Page 1


Výmena, príjem organizácie a plat personálu ®

L. Ron Hubbard


Svetový inštitút scientologických podnikov (World Institute of Scientology Enterprises – WISE) bol založený v roku 1979 ako spolok obchodníkov a profesionálov z rôznych oblastí, ktorí považujú organizačné, administratívne a etické princípy vyvinuté L. Ronom Hubbardom za hodnotné. Keď WISE-členovia pochopili, že to, čo všetci príliš často považujú za normálnu pracovnú scénu, je nekonečná drina, neefektivita, neistota a rôzne komplikácie spôsobené byrokraciou, začali používať tie isté administratívne princípy, ktoré vyvinul L. Ron Hubbard pre použitie v Scientologických cirkvách, aby tak zlepšili fungovanie svojich vlastných obchodných firiem, organizácií, skupín a dokonca svoje vlastné životy. Hoci sú členmi WISE rôzni ľudia – od riaditeľov reklamných firiem po majiteľov autoopravovní – každý z nich objavil dôležitý fakt: organizačno-administratívne princípy a techniky, ktoré vyvinul L. Ron Hubbard, môžu byť použité na riadenie ich vlastných organizácií – či už ide o skautský oddiel, vládnu organizáciu alebo veľkú priemyselnú firmu – s vynikajúcimi výsledkami. A vďaka tomu, že súčasťou tejto filozofie a technológie administratívy sú prísne zásady etického správania sa ustanovené pánom Hubbardom, títo ľudia zistili, že okrem toho, že ich pracoviská sú výnimočne úspešné, sú aj miestom stability, duševného zdravia a etiky. Hlavný účel: spojiť všetky obchodné organizácie a spoločnosti, ktoré používajú administratívnu technológiu a technológiu etiky L. Rona Hubbarda na administratívne a komerčné účely a na to, aby svoje oblasti zlepšili. © 2010 WISE. Všetky práva vyhradené. Citovaný materiál od L. Rona Hubbarda: © 2010 L. Ron Hubbard Library. Srdečné poďakovanie patrí L. Ron Hubbard Library za povolenie reprodukovať výber z prác L. Rona Hubbarda. Akékoľvek neautorizované kopírovanie, preklad, duplikácia, import a distribúcia v celku alebo po častiach, akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického kopírovania, uchovávania alebo prenosu, je porušením príslušných zákonov. L. RON HUBBARD, HUBBARD, DIANETICS (DIANETIKA) a SCIENTOLOGY (SCIENTOLÓGIA) sú ochranné známky vo vlastníctve Religious Technology Center a sú použité s jeho povolením. WISE, symbol levice a levíčat sú ochranné známky a známky kolektívneho členstva, ktorých vlastníkom je World Institute of Scientology Enterprises International, a sú použité s jeho povolením. Vydalo WISE, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, California 90028. Vytlačené v Spojených štátoch.


Výmena, príjem organizácie a plat personálu L. Ron Hubbard

J

e zaujímavé pozrieť sa, čo vlastne určuje výšku príjmu organizácie a platu personálu. V obchodnom svete sa používa výraz „férová výmena“.

Pozrime sa, ako sa tento termín vzťahuje na dodávanie služieb verejnosti. Dali by sa vyčleniť štyri možné stavy výmeny. 1. Pri prvom ide o skupinu, ktorá prijíma peniaze, ale ako výmenu nedodáva nič. Toto nazývame zlodejstvo. V tomto stave majú „výmenu“ zlodeji, daňoví úradníci, vlády a iné kriminálne živly. 2. Druhým stavom je čiastočná výmena. Skupina prijíma objednávky alebo peniaze za tovar a potom dodáva len ich časť alebo znehodnotenú verziu toho, čo bolo objednané. Toto nazývame ukracovanie alebo „zadlžovanie sa“, pričom skupina dlhuje stále viac a viac v podobe služieb alebo tovaru.

