Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging december 2019


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

     

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

  

  

   

   

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de bestuurstafel Uit Het Startblok Wedstrijd Organisatie Commissie vastgelegd Sportpark Strokel gasloos? Beekhuizerzand-wandeltocht Athlos weekend 2019 Sarah Bericht van de Commissie Baan, Weg, Wandelen Pelgrim op weg naar Rome (3) In Memoriam Sporten Adieu 2019 en Welkom 2020 Halve Marathon Vilnius 2019 Clubkampioenen 2019 Maartens eerste keer Bestel jij wel eens iets via internet? Master Puntenklassement Startersgroep 2019 Baan 14 dingen waar je pas achter komt als je een hardloper bent

Kopij voor Wissel 1 inleveren voor 20 januari 2020


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Patricia van Domburg

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 13411227

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Yvonne Klein Rouweler

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

*Jeugdcommissie

VACANT

06 0341 413061

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenscontactpersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenscontactpersoon

Rita Hoving

06 51987224

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden Open Gelderse- en Overijsselse Crosscompetitie 2019- 2020

14 december 2019

Beste lezers,

gewoon van een leuke hobby.

Voor jullie staat online of ligt een dik nummer van ons clubblad. Dit dikke exemplaar komt mede door onze vaste en losse schrijvers van De Wissel. Nu zijn er, ook in deze Wissel, steeds meer leden die kopij inleveren. Geregeld zijn er mensen die vragen of er ook een limiet zit aan hun artikel. Dat is niet het geval, want ons clubblad is digitaal en kan daarom een onbeperkt aantal bladzijen bevatten. De enige voorwaarde is dat het interessant moet zijn voor de vele lezers. Helaas is niet meer te achterhalen in de gratis variant van Issuu waar deze lezers zich wereldwijd bevinden, maar het aantal lezers is nog door de beheerder te achterhalen. Natuurlijk geen namen of (ip-)adressen

In deze Wissel een hele duidelijke oproep vanuit het bestuur en de WOC, de commissie die zich bezighoudt met het organiseren van wedstrijden, zowel op de baan als op de weg en in het bos. Nu is bekend dat het aantal vrijwilligers in den lande door allerlei oorzaken afneemt, maar binnen onze fantastische club moeten er toch nog leden of ouders rondlopen, die graag iets willen doen voor deze club. En je krijgt er iets voor terug, nl. erg veel waardering. Dus een mooi voornemen voor het jaar 2020, meld je aan voor een klus bij Athlos ( zie de lijst met namen en telefoonnummers op pagina 4). Er zijn grote ( structurele) , maar ook kleine ( eenmalige) bezigheden.

Ook de jeugdleden mogen best verhaaltjes insturen van hun activiteiten, zoals bijv. van het bowlen met de Sint, of van een wedstrijd , een leuke cross of

Veel leesplezier en de beste wensen voor 2020!

29 december


Van de bestuurstafel commissievoorzitters een korte presentatie gegeven over hun werkzaamheden / activiteiten met een korte blik naar komend jaar 2020. Het was een interessante avond waarbij constructief over onze vereniging is gesproken. Een tweetal onderwerpen kwamen naar voren waarover wij, als bestuur, de leden van onze vereniging willen informeren via deze Wissel:

Nieuwjaarsreceptie. Onze nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 4 januari, aanvang 15.15 uur en toespraak voorzitter 15.45 uur. Oversteek N-302. Wij al vereniging hebben met steun van de overige gebruikers van sportpark Strokel en de gemeente bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland aangegeven dat de oversteek van de N-302 nabij de trimbaan vaak gevaarlijke situaties met zich mee brengt. Soms moeten er groepen worden opgesplitst in kleinere groepen om de oversteek veilig te kunnen maken, anderzijds komt het voor dat verkeer stopt om ons te laten oversteken terwijl achterop komend verkeer dit niet direct ziet. In eerste instantie heeft de Provincie ons verzoek om specifiek naar deze oversteekproblematiek te kijken afgewezen. Basis voor deze afwijzing was een onderzoek ten aanzien van de veiligheid van de N-302

die 3 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Echter, de Provincie heeft ons ge-contact en aangegeven dat er een delegatie binnenkort komt kijken naar de oversteek. Kortom, het heeft nog alle aandacht.

het gebrek aan vrijwilligers, EEN GROOT PROBLEEM, zie hiervoor ook bijgaande lijst. Op deze lijst staan de belangrijkste functies waarvan een aantal cruciaal zijn in de verdere voortgang van de vereniging. Afgesproken is dat alle leden een

Verlichting fietspad Strokelweg. De verlichting van het fietspad langs de Strokelweg is zeer onvoldoende. Dit hebben wij als vereniging samen met de overige gebruikers van sportpark Strokel aangegeven aan de Gemeente. Maar, aangezien de Strokelweg valt onder het beheer van de Provincie, ligt ook dit probleem in de handen van de Provincie Gelderland. Het onderwerp is nog in behandeling. Bestuur en commissievoorzitters overleg. Op 31 oktober jl. heeft het bestuur met alle commissievoorzitters hun tweejaarlijks overleg gehad. Tijdens dit overleg hebben de

nieuwsbrief krijgen welke geheel gewijd is aan dit onderwerp. De voorzitter en vrijwilligerscoรถrdinator zullen dit oppakken. Ook zullen deze


personen op een aantal momenten alle atleten van Athlos toespreken voordat trainingen gaan starten. Het mag duidelijk zijn dat wanneer er op korte termijn geen vrijwilligers bij komen bepaalde wedstrijden en andere zaken geen doorgang meer kunnen vinden. Ook al heb je als lid maar een uurtje per maand ter beschikking voor onze verenging, wij als vereniging zijn daar zeer blij mee en het zal een hoop problemen oplossen. Vele handen maken licht werk.

AVG verklaring. Ook Athlos ontkomt niet aan de privacywetgeving. Dit betekend dat het bestuur een document heeft samengesteld

waarin men aangeeft hoe wij hier binnen onze vereniging mee omgaan en wie inzage krijgt in welke gegevens. Dit document wordt op onze website geplaatst. Mochten er leden zijn die sterke affiniteit hebben met de AVG- wetgeving en mochten die toevoegingen/ wijzigingen hebben op het gemaakte document, dan gaarne dit kenbaar maken aan onze secretaris. Wii als verenging moeten ook een toezichthouden AVG-hebben. De toezichthouder houdt in de gaten of wij al vereniging ons houden aan de AVG-wetgeving, zoals we die in ons AVGdocument hebben beschreven. Jan Koornstra heeft zich breidt ver-

klaard deze “ functie / activiteit” op zich te nemen.

Tot slot, Het was een wederom een zeer geslaagd jaar van onze vereniging, mede dankzij de inzet van u als vrijwilliger en u als atleet. Een prachtige accommodatie en hele goede sportieve resultaten en bovenal een hele fijne sfeer. Nogmaals, dank voor jullie allen die onze vereniging zo “groot en mooi” maakt. Het bestuur wenst u allen hele fijne feestdagen toe.


Vacatures vrijwilligers december 2019 Athlos Functie

Commissie

Per wanneer

Penningmeester

Bestuur

Secretaris

Bestuur

Per direct, maar voor 31-12-2020 Maart 2020

Wie doet nu of deed het Marcel Celie, zittingstermijn is verstreken Harry Klumper

Commissievoorzitter CBWW Voorzitter Kantinecommissie Kantinemedewerkers voor wedstrijden Kantinemedewerkers voor bezetting reguliere openingstijden (avond) Commissievoorzitter PRED PR medewerker voor de WOC Schrijvers voor de Wissel Sponsorcontactpersonen Projectvrijwilligers Grote Clubactie Coordinator Wegatletiek Coordinator Baanatletiek Scheidsdrechters (ca 4)

CBWW

1 februari 2020

Kees de Groot

KC

Per direct

Yvonne Klein R.

KC

Per 01-01-2020

KC

PRED PRED PRED

Permanente aanvulling op het team

Per direct; zittingstermijn is verstreken Per direct

Luuk de Jong Te kort

Minder urgent, wel wenselijk Per direct

Te kort

WOC

Zo snel mogelijk, maar voor mei 2020 31-12-2020

Hennie Benek, Arnoud Roest, Paul Marcel Celie a.i.

WOC

31-12-2020

Jan Koornstra a.i.

WOC

Per direct

Te kort

Wedstrijdsleider (ca 3)

WOC

Per direct

Te kort

Juryleden algemeen

WOC

Start nieuwe cursus

Starters (ca 2)

WOC

Per direct

Permanente aanvulling op het team Te kort

Juryleden tijd (4-6) ET

WOC

Commissievoorzitter WOC Wedstrijdcoordinatoren voor diverse wedstrijden Jurycontactpersoon

WOC

Als besluit valt ET aan te schaffen Per direct; zittingstermijn is verstreken Per direct, ivm inwerken, maar uiterlijk 3112-2020 Per direct

SC SC

WOC

WOC

Nieuwe ontwikkeling Kees van Gemert Marcel Celie/Jan Koornstra (o.a. Halve van Harderwijk) Jan Koornstra


Uit het startblok

onze sponsorcommissie. Naast het feit dat de atleten mooie artikelen konden sparen kreeg de vereniging per zegel ook een kleine vergoeding. Dit resulteerde in een totaalbedrag van

4e kwartaal 2019 Net terug van een mooie sport/ werk vakantie met 4 collega’s van Sportcentrum Iedema op Lanzarote op het Sportcomplex La Santa. Elke dag bezig geweest met de sportbeoefening dmv zelf sporten, kijken naar sporten en luisteren naar sporten.. Een prachtig complex met alle faciliteiten als atletiekbaan, fitnesscentrum, Olympische zwembaden, squash, tennis, fietsen en een dagprogramma met sportaanbod vanaf 08:00 ochtends tot 20:00 uur sávonds. We gingen voor nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie en nieuwe rages op het fitness en dans gebied maar stiekem loop je daar ook als trainer van Athlos rond en fantaseer je over de vele mogelijkheden voor onze eigen atleten. Wat zou een trainingsweek in het zonnetje en met

zoveel mogelijkheden toch te gek zijn. Maar ja, nu weer met beide voeten op de “koude” grond en vanmorgen weer lekker het Harderwijker bos in met de D junioren. Geeft me toch ook veel voldoening en veel plezier en mooi om de diversiteit te zien van alle atleten. Vanmiddag ook nog even geholpen bij de uitgifte van de sportkleding en accessoires van de sport spaarzegels van de Jumbo. Wat een top initiatief van Jumbo en

