. Met relatief bedoelen we niet absolute rust (niet sporten), maar licht en gedoseerd sporten. Herstellopen en rustige duurlopen zorgen voor behoud van conditie, maar vooral sneller en beter herstel! Hoe lang moeten we deze ‘rust’ houden? Daarvoor is het belangrijk de hersteltijden van de verschillende weefsels en systemen te kennen. Enkele voorbeelden:

Fosfaatpool aanvulling na sprint 2-5 min

Spierglycogeen aanvulling duurloop 10-46 uur

Intervalbelasting 5-24 uur

Leverglycogeen aanvulling 12-24 uur

Melkzuur uit bloed en spierstelsel 1-2 uur

Herstel spierweefsel (microtraumata) 2-4 dagen

Herstel collageen (microtraumata) geschat 4-7 dagen

Herstel kraakbeen (microtraumata) geschat 7-30 dagen Kraakbeen (beschadiging) 9-12 maanden

Herstel mitochondria, enzymen en zenuwstelsel regel van Foster Dus om de herstelduur in te kunnen schatten moet eerst de oorzaak van de overbelasting of (dreigende) blessure bepaald worden. Diagnostiek van een (sport-) fysiotherapeut of ervaren trainer is daarbij van groot belang. Soms kan aanvullend onderzoek met bijvoorbeeld beeldvormende technieken (echografie) essentieel zijn.

Regel van Foster

We zagen hiervoor dat het lichaam na elke maximale belasting tijd nodig heeft om te herstellen. De herstelsnelheid is variabel en o.a. afhankelijk van de afstand, intensiteit en welke systemen het zwaarst zijn belast. Bij een zware wedstrijd, bijvoorbeeld met heuvels, wordt het collageen in spieren, pezen en kraakbeen zwaarder belast. Dit weefsel heeft een langere hersteltijd. Ook het herstel op celniveau (mitochondria) en het immuunsysteem kan langer duren dan je zelf kunt ‘aanvoelen’. Daarom wordt de Regel van Foster, die wij iets hebben aangepast, gebruikt om de hersteltijd in te schatten. Op basis van deze hersteltijd kunt u het beste binnen deze tijd geen maximale belastingen van het lichaam vragen, maar geleidelijk progressief de trainingsintensiteit en omvang binnen deze periode opbouwen, beginnend met een hersteltraining en eindigend met een duurloop 3.

Normaal is de regel van Foster: Het aantal dagen (relatieve) rust, na een zware inspanning, per gelopen (wedstrijd) mijl (=1,6 km). Dus 10 km = 6,25 mijl = 6 dagen relatieve rust. Dus 6 dagen geen intensieve intervaltrainingen, tempolopen, testen of wedstrijden. Na een halve marathon is dat dus bijna 2 weken.

Omdat wij de regel van Foster iets hebben aangepast en met een variabele afhankelijk hebben gemaakt van jouw leeftijd, conditie en uw ‘Persoonlijke Herstel Percentage’, die o.a. ook bij de berekeningen in uw persoonlijke logboek wordt gebruikt, is hieronder een algemeen, dus niet persoonlijk berekend, voorbeeld van de hersteltijden na wedstrijden aangegeven.

Jouw herstel is ook op drie andere manieren duidelijk zichtbaar te maken.

Uw rustpols, ’s ochtends vlak na het ontwaken gemeten, +10%= onvolledig herstel.

Uw ‘Prestatie Index’, bijvoorbeeld als je hartslag hoger is dan gebruikelijk bij dezelfde mate van inspanning (snelheid).

Uw herstel Index (een ingewikkelde formule op basis van afstand, snelheid, hartslag wat in ons persoonlijke hardlooplogboek in Excel wordt berekend).

10 15 21,1 25 30 35 42,195 km 6 8 12 14 17 19 23 dg
NB: Alle 6 columns van Jan Willem Hage zijn digitaal ( als 1 geheel in pdfformaat) te verkrijgen door een mailtje te sturen naar dewissel@athlos.nl of naar luukdejong@solcon.nl Regel van Foster (aangepast): Relatieve rust na een wedstrijd

Valencia en de marathon

Binnen Athlos is een groep die al enkele jaren naar verschillende marathons gaat in het buitenland. In 2020 was helaas even de laatste keer die reis ging naar Marakech in Marokko en toen kwam de Corona. Nadat de Corona beperkingen richting het einde gingen kwam het idee om de marathon van Valencia uit te kiezen. De definitieve keuze werd begin dit jaar gemaakt en direct moest er los van de trainingsschema’s van alles geregeld worden. De groep lopers en enkele begeleiders groeide gestaag naar 14 personen. Elf atleten en drie begeleiders.