1


L. Ron Hubbard 3. Tretí stav je výmena, ktorá je z právneho hľadiska a v obchodnej praxi známa ako „férová výmena“. Prijímajú sa objednávky a peniaze a dodáva sa presne to, čo bolo objednané. Väčšina úspešných firiem a aktivít funguje na základe „férovej výmeny“. 4. Štvrtý stav výmeny nie je bežný, ale dal by sa nazvať hojnou výmenou. V tomto prípade sa nedáva dve za jedno či bezplatná služba, ale dáva sa niečo hodnotnejšie než to, za čo boli prijaté peniaze. Ako príklad si vezmime skupinu, ktorá predáva diamanty a dostane objednávku na priemerný diamant. Dodá však nadpriemerný modrobiely diamant. Okrem toho ho dodá promptne a zdvorilo. Takže verte alebo neverte, príjem organizácie a plat personálu závisí od toho, ktorú z vyššie uvedených štyroch výmen používa (a) organizácia alebo skupina alebo (b) člen personálu v skupine. Keď je v obľube výmena č. 1, príjmy sa vám vyparia tak dôkladne, že by ste tomu neverili. Hoci sa televízia a filmy snažia človeku nahovoriť, že zlodejstvo je jediný spôsob, ako sa stať bohatým, nie je to pravda. Tí, ktorí ho praktizujú, či už sú to zlodeji, obchodní podvodníci alebo vlády, to majú už spočítané. Čím väčšia je skupina, tým dlhšie bude trvať, kým padne, ale pád bezpochyby nastane. A jednotlivec, ktorý berie, ale nedáva, sa ani nenazdá a v mnohých ohľadoch skončí zle. Druhý stav – čiastočná výmena – dokáže skupinu udržať pri živote len nejakú dobu. Konečným výsledkom je bolestivý zánik statusu alebo pozície a s najväčšou pravdepodobnosťou i príjmu. Veľa „krajín tretieho sveta“, a dokonca aj tie väčšie z nich, sú dnes v tejto neutešenej situácii. Len prijímajú, ale veľa toho neprodukujú ani neposkytujú. A o tom je celá inflácia. Kopu takýchto ľudí nájdete v radoch nezamestnaných. 2


Výmena, príjem organizácie a plat personálu Tretí stav – „férová výmena“ – poskytuje pomerne rovnomerné napredovanie. Je to výmena, ktorá sa považuje za čestnú, spoločensky prijateľnú a z hľadiska zákona veľmi legálnu. Nezaručuje však žiadnu expanziu ani rozvoj skupiny či zlepšenie životných podmienok. Po finančnej stránke je sotva postačujúca. Štvrtý stav je ten, ktorý preferujeme. Je to výmena, v ktorej sa snažím pracovať dnes a o ktorú sa snažím už dlhé roky. Produkujte hojne a pokúšajte sa dávať lepšiu kvalitu, než sa od vás očakáva. Dodávajte, nechávajte si za to v každom prípade zaplatiť, no dodajte niečo lepšie a viac, než čo bolo objednané. Vždy sa pokúšajte napísať lepší príbeh, než aký sa očakáva; vždy sa snažte dodať lepšiu prácu, než aká bola objednaná. Vždy sa snažte o lepší výsledok, než v aký niekto dúfa, a dodávajte ho. Tento štvrtý princíp je v obchode či umení takmer neznámy. No i tak je kľúčom k do neba volajúcemu úspechu a expanzii. Toto platí pre organizáciu ako aj pre jednotlivého člena personálu. V prípade skupiny tu máme ešte ďalší faktor, ktorý určuje, ktorý zo štyroch princípov sa v nej používa. Je ním vnútorný tlak skupiny. V prípade, že ho vyvíjajú len vedúci pracovníci, možno ani nevznikne. Keď prichádza od jednotlivých členov teamu vnútri skupiny samotnej, je zaručený. Výška nárokov, ktoré má jeden člen personálu na druhého, v skutočnosti určuje stav, v akom sa skupina nachádza a stanovuje, ktorá zo štyroch vyššie uvedených výmen vstupuje do hry. Organizácia si stanovuje úroveň svojho príjmu a dlhodobej existencie tým, že si vyberie, ktorým z týchto štyroch princípov sa bude riadiť, a rovnako si tým určí aj to, či sa bude zmenšovať alebo expandovať. 3