€585,75 waar we weer veel leuke dingen mee doen. Maar nog meer leuk Athlos nieuws, vanaf 9 december kunnen we gaan stemmen voor de sportman/vrouw/ ploeg en talent van Harderwijk. En voor t eerst in alle jaren is er in elke categorie een Athlos talent. Genomineerd zijn Sawa Bezelev, Sawa een talentvolle sprint atleet wist tijdens de NK een zilveren medaille te behalen op de 200 meter. Hilde Tempel liep bij de Amsterdamse marathon bij de masters naar een bronzen plak met een gouden tijd van 3.17 uur. Het Ekiden damesteam van Athlos waaronder ook Hilde Tempel en olv Alice Poel wist het Nederlandse record te lopen bij de masters 45+ en bij de talentvolle jeugd is Jaydee Broersma genomineerd voor haar mooie prestaties als pupil bij de A Games. De sportverkiezing vindt plaats op 24 januari en uiteraard gaan we met zijn allen stemmen op deze toppers. Sinterklaas is inmiddels weer vertrokken uit het Pietenhuis in Harderwijk maar ook dit jaar kwam deze


grote kindervriend met zijn pieten op bezoek bij Athlos. Het

mooiste cadeau voor alle pupillen en D junioren was een uur bowlen in Bowlingcentrum Harderwijk. Alle banen werden gehuurd door de sponsorcommissie en meer dan 85 atleten mochten de strijd aangaan met strikes en spares. Met behulp van ouders en trainers werden de groepen begeleid, de zaal versierd, limonade ingeschonken en lekkers klaar gezet. Na een actief uurtje bowlen kwamen er ineens twee pieten op de bowlingbaan die de atleetjes meenamen naar de feestzaal. Onder een luid, “Sinterklaasje kom maar binnen

met je knecht” werd Sinterklaas onthaald en volgde er een klein

feestje. De pieten lieten een heus acrobatenshow zien, kinderen mochten vragen stellen aan Sinterklaas, er werd gedanst en gezongen, er werd gedronken en gegeten en iedereen ging met een stralende glimlach naar huis. Wat een gave dingen mogen en kunnen we organiseren en wat is het toch leuk bij Athlos. Eigenlijk zou mijn “Uit het Startblok” in het teken moeten staan van een zeer serieus onderwerp en tevens groot probleem. Nl. het tekort aan vrij-

willigers. In deze Wissel lees je er vast veel meer over en zonder te overdrijven baart mij dit ook grote zorgen. Als dit vrijwilligers tekort zo doorgaat dan hebben we over een jaar geen wedstrijdleiders , geen wedstrijd organisatoren meer en dat betekent simpelweg dat er bij Athlos geen wedstrijden meer georganiseerd kunnen worden. Geen wedstrijden organiseren betekent ook geen financiën binnenhalen etc. dit treft dan met name de baanatletiek maar ook zonder penningmeester, zonder secretaris, zonder kantinemedewerkers, zonder voorzitter van Commis-

sie Baan-Weg-Wandel , zonder PR medewerker, zonder juryleden enz. enz. is er geen Athlos. Als je het begin van mijn schrijven leest en ziet hoeveel plezier je toch kunt beleven met deze vereniging en als je dat met andere enthousiastelingen kan delen dan kost het weinig tijd maar levert het heel veel op. Lid zijn van een vereniging of kinderen op een vereniging hebben betekent tegenwoordig net iets meer dan passief toekijken. Word jij ook actief? Het geeft zoveel voldoening en jij kan echt iets betekenen voor de vereniging. ONZE vereniging. Nog een paar weken en dan nemen we afscheid van 2019. Een mooi enerverend en bewogen jaar met heel veel hoogtepunten en een paar dieptepunten. Als ik mijn verslagen voor de Wissel nogmaals doorlees dan spreekt er vooral veel Positiviteit uit en met die gedachte ga ik ook graag het nieuwe jaar in.. wat zou het mooi zijn als we dat met zijn allen kunnen doen. Plan wat (extra) tijd in voor de leukste vereniging van Harderwijk en start met vrijwilligerswerk in 2020! Mocht je er iets meer over willen weten dan weet je me vast te vinden.

Ik wens iedereen namens alle baantrainers van Athlos een goede afsluiting van 2019 en een betoverende start van 2020. Vriendelijke groet, Alida van de Kolk


WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE VASTGELEGD De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) van Athlos organiseert jaarlijks zo’n 22 (!) wedstrijden. Niet alleen voor de leden van Athlos zelf, maar ook voor atleten uit de regio of daarbuiten. Het organiseren van wedstrijden is erg belangrijk voor de vereniging: het draagt bij aan de interesse voor de vereniging, het promoten van de atletiek en zet de naam van Athlos in de regio en in het land op de kaart. Het stimuleert bovendien nieuwe leden om lid te worden van deze prachtige vereniging! Maar het organiseren van wedstrijden wordt ook steeds ingewikkelder. Dat komt deels door toenemende regelgeving (veiligheidsmaatregelen), maar ook omdat er ook voldoende vrijwilligers beschikbaar moeten/willen zijn om deze ambitie van de vereniging te realiseren. Daarnaast vraagt ook de organisatie van de WOC zelf meer en meer om duidelijke afspraken en het vastleggen van werkwijzen en uitgangspunten. Dat is belangrijk om efficiënt te organiseren, maar ook omdat de huidige WOC-leden hun functies en taken (soms meerdere tegelijk!) vaak al jaren vervullen en de tijd gaat komen dat zij er mee gaan stoppen. Zij hebben een schat aan kennis en ervaring die niet verloren mag gaan...

Op grond hiervan heeft de WOC besloten haar organisatiestruc-

tuur en werkwijze zorgvuldig vast te leggen in een nieuw document: de Administratieve Organisatie van de WOC. In het document zijn ook alle functies (taken) en werkprocessen (over hoe taken worden uitgevoerd) beschreven. Inmiddels is dit document door het Athlos-bestuur goedgekeurd en vastgesteld. Het zal binnenkort worden verspreid naar direct belanghebbenden (o.a. wedstrijdorganisatoren). Maar het kan voor meer leden interessant zijn om te weten wat de organisatie van wedstrijden met zich meebrengt. Daarom hieronder een korte weergave van de belangrijkste onderwerpen uit het document: ORGANISATIE: De WOC richt zich op (de organisatie van) de volgende activiteiten-/aandachtsgebieden: Weg-, cross- en wandelwedstrijden Baanwedstrijden en evenementen Juryvoorziening Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdmateriaal Voor elk activiteiten/ aandachtsgebied gebied is een coördinator aangewezen. Samen met de voorzitter en de secretaris vormen deze 4 coördinatoren het kernteam van de WOC. Het kernteam (be)stuurt en coördineert het organiseren van wedstrijden en evenementen voor de vereniging.

Daarnaast is er een organiserend team van de WOC, dat belast is met of betrokken is bij de daadwerkelijke organisatie van de wedstrijden. Van dit organiserend team maken o.a. deel uit: wedstrijdorganisatoren, wedstrijdleiders, jurycontactpersoon, wedstrijdsecretarissen, scheidsrechters, juryleden, starter, beheerder wedstrijdmateriaal, microfonist, EHBOfunctionaris, etc. Per wedstrijd worden een of meer van deze teamleden ingezet om een bepaalde wedstrijd of evenement zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Duidelijk zal zijn dat er voor de organisatie van deze wedstrijden een nauwe afstemming nodig is tussen de coördinator (en) en het organiserend team. WERKWIJZE / WERKPROCESSEN Door de vele wedstrijden die de WOC organiseert en de vele soorten functies die nodig zijn om dat goed en veilig te laten verlopen is het van groot belang, dat iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er moet gebeuren. Daarom zijn in de afgelopen periode binnen de WOC alle functies en werkprocessen beschreven. In totaal zijn dat zo’n 20 functieprofielen en 15 werkprocesbeschrijvingen. Het vastleggen van deze gegevens is van belang voor de huidige organisatie ten behoeve van een


heldere en consistente werkwijze, maar ook natuurlijk als naslagwerk voor later en bij vacatures binnen het kernteam en het organiserend team. Het geeft veel en duidelijke informatie aan toekomstige nieuwe leden van de WOC.

IS DE WOC NU KLAAR? Helaas is dat nog maar het begin! Het is natuurlijk mooi dat nu alle werkzaamheden en werkprocessen van de WOC zijn vast-

VACATURES !! Kernteam: Voorzitter WOC Coördinator (weg) wedstrijden Coördinator (baan) wedstrijden Organiserend team: Wedstrijdorganisator (van 1 bepaalde wedstrijd) Jurycontactpersoon Wedstrijdleider Scheidsrechter

schien wel wedstrijden moeten gaan schrappen. Stelt u zich eens voor: GEEN HALVE MARATHON, GEEN BOSLOOP, GEEN BAANWEDSTRIJDEN MEER IN HARDERWIJK !! DAT KAN TOCH NIET ? Wij roepen dan ook alle 700 leden van Athlos op om de WOC te helpen deze taak te vervullen! Als lid van het Kernteam kom je in een leuk enthousiast team dat 1x per maand twee uurtjes bij elkaar komt. Als lid van het organiserend team ben je bij één of enkele wedstrijden betrokken en ben je één of een paar dagen per jaar bij een wedstrijd betrokken.

gelegd. Daar kunnen we in de toekomst veel profijt van hebben. Maar met mooie documenten alleen kun je geen wedstrijden organiseren. Daarvoor hebben we nieuwe enthousiastelingen nodig die de WOC komen versterken! En dat is hard nodig! Want het is duidelijk dat we op dit moment of op korte termijn binnen de WOC het volgende gaan krijgen:

Starter Jurylid algemeen Jurylid tijd

WIE HELPT ONS? Of liever gezegd: wie helpt Athlos ook in de komende tijd wedstrijden te organiseren? Want zo urgent is het wel: als de vacatures in de WOC niet tijdig worden vervuld, dan zou het wel eens kunnen dat we het wedstrijdaanbod van Athlos drastisch moeten gaan herzien en/of mis-

We gaan graag samen met je bespreken welke functie en taak je wilt en kunt vervullen. En natuurlijk gaan we je optimaal helpen (meelopen) om de kneepjes van het vak / de functie te leren.

