Page 1

De Wissel

Clubblad van de Atletiek– en Triathlonvereniging Athlos oktober 2017


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand plaatsvinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie AV Athlos (ledenadministratie@athlos.nl). Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende. De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 31 december. Als hieraan niet wordt voldaan dan zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen. In de schriftelijke opzegging moet naast de naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld. Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.

 

  

          

  

 

Lidmaatschap Adressen Voorwoord en Wedstrijden Van de Bestuurstafel Geen vakantie voor de accommodatie Uit Het Startblok Contributie 2017 Halve Marathon Budapest Bericht van CBWW Run-Bike-Run en Cross Vitaal heet nu NW3-groep NS-wandeling Athlos-kleding Jury Cursus bij Athlos Tim bij de WK-atletiek Ik houd van jou (2) Clubkampioenen Grote Clubactie Langer hardlopen en afzien lichter maken Clubheld– verkiezing Verslaafd aan hardlopen? Kopij voor Wissel 5 inleveren voor 6 december 2017


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Kim Boterenbrood

06 34022283

*Vicevoorzitter

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenspersoon

Rina de Vries

0341 426732

*Vrijwilligerscoördinator

vacant

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Wedstrijden Run-Bike-Run 14 oktober

Ene G.C. uit het alombekende Rotterdam ( volgens sommigen 010) zong het al lang geleden: “Het is weer voorbij die mooie zomer”. Nu kunnen we redetwisten of het nu wel of niet een mooie zomer is geweest, maar dat de zomer voorbij is, is wel zeker. Blaadjes vallen van de bomen, temperaturen zakken en de winterkleding kan weer uit de mottenballen. Trainingen verlopen weer volgens schema en wedstrijden worden weer volop gelopen, zowel op de baan als op de weg. In deze Wissel ook een leuk en boeiend verslag over een select gezelschap uit Loopgroep 1 , dat een halve marathon liep in Budapest.

De clubkamioenschappen voor de baanatleten zijn ook weer gedaan. Zowel de atleten als de juryleden zullen beide dagen niet snel vergeten. Niet alleen vanwege de prestaties, maar zeker door de weersomstandigheden. Alleen op de zaterdagmorgen was het droog. Tijdens deze kampioenschappen bleek maar weer eens dat Athlos echt een “groene” vereniging is. Zelfs in de overkapping van de polsstokhoog installatie

Cross 14 oktober

wist een nog onbekende vogel haar nest te maken en 5 eitjes te leggen. De grote vraag is: “Welke vogel ??“.

Stuur vandaag nog je kopij naar dewissel@athlos.nl


Van de Bestuurstafel oktober 2017 Overleg met de commissievoorzitters Op donderdagavond 12 oktober vindt er het regulier 2 jaarlijks overleg met de commissievoorzitters plaats. Naast het elkaar informeren van de lopende aangelegenheden staat de voortgang van de uitvoering van ons MeeerJarenBeleidsPlan centraal. De commissievoorzitters zijn gevraagd een presentatie van de voortgang van hun deel van het MJBP te presenteren met de nadruk op jaar 2018 en het hieraan gerelateerde jaarplan 2018 met financiële onderbouwing.

Baanverlichting Er wordt bezien of wij in de nabije toekomst kunnen overgaan op LEDverlichting i.p.v de huidige (zeer dure) halogeen verlichting. Gesprekken met de gemeente over de mogelijkheden hiervan zijn in gang gezet. Ons doel is om te bezien of we de LED-verlichting kunnen realiseren in 2018-2019.

Clubkleding voor de trainers

heeft al een inventarisatie gedaan naar de behoefte en inmiddels is ook duidelijk hoe de kleding er uit zal gaan zien. Het financiële plaatje is nog niet geheel rond. Wel kunnen we u vertellen dat er inmiddels een sponsor is gevonden voor een deel van deze kleding.

NK cross 2019 Zoals u allen heeft kunnen lezen hadden wij ons kandidaat gesteld voor de NK cross in 2019. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er dit jaar van de aanbieders een “bidbook” verwacht waarin de motivatie en financiële onderbouwing moest worden aangegeven. Wij als Athlos zijn met 2 andere verenigingen uitgekozen om het “bidbook” op locatie toe te lichten. Dit is gebeurt en we hadden met zijn allen een goede hoop op een positieve uitkomst. Helaas, de AU heeft besloten om de NK cross voor 2019 en 2020 toe te wijzen aan AV NOP. Een hele teleurstelling voor ons, maar, we gaan bezien of onze vereniging nog in de race kan zijn voor andere ‘grote’ wedstrijden in de toekomst. Overleg met de AU doen wij in overleg met ons WOC om de mogelijkheden en onmogelijkheden goed in beeld te houden.

Documenten op de website

In overleg met de C-BWW&W zijn we druk bezig om specifieke clubkleding voor de trainers aan te schaffen. De commissie BWW&W

Medio dit jaar zijn wij begonnen om ons verenigingshandboek met de daarbij behorende bijlagen op onze website te plaatsen. We proberen zo open en transparant mogelijk te zijn m.b.t de documenten die wij hanteren in onze vereniging. We zijn begonnen met het plaatsen en hopen dat eind dit jaar alle documenten zichtbaar

zijn. Een aantal documenten zal direct zichtbaar zijn terwijl de documenten die niet direct zichtbaar zijn altijd kunnen worden ingezien via onze secretaris. Bestuur profiel

Voor vele functies binnen onze vereniging is een functiebeschrijving aanwezig. Tot kort geleden ontbrak nog het bestuur profiel. Een korte omschrijving van de taken van het bestuur en meer in detail uitgewerkt de taken van de voorzitter, vicevoorzitter en algemeen lid van het bestuur. Ook dit document komt binnenkort op onze website (verenigingshandboek).

Vrijwillligers Onze vereniging heeft behoefte aan vrijwilligers in vrijwel alle commissies (kantinecommissie, accommodatiecommissie, WOC, C-BWW&W (trainers), sponsorcommissie, PRED -commissie). Mocht u belangstelling hebben om een (klein) deel van uw (spaarzame) vrije tijd te willen besteden aan onze vereniging dan hebben wij altijd plaats voor u, ook al is het maar 1 uurtje in de maand. Indien belangstelling dan gaarne het hoofd van onze vrijwilligerscommissie contacten (Janet Granneman, email: janetgranneman@hotmail.com ) of onze secretaris. Direct contact opnemen met de betreffende commissie mag natuurlijk ook.

Met sportieve groet

Het Bestuur


Geen vakantie voor de accommodatie paneel in de praktijk onvoldoende bleek. De WOC ruimte daarnaast zal nu ook worden voorzien van infrarood verwarming.

Zoals de regelmatige gebruiker van onze baan wellicht al heeft gemerkt heeft een aantal zaken in de vakantieperiode zich afgespeeld op onze atletiekbaan.