L. Ron Hubbard Zatiaľ čo je nevyhnutné, aby vedúci pracovník stanovil princíp, ktorým sa bude skupina riadiť, tento princíp sa v praxi prejaví len vďaka tlaku, ktorý jednotliví členovia personálu či ďalší ľudia vyvinú v rámci skupiny. Odbory a pracovníci automobilového priemyslu sa rozhodli nasledovať výmenu č. 2. Práve toto spôsobilo úpadok, ktorý vidíte v automobilových spoločnostiach. Keby sa rozhodli nasledovať výmenu č. 3, nemali by problémy. Keby sa rozhodli nasledovať výmenu č. 4, mali by teraz po celom svete ustlané na ružiach, pretože na trhu dnes neexistuje skutočne dobré, ekonomické a bezporuchové auto. Príjem organizácie a výška platu jednotlivých členov personálu v skupine závisí teda čisto od nich. Organizácia nemôže zarábať viac a jednotlivý člen personálu nemôže byť platený lepšie, než bude stanovené niektorým z vyššie uvedených princípov, ktorým sa rozhodnú riadiť. Ak budú nasledovať výmenu č. 3, nejako sa prederú. Ale ak sa rozhodnú nasledovať výmenu č. 4, budú skutočne prekvitať a prosperovať. A to je jediná výmena, ktorá zaručuje expanziu.

L. Ron Hubbard

4


Glosár Inflácia: nepomerné zvýšenie objemu peňazí a úverov k tovaru, čoho výsledkom je podstatné a trvalé zvýšenie všeobecnej hladiny cien. Krajiny tretieho sveta: rozvojové krajiny Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Tento výraz bol po prvýkrát zavedený francúzskymi komentátormi, ktorí výraz tretí svet použili na rozlíšenie rozvojových krajín od kapitalistických a komunistických blokov. Modro-biely diamant: diamant, ktorý má veľmi zriedkavý výskyt a je veľmi vysokej kvality. Diamanty pozostávajú z uhlíka a čistý uhlík je bezfarebný. Modro-biely diamant má jemne modrú farbu a bezfarebné alebo modro-biele diamanty sú veľmi zriedkavé, preto sú z všetkých diamantov považované za najhodnotnejšie. Personál: všetci ľudia zamestnaní v organizácii, či už vedúci pracovníci alebo radoví zamestnanci. Ustlané na ružiach: žiť príjemný, ľahký život.

5


Administratívna technológia L. Rona Hubbarda

A

dministratívna technológia Rona Hubbarda nepochádza zo slonovinovej veže ani zo zakázanej komnaty. Je produktom viac ako tridsiatich rokov skutočných, ťažko nadobudnutých skúseností. Nazýva sa „technológiou“, pretože ju tvoria metódy aplikácie – presné nástroje a techniky – na rozdiel od obyčajných vedomostí.

Zopár princípov organizovania a manažmentu ľudia skúšali a testovali. Žiaden z nich nebol v takej veľkej miere distribuovaný pracovníkom a výkonným riadiacim pracovníkom vo zväzkoch podobných encyklopédii a v 15 jazykoch. Tu je, ako a prečo bola táto technológia vyvinutá, jej rané aplikácie, jej prví oddaní konzultanti a jej rozsiahle šírenie do sveta podnikania. Príbeh sa začína v máji 1950. Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví sa okamžite po vytlačení dostala na police kníhkupectiev po celých Spojených štátoch amerických. Po dokončení tejto práce sa pán Hubbard tešil na expedíciu do Grécka. Neočakával však, že cestu bude musieť tak skoro zrušiť. Taktiež neočakával, že sa jeho život čoskoro navždy zmení. Pretože nikto neočakával reakciu na Dianetiku!