We rekenen op je! Kees van Gemert, Voorzitter WOC


Sportpark Strokel gasloos? De gemeente Harderwijk heeft haar klimaatbeleid vastgelegd in het document De Energieke Stad. Het is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en is een routekaart naar een energieneutraal Harderwijk. Het doel is in 2013 de uitstoot van CO2 met 45% terug te dringen ten opzichte van 2010. Vanaf 2031 is het doel gericht op 100% klimaatneutraal. De gemeente Harderwijk geeft tevens in de Energiek Stad aan dat zij voor haar eigen organisatie de lat net wat hoger legt omdat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie kan zijn

voor andere organisaties en bedrijven. Daarnaast wil de gemeente graag samenwerken met zogenaamde “stakeholders” en steunt ze lokale initiatieven. In de wet Voortgang Energietransitie is vastgelegd dat gasloos bouwen het nieuwe uitgangspunt wordt bij de nieuwbouw van woningen. Dit past in het bredere kader van de overheid dat in 203 2031 de gaskraan dicht gaat en dat in 2050 Nederland geheel

“van het gas” af is. In het door de gemeenteraad goedgekeurde beheersplan buitensportaccommodaties is aangegeven dat de gemeente eind 2019 wil starten met een pilot naar energieneutrale en gasloze sportcomplexen. Die pilot wil de gemeente op sportpark Strokel uitvoeren In gesprekken met de gemeente is het verzoek gedaan aan AV Athlos om bij dit onderzoek op te treden als “primus inter paris”. AV Athlos heeft daar positief op gereageerd.

De gemeente Harderwijk is eigenaar van het sportpark Strokel en heeft als huurders o.a. de voetbalvereniging VVOG, de atletiekvereniging Athlos, de wielervereniging Noord Veluwe en de Survivalrun vereniging Harderwijk. Hoewel de tennisvereniging Strokel geen formele huurder is van sportpark Strokel is de gemeente wel verpachter van de grond aan de tennisvereniging. TV Strokel zal derhalve als stakeholder worden meege-

nomen. Daarnaast bevinden zich op het sportpark nog twee woningen die eigendom zijn van de woningbouwvereniging Uwoon plus de werklocaties van de medewerkers van de gemeente die het sportpark onderhouden. Inmiddels hebben alle sportverenigingen positief gereageerd en zijn bereid mee te doen met het onderzoek. Ook de woningbouwvereniging Uwoon heeft toegezegd mee te doen met de het proefonderzoek. Doelstellingen: Lange termijn: het sportpark Strokel energieneutraal d.w.z. op het gebied van electriciteit nul op de meter. De hoeveelheid opgewekte electriciteit is minstens zo groot als de verbruikte hoeveelheid electriciteit. Indien mogelijk geldt dit ook voor de afzonderlijke verenigingen. Het gehele sportpark Strokel is gasloos. Korte termijn: doelstellingen die we willen bereiken met het onderzoek. Op basis van het gas- en electriciteitsverbruik in 2019 per vereniging en het sportpark in zijn totaliteit moet duidelijk worden


welke maatregelen inbinclusief. dDe bijbehorende investeringen elke vereniging kan nemen om energie te besparen. Uit het onderzoek moet ook blijken wat de besparingen zijn per aanbevolen maatregel. Welke alternatieven zijn er om op termijn gasloos te worden voor alle sportverenigingen en voor geheel sportpark Strokel en die voor de verenigingen kosten effektief zijn. Uitgangspunten bij dit onderzoek zijn: * Het moet leiden tot een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot (45% in 2031 t.o.v. 2019). Voor AV Athlos geldt als referentiedatum 1 januari 2016.

* De realisatie moet kunnen plaats vinden binnen een termijn van 10 jaar d.w.z. voor 2030. * Het gasverbruik van de deelnemende verenigingen moet na realisatie zijn teruggebracht tot nul. * Bij het onderzoek moet worden uitgegaan van het gas- en electriciteitsverbruik in 2019. * Na realisatie van alle maatregelen mogen de energiekosten niet hoger zijn dan de energiekosten in 2019. * Bij voorkeur wordt de energie/elektriciteit/ warmte aangeleverd door een externe instantie waarmee de afzonderlijke verenigingen een overeenkomst sluiten. * In het onderzoek worden

de gebruikers beperkt tot AV Athlos, VVOG en TV Strokel. * De verenigingen dragen zelf zorg voor de aanpassingen aan hun accommodatie om het energieverbruik terug te dringen en eventueel ook de aanpassingen die nodig zijn om over te gaan naar een andere vorm van energie dan aardgas. * Het onderzoekresultaat dient voor 30 juni 2020 te worden opgeleverd. * De gemeente Harderwijk betaalt de kosten van het onderzoek.


Beekhuizerzand-wandeltocht Beekhuizerzand-wandeltocht op zaterdag 12 oktober, één van de vele leuke Athlos activiteiten! De Wandel en Nordic Walking afdeling van Athlos heeft voor deelnemers uit het hele land prachtige wandelroutes van 7 en 14 km uitgezet. Hierbij hadden wandelaars de keuze uit een begeleide route door wandeltrainer Rita Hoving of een route met een zelf te volgen routebeschrijving. Rita vertelde over de directe omgeving en dat de natuur altijd in beweging is. Voor de middeleeuwen was de Veluwe bebost. Rond 1900 was er op de Veluwe weinig bos meer over. De heidevelden en stuifzandgebieden zijn sindsdien op grote schaal bebost en dit geeft de bossen zoals we die nu kennen. Tegenwoordig wil men heide als natuurgebied behouden al is dat voor de natuur 'slechts' een tussenstadium in de kolonisatie van kale zandgronden. Heide vormt de eerste begroeiing die op schrale zandgronden voet aan de grond weet te krijgen. Het stuifzandgebied ‘Beekhuizerzand’ is zo'n 15 jaar geleden opnieuw gevormd en toen heeft Jacob Haklander de mooie vliegden (zie foto) van de bulldozer gered. Alsnog dank daarvoor Jacob, want wat is hij prachtig! Bij terugkomst in de kantine was er een heerlijke kop soep voor iedereen. Ben jij er de volgende keer ook bij? Karien wandelgroep Zeewolde


Athlos weekend 2019 Het eerste weekend van oktober is traditioneel “Het Athlos Weekend”! Een aantal jaar geleden kende ik het van horen zeggen, de publiciteit in de kantine en anekdotes. Vorig jaar voor het eerst meegegaan en het beviel zo goed dat ik dit jaar ook weer van de partij was! Een aantal weken van te voren werd de locatie samen met het programma bekend gemaakt: het altijd mooie Ommen! Het is een zeer gevarieerd / actief programma met voor ieder wat wils. Niets moet en het gaat er vooral om dat het leuk is. De organisatie: Sigrid, Petra, Iris, Wendy, Arno en Harry heeft een auto indeling gemaakt en al snel contacten de passagiers elkaar om mee te rijden/ophalen etc. Ons groepje Jules, Wilma, Erik en ik sluiten in de app kort hoe en

wat m.b.t. vervoer ( voor de MBT’ers gaan er fietsen mee) Vrijdagavond rond 18 uur vangen we onze wereldreis aan naar Ommen. Een klein uurtje later arriveren we middels de kortste maar ook toeristische route in Ommen. Harry verwelkomt ons al op de parkeerplaats van de Repelaershoeve dat aan de buitenkant van Ommen tegen het natuurgebied ligt. Binnen worden we hartelijk welkom geheten door Sigrid, Arno, Wendy en Iris. Één van hen begeleidt ons naar de slaapvertrekken. We droppen onze spullen daar en verzamelen ons beneden in de gezamenlijke ruimte. De ‘autogroepjes’ druppelen achter elkaar binnen, we drinken wat en zoetjes aan is het gezelschap compleet. Het weekend wordt officieel geopend met praktische en huishoudelijke mededelingen. Petra van de organisatie is helaas verhinderd i.v.m. drukte op haar werk. We staan even stil bij het plotselinge en tragische overlijden van Anna Marie, ze is diverse malen mee geweest en had zich hiervoor ook opgegeven. We worden in groepjes verdeeld voor de avondwandeling in de omgeving van de accommodatie met als opdracht zoveel mo-

gelijk van elkaar te weten te komen want dat hebben we de komende tijd nodig. Na de wandeling is het tijd voor ‘serious business’ onder het genot van een drankje is er een prachtoptreden van de organisatie in het thema van dit weekend: jaren 80 stijl. De groepjes worden herverdeeld en we doen een leuke quiz. De sfeer komt er goed in, het belooft een leuk weekend te worden.

Zaterdag starten we na –voor sommige mensen- een korte nacht met een overheerlijk ontbijt. Hierna maken we ons klaar voor een van de sporten hardlopen/ mtb/nordicwalking. Zodra de groepen gereed zijn kiest een ieder zijn weg. Ik heb gekozen voor hardlopen en mooi parcours over en langs de Beneden Regge, landerijen en campings, de Lemmelberg beklommen, tjonge dat was een klimmetje… Via de heide, langs de Regge te-


keertje proberen en ervaringen uitwisselen over de hoeveelheid van het beleg komen de echte Mario’s naar boven! Al met al een een hele geslaagde maaltijd.

rug naar onze accommodatie. Thuis wachtte ons een heerlijke douche om vervolgens bij de lunch aan te schuiven.

Na de lunch hebben we wat tijd voor onszelf we genieten lekker van het zonnetje, een spelletje tafeltennis, maken een praatje, of anderszins zoals Ruud…….fietsen poetsen! We maken ons op voor de middag activiteit: het grondcontact spel, je kent het wel: de groep moet onder aanvoering van een captain bijvoorbeeld 4 handen, een hoofd, twee knieën etc. op de grond hebben binnen de tijd en dat levert punten op. Er wordt tijdens de pauze uitgelegd wat we met de bonte avond gaan doen: een tweetal liedjes uit de jaren 80 presenteren! We hebben de komende uren de tijd om te oefenen en ons voor te bereiden op het optreden. De corveegroep is ondertussen druk bezig met snijden van pizzaingrediënten: we gaan zelf pizza’s samenstellen en bakken in de houtoven buiten, vuurtjes worden gemaakt en een grote tent zetten we op. Zodra de pizza klaar is wordt die in stukken gesneden en deel je met een groepje de baksels. Na een een

groepje ( toevallig mijn groepje) mocht leuke prijsje grabbelen. De avondmaaltijd hadden we vroeg achter de kiezen, we gingen ons opmaken voor de aftocht, opruimen van de kamers,

Later die avond staat de bonte avond op het programma, iedereen trekt zich terug om zich in stijl van de jaren 80 te kleden.. geweldig de trainingspakken, Hawaiishirts en foute pruiken komen tevoorschijn, lachen hoe iedereen eruit ziet. De optredens waren hilarisch, allerlei muziekstijlen kwamen voorbij de rock van Europe, een romantisch liedje, de een deed nog gekker dan de ander. We zijn nog tot de late uurtjes doorgegaan met een borrel en een hapje. Op zondag gingen we net als de zaterdag weer een sport naar keuze doen. Na het sporten gingen we lunchen. De weersverwachtingen waren slecht voor de middag zodat de organisatie een vrije middag plande. Tussendoor nog een leuke quiz gedaan doe ook weer punten opleverde. Quizmaster Harry komt uiteindelijk met de uitslag van alle punten die we verzameld hebben gedurende het weekend en geeft ook aan hoe de puntentelling tot stand is gekomen: een combinatie van wiskunde, een vleugje fraude, een nog wat… het winnende

auto inpakken etc. rond 19.00 uur vertrokken we vanuit Ommen naar huis. Al met al was het een zeer geslaagd, sportief maar ook gezellig weekend. Een aanrader voor een ieder die naast sportief bezig wil zijn ook Athlos lopers beter wil leren kennen!