Een appartement in de oude stad werd gevonden, vliegtickets besteld, taxi besproken en ook de eetgelegenheden niet te vergeten. Groot compliment in dit alles aan de trainster( naam bekend bij de

redactie). Voor alle atleten moest een individueel schema gemaakt worden en natuurlijk gevolgd. Af en toe moest per persoon het schema iets aangepast worden, maar uiteindelijk was het donderdag 1 december zover dat de groep op reis ging. The Journey was about to begin.

‘s Morgens om 03.00 uur verzamelen en op weg naar Schiphol. Om 06.30 uur stegen we op met het vliegtuig en om 09.30 uur landden wij in een prettige temperatuur van 15 graden op Valencia. De taxi’s stonden al klaar en om tien uur waren we al bij het appartement. De indeling van kamers was snel beklonken en na wat boodschappen gehaald te hebben op weg naar het centrum. In één woord “prachtig”. Valencia is een stad om verliefd op te worden. Eind van de middag weer terug naar het appartement, lekker uit eten met elkaar en ‘s a vonds na de lange dag op tijd eronder en slapen.

Dag twee een fietstocht door Valencia onder begeleiding van een vrouwelijke Nederlands-Italiaanse gids. Een fantastische toertocht door het oude en nieuwe Valencia. Als je nog niet om was werd je het nu wel. Wat een veelzijdige stad met zoveel door elkaar lopende culturen. Een rivier die in 1957 werd omgeleid vanwege de vele overstromingen in de stad en nu een oase van activiteiten en rust is geworden. Prachtige haast futuristische gebouwen ontworpen om alles nog mooier te maken en nu

startplaats van de marathon. Na het einde van de toertocht en een heerlijke lunch moesten we op weg om de startbewijzen op te halen. Kosten startbewijs € 125,00, maar dan heb je ook wat. Een geweldige organisatie, enorm professioneel, maar lieflijk naar de atleten. Een waar thuiskomen voor 30.000 deelnemers. Hierna terug naar het appartement en dan, wat een verrassing, meneer en mevrouw Celie, speciaal overgevlogen uit Nederland om zoon Jeroen en schoondochter Wendy aan te moedigen. Eerst onder het genot van een wijntje even bijpraten met elkaar en met de groep. Wat fijn dat je zo met elkaar bezig mag zijn. Na een heerlijk diner in een Italiaans restaurant, terug naar het appartement en op tijd naar bed.

Dag drie, rust voor de atleten en werk te doen voor de begeleiders. De atleten hadden een relax dag. Boekje lezen, beetje wandelen, nageltjes lakken, kleding klaarleggen, haar wassen, je kent het wel. De begeleiders waren druk. Het parcours werd minutieus bekeken om niets aan het toeval over te laten. Overleg met politie en organisatie om onze atleten vrije doorgang te geven. Niemand mag ze ook maar een centimeter in de weg lopen. Standplaatsen en voedingslocaties werden vastgesteld en besproken met allen zodat iedereen wist, daar staan ze. Per atleet nog even een soort haptonomisch overleg. Let op je houding, denk aan je techniek, drink/eet op tijd, blijf rustig, de marathon begint pas echt na dertig kilometer, etcetera. Daarna nog een goed diner met veel koolhydraten en inderdaad, op

tijd naar bed.

Dag vier, D-Day, vandaag moet het gebeuren. Iedereen op zijn/haar manier aan de slag ter voorbereiding, eten, drinken, spullen klaar maken voor onderweg, kleding aantrekken en daarna op tijd op weg naar het startvak. Om 08.20 uur vertrekken de topatleten en daarna in groepen de vele, vele atleten, 30.000 toppers uit alle landen van de wereld, om hier hun trainingen om te gaan zetten in mooie tijden, zo ook onze kanjers. De begeleiders staan op de vooraf afgesproken locaties te wachten en aan te moedigen wanneer onze strijders langskomen. Wat een talenten. De marathon van Valencia heeft een uiterst professionele organisatie zoals al eerder gezegd en dat blijkt ook vandaag. Overal is letterlijk aan gedacht, en wat een samenwerking met de lokale autoriteiten. Een “to do” voor velen die deze 42 km op hun lijstje hebben staan.

