Page 1


Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). De opzegging dien voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men het gehele nieuwe kwartaal nog lid, inbegrepen de contributieverplichting. Als de opzegging per 1 januari in moet gaan, dan dient de opzegging uiterlijk 25 november bij de ledenadministratie aanwezig te zijn, aangezien de opzegging, door zorg van Athlos, vóór 1 december bij de Atletiekunie moet zijn gemeld. Wordt daaraan niet voldaan dan is men nog een jaar lang lid van de Atletiekunie met de verplichting tot het betalen van het lidmaatschap van de Atletiekunie. De opzegging dient behalve naam, voorletter(s) ook de geboortedatum en het lidmaatschapnummer van de Atletiekunie te bevatten. Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar volstaat niet.

Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie.


CLUBHUIS

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CORRESPONDENTIEADRES

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk

CONTACT

Secretaris@Athlos.nl

0341 432169

Bestuur *Voorzitter

Nico Verzijl

06 22529208

*Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

*Secretaris

Harry Klumper

0341-557211

*Penningmeester

Marcel Celie

0341 417831

*Algemeen lid

Kim Boterenbrood

06 34022283

Commissies *Wedstrijdorganisatiecommissie

Kees van Gemert

06-51229928

*Commissie baan- en wegatletiek & Wandel

Kees de Groot

0341 413551

*Sponsorcommissie

Marc Bezemer

06 57574687

*PR- en Redactiecommissie

Luuk de Jong

0341 421103

*Kantinecommissie

Arno Vossenberg

0341 424885

*Accommodatiecommissie

Theo Stevens

0341 413061

*Jeugdcommissie

VACANT

Overige *Ledenadministratie

Pietsje Koornstra

0341 425201

*Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

0341 427318

*Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

0341 562736

*Jurycontactpersoon

Jan Koornstra

*Webmaster

Petra van Essen

*Arbocoördinator

Hans Kuijken

0341 415409

*Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 424293

*Vertrouwenspersoon

Rina de Vries

0341 426732

*Vrijwilligerscoördinator

Janet Granneman a.i.

*Trainerscoördinator baan

Kevin van de Wassenberg

06 38567886

*Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06 51422899

*Trainerscoördinator Wandelen/Nordic Walking Ria van ‘t Slot Hoofdtrainers *Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

06 23026891

*Wegatletiek

Alice Poel

06 50401841

*Wandelen/Nordic Walking

Petra Winter-Pos

06-13833026

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl


Broekhuis Harderwijk draagt Athlos graag een warm hart toe door: •Het betalen van een sponsorbedrag van € 150,- per gekochte auto ( nieuw, lease, gebruikt) door een verenigingslid of ouder van een jeugdlid. Dit geldt voor alle Broekhuis merken. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 15,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk onderhoud laat uitvoeren met een factuurbedrag hoger dan € 100,- . Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk worden onderhouden. •Het betalen van een sponsorbedrag van € 25,- indien een lid van Athlos of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis Harderwijk de schade aan een auto laat herstellen met een factuurbedrag hoger dan € 500,Alle merken kunnen door Broekhuis Harderwijk/ Autoschade worden hersteld.

Meld de koop/onderhoud en/of schade bij de penningmeester via penningmeester@athlos.nl o.v.v. naam, datum, kenteken, koop/onderhoud/schade.


Agenda van de 33e Algemene Ledenvergadering Atletiekvereniging Athlos Vrijdag 16 maart 2018, 19:30 uur, clubhuis 1.

Opening en vaststellen agenda.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Verslag van de 32e Jaarvergadering van 31 maart 2017

4.

Uitreiking bekers

5.

Huldiging jubilarissen

6.

Algemeen verslag 2017 van het bestuur

7.

Jaarverslagen van trainingsgroepen en commissies

8.

Financiën.

9.

Financieel jaarverslag

Verslag kascommissie

Dechargeren beleid

Verkiezing kascommissie 2018

Statutenwijziging

10. Verkiezing bestuursleden 11. Voortgang MeerJarenBeleidsPlan 12. Begroting en vaststellen contributie. 13. Activiteitenkalender Athlos 2018 14. Rondvraag 15. Sluiting


VERSLAG VAN DE 32e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 AV ATHLOS 31 maart 2017

Opening en vaststellen agenda. De voorzitter Nico Verzijl opent de vergadering en heet iedereen welkom en een speciaal welkom voor de ereleden. Hij noemt een belangrijk item wat bij diverse agendapunten zal terugkomen, namelijk de sterke behoefte aan vrijwilligers. Hij memoreert het afscheid van Eldert de Vries, die inmiddels elders in het land ervaren heeft hoe goed het bij Athlos geregeld is! Hij vraagt de leden of er nog aanvullingen op de agenda zijn. Jan Koornstra wijst erop dat er bij punt 10. de contributie eerst een wijziging van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk is. Dit is gesignaleerd en komt bij dit punt aan de orde. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn afmeldingen ontvangen van Lea Plakke, Ewout en Aishling Middelburg, Hugo Duits, Jacqueline Stap, Pauline Bruinink, Jannie Kuijken, Luuk de Jong, Nol en Geeske Hollander, Kees Heij (komt later alsnog de vergadering versterken) en Iris Janssen Lok. Er hebben zich geen (tegen)kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie. Verslag van de 31e jaarvergadering van 18 maart 2016. Er zijn geen aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. Eenieder wordt verzocht bij de secretaris te melden indien men geen verslag ontvangen heeft. Niet alle emailadressen zijn namelijk up to date. Uitreiking bekers. Kees de Groot neemt als voorzitter CBW&W het woord. Hij laat een controlepunt van de orienteringslopen zien en nodigt leden uit om deel te nemen aan clinics die door Minor in mei van dit jaar worden gegeven. Tevens maakt hij

