Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging Athlos februari 2018


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld. Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

       

  

  

 

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de voorzitter Uit Het Startblok Even voorstellen Athlos-kleding Seksuele intimidatie en misbruik in de sport Tips om de HM makkelijker te lopen Volgende stap in verduurzaming Woensdagmorgen 141217 STOK 2018, er zit verandering in de lucht Socila Media Athlos Bericht van de CBWW Eindejaarspret, Nordic Walking Vitaal het jaar 2018 in Kampioenen 2017 Kopij voor Wissel 1 inleveren voor 1 april 2018


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

06 23026891

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Kim Boterenbrood

06 34022283

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenspersoon

Rina de Vries

0341 426732

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden

Een oud gebruik is om aan het begin van een nieuw jaar goede voornemens te hebben. Veel mensen nemen zich voor om iets in hun leven te veranderen, maar deze voornemens zijn meestal al snel vergeten en verandert er dus weinig of niets. Ook onze vereniging houdt van tradities, zoals de nieuwjaarsloop en – toespraak van de voorzitter. De loop van Nunspeet naar Athlos blijft op zich ook een uniek gebeuren, lopers van alle niveaus die zich (hard) lopend verplaatsen door bos en over een aantal zandverstuivingen. En daarna de erwtensoep met roggebrood. Mocht je deze traditie nog niet kennen, dan is er volgens jaar opnieuw een kans ( 5 januari 2019).

In deze Wissel is de toespraak van onze voorzitter nog eens na te lezen. Ook de secretaris en penningmeester hebben een artikel ingeleverd over resp. seksuele intimidatie en duurzaamheid. Daarnaast is er gelukkig steeds meer kopij van leden, o.a. Frans, Ria en Ria. In dit blad is ook te lezen ( zie artikel STOK) , dat niet alle inzenders blij zijn met de spontaan aangebrachte illustraties in de vorige editie. De redactie is wel weer blij met de inbreng, want dit zorgt weer voor een goed gevulde Wissel met leuke en interessante informatie. Mocht je ook kopij willen insturen, doe dat voor 1 april naar dewissel@athlos.nl

Boslopen 28 januari 25 februari 25 maart 29 april

10 maart a.s.


Van de Voorzitter Terugkijkend op 2017 kunnen we vaststellen dat we het op sportief gebied heel goed doen. Het is wederom indrukwekkend, zoveel kampioenen, zoveel talent, en vele clubrecords die zijn verbeterd. Bij wedstrijden zien we altijd veel Athlos groen. Vooral bij crossen mag Athlos zich zeker tot de grootste deelnemersgroep scharen, met vaak hele goede resultaten. Vaak zien we Athlossers in de top 3 eindigen. Geweldig.

Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie: Dames en heren, Beste Athlos vrienden en vriendinnen Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze Atletiek Vereniging Athlos. In het bijzonder een warm woord van welkom voor onze wethouder mevr. Van de Wal.

noem er enkele: * clubgebouw geschilderd * nieuwe clubkleding voor de wegatleten en wandelaars * verdere investeringen in energiebesparende maatregelen (infrarood verwarming in de kleedkamers en vergader ruim-

Ook in de regulier competities hebben alle groepen goed gepresteerd en we zijn er wederom trots op dat de dames en heren competitieploegen zich hebben gehandhaafd in hun 2e klasse. Afgelopen september was een grote groep atleten actief bij de 20 kamp in Delft en 2 dames bij de 14 kamp. Raimo Westerhof was onverslaanbaar en wist opnieuw de gouden medaille te veroveren. Prachtig. Kortom op sportief gebied hebben we een zeer goed jaar gehad.

2017 kende ook een aantal specifieke ondersteunende activiteiten, ik

tes) * beamer aangeschaft van gelden grote clubactie * veel geld binnen gehaald met sponsorakties * kantine "gepimpt" Om dit alles te bereiken, de sportieve prestaties en de ondersteuning hiervoor is er in het achterliggende jaar wederom heel veel werk verzet door velen van ons. Beste ledenvrijwilligers, vanaf deze plaats een heel, heel hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme.


Een vereniging zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht. Beste mensen, bezie gaarne of jullie, of in jullie kennissenkring de mogelijkheid aanwezig is een (klein) deel van de spaarzame

vrije tijd beschikbaar te stellen voor onze vereniging. We zijn op zoek naar trainers en jawel, we leiden deze zelf intern op, en we zijn op zoek naar meerdere algemene vrijwilligers voor de diverse commissies. We draaien geweldig goed, laten we dat zo houden, maar dat kan niet zonder uw hulp en steun. We moeten ten alle tijden voorkomen dat diverse functies worden uitgeoefend door een en dezelfde persoon, dat is erg risicovol. Mede om deze reden zal het WOC een andere organisatievorm gaan krijgen. Met deze nieuwe structuur hopen we risico’s die te maken hebben met het mogelijk niet kunnen organiseren van wedstrijden zo veel als mogelijk te hebben verkleint. Zoals ik al eerder heb aangegeven in mijn toespraak: Een vereniging zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht. Waar gaan we dit nieuwe jaar

naar toe. Wat gaan we nog meer doen in 2018: Ik noem enkele belangrijke toppertjes: * verder investering in duurzaamheid. De bedoeling is dat we, in overleg met de gemeente, medio dit jaar, en dat is 2 jaar eerder dan de organieke planning, de huidige baanverlichting gaan vervangen door LEDverlichting. Of dit doorgaat is nog afhankelijk van de toewijzing van de benodigde subsidies, maar we hebben goede hoop. * de afronding van de aanschaf van kleding specifiek voor de trainers zodat deze onderscheidend zijn t.o.v hun atleten. * aanschaf kleding kantine personeel * we gaan de mogelijkheden onderzoeken om zelf elektronische tijdwaarneming aan te schaffen? * bij de wegatletiek gaan we starten met een LA-5. Dit zal een zeer laagdrempelige groep worden. We hopen hiermee nog meer mensen enthousiast te krijgen voor de loopsport, een ieder op hun niveau. Mogelijk

dat hierdoor ons ledental wat nu stabiel is, ook iets gaat stijgen. En als laatste maar niet onbelangrijk, we gaan de huurovereenkomst die we 2 jaar geleden met de gemeente hebben afgesloten, conform afspraak met de gemeente, evalueren.