Sarah Ik word wakker van een harde “bonk” tegen de gevel. Trachtend dit geluid te lokaliseren zweeft de slaap nog door mijn hoofd. Ik kruip nog even diep onder de dekens. Ergens in mijn achterhoofd kriebelt het, maar de slaap wint het vooralsnog van de kriebel. Dan hoor ik een onderdrukt gegiechel, en het geluid van lege flessen die tegen elkaar aan rammelen. Geschuifel bij de voordeur. Voetstappen die snel weer verdwijnen. Dan ineens, in een flits korter dan een seconde, weet ik het. De slaap verdwijnt acuut en de kriebel in mijn achterhoofd slaat nu in als een bom. Vandaag is het zover. Vandaag is dé Dag. Ik sla mijn ogen open en laat het eens goed tot mij doordringen. Vijftig. Vijf-tig. Een halve eeuw. Vijf decennia. 50. VIJFTIG. Ik fluister het woord een aantal keer in mijn hoofd. Vijftig! Ongelofelijk. Voorzichtig beweeg ik mijn vingers, m’n handen, armen. Ik wiebel met mijn voeten, en buig en strek voorzichtig mijn benen onder de dekens. Ja, alles lijkt het nog gewoon te doen. Geen stijve gewrichten, geen reumatische ledematen. Het voelt zoals gisteren.

Toen ik nog jong en fit en vitaal en niet-middelbaar was. Toen ik nog geen halve bejaarde was. Zo’n bejaarde, met een grijze knot en een bloemetjesjurk en een stok. Zoals ik mijn oma’s altijd zag vroeger, toen ik zelf nog een ieniemienie was en nog geen mama en zéker nog geen running-mom. In gedachten vergelijk ik me met deze oma’s, maar zie totaal geen overeenkomsten. Mijn ene oma die altijd klaagde over de “rimmetiek in de botten”, mijn andere oma die dankzij 14 (!) zwangerschappen niet al te soepel meer vooruit kwam. Nou ben ik nog lange geen oma natuurlijk. Maar wel vijftig sinds vandaag. 50. Ik proef dit getal in gedachten nog eens, en dan is het genoeg. Ik sla de dekens opzij en laat me soepel uit bed glijden. Gelukkig, dat voelt nog hetzelfde als gisteren… Ik gluur door de gordijnen maar zie even niets. In verwarring gooi ik het gordijn ietsje verder open, en zie dan een spandoek wapperen voor het raam. Aha, dat verklaart die “bonk”. Ballonnen wapperen

vrolijk langs het spandoek, ballonnen die allemaal het grote cijfer “50” dragen. Fijn, dan weet de buurt het ook maar meteen... Snel trek ik wat kleren aan en huppel de trap af. Ja dat lukt ook nog steeds, huppelen, ondanks die vijftig jaren… Benieuwd wat er op het spandoek staat trek ik de voordeur open. Voor de deur staat - een rollator, vol met wijnflessen en tena lady’s en een mooie grote witte onderbroek zoals mijn oma’s die ook droegen.De tuin hangt vol slingers, ook weer met deze vrolijke “50” wapperend in de wind.

Het spandoek op de voorgevel is maar al te duidelijk, mocht iemand nog niet zo goed weten wie of wat nu vandaag in het middelpunt staat en waarom. VIJFTIG! Ik ben toch wat ontroerd, en moet ook lachen om deze (toch wel) verrassing. De overbuurvrouw staat voor het raam te grijnzen, en steekt haar duim op. Ja, ik weet het buuf, het is zover!

Mijn vijftigste verjaardag is een dag, zelfs een weekend vol ver-


rassingen. Mijn liefjes verzorgen een heerlijke lunch, ik krijg wat bezoek, en natuurlijk de traditionele cadeaus: Flessen wijn (ik heb géén reputatie…) en kaarten met grijze Sarah’s erop, grappige presentjes met allerlei tips voor de dame van middelbare leeftijd (help, bewaar me…) en uiteraard prachtige bloemen. ‘s Avonds gaan we gezellig uit eten en ik voel me rijk met de liefste mensen. De volgende ochtend, de day after, ga ik het maar eens proberen: kan ik nog wel hardlopen, als zijnde middelbare vrouw? Haha, alleen al de uitdrukking… Natuurlijk! Ik laat me niet kennen, kom maar op Sarah, ouwe taart! Ik zal je eens laten zien wat er nog uit te halen valt! Vijftig is het nieuwe dertig, en meer van dat soort stereotiepe uitspraken! En ja, gelukkig, ik huppel nog

vrolijk door de weilanden, alles voelt nog heerlijk, van “rimmetiek” is geheel geen sprake en met gemak loop ik mijn rondje uit. Eenmaal thuis wil ik vertellen hoe heerlijk het voelt, vijftig zijn en toch nog zo fit. Maar niemand heeft tijd… iedereen is druk of afwezig. Ik word direct richting de douche gedirigeerd, en krijg de opdracht me voorlopig nergens mee te bemoeien. Als ik maar kant en klaar sta, rond 19 uur. Pardon? Hoe dan, wat dan…. Wat moet ik doen, en wat moet ik aan??! Het enige dat ik te horen krijg ik dat ik gewoon “iets leuks” aan moet doen. Verder mag ik het afwachten. Oké. Ik geef toe, ik had vorig jaar wel geopperd dat het wel leuk zou zijn om met deze bijzondere verjaardag samen iets bijzonders te doen. Het hoe en wat dan liet ik graag over aan mijn gezinsleden, die wel eens mochten laten zien wat voor creatieve ideeën ze in petto hebben. Maar wat dat “bijzonders” dan is, daar kwam ik helaas in de afgelopen periode maar niet achter. En dat haat ik, als ik ergens niet bij betrokken ben. Of iets niet mag meeorganiseren. Nu vrees ik echter dat ik geen keus heb…

Enigszins geprikkeld (en ja ik geef toe, ook enigszins nerveus) wacht ik de verdere dag dus maar af. Dan, na lang, lang wachten (té lang!) zit ik klaar, in mijn leukste outfit. Mijn liefjes grinniken en fluisteren geheimzinnig de hele middag door, en wachten samen met mij op dat wat komen gaat. Dan gaat de deurbel - en tot mijn grote schrik staat er een mega-grote limousine klaar. Op naar - ja, waarheen eigenlijk?! Ik lach tenslotte maar gewoon als we wegrijden en leun achterover, laat het allemaal maar over me heen komen. Mij krijg je niet meer gek, op mijn leeftijd…!

En tot mijn grootste verrassing heeft mijn liefste een surpriseparty georganiseerd waar ik nooit van had durven dromen! Als een heuse Koningin word ik onthaald op een prachtige locatie, op de muziek van mijn guilty pleasure Abba’s Dancing Queen. Het feest is compleet met de allerleukste mensen en de beste muziek en de leukste speeches, en we hebben een


fantastische en ouderwetse dansavond!

De day daar weer after voel ik me dan toch ĂŠcht bejaard: enigszins brak en katerig strompel ik het bed uit, met ietwat stijve gewrichten en behoorlijke spierpijn. Zie je wel, ik ben geen twintig meer, denk ik met een glimlach. Toch voel ik me beter dan op mijn twintigste, dertigste, misschien wel veertigste. Waarom? Ik voel me fit (ja toch wel, ondanks de kater) en ik voel me blij met al die lieve mensen om mij heen. En tja, ik heb het toch maar weten te bereiken, die mijlpaal. Vijftig. Voor het geval u het nog niet duidelijk had, ik herhaal het nog maar eens: Running mom is vijftig. En ze rent nog fijn door! Op naar de honderd!


Bericht van de Commissie Baanatletiek,

Wegatletiek en Wandelsport. Beste Athlossers, Het jaar 2019 wordt zeer binnenkort afgesloten. Een jaar waar wij sportief gezien als Athlos trots op mogen zijn. Er zijn bij de wedstrijden prachtige prestaties geleverd door zowel de Baanatletiek als Wegatletiek. Heel veel persoonlijke records zijn gebroken. Heel mooi en fijn dat onze trainers en trainsters hierin een bijdrage mochten leveren. Trainers en trainsters, BEDANKT hiervoor. In 2019 is het trainerskorps redelijk op peil gebleven omdat een aantal atleten en Wandelaars de stap naar dit prachtige vak hebben gemaakt. Allen van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat. We bedanken ook alle trainers en trainsters die gestopt zijn. Bedankt dat jullie veel vrije tijd in onze vereniging hebben willen stoppen. Bedankt wat jullie de atleten hebben geleerd en bedankt voor jullie tomeloze inzet aan alle trainsters en trainers bij de Baan-, Wegatle-

tiek en Wandelsport. 2020 komt er aan. Inmiddels worden de nieuwe bijscholingscusrsussen AED/Reanimatie voorbereid en in 2020 gaan alle trainers weer naar de cursus EHBSO. We zijn begonnen met het schrijven van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025, waarin veel

sche talenten hebben de weg naar Athlos gevonden. Vanuit het voorzittersoverleg van bestuur en alle commissievoorzitters zijn stappen gezet naar verdere ontwikkeling van Athlos. Stilstand is achteruitgang en er liggen vele uitdagingen te wachten. Vanuit dit perspectief moet ik u melden dat mijn werk er per 1 februari opzit. Na zes jaar voorzitterschap van de commissie Baan-, Wegatletiek en Wandelsport is het tijd het vaandel over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Nieuwe energie om Athlos verder te brengen. Ik wil u danken voor al het vertrouwen. Met groet namens alle collega’s,

aandacht zal zijn voor verdere talentontwikkeling. Zoals bekend is er een MILA groep van zowel baan als wegatletiek,waar heel goede talenten in zitten, en je ziet bij de wegatletiek Loopgroep 1 verder groeien. Fantasti-

Kees de Groot Voorzitter CBWW


2019, De Pelgrim op weg naar Rome

deel 3. Bij dit schrijven is het al weer eind september. Onze fietstocht naar Rome is al weer voorbij. Wat is de tijd snel gegaan. De vakantie van ons leven. ´The fellowship of friends” is op 2 juni jongstleden vertrokken naar Rome. Een prachtige dag en de eerste etappe ging richting Nijmegen, de Ooij polder. Het voert veel te ver om alle etappes te beschrijven, dan zou de Wissel alleen maar bestaan uit dit verhaal. En toch wil ik u meenemen door deze fantastische episode van ons leven.