7


Dianetika sa šíri rýchlosťou blesku V lete roku 1950 sa veľkolepá a najlepšia práca L. Rona Hubbarda o ľudskej mysli stala celonárodným bestsellerom. Viac než 25 000 listov a telegramov s gratuláciami sa nahrnulo do kancelárií vydavateľa, Hermitage House. Šplhajúc sa po rebríčku New Your Times bestsellerov, Dianetika tam zostala 28 po sebe idúcich týždňov – stala sa trvalým bestsellerom s 25 miliónmi predaných výtlačkov. Život L. Rona Hubbarda už nikdy nebol rovnaký. V priebehu mesiaca sa otvorili dvere na prvej Hubbardovej dianetickej výskumnej nadácii v Elizabeth, New Jersey; za ňou nasledovala pobočka v New Yorku, Chicagu, Washingtone D.C., Los Angeles a na Hawai. Na konci jesene existovalo v krajine viac ako 750 Dianetických skupín. V nasledujúcom roku začal pán Hubbard skúmať oblasť ľudského ducha a založil Scientológiu. Zároveň bolo založených viac organizácií, čoho výsledkom bola väčšia expanzia. Zaplavený požiadavkami Najlepším ukazovateľom tejto expanzie bola pre pána Hubbarda záplava požiadaviek verejnosti. Ľudia si vyžadovali jeho čas – vo veľkej miere žiadali dodatočné publikácie, prednášky, rady a tréning a rovnako aj konzultácie jeho techník atď. Požiadaviek bolo toľko, že ste mohli nájsť študentov Dianetiky táboriť na trávniku pred jeho domom v Elizabeth, New Jersey. Dilemou pre pána Hubbarda zostávalo to, ako by uspokojil tieto požiadavky; ako by zaistil neustále dodávanie dianetických techník vo veľkej miere a s veľmi vysokou úrovňou precíznosti. A ako by mohol zaistiť, aby boli všetky organizácie precízne, aj veľké aj malé, v štátoch od Veľkej Británie po Nový Zéland, od Južnej Afriky po Fínsko. 8


Techniky administratívy a manažmentu sa zrazu stali životne dôležité pre nepretržitý úspech všetkého, na čom pán Hubbard tvrdo pracoval. Okamžitou odpoveďou bolo priviesť „na palubu“ profesionálov v podnikaní veľkého kalibru, ktorí „preukázali“ znalosti v oblasti manažmentu a organizovania – kto by bol lepší ako Obchodník roka a Americký námorný admirál na dôchodku. Na začiatku 50-tych rokov, keď mal za sebou nespočetné množstvo zásahov, aby Dianetické organizácie neupadali, si uvedomil, že dôvodom úpadku organizácií bola práve tá pomoc, ktorú najal. Ako neskôr poznamenal: „Všetky nesprávne kroky, ktoré sa neskôr stali našimi trápeniami, spôsobovali tí, ktorí boli považovaní za najlepších odborníkov v oblasti práva, PR a účtovníctva, akých človek môže mať.“ Cesta k výskumu administratívy To, čo Ron urobil bolo, že začal preskúmavať zväzok po zväzku obchodnícku technológiu, aby našiel fungujúci systém, ktorý by sa dal aplikovať na akúkoľvek organizáciu, kdekoľvek. Po prečítaní niekoľkých materiálov, s ktorými strávil niekoľko dlhých večerov, usúdil, že pre administratívu a manažment neexistuje jednotne fungujúci systém. Aj keď existovali úspešné spoločnosti a úspešní vedúci pracovníci, neboli k dispozícii zásadné úspešné princípy a techniky. Kde sa skrývala filozofia tohto predmetu „administratívy“? Tak sa pustil do výskumu, ktorý by dopĺňal jeho prelomové objavy týkajúce sa duchovnej oblasti, ku ktorým prišiel počas troch desaťročí. Ako neskôr poznamenal: „Aby som to mohol spísať, musel som vyvinúť nejaký systém administratívy. Nikto to nikdy neurobil. 9