Kortom, ook in 2018 zijn we op vele fronten weer actief en sportief bezig. Beste mensen, Afsluitend een toost op het nieuwe jaar. Moge 2018 voor u en de uwen een prachtig sportief jaar worden, met geluk en gezondheid.

Proost. SantĂŠ.


“Uit het Startblok” 1e kwartaal 2018 Met het heffen van de glazen gevuld met kinderchampagne luiden we op zaterdag 6 januari het nieuwe atletiek jaar in. Met zo’n 70 pupillen, papaas, mamaas en trainers wordt er fanatiek gestreden bij de Cross Battle ,(super georganiseerd door Sander van de Belt) blikken

we terug op wat hoogtepunten van 2017 en beloven we met zijn allen dat 2018 een top jaar gaat worden! En die belofte begint al uit te komen bij de 3e cross van de crosscompetitie en tevens de Open Gelderse kampioenschappen te Kampen. We vinden bijna in elke categorie wel een Athlosser op het podium. Maar op het hoogste schavot en dus Crosskampioen 2018 waren Jongens pupillen C Niels van der Linden, meisjes pupillen A Madeleine Boef, Meisjes D Fien Molenberg, Meisjes Junioren B Anna Mo-

lenberg. Super prestaties van iedereen en van deze kampioenen in het bijzonder! Wederom opvallend veel groene Athlos shirtjes te zien tijdens deze cross, (en andere wedstrijden) Vooral bij de jongste atleetjes is er altijd een grote groene golf bij de start te zien en dat is super mooi. We zetten Athlos altijd goed op de kaart!

Voor wat betreft het Athlos club tenue (de groene golf) even het volgende. Er zijn wat onduidelijkheden en vragen mbt de clubkleding omdat middels de website, de wissel en facebook nieuwe clubkleding gepromoot wordt. Misschien kan ik dit uitleggen. Clubtenue draag je bij de wedstrijden, dit omdat je graag laat zien bij welke vereniging je hoort en het makkelijk en herkenbaar is voor de organisatie en toeschouwers. De

wedstrijd kleding die de baanatleten dragen is tientallen jaren geleden aangevraagd bij de Atletiek Unie en officieel goedgekeurd. De Groene kleur van het shirt, de zwarte broek en het Logo staan genoteerd en mocht de atleet deze bij bijvoorbeeld de competitie niet dragen dan kan er diskwalificatie volgen. Mocht je dus als atleet meedoen aan de bepaalde wedstrijden dan zul je je aan deze regels moeten houden. De loopgroepen en (Nordic) wandelaars hebben sinds vorig jaar een eigen kledinglijn. (clubkleding) Waardoor ook bij deze groepen meer herkenbaarheid tijdens de training en wedstrijden. De clubkleding van de loopgroepen is dus anders dan de clubkleding van de baan. Mocht een loopgroep atleet meedoen aan de competitie dan zal deze atleet het officiële (goedgekeurde) clubtenue moeten dragen. De officiële clubkleding van de baanatleten kun je bestellen bij Patricia van Domburg (trainster B/C pupillen) en bij mij. Twee maal per jaar doen we er een grote bestelling uit en kopen we ook wat singlets op voorraad. Levertijd van nieuwe clubkleding is ongeveer 10 weken. Deze maand is er weer een grote bestelling binnengekomen en worden de bestelde shirts inmiddels uitgereikt. Betaling vindt altijd achteraf plaats. Uiteraard staat het je vrij om je te klein geworden singlet door te verkopen aan jonge atleten en als we daar bij kunnen helpen laat het maar weten. Daarnaast hebben we


voor een aantal athlos atleten. Daarnaast doen er een aantal baanatleten mee aan de Nederlandse Indoorkampioenschappen in de Omnisporthal te Apeldoorn en uiteraard hopen we op mooie prestaties. Hierbij wens ik iedereen veel succes bij de komende wedstrijden maar bovenal veel plezier in de atletiekbeoefening.

ook de zwarte trainingsvesten voor de jongste baanatleten. Deze bieden we tegelijkertijd te koop aan als we ook het clubtenue uitleveren. Dit trainingsvest mag je als het te klein geworden is maar er nog goed uitziet weer inleveren en met een kleine bijbetaling krijg je dan een nieuw

groter vest. Mocht je nog vragen hebben over de baan clubkleding meld je dan bij Patricia of bij mij. Wat staat er de komende periode op het programma: We gaan in februari de 4e en laatste cross doen van de cross competitie met wellicht podiumplaatsen

In de volgende “uit het startblok� kom ik zeker terug op de NK en andere mooie wedstrijden. en graag zie ik jullie bij de Algemene leden vergadering van Athlos op vrijdag 16 maart.

Vriendelijke groet, Alida van de kolk


Even voorstellen ……… Ik wil mij graag even aan je voorstellen. Ik ben Janet Granneman, 43 jaar jong, getrouwd met Marcel en samen hebben wij twee kinderen. Ik ben een geboren ‘harderwieker’ en heb mijn hele leven al in Harderwijk gewoond.

groepen. Als nieuw lid was ik vooral bezig met het verbeteren van mijn eigen sportprestaties. Ik kwam terecht in een warme vereniging waar ik me thuis voelde. Het was voor mij gelijk duidelijk dat Athlos een vereniging is voor en door leden.

toewijding mogen vervullen. In maart 2017 heb ik besloten om af te treden als bestuurslid. Ik merkte aan mezelf dat ik het plezier in deze vrijwilligerstaak kwijt begon te raken en dan is je ‘houdbaarheidsdatum’ in zicht. Ik ben van mening dat je dan beter kan stoppen.

Ik heb niet lang stil gezeten. Ondanks het drukke leven die iedereen kent, vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de vereniging waar ik graag sport. Samen met Hennie Benek zijn we vanaf juni de vrijwilligerscommissie opnieuw aan het inrichten. In het verleden werd deze taak, het werven en behouden van vrijwilligers, door 1 of 2 vrijwilligers gedaan. Eén netwerk van één persoon gaat nooit zo ver dat zij weet welke mogelijke beschikbare vrijwilligers er zijn in een vereniging van ruim 700 leden. De vrijwilligerscommissie moet uit verschillende personen bestaan die ieder weer een stukje van de vereniging vertegenwoordigen. In het najaar 2017 hebben we drie vrijwilligerscouts kunnen vinden om de commissie compleet te maken; Jet van der Je kunt je vereniging al helpen met een paar uurtjes per jaar! Weiden, Erwin En dat goede voornemen heb ik voor dit jaar Middelkamp en Erik Veen.