Middenterrein Direct na de senioren competitiewedstrijd is begonnen aan de vervanging van de grasmat op het binnenterrein. De hele toplaag is er om gefreesd en er is een volledig nieuwe grasmat ingezaaid. De gemeente had echter niet gerekend op de hoeveelheid regen die er op één dag zou vallen waardoor een deel van het graszaad op de rondbaan terecht is gekomen. Inmiddels zijn de kale plekken weer opnieuw ingezaaid en ziet het binnenterrein er weer als nieuw uit. Tegelijkertijd zijn de grasstroken tussen de aanlopen van het verspringen vervangen door kunstgras. Ook het gedeelte van het gras naast de start van de 100 m (waar altijd plassen staan) wordt helemaal vervangen door kunstgras. Zodra er tijd is zal ook de kogelstootring worden verplaatst. Dit is nodig omdat bij een start van de 400 m de starter geen zicht heeft op de atleten in baan 5 en 6 als er gelijktijdig wordt kogel gestoten. Al deze aanpassingen zijn of worden gedaan door de gemeente, als eigenaar van de baan. Schilderen clubgebouw Wat jullie ook hebben kunnen zien, is dat de buitenkant van het clubge-

bouw is geschilderd. Het was intussen zeven jaar geleden dat de buitenkant was geschilderd en schilderen noodzakelijk was omdat de vensterbanken door de weersinvloeden was aangetast en daardoor de kans bestond dat het hout zou gaan rotten. Vanwege het schilderwerk en er dus steigers moesten worden geplaatst is besloten om ook het pleisterwerk een frisse laag te geven. Voor dit schilderwerk (groot onderhoud) was geld gereserveerd zodat het niet ten laste komt van dit jaar. Energieproject We gaan een volgende stap zetten in het energieproject. De proef met de infrarood verwarming is bij de meeste leden als positief ervaren (een enkele uitzondering daargelaten). In de komende maand zullen de kleedkamers twee en vier worden voorzien van infrarood verwarming en de EHBO ruimte annex krachthok. In de bestuurskamer zal een extra infrarood paneel worden aangebracht omdat één

En…..wat voor jullie niet zichtbaar is, het 2000 L buffervat in de materiaal opslagruimte zal worden voorzien van een elektrische spiraal om het douchewater (als het niet voldoende kan worden opgewarmd met de zonnecollectoren) zal worden opgewarmd d.m.v elektriciteit. De verwarmingsspiraal was al eerder gemonteerd maar deze wordt nu effectief aangesloten op het net. De opbrengst van de zonnepanelen is op dit moment zodanig groot dat het overschot aan geproduceerde elektriciteit kan worden gebruikt voor de verwarming van het douchewater. De atleet die zich staat te douchen zal er niets van merken maar de gasmeter zal het wel aantonen dat het verbruik aan gas zal afnemen. Kantine In de kantine zijn tafels langs de wand geplaatst. Hierdoor kan de toeschouwer – genietend van zijn kopje koffie of thee– naar buiten kijken en de trainingen en wedstrijden gadeslaan. Daarmee is in elk geval een stapje gezet in de verdere aankleding van de kantine.


“Uit het Startblok” September 2017 Nu de zomervakantie voorbij is, de kinderen weer naar school en de atletiektrainingen weer begonnen zijn, hoop ik altijd op een paar mooie nazomer weken. De laatste wedstrijden vinden plaats en we sluiten uiteraard af met onze clubkampioenschappen in het laatste weekend van september. Bijna klaar voor het nieuwe seizoen waarbij de crossen en het indoorseizoen een hoofdrol krijgen, bijna klaar voor de vroege donkere avonden en het nieuwe zaalseizoen voor de jonge baanatleten. Van mij mag de herfst nog even wegblijven maar helaas hebben we de afgelopen weken toch al menig regenbui over ons heen gehad. Een goed en mooi begin na de zomervakantie was een Teambuildings middag/avond voor alle trainers van Athlos. Voor het derde jaar nam de CCBW de organisatie voor haar rekening en dit keer stond het thema “samen doen, samen sterk” centraal. Uiteraard is er over het Meerjaren beleidsplan gesproken en gekeken naar welke stappen er nu gemaakt moeten worden. Als gastspreker (entertainer) was Titus Mennen uitgenodigd. Titus (oa. voormalig jeugdtrainer Pieter van de Hoogenband, Bondscoach talentontwikkeling KNZB en nu ei-

gen ondernemer) verzorgde een boeiende lezing met als hoofdonderwerp “vinden, boeien, binden”. Er werd op een interessante, ludieke en enerverende wijze gesproken over

de onderwerpen:  De talentvolle sporter  De coach  De reis en reisgenoten (o.a. ouders)  De erfenis  De keuzes  Desire, Dedication, Determination Door middel van eigen ervaringen, mooie gedachtegangen, grappige voorbeelden, beeldmateriaal en zijn enthousiasme wist Titus de aanwezige trainers ruim een uur te boeien. Voor de liefhebbers is er een PDF van de lezing beschikbaar. Interesse? Stuur een email naar Alida.v.d.kolk@hetnet.nl. Na deze boeiende lezing werden de trainers aan het werk gezet door de Kookstudio van slagerij

uit de Bosch. Samen met en voor elkaar koken in groepjes van 6 personen. Een heerlijke carpaccio, salade, parmaham met meloen, pasta , prachtig stukje vlees en een overheerlijk toetje met aardbeien werden bereid en gegeten. Een lekker drankje of een kopje koffie werd door Arno verzorgd en zo ging iedereen tevreden en geestelijk en lichamelijk “gevuld” naar huis. Een mooie zinvolle avond en een mooie start na de zomervakantie. Inmiddels kunnen we ook terugblikken op een paar mooie wedstrijden waarbij alle baanatleten van Athlos groot en klein weer hard voor getraind hebben. Afgelopen weekend werden er twee clubrecord verbroken door twee A pupil meisjes. De C pupillen werden derde bij de Champs, een 5 tal senioren heren deden mee met de 20kamp in Delft en twee dames met de 14 kamp. Een enorm zware wedstrijd waarbij de eerste dag de regen met bakken vol uit de hemel viel. Wat een respect heb ik voor deze atleten die deze enorme uitdaging aangingen. Waar ik ook heel vrolijk van werd was de ‘s Heerenloop te Ermelo. Deze avond mocht ik als microfonist verslag doen van de prestatie loop over 1 – 5 of 10 km. Een bijzondere wedstrijd, bijzonder parcours, bijzondere deelnemers en vooral


bijzonder gezellig. Geen prijsuitreiking maar voor iedereen een heerlijke consumptie in het mooie theehuis. Super leuk! As woensdagmiddag (20 sept.) hebben we het School Atletiek Feest waarbij we naast de traditionele scholieren baanloop ook

atletiek clinics, entertainment, een lekker ijsje, JOGG bijdrage en een heuse leerkracht en leerlingen estafette organiseren. We hopen uiteraard op mooi weer maar het belooft hoe dan ook een mooi feest te worden. En dan is het bijna tijd voor de clubkampioenschappen, waar