Je to niečo, čo ľudstvu chýba – systém administratívy. Existuje mnoho administratívnych postupov; existuje veľa manažérskych súvislostí; existuje veľa nezvyčajných riešení: ‚Nuž, ja som sa vypracoval sám. Toto je spôsob, ako ja vediem svoju spoločnosť.‘ ... Systém toho, čo vlastne človek robí, neexistuje.“ Ako žiť ako výkonný riadiaci pracovník V apríli 1953 po prvýkrát uvidel ovocie svojej práce vďaka publikácii Ako žiť ako výkonný riadiaci pracovník. S podtitulom „Príručka komunikácie“, hneď v úvode načrtol tému celej knihy: „V minulosti ľudia nikdy plne nepochopili, že zlyhanie skupiny komunikovať myšlienky medzi sebou vyústi do zlyhania skupiny samotnej. ... Rovnako aj zrútenia priemyselných a obchodných spoločností, ktoré boli pripísané slabému vodcovstvu, nedostatku disciplíny alebo všeobecnej nešikovnosti, môžu byť správne prisúdené zlyhaniu komunikovať.“ Toto bol charakteristický znak každej jeho práce: najprv identifikoval základnú príčinu všadeprítomného problému, potom kapitolu po kapitole poskytol jednoduché a fungujúce riešenia na jeho nápravu. Všimol si, že zdravie spoločnosti sa dá určiť jej schopnosťou komunikovať príkazy a informácie v rámci spoločnosti, a preto vytvoril a otestoval celý systém komunikácie, ktorý môže byť použitý v akejkoľvek spoločnosti alebo organizácii. V knihe Ako žiť ako výkonný riadiaci pracovník detailne prezentuje tento systém a ponúka vedúcim pracovníkom a manažérom riešenia na tieto zlyhania v komunikácii, ktoré prispeli k množstvu ďalších zlyhaní. Problémy práce O tri roky neskôr v knihe Problémy práce, pán Hubbard preskúmal a prezentoval riešenia na problémy všedných pracovných dní. Venujúc sa efektivite, bezpečnosti práce, komunikačným zručnostiam, tomu, 10


ako zvládať vyčerpanie a prepracovanosť atď., ponúkol jednoznačný návod na osobné pracovné uspokojenie pre každého, od pracovníka v továrni až po výkonných riadiacich pracovníkov. Počas písania kníh taktiež pokračoval na rozvíjaní, testovaní, dolaďovaní a kodifikácii organizačných postupov – výsledky prezentoval ako administratívne smernice pre pracovníkov Scientologickej cirkvi na celom svete. V júli 1959 sa L. Ron Hubbard a jeho rodina presťahovali do Saint Hill Manor, veľkolepého anglického domu, kúsok južne od Londýna na vidieku West Sussex. Tu založil stredisko pre všetok tréning, manažment a diseminačné aktivity v rámci Scientológie, a v tomto období pracoval najintenzívnejšie na výskume systému organizovania a manažmentu. Organizujúca tabuľa V máji 1965 sa udial obrovský prelomový objav – vytvorenie jeho sedem divíznej organizujúcej tabule. Táto organizujúca schéma vyjadruje každú základnú funkciu nevyhnutnú pre úspech skupiny, a v skutočnosti týchto sedem divízií zobrazuje všeobecný cyklus produkcie, cez ktorý prechádza každý produkt na jeho ceste k dokončeniu. V praxi by ju mohla použiť akákoľvek obchodná spoločnosť na vytvorenie svojej štruktúry hneď na začiatku, aby dosiahla maximálnu produktivitu a efektivitu. Nové princípy a techniky Po dokončení vynikajúceho organizačného vzoru vydával pán Hubbard článok za článkom o každej z funkcií a povinností opísaných v organizujúcej tabuli. Do konca roka 1965 napísal viac ako 300 smerníc o administratíve a organizovaní. 11