Een paar jaar geleden ben ik overgestapt naar de avondgroepen, omdat dit beter in mijn agenda past. Ik vind het erg fijn dat je als sporter deze mogelijkheid hebt om Ik werk als intermediair flexbubinnen je vereniging te wissereau bij een grote zorginstelling voor mensen met een verstande- len van dag of tijdstip maar lijke beperking. Mijn werkzaamhe- ook van niveau. Ik loop met plezier en al ruim een jaar den richten zich op het werven, blessurevrij in loopgroep 4 van selecteren en coachen van flexKees de Groot. medewerkers tot het matchen van flexmedewerkers aan een In de afgelopen jaren heb ik goede werkplek. mij ingezet voor de vereniging als o.a. bestuurslid. Ik heb deze Sinds 2007 ben ik lid van Athlos. mooie vrijwilligerstaak vele Mijn eerste jaren heb ik gelopen jaren met enthousiasme en bij Johan Foppen in de ochtend-


Sinds januari ben ik officieel door het bestuur benoemd als voorzitter van de vrijwilligerscommissie. Er zijn vele vrijwilligers actief binnen Athlos en daar ben ik trots op. Maar daarmee is het niet klaar, want aanwas van nieuwe vrijwilligers blijft nodig om de activiteiten van de vereniging door te laten gaan. In 2018 heeft de vrijwilligerscommissie zich ten doel gesteld dat ieder lid weet dat Athlos een vrijwilligerscommissie heeft en dat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers! Je kunt je vereniging al helpen met een paar uurtjes per jaar! Ben je geĂŻnspireerd of wil je meer informatie? Wij gaan graag met jou in gesprek. Stuur een mail naar vrijwilliger@athlos.nl

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Athlos kleding Een aantal maanden geleden was er de mogelijkheid in de kantine om nieuwe Athloskleding te passen. Enkele weken geleden werd de kleding door Maxi Promo geleverd en door veel leden van de loopgroepen veelvuldig gedragen, zowel bij trainingen als wedstrijden. Helaas is nog niet alles geleverd en sommige artikelen bleken te klein. Shirts met een V-hals zijn in de maak en kunnen dus t.z.t. besteld worden. In september komt er een nieuwe pas-sessie met de echte Athlos-kleding. Tijdens deze sessie kan er natuurlijk besteld worden en dit gebeurt via de penningmeester van Athlos. Vanaf 5 artikelen wordt er weer een bestelling gedaan!! De leverancier Maxi Promo( www.maxipromo.nl) is bezig om een webshop te maken, zodat elk lid individueel zijn of haar bestellingen kan doen, zonder tussenkomst van Athlos. Er zal binnenkort dan ook een button op onze site komen om direct te kunnen bestellen en betalen. Prijzen: T-shirt met korte mouw en ronde hals

€ 31,80

T-shirt met korte mouw en V-hals

€ 31,80

T-shirt met lange mouw

€ 36,00

Singlet

€ 25,10

Jack

€ 72,60

Short lycra

€ 43,00

Tight ¾ lycra

€ 52,35

Tyght lycra

€ 57,20

Standaard pakket

€ 150,00

Wedstrijd pakket

€ 130,00

Compleet pakket

€ 235,00

Standaard pakket:

T shirt LM, T shirt KM, short lycra, tight lycra

Wedstrijdpakket:

singlet, short lycra, jack

Compleet pakket:

standaard pakket plus wedstrijdpakket (1 x short lycra)


Seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onlangs kreeg het bestuur van de gelijknamige onderzoekscommissie een lijvig rapport met het verzoek de aanbevelingen hieruit te delen met de leden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat dit onderwerp de laatste jaren van tijd tot tijd in de media aan de orde kwam. Ook in de atletiekwereld zijn er nogal wat gevallen gemeld. Van de 686 gemelde ‘casussen’ (een nogal klinische benaming) komen er 44 uit de atletiek oftewel 6,4%. In bijna 70% van de gevallen is de dader een sportbegeleider of trainer. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan seksueel getinte opmerkingen, die kwetsend zijn of de bedoeling hebbend iemand in verlegenheid te brengen of angst in te boezemen. Bij seksueel misbruik is er altijd sprake van ernstige strafbare feiten. Het gaat dan om seksuele handelingen, die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of daarvan getuige te zijn.

ze tevens te melden bij de politie. Tevens dient het bestuur slachtoffers op emotioneel, praktisch en juridisch gebied bij te staan in goede samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. *Over regelgeving en het tuchtrecht. Hierbij wordt aanbevolen dat het beleid ten aanzien van dit onderwerp wordt beschreven in gedragscodes, dat duidelijk is waar een melding kan worden gedaan. Regel indien nodig financiële ondersteuning bij proceskosten via een sportbond. Besteed ook aandacht aan slachtoffers die pas na geruime tijd melding doen, hanteer geen verjaringstermijnen.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan die wij (kort samengevat) met jullie willen delen. * Over een meldplicht voor seksuele intimidatie en misbruik. Eenieder in een vereniging die kennis krijgt van seksuele intimidatie of misbruik heeft de plicht dit te melden bij een vertrouwenspersoon of het bestuur. Het bestuur heeft de plicht, gevallen die onder tuchtrecht vallen, deze te onderzoeken, te melden bij het bondsbestuur en waar het strafrechtelijke zaken betreft de-

*Over het op verenigingsniveau bevorderen van betrokkenheid van leden en ouders. Vergroot de betrokkenheid door goede informatie te geven over het beleid van de vereniging. Wees daarin proactief eventueel via gestandaardiseerde e-mails. Betrek

ouders bij het formuleren van gedragsregels. Zorg dat bekend is wie de vertrouwenspersonen zijn en hoe deze te bereiken zijn. Houd periodieke enquêtes onder alle betrokkenen van een vereniging om op de hoogte te blijven van hun beleving van het functioneren van de vereniging. *Over een veilig sportklimaat. Zorg voor een open cultuur. Ga na in hoeverre er preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Zorg dat iedere trainer beschikt over een VOG (verklaring van onbesproken gedrag). Zoek samenwerking en bespreek met de gemeente hoe middels een gezamenlijk beleid veiligheid in de sport kan worden bereikt. Tot op heden zijn er (gelukkig) bij het bestuur van Athlos geen meldingen binnen gekomen. Neemt niet weg dat wij als bestuur serieus aandacht willen besteden aan dit onderwerp om ten alle tijden een veilig sportklimaat te scheppen en te behouden. Wij zullen de aanbevelingen bestuderen en bezien waar verbetering mogelijk is. Wij staan daarnaast te allen tijde open voor suggesties tot verbetering. Namens het bestuur Harry Klumper.