5we ook weer een mooi feestje van gaan maken( met springkussen en picknick voor de pupillen) en een meerkamp voor alle groepen. Zeewolde schuift gezellig aan en zo hebben we meer dan 300 atleten op de zaterdag. Vanaf november gaan de groepen weer doorschuiven en gaan we nu al kijken of we de trainers bezetting rond krijgen. Helaas moeten we afscheid nemen van een paar baan trainers en gezien de groepsgrootte met name bij de pupillen groepen zullen we wel even moeten puzzelen. Dat puzzelen doen we met alle baantrainers, assistent trainers, stagiaires bij elkaar op dinsdag 3 oktober in de Athlos kantine.. Mocht jij

interesse hebben om ook iets te doen bij de baanatletiek (in wat voor vorm dan ook) dan is een telefoontje/mailtje naar mij voldoende en geef ik je graag meer informatie en uiteraard ben je dan ook van harte welkom bij onze trainers meeting. Graag tot ziens op de clubkampioenschappen, als deelnemer, supporter of vrijwilliger. En voor een mooi atletiekseizoen gewenst. Vriendelijke groet, Alida van de Kolk Hoofdtrainster Baanatletiek


CONTRIBUTIE 2017 De algemene ledenvergadering heeft er onlangs mee ingestemd dat de contributie met ingang van 1 april 2017 wordt verhoogd met 0,3 % (inflatie 2016) en wordt afgerond op € 0,50 naar boven. De bedragen voor het lidmaatschap van de Atletiekunie en de kosten aan een wedstrijdlicentie zijn ons door de Atletiekunie opgelegd en zijn een gegeven. De kosten van het wedstrijdpakket zijn niet gewijzigd. Tevens hebben de leden er mee ingestemd dat de contributie mag worden geïnd per maand. Als leden willen dat de contributie wordt geïnd per kwartaal of per jaar, moeten ze het apart kenbaar maken. Op dit moment zijn we bezig over te gaan naar een nieuw systeem voor de ledenadministratie. Dit systeem (All United) is direct gekoppeld aan de ledenadministratie van de Atletiekunie en levert uiteindelijk voordelen op voor eenieder. We zijn nog in de conversie fase en moeten het geheel nog uittesten. Daarom zal de contributie over het tweede kwartaal 2017 nog op normale wijze worden geïnd (naar verwachting eind april). Naar verwachting zal in juli 2017 voor de eerste keer de contributie per maand worden geïncasseerd.

AV Athlos Contributie

Alle bedragen in €

Wedstrijdpakket

Atletiekunie Lidmaatschap

Wedstrijd Licentie

Jaar

Kwartaal

Kwartaal

Jaar

Jaar

Minipupillen

150,50

38,00

4,00

14,75

-

Pupillen ABC

150,50

38,00

7,75

14,75

8,00

Junioren BCD

156,50

39,50

15,55

14,20

Junior A

168,50

42,50

-

15,55

14,20

Senior master baan

205,00

51,50

-

16,80

15,20

Senior master weg

201,00

50,50

-

16,80

14,20

Recreant

189,00

47,50

-

16,80

-

33,50

-

16,80

-

-

16,80

-

Wandelaar/NW

132,50

Algemeen lid

33,50

-

Gezin

487,50

122,00

Donateur

34,50

-

8,00

Zie hiervoor onder betreffende categorie Niet van toepassing is geen lid!


Halve Marathon Boedapest 2017

Op donderdag 7 september is een select gezelschap Athlossers erop uit getrokken om de nieuwe shirtjes in Hongarije te showen. ’s Morgens vroeg met de trein vanaf station Harderwijk vertrokken en de stemming zat er ondanks het vroege tijdstip al meteen goed in. Lekker op tijd op Schiphol aangekomen en gelukkig konden we vrij snel door de controle. Wel een klein oponthoud omdat er altijd weer mensen zijn die hun half uitgeknepen tube smeersel denken zo maar even door de douane te kunnen smokkelen. Gelukkig was er na de douane voldoende gelegenheid om nieuwe crèmepjes aan te schaffen en de nietsmerende atleten konden nog even een bakkie doen. Tijdens de vlucht bleek het een prachtig tijdverdrijf om met je Garmin te spelen dus het CR op Strava voor Schiphol-Boedapest is nu ook in handen van een Athlosser. Met 24 duizend hoogtemeters en een gemiddelde van 5 sec/km de eerste noemenswaardige prestatie van het weekend. Na aankomst met bus en metro, waar we nog een mooie Yuri van Gelderachtige actie hebben gezien in de ringen, vlot het centrum gevonden en ingecheckt in het hotel. Het zonnetje scheen al volop dus de voor de hand liggende keuze gemaakt om een terrasje te pakken en de eerste van vele halve

liters zeer aantrekkelijk geprijsd bier te nuttigen. Het avondprogramma bestond uit een cruise op de romantische Donau. Prachtige uitzichten op de oude stad, heerlijk buffet en een zigeunerorkestje maakten de avond compleet. Op vrijdagmorgen stonden de meeste mannen weer vroeg paraat om een stukje te gaan hardlopen. Op een klein eiland in de Donau was een heuse atletiekbaan dus die moest natuurlijk verkend worden. Na een gezamenlijk ontbijt een wandeling gemaakt naar het hoger gelegen deel Buda. Zelfs de president van

Hongarije was op de hoogte van onze komst dus daar hebben we nog even naar gezwaaid terwijl we genoten van het prachtige uitzicht over Pest. In de middag een bezoek gebracht aan een van de mooiste thermale baden

die Boedapest rijk is, de Széchenyi Spa. Aangezien diverse atleten toch wat lichamelijke en mentale ongemakken hadden, was dit de perfecte voorbereiding voor de wedstrijd op zondag. Er waren heerlijke baden van verschillende temperatuur, stoombaden, de heetste sauna ooit ervaren en een komen en gaan van kleine tot zeer kleine bikini’s. Enige paniek ontstond toen de man met de pot met geld verdwenen was en de overige atleten in paniek raakten vanwege de opkomende dorst. Gelukkig bleek de beste man in slaap gevallen te zijn op een bedje om de hoek dus de gemoederen waren weer vlot gesust. In de

avond genoten van zeer uitgebreide vlees- en visschotels waarbij we ook geleerd hebben dat er zelfs in Hongarije geen paprika wordt verwerkt in de tomatensoep. Een beetje verbaasd door de ober die het maar raar vond dat we gewoon koffie bestelden