Taktiež vytvoril techniky, ktoré môže použiť ktorýkoľvek zamestnanec na zlepšenie svojej osobnej produkcie. Tieto techniky zahŕňali systém štatistík na jednoduchú kontrolu produktivity a rovnako tak aj vzorce, ktoré krok za krokom prispejú k zlepšeniu akejkoľvek úrovne produktivity od neexistencie až po udržanie vynikajúceho nadbytku produkcie. V sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov vydal dvanásť súborov článkov, z ktorých každý opisoval kľúčový aspekt manažmentu. Tieto články doslova predefinovali tento predmet a potom poskytli techniky a návody pre vedúcich riadiacich pracovníkov a manažérov, ktorí v týchto oblastiach pracujú. Tieto články nazval: Séria o admin know-how, Séria o targetoch, Séria o počítačoch, Séria o riadení, Séria o dátach, Séria o personalistike, Séria o marketingu, Séria o umení, Séria pre Vedúcich etablovania, Séria o organizovaní, Séria o financiách, Séria o PR. Najhlavnejšou z nich je Séria o dátach – súbor viac ako päťdesiatich článkov, ktorý vytvára skutočne najdôležitejší prelomový objav v uvažovaní a logike v celej histórii človeka – alebo v skratke: Opisuje, ako uvažovať, ako analyzovať a vyhodnocovať a ako robiť správne rozhodnutia. Tí, ktorí študovali tieto články, si kladú otázku: „Ako som predtým žil bez týchto vedomostí?“ Celý rozsah technológie L. Ron Hubbard vydal všetky jeho smernice o administratíve a organizovaní – viac ako 2500 – v 12 encyklopedických zväzkoch Kurzu pre vedúceho pracovníka organizácie a v Manažérskej sérii. 12


Tieto v súčasnosti tvoria celý rozsah prác L. Rona Hubbarda o administratíve. Riešenia použité vo svete podnikania Scientológovia, ktorí prišli na služby do svojich miestnych organizácií, videli výsledky použitia manažérskych a organizačných smerníc na vlastné oči a krátko nato ich začali používať vo svojich obchodných spoločnostiach. Nie je prekvapujúce, že množstvo z nich sa stalo obchodnými konzultantmi, používajúc tieto princípy v obchodných spoločnostiach všetkých veľkostí. Veľa ľudí pána Hubbarda informovalo o ich úspešnom použití. Mal veľkú radosť, keď videl svoje princípy široko používané – až do takej miery, že udržiaval pravidelnú korešpondenciu s týmito prvými konzultantmi. Založenie WISE V roku 1979 bolo založené WISE, World Institute of Scientology Enterprises. Nezisková členská organizácia, ktorá slúži na zjednotenie všetkých organizácií akéhokoľvek druhu, ktoré používajú práce L. Rona Hubbarda o administratíve a manažmente. Aby vyhoveli všetkých obchodníkom, ktorí chceli používať tieto princípy, začalo WISE vydávať konzultantom a trénerom licencie. Tí následne poskytli obchodným spoločnostiam konzultačné služby a tréningové programy založené na administratívnej technológii L. Rona Hubbarda. WISE taktiež začalo vydávať množstvo publikácií, kurzov a dokonca software, aby pomohli nielen konzultantom, ale aj všetkým obchodníkom, ktorí zavádzajú manažérske princípy pána Hubbarda.

13


Počas osemdesiatych a deväťdesiatych rokov tisícky profesionálov všetkých vyznaní a z rôznych oblastí vstúpili do WISE a používali výhody a služby členstva, aby zaviedli administratívne princípy L. Rona Hubbarda do svojich spoločností. Mnohí sa taktiež stali konzultantmi a dodávajú tieto riešenia pre spoločnosti v 81 krajinách. Hubbard College of Administration V roku 1990 bolo založené Hubbard College of Administration International ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje študentom a výkonným riadiacim pracovníkom akreditované tréningové programy administratívnych princípov L. Rona Hubbarda. Taktiež začalo ponúkať pokračujúce vzdelávacie programy pre pracujúcich profesionálov a prednášky a semináre pre zamestnancov obchodných spoločností. Počas deväťdesiatych rokov až do súčasnosti boli založené nové Hubbard College of Administration s patričným vybavením v Miláne, Moskve, Budapešti a Taipei. Smerujeme k rozsiahlemu používaniu technológie Dnes manažérske princípy L. Rona Hubbarda používa viac ako 162 000 obchodných spoločností v 81 krajinách. Existuje 17 Hubbard College of Administration a viac ako 200 konzultantov a konzultačných skupín, ktoré dodávajú služby spojené s administratívnou technológiou L. Rona Hubbarda. Vďaka oddanej práci konzultantov a HCA, tisícky ľudí dnes nachádzajú riešenia na produktivitu a prosperitu. Riešenia, ktoré taktiež zvyšujú kvalitu života a vnášajú vyšší stupeň duševného zdravia do života ľudí, komunít a národov. 14