van de gelegenheid gebruik om alle trainers met een applaus te danken voor hun geweldige inzet. Niettemin blijft de behoefte aan trainers een continue gebeuren. Rita Hoving krijgt het woord om de aanmoedigingsbeker uit te reiken aan Tineke Murris, die helaas niet aanwezig kon zijn. Zij roemt haar doorzettingsvermogen ondanks lichamelijke ongemakken. Rob Stuber reikt de aanmoedigingsbeker uit aan Anna Molenberg, die in het afgelopen zo goed als al haar persoonlijke records verbeterd heeft. Alida van der Kolk houdt een gloedvol betoog voor het sinds 1934 bestaande vrouwenatletiek en speciaal voor ons lid Lisanne Drost, een alleskunner, die 3e werd op de NK Zevenkamp, waar zij met 5249 punten het clubrecord verbeterde. En zoals gaat met zulke toppers, ze gaat ons verlaten en zoekt het hogerop, waarbij ze veel succes gewenst wordt! Gerrit Alkema tenslotte roemt de prestatie van Hilde Tempel die ondanks blessureleed toch een mooie tijd neerzette bij de marathon van Amsterdam, namelijk 3.24.54. Ook voor haar de beker, bloemen en een bon. Huldiging jubilarissen. Dit jaar zijn er de volgende 25-jarige jubilarissen: Francis Ahrens, Paul van de Berg, Charlotte Foppen, Gijs Nijhuis, Metty Vellinga, Wim Verdoold, Karien van de Werf en Jarno Westerhof. De jubilarissen ontvangen een cadeaubon en bloemen. En er is dit jaar ook een 40-jarige jubilaris namelijk Hans Kuijken, die ook een cadeaubon en bloemen ontvangt. Algemeen verslag over 2016 van het bestuur. Dit verslag wordt verwoord door de secretaris Harry Klumper. PAUZE


Jaarverslagen van trainingsgroepen en commissies. Nico licht de jaarverslagen van de trainingsgroepen mondeling toe en benoemt de nodige (hoogte)punten. Kees van Gemert krijgt het woord en vraagt extra aandacht voor een broodnodige versterking van de WOC-commissie. Hij vraagt tevens aandacht voor de jurycursussen die binnenkort gegeven worden. Alle verslagen zijn terug te vinden in de ALV Wissel 2016. FinanciĂŤn. Financieel jaarverslag. Marcel geeft een korte toelichting op de balans van AV Athlos over 2016 en over de staat van baten en lasten. Het ledenbestand blijft is het afgelopen jaar wat afgenomen van 729 naar 705. De eerste maanden van dit jaar is het ledenaantal echter al weer toegenomen tot 749. Conclusies over 2016: Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Athlos is financieel een gezonde vereniging en de schulden op korte en lange termijn kunnen worden betaald. Verslag kascommissie. Robert van Boven doet namens de kascommissie verslag van de gehouden kascontrole. De commissie is van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en een juiste weergave zijn van de financiele status van de vereniging. De commissie geeft wel enkele aanbevelin gen: - de subsidies die zijn ontvangen voor de in vesteringen in de zonnepanelen/-collectoren en in de polsstokhoogspringmat mogen niet worden geboekt als eenmalige baten in 2016 maar moeten worden afgetrokken van de in vesteringen.

- De vereniging wordt aanbevolen tenminste zoveel liquide middelen achter de hand te hebben als de som van de bestemmingsreser ve groot onderhoud plus bestemmingsreserve atletiekmaterialen. De ALV instemt met deze aanbevelingen en de gevolgen ervan zullen verwerkt worden in de

balans per 31-12-2016 en in de staat van baten en lasten 2016. De kascommissie adviseert de ALV om het bestuur te decharge te verlenen voor het gevoerde het beleid in 2016. De ALV stemt hiermee in middels applaus. Verkiezing kascommissie 2016. Gerard de Hoop wordt i.p.v. de vertrekkende Robert van Boven in de kascommissie gekozen. Martin Goedhart blijft in de commissie. Robert wordt bedankt voor zijn bijdrage.

Verkiezing bestuursleden. Volgens het schema zijn in 2016 de voorzitter Nico Verzijl en penningmeester Marcel Celie aftredend. Beiden zijn herkiesbaar en worden middels applaus herkozen. De secretaris Harry Klumper is tussentijds toegetreden tot het bestuur en is herkiesbaar. Ook zijn kandidatuur wordt middels applaus bevestigd.

Janet Granneman vicevoorzitter treedt af en is niet herkiesbaar. Er hebben zich nog geen kandidaten voor gemeld, dus de functie is vanaf heden vacant. Nico bedankt Janet voor haar bijdrage als vicevoorzitter en roemt haar scherpzinnige inbreng in de vele vergaderingen. Kim Boterenbrood licht vervolgens het MJBP toe: Strategische doelstellingen De cultuur en het imago van onze vereniging Dit hebben wij als vereniging te bieden Wij staan voor kwaliteit Ledenbeleid, kennis en daardoor groei‌ Hoe gaan wij om met talentontwikkeling –en begeleiding De communicatie binnen en over onze vereniging Werving en behoud van onze vrijwilligers Sponsoren, boeien en binden aan onze vereniging

2016

2017

!

!! !

!!! !