Vooraf hadden wij al bepaald dat het niet om het doel, is Rome, zou gaan. Het belangrijkste was de reis. Ik wil daarom beginnen om mijn reisgenoten, Trijnie, Elly en Koos, te bedanken voor de vele mooie momenten die wij samen mochten beleven. Ook een dankwoord aan Reitsma, de schrijver van de prachtige route van Nederland naar Rome.

Onze reis begon in Harderwijk, voerde via Nijmegen naar Roer-

mond, waar wij het riviertje de Roer gingen volgen tot Dúren, waar wij de oversteek maakten naar Remagen aan de Rijn. Hiervandaan volgenden wij de Rijn via Koblenz tot Leeheim. Hiervandaan over de BovenRijn laagvlakte naar Heidelberg, waar de Neckar rivier tot aan bad Wimpfen werd gevolgd. Vandaar via het Kochertal en de Schwabische Alp over de Donau naar Augsburg. Dan door naar GarmischPartenkirchen, via de Buchener Hohe Oostenrijk in , waar wij langs Stamms, Prutz en de Reschenpas Italië bereikten. Langs Bolzano, Trento, Gardameer naar Verona (Povlakte) en Ferrara naar Cesenatico (Marco Pantani) aan de Adriatische kust. Hierna de laatste etappes langs Ponte Messa, Assisi naar Rome. Bij elkaar 2350 fietskilometers, meer dan 8000 hoogtemeters, 32

overnachtingsadressen op campings, 1 keer in een B&B en 1 keer in een hotel. Vanaf Italie alleen maar boven de vijfendertig graden en drie dagen de 42 graden gepasseerd. En over de hele reis niet één lekke band, of andere fietsproblemen. Zoals in eerdere Wissels aangekondigd ging ik als pelgrim. Op zoek naar mezelf en kijken of ik de rust weer terug kon vinden in mijn leven. Onderweg stempels in kerken bemachtigen wat niet altijd gelijk lukte. Meestal op zoek naar de woning van meneer pastoor, of de priester of de kapelaan. Juist door deze ontmoetingen en de vele, vele ontmoetingen met gewone mensen die geïnteresseerd waren waar wij vandaan kwamen en waar


maar werden getrakteerd op water, cola en een pizza. Het bleek een klooster te zijn en de monnik die ons ontving wilde alles geven wat hij had. Geweldig, wat een eer. Toen we bekend maakte dat wij als pelgrim onderweg waren naar Rome, moesten we het kloostercomplex even bekijken van hem. Een prachtige rondgang wachtte ons.

wij naartoe gingen (en iedere keer viel de mond open van verwondering). We zijn gezegend door een priester in de kerk onderweg, bij mensen in hun huis ontvangen, bij hen aan de maaltijd gevraagd en aan het eind toen we weer verder wilden een fles wijn meekregen, alleen omdat wij water voor de bidons vroegen. Op een dag kwamen wij langs een wat wij dachten klein restaurantje. We wilden water vragen,

We zijn zes weken weg geweest. We hebben drie en dertig dagen op de fiets gezeten. Op de rustdagen hebben wij , Heidelberg, Augsburg, Verona, Ferrara, de Adriatische kust, Assissi bezocht. Onderweg nog vele, vele steden zoals Nijmegen, Roermond, stGoar, Koblenz, Dillingen, Mittelwald, Garmisch, , Trento, Montagnana, Sansepolcro gezien. De reis van ons leven. Onderweg lieve mensen ontmoet. Karin, Yvonne, Gerrit, Marion, en vele anderen. Onderweg naar

Rome. Karin , doel Rome, hebbend Parkinson, laten zien dat je ondanks deze verschrikkelijke ziekte, toch doelen kunt stellen, Yvonne, vriendin, je bedrijf stilleggen omdat je met Karin meegaat. Kanjers, wat heb ik respect voor jullie. Wat laten jullie mij zien wat liefde is. En dan is daar Rome. Einddoel van onze reis. The fellowship of Friends hebben het gehaald. Daar wachtte het testimonium en natuurlijk moet je Rome bezoeken en haar vele pelgrimskerken. In gesprek gaan met de pastoor van onze eigen Nederlandse Friezenkerk, naast de grote st. Pieter. De reis van ons leven. Heb ik gevonden waar ik naar op zoek was? Het antwoord is lastig, maar ik weet dat ik op de goede weg zit. Ik heb geleerd om weer keuzes te maken en mij niet te laten leiden door de hectiek van alle dag.

Meester GBJ Legrand.


IN MEMORIAM

Anna Marie Den Toom-Kamphuis "Gelukkig hebben we de foto's nog". De titel (gepikt) van een boek maar zo van toepassing op het leven van Anna Marie bij onze club Athlos. Ik moest hieraan denken toen ik door m'n foto's bladerde. Dit alleen al is een document. Op 12 september was zij zomaar niet meer, een intens drama, met, zoals haar zonen en familie op de rouwkaart schreven, "alleen maar verliezers". Anna Marie heeft een lange geschiedenis bij Athlos. Op 1 juni 1997 is zij bij Athlos gekomen, eerst nog als hardloper maar al snel sloot zij zich aan bij de wandelgroep die Jacob Haklander kort daarvoor had opgestart. Dat is haar lust en haar leven geworden. Mettertijd heeft zij de maandagwandelgroep op zich genomen, een groep die evenveel mannen als vrouwen telt. Dit stamt uit de tijd van Jacob Haklander maar zij wist met haar enthousiasme deze samenstelling te behouden en uit te breiden. Vele jaren heeft zij "haar groep" de prachtige plekken in de omgeving laten zien en beleven. Naast de wekelijkse wandelingen heeft ze talloze mooie uitstappen op andere lokaties ondernomen.

Naast haar wandelgroep was zij actief in alle Wandel en Nordic Walkinggroepen, veel Athlosleden kennen haar dan ook. Anna Marie, een mensenmens, voor velen een open boek, open en kwetsbaar over wat haar bezig hield. Ze kon prachttig verhalen vertellen. Ze had humor en was soms een flapuit waarbij ze weleens wat uit de bocht kon vliegen. Maar zij was Anna Marie, kon daar ook weer luchtig mee verder. Misschien is het dit alles waardoor dit drama ook zo (extra) raakt, ze was een beetje van ons allen! De herinnering aan Anna Marie zal tastbaar zijn als er een vogel fluit, de paddestoelen de grond uit springen, de zon zijn stralen door bomen werpt, en als het regent zullen we in gedachten haar hoedje zien, niets weerhield haar om naar buiten te gaan, de natuur in.

Een mooi en niet te vergeten mens!


Sporten

Er wordt steeds minder gesport omdat men het leuk vindt; in een onderzoek worden als motief genoemd: gezondheid, jong blijven en uiterlijk. Er zijn allerlei mechanismen die worden geactiveerd op het moment dat je stevig aan het sporten slaat en die je gezondheid juist ondermijnen. Zo worden mensen die veel sporten luier. Dat komt volgens hoogleraar neuroendocrinologie Anton Scheurink doordat de hersenen zo zijn geprogrammeerd dat perioden van beweging worden gecompenseerd door het verlangen naar inactiviteit. Je hersenen compenseren die overmatige activiteit automatisch via neurohormonale processen, en dat zorgt ervoor dat je als een Al Bundy op de bank gaat hangen. En dat is niet zonder gevolgen. ‘Urenlang zitten is zeer schadelijk, al sport je meerdere keren in de week’, zegt Dick Thijssen, hoogleraar cardiovasculaire fysiologie. Mensen die meer dan acht uur per dag zitten, hebben 10 tot 27 procent meer kans om voortijdig te sterven dan mensen die vier uur per dag zitten. Pas bij meer dan zes à zeven uur intensief sporten per week wordt deze verhoogde kans op vroegtijdig overlijden ongedaan gemaakt. Gezonder leven, slimmer

bewegen en beter slapen: dat willen we (bijna) allemaal. Doe je dat niet, zoals het overgrote deel der mensheid, dan veroorzaakt het lange zitten mogelijk schadelijke biochemische veranderingen in het lichaam, die op de lange termijn een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid. Iemand die nooit sport maar overdag normaal beweegt – die dagelijks ongeveer dertig minuten matig intensief beweegt (bijvoorbeeld door met de fiets naar zijn werk te gaan of de auto expres een eindje van zijn kantoor te parkeren), niet langer dan twee uur achterheen

zit, maar om het halfuur twee minuten een rondje loopt, in de pauze een lunchwandeling maakt en steeds de trap neemt – is even gezond als iemand die zich twee keer in de week de blubber sport en de rest van de tijd urenlang achtereen zit te tikken. Afbeelding: Jip van den Toorn Citaten van Nathalie Huigsloot uit de Volkskrant van 3 september 2019 Het hele artikel is te lezen in de Volkskrant van 3 september 2019 met als titel: “Sport de mens slechts vanwege een soort plichtsbesef? Of is er meer aan de hand?” Als ik de gezelligheid bij Athlos zie, logenstraft dat de bewering van de bovenste zin. Ria Bleeker

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Adieu 2019 en welkom 2020 niets. Ik ben benieuwd of u weet wie dit geschreven heeft. Uiteindelijk zal dit de doorslag geven in de jaren die komen gaan.

Beste lezers, om maar gelijk met het nieuws te beginnen. 2019 zit er bijna op. Voor mij persoonlijk een jaar met grote hoogten, maar ook heel diepe dalen. Eerst maar de diepe dalen. We hebben helaas van een aantal zeer nabije mensen afscheid moeten nemen. Dat doet pijn en het kost tijd dit een plekje te geven. Verder was 2019 niet een jaar om echt trots op te zijn. Het lijkt wel een mode trend te worden dat iedereen begint te klagen en niemand is meer tevreden met wat hij of zij heeft. Nogmaals het lijkt zo. Wanneer we geen vuurberg meer mogen maken omdat afgelopen jaar zo’n beetje de hele stad is afgebrand gaan we maar even de boel slopen om zo ons ongenoegen te uiten. Waar gaan we heen? Maar ook op hoge posities doen we net zo. We leggen elkaar maar grote belastingen op om zo ons zin

Vaarwel 2019 en welkom 2020. Nog een paar dagen en dan is het zover. We gaan op weg naar de lente. Nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Kunnen wij met elkaar afspreken dat we meer naar elkaar gaan omkijken? Niet

derdruk om onze eigen tegenstanders uit te schakelen. Waar gaan we heen met elkaar? Gelukkig zijn er ook vele hoogtepunten geweest. Een droom is uitgekomen middels een fantastische fietsreis. We mogen ons verheugen in lieve kinderen en inmiddels zowat een gelijk nee zeggen wanneer ons gevraagd wordt een bijdrage te geven in welke vorm dan ook? Zullen we leren luisteren naar elkaar?

elftal kleinkinderen. We wonen in een prachtige nieuwbouwwijk en last but not least. We mogen ons gezond rekenen. We hebben eten en we hebben de liefde.

te krijgen en we zetten presidenten van zwakke landen on-

Al had ik de liefde niet, ik ware

Ik wens u fijne feestdagen toe.