Tips om de halve marathon makkelijker te kunnen lopen DOOR MARC GERLINGSe halve marathon lopen Je hebt hardlopers die vlot en makkelijk een halve marathon kunnen lopen. Wil jij dat ook? We hebben 6 tips waarmee je die halve niet alleen makkelijker maar wellicht ook nog een stuk sneller kunt lopen. 1. Ontspan halverwege Zelfs de ervaren halve marathonloper zal het beamen, "de halve marathon is nog steeds een heel eind�. Logisch, het is toch 21 kilometer. Niet eenvoudig. De uitspraak zegt meer iets over hoe je die afstand ervaart dan de werkelijke afstand uitgedrukt in kilometers. Ergens rondom de helft slaat de twijfel toe. De focus zakt wat in, het tempo ook. Je gedachten dwalen af. De scherpte van de eerste kilometers is er vanaf. Hier kun je veel tijd verliezen. Schud jezelf eens los. Focus weer terug. Als je genoeg kilometers getraind hebt, kun je die dip ontstijgen. Het is een mentale ontspanning. Kijk even om je heen en probeer met een fris hoofd, ondanks die intensieve inspanning, weer terug te gaan naar een goed ritme en tempo. 2. 4x5 kilometer Deel je wedstrijd in. Je kunt de afstand bijvoorbeeld opdelen naar 4 x 5 kilometer. Door je trainingen weet je dat 5 kilometer geen probleem is. Waarschijnlijk voel je je in een gewone training voor de halve pas net echt lekker warm na 5 km. 21 lijkt zo heel ver, maar 4x5 is een stuk over-

zichtelijker. Het rekensommetje klopt natuurlijk niet helemaal want je moet er iets meer dan 1 kilometer bij rekenen. Je passeert de 10, de 16 km (10 mijl) en dat zijn mooie ijkpunten voor hardlopers. Van dat soort belangrijke punten krijg je weer energie. Het is ook een wedstrijd binnen een wedstrijd om binnen die 21 bijvoorbeeld ook een goede 16 te lopen. 3. Geen zorgen om de positieve split Je kent alle adviezen rondom de snelle halve marathon. Daar staat ook bij: "loop een negatieve split�. De realiteit is dat veel lopers een positieve split lopen; de eerste helft wordt sneller gelopen dan de tweede. Maak je daar geen zorgen over. Je doet niks fout. Probeer halverwege te herstellen en daarmee kun je de tweede helft goed uitlopen. Ontspanning vinden in de tweede helft levert je veel op als je een vlotte maar niet uitputtend snelle halve wil lopen. 4. Loop je eigen wedstrijd Dat doet iedereen, in theorie. Zoek je eigen ritme waarmee je makkelijk en vlot loopt. Je zal ingehaald worden door andere snellere hardlopers. Niet erg. Laat ze lekker gaan. Er zijn heel wat hardlopers die goed vasthouden aan hun tempo en plan en zich niet gek laten maken. Het komt vaak voor bij een halve marathon dat de lopers die goed hun energie kunnen verdelen, die snelle lopers

van het begin weer inhalen. 5. Brandstof genoeg? Je gaat naar een wedstrijd toe. Je ben zenuwachtig, dribbelt meer en je ontbijt is al uren geleden. Je moet ergens op hardlopen. Je hebt brandstof nodig want het is toch voor de meesten onder ons meer dan anderhalf uur hardlopen. Iets kleins eten vooraf is een slim idee. Iets met koolhydraten en eiwitten, een mooie combinatie om heel wat kilometers op te maken. Ook wat drinken een uurtje voor de wedstrijd doet wonderen. Vergeet de innerlijke mens niet, dat levert een bodem op voor een soepele 21. 6. Makkelijk of te hard tempo? Schaatsers spreken over werkijs. Het gaat stroef en je moet hard werken om lekker vooruit te komen. De vorm van de dag heeft veel invloed op je halve marathon. De afstand is lang genoeg om te spelen met je energie. Je kunt even een tandje terugschakelen. De truc is wel dat je in de gaten hebt dat het iets langzamer gaat. Als je energie weer wat verbetert kun je het tempo wat opvoeren. Het is voor veel lopers lastig om dat punt te herkennen. Als je het goed herkent kun je weer uit die comfort zone stappen en gaat je tempo omhoog. Leer het herkennen in je trainingen. Dat levert je aan het eind vele tientallen seconden winst op voor je makkelijke vlotte halve marathon. Succes!


Volgende stap in verduurzaming subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemen. Zodra die binnen is zullen we de formele opdracht voor vervanging van de lampen aan OVI geven.

Afgelopen jaren heeft de verenging al een paar flinke stappen gezet in het terugdringen van het energieverbruik zowel het gas als het electriciteitsverbruik. Iedereen heeft dit intussen gezien en gemerkt. Inmiddels wordt ook de volgende stap gezet. In de komende maanden zullen de zestien lampen van de baanverlichting worden vervangen door LED verlichting. De huidige lampen zijn elk 2000 W terwijl de nieuwe lampen elk 1500 W zijn. Los van de energiebesparing zullen ze ook nog langer meegaan.