Vorig jaar heeft is tijdens de ALV het meerjarenbeleid tot 2020 aangenomen. Dit meerjarenbeleid kent verschillende strategische doelen. In dit overzicht ziet u wat op hoofdlijn de strategische doelstellingen van Athlos ook al weer zijn.


Tevens stelt de penningmeester voor het mogelijk te maken om maandelijks de contributie te innen. Hiervoor dient echter het Huishoudelijk Reglement te worden aangepast en wel de artikelen 3, 5 en 6. Er vindt de nodige discussie plaats waarbij gewezen wordt op de extra kosten die per betaling moeten worden voldaan. De penningmeester geeft aan dat dit niet opweegt tegen de voordelen. Ook de mogelijkheid wordt voorgesteld om een jaarlijkse betaling mogelijk te maken voor diegenen die dat wensen. Besloten wordt bij hoofdelijke stemming dat het HR zodanig wordt aangepast dat de inning van contributie per maand, kwartaal of per jaar kan geschieden per periodieke vooruitbetaling.

Na goedkeuring van het meerjarenbeleid zijn de verschillende commissievoorzitters en het bestuur met elkaar om tafel gegaan om de doelstellingen en bijbehorende activiteiten te verdelen. Dat houdt in dat iedere commissie eigenaar is van een of meerdere doelstellingen en tegelijkertijd andere commissies helpt bij het bereiken van hun doelstellingen. Ondanks dat 2016 een opstart jaar is geweest zijn er reeds mooie resultaten behaald. Zo is er: Mooie trainingskleding voor de wegatleten ontworpen en inmiddels in grote getalen besteld. Is er geĂŻnvesteerd in duurzame oplossingen om energie te besparen Zijn er weer trainers in opleidingen en zijn tal van bijscholingen gevolgd

ALV stemt met applaus in met het voorstel de contributie met de inflatiecorrectie te verhogen.

Is er gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheden van talentontwikkeling binnen Athlos Is de website vernieuwd en worden diverse moderne communicatiekanalen als Facebook, Twitter en Instagram gebruikt om over Athlos te communiceren.

En is de sponsorcommissie uitgebreid met twee nieuwe leden en worden er goede plannen aan het maken. Ondanks deze mooie resultaten zijn er voor 2017 wel wat aandachtspunten te noemen. Met name het vrijwilligersbeleid, waarvoor een goed plan klaarligt, zal ter uitvoering gebracht moeten worden. Daarnaast zal er prioriteit gegeven moeten worden aan het ledenbeleid. Want zoals te zien was in het overzicht dat is het aantal leden ten opzichte van 2016 gedaald. In april wordt er voor het bestuur en de commissievoorzitters weer een werksessie gepland waarin wij verder gaan met het maken van plannen voor 2017. Ruud Janssen vraagt om een tipje van de sluier op te lichten aangaande het vrijwilligersbeleid. Johan Foppen antwoordt dat het rapport dat hij heeft geschreven nog tot uitvoering moet komen. Het doel is te komen tot wervings-coordinatoren in de verschillende trainingsgroepen, die middels een meer persoonlijke benadering leden trachten te werven. 10.

Begroting en vaststellen contributie.

11.

Activiteitenkalender Athlos 2017. De activiteiten kalender wordt besproken en toegelicht. 5 april 2017 wordt het NK-veldlopen in Harderwijk georganiseerd en 18 juni wordt de competitie van de 2e divisie bij Athlos gehouden. Toegevoegd dient te worden de Koningsdagloop op 27 april. Athlos heeft zich gemeld voor de NK-cross of NK-masters in 2019.

Rondvraag. Geen. Sluiting Nico Verzijl sluit de vergadering om 21:45 uur en nodigt iedereen om met een hapje en een drankje nog even na te praten De presentielijst is door 73 leden getekend. De voorzitter,

De secretaris,

Marcel licht de begroting toe. Het is de bedoeling de contributie niet te verhogen behoudens aan te passen aan de inflatie (+0,3%). Er worden extra inkomsten verwacht in verband met de NK Veldlopen voor ambtenaren, het verhuren van de baan en minder energieverbruik.

Nico Verzijl

Harry Klumper


Toelichting agenda ALV 16-03-2018 Agendapunt 9. Statutenwijziging: Voorstel is om Art. 11 lid 3c te laten vervallen in verband met leeftijdsdiscriminatie. Deze statutenwijziging tzt. notarieel vastleggen en daarin aanpassingen van de Atletiek Unie mee te nemen en een enkele tikfout te corrigeren. Agendapunt 10. VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Het Athlos bestuur bestaat uit de volgende personen: In functie

Aftredend in

Schema van aftre-

Voorzitter

Nico Verzijl

2015

2019

Oneven

Vicevoorzitter Secretaris

Alida van de Kolk Harry Klumper

2018 2016

2018 2018

Even Even

Penningmees-

Marcel Celie

2013

2019

Oneven

Bestuurslid al-

Kim Boterenbrood

2016

2019

Oneven

In overeenstemming met artikel 12 en 13 van het huishoudelijk reglement treedt elk jaar een gedeelte van het bestuur volgens een bepaald rooster af. Aftredend zijn: Vicevoorzitter

Alida van de Kolk

Herkiesbaar

Secretaris

Harry Klumper

Herkiesbaar

Het voorstel van het bestuur is om Harry Klumper opnieuw te benoemen als secretaris. Alida van de Kolk is tussentijds toegetreden tot het bestuur in de functie van vicevoorzitter vanaf november 2017 en treedt volgens artikel 13 van het HR af, maar stelt zich herkiesbaar voor de functie van vicevoorzitter. Indien er leden zijn met belangstelling voor een herkiesbare functie, dan moeten in overeenstemming met artikel 12 van het huishoudelijk reglement, de namen van de (tegen)kandidaten uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering, schriftelijk en voorzien van de handtekeningen van ten minste vijf stemgerechtigde leden en met een bereidheidverklaring van de kandidaat, bij de secretaris zijn ingediend. Bij (tegen)kandidaten zal tijdens de ALV over de benoeming worden gestemd.