Sponsoren BOSLOOP-competitie


Halve marathon Vilnius september 2019 Na het overweldigende succes van de mannen in Dublin en Boedapest de afgelopen jaren, is na ampel beraad op de vergaderlocatie De Bank besloten om in 2019 naar Vilnius te gaan. Het idee was om een bestemming te kiezen met een mooie route, bij voorkeur goede horecaprijzen en een plek waar je niet zo snel komt. De keuze viel dus uiteindelijk op de hoofdstad van Litouwen op zo’n 2 uur vliegen van Schiphol. Na op donderdagmorgen uitgezwaaid te zijn door onze geliefdes de trein gepakt naar Schiphol. Omdat niet iedereen regelmatig met de trein reist, kostte het de nodige moeite om de juiste kortingen te verdelen. Sommigen waren zelfs zo enthousiast dat ze maar meteen een kaartje kochten voor de woensdag ervoor om alvast proef te draaien. Verder liep de reis voorspoedig en na een korte busreis kwamen we aan in ons hotel voor het weekend. Nadat iedereen even de tijd had gehad om het thuisfront te appen of te bellen of nog even een polis te slijten, hebben we een korte wandeling gemaakt door de stad en alvast de startlocatie voor de wedstrijd verkend. ’s Avonds na het eten nog wat rond gewandeld en een aantal hebben zelfs nog een dansje gewaagd met de plaatselijke dansclub in de buitenlucht. Voor de vrijdag hadden we een leuke activiteit geboekt, een kayaktocht in het prachtige Trakai.

Onder begeleiding van een welbespraakte gids hebben we een prachtige tocht gemaakt over de meren en genoten van de schitterende omgeving. Tussen de middag een heerlijke lunch genuttigd met plaatselijke lekkernijen, een soort saucijzenbroodjes met een onbekende vulling. Na de lunch kostte het de nodige spierkracht en samenwerking om weer op weg te komen, zeker voor degenen die na 1 minuut fors peddellen erachter kwamen dat het toch makkelijker gaat als niemand de kano vasthoudt. Na afloop was een ieder trots op het feit dat niemand een nat pak had opgelopen dus zijn er toch maar een aantal nog een stukje gaan zwemmen om de ervaring compleet te maken. Na afloop een tafeltje gereserveerd om de hoek bij ons hotel omdat daar heerlijke lamskoteletjes op het menu stonden. Helaas bleek bij aankomst dat deze uitverkocht waren maar de serveerster was zo attent en vriendelijk dat we toch maar zijn blijven zitten.

Zaterdagmorgen vroeg uit de veren om een stukje van het parcours te verkennen en wat los te lopen. Natuurlijk veel bekijks met een grote groep afgetrainde jonge heren en het kostte dan ook geen enkele moeite om iemand te vinden die een leuke groepsfoto wilde maken. De middag stond in het teken van het culturele deel van de reis. In een fraai klassiek pand zit het KGBmuseum waar onder meer de geschiedenis wordt verteld van de 2e wereldoorlog in Litouwen en de onderdrukking door de Russen tijdens de koude oorlog. Zeer indrukwekkend was het voormalig cellencomplex met de martelkamers. Wat is het dan toch fijn om in vrijheid te kunnen leven en voor je mening uit te mogen komen. Naderhand nog gewandeld naar het nationale voetbalstadion om kaartjes te bemachtigen voor de EKkwalificatiewedstrijd LitouwenOekraine maar helaas waren alle kaartjes uitverkocht. Ook niet zo gek want het stadion was kleiner dan het gemiddelde keukenkampioen-stadion in Nederland. In de avonduren alvast het startnum-


mer opgehaald en vol verwachting aangesloten in de rij voor de pastaparty. Dat bleek helaas het aantal calorieën te bevatten van een vegetarisch voorgerecht dus nog maar een pizzeria opgezocht om toch de benodigde bodem te hebben voor de wedstrijd van morgen. Bij terugkomst nog een drankje genuttigd in de bar en op een aantal telefoonschermen en een Ipad geprobeerd de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland te volgen. Na een slaapverwekkende en teleurstellende eerste helft taaiden de meesten af om ’s morgens erachter te komen dat het een fantastische 2e helft was geworden met uiteindelijk een prachtige overwinning. De zondag stond in het teken van de halve marathon. Na gezamenlijk inlopen en een warmingup allemaal ons plekje opgezocht in het startvak. De omstandigheden waren uitstekend, redelijk koel en een waterig zonnetje. Na het aanhoren van het

Couperus (2e 50-plusser) en nog twee top tien noteringen voor Ruud Jansen en Ewout Middelburg. Na afloop was het natuurlijk tijd voor de welverdiende biertjes en hebben we heerlijk gelunched op een terrasje direct langs het parcours van de marathon die inmiddels bezig was. Menige vrouw en een enkele man hebben we de laatste kilometers er doorheen geholpen door onze luidruchtige aanmoedigingen. Op aanraden van onze kayak-gids zijn we ’s avonds naar een traditioneel restaurant gegaan waar ze bevervlees serveerden. In Nederland volkslied was het eindelijk zoniet voor te stellen dat je een bever en konden we van start. schermde diersoort eet maar in Een leuk parcours die ons langs Litouwen is het een ware plaag en de rivier bracht, een stukje worden ze gezien als ongedierte. door de bossen en bij terugVerwerkt in een stoofpot met een komst in de stad nog een zeer dikke jus had het wel wat weg van pittige klim. Iedereen heeft de rundvlees en was het een mooie wedstrijd volbracht en met een afsluiter van een sportieve dag. paar mooie ereplaatsen weten De laatste dag in Vilnius hebben ze nu ook wat Athlos is in Lide stad verder verkend op de touwen. Vermeldenswaardig zijn de prestaties van Geert de fiets. Onder begeleiding van een Lange (1e 60-plusser), Herman verdwaalde vreemde Duitser veel bijzondere plekken gezien. Mooie oude kerken, de republiek Uzupis met zijn eigen originele grondwet (artikel 9: “Iedereen heeft het recht om lui te zijn en stroopwafels te eten”), een kunstenaarsenclave, een gigantische betonnen Sovjetbak wat ooit een futuristisch sportcomplex is geweest, oude houten huisjes aan een modderwegje die nog gebruik maken van een gemeenschappelijke dorpspomp voor het drinkwater en veel overblijfselen van de Joodse bevolking uit vroeger tijden. Na al deze inspanningen nog genoten van het heerlijke weer en alle ervaringen van het weekend nogmaals de revue laten passeren op een van de vele terrasjes. Al met al weer een leuk, sportief uitje.


Maartens eerste keer 7-9-1970 12:00uur, de bel klinkt en Maarten rent het schoollokaal uit, door de dubbele deuren naar buiten. In zijn korte broek rent hij op zijn sandalen zo snel hij kan de 850m naar huis, totdat de steek in zijn zij hem dwingt om iets in te houden. Hij kijkt achterom om te zien of zijn 2 jaar oudere broer achter hem aankomt. Hij kom hijgend door de keukendeur binnen gestormd en is net op tijd om als eerste de Donald Duck te lezen voor hij aan zijn boterham met pindakaas begint. 7-10-1978 Maarten is 16 jaar oud en zit sinds 4 jaar op voetbal, hij speelt linksback bij de Bjunioren. Daar staat hij meer bekend om zijn uithoudingsvermogen in het veld dan om zijn talent met de bal. Hij komt net terug van een uitwedstrijd met zijn team als hem wordt gevraagd of hij kan invallen bij de A -junioren waar iemand door ziekte is uitgevallen. Maarten speelt de hele wedstrijd uit wat hem een bewonderende blik van de trainer oplevert. ’s Avonds is hij bekaf maar voldaan en werkt een stapel boterhammen met pindakaas weg. 1978-1983 Het voetballen met zijn vrienden en het hechte team dat al bijna 10 jaar samen speelt en vele hoogtepunten heeft beleefd is een mooie periode in zijn jeugd. Hij krijgt echter ook steeds meer last van een pijnlijke grote teen aan zijn linkervoet. Diverse on-

derzoeken, aanpassingen aan zijn schoenen en fysiotherapie helpen onvoldoende. In 1980 wordt besloten deze teen te opereren. Een pijnlijke operatie met een lang herstel volgen en uiteindelijk zonder het verwachte resultaat. In1982 besluit de orthopeed tot een tweede operatie. Opnieuw een lang herstel en een matig resultaat. Dit, en zijn studie in de stad betekenen het einde van Maartens voetbalcarrière. 1983-1990 Maarten geniet van het studentenleven en doorloopt de MTS gevolgd door de HTS en houdt zich bezig met allerlei sporten die hij kan doen zonder zijn voet te veel te belasten. Zo doet hij mee aan de HT-race, een roeiwedstrijd in een sloep met 12 roeiers en een stuurman van Harlingen naar Terschelling, waar ze 3 uur over doen. Hij koopt een surfplank en probeert, nadat het wat beter gaat met zijn voet, ook wat kilometers te maken op zijn hardloopschoenen. Hij ontdekt

het ontspannende effect van hardlopen, hoe het zijn hoofd helemaal leeg kan maken. 1990-1997 Maarten loopt daar de bossen van Harderwijk en geniet van de rust in het bos. Hij komt daar regelmatig lopers tegen. Zijn studie is afgerond en hij heeft een leuke baan. Met zijn lieve vrouw heeft hij een huis gekocht in Harderwijk en hun eerste kind is op komst. Sporten is en blijft de rode draad door zijn leven. Hardlopen doet hij regelmatig en de pijn in zijn voet wordt door de jaren minder. Maarten besluit zich aan te melden bij Athlos. Hij vindt dit spannend. In 1997 is hardlopen nog niet de volkssport waartoe het zich in de volgende decennia zal ontwikkelen. Hij verwacht daarom louter profs te vinden die zich allemaal voorbereiden op het lopen van een marathon onder de 2 uur. Niets blijkt minder waar. Hij wordt welkom ontvangen in het oude clubhuis met de vochtplekken in het board plafond en komt terecht in een gezellige loopgroep