in plaats van Irish coffee, lekker onze comfortabele hotelkamer opgezocht om de indrukken van de dag te laten bezinken. Zaterdagmorgen alvast de startnummers opgehaald op de startlocatie. Deze was zo’n 5 kilometer van het hotel dus het gaf de gestructureerde atleten in de groep een veilig idee om precies te weten waar we de volgende dag moesten zijn en hoe lang dat zou duren. Het

bleek onbegonnen werk om de bijnamen op de startnummers, zoals Ruige Ridder, uit te leggen aan onze Hongaarse vrienden dus we zijn vervolgens maar weer vertrokken richting centrum. Na enig oponthoud omdat niet iedereen had begrepen dat 13.50 in Hongarije ook gewoon tien voor twee is, ons gemeld voor de volgende activiteit. Tot onze verbazing bleek onze gids voor de fietstocht

perfect Nederlands te spreken. Dat had de beste man overgehouden aan zijn verblijf van 3 jaar in Barneveld voor zijn studie Theologie. Onder zijn bezielende leiding de verschillende hoogtepunten van Boedapest bekeken en veel over de turbulente geschiedenis en het huidige leven van Hongarije geleerd. In de avond op advies van de gids de Joodse wijk ingetrokken voor het avondeten. Geheel volgens plan een Italiaans restaurantje gevonden waar we de noodzakelijke

pasta voor de volgende dag hebben gegeten. Op de terugweg naar het hotel was het onze calculerende reisgenoot uit Ermelo die besloot de brug maar eens even van het hoogste punt te bekijken. Gelukkig konden we de overige omstanders ervan overtuigen dat hij geen plannen had om te springen. Vlakbij het hotel hoorden we eindelijk wat gitaarmuziek na alle zigeunerorkestjes dus we besloten nog 1 afzakkertje te nemen. We kwamen er

echter al snel achter dat de muziek van de Allman Brothers toch wel veel van hetzelfde is na een half uur, dus toch maar weer op tijd onze kamers opgezocht voor de grote dag. Zondag was het dan zover, raceday! Het ontbijtbuffet was lekker vroeg al open dus iets voor zeven uur was de voorbespreking op de wedstrijd al in volle gang. We wisten inmiddels precies hoe we op de startlocatie moesten komen dus ondanks een stampvolle metro waren we ruim op tijd aanwezig. Een grote domper voor Geert de Lange dat hij tijdens het warmlopen al moest afhaken vanwege een eerder opgelopen blessure. Achteraf was het wel zo gezellig om samen met Ewout Middelburg de atleten op verschillende plekken aan te moedigen waarbij de Athlos vlag vrolijk langs het parcours wapperde. De start was al om 9 uur wat zeer prettig was gezien de temperatuur van dik 25 graden. Na de mannen direct na de start op weg te hebben geschreeuwd met gebruikmaking van de aanwezige verkeerstoeters, snel de metro opgezocht om bij de prachtige Kettingbrug de mannen wederom toe te schreeuwen. Dat was een prachtige plek omdat de lopers van 2 verschillende kanten te zien waren. Inmiddels was het 10.00 uur geworden en aan de andere kant van


de brug bij het 15km punt vonden de 2 supporters het tijd voor het eerste koude biertje van de dag. Dit slechts om de teleurstelling van de blessures wat te verzachten en niet zozeer omdat we het nu eenmaal lekker vinden. Na doorkomst van de laatste loper van de groep weer de metro gepakt naar de finishlocatie en net op tijd om de laatste loper binnen te zien komen. Uiteindelijk hebben alle mannen een prachtige prestatie neergezet gezien de zeer warme omstandigheden en de pittige klimmetjes in het parcours. Speciale vermelding voor Herman Couperus als 5e 50 plusser in een tijd van 1.27.15 en Ruud Jansen als 3e 55 plusser in 1.34.07. Van de 67 gefinishte Nederlanders was Herman tevens eerste en waren verder de nummers 2 (Gerrit in 1.29.12), 7 (Ruud), 8 (Richard van den Brink in

1.37.06), 9 (Herbert van Zeijts in 1.39.46) en 10 (Johan Nijhof in 1.40.34) allemaal van Athlos! Tot slot kwam Erik Steijlen binnen op souplesse in 1.50.44. De wedstrijd was uitstekend verzorgd wat onder meer bleek uit de volle tas met allerlei drankjes, hapjes en zelfs een pakje salami die bij de finish werd uitgedeeld. Na het wederzijds feliciteren weer terug naar het hotel voor een welverdiende douche. Het mid-

dagprogramma bestond verder uit een lekkere vette lunch, een paar biertjes en het uitwisselen van de race-ervaringen op het zonovergoten terras. ’s Avonds nog lekker wezen eten met zijn allen en tot slot heerlijk op een terrasje langs de Donau alvast plannen gemaakt voor de editie 2019. Al met al weer een beregezellig weekend! Ewout Middelburg


Bericht van de Commissie Baanatletiek, Wegatletiek en Wandelsport. Beste Athlossers, We schrijven oktober 2017 en gaan alweer richting winter. Dit betekend dat de baanwedstrijden gaan verminderen en de atleten zich gereed maken voor de winteractiviteiten. En deze zijn er weer volop aanwezig. Begin oktober de Athloscross, RunBikeRun en ook wandeltochten. Geweldig allemaal en wij hopen dat alle Athlossers mee doen aan de vele wedstrijden die onze WOC voor u allen organiseert. Kijk voor alle info over deze en andere wedstrijden en activiteiten op onze eigen mooie website. Dan terug naar de commissie CBWW. Wij zijn achter de schermen volop bezig met het meerjarenbeleidsplan welke het eerste deel op 12 oktober ten overstaan van alle commissies gepresenteerd zal worden. Het is mooi om vooruit te kijken en met elkaar de vereniging naar een hoger en breedder niveau te krijgen. We zien daarbij ook helaas zorgen op ons af komen. In de vorige Wissel maakte ik al melding van het tekort aan trainers en trainsters. Ik kan u als trainer vertellen dat het prachtig is kennis en kunde (die je middels cursussen vanuit Athlos gratis krijgt aangereikt) over te

brengen op andere atleten. Je krijgt een nette vergoeding en zeer binnenkort ook mooie Athlos trainerskleding bij. We hopen echt dat u/jij mee wilt doen en jezelf aanmeld bij jouw trainer/ster. Zij zullen jou zeker verder helpen. Kom er dus bij. De trainerskleding is al ge-

noemd. Inmiddels is de kleur en opdruk van de trainerskleding bekend en zullen zeer binnenkort de dragende trainers hun/ haar kleding uitgereikt krijgen. Fantastisch dat we al zover zijn en hiermee kunnen de trainers en trainsters nog trotser zijn op het mooie “beroep” welke zij binnen onze mooie vereniging beoefenen.