Algemeen jaarverslag 2017. Alles rond Athlos is in beweging. Beweging is het centrale gebeuren van onze vereniging.

van de Grote Clubactie een nieuwe beamer geplaatst.

De jaarlijkse ALV is daarom een goed moment om even stil te staan bij wat er is gedaan en gepresteerd en waar wij heen willen.

De sponsorcommissie heeft ertoe bijgedragen dat de sponsorinkomsten sterk zijn gestegen, een compliment hiervoor.

Te beginnen met datgene waar alles omdraait bij onze vereniging, de baan- en wegatletiek.

Ook dankzij het WOC, die weer diverse evenementen organiseerde, zijn de inkomsten gestegen onder andere door het NK Veldlopen voor ambtenaren.

Het is weer een jaar geweest van vele persoonlijke records en of doelen die behaald zijn. Een aantal van deze atleten wordt dan ook tijdens deze ALV weer in het zonnetje gezet. Ook was dit het jaar waarin de nieuwe clubkleding werd geïntroduceerd, een belangrijk middel om de herkenbaarheid van onze vereniging te vergroten. Maar het gaat niet alleen over topprestaties. Het grootste deel van onze vereniging bestaat namelijk uit mensen die het gewoon prettig vinden om gezond te bewegen, om buiten te zijn en op die manier ook sociale contacten aan te gaan. Een belangrijke taak van het bestuur is voorwaarde scheppend bezig te zijn oftewel hoe kunnen wij onze atleten en leden middelen verschaffen om optimaal te presteren. Daarvoor is een goed geoutilleerde baan nodig en die hebben we! Regelmatig overleg met de gemeente zorgt voor een continu proces van verbeteringen.

Onze PRED-commissie zorgt elke keer weer voor dat alles wat deze vereniging betreft aandacht krijgt in de pers of via diverse mediakanalen als facebook e.d. en uiteraard via onze eigen clubblad De Wissel. Het is uiteraard een belangrijke verantwoordelijkheid van het bestuur, maar ook van al haar leden om een veilig sportklimaat te creëren. Een klimaat waar uitwassen als seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk voorkomen worden. In december 2017 is het rapport Seksuele intimidatie en misbruik in de sport verschenen. Aanbevelingen die hierin staan zullen door het bestuur worden getoetst. Suggesties van de leden zijn uiteraard te allen tijde welkom. In het kader van deze aanbevelingen zijn er in het afgelopen jaar al een kleine 100 VOG’s aange-

Ook een goed geoliede accommodatie commissie draagt daar een belangrijk steentje aan bij. Zo is de buitenkant van het clubhuis opnieuw in de verf gezet. Een mooi clubhuis zorgt voor een plezierig onderkomen om elkaar te ontmoeten tijdens en na het sporten. De kantinecommissie draagt er zorg voor dat ons clubhuis een plek is waar het prettig vertoeven is in een continu proces van kleine en soms grotere aanpassingen. Dit jaar zijn er onder andere nieuwe tafels langs de ramen gekomen en is er dankzij geld

vraagd. Eenieder die binnen onze vereniging training geeft dient een VOG te bezitten. Uiteraard


geldt dit ook voor bestuurders en iedereen die met privacygevoelige en/of financiĂŤle informatie omgaat.

relatief groot verloop onder de leden die voortkomen uit de starterscursussen. Hier wordt aan gewerkt door middel van een aangepast programma.

Financieel zijn wij nog steeds een gezonde club. Zo gezond dat het ruimte biedt om o.a. te investeren in nieuwe materialen voor de club, maar ook om te blijven werken aan het doel om energie neutraal te worden.

We zijn blij dat wij ons bestuur hebben kunnen aanvullen met een nieuw bestuurslid, die zeer goed ingevoerd is in onze vereniging, namelijk Alida van de Kolk.

In het afgelopen jaar is er in verschillende ruimten infrarood verwarming aangelegd tot tevredenheid van de meeste leden. Om het comfort nog meer te verbeteren zullen er nog kleine aanpassingen plaatsvinden. De warmwatervoorziening is nu ook aangesloten op de zonnecollectoren, zodat we geleidelijk van het gas af kunnen gaan. Inmiddels zijn er voorbereidingen getroffen om nog dit jaar onze baan te voorzien van LED verlichting weliswaar onder het voorbehoud dat alle subsidies rondkomen. De ledenadministratie is dit jaar overgestapt naar een nieuw systeem van All United. Het grote voordeel is dat onze ledenadministratie nu gekoppeld is aan de administratie van de Atletiek Unie. Ons ledenaantal blijft vrij stabiel en ligt net als vorig jaar net boven de 700, namelijk 714 leden waarvan 353 mannen en 361 vrouwen. Wel is er