Onze toppers doen het meer dan uitstekend. Persoonlijke records worden als lucifers gebroken, geweldig, het publiek is in extase, net als de begeleiders. Iedereen zweept de lopers op tot voorheen onbereikbare hoogten, maar het gebeurt vandaag gewoon. Wat een spektakel. Eén om nooit te vergeten. Het voert te ver om iedereen de tijden aan te geven, maar klasse van Jeroen, Wendy, Ronald, Dineke, Thérése, Erwin, Gerdien, Sandra, Alice, Geke en René. Dank aan Marnix en Bartho voor de geweldige begeleiding en het in toom houden van onze kanjers en we zeggen met elkaar, op naar de volgende!!

Genieten van een heerlijke wijn tijdens de feestdagen?

De heerlijke rode wijn, Cuvée Niels Rouge, de frisse Cuvée Luc Blanc. In de geur van Cuvee Niels Rouge herken je zowel donker als gekonfijt fruit, vanille, zoethout en zelfs iets van tabak. De afdronk is vol en rond.

De Cuvée Luc Blanc is een lekkere frisse en complexe witte wijn. De aroma’s van bloesem, citrusfruit en abrikoos vliegen het glas uit. In de mond is deze wijn mooi evenwichtig en hij heeft een verrassend lange afdronk.

Dat zijn prachtige omschrijvingen van prijswinnende Franse wijnen. Het is niet zomaar een slobberwijntje, maar een wijn die van een wijngaard komt van de flanken van de Ventoux. Eén fles wijn kost 9,50 euro en een doos met 6 flessen 54 euro. De opbrengst verkoop gaat naar de stichting Join4Energy.

Wij, Irma van Sligtenhorst en Peter van der Kemp, gaan op 17 juni 2023 de Mont Ventoux op hardlopen. Irma gaat voor het eerst naar de top en voor Peter wordt het de 6de keer dat hij hardlopend boven wil komen. Wij gaan als team Kempies4Energy onze sportieve energie geven in strijd tegen energiestofwisselingsziekten op de flanken van die kale berg. De stichting Join4Energy zet zich in voor de strijd tegen energiestofwisselingsziekte (mitochondriële myopathie) bij kinderen. In Nederland worden iedere dag gemiddeld 2 kinderen met deze ziekte geboren. Eenvoudig gezegd hebben deze kinderen een defecte batterij. Hij laadt heel langzaam op, raakt maar halfvol en loopt snel weer leeg en beschadigt het lichaam met zijn afvalstoffen. 70% van de kinderen wordt niet volwassen en 50% overlijdt voor hun 10de verjaardag. Voor deze kinderen geef ik mijn sportieve energie, omdat er nog geen medicijn is voor deze ziekte.

Met de verkoop van de heerlijke wijnen bezorgen wij jou een fijne tinteling van je smaakpapillen tijdens de feestdagen of wellicht is het een cadeau-idee voor de decembermaand. Je steunt ons in de strijd tegen deze oneerlijke ziekte. Wil je één of meer flessen of dozen wijn, stuur dan een berichtje naar: peter.vanderkemp622@kpnmail.nl of een appje naar 0622812520 irma.van.sligtenhorst@gmail.com of een appje naar 064649680 Uiteraard met je naam, telefoonnummer en niet te vergeten met je bestelling. Doe dit uiterlijk voor 15 december 2022. Dan zorgen wij dat je jouw bestelling voor de feestdagen kunt hebben.

Irma en Peter

Triatlon bij Athlos

Startersgroep Triatlon voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 begint bij Athlos een startersgroep triatlon, voor leden en niet-leden die graag eens laagdrempelig willen kennismaken met de triatlonsport. In een aantal weken zal worden toe getraind naar deelname aan een achtste triatlon of aan de olympische afstand tijdens de Zeewolde Endurance op zaterdag 24 juni 2023. Meer informatie volgt binnenkort. Heb je interesse, mail dan alvast naar triatlon@athlos.nl, dan houden we je op de hoogte.