Pre viac výtlačkov: WISE Central Europe

Leonardo da Vinci u. 8 − 14., 1082 Budapest, Hungary Tel.: (+36) 1 323-0279 Fax: (+36) 1 323-0280 e-mail: wisecee@wise.org, registration@wise.hu, president@wise.hu, info@wise.hu WISE International 6331 Hollywood Blvd., Ste. 701, Los Angeles, CA 90028 Tel. (1) 323 960-3540, Tel. (1) 800 935-WISE, Fax (1) 323 960-3549 e-mail: bookstore@wise.org, Web site: www.wise.org

WISE United Kingdom Saint Hill Manor East Grinstead, W. Sussex England RH19 4JY Tel. (+44) 1342 300360 Fax (+44) 1342 327539 e-mail: wiseuk@wise.org

WISE Flag Land Base 411 Cleveland St. #283 Clearwater, FL 33755 Tel. (1) 727 467-6844 Fax (1) 727 467-5815 e-mail: info@wise.org

WISE Italy Via Cadorna, 61 20090 Vimodrone (MI), Italy Tel. (+39) 02 3650 5170 Fax (+39) 02 700 535 660 e-mail:wiseitalia@wise.org

WISE Western U.S. 1308 L. Ron Hubbard Way Los Angeles, CA 90027 Tel. (1) 323 953-3310 Fax (1) 323 660-3551 e-mail: wisewestus@wise.org

WISE Europe Bredgade 36, C, 1st 1206 Kopenhagen K, Denmark Tel. (+45) 33 912405 Fax (+45) 33 935761 e-mail:wiseeurope@wise.org

WISE Eastern U.S. 349 W. 48th St. New York, NY 10036 Tel. (1) 212 581-5757 Fax (1) 212 581-6446 e-mail: wiseeastus@wise.org WISE Canada 696 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada M4Y 2A7 Tel. (1) 416 922-5109 Fax (1) 416 922-9354 e-mail: wisecanada@wise.org WISE Australia, New Zealand & Oceania 201 Castlereagh St. Sydney, NSW, 2000 Australia Tel. (+61) 2 9264-1573 Fax (+61) 2 9264-7633 e-mail: wiseanzo@wise.org WISE Taiwan 2nd Floor, 65 Min-Sheng E. Road Section 4, Taipei, Taiwan Tel. (+886) 22 546-2996 Tel. (+886) 22 546-2522 e-mail: wisetaiwan@wise.org

WISE Commonwealth of Independent States Hubbard Humanitarian Center Borisa Galushkina St., 19A Moscow, 129301 Russia Tel. (+7) 095 5079099 Tel. (+7) 095 7968423 Fax (+7) 095 9613417 e-mail: wisecis@wise.org WISE Africa 1st Floor Budget House 130 Main St., Johannesburg South Africa 2001 Tel. (+27) 11 331 0241 Fax (+27) 11 331 1763 e-mail:wiseaf@wise.org WISE Latin America Puebla 31, Colonia Roma Mexico D.F., CP 06700, Mexico Tel./Fax (52) 55 5207-9057 Tel. (52) 55 5514-5803 Tel. (52) 55 5331-8602 e-mail: wiselatinamerica@wise.org


Vymena príjem  

This is a WISE publication on Slovak language from L. Ron Hubbard