Komend jaar zal een belangrijk bestuurslid, namelijk de penningmeester, niet herkiesbaar zijn. Hij heeft dan zijn maximale tijd van drie termijnen erop zitten, dus is het van belang daar tijdig op in te spelen. Zoals waarschijnlijk elk jaar doen we ook nu weer een dringend beroep op alle leden om zich melden bij onze vrijwilligerscommissie. De vrijwilligers commissie is heeft een iets andere opzet gekregen en werkt nu met de inzet van vrijwilligers scouts, die binnen de vereniging op diverse plaatsen vrijwilligers trachten te werven. In tegenstelling tot het bedrijfsleven hebben wij altijd vacatures! Het bestuur


Jaarverslag 2017 Accommodatiecommissie Aantal leden. Er zijn dit jaar geen wisselingen geweest in de samenstelling van de accommodatie-commissie van 8 vrijwilligers die allen in de categorie 65+ vallen. Woensdagochtend is onze vaste klusochtend, waarbij alle zaken die betrekking hebben op het gebouw, de baan en de atletiekmaterialen worden onderhouden of verbeterd. In 2017 zijn er verdere stappen gezet in de professionalisering van onze vereniging zoals: Het doorgaan met onze activiteiten om Athlos energiezuiniger te maken door het vervangen van de bestaande boiler. Het douchewater kan nu door 3 energiebronnen worden verwarmd. Zonnewarmte- Electrische verwarming en Gasverwarming. Afhankelijk van het seizoen en de beschikbare zonnewarmte kunnen wij nu een keuze maken om bijvoorbeeld in de zomer de gasverwarming geheel uit te schakelen. Net als de kleedkamers 3 en 1 zijn nu ook de kleedkamers 2 en 4 voorzien van infrarood verwarming. In kleedkamers 1 en 2 zijn panelen geplaatst om de kans op ongewenste inkijk te voorkomen.

Wij hebben een permanente beamer met groot scherm in de kantine kunnen installeren, met dank aan de grote clubactie. De achterzijde van de kantine is opgeruimd en onze clubkampioenen hangen nu op een prominente plaats. ( Wall of Fame)

Het computer netwerk is beter beveiligd en georganiseerd. Er is een beheerder voor het netwerk aangesteld die ons systeem onderhoudt en back-ups verzorgt. Voor gasten en Athlos leden is een openbare Wifi beschikbaar. Langs de raamzijde is een mooie tafel geplaatst die bezoekers en ouders de gelegenheid biedt om de verrichtingen op de baan te volgen. Schilderen van het clubhuis In het kader van het groot onderhoud heeft het Clubhuis deze zomer een nieuwe verflaag gekregen. Vervanging van de thermostatische douchekranen: Tijdens het testen van de douchekranen constateerden wij dat de thermostatische mengkranen voor de douches niet meer goed werkten waardoor deze vervangen moesten worden. Een tegenvaller was ook het “te vroeg� defect gaan van de vuilwater pomp vlak voor Kerst. Hierdoor was een spoedactie nodig en reparatie via S&F. Gelukkig hadden wij in 2014 de toegankelijkheid van de pomp verbeterd zodat de reparatie wel vlot verliep. De Atletiek Unie heeft een keuring uitgevoerd aan onze baan. Er moest een aantal markeringspunten worden aangebracht of gewijzigd. Dit is tijdens het seizoen uitgevoerd. Op Arbo gebied zijn er geen serieuze calamiteiten geweest. De verbandtrommels worden regelmatig gecheckt, evenals de noodverlichting.

Er is en wordt intensief samengewerkt met de kantinecommissie om de inrichting en uitstraling van de kantine te verbeteren. De voormalige jeugdhoek is leeggeruimd.

Theo Stevens Voorzitter accommodatiecommissie


Jaarverslag 2017 Commissie Baan-, Wegatletiek en Wandelsport. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2016 hebben de leden volmondig “ja” gezegd tegen de voor gelegde plannen van het bestuur. Het MeerJarenBeleidsPlan werd goedgekeurd, wat de weg opende voor verdere ontwikkeling van onze plannen, waar wij het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben en begonnen zijn met realiseren. Veel van onze plannen zijn inmiddels uitgezet. Er is ook veel overleg geweest met bestuur en trainers en de commissie heeft ook regelmatig bij elkaar gezeten om de plannen uit te werken, maar ook om de lopende zaken te bespreken en te regelen, want ondanks het mooie MJBP moet de winkel wel openblijven.

CKS voor de wegatletiek in mei gehouden en de Baanatletiek en Wandelsport in september. Onze eigen helden staan op de foto’s in het clubhuis. Trainers kleding: Medio december 2017 zijn alle (dragende) trainers en trainsters van Athlos voorzien van trainerskleding. Mede door sponsoring van de fa. van den Bosch konden alle trainers voorzien worden van kwalitatieve hoogstaande kleding, precies de kwaliteit waar de fa. van den Bosch ook voor staat. Wij vinden het belangrijk