Trainingsschema seizoen ‘22/’23:

Voor iedereen die niet wil wachten op het voorjaar is er nu al de gelegenheid om deel te nemen aan gezamenlijke trainingen voor triatleten (in de dop). Klik hier voor het trainingsschema van dit seizoen. Er worden gezamenlijke loop- en fietstrainingen georganiseerd. Deze trainingen zijn bedoeld voor Athlos-leden (18+) van alle niveaus. Voor het fietsen geldt dat afhankelijk van het seizoen gefietst wordt op de mountainbike of de racefiets. In beide gevallen is het dragen van een helm verplicht.

Aanmelden voor deelname aan de trainingen kan via triatlon@athlos.nl.

Zwemmen:

Op maandag van 18:00 - 18:45 uur is er mogelijkheid om onder begeleiding van een zwemtrainer te trainen bij zwemvereniging “De Woelwaters”. Aan-

melding kan via de website van de Woelwaters onder de link “lid worden”. De kosten hiervoor bedragen €46 per kwartaal.

Elke dinsdag- en donderdagochtend is een aantal Athlos-triatleten te vinden in de Sypel. Iedereen koopt zelf een kaartje aan de kassa en zwemt op eigen gelegenheid zijn/haar eigen programma. Zwem je liever op een ander moment en ben je op zoek naar trainingsmaatjes? Mail naar triatlon@athlos.nl en we brengen je zo mogelijk in contact met andere sporters met dezelfde wens.

Ben je op zoek naar een trainingsschema voor het opbouwen van je zwemconditie? Kijk dan eens hier.

Is je zwemtechniek nog niet optimaal? Kijk dan eens of een borstcrawl-cursus van zwemanalyse of zwemcoach iets voor je kan zijn.

December 2022, een nieuwe vriendschap is geboren

Meester GBJ Legrand heeft met zijn kasteel Piet gesproken en hij vertelde mij dat Sinterklaas zich totaal niet bewust was van de vergissing die begaan werd. Hij heeft direct ingegrepen en de Pieten zijn iets aangepast. Als Sint zich kan aanpassen, dan moeten wij dat ook kunnen toch?

Beste lezers van deze onvolprezen Column. Het is Sinterklaas geweest en bijna Kerst. Is het u opgevallen dat het vrij rustig is geweest in de voorbereiding naar Sinterklaas? Vrijwel geen demonstraties en geen pesterijen op weg naar het leukste kinderfeest van het jaar. Nederland heeft zich aangepast aan de vernieuwde Sinterklaasviering. Gelukkig maar zou ik zeggen. Want het gaat uiteindelijk om de vreugde van de kinderen. Weet u dat Sinterklaas oorspronkelijk uit Turkije kwam en via de welbekende legende in Spanje is terechtgekomen? Weet u ook dat Sinterklaas in Valencia een kasteel heeft? Ergens in deze Wissel leest u meer over deze prachtige marathon stad, maar uw eigen GBJ Legrand is 4 december op het kasteel van Sinterklaas geweest. Natuurlijk zegt u nu dat Sinterklaas niet thuis was en dat klopt.

Nu op weg naar Kerst. Weet u nog waar Kerst over gaat? Neen, het gaat niet over de Kerstman, of misschien deels toch? Het gaat over “geven”. De Kerstman geeft en zo ging het meer dan 2000 jaar geleden ook. Weet u het nog, of is dat misschien naar de achtergrond verdreven. Dat zou jammer zijn, want dan mist u de zin van het leven. Geven en ook vergeven. Het mooiste feest van de mensheid, nog belangrijker dan Sinterklaas.

Misschien een mooi moment de komende weken om weer op onderzoek uit te gaan en zo het nieuwe jaar positief in te gaan.

Ik wens u fijne dagen toe en een geweldig mooi 2023.

Uw meester GBJ Legrand.

Wie is die VRIJWILLIGER??

Mijn naam is Nienke Weggeman. Als 6 jarig meisje was ik begonnen met atletiek. Ik heb daar altijd veel plezier in gehad, voornamelijk met speerwerpen en discuswerpen. Op 12 jarig leeftijd moest ik hier helaas mee stoppen vanwege een knie blessure, in die tijd ben ik mn moeder achteraangegaan en begonnen als jurylid. Eerst was dit helpen bij de halve marahon van Harderwijk met tasjes klaar maken voor de vrijwilligers met lunch pakketten en bij de finish drinkpost staan. Uiteindelijk ben ik ook op de baan gaan helpen met de onderdelen jureren. Meerdere jaren achter elkaar werd er aan mij gevraagd of ik ook de jury cursus wilde gaan doen, helaas was ik toen nog te jong. In februari 2020 kon ik gelukkig eindelijk de jury cursus gaan volgen en ben ik officieël jurylid geworden.