Eind augustus hebben wij onze jaarlijkse trainersbijeenkomst gehad. Een leuke bijeenkomst waar vrijwel alle trainers en trainsters binnen Athlos present waren. Na de opening en uitleg

van alle zaken waar onze commissie zich mee bezig houdt nam Titus Mengen het woord. Titus is jarenlang coach geweest bij de Nederlandse topzwemmers en zwemsters. Hij gaf een prachtige presentatie en raakte precies die zaken aan waar wij als Athlos mee bezig zijn. Het was zeer leerzaam voor alle aanwezigen. Hierna moesten de handen uit de mouwen en moest een ieder zijn/haar eigen maaltijd gaan maken onder toezien oog van professionals. Eén van de thema’s waar wij mee bezig zijn is talentontwikkeling. Hoe gaan wij allen dat neerzetten de komende jaren? Wij zijn kort geleden in gesprek geraakt met GertJan Wassink, een topatleet die zich hiermee bezighoudt bij AV34. Zeer binnenkort gaan wij praten over vormen van samenwerking en hoe wij elkaar kunnen helpen om goede werkzame plannen kunnen opzetten welke ook uitgevoerd gaan worden. Een echte win-win situatie dus. Met groet, Kees de Groot Voorzitter CBWW


Atletiek Vereniging Athlos Harderwijk 53e Athlos cross op 14 oktober 2017 voor alle Athlos-leden De 53e Athlos cross en Athlos Run-Bike-Run worden dit jaar gehouden op zaterdag 14 oktober in Harderwijk. Met als primeur twee Athlos wandeltochten van 6 en 11 km toont de Harderwijker atletiekvereniging haar enorme veelzijdigheid! De Athlos cross is na ruim 50 jaar landelijk bekend en heeft in de loop der jaren al menig groot atleet aan de start gehad. Na een aantal

jaren geleden een uitbreiding van de Athloscross met een Run-Bike-Run, worden nu ook de wandelaars en Nordic Walking lopers uitgedaagd om mee te gaan doen. Zo is het een compleet programma voor alle leden van deze vereniging. Wij hopen dus dat iedereen, al onze leden, mee zullen doen aan deze Athlos cross. Zie dit als een evenement waar je als lid van de vereniging gewoon bij wil zijn! Als wedstrijd, test van de eigen conditie, start van het winterseizoen of gewoon voor de gezelligheid!

Athlos-cross De Athlos-cross zal vanaf 13.30 uur starten met afstanden van 1 tot 2,5 km voor de pupillen en junioren. De eerste dames en heren atleten komen om 15.00 uur aan de start voor de sprint cross van 2,5 km. Om 15.30 uur start de lange cross voor dames en heren; de heren lopen hun 10 km in vier ronden van 2,5 km en de vrouwen hun 5 km in 2 ronden.


Wandeltochten Dit jaar zullen er voor het eerst ook twee wandeltochten georganiseerd worden. Op deze manier kunnen zelfs de wandelaars en Nordic Walking-lopers van de vereniging meedoen. Met twee tochten van 6 en 11 km door de prachtige Harderwijker bossen waarbij de deelnemers gebruik mogen maken van een route op kaart, met beschrijving en d.m.v. GPX bestand. Start is mogelijk tussen 10.30 uur 13.30 uur.

Run-Bike-Run Om 10.30 uur starten de Run-Bike-Run duatleten met 2,5 km hardlopen, 12 km fietsen en nog een keer 2,5 km hardlopen. Het parcours zal vanaf het eigen terrein aan de Strokelweg

100 % off-road

door de bossen gaan. Maar ook zal er dit

jaar weer gebruik worden gemaakt van de bike-baan. Voor de beginnende duatleten is het parcours ideaal om ervaring op te doen. Voor de ervaren atleten is het een mooie wedstrijd om de vorm aan te scherpen.

Jeugdsportfonds Net als vorig jaar zal van het inschrijfgeld van elke deelnemer een euro afgedragen worden aan het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds creeert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiele middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken. Op deze manier probeert de Atletiek Vereniging Athlos meer kinderen een kans te bieden een sport te beoefenen.

Meer informatie: www.athlos.nl Atleten kunnen zich inschrijven via www.inschrijven.nl of via wedstrijdsecretariaat@athlos.nl


Vitaal heet nu NW3-groep Het is al weer enkele keren geleden dat we iets van ons lieten horen. De Nordic Walking(NW)-groep is er weer, nu in een nieuw jasje. De naam ‘Vitaal’ is

NW3-groep op 18 augustus 2017 op de Elspeetse Heide bij Vierhouten

we daar in het restaurant koffie/thee, één keer voorzien met een tractatie van Betsy die jarig was. Heide … daar zijn we wel gek op. We hebben ook de paarse paaltjesroute door het heidegebied van Garderen gelopen. Aan het eind was er bij de ijssalon ‘IJstijd’ koffie met ijs. Heerlijk. Op 9-km-route hadden we zelf koffie en thee meegenomen, op het Beekhuizerzand genuttigd. Zo verzinnen we wel meer leuke dingen. Zeven dames hebben ‘De Vuursche’ van Baarn via Lage Vuursche naar Hollandse Rading gelopen. De route van 13 km is een aanbieding van de NS. Frans kon niet mee. Hij had graag willen vertellen over Paleis Soestdijk en Kasteel Drakensteyn uit de tijd dat hij daar wacht liep (1965/1966) bij de Koninklijke Marechaussee.

veranderd in ‘NW3-groep’. Ook het ledental is gewijzigd. Gerard is naar NW4-groep gegaan en Cora gestopt. De groep bestaat nu uit: Annie, Betsy, Dika, Dorothé, Emke, Evelien, Fenny, Ina, Magda, Mariam, Marian, Marianne, Minie, Sandra, Trude en Wiarda. Sandra is wandelbegeleidster en de vaste vervanger van trainer Frans. Uit de laatste starterscursus is er niemand tot ons toegetreden. Maar dit najaar (2017) komt er weer een cursus. Wie weet. We lopen elke vrijdagmorgen anderhalf uur, zo’n 6,5 km. Gelukkig weet Frans daar goed de hand aan te houden zodat er ruim tijd over is voor de sociale contacten met kofie of thee in onze kantine. In het laatste halfjaar is er ook weer iets verderweg gelopen. Zo zijn we twee keer op de Elspeetse Heide geweest, hebben we bij Emke het klompenpad Emst gelopen en zijn we ook drie keer gestart vanaf Sonnevanck. Na terugkeer drinken