Samenwerking met Oriënteringsvereniging Minor. Afgelopen mei zijn een aantal trainingen gewijd aan het Oriënteren bij zowel de weg alsook de wandelsport. Bij de Baanatletiek worden komend voorjaar ook de ouders betrokken in de verwachting dat een groot deel van de Athlossers deze mooie sport erbij gaat doen. AED/Reanimatie en EHBSO Cursussen trainers en trainsters Bij het ter perse gaan van deze Wissel zijn de trainers en trainsters inmiddels klaar met de herhalingscursussen AED/Reanimatie. De nieuwe trainers en trainsters hebben deze cursus mede aangeboden gekregen. Komend voorjaar krijgen de trainers bijscholing in Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen. Wat moet/kun je doen wanneer er in het bos of op de weg iets gebeurt, waarbij je meestal geen EHBOkistje bij je hebt? Teambuildingsdag trainers en trainsters 1 september. Het thema van afgelopen jaar was “Trainers, het kloppend hart van Athlos!!” waarbij dit keer Titus Mennen, oud-coach van de nationale zwemkampioenen ons meenam in de wereld van de topsport en de lerende coach, waarbij juist het kleine zo belangrijk is. Deze prachtige dag werd afgesloten met een heerlijk diner, door de trainers en trainsters zelf bereid. ClubKampioenSchappen. Afgelopen jaar werd de

dat onze trainers en trainsters herkenbaar zijn, uitstraling hebben naar buiten en tevens werd het tijd om alle inzet van onze trainers en trainsters te belonen met eigen kleding, waar wij allen heel trots op zijn. Een dankwoord aan Gerrit Alkema voor ontwerp en de inzet van Marcel Celie voor al het werk achter de schermen is zeker op zijn plaats. Samenwerking AV34; Medio september 2017 zijn wij in gesprek geraakt met GertJan Wassink van AV34’. GertJan is bij AV 34’verantwoordelijk voor het technisch beleid. In de gesprekken die volgden kwamen wij erachter dat het voor beide verenigingen een winwin situatie is om samen te werken. Samenwerking en talentontwikkeling zijn de twee thema’s die wij komend jaar verder gaan uitwerken om zo elkaar te versterken.


Jaargesprekken trainers en trainsters Eenmaal per jaar gaan wij met de trainers en trainsters individueel of in kleine groepen in gesprek en/of volgen wij de training van deze trainers (sters) om te kijken waar wij hen mee kunnen helpen om zich verder te ontwikkelen. Uit deze gesprekken bepalen wij in overleg met de trainers welke clinics en cursussen wij hen aanbieden. Zo volgen wij daarmee de lijn die is ingezet om betere kwaliteit aan u als atleet(te) te geven, en vergroot dit het plezier in training geven door de trainer (ster) Verrichtingen van onze atleten. Kijkt u wel eens naar onze prachtige website? U leest hier bijna wekelijks de geweldige prestaties en verrichtingen van onze atleten en atletes. Het gebeurt ook steeds vaker dat zij in de prijzen vallen. Dat gebeurt niet zomaar. Dat alles heeft te maken met talent, instelling, doorzettingsvermogen en goede trainingen. Vanaf deze plaats daarom een groot compliment aan alle atleten en atletes maar ook aan onze trainers en trainsters die hen op de juiste wijze begeleiden en stimuleren. Ons en jullie grote probleem voor de toekomst.

Wij zijn op zoek naar atleten voor zowel Baan als Weg en Wandelsport die opgeleid willen worden tot trainer(ster). Athlos groeit, maar helaas stoppen om diverse gegronde redenen trainers en trainsters en wordt het steeds lastiger om de groepen te voorzien van een trainer of trainster. Zonder trainer geen training. Denk jij: dat lijkt mij wel wat (het is tevens een verrijking van jouw kennis van atletiek), meld je dan aan bij jouw trainer(ster). Hij/Zij brengt jou in verbinding met de trainerscoÜrdinator die jou verder helpt. Athlos vergoedt de kosten van cursussen en dergelijke. Wij zijn heel blij jou te verwelkomen bij ons fantastische trainerskorps. Help ons jullie te helpen. Graag wil ik de commissie bestaande uit Geke Doornhof, Ria van t’Slot, Petra Winter, Alice Poel, Harry Petersen, Alida van de Kolk, Kevin van de Wassenberg en Rob Stuber heel, heel hartelijk danken voor hun geweldige inzet en besteding van vele vrije uren voor Athlos, ten dienste van u als lid. Ik wens u allen namens de commissie BaanWegatletiek en Wandelsport een zeer sportief 2018 waarin u bepaald wat de toekomst wordt van Athlos. Namens de CBWW, Kees de Groot (voorzitter)


De Kantinecommissie We hebben een druk jaar achter ons. Op verschillende momenten in de week zorgt de commissie voor de bemensing van de kantine en in 2017 is dat ruim 273 keer geweest. Naast de reguliere trainingen zijn er ook vrijwilligers die zich inzetten voor een kop koffie, thee bij de wedstrijden, zoals tijdens de bosloop en de pupillenkampioenschappen en andere regionale wedstrijden die hier worden georganiseerd. Ook heeft de commissie gezorgd dat er tijdens de nieuwjaarsreceptie en clubfeest voor de vrijwilligers een hapje en drankje is zodat niemand iets te kort komt. Uit de verschillende reacties heb ik mogen vernemen dat het allemaal geslaagde feestjes waren. Ook zijn we begonnen met het gezelliger en aantrekkelijker maken van de kantine, wat we hopen dit jaar af te ronden zodat we onze leden en gasten kunnen verwelkomen in een mooie kantine. Ook het project gezonde kantine willen we af gaan ronden. Wat inhoudt dat we het certificaat in

het op sommige momenten steeds moeilijker wordt om de bezetting rond te krijgen. Rest mij nog om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en natuurlijk de sporters en gasten die we hebben mogen ontvangen in de kantine. We zien u graag terug in de kantine voor een hoop gezelligheid en de leuke verhalen. Arno Vosseberg Voorzitter Kantinecommissie

ontvangst kunnen nemen. In 2017 hebben we nieuwe leden kunnen verwelkomen in de kantinecommissie. Na een inwerkperiode draaien zij nu met veel enthousiasme mee in het rooster. Ook hebben, om verschillende reden een aantal vrijwilligers zich moeten afmelden wat inhoudt dat