Even een stukje toelichting. De lampen zijn officieel eigendom van de gemeente maar Athlos is verantwoordelijk voor de exploitatie. De huidige lampen staan in het plan van de gemeente rond 2021 te worden vervangen. We hebben gevraagd of wij het eerder mogen doen en dus eigenlijk het geld voorschieten aan de gemeente. De gemeente is daarmee akkoord gegaan en hebben we een overeenkomst gesloten met OVI (Onderhoud Verlichting Installaties) in Enschede; het bedrijf dat ook de huidige baanverlichting heeft aangelegd). Inmiddels is ook al

Omdat er nogal wat geld mee is gemoeid zullen we beroep doen op de gemeente Harderwijk ons een lening te verstrekken zoals bedoeld is in een motie van de gemeenteraad in 2016. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van B&W een fonds in te stellen van maximaal € 100.000 waaruit sportverenigingen kunnen lenen als ze investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Op deze regeling gaan we een beroep doen. Naar verwachting zal de feitelijke vervanging van de huidige lampen door LED lampen in april of mei plaatsvinden. Het resultaat zie je direct want het licht zal veel evenwichtiger over de baan en het middenterrein zijn verspreid. Wel zijn er twee lichtstanden; één voor training en één voor wedstrijden. Marcel Celie


Woensdag morgen 14-12-2017. De buiten wereld is bezig zijn make-up te verliezen, de witte schmink druipt eraf. Modder en water is er voor in de plaatst gekomen. De buienrader geeft aan :om negen uur droog….. toch maar een appje naar Ria ( de trainster) met de vraag;“ zijn er paden?” Het antwoord van Ria ;” geen idee, uitproberen anders snel weer aan de koffie!” Op naar de koffie dan maar. Clubhuis Athlos ligt er verlaten bij en om er te komen moet je klunen. Het voordeel is; je wordt begroet met vreugde en een omhelzing! Ik voel me stoer en uniek, maar dan kijken we uit het raam en zien nog meer enthousiastelingen aankomen. Ook zij krijgen de begroeting die ze verdienen.

Het blijft regenen er zijn geen paden te zien, we besluiten niets uit te proberen meteen maar aan de koffie. Buiten stil en wit, binnen koffie en elkaar. Het jaargetij vraagt om overpeinzingen en dat is wat we delen vanmorgen.

Gisteren hoorde ik een Portugese vrouw praten over de betekenis van het woord; saudade. Ze legde het uit als; heimwee, melancholie of weemoed; alles wat overblijft als alles is verdwenen.

Verdriet met een glimlach. Zo waren ook de verhalen vanmorgen, verdriet met een glimlach.

Er waren acht vrouwen die de paden op wilden maar ze konden niet , de paden waren weg. En toch was het een fijne ochtend. Carla.


STOK Hoeveel stokken heeft een mens nodig? En hoeveel deuren? “Een stok achter de deur”, daar vroeg ik om in mijn laatste column. Een prikkel, een toverwoord, een motivatie om weer met regelmaat mijn hardloop trainingen op te pakken én om dat vooral uit eigen vrije wil te doen. Niet met hulp van bovengenoemde stokken, nee, gewoon zelf, omdat ik dat wil. Gewoon omdat het kan (vréselijke uitdrukking, maar dat terzijde).

Goed, die stok achter de deur. Rare uitdrukking, want met een stok achter de deur kom ik die deur niet door. Toch? U merkt, totaal onbelangrijk, en het leidt inderdaad alleen maar af van waar het hier, in dit blad, bij deze club, om draait. Of om zou móeten draaien: sporten en bewegen! Dus waarom nou weer stilzitten en nadenken over uitdrukkingen om een stukje over te schrijven? Nou, gewoon: om-

dat ik krampachtig probeer om ergens weer die Lust nach Laufen te krijgen! (ja, uw columnist is van alle talen thuis zoals u merkt). Hey, taal: goed idee - misschien brengt mij dat een stap verder naar die stok. Eerst dus maar even googelen bij Onze Taal: Een stok achter de deur betekent in het algemeen iets als 'een dreigement', 'de dreiging van negatieve gevolgen als je ergens niet aan kunt voldoen'. Meestal wordt een stok achter de deur tamelijk positief gebruikt, namelijk in de zin van 'een extra motivatie om iets te bereiken'. Met bijvoorbeeld 'Als je je goede voornemens aan anderen vertelt, is dat een goede stok achter de deur om er écht aan te blijven werken' (...)

De uitdrukking een stok achter de deur komt waarschijnlijk voort uit de situatie waarin iemand letterlijk een stok achter de deur heeft klaargezet. Als de ander niet wil voldoen aan zijn verzoek of eis, dan kan hij snel de stok tevoorschijn halen en zo laten zien dat hij desnoods geweld gebruikt om zijn zin te krijgen.

Zo. Dat u het even weet. Voor mij rijst een beeld van een ei-

sende echtgenoot, die met een stok zwaaiend boven zijn hoofd achter mij aan komt hollen, roepende dat hij niet zal aarzelen om desnoods geweld te gebruiken als ik nu niet onmíddellijk….. Neeee, met dreigementen kom ik niet veel verder dan hard weghollen, met een sprintje van 20 km/u, om vervolgens hijgend en puffend aan het eind van de straat te bedenken dat ik inderdaad “niet kan voldoen” aan dat hoge tempo. En nee! Dat hoeft ook niet! Het is een looptraining, het is géén wedstrijd, zo benadrukte mijn eigen online-loopcoach Evy steeds weer in mijn oren, gedurende die eerste moeizame weken. Dus beter uitgaan van de positieve zijde van de uitdrukking, die “extra motivatie om iets te bereiken”.

En bam! daar kwam uw eigen DeWissel-redacteur met een prikkel van heb ik jou daar! Waarschijnlijk onbewust, waarschijnlijk denkt hij nu hij dit leest: “Huh..? Watte? Wat heb ik gedaan dan?”


Ja mensen, waar ik met het schrijven van mijn vorige column hoopte op een aantal mooie toverwoorden en lieve wensen van al mijn lezers (blijkbaar heb ik er toch niet zoveel als ik hoopte…), met prachtige trainingsschema’s en stimulerende tegeltjeswijsheden (tóe maar! je kan het! het maakt niet uit hoe langzaam je loopt, je bent nog altijd sneller dan zittend op de bank! en dat soort pinterest-gebrabbel), bedacht uw redacteur om een leuk spreukje middenin mijn column te plakken. Niet wetende uiteraard dat dit mij méér pijn zou doen dan die bovengenoemde sprint onder dreigement van stokken.