Doordat mijn moeder in het WOC zit krijg ik thuis wel eens wat mee, zo ook dat ze wel eens iemand nodig hebben die poster, flyers, banners, etc. kan maken. Aangezien ik de opleiding signspecialist (Visuele reclame) heb afgerond had ik al wat ervaring met het online ontwerpen maken. Ik heb mij hier toen voor aangeboden en heb haar af en toe kunnen helpen. Momenteel heb ik de keuze gemaakt om ook een opleiding mediavormgever te gaan volgen zodat ik mezelf beter kan verdiepen in

de programma's die nodig zijn om online te kunnen ontwerpen. Steeds vaker mocht ik helpen met het maken van posters, flyers, banners, etc. in de huisstijl van Athlos, Daardoor ben ik gevraagd om bij de PRED commissie te komen om dit als vaste kracht te gaan doen.

Vanaf nu ben ik dus via de PRED commissie te bereiken voor het maken van ontwerpen voor Athlos.

Bestel jij wel eens iets via internet?

Lees dan nu even verder!

Jij kunt Athlos GRATIS sponsoren via jouw internetaankopen. SponsorKliks is een organisatie die een percentage van jouw internet -aankoopbedrag overmaakt aan Athlos. Welke webwinkels doen mee? Denk aan webwinkels als BOL.com, CoolBlue, BOOKING, Thuisbezorgd, AH Online, Zalando enz. enz. Een kleine moeite voor jou als lid, een interessante opbrengst voor onze mooie vereniging!

Hoe gaat het in z’n werk?

Jij wilt iets bestellen via internet: Ga naar de Athlos website, www.athlos.nl

Klik op de Sponsorkliks-button

Wie wilt u sponsoren?’ Kies: AV Athlos 

Klik daarna op de door jou gewenste webwinkel. Doe je bestelling. Athlos zegt: Dank je wel!

Note: Neem bij internetaankopen altijd in overweging of aanschaf via de lokale middenstand een optie is. Zij bieden kwaliteit, service en zorgen tenslotte voor de sfeer en gezelligheid in de winkelcentra van Harderwijk.

 ‘

Hardlopen in de kou en nattigheid

Het mag dan kouder en natter worden naarmate het eind van het jaar nadert, dat is natuurlijk geen reden om het lopen te laten. Een paar tips om lekker aan het lopen te blijven terwijl het weer niet uitnodigt.

De regen slaat tegen je ramen, het is donker en oh wat zal het buiten koud zijn. Kil, nog erger. Maar je was wel van plan om vandaag te gaan lopen. Dus wat ga je doen? Morgen dan maar? En als het dan weer regent? Precies. Morgen bestaat niet, ‘time to man the f*ck up’! En dat is lang niet zo moeilijk als je denkt.

Je ziet naar het eind van het jaar toe de parken leger en leger worden. Dat heeft uiteraard te maken met het weer, maar zeker ook met het wegvallen van trainingsdoelen. Vele tienduizenden hardlopers liepen in september de Dam tot Damloop, in oktober een van de halve of hele marathons of onlangs de Zevenheuvelenloop. Met zo’n doel voor ogen lukt het de meeste lopers nog wel om je ook naar buiten te slepen als het regent of als je eigenlijk geen zin hebt. Maar is die medaille eenmaal binnen, dan wordt het lastig.

Bron: Prorun

Stel een doel!

Daar is meteen de eerste tip om in beweging te blijven: stel een doel. Dat hoeft echt geen nieuw halveof hele marathonavontuur te zijn. Een mooi doel is bijvoorbeeld om dit najaar aan je snelheid te werken. Minder lange afstanden lopen en regelmatig intervaltrainingen. Of laat je doel zijn iedere week een minimumaantal kilometers te lopen. Klinkt heel simpel, blijkt heel goed te werken.

De grootste winst van een nieuw loopdoel zit ‘m erin dat je er een schema op na houdt. Het is namelijk veel makkelijker om tegenzin te trotseren als je precies weet wat je die dag te doen staat. Lekker overzichtelijk en het maakt trainen minder vrijblijvend; het doet ertoe!