Cooling down: Frans heeft vast niet gezegd dat ze de benen niet mogen strekken

En dan is er koffie of thee bij restaurant De Mallejan in Vierhouten


NS - wandeling Hier zijn we dan, de meisjes van “De Vuursche”: Dika, Dorethé, Fenny, Ina, Minie, Sandra en Wiarda. Eerst inschrijven bij NS-wandeling voor de wandeltocht Baarn - Hollandse Rading van 13 km lang. We vertrekken om 09.20 van het NSstation. In Baarn drinken we koffie/ thee en dan gaat het beginnen: door de Baarnse bossen met eeuwenoude eiken en beuken en langs Paleis Soestdijk. Linksaf het bos in langs de paleisbossen. We komen bij De Stulp, een schitterend heideveld (waar hebben we dit niet meer gehoord?) en zien ook het Pluimmeer. Via

de achterzijde van kasteel Drakensteyn (we zien het niet hoor; ligt diep verscholen in de bossen) komen we in de Lage Vuursche waar we pannenkoeken eten. Na de lunch duiken we het Maartensdijkse Bos in. Oeps … lopen we ook nog verkeerd; dit kost ons twee km extra. Verder nog een stukje langs de spoorlijn en bij de Hollandsche Rading (rading betekent grens, de grens tussen Utrecht en Holland) stappen we weer op de trein. Om 16.40 komen we weer in Harderwijk aan. We hebben een bijzondere en heel fijne dag (een NSUitje) beleefd. Foto’s Na de koffie in

Baarn op de foto bij “De Generaal” (speciaal voor Frans) Tussen de gebieden staat afrastering; het opstapje is geen probleem


Athlos kleding Een aantal maanden geleden was er de mogelijkheid in de kantine om nieuwe Athloskleding te passen. Enkele weken geleden werd de kleding door Maxi Promo geleverd en door veel leden van de loopgroepen veelvuldig gedragen, zowel bij trainingen als wedstrijden. Helaas is nog niet alles geleverd en sommige artikelen bleken te klein. Shirts met een V-hals zijn in de maak en kunnen dus t.z.t. besteld worden. In september komt er een nieuwe pas-sessie met de echte Athlos-kleding. Tijdens deze sessie kan er natuurlijk besteld worden en dit gebeurt via de penningmeester van Athlos. Vanaf 5 artikelen wordt er weer een bestelling gedaan!! De leverancier Maxi Promo( www.maxipromo.nl) is bezig om een webshop te maken, zodat elk lid individueel zijn of haar bestellingen kan doen, zonder tussenkomst van Athlos. Er zal binnenkort dan ook een button op onze site komen om direct te kunnen bestellen en betalen. Prijzen: T-shirt met korte mouw en ronde hals

€ 31,80

T-shirt met korte mouw en V-hals

€ 31,80

T-shirt met lange mouw

€ 36,00

Singlet

€ 25,10

Jack

€ 72,60

Short lycra

€ 43,00

Tight ¾ lycra

€ 52,35

Tyght lycra

€ 57,20

Standaard pakket

€ 150,00

Wedstrijd pakket

€ 130,00

Compleet pakket

€ 235,00

Standaard pakket:

T shirt LM, T shirt KM, short lycra, tight lycra

Wedstrijdpakket:

singlet, short lycra, jack

Compleet pakket:

standaard pakket plus wedstrijdpakket (1 x short lycra)


Uitnodiging Jury Cursus Algemeen Op woensdagavond 1, 15 en 29 november en op zaterdagmorgen 15 december a.s. organiseert Athlos een jurycursus Algemeen. Deze cursus is bedoeld voor geĂŻnteresseerden die al enige ervaring hebben opgedaan met het assisteren als hulpjurylid bij atletiekwedstrijden. De cursus zal worden gehouden bij Athlos en bestaat uit vier bijeenkomsten van ca. 2,5 uur. Tijdens deze

bijeenkomsten wordt aan de hand van het wedstrijdreglement praktijkgerichte situaties besproken en geoefend. Op de afsluitende zaterdagmorgen zal een wedstrijd worden gesimuleerd waarbij het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Diverse onderwerpen binnen de cursus worden op de atletiekbaan behandeld. Het is verstandig om met de keuze van kleding hier rekening mee te houden. De cursisten ontvangen bij aanvang van de cursus het boekje: Richtlijnen en Speerpunten. De cursus kent geen eindtoets. Actief deelnemen en aanwezigheid tijdens de cursusdagen is voldoende. De minimum leeftijdseis is 16 jaar. Bij het behalen van de jurydiploma wordt je geregistreerd jurylid bij je atletiekvereniging en bij de Atletiekunie. En als je nog geen lid bent van de Atletiekvereniging word je automatisch lid. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. De aanvangstijden op de woensdagavond zijn 19.30 u en op de zaterdagmorgen 9.30 u. Aanmelden voor deelname kan aan: jurycontactpersoonathlos@gmail.com Jan Koornstra


Tim bij de WK Atletiek in Londen Londen! Mama zag dat atletiekunie een prijsvraag op facebook had gezet om kaartjes te winnen voor het WK atletiek in Londen. Mama had meegedaan en toen hoorden we een paar dagen later dat we gewonnen hadden. Ik kon het bijna niet geloven. We kregen tickets voor de vrijdagavond en zaterdagochtend. Via de post kregen we een pakket met oranje shirts, bidons, opblaasartikelen

en een keykoord. We gingen vrijdagochtend heel vroeg weg en ik was al om half vijf wakker omdat ik er zoveel zin in had. Opa heeft ons weggebracht naar Schiphol. Daar kwamen we Noa en haar ouders nog tegen. Zij gingen ook naar het WK maar met een ander vliegtuig. Het was voor mij de eerste keer dat ik ging vliegen. Het was superleuk. Van de stewardess kreeg ik een boekje om mijn

avonturen in te schrijven. Toen kwamen we aan in Londen. We gingen met een ondergrondse metro naar ons hotel toe. Toen we uitstapten hadden we uitzicht op een heel mooi gebouw, The Tower of Londen en toen we om ons heen keken gokte ik dat een ander gebouw ons hotel was, en dat was het ook! We zijn overdag op de Tower Bridge geweest en we hebben langs de Theems gelopen. Bij het hotel hebben we even gechilled en hebben we onze oranje kleding aangetrokken. Op weg naar het Olympisch stadion. Het stadion was supergroot, en we hadden hele mooie plekken. We keken op de finishlijn. We hebben eerst hoogspringen gezien van de meerkampers. Sommigen sprongen hoger dan 2:08 meter!! Er kwamen heel veel Nederlanders aan de beurt. Met hordenlopen, 400 meerkamp, 800 en 1500 meter en natuurlijk het allerallergaafste de 200 meter. We hebben Dafne heel hard aangemoedigd en toen won ze GOUD!! We hebben keihard gejuicht. Er kwam vuurwerk uit het stadion en allemaal vlammen langs de baan. Dit was het aller-

mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. De volgende dag mochten we weer en waren er estafettes. Dat was heel gaaf om te zien. En toen Usain Bolt kwam ging iedereen joelen en klappen. Ik vond het heel bijzonder om hem in het echt te zien. Hij is zooooo snel! Jammer dat we ’s avonds thuis zagen dat hij een blessure kreeg. Ik hoop dat ik ook zo goed ga worden. Ik ga super hard trainen en misschien lukt het dan wel.