“Motivatie komt niet uit een potje”. Het stond er echt. Potverdrie. Daar was ik wel even stil van. Ik vergat zelfs mijn eigen column verder te lezen. Want wat uw redacteur niet weet, maar alle mensen in dit huishouden wel: Als iemand een potje heeft voor welk mankement dan ook, dan ben ik het. Droge huid? Mama heeft wel een goede creme. Verkouden? Flesje spray hangt al in je neus. Spierpijn? Tube met lekker verwarmende zalf smeer ik hupsa op je kuiten. Pukkels, kloven, ontstoken tenen, roos, luizen, blauwe plekken, oorpijn, koortslip, diarree, aambeien…… Vraag het en ik heb het. Het middel dan - mijn

huis is een halve medicijnkast en de andere helft bestaat uit andere tubes en zakjes en flesjes en potjes vol met handige middeltjes om dit helse bestaan te verlichten en al uw klachten per direct als sneeuw voor de zon te doen verdwijnen.

Als een speer rende ik naar boven, dook de kast in en woelde tussen alle mogelijke tubetjes en zakjes en flesjes en potjes. Waar was nou dat vermaledijde middel… Ik zocht overal, gooide alles op het aanrecht en zocht naarstig bij de “M”. Niks, nada, noppes. Wanhopig liet ik mijn blik glijden over de berg van mijn hopeloze verzameling. Hoe was het mogelijk? Wat overkwam mij nu? Waarom had ik alles, ja echt alles in huis om ons de winter en de zomer en ons hele leven door te helpen, maar had ik dit belangrijke detail over het hoofd gezien? Vergeten? (Ik Mrs Perfectionist? ónmogelijk.) Hoe kon ik zo stom zijn? En nee, niet alleen nu, maar gewoon al

mijn hele leven lang (ja ho maar, zó oud ben je nu ook weer niet…)

Met een diepe zucht liet ik mij op de grond vallen. En gaf uiteindelijk maar toe aan wat uw redacteur allang wist, en mij nu fijntjes onder de neus wreef: Nee, motivatie komt niet uit een potje. Die moest ik heus zelf opwekken. Daar hielp geen pilletje aan, geen zalfje, geen druppeltje en zelfs geen stok. Ja lieve mensen, deze 6 woorden drongen via De Wissel mijn lichaam in en kropen onder mijn huid en in mijn spieren, en uiteindelijk bleven ze onvermijdelijk liggen in dat ene plekje achterin mijn hoofd, waar ze heerlijk begonnen te knagen en te etteren en te wroeten. Ken je dat plekje? Dat als er iets is wat je niet wilt doen, maar wel zou moeten doen, of zou moeten zeggen, of juist niet, en je stopt het héél ver weg, in de hoop dat


het dan vanzelf verdwijnt, maar dat doet het natuurlijk niet, want uiteindelijk is het écht wel heel belangrijk om te doen of te zeggen - en dat je dan ‘s avonds in je bed ligt en het voelt vervelend en rot, en aan alle kanten probeer je dan tegen-argumenten te bedenken waardoor je het dan niet hoeft te doen… Maar het knaagt en het wroet maar door, en je kan er niet van slapen, niet van eten… Totdat dat plekje achterin je hoofd uiteindelijk is verworden tot één grote hoop van etterend schuldgevoel.

maar, op een zowaar mooie zonnige zaterdagochtend in december de stoute sportschoenen aan (hóe toevallig: kort na het verschijnen van De Wissel - dank je wel meneer de redacteur) . Oké, ik geef toe: ik dacht dat ik kantinedienst had - en na enig haasten en opstaan en startklaar staan bleek dat niet zo te zijn. Dus. Balen. Had ik me daar op mijn vrije zaterdagochtend, met iedereen uit huis en op de baan, lekker nog languit in bed of op de bank…. KNAAG!! Hallo! Jij daar! Met je potjes! En je stokken! En je geklaag! En je columns! Over hoe heerlijk dat hardlopen kan voelen, bla bla bla! Mooi schrijven, maar doen, ho maar!

Nou ja, zoiets dus. Ik zal niet zeggen dat de dagen daarna een grote lijdensweg waren vol met mea culpa’s en zelfkastijding. Maar die knaagdieren in mijn hoofd begonnen steeds harder te wroeten en te piepen (“Ga! Ga dan! Luie slappeling!”- nee ik ben nooit heel erg aardig voor mezelf). En dus trok ik dan toch

Zoals inmiddels misschien wel duidelijk is: Mijn innerlijke “ik” is niet heel erg aardig voor mij. Persoonlijk vind ik mezelf leuker dan die andere persoon die de hele dag in mij huist. Dat is een streng typje, een vilein mens, een zeur, ja soms gewoon (ik zeg het maar hardop) een zeikwijf. Soms kan ik

haar negeren, maar meestal wijst ze me de hele dag op hoe ik dingen anders, meestal beter kan doen. En nu had ze de tijd van haar leven, want o wee o! Dit was toch een fantastische aanleiding om mij eens fijn onderuit te halen en lekker te gaan porren in dat etterende schuldgevoel.

Jíj wou toch motivatie?! Jíj schreef toch dat stuk in De Wissel? O, o, o, wat zijn we zielig, met je zere kniëen en je geklaag over miezerige regenbuien en saaie looproutes! Nou - kom op dan! Er bestaan geen pilletjes om zin te krijgen (nou ja, behalve dan - nee laat maar), er bestaat wel zoiets als eigen wil en sterk zijn en doorzetten! Maar neehee, mevrouw schrijft liever nog een stukkie in plaats van een stukkie te lopen! Watje! Slappeling! Ouwe taart!

Ho, stop - ouwe taart?? Nú ga je echt te ver! Woedend stamp ik de trap op en zoek achterin de kast naar mijn sportkleren (...da’s wel érg ver achterin...) Ja ho maar! Ik luister toch niet meer! Voordat ik toch weer een kans krijg om me te bedenken, kleed ik me om, pak mijn sportschoenen, neem nog snel een slok koffie (beetje doping kan geen kwaad) en stel mijn sportswatch in op korte intervallen. Rustig aan beginnen, niet meteen de lat te hoog leggen. Het gaat om


het plezier, geniet van het bewegen, geniet van je omgeving…

spreekt de woorden die dagenlang knagend in mijn hoofd zaten en die ik zojuist met elke meter hardlopen uit mijn lichaam heb proberen te duwen: “Motivatie komt niet uit een potje hè ….”