Introductie Cursus Baanatletiek Op woensdagavond 4 april start atletiekvereniging Athlos met een introductiecursus baanatletiek voor senioren 18+ /masters 35+. Bij de baanatletiek (meerkamp) heb je verschillende loopafstanden, springonderdelen en werponderdelen. In 6 trainingen kun je kennis maken met de baanatletiek en een aantal aansprekende onderdelen uitproberen. Voor wie: Ouders van pupillen/ junioren en andere geĂŻnteresseerden. Doel: Kennis maken met de verschillende disciplines van de baanatletiek. Aanpak: Informatiebijeenkomst op zaterdag 24 maart om 09:45 uur in de kantine van Athlos. 6 trainingen op de woensdagen (gelijktijdig met pupillen training) van 17:30-18:45 uur. Onderdelen: kogel, speer, discus, hoog, ver & lopen (met horden, startblokken, estafette etc.). Afhankelijk van grootte en ervaring van de groep zijn er 1 of 2 trainers. Kosten: Voor ouders van Athlos pupillen/ junioren en leden van Athlos is deze cursus gratis Voor andere geĂŻnteresseerden kost de cursus van 6 weken â‚Ź20,00 Mogelijkheden:

Deelnemen aan de avondwedstrijd van Athlos in september 2018 Graag tot ziens op zaterdag 24 maart, mocht je al eerder vragen hebben of wil je je al aanmelden dan kan je contact opnemen met Alida van de Kolk. (Alida.v.d.kolk@hetnet.nl).


Jaarverslag 2017 PRED-commissie Deze commissie bestaat nog steeds uit twee subcommissies met één voorzitter. De PR-afdeling (4!! personen) bemoeit zich voornamelijk met alles wat met belangrijke loopwedstrijden van Athlos te maken heeft. Hier moet worden gedacht aan het beheren van de websites, het maken van posters/flyers, het schrijven (of laten schrijven) van artikelen voor plaatselijke en regionale bladen, het opstellen van advertenties en plaatsen van berichten op de digitale en sociale media, het maken en plaatsen van foto’s/films op de sites en in kranten. Tevens maken we graag gebruik van de diensten van Nico van Leeuwen Daar er steeds meer informatie te halen is via internet, heeft ook Athlos een tweetal websites, nl. de Athlos-site (www.athlos.nl) en de site voor de Halve Marathon van Harderwijk (www.halvemarathonharderwijk.nl). Daarnaast zijn er twee Facebook-accounts met steeds meer leden, dus ook een groter bereik. Geregeld worden er via Facebook en/of Twitter berichten gedeeld met informatie over Athlos-activiteiten. Daarnaast wordt er nu ook (sinds februari 2017) via Instagram berichten en foto’s gedeeld. Het aantal volgers groeit gestaag! Besloten is om Snapchat (nog) niet te gebruiken. Op 2 januari 2017 ging de vernieuwde website van Athlos online. Nico Somerwil deed en doet de technische kant van het verhaal (beheer/layout), terwijl onze webmaster Petra van Essen voor de content zorgde en dit nog steeds doet. Voor m.n. de Halve Marathon van Harderwijk en de Boslopen worden er flyers en posters gemaakt .Er wordt gezorgd voor voor- en napublicatie in de regionale pers en digitale media ( o.a. Harderwijkse Zaken). Voor andere wedstrijden (o.a. Scholierenbaanloop, Veldwijkloop) is er een stukje ondersteuning. Ook werd er technisch geholpen bij de Grote Clubactie. Bij zoveel mogelijk wedstrijden willen we veel foto’s op de site plaatsen, die gratis te downloaden zijn. Geregeld worden er foto’s gemaakt door meerdere fotografen. Foto’s van wedstrijden wor-

den in de kantine vertoond tijdens de thuiswedstrijden. Dankzij Jack Koning is er nu een behoorlijk digitaal archief van veel baan –, bos en wegwedstrijden. Via de cloud worden de foto’s gedeeld op de website en Facebook. De PR-commissie komt twee à drie keer per jaar een uur bij elkaar, samen met het toegevoegde bestuurslid, om een aantal zaken te bespreken. Dit jaar is er ook een gezamenlijk overleg geweest met de Sponsorcommissie. In 2017 zijn we begonnen om zoveel mogelijk bestanden (documenten, foto’s en films) in de cloud op te slaan. Bij Stack hebben we een terabyte ruimte en dit is meer dan voldoende voor de komende jaren. Commissieleden: Petra van Essen (webmaster) Elaine Bezemer (tekstschrijver/communicatie HM) Jack Koning (fotograaf) Luuk de Jong (overige taken) De redactie is bezig met het maken van het clubblad en schrijft zelf de kopij of laat schrijven. De eindredactie en de opmaak wordt gedaan door een persoon. In 2017 zijn er 5 digitale nummers verschenen van ons clubblad De Wissel en één speciaal exemplaar, nl. het Jaarverslag 2016. Alle nummers worden als een bladerboekje (via www.issuu.com) en pdf op de website geplaatst. Een vijftal exemplaren worden gedrukt in kleur en in de kantine gelegd of bij een erelid thuis afgegeven. Het aantal ingestuurde documenten ging m.n. de laatste twee nummers omhoog. De redactie vergadert alleen nog digitaal en/of spontaan op de baan. We zoeken nog steeds leden die regelmatig een artikel willen schrijven voor ons clubblad en dit hoeft niet altijd atletiekgerelateerd te zijn. Redactieleden: Raimo Westerhof (redactie) Kevin van den Wassenberg (redactie) Luuk de Jong (eindredactie/opmaak)