Groetjes van Tim.


Ik houd van jou (2) Beste lezers en lezeressen. Naar aanleiding van mijn verhaal van afgelopen keer ben ik overstelpt met reacties. Via mails, facebook, instagram en zelfs twitter (ook van mijn vriend Donald) kwamen ze binnen. Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt en daarmee wil ik voor deze ene keer verder gaan met dit onderwerp. Ik houd van jou en ook van u. Ik durf het te zeggen en ik meen het ook. Ik kan dat zeggen omdat ik van mijzelf houd. Ik wil u meenemen in een triest verhaal. Afgelopen week werd ik gebeld door een vriend. Hij had geen goed bericht gehad van de dokter. Hij gaat zoals ze dat zeggen “de molen in� en hopelijk is men er op tijd bij om genezing te bewerkstelligen. Ik hoop en bid voor hem. Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat mensen die een moeilijk bericht hebben ontvangen,

en dat kan zijn ziekte, vermissing , verlies dierbare, werkeloosheid enz. zijn mee maken? Wat er allemaal in hun hoofd omgaat? Hoe de omgeving met hen omgaat? Hoe de wereld

naar hen kijkt? Probeert u zich eens in hun situatie te verplaatsen. Ik kan u zeggen dat jouw eigen wereld totaal in elkaar dondert. Ik zeg het grof omdat het ook zo aanvoelt. Je hebt het gevoel dat je zweeft boven de aarde en je voelt je ALLEEN, en vaak is dat ook zo. Natuurlijk zegt iedereen dat je hulp krijgt, iedereen wil er voor je zijn, en iedereen zegt dat je positief moet blijven, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De praktijk is vaak anders. Je zult alleen door de moeilijke tijd heen moeten. Jouw omgeving, vrienden enzovoorts komen in het begin vaak, maar ja, wat kun je doen? Het is zo moeilijk, ook voor de omgeving. Ik begrijp het wel, de wereld wacht op ons en we worden zo snel weer opgeslokt door de dagelijkse dingen, en ineens, o ja, waar ging het ook alweer over? Het gaat over mijn vriend. We moeten hem bijstaan. We moeten er zijn wanneer hij ons nodig heeft en ja we moeten hem door deze moeilijke tijd heen helpen. Vriend, spreek mij alsjeblieft aan wanneer jij het gevoel krijgt dat we jou loslaten, want dat mag niet. Ik houd van jou.

Met groet, Meester GBJ Legrand


Social Media van Athlos

#avathlosharderwijk #halvemarathonharderwijk

https://www.facebook.com/athlos.harderwijk https://www.facebook.com/broekhuis.halvemarathonharderwijk/

https://twitter.com/athloshwijk


Grote Clubactie De Grote Clubactie, waarbij 80% van de opbrengst voor Athlos is, is weer gestart.!! Koop zoveel mogelijk online, dit scheelt namelijk veel administratie. De doelen : * Nieuwe materialen voor

de jeugd! * Aankleding van het terras Superloten Echt iets voor bedrijven en instellingen 

aankoop van een superlot geeft recht op plaatsing (met foto) op social media en website

Een lekkere zeebeer van de Ouderwetse Bakkerij voor een verkocht superlot!

Athlos maakt kans op een “feest”budget van € 5000,=

Bel voor meer informatie , de bestelling van superloten naar Arnoud Roest 06-51197618 of mail roestarnoud@gmail.com Ga bij je werkgever of bedrijf je sterk maken voor een superlot want Athlos kan het geld zeer goed gebruiken

Koop uw /je loten op onze pagina:

http://clubactie.nl/AtletiekVerenigingAthlos12


Langer hardlopen en afzien lichter maken DOOR MARC GERLINGS

beeld De herfst is een mooie tijd om je actieradius te vergroten. Nieuw terrein en jezelf verkennen. 10 adviezen over langere afstanden lopen dan je tot nu toe doet. Verder lopen is niet meteen leuk. Maak het behapbaar en dan boek je snel winst.?? 1) Voorpret? Het grote voordeel van langer en verder hardlopen is dat je nieuwe routes kunt verkennen. Dat oude trainingsrondje ken je wel. Pak er een kaart bij, op papier of digitaal, en kijk waar je nu naartoe kunt gaan. Da krijg je er zin in. Met die inzet maak je veel positieve energie los en ga je makkelijk van start.??

Onderdeel van de voorpret is een goed schema. Ga naar de Runlog van ProRun om jouw

2) Ai, zwaarder? De wet van langer hardlopen: dat hakt erin, vooral tegen het einde. Wees bereid om de ver-

gratis schema aan te maken. Dan zie je dat bijvoorbeeld bij een schema voor een gevorderde loper voor een halve marathon je langzaam je looptijd opbouwt. Bij een 12 weken schema voor een halve marathon ga je van 60 minuten duurloop niveau 1 naar 90 minuten in week 11. Met de nodige variatie daarbij met andere typen duurlopen en tempotraining om je goed voor te bereiden en tussendoor ook voldoende rust te geven. Je verlengt de duur met 50% en dat kan je maar beter over vele weken uitsmeren. Op Runlog staat ook een handige calculator voor je trainingstempo.

moeidheid te incasseren. Het kan niet anders. Je gaat verder dan je ooit bent gegaan. Dan loop je voorbij je eigen grens. Vermoeidheid gegarandeerd. Plezier dat je het haalt ook! 3) Verlaag je snelheid? Je kunt punt 2, zwaarte, iets opvangen. Vorige week liepen we met de redactie door de prachtige Kaapse bossen (Utrechtse heuvelrug). Prachtig maar niet het makkelijkste gebied. Klimmetjes werden afgewisseld door mul zand. Oppassen voor hoge boomwortels en laaghangende takken. Sommige lopers in de groep liepen in de ochtend ook al een training. Om de taak te verlichten werd het tempo ver-


laagd. Dat werkt goed. Bijna iedereen kwam fris aan de finish. Ga jij verder dan je ooit geweest bent, verlaag de snelheid met 10 tot 20%. Geen garantie op de uitkomst maar het maakt veel verschil.?? 4) Belabberde weken? Ga je langer lopen omdat je een schema volgt dat je bijvoorbeeld van een 10 naar een 21 km leidt? Dan is niet alleen de eerste of tweede lange duurloop lastig. Dan krijg je een paar weken lang een rottige periode. Het is nu even een lastige tijd maar houd voor ogen dat je goed opbouwt. Over 4 tot 6 weken zal je de progressie van je vorm merken. Je kunt opeens spreekwoordelijke bergen verzetten.