En zo trippel ik weer door de weilanden, langs bekende weggetjes, dat wel, maar dat geeft niet, het geeft me toch weer een goed gevoel. Kijk! Kijk mij eens! Há, ik wist het wel, ik kan het nog best! Nou ja, niet zo hard als ik zou willen, maar dat geeft niet! Ik loop immers weer! Hey daar is die grappige hond weer, ja blaf maar! Maakt mij niet uit, jij zit achter een hek, ik loop! Gunst, die verbouwing daar is zo te zien eindelijk klaar, mooi geworden meneer! Duim op naar de man die in de voortuin staat (hij zal ook wel denken, wie ís dat…) Geeft niet meneer, laat mij maar, ik ben blij, ik loop! Ho, de Zuiderzeestraatweg, o ja, lang eind - toch maar doen? Welja, spierpijn krijgen we toch wel! Hupsakee, uitdagingen zijn er om aangegaan te worden! (pff - ik word soms zo moe van mezelf…) En ja fijn, het is winter, geen maisvelden, lekker vrij uitzicht,

geniet meisje, geniet!

Na iets meer dan drie kwartier kom ik thuis. Ik kijk op mijn horloge: iedereen zal inmiddels ook wel terug zijn van de training. Met een trots gevoel stap ik de poort binnen. En ja daar staan ze, toevallig allemaal buiten bij de achterdeur, met rode frisse wangen hun modderschoenen uit te trekken. Ik zie vier paar wenkbrauwen toch enigszins verbaasd omhoog gaan. “Hey…?! Wat heb jij nu gedaan?” vraagt een van mijn bloedjes. “Goed bezig mam!” zegt de ander. Manlief kijkt mij grijnzend aan (en speur ik daar ook een zweempje trots? ja toch…?) en steekt zijn duim op. En hij

Dank je wel lief. Dank je wel meneer De Wisselredacteur. En vooruit, dank je wel aan mijn innerlijke “ik”. Want zonder jouw vileine steken onder water en jouw snerende opmerkingen zou ik zeker op die bank blijven hangen. Ook al is ze soms streng, en vaak niet lief voor mij, toch weet ze wel wat goed voor mij zou zijn. (ik moet wel uitkijken wat ik zeg uiteraard, alles wat ik hier typ kan tegen mij worden gebruikt in slechtere tijden…) Inmiddels zijn we namelijk een dikke maand verder, en ondanks even een korte dip tijdens de feestdagen heb ik mijn looptrainingen weer opgepakt. En het voelt weer goed, en het voelt weer beter. Maar het voelt het beste als ik die knaagdieren weer even kort laat wroeten in mijn inmiddels ietwat geslonken etter-plekje: Ja ho maar, ik weet het. Motivatie komt niet….!

Wordt ongetwijfeld vervolgd!


2018, er zit verandering in de lucht. Geachte lezers van de prachtige “Wissel� van Athlos, 2018 gaat het jaar van de verandering worden. Ik voel het aan mijn wond uit 1967, toen ik als jongen van zeven uit de boom in de boomgaard van ome Piet viel. Vanaf mijn bil tot aan mijn knie was mijn been open. Verschrikkelijk. Maar het heeft mij wel wat gebracht. Ik voel wanneer er iets groots gaat gebeuren. Ik heb het niet over de Olympische Winterspelen, waar schandaal over schandaal heen gaat. Jammer, wat ooit begon als amateurs die de degens kruisten worden de topsporters nu vol gespoten met zogenaamde oppeppers. Nee, mijn verhaal gaat verder. Wat staat er te gebeuren in 2018? Allereerst de nieuwe kleding van de trainers van Athlos. Heeft u het al gezien? Fantastisch. Misschien de gemeenteraadverkiezingen van aanstaande maart? Of de Algemene Ledenvergadering

van Athlos op vrijdag 16 maart (u

komt toch ook)? Of toch om het klein te houden de nieuwe starterscursus welke in maart begint bij de wegatletiek. Of de prachtige tien kilometer of halve marathon die Athlos ieder jaar in maart organiseert? Misschien denkt u bij verandering aan het Keiler damesteam van Athlos die in juni wederom een poging gaan doen het ereschavot te betreden. Er is zoveel om aan te denken en mee te doen. En toch zijn er nog zoveel mensen die langs de kant staan en niet meedoen. Daar moet de verandering beginnen. Wij, u en ik, moeten al diegenen die aan de kant staan en zich eenzaam of in de steek gelaten voelen aan de hand nemen en hen te helpen met vraag en antwoord om mee te gaan doen. Weg uit de eenzaamheid, naar de warmte die ons allen bij elkaar houdt. Samen zijn en samen dingen doen. Ik ben al begonnen. Doet u met mij mee?

Met groet, Meester GBJ Legrand


Social Media van Athlos

#avathlosharderwijk #halvemarathonharderwijk

https://www.facebook.com/athlos.harderwijk https://www.facebook.com/broekhuis.halvemarathonharderwijk/

https://twitter.com/athloshwijk


Bericht van de Commissie Baanatletiek, Wegatletiek en Wandelsport Beste Athlossers, Komende maand februari en maart staan de herhalingscursussen AED/ Reanimatie voor de trainers en kantinemensen ingepland. Athlos als vereniging vindt het belangrijk dat de trainers en kantinemensen goed zijn voorbereid op hartfalen en andere stoornissen. Hopelijk hoeven we het nooit te gebruiken. We willen Luit Hoving bedanken dat hij deze cursus voor ons wil leiden. In februari start ook de assistent trainerscursus bij de Wegatletiek. We zijn heel blij dat een zestal aankomende assistent-trainers deze cursus willen doen, en wensen hen hierbij dan ook heel veel succes. 16 Maart aanstaande alweer de Algemene Ledenvergadering van Athlos. U als leden wordt hiermee alvast ook namens de CBWW van harte uitgenodigd omdat in deze vergadering de beste Weg- en Baanatleet, Het aankomend talent bij de baan en ook de prijs voor de Wandelsport wordt uitgereikt. Altijd een heel bijzondere gebeurtenis op de ALV. De trainers en trainsters hebben

inmiddels de nieuwe kleding uitgereikt gekregen. Wij zijn er bijzonder trots op en willen

hiermee onze sponsor de fa vd Bosch heel hartelijk danken voor zijn gave, maar ook de wijze waarom hij de trainers een warm hart toedraagt. Top. In mei staan de clubkampioenschappen Wegatletiek op het programma. Kijk even op de website voor data. Schrijf deze alvast in jouw agenda. Dan zijn wij nog volop bezig met ons Meerjarenbeleidsplan. Begin Februari gaan wij op bezoek bij AV 34 uit Apeldoorn om verder te praten over samenwerking, talentontwikkeling bij zowel Baan-, als Wegatletiek. Heel interessant en goed voor beide verenigingen. Doel is om elkaar te versterken en gebruik te maken van elkaars kennis en overdacht aan elkaar, zowel theoretisch maar ook praktisch. We zijn heel blij dat bij zowel de