Jaarverslag 2017 sponsorcommissie ATHLOS De sponsor commissie bestond in 2017 uit de volgende leden: Tamara Klaver Arnoud Roest Marc Bezemer (voorzitter)

Algemeen In 2017 is de gehele sponsoradministratie ingevoerd in Sponsit. Hiermee beschikt de commissie over een moderne applicatie voor beheer van de volledige sponsoradministratie.

taat. Hiermee sluit de sponsorcommissie aan bij de ervaringen van de andere commissies, namelijk een tekort aan vrijwilligers. Vanuit dat perspectief lijkt een winstwaarschuwing op zijn plaats. Bij gelijkblijvende inzet voor sponsoring zullen de inkomsten de komende jaren niet dan wel gering stijgen.

Marc Bezemer Voorzitter sponsorcommissie

In 2017 is er via de sponsorcommissie €23.109,35 binnengekomen. Dit is exclusief het resultaat van de Grote Clubactie. Hiermee is nog eens € 2.492,70 opgehaald, waarmee het jaarbedrag uit sponsorinkomsten is uitgekomen op €25.602,05. De Grote Clubactie Ook in 2017 is er met veel energie ingezet op de Grote Clubactie. Deze actie wordt jaarlijks vanuit de sponsorcommissie opgepakt, waarbij de commissie opnieuw werd ondersteund door Hennie Benek en Niels Raaijmakers. De opbrengst van de Grote Clubactie is ten opzichte van vorig jaar verhoogd (+5%). Er is met name geprobeerd om door een actieve benadering van de doelgroep (jeugd) meer loten te verkopen. Ook zijn er voor het eerst prijsjes aan de verkoop van loten verbonden. Deze prijzen werden overigens gesponsord. Juist vanwege de extra inzet vanuit de sponsorcommissie valt het resultaat tegen. Dit was teleurstellend, juist omdat de inzet vanuit de sponsorcommissie was verhoogd. De sponsorcommissie beraad zich op de wijze waarop we in 2018 aan de Grote Clubactie willen deelnemen. Algemene sponsoring De ambitie van de sponsorcommissie reikt verder dan we in 2017 hebben gerealiseerd. Het is wel noodzakelijk dat hiervoor de sponsorcommissie wordt versterkt. De vrijwilligerscommissie heeft zich hier al voor ingezet, helaas (nog) zonder resul-

LINDA VAN HAASTER Reisadviseur uit Harderwijk


Jaarverslag Wandelsport 2018 Allereerst een groot compliment aan onze trainersgroep..... Er is een fijne sfeer en goeie samenwerking, vervanging is vaak binnen heel korte tijd geregeld. We staan voor elkaar klaar. Dit is de belangrijke basis van de goed lopende Athlos Wandelsport. Daar zijn we trots op en blij mee!

len van ziekte of blessure of definitief wat verschillende oorzaken kunnen hebben. Het overvloeien, om mijn term nog maar eens te gebruiken, vindt plaats.

Voor wie het nog niet weet..... De Wandelsport biedt mogelijkheden voor veel vormen van lopen/wandelen. De twee wandelgroepen maken tochten rond de 6 tot 8 km en tochten van 10 tot 12 km. Intensiviteit en variatie bestaat uit aandacht voor looptechniek, balans en krachttraining. Daarnaast zijn er zes Nordic Walking-groepen varierend in intensiviteit van 2 รก 3 km tot rond de 8 km. Al is afstand lopen niet perse het doel. Juist de aandacht voor de techniek en variatie in oefenstof zorgen voor de intensiviteit van de trainingen. Onze kracht...... Door bovenstaande natuurlijk, maar de kracht zit ook in de ondelinge betrokkenheid in de groepen. Aandacht voor elkaar, plezier hebben met elkaar en ervaringen delen. Een sfeer die alleen kan onstaan als iedereen zich veilig voelt. En dat is weer de samenwerking van de trainers en de lopers met elkaar. Alle groepen gaan regelmatig op een andere lokatie lopen, ook dat is een verrijking, naast dat onze eigen omgeving prachtig is! Tijdens de Nieuwjaarsloop was mooi te zien hoe goed de onderlinge sfeer is. Deelnemers uit de verschillende groepen kwamen gezamelijk aan bij de snert! Goed om te zien dat lopers uit de hardloopgroepen ons weten te vinden. Soms tijdelijk om te herstel-

Hoe doen we dat...... Nagenoeg alle trainers volgen jaarlijks de bijscholingsdag. Een mooie manier om als trainers samen actief te zijn en inspiratie op te doen. Daarnaast hebben we ondeling de techniek van het Nordic Walken getraind door elkaar te filmen en aandacht te geven aan verbeterpunten. Een hele geslaagde en leerzame avond. Hierdoor kan alles wat hier boven staat uitgedragen worden. Het vervolg...... We blijven aan de weg timmeren en kenbaar maken wat we te bieden hebben. Evenals voorgaande jaren organiseren we twee keer per jaar een starterscursus. Zorgen dat we als club de meerwaarde die we kunnen bieden laten zien en beleven. Ik hoop dat dit door bovenstaande voldoende tot uiting is gekomen. We hebben een mooie en actieve groep lopers! Ria van 't Slot Coรถrdinator Wandelsport


Alv 2018  

ALV Wissel van AV Athlos Harderwijk

Alv 2018  

ALV Wissel van AV Athlos Harderwijk

Advertisement