bij de liefste trainster die hij zich maar kan voorstellen. 1998 -2012 Zijn eerste jaar bij Athlos bevalt goed, de sportfanaten blijken toch hele gewone en prettige mensen te zijn. In februari wordt hun dochter geboren en via deze loopgroep vindt hij een fantastische oppas. Zijn trainster moedigt hem aan zich in te schrijven voor de Athlos halve marathon die begin maart 1998 in Hierden wordt gelopen. Het is 18°C, en voor begin maart erg warm. Maarten die altijd gewend was om na zo’n 12 tot 15 klaar te zijn met de training, loopt de eerste 12 km lekker zijn eigen tempo. De volgende 9 km krijgt hij het zwaar als zijn lichaam begint te protesteren. Hij haalt de finish en kan terugkijken op zijn eerste keer op de halve marathon. Daarna volgen nog verschillende lopen zoals de midwinter marathon in Apeldoorn, de Dam Tot Damloop en de Zevenheuvelenloop. In 2000 wordt Maarten vader van een zoon. Het drukke leven met 2 opgroeiende kinderen en zijn nieuwe baan in Amsterdam laten Maarten weinig tijd voor het lopen. Maar wanneer op zondagavond

de kinderen naar bed zijn loopt Maarten met een bekende Athlosser een afgemeten rondje Harderwijk van 10 km. Als plotseling de bollenrotonde wordt aangelegd in de Centuurbaan, moeten zij het rondje opnieuw opmeten. Dit gebeurt met de fietscomputer, precieze GPS-apparaatjes hebben ze dan nog niet. De nieuwe kilometer punten worden nauwkeurig geijkt. Ze lopen voor wat ze waard zijn en proberen altijd onder de 45 minuten te blijven. Vaak is echter ‘de vorm van de dag’ er de oorzaak van dat dit net niet lukt. Ze houden dit zo’n 10 jaar vol. Maarten komt weer terug bij Athlos na er een paar jaar uit te zijn geweest, al heeft hij tussen ’03 en ’08 wel regelmatig aan de Bosloop competitie meegedaan. Hij sluit weer aan bij lange afstand groep 2 en doet zijn best om lekker mee te komen. Tussen 2006 en 2010 loopt hij zo’n 7 halve marathons waarbij tijden onder de 1:35 geen uitzondering zijn. De ambities van Maarten blijven echter beperkt. Wanneer zijn trainer de atleten in zijn groep vraagt naar hun doelen voor het komende jaar geeft Maarten steevast het antwoord: ‘plezier houden in het lopen’. Dit komt mede doordat zijn rechtervoet steeds pijnlijker is geworden en

hetzelfde probleem lijkt te hebben als zijn linkervoet 25 jaar daarvoor. Aangepaste schoenen en zooltjes worden aangemeten maar helpen niet echt. In 2012 stopt Maarten met hardlopen. Het gemis is groot en Maarten keek met pijn in het hart naar de vele lopers die hij dagelijks tegenkomt. Maarten kan zich geen leven zonder sport voorstellen en gaat zwemmen, mountainbiken en sluit zich zelfs aan bij een handboog schiet vereniging.

1-10-2017 Maarten treft op een verjaardag een bekende Atlosser en het gesprek gaat als vanzelfsprekend over hardlopen en marathons. Deze Atlosser vertelt hem zijn eerste marathon te hebben gelopen na zijn 50ste. Maarten, heeft nog nooit een marathon gelopen en ziet dit, net als zijn -wegens broederdienst- niet vervulde dienstplicht, als een gat in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het zaadje is geplant. Maarten denkt; ‘het is nu of nooit’. Maarten kan soms impulsieve besluiten nemen en dat is precies wat er op dat moment gebeurt. Hij stelt zich als doel om over 1 jaar zijn eerste keer te beleven en een echte marathon te lopen. Ja, de Amsterdam Marathon 2018 zal het worden. De projectmanager in Maarten gaat rekenen en tussentijdse doelen stellen. Eerst het einde van het jaar halen zonder blessures, dan door naar de halve marathon in maart 2018 en als dat allemaal goed gaat in augustus starten met een 12 weeks schema dat hij op internet vindt. 6-5-2018 Maar het gaat niet goed. Nadat de eerste doelen zijn gehaald, gaat Maarten op


een warme zondagavond in mei nog even een rondje lopen. Het voelt niet goed en hij besluit na 2 kilometer toch even te stoppen, moet gaan zitten en hoort nog net een passerende fietser vragen of het goed met hem gaat. Na een minuut komt hij met een schreeuw bij als deze voorbijganger hard op zijn borstbeen drukt in een poging hem te reanimeren. Er volgt een nachtje ziekenhuis, bijgestelde hartmedicatie en het geruststellende bericht van de cardioloog die hem zegt dat hij gewoon mag blijven hardlopen. De opluchting is groot. Maarten stelt zijn doel bij. De 2018 marathon wordt een halve marathon met een hele mooie finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 7-1-2019 Na 6 jaar afwezigheid is Maarten weer terug bij Athlos. Opnieuw in LA2 al was dat aanvankelijk nog twijfelachtig gezien de trainingstijden die hij bij zijn sollicitatie prijsgaf aan de trainster. Er is in zijn afwezigheid veel veranderd bij Athlos, de groep is groter dan hij gewend was en hij kent bijna niemand meer. De eerste training voelt echter vertrouwd, hij loopt bescheiden achterin mee en de eerste kennismakingen en uitwisselingen van loopervaringen vinden plaats. Hij voelt zich hier thuis en is oprecht blij weer terug te zijn. Maar hij weet ook dat hij voorzichtig moet zijn. Maarten is de 30 ruim gepasseerd en weet dat hij de eerste maanden rustig moet opbouwen om zijn spieren en pezen te laten wennen aan de intensievere trainingen. Naast zijn looptrainingen doet hij al 2 jaar gerichte krachtoefeningen om zijn rug, buik en benen sterker te maken. De combinatie van

benen te zijn die niet blij zijn met al het extra werk dat zij moeten leveren. En net zo vaak weet Maarten deze hobbels met hulp van de fysiotherapeut glad te strijken. De kilometers rollen onder zijn voeten weg.

deze trainingen, de gezelligheid van de groep en de vakkundigheid van de trainster leiden Maarten met succes tot de eerste beproeving wanneer hij aan de start verschijnt van de halve marathon van Harderwijk. Hij is een van de gelukkigen die de 2 rondjes volledig kunnen lopen en is tevreden met een mooie doch onofficiĂŤle tijd. 29-7-2019 Maarten heeft van zijn trainster een heus marathon schema ontvangen. Het is even schrikken als hij de 800 km ziet die in de komende 12 weken moeten worden afgelegd. Alle zaterdagen moet hij afstanden lopen die langer zijn dan hij ooit heeft getraind. Ook het drinken en op tijd innemen van gels is nieuw voor hem. Zijn maag en darmen moeten hier ook aan wennen. Het is fijn dat er in de Harderwijker bossen veel bomen staan om even achter te verdwijnen. Steeds blijken er spiertjes in zijn

Zijn het de aanmoedigingen van zijn loopgroep, de begeleiding van zijn trainster of de ervaringen die hij kan uitwisselen met zijn loopmaatje die ook 20-102019, de datum van de Amsterdam marathon, met grote letters in haar agenda heeft staan? Of is het de ondersteuning van zijn gezin en de aanmoedigingen van een bekende Athlosser die hem elke maandag voorbijfietst terwijl hij zijn extra kilometers maakte? Het zal allemaal vast even belangrijk zijn geweest. 29-9-2019 De 30 km van Almere past precies in het trainingsschema voor Amsterdam. De vooruitzichten lijken verschrikkelijk. De hele dag regen en veel wind. Het wordt echter een groot succes. Maarten en zijn loopmaatje lopen de 3 rondjes van 10 km mt gemak uit. Het weer is barmhartig en het vertrouwen krijgt een geweldige boost. 20-10-2019 De helikopter draait rondjes boven het Olympisch stadion met de boardcamera gericht op de snelle lopers. Maarten, die vandaag al 3 keer naar de wc is geweest, staat gespannen te wachten tot de massa voor hem in beweging komt. Eindelijk bereikt hij de startlijn en er verschijnt een grote grijns op zijn gezicht die er 42,195 km op blijf staan. Maarten beleeft zijn eerste keer!


Bestel jij wel eens iets via internet? Lees dan nu even verder! Jij kunt Athlos GRATIS sponsoren via jouw internetaankopen. SponsorKliks is een organisatie die een percentage van jouw internet-aankoopbedrag overmaakt aan Athlos. Welke webwinkels doen mee? Denk aan webwinkels als BOL.com, CoolBlue, BOOKING, Thuisbezorgd, AH Online, Zalando enz. enz. Een kleine moeite voor jou als lid, een interessante opbrengst voor onze mooie vereniging!

Hoe gaat het in z’n werk? Jij wilt iets bestellen via internet: Ga naar de Athlos website, www.athlos.nl 

Klik op de Sponsorkliks-button

‘Wie wilt u sponsoren?’ Kies: AV Athlos

Klik daarna op de door jou gewenste webwinkel.

Doe je bestelling. Athlos zegt: Dank je wel! Unitas, Jesse de Ruigh: ‘De vereniging heeft al rond de 3.000 euro mogen ontvangen wat ten goede komt aan de clubkas’. Vv Monnickendam: ‘In het begin waren wij cynisch over SponsorKliks…… nu gebruiken wij de opbrengst van ca 10 mille voor de jeugdopleiding…’. Handig om te weten: SponsorKliks heeft sinds kort ook een app. Download deze op je mobiel of tablet en winkel eenvoudig via deze app, zo vergeet je het nooit!

Note: Neem bij internetaankopen altijd in overweging of aanschaf via de lokale middenstand een optie is. Zij bieden kwaliteit, service en zorgen tenslotte voor de sfeer en gezelligheid in de winkelcentra van Harderwijk.


Master Puntenklassement! Bij duursport wedstrijden (hardlopen, fietsen, zwemmen etc.) gaat het erom wie de snelste is. Bij hardloopwedstrijden zijn er ook vaak leeftijdsklassen. Prima! Maar als je dan prijzen uitreikt aan winnaars per leeftijdscategorie ontstaan enkele ‘oneerlijke’ verschillen. Ten eerste is de indeling in klassen arbitrair, 30-40 jaar, 50+, 35-45 jaar? En de grenzen van de klassen zijn arbitrair en oneerlijk door toch grote leeftijdsverschillen. Of als je de enige 70+ -er bent die meedoet. Altijd, of geen prijs? Tóch pleit ik voor het honoreren en memoreren van een oudere die een zeer prima prestatie heeft geleverd. Ik pleit daarom voor én 1 klassement gebaseerd op tijd met de snelste, tweede, derde etc én een puntenklassement waarin degene met de meeste punten gebaseerd op tijd in relatie tot zijn leeftijd. Dergelijke berekeningen zijn, met de juiste algoritmen, eenvoudig te maken. De punten worden gerelateerd aan het ‘wereldrecord’ dat op díe specifieke leeftijd een 100% score geeft. In het ‘masterklassement’ zal diegene met het hoogste aantal punten (dus het hoogste percentage gebaseerd op leeftijd) winnaar zijn.