Drempels weg

Zo veel mogelijk de drempels wegwerken die je kunnen tegenhouden om te gaan lopen, daar gaat het om. Dus alvast weten wat voor training of duurloopje je gaat doen. Schema uitprinten en op de koelkast hangen. Er zit iets heel bevredigends in het kunnen afvinken van trainingen. Het vooruitzicht dat je er straks weer een kunt afstrepen, werkt motiverend. Spullen ’s avonds klaarleggen als je ’s ochtends wil gaan rennen.

En als je een paar keer regen en kou hebt getrotseerd, weet je dat het zo erg niet is. Dan weet je hoe goed het voelt om niet terug te deinzen voor de elementen. Dan ontdek je dat ieder seizoen z’n charme heeft. Dan besef je dat het helemaal niet erg is om nat te regenen als je hardloopt. Dat je altijd op weg naar een warme douche bent. Stel een doel. Ga lopen. Word één met de jaargetijden. Wees gelukkig

SintbijAthlos

Watwasheteenheerlijkkinderfeest DeSintenzijn muziekpieten zijnbijAthlosgeweest.

Eersteentrainingmetheelveelpietendingen Zoalslopen,kruipen,gooienenspringen Toenkwamendepietendebaanophollen Enlietendeatletenmetzichsollen Dekantinemooiversierdendewarmechocostondal klaar

ActieveoudersenopperpietArnomaaktenditwaar Sintlasvooruithetgroteboekenlietkinderenbij zichkomen Depietenluisterdenaandachtigenmochtendekids metpepernotenbelonen.

Erwastijdvooreenliedje,dansjeofeenheuserap vandeD-junioren Gelukkigkoniedereenditbekoren Depietenmaaktenherriemetdrumengitaar Enraaktensomseenvalsesnaar..

Maardatmochtdepretnietdrukken ZelfsdeSintzijnstafginginstukken. Ookwerdernogeenprijsweggegeven Enmogen3atletenzichopgladijsbegeven Zijverkochtendemeestelotenvoordeclub Dushundagkanechtnietmeerstuk Aandetrainerswasooknoggedacht Sinthadvooriedereeneenmooielettermeegebracht Hetwerdtijdomhetfeestaftesluiten Ennanogeenprachtigliedwasiedereenweerbuiten. HopelijktotvolgendjaarbesteSint Ubentnogsteedsdebestekindervrind!

Nieuwjaarsloop 2023

Op zaterdag 7 januari 2023 wordt de traditionele Nieuwsjaarloop gehouden. Een prachtige tocht door de bossen en over de zandvlaktes van de Veluwe tussen Nunspeet, Hulshorst en Harderwijk. Je kunt op de volgende manieren aan deze loop meedoen:

Vanaf Athlos met de trein naar Nunspeet en lopend terug, (ongeveer 13,5 km, gezellig tempo) coördinator Geert de Lange en Kees de Groot

Vanaf Athlos lopend naar Nunspeet en vervolgens met de groep terug lopen (ongeveer 27 km en minimaal tempo heen is 6 min/km, enkel voor getrainde lopers vanaf niveaugroep LA3), coördinator Herman Couperus

Vanaf Athlos de groep lopers tegemoet welke uit Nunspeet komen, (ongeveer 7 km) coördinator Yvonne Klein Rouweler en Willy Omloo

Wandelaars/Nordic Walkers krijgen de informatie van hun eigen trainer

Het tijdsschema voor de Nieuwjaarsloop ziet er als volgt uit:

Vanuit Nunspeet:

12.45 uur: Vertrek lopend vanaf Athlos naar het station Harderwijk; 13.08 uur: Vertrek met de trein naar Nunspeet;(zelf vooraf kaartje enkele reis kopen)

13.16 uur: Aankomst station Nunspeet; 13.20 uur: Verzamelen treinreizigers en lopers vanaf Athlos en vervolgens gezamenlijk vertrek richting Athlos.

Lopend vanaf Athlos naar Nunspeet en terug: 12.00 uur: vertrek vanaf Athlos door de bossen naar Nunspeet olv Herman Couperus

Vanaf Athlos, de uit Nunspeet komende lopers tegemoet; 14.00 uur: vertrek vanaf Athlos de lopers tegemoet en gezamenlijk teruglopen

Vanaf 15.15 ben je uitgenodigd voor de aansluitende nieuwjaarsreceptie waar de heerlijkste snert, gesponsord door Auto Versteeg Buurman, dampend op je staat te wachten.

Een mooie tocht toegewenst. Harry Petersen