Page 1

SZWEDZKIE KOSMETYKI EKOLOGICZNE


Witamy w Êwiecie Kosmetyki Naturalnej Przedstawiamy Paƒstwu gam´ ekologicznych szwedzkich kosmetyków do piel´gnacji twarzy i ciała. WISE to seria szwedzkich ekologicznych kosmetyków, które nie zawierajà olejów mineralnych i innych pochodnych przemysłu petrochemicznego, syntetycznych barwników czy substancji zapachowych. Składniki naszych kosmetyków nie sà testowane na zwierz´tach. WISE Naturkosmetik to kosmetyki idealne zarówno dla kobiet jak i m´˝czyzn, dla dzieci i dla nastolatków! Jednym słowem - dla wszystkich, którym nieoboj´tne jest, czego u˝ywajà do piel´gnacji swojego ciała.


INSPIRACJA CZERPANA Z NATURY

Co to znaczy?

Sk∏adnikami, z których tworzymy nasze kosmetyki sà: olej jojoba, olej osetowy, olej s∏onecznikowy, mas∏o shea i wiele innych. Równie˝ zag´szczacze, substancje zapobiegajàce odwodnieniu skóry i inne niezb´dne dodatki powinny byç pochodzenia naturalnego a nie syntetycznego.

Dlaczego?

Oleje roÊlinne zawierajà sk∏adniki od˝ywcze, m. in. ca∏y zestaw naturalnych witamin i niezb´dne do ˝ycia kwasy t∏uszczowe, takie jak Omega 3, 6, 7 i 9, potrzebne dla zdrowia skóry, uodpornienia jej na infekcje bakteryjne i przywrócenia równowagi wodno-lipidowej. Takich w∏aÊciwoÊci nie majà oleje mineralne. Zamiast syntetycznych witamin i innych syntetycznych sk∏adników aktywnych, jak np. silnie wysuszajàce substancje zwalczajàce tràdzik, substancje spowalniajàce procesy starzenia si´ skóry, wzmacniajàce zapach itd., w kosmetyce ekologicznej stosuje si´ sk∏adniki roÊlinne, olejki eteryczne, algi i naturalne przeciwutleniacze, zapewniajàce odpowiednie dzia∏anie i zapach produktów.

Opracowujàc formuły naszych produktów szukaliÊmy inspiracji w szwedzkiej przyrodzie. Przyroda stanowi dla nas êródło inspiracji, ale te˝ êródło składników do naszych kosmetyków. Rezultatem jest seria doskonałych kosmetyków, które w 98% sà produktami ekologicznymi. Nasze produkty zawierajà tłoczone na zimno oleje z upraw ekologicznych (bogate w naturalne witaminy i kwasy tłuszczowe), olejki eteryczne, wyciàgi z alg i roÊlin oraz naturalne przeciwutleniacze. Opracowujàc formuł´ produktów WISE, korzystaliÊmy z wiedzy o leczniczych właÊciwoÊciach olejków eterycznych i wyciàgów roÊlinnych. Nasze kosmetyki sà wr´cz naładowane siłami przyrody.

Olejki eteryczne sà oko∏o 100 razy silniejsze ni˝ sama roÊlina, z której pochodzà, a na ka˝dy problem ze skórà mo˝na dobraç odpowiedni olejek. Nie ma ˝adnego uzasadnienia dla stosowania syntetycznych sk∏adników aktywnych - olejki eteryczne sà równie skuteczne a na dodatek majà naturalne pochodzenie. W produktach WISE stosujemy wiele ró˝nych olejków eterycznych, m. in.: olejek ró˝any, neroli, jaÊminowy, z drzewa sanda∏owego, geraniowy, ja∏owcowy i wiele innych.

Podsumowanie

Naturalne sk∏adniki kosmetyków sà lepsze dla naszego cia∏a (skóra wch∏ania substancje od˝ywcze), skuteczniej ni˝ substancje syntetyczne równowa˝à problemy z cerà i nie szkodzà Êrodowisku naturalnemu. W produktach WISE wymieszaliÊmy nasze doÊwiadczenie i wiedz´ o niezb´dnych dla organizmu kwasach tłuszczowych, wyciàgach z roÊlin, oraz silnym działaniu olejków eterycznych. I to ju˝ wszystkie składniki, które stosujemy!

Jaka jest ró˝nica mi´dzy kosmetykami ekologicznymi i tradycyjnymi?

Kosmetyki naturalne, do których nale˝à produkty WISE, nie mogà zawieraç substancji, uzyskanych sztucznie w procesach petrochemicznych – czyli pochodnych ropy naftowej. Przyk∏adami takich substancji sà: oleje mineralne, parafiny, wazelina, glikol propylenowy, glikol polietylenowy (PEG) i kwas poliakrylowy (karbomer).