Een voorbeeld: Een man van 61 jaar loopt de 10 km in 44 minuten. De snelste 61 jarige (wereldwijd) liep een tijd van 33 minuten, dit is 100% ofwel 100 punten. Onze loper verdient dan 75 punten (33/44). Als hij de

meeste punten in die wedstrijd heeft is hij de winnaar van het ‘masterklassement’. Er zijn dus twee klassementen en iedereen weet zijn tijd én het aantal punten. Dat is ook leuk voor de jongeren, want ze krijgen ook nog een ‘cijfer’, waarmee je je met andere wedstrijdlopers (land, regio, club) én de wereldtop kan vergelijken. Een zeer groot bijkomend voordeel is dat iedereen zijn verbetering kan zien. Het is immers onmogelijk om steeds weer een persoonlijk record te lopen, maar een hoger persoonlijk punten record ook op toenemende leeftijd is

weldegelijk mogelijk! En zo kan je ook nog eens je prestaties per afstand vergelijken. Zo kan je bijvoorbeeld 80 punten hebben op de 5 kilometer en ‘maar’ 75 punten op de 10 km. Eerlijk én motiverend, voor jong en oud! Wie pakt dit idee op? Wedstrijdorganisatoren? Atletiekunie? Mondiaal? Athlos?

o.a. gespecialiseerd in rugklachten (waaronder het ‘SI’ gewricht) en peesklachten (o.a. de Achillespees). Na diagnostisch onderzoek met hoogwaardige echografie kan gekozen worden voor o.a. Shockwave behandeling. Meer info: FysioHage.nl Jan Willem Hage is manueeltherapeut en (sport-)fysiotherapeut in Zeewolde. Na zijn praktijk te hebben overgedragen aan PascalFysio behandelt Jan Willem alleen nog (sporters met) rugklachten en peesklachten. De bekendste peesklachten zijn de achillespees, ‘hielspoor’ en de pezen rond de schouder die hij na uitgebreid diagnostisch echografisch onderzoek succesvol kan behandelen o.a. met Shockwave. Jan Willem is (iets te?) fanatiek Athlos ochtendgroep atleet. Jan Willem zal voor Athlos stukjes schrijven over sporters en hardlopers specifiek. Soms luchtig, soms klacht specifiek, vaak met in de looppraktijk toepasbare ‘tips’.


Startersgroep september 2019 Vorderingen bij Startersgroep september 2019 Athlos. Hoe gaat het nu met de starters die in maart jongstleden gestart zijn met de loopcursus? Inmiddels zijn we al drie maanden bezig. Geert, Willy en Kees hebben heel veel plezier met de groep. Iedereen is super gemotiveerd en het is een feest waar je als trainer iedere keer weer naar uitkijkt. De groep gaat voortvarend. Inmiddels loopt een ieder al 40 minuten zonder problemen. Veel atleten zijn inmiddels op plaatsen geweest in Harderwijk waarvan het bestaan totaal onbekend was. En wat te denken van de warming up bij van der Valk? Hierna naar Sonnevanck

of Drielanden. De atleten zijn stuk voor stuk aankomende talenten, diamanten die geslepen worden. Dat kost even tijd, maar dan heb je ook wat. Voor de trainers is het fantastisch om te zien hoe iedereen de techniek aan het oppakken is. Iedere training wordt er aandacht besteed aan looptechniek, core stability, Belasting van de spieren zo goed mogelijk verdelen en voorkomen van blessures. Appeltjes plukken? Iedereen is er gek op, en ga zo maar door. Iedere atleet heeft zijn/haar favoriet tijdens de training. Een feestje is het iedere training weer.

De startersgroep is ook voor herstellende of oud atleten een ware oase van rust. In een rustig tempo weer opbouwen om later door te gaan naar de andere groepen. Het kan allemaal bij de startersgroep. Inmiddels zijn de starterskampioenschappen begonnen. Een prachtige trofee ligt te wachten voor de beste dame of heer. Tijden zijn mooi, maar niet het belangrijkste. Iedereen mag aan één dame en één heer , waarvan zij vinden dat deze de meeste vooruitgang heeft geboekt in alle trainingen vijf punten geven. Het kan zo maar zijn dat niet de snelste kampioen wordt, maar diegene die de meeste progressie heeft geboekt. Hoe mooi is dat?


Baan Zoals het nu naar uitziet zal de atletiekbaan in 2020 worden gerenoveerd. Dit wil zeggen de toplaag zal worden verwijderd en vervangen door een nieuw toplaag. We zeggen er bij “zoals het er nu naar uitziet” want 100 % zekerheid hebben we nog niet.

Het betekent dat volgend jaar de baan er een aantal maanden “uit ligt”. We moeten er rekening mee houden dat de baan 2-3 maanden niet beschikbaar zal zijn voor wedstrijden en trainingen maar daar krijgen we wel iets voor terug. We zullen in nauw overleg met de gemeente gaan bekijken welke maanden het beste uitkomt om daar het wedstrijdschema

voor de baanwedstrijden op af te stemmen. De eerste reactie natuurlijk: doe het maar in de winter maar dat gaat niet op omdat de gemiddelde dagtemperatuur tenminste 10 graden Celcius moet zijn om de nieuwe toplaag te laten drogen. We gaan wel een aantal wensen bij de gemeente op tafel leggen: * Watervoorziening bij de verspringbakken zodat ook bij hogere temperaturen de afstand juist kan worden afgemeten. * Een elektronische haas zoals ook AV Zeewolde heeft.

* Daarnaast zal het gras op de baan vanaf volgend jaar met be-

hulp van een robot worden gemaaid. Dit soort robots zijn iets groter dat huis-, tuin en keuken formaat. Rondom het veld zullen draden in de grond worden gelegd om de robot te sturen. Schrik dus niet als je volgend jaar een onbemande tractor het gras ziet maaien.

* Over de verspringbakken zullen volgend jaar matten worden gelegd om te voorkomen dat konijnen en loslopende honden in de verspringbakken poepen.


14 dingen waar je pas achter komt als je een hardloper bent

Hardlopen is niet alleen een sport. Maar daar kom je pas achter nadat je hardloopt. Hardlopen lijkt een eenvoudige sport. Het is letterlijk de ene voet voor de ander neerzetten. Simpel. Maar hardlopen blijkt toch een stuk ingewikkelder. Het mentale spelletje wat je met jezelf aangaat als je hardloopt tot de pijnlijke schuurplekken en de grote ontdekking over jezelf nadat je bent begonnen. Hier zijn 14 dingen waar je pas achter komt als je een hardloper bent. Wanneer je voor het eerst gaat hardlopen, kan het heel saai voelen. Dat is het eigenlijk niet, maar dat

weet je pas als je wat langer loopt. Dan leer je de simpele bewegingen waarderen en geniet je meer van je omgeving. Je geniet van het moment. Als je net begint, voelt elke stap zwaar en snap je niet hoe mensen dit ooit leuk kunnen vinden. Je zult al je geld uitgeven aan schoenen, energie gels, hardloopevenementen en andere gadgets. Wie zei dat hardlopen goedkoop was heeft gelogen. In principe kan je het zo duur maken als je zelf wilt, maar als je het hardloopvirus te pakken hebt, wil je echt ook al je geld uitgeven aan deze geweldige sport. Want het is gewoon leuk. Je wordt lid van de meest inspirerende, exclusieve community die er bestaat en je zal door hardlopen een beter mens worden. Hardlopers zijn de aardigste

mensen die je zal ontmoeten. Ze inspireren elkaar, motiveren elkaar en kunnen urenlang praten over, juist, hardlopen. Nooit een saai moment! Misschien ga je afvallen, misschien ook niet. Maar je gaat sowieso meer uithoudingsvermogen, kracht en zelfvertrouwen ontwikkelen! Hardlopen maakt je fitter, dat weten we allemaal, maar wat deze sport je ook geeft is zelfvertrouwen. Je zal versteld staan met wat je kan bereiken. Die 5 kilometer leek eerst onmogelijk, nu loop je een halve of hele marathon. Je gaat voedsel waarderen. Je eet om te kunnen lopen. En dan is het al helemaal mooi dat je heel veel koolhydraten mag eten! Kom maar door met die pasta! Je zal opeens meer hardloopkle-


ding dan normale kleding hebben. Je kast puilt ervan uit en je loopt ook het liefst rond in je hardloopkleding. Het zit gewoon zoveel lekkerder. Kan je ook gelijk de deur uit om een rondje te lopen. Je zal productiever worden. Je krijgt op een ochtend meer gedaan dan de meeste mensen in een heel weekend gedaan krijgen. Je zal soms een hekel hebben aan hardlopen Er zullen dagen of weken zijn waarbij het voelt alsof je niet vooruitkomt. Of je hebt een blessure en je denkt: waarom dit nu weer? Je zal willen gaan stoppen. Maar geef het niet op. Uiteindelijk zal je beter worden waardoor je ook een sterker mens wordt. Je gaat afspraken rondom hardlopen plannen Je hebt een koffieafspraak in de stad, maar je moet nog trainen, dan ga je gewoon hardlopend

erheen. Dat is namelijk precies 5 kilometer. Ideaal. Je zal twee keer zoveel was doen. Van sporten ga je zweten en je wilt toch weer snel sporten, dus dan moet het weer in de was. Je zal je voeten willen verbergen, maar tegelijkertijd zal je er trots op zijn. Deze voeten hebben gestreden en kilometerslang gelopen door bossen, parken, asfalt en hardloopevenementen. Wees trots op jouw voeten! Je zal realiseren dat je veel sterker bent Je zal door hardlopen realiseren dat je zoveel meer kan. En nog zoveel meer kan bereiken dan je ooit voor ogen had. Je zal realiseren dat jij de enige persoon bent die in jezelf moet

geloven. Alle andere mensen die ook in jou geloven zijn een fijne bonus, maar alleen jij kan ervoor zorgen dat je over de finish komt. Hardlopen zal je leven veranderen. Als een beginnende hardloper mij vertelt dat ze hardlopen verschrikkelijk vinden dan denk ik alleen: wacht maar. Hardlopen zal alles veranderen. Het gevoel nadat je klaar bent, ondanks de pijn of ongemak, zal zo mooi zijn. Dat overweldigende gevoel van voldoening of trots wat je voelt als jij je doel hebt behaald. Er is geen beter gevoel. Het zal je leven veranderen. DOOR ELEANOR CRICK uit Prorun


Profile for Wissel

Wissel 5 2019  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Wissel 5 2019  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Advertisement