5) Turn on the base? De een kan niet zonder, de ander wil er absoluut niet aan: muziek tijdens het hardlopen. Maar het maakt hardlopen wel lichter. Misschien toch een optie als je de verre kilometers in je hoofd een onneembare horde vindt.?? 6) Pak de makkelijke route? Nederland heeft meestal het fysieke niveau van een pannenkoek. Recht zo die gaat. Maak het jezelf makkelijker als je ver-

der dan ooit gaat hardlopen. Kies eerst een paar keer voor een vlak parcours. Ga dus niet zoals de redactie in de Kaapse bossen even een trap van 50 treden op en nog een paar extra heuvels. Houd het vlak en loop het makkelijk uit.?? 7) Let op je voeten ?Slaat de vermoeidheid toe? Wedden dat je wat schever gaat staan. Je gaat iets meer sloffen. Dat is net het gebied waar blessures kunnen ontstaan. Loop met je voeten recht, ook in die allerlaatste kilometers. Houd je romp stevig. Als je slofgeluid hoort, is het tijd om je houding en pas te veranderen.?? 8) Kleine mantra Het gaat je echt wel lukken. Duizenden hardlopers kregen ook die langere afstand voor

elkaar. Houd een kleine mantra in je achterhoofd om je door de lastige punten heen te slepen. "Natuurlijk kan ik zover hardlopen”. 9) Brandstof in de tank? Ook al heeft hij de mooiste vleugels en de sterkste motor, zonder brandstof staat een raceauto echt stil. Let op voeding en drinken als je langere afstanden loopt.?? 10) Korte broek of tight?? Het is herfst. De ene dag kan het 16 graden zijn en zonnig, de andere grijs en 4 graden. Als je langzamer loopt om die lange afstand te overbruggen ben je ook net wat minder warm dan je gewend bent. Check eerst een weerapp, of steek even je hand naar buiten, om te zien of je de korte broek aankan of toch een lange tight. Te lang lopen met koude benen – vooral knieën en enkels – is niet fijn. ?


Wie wordt de Clubheld van 2017? Tot en met 31 oktober kan er op haar/hem gestemd worden via https://destentor.clubheld2017.nl Roep dus iedereen op om te stemmen en laat weten dat er 10.000 voor AV Athlos gewonnen kan worden


Wanneer je weet dat je verslaafd bent aan hardlopen

kilometers.??

??4 "Je hebt al 10 shirts!�?

2 Hardloopschoenen eerst in de koffer?

De meeste hardlopers kunnen het niet laten. Meer leuke hardloopspullen en gadgets kopen. Familieleden kijken je verwonderd aan want waarom moet er in hemelsnaam nog meer zooi in de kast. Voor ons is dat natuurlijk geen zooi maar de omlijsting van de weg naar vrijheid. Schoenen zijn vaak net een tikkie lastiger. Je bent al blij als je een fijne pasvorm vindt en de schoenen in ieder geval een half jaar heel blijven. Je bent zeker verslaafd aan hardlopen als je meer hardloopschoenen hebt dan gewone.??

DOOR MARC GERLINGS

??Het junkiegehalte onder hardlopers is hoog. Je bent al snel verslaafd. Dat zit niet in 10 kilometer kunnen rennen in tijd x. Het zijn vooral andere effecten dat je zeker weet dat je een verslaafde hardloper bent. We noemen 10 punten van de echte verslaafde. En nog een paar extra.?? AD BY STREAMADS 1 Die extra paar honderd meter ?"Kom we lopen toch door tot het einde van de straat�, roep je tegen je hardloopmaatje. Want dan springt je sporthorloge over naar 12 kilometer. Als hardloper hou je van compleet gelopen

Je gaat op reis en neemt mee: je hardloopschoenen. Je vergeet bijna je paspoort maar je outfit en schoenen lagen als eerste in de tas. Juist tijdens je vakantie ontdek je op de hardloopschoenen weer mooie plekken en leuke stranden.?? 3 Zondagavond zoektocht? Je zoekt op zondagavond meteen naar uitslagen en ervaringen van vrienden die dat weekend een wedstrijd liepen. Ondertussen pak je ook de nieuwste interviews met bijvoorbeeld Dafne, Sifan, Khalid en Maureen mee.

5 Alles is leuk? Oke, waarschijnlijk train je nu ergens tussen de 10 en 21 kilometer per training. Eigenlijk vind


7 Na een goede wedstrijd wil je meer?

je alles leuk. Van 10 kilometer tot een uitgestrekte trail. Een beetje ploeteren over het gras in een cross, mooi. Over obstakels gaan, lekker spelen. Die 35 kilometer trail, ommetje in de natuur. Ondanks dat je talent ergens bij een van deze disciplines ligt zou je ze liefst simultaan willen lopen.??

Sommige sporters lopen een wedstrijd en weten het dan, dat was eens en nooit meer. Verslaafde hardlopers willen na een wedstrijd meer. Nog een wedstrijd, en dan nog een en daarna misschien een langere afstand. Als de tijd tegenviel willen ze een goedmaakrace. Als de tijd meeviel trainen ze extra hongerig naar de volgende race. Het kan niet op.??

6 Ja, elke dag

8 Nee, niet nog meer doping

?Geef het maar toe, je vindt het woord ‘herstellen’ eigenlijk maar niks. Knudde. Waardeloos. Je wilt namelijk eigenlijk diep in je hart iedere dag hardlopen. De ratio vertelt je dat het niet gaat werken omdat je anders met een blessure thuis op de bank zit. Oh nee, dat is nog erger dan maar een paar keer per week trainen.??

Je kijkt met blije en verdrietige blik door het hardloopnieuws. Je volgt je grote helden in de wedstrijden en dat maakt je vrolijk. Je wordt heel triest bij

alweer nieuws over betrapte atleten. Dan blijkt ook nog dat de eerste zes atleten in de 1500 meter finale van de Olympische Spelen in Londen te maken hadden met doping. Om te huilen. Jij blijft gezond doortrainen op boterhammen pindakaas.?? 9 Fijn heel vroeg op? Sommige mensen vinden het fijn om vroeg op te staan. Voor de meeste mensen geldt het tegendeel, uitslapen is geliefd. Jij hardloper zet wel de wekker vroeg zodat je nog even kan trainen voordat je naar je werk gaat. Je staat niet vroeg op omdat je dat fijn vindt maar omdat het hardlopen je dag meteen goedmaakt.?? 10 Je loopt vaker rond in hardloopkleding dan gewone kleren? Die enorme voorraad shirts en tights gaan natuurlijk vaak aan. Er zijn hardlopers, niet veel, die vaker hun sportkleren aan hebben dan andere kleding. Als je bij dit cluppie hoort, weet je het zeker. Jij bent verslaafd aan hardlopen.?


Wissel 4 2017  

Clubblad van AV Athlos Harderwijk

Advertisement