Liczy si¢ zawartoÂå…

Wykluczone sà równie˝ syntetyczne substancje zapachowe, syntetyczne barwniki oraz testowanie produktów na zwierz´tach!

W ten sposób stworzyliÊmy wyjàtkowà kompozycj´ dla osób wymagajàcych i Êwiadomych tego, jakie znaczenie ma odpowiedni skład produktów kosmetycznych..

Kosmetyki ekologiczne zawierajà zamiast tego sk∏adniki pochodzenia naturalnego, z surowców odnawialnych i upraw ekologicznych.

Na kolejnych stronach mo˝esz przeczytaç wi´cej o naszych kosmetykach i ich zastosowaniu.

To po prostu wymarzone po˝ywienie dla Twojej skóry!


Kosmetyki do piel¢gnacji twarzy Aroma Serum do cery dojrza∏ej | 15 ml

AGE

Bardzo popularny produkt, prawdziwy zastrzyk energii! WISE Serum Age jest koncentratem ekologicznych olejów, kwasów t∏uszczowych i olejków eterycznych. Nie zawiera wody, konserwantów ani innych dodatków. Mo˝na u˝ywaç zarówno w dzieƒ jak i na noc. Stosowaç jedynie kilka kropli serum jako porcj´ witamin za dnia, kuracja dla twarzy i dekoltu na noc lub w razie potrzeby.

Aroma Serum do ka˝dej cery | 15 ml

ROS

Do wszystkich rodzajów cery – równie˝ dla skóry wra˝liwej. Olejek ró˝any zawarty w serum to ekskluzywna substancja o dzia∏aniu od˝ywczym i redukujàcym stres, u˝ywana przez s∏awnych ludzi od tysi´cy lat. Stosowaç codziennie razem z kremem lub zamiast kremu, rano i wieczorem lub w razie potrzeby. Serum Ros mo˝na ∏àczyç z ka˝dym kremem WISE.

Silne dzia∏anie przeciwutleniajàce, pobudzajàce i wzmacniajàce skór´. Redukuje zmarszczki, plamki i p´kni´te naczynka. Stymuluje obieg krwi i natlenienie skóry, przyÊpieszajàc proces odbudowy komórek i zwi´kszajàc elastycznoÊç skóry. Zawiera ekologiczne olejki eteryczne z jaÊminu, rozmarynu, ylang ylang, bergamotu i drzewa sanda∏owego – wszystkie z nich dajà efekt odm∏adzajàcy i stosowane sà przez kobiety od tysiàcleci. MàdroÊç przychodzi z wiekiem!

Sk∏ad: olej s∏onecznikowy, olej jojoba*, olej shea*, olej osetowy*, olejek jaÊminowy, olejek rozmarynowy*, olejek bergamotowy*, olejek z drzewa sanda∏owego, olejek ylang ylang*, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, eugenol, farnezol, geraniol, limonen.

Aroma Serum do cery t∏ustej | 15 ml

NEROLI

Delikatne serum o zrównowa˝onym sk∏adzie do cery t∏ustej, mieszanej i tràdzikowej. Charakteryzuje si´ ∏agodnym dzia∏aniem napinajàcym, Êciàgajàcym i regulujàcym prac´ gruczo∏ów ∏ojowych. Serum Neroli nie zawiera ˝adnych konserwantów ani dodatków syntetycznych. Nawil˝a i od˝ywia nie zatykajàc porów, stymuluje odbudow´ komórek i pomaga pozbyç si´ blizn. Przeciwdzia∏a zmianom skórnym.

Sk∏ad: olej z pestek moreli*, olej s∏onecznikowy*, olej osetowy*, olejek z ró˝y Otto, olejek geraniowy*, olejek z drzewa sanda∏owego, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, cytral, cytronelol, eugenol, farnezol, geraniol, limonen, linalol.

Aroma Serum do cery wra˝liwej | 15 ml

SENSITIV

Do cery wra˝liwej, sk∏onnej do podra˝nieƒ i stanów zapalnych. Zawiera bizabolol oraz ekstrakt z pomaraƒczy i lawendy o naturalnym dzia∏aniu ∏agodzàcym i przeciwzapalnym. Serum Sensitiv mo˝e byç u˝ywane przez ka˝dego! Nie zawiera ˝adnych konserwantów ani dodatków syntetycznych. Zastosowanie: Codziennie w po∏àczeniu ze sprayem do twarzy Sensitiv i kremem do twarzy Sensitiv

Zastosowanie: Stosowaç codziennie wraz ze sprayem do twarzy i kremem do twarzy. Wmasowywaç wieczorem, kiedy skóra twarzy odpoczywa.