Baan-, Wegatletiek en Wandelsport alle functies zijn ingevuld. Echter kan het zomaar weer anders zijn, daarom zijn wij op zoek naar jou. Denk eens goed na over het invullen van trainerschap. Je wordt door Athlos goed gefaciliteerd. Je krijgt kleding, cursussen en een goede verzekering. Daarbij ook een nette vergoeding en training geven is leuk. Je werkt met mensen naar een doel toe. Je wordt er alleen maar beter van. Meld je aan bij Kevin vd Wassenberg voor de baan, Ria van ‘t Slot voor de Wandelsport en Harry Petersen voor de Wegatletiek. Zij kunnen jou alles vertellen over het mooie trainersvak.

Met groet namens alle collega’s, Kees de Groot Voorzitter CBWW


Eindejaarspret Nordic Walk Groep op dinsdag In deze Kerstperiode hebben wij 2x een “kerstloop” gedaan. Dinsdag 12 december hadden wij Kerstsfeer door het dikke pak sneeuw dat de dag ervoor gevallen was. Hoewel diverse personen door gladheid niet konden komen, was er een voldoende grote club over om als kinderen sneeuwpret te hebben, uitgelaten te zijn en natuurlijk sneeuwballen te gooien. Uiteraard o.a. op het speelterrein aan de Watertorenweg. Dinsdag 12/12 sneeuwpret

Verder lekker gestruind in de bossen en geploeterd door de dikke sneeuwlaag en alle afgebroken takken zoveel mogelijk vermeden. Genoten van de mooie witte natuur. Dinsdag 19 december zijn we met een grote groep van 20 clubleden gaan nordiccen vanaf Sonnevanck. Inmiddels was de

sneeuw gesmolten en was het modderig maar dat mocht de pret niet drukken. In een grote sliert liepen wij o.a. via leuke kleine paadjes een afstand van ruim 7 km. en kwamen weer terug bij Sonnevanck. Echter niet meteen naar de autoparkeerplaats en het fietsenhok, nee, het ging linea recta naar het restaurant, alwaar een lekkere en verdiende lunch voor ons klaar stond. Aan het eind van het jaar wordt Ria in het zonnetje gezet; zo ook nu na

’n jaar van organiseren, trainen en leiding. Bedankt Ria! Het is opvallend dat onze, toch wat grotere groep, zo’n hechte band heeft. Leuk! Velen zullen meedoen aan de Nieuwjaarsloop en wij hopen dat 2018 ons weer evenveel pret en training zal brengen als dit voorbije jaar.

Dinsdag 12/12 Beekhuizer Zand


VITAAL het nieuwe jaar 2018 in Hoezo nog geen sneeuw gezien? Eén van de Nordic Walking groepen van vrijdag noemt zich VITAAL, een naam die de groep in het verleden zelf mocht verzinnen. VITAAL loopt in 1,5 uur - inclusief warming-up, een stop onderweg en cooling-down - zo'n 7 tot 8 km. Na afloop is er koffie/thee (en als er iemand jarig is geweest iets lekkers) in de Athlos-kantine. Een bijzonder sfeervolle groep. VITAAL sloot het jaar formeel af met een wandeling up and down achter het Cyriasische Veld op vrijdag 22 december. Wel single tracks ... ja ... dat krijg je met ene Frans Meijer die ook verwoed mountainbiker is. De dames - in totaal met 18 inclusief de 3 vaste loopsters uit andere groepen - kunnen achter elkaar lopend niet zo goed kwekken. Dit vinden zij lastiger dan Frans zelf. Na de loop streken zij neer in restaurant Vivaldi op Sonnevanck voor de lunch. Er was nog een terugblik op het oude jaar 2017 en allen ontvingen een leuk cadeautje voor bij de Kerstboom. Frans en zijn vervangster Sandra Foppen werden op hun beurt weer in het zonnetje gezet voor hun inzet. Frans nam dit mee naar zijn Kerstweek met zijn ergens in Drenthe. Het was een leuk jaar.

In de sneeuw op het Beekhuizerzand op 8 december 2017

Op vrijdag 8 december was het toch echt wit buiten, niet van dwarrelende watten of zo iets. En VITAAL dook met poles en al de sneeuw in. Wel iets dikker aangekleed en het aantal daadwerkelijke loopsters was ook minder dan gebruikelijk. Zo’n zelfde aantal was er ook op vrijdag 29 december (het echte jaareinde), zo midden in de oliebollenweek. Wel een dag met volop zon. Dus gauw een plaatje schieten van de schaduwen van het vijftal op het Beekhuizenrzand: Minie, Sandra,

Dika, Dorothé en fotograag Ina. Deze zwaaiende loopsters kreeg Frans naar zijn vakantieadres toegestuurd. Hilariteit ten top , zowel hier als daar. Een dag na de eerste reguliere loop in 2018 was er de Auto Versteeg Buurman Nieuwjaarsloop waarvoor de VITALERS Joke, Magda en Frans zich onder de 42 lopers konden scharen (Annie moest helaas afhaken vanwege een sterfgeval in de familie). Een recordaantal. Er waren 3 wandelgroepen: 20 km, 8 km en nog een afstand. Onderweg denderde een groot edelhert, in de winterkleuren grijsbruin, dwars door de groep heen. Op zich al zeer uniek. Vermoedelijk een ouder mannetje dat zijn gewei al had afgeschud. Bij terugkeer was er erwtensoep, alsmede hapjes en de nieuwjaarsrede van voorzitter Nico Verzijl. VITAAL gaat vol goede moed het nieuwe jaar 2018 in met meer wandelingen op locatie, dus elders dan in de eigen omgeving.


Stilleven op het Beekhuizerzand

Restaurant Vivaldi: het kerstcadeautje voor bij de Kerstboom Zwaaiende schaduwen op het Beekhuizerzand

Uniek: een edelhert denderde dwars door de lopersgroep heen

Nieuwjaarsloop: rustmoment op de top achter het CyriasischeVeld


Wissel 1 2018  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Wissel 1 2018  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Advertisement