Sk∏ad: olej osetowy*, olej jojoba*, olej neroli, olejek lawendowy*, olejek geraniowy, olejek ja∏owcowy, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: limonen, cytral, geraniol, linalol, cytronelol.

Sk∏ad: olej osetowy*, olej jojoba*, olejek lawendowy*, olejek pomaraƒczowy*, aromat naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: limonen, cytral, geraniol, linalol, cytronelol.


Kosmetyki do piel¢gnacji twarzy Krem do twarzy |

50 ml Luksusowy, od˝ywczy krem wyg∏adzajàcy do cery dojrza∏ej. Zawiera wyciàg z rozmarynu, który neutralizuje wolne rodniki i przyczynia si´ do lepszego natlenienia skóry; olejek geraniowy, poprawiajàcy równowag´ hormonalnà oraz olejek neroli, który odm∏adza komórki naskórka i uj´drnia skór´, czyniàc jà bardziej elastycznà i spowalniajàc procesy starzenia si´ skóry. Ekologiczne oleje shea i z pestek moreli sà bogate w kwasy t∏uszczowe i witaminy, redukujàc zmarszczki i poprawiajàc elastycznoÊç skóry.

Age

Krem do twarzy |

Krem do twarzy |

50 ml Krem ochronny i ∏agodzàcy z od˝ywczym olejem z pestek moreli i olejem shea, bogatymi w witaminy i kwasy t∏uszczowe omega. Regeneruje komórki naskórka i dostarcza skórze niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze. Zawiera bizabolol, naturalnà substancj´ przeciwzapalnà z rumianku oraz wyciàg z lawendy, ∏agodzàcy podra˝nienia i stany zapalne, dzi´ki czemu mo˝e byç stosowany do cery bardzo suchej na zim´ i jako krem na wypryski atopowe.

SENSITIV

U˝ywaj kremu Age w po∏àczeniu z Aroma Serum Age i kremem pod oczy z wyciàgiem z owocu granatu, aby zredukowaç drobne zmarszczki wokó∏ oczu i ust. Krem do twarzy Age jest jednym z naszych najpopularniejszych produktów i mo˝e byç u˝ywany zarówno jako krem na dzieƒ, jak i na noc.

Zastosowanie: Krem Sensitiv stosuje si´ zarówno na dzieƒ, jak i na noc, zapewniajàc skórze codziennà ochron´, piel´gnacj´ i dzia∏anie od˝ywcze. Krem do twarzy Sensitiv mo˝e byç stosowany do wszystkich rodzajów cery, szczególnie polecany jest do cery wra˝liwej i ze sk∏onnoÊcià do wyprysków. Dobrym uzupe∏nieniem na wieczór jest Aroma Serum Ros lub Sensitiv.

Sk∏ad: woda oczyszczona, emulgator z oliwy z oliwek z certyfikatem ekologicznym*, olej s∏onecznikowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego: olej z pestek moreli*, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego*: olej shea*, łagodne konserwanty biodegradowalne, naturalne ochronne kwasy t∏uszczowe, stabilizator kukurydziany*, olejek neroli*, olejek geraniowy*, olejek lawendowy*, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcy naskórek, przeciwutleniacz rozmarynowy*, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych*: benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, eugenol, farnezol, geraniol, limonen.  *Z upraw organicznych

Sk∏ad: woda oczyszczona, ekologiczny emulgator z oliwy z oliwek*, olej s∏onecznikowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego*, olej z pestek moreli*, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego, olej shea*, łagodne konserwanty biodegradowalne, naturalne ochronne kwasy t∏uszczowe, stabilizator kukurydziany*, olejek lawendowy*, olejek pomaraƒczowy*, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcy naskórek, przeciwutleniacz rozmarynowy*, aromat* – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: linalol, eugenol, geraniol, limonen. *Z upraw organicznych

50 ml Lekki krem na dzieƒ / na noc, który doskonale nawil˝a skór´, dostarcza jej niezb´dnych witamin, reguluje prac´ gruczo∏ów ∏ojowych i och∏adza skór´ pozostawiajàc przyjemne uczucie Êwie˝oÊci. Zawiera ∏agodny olej jojoba i od˝ywczy bizabolol z rumianku, który reguluje prac´ gruczo∏ów ∏ojowych i przeciwdzia∏a przet∏uszczaniu si´ skóry. Olejki eteryczne z lawendy i palmarosa majà dzia∏anie antyseptyczne i ∏agodzà podra˝nienia, sprawiajàc, ˝e krem Balans jest bardzo skuteczny równie˝ do m∏odej cery t∏ustej i z tràdzikiem, nie wysuszajàc skóry. Balans to krem na dzieƒ i na noc i mo˝esz go u˝yç w po∏àczeniu z Aroma Serum Neroli.

BALANS

Krem do twarzy |

50 ml Krem do twarzy Vital to ∏agodny krem nawil˝ajàcy o zapachu ró˝anym do cery normalnej, suchej i odwodnionej. Zawiera olejek ró˝any, najbardziej wyjàtkowy spoÊród roÊlinnych olejków eterycznych, znany ze skutecznego dzia∏ania na pop´kane naczynka, tràdzik ró˝owaty i odwodnionà skór´. Krem Vital charakteryzuje si´ ∏agodnym i przyjemnym aromatem ró˝anym i jest szczególnie polecany osobom wra˝liwym na zapachy, które najch´tniej wybierajà mniej lub bardziej bezzapachowe kremy.

VITAL

Zastosowanie: Krem na dzieƒ a w przypadku równoleg∏ego stosowania Aroma Serum Ros lub Aroma Serum Age równie˝ pe∏nowartoÊciowy krem na noc. Uzupe∏nieniem kremu jest Aroma Serum Ros.

Sk∏ad: woda oczyszczona, ekologiczny emulgator z oliwy z oliwek*, olej jojoba*, olej s∏onecznikowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego*, łagodne konserwanty biodegradowalne, naturalne ochronne kwasy t∏uszczowe, kwas mlekowy regulujàcy pH skóry*, olejek palmarosa*, olejek lawendowy*, stabilizator kukurydziany*, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcy naskórek, przeciwutleniacz rozmarynowy*, aromat* – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, cytral, eugenol, farnezol, geraniol, limonen, linalol.  *Z upraw organicznych

Sk∏ad: woda oczyszczona, emulgator z oliwy z oliwek z certyfikatem ekologicznym, olej jojoba*, olej s∏onecznikowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego, łagodne konserwanty biodegradowalne, naturalne ochronne kwasy t∏uszczowe, kwas mlekowy regulujàcy pH skóry*, olejek z drzewa ró˝anego, olejek palmarosa, olejek z ró˝y Otto, stabilizator kukurydziany*, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcy naskórek, przeciwutleniacz rozmarynowy*, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, cytral, eugenol, farnezol, geraniol, limonen, linalol. *Z upraw organicznych


Kosmetyki do piel¢gnacji twarzy Nawil˝ajàca maseczka do twarzy | 50 ml

VITAL

Polecana wszystkim, którzy pragnà nawil˝yç skór´ i zapewniç jej niezb´dne ekologiczne sk∏adniki od˝ywcze. Bardzo ∏agodna maseczka do twarzy, opracowana przede wszystkim z myÊlà o cerze suchej, odwodnionej, dojrza∏ej i skórze podra˝nionej przez promienie s∏oneczne. Maseczka ma równie˝ dzia∏anie ∏agodnie Êciàgajàce i ch∏odzàce, pobudza mikrocyrkulacje krwi, nadajàc skórze Êwie˝y blask i odcieƒ. Olejki eteryczne ze specjalnie dobranych roÊlin leczniczych dzia∏ajà odÊwie˝ajàco i regenerujàco, zarówno na cia∏o, jak i na dusz´.

Spray do twarzy do wszystkich rodzajów cery | 200 ml

NORMAL

Spray do twarzy na bazie zió∏ i trawy morskiej; nie zawiera alkoholu, wzmacnia i chroni prawid∏owy poziom pH skóry, b´dàcy wa˝nà cz´Êcià ochrony immunologicznej skóry twarzy. Olejki eteryczne z ja∏owca, palmarosa i drzewa ró˝anego dzia∏ajà odÊwie˝ajàco i nawil˝ajàco. Przy zamkni´tych oczach spryskaç lekko twarz, kilka razy naciskajàc pompk´. Z powodzeniem mo˝na stosowaç na makija˝. Produkt mo˝e byç u˝ywany przez m´˝czyzn jako woda po goleniu.

Zastosowanie: Maseczk´ nak∏adaç na dobrze oczyszczonà skór´ 2 razy w tygodniu. Mo˝na równie˝ wykorzystaç do intensywnej kuracji bardzo suchej skóry – w tym przypadku stosowaç co trzeci dzieƒ przez 4 - 6 tygodni. Przed na∏o˝eniem maseczki rozprowadziç na twarzy kropl´ aroma serum, co pomo˝e dostarczyç skórze du˝à dawk´ kwasów t∏uszczowych o dzia∏aniu równowa˝àcym. Sk∏ad: woda oczyszczona, glinka bia∏a, olej osetowy, olej migda∏owy, mas∏o shea, monoi diglicerydy roÊlinnych kwasów t∏uszczowych, wosk, olej rzepakowy, witamina E, olejek z drzewa ró˝anego, konserwanty, olejek palmarosa, ksantan, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, cytral, geraniol, linalol.

Maseczka glinkowa do twarzy | 50 ml

BALANS

Zapewnia g∏´bokie oczyszczanie, pomaga zwalczyç tràdzik. Dzia∏a odÊwie˝ajàco na cer´ zm´czonà, szarà, t∏ustà i mieszanà. Maseczka glinkowa Balans ma dzia∏anie g∏´boko oczyszczajàce i antyseptyczne, reguluje prac´ gruczo∏ów ∏ojowych, Êciàga pory i jest bardzo skuteczna w przypadku tràdziku, cery nastoletniej i cery zanieczyszczonej. Zastosowanie: Stosowaç 3 razy w tygodniu na cer´ tràdzikowà i nastoletnià. Nak∏adaç cienkà warstw´ maseczki na dobrze oczyszczonà skór´, pozostawiç na 10-15 minut. W przypadku nag∏ych wyprysków i tràdziku: oczyÊciç skór´ - polecamy mleczko WISE do wszystkich rodzajów cery - na∏o˝yç serum Neroli lub krem Balans. Nast´pnie na∏o˝yç odrobin´ maseczki Balans bezpoÊrednio na wyprysk/tràdzik i zostawiç na noc. Do rana skóra zdà˝y si´ zregenerowaç – od razu b´dzie widaç ró˝nic´! Kuracja mo˝e zajàç troch´ czasu, ale koƒcowy efekt to zrównowa˝ona cera. Sk∏ad: woda oczyszczona, glinka zielona, olej osetowy, olej migda∏owy, mas∏o shea, monoi diglicerydy roÊlinnych kwasów t∏uszczowych, wosk, olej rzepakowy, witamina E, łagodne konserwanty biodegradowalne, azulen, ksantan, olejek z drzewa ró˝anego, olejek palmarosa, olejek ja∏owcowy, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych.

Sk∏ad: woda oczyszczona, ekstrakt z pokrzywy*, kwas mlekowy regulujàcy pH skóry, ekstrakt z trawy morskiej, łagodne konserwanty biodegradowalne, olejek palmarosa, olejek ja∏owcowy, olejek z drzewa ró˝anego, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, cytral, geraniol, linalol.

Spray do twarzy | 200 ml

SENSITIV

Intensywnie nawil˝ajàcy spray do twarzy, reguluje poziom pH, działa łagodnie napinajàco. Przeznaczony do skóry wra˝liwej i skłonnej do podra˝nieƒ - na bazie pokrzywy i trawy morskiej, nie zawiera alkoholu. W po∏àczeniu z kremem do twarzy / aroma serum daje efekt synergii, regulujàc naturalnà ochron´ immunologicznà skóry. Sposób u˝ycia: Spryskaç twarz mgiełk´ z odległoÊci wyciàgni´tej r´ki, zamykajàc oczy. U˝ywajàc sprayu do twarzy nie trzeba martwiç si´ o płatki higieniczne i plamy na ubraniu. Stosowaç rano i wieczorem lub w razie potrzeby do utrwalenia makija˝u. Wskazówki dla m´˝czyzn: Âwietnie sprawdza si´ jako antyseptyczna woda po goleniu o przyjemnym zapachu. Polecany szczególnie dla osób o wra˝liwej skórze, która łatwo si´ wysusza w wyniku golenia. Po spryskaniu twarzy sprayem nałó˝ krem do twarzy lub Aroma Serum Sensitiv. Sk∏ad: woda oczyszczona, ekstrakt z pokrzywy*, kwas mlekowy regulujàcy pH skóry, ekstrakt z trawy morskiej, łagodne konserwanty biodegradowalne, olejek lawendowy*, aromat pomaraƒczowy*, aromat - naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: benzoesan benzylu, cytral, geraniol, linalol.


Kosmetyki do piel¢gnacji twarzy Peeling do twarzy do wszystkich rodzajów cery | 50 ml

NORMAL

Bardzo ∏agodny peeling z woskiem jojoba. Nie powoduje podra˝nieƒ, skutecznie oczyszcza ale ∏agodnie, daje wra˝enie g∏´boko oczyszczonej i odÊwie˝onej skóry. Usuwa martwe komórki naskórka, wyg∏adza nierównoÊci i g∏´bokie pory i o˝ywia szarà i zm´czonà skór´. Zawiera pochodzàcy z rumianka bizabolol, który ma dzia∏anie przeciwzapalne i uspokajajàce, przywracajàc skórze naturalnà równowag´.

Mleczko oczyszczajàce | 150 ml

SENSITIV

Stosowaç w razie potrzeby lub raz w tygodniu.

¸agodne mleczko oczyszczajàce, nie zawierajàce substancji powierzchniowo czynnych, skutecznie oczyszcza nie usuwajàc naturalnej warstwy ochronnej naskórka. Mleczko Sensitiv zawiera olejki nawil˝ajàce, ekstrakt z trawy morskiej i olejki eteryczne, o dzia∏aniu ochronnym i ∏agodzàcym dla wra˝liwej i podra˝nionej skóry. Przywraca równowag´ wodno-lipidowà skóry, uodparnia skór´ na infekcje i podra˝nienia. Zastosowanie: Oczyszczaç wra˝liwà skór´ tylko wieczorem.

WA˚NE! Nie stosowaç na tràdzik lub do cery szczególnie wra˝liwej.

Sk∏ad: woda oczyszczona, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, olej s∏onecznikowy*, emulgator pochodzenia roÊlinnego z surowców odnawialnych, olej jojoba*, roÊlinne sk∏adniki zapobiegajàce odwodnieniu skóry, łagodne konserwanty biodegradowalne, stabilizator kukurydziany*, olejek lawendowy*, olejek pomaraƒczowy*, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcym naskórek, przeciwutleniacz rozmarynowy*, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: geraniol, limonen. eugenol, linalol.

Sk∏ad: woda oczyszczona, olej s∏onecznikowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego, olej z nasion jojoba*, emulgator pochodzenia roÊlinnego z surowców odnawialnych, stabilizator kukurydziany*, łagodne konserwanty biodegradowalne, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych*: linalol, eugenol, geraniol, limonen, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, przeciwutleniacz rozmarynowy*

Mleczko oczyszczajàce do wszystkich rodzajów cery | 150 ml

NORMAL

¸agodne i skuteczne mleczko oczyszczajàce, nie zawierajàce substancji powierzchniowo czynnych, skutecznie oczyszcza nie usuwajàc naturalnej warstwy ochronnej naskórka. Oczyszczanie na bazie lipidów, usuwa zanieczyszczenia dzi´ki metodzie rozpuszczania t∏uszczy w t∏uszczach. Oczyszczaç skór´ przede wszystkim wieczorem, poza cerà ze sk∏onnoÊcià do tràdziku, którà z powodzeniem mo˝na oczyszczaç równie˝ rano. Nacisnàç dozownik i rozprowadziç mleczko na zwil˝onej skórze. Wmasowaç w skór´ twarzy i szyi. Sp∏ukaç wodà i wysuszyç skór´ gàbkà do twarzy lub p∏atkiem kosmetycznym.

Krem pod oczy | 15 ml

NORMAL

Bardzo lekki, ekologiczny krem pod oczy WISE. Skutecznie usuwa obrz´ki, zaczerwienienia i cienie wokó∏ oczu. Wyg∏adza suchà skór´, wyrównujàc drobne zmarszczki. Wyjàtkowo wydajny. Zawiera ekologiczne olejki ch∏odzàce skór´, wyciàg z owocu granatu o wlasciwosciach przeciwutleniajacych, ∏agodnie napinajàcym skór´. Jak pokazujà badania, owoc granatu zawiera trzy razy wi´cej przeciwutleniaczy ni˝ czerwone wino i zielona herbata. Znaleêç w nim mo˝na poza tym witamin´ C, karoten i potas. Zastosowanie: Nakladaç rano i wieczorem pod oczy i na górne powieki. Mozna stosowac na wysuszone wargi, drobne skaleczenia, zaczerwienienia i obrzeki na ciele. Do wszystkich rodzajów cery.

Sk∏ad: woda oczyszczona, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, olej s∏onecznikowy*, emulgator pochodzenia roÊlinnego z surowców odnawialnych, olej jojoba*, roÊlinne sk∏adniki zapobiegajàce odwodnieniu skóry, łagodne konserwanty biodegradowalne, stabilizator kukurydziany*, olejek z drzewa ró˝anego, olejek palmarosa, olejek ja∏owcowy, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcym naskórek, przeciwutleniacz rozmarynowy*, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: geraniol, limonen. eugenol, linalol.

Sk∏ad: woda oczyszczona, emulgator pochodzenia roÊlinnego z surowców odnawialnych, olej jojoba*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego, kwasy t∏uszczowe nasycone o dzia∏aniu ochronnym, stabilizator kukurydziany*, ekstrakt z owocu granatu, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcym naskórek, łagodne konserwanty biodegradowalne, przeciwutleniacz rozmarynowy*, kwasek cytrynowy, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych*: linalol, eugenol, geraniol, limonen.


Kosmetyki do piel¢gnacji CIAŁA ˚el do mycia cia∏a | 200 ml

BODY WASH

Produkt uniwersalny - czysta esencja zapachu dla ciala i duszy! Nie zawiera Êrodków konserwujàcych – idealny do skóry ze skłonnoÊcià do wysuszania lub wyprysku atopowego. Zawarte w produkcie olejki eteryczne wzmacniajà efekt myjàcy i dajà pi´kny zapach podczas u˝ycia pod prysznicem. Sposób u˝ycia: Prysznic/Kàpiel: rozprowadziç jednà lub pó∏ ły˝eczki ˝elu po całym ciele. Spłukaç letnià wodà. Na koniec wmasowaç w skór´ Body Lotion Neroli lub - w przypadku bardzo wysuszonej skóry - kilka kropel ekskluzywnego Body Oil Balance. Wskazówki dla m´˝czyzn: Golenie: pół ły˝eczki nalaç na dłoƒ i dodaç odrobin´ wody w celu uzyskania piany. Nało˝yç na skór´. Po u˝yciu sp∏ukaç wodà. U˝yç spray do twarzy WISE Sensitive. Na koniec nało˝yç krem do twarzy lub skoncentrowany aromat. M´˝czyêni stosujà ˝el pod prysznic jako szampon lub pian´ do golenia. Sk∏ad: woda oczyszczona, substancje powierzchniowo czynne na bazie cukru, kompozycja kwasów t∏uszczowych, substancje powierzchniowo czynne na bazie oleju kokosowego, substancje nawil˝ajàce pochodzenia roÊlinnego, màczka guar, substancje zmi´kczajàce pochodzenia roÊlinnego, zag´szczacz na bazie miodu o w∏aÊciwoÊciach zmi´kczajàcych, kwasek cytrynowy regulujàcy pH skóry, olejek ylang ylang, plejek pomaraƒczowy, olejek geraniowy, olejek paczulowy, alkohol zawarty w olejkach eterycznych, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych.

Szampon rozmarynowy | 200 ml

Refreshing

Ekologiczny szampon rozmarynowy WISE sprawia, ˝e Twoje włosy sà czyste i pełne blasku, nie wysuszajàc ich. Mycie włosów szamponem WISE pobudza tak˝e mikrokrà˝enie krwi u nasady włosów, zapobiegajàc wypadaniu włosów. Szampon zawiera wyciàg z rozmarynu poprawiajàcy krà˝enie, wyciàg z kokosu zmi´kczajàcy włosy oraz gum´ ksantanowà, która nawil˝a włosy i ma właÊciwoÊci antystatyczne. U˝ywajàc tego „zielonego” szamponu mo˝esz umyç włosy w ka˝dym strumieniu i jeziorze – w skład szamponu nie wchodzà ˝adne zwiàzki chemiczne szkodliwe dla Êrodowiska. Zastosowanie: Nalej ły˝eczk´ szamponu na dłoƒ. Rozprowadê na włosach i wmasuj do uzyskania piany. Spłucz a nast´pnie powtórz wszystkie czynnoÊci u˝ywajàc tylko pół ły˝eczki szamponu. Na koniec dokładnie spłucz włosy.

Sk∏ad: Woda oczyszczona, Êrodek pieniàcy z tłuszczu kokosowego, substancje powierzchniowo czynne na bazie cukrów, gliceryna pochodzenia roÊlinnego, olejki eteryczne, naturalne sole o właÊciwoÊciach antystatycznych, guma ksantanowa z kukurydzy oraz glukoza. Olejki eteryczne: rozmaryn, eukaliptus, mi´ta pieprzowa, substancje b´dàce naturalnymi składnikami olejków eterycznych: linalol, limonen.


Kosmetyki do piel¢gnacji CIAŁA Body Lotion | 150 ml

NEROLI

Specjalna formu∏a przywraca równowag´ i zapobiega wysuszaniu i odwodnieniu skóry. Zawiera od˝ywczy ekologiczny olej z awokado, mas∏o z oliwek i olej z nasion sezamu, dostarczajàc skórze dziennà dawk´ kwasów t∏uszczowych, witamin i innych niezb´dnych sk∏adników. Âwie˝y zapach dzi´ki zawartoÊci naturalnych olejków roÊlinnych. Zastosowanie: Bogaty w sk∏adniki od˝ywcze i aromatyczny Body Lotion stosowaç na lekkà zwil˝onà skór´. Dzia∏anie: Przywraca naturalny poziom nawil˝enia skóry, czyniàc jà przyjemnie mi´kkà i zapewniajàc poczucie równowagi zarówno cia∏a, jak i duszy.

|

Krem do ràk

Krem do ràk WISE dzia∏a zmi´kczajàco i ch∏odzàco na skór´ 50 ml / 100 ml d∏oni i paznokcie, wch∏ania si´ b∏yskawicznie i nie pozostawia uczucia lepkoÊci. Zawiera mas∏o awokado i olej sezamowy o dzia∏aniu nawil˝ajàcym i wyg∏adzajàcym. Olejki eteryczne z lawendy, geranium i rozmarynu zapobiegajà odwodnieniu skóry i pozostawiajà przyjemny, Êwie˝y zapach. Reguluje równowag´ wodno-lipidowà skóry, zmi´kcza naskórek i stymuluje naturalnà ochron´ immunologicznà. Zapobiega odwodnieniu, wysuszaniu i pierzchni´ciu skóry. Bardzo skuteczny równie˝ jako emulsja do masa˝u ràk i krem do paznokci.

NORMAL

Wskazówka: Âwietnie nadaje si´ równie˝ na spierzchni´tà, wysuszonà i p´kajàcà skór´ stóp. Samodzielna stosowanie w domu: Nak∏adaç cienkà warstw´ na skór´ d∏oni rano i wieczorem lub w razie potrzeby. Sk∏ad: woda oczyszczona, mas∏o oliwkowe*, olej awokado*, olej sezamowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, oliwa z oliwek*, ∏agodne konserwanty biodegradowalne, oleje roÊlinne o w∏aÊciwoÊciach zmi´kczajàcych i zapobiegajàcych odwodnieniu skóry, wosk pszczeli*, kwasy t∏uszczowe nasycone o dzia∏aniu ochronnym, kwas mlekowy*, witamina E, olejek lawendowy*, olejek geraniowy*, olejek rozmarynowy, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: limonen, cytral, geraniol, linalol, cytronelol, fitynian sodu.

Sk∏ad: woda oczyszczona, mas∏o z oliwek*, olej z awokado*, olej sezamowy*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, oliwa z oliwek*, ∏agodne konserwanty biodegradowalne, oleje roÊlinne o w∏aÊciwoÊciach zmi´kczajàcych i zapobiegajàcych odwodnieniu skóry, wosk pszczeli*, kwasy t∏uszczowe nasycone o dzia∏aniu ochronnym, kwas mlekowy*, witamina E, olejek lawendowy*, olejek geraniowy*, olejek neroli, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych: limonen, cytral, geraniol, linalol, cytronelol, fitynian sodu.

Olejek do cia∏a | 150 ml

BALANS

Niezwyk∏a kompozycja zapachowa. Olejek do cia∏a WISE to kosmetyk uniwersalny. Oznacza to, ˝e ma wiele ró˝nych zastosowaƒ: Êwietnie sprawdza si´ jako olejek do masa˝u, przyjemny olejek do kàpieli i skutecznie nawil˝ajàcy olejek do cia∏a. Jest poza tym bardzo wydajny i polecany do wszystkich rodzajów cery, równie˝ cery bardzo wra˝liwej. Zastosowanie: Stosowaç na zwil˝onà skór´. Szybko si´ wch∏ania. Nie zawiera olejów mineralnych, dodatków syntetycznych i konserwantów. Nie testowany na zwierz´tach.

Krem do stóp | 100 ml

NORMAL

Krem do stóp WISE dzia∏a zmi´kczajàco na skór´ stóp pozostawiajàc uczucie przyjemnej Êwie˝oÊci. Zawiera olej z awokado i mas∏o oliwkowe, zapobiega wysuszaniu i rogowaceniu skóry i stanowi ulg´ dla obola∏ych stóp. Olejki eteryczne z ja∏owca, geranium i lawendy przeciwdzia∏ajà nadmiernemu poceniu si´ stóp i pozostawiajà przyjemny zapach. Krem do stóp WISE ∏atwo wch∏ania si´ w skór´ i nie pozostawia uczucia lepkoÊci. Zastosowanie: (Zabieg leczniczy) Przed kuracjà zastosowaç kàpiel dla stóp z jednà ∏y˝eczkà ˝elu pod prysznic Balans. Wmasowaç jeden z wyÊmienitych olejków do masa˝u WISE w skór´ stóp. Na koniec u˝yç krem do stóp WISE. Samodzielne zastosowanie w domu: Nak∏adaç na ca∏e stopy rano i wieczorem lub w razie potrzeby. W przypadku g∏´bokich p´kni´ç skóry zastosowaç zarówno krem do stóp jak i olejek do masa˝u, za∏o˝yç na stopy skarpetki i pozostawiç na ca∏à noc.

Sk∏ad: olej migda∏owy, olej osetowy, olej rycynowy, olejek pomaraƒczowy, olejek geraniowy, olejek ylang ylang, olejek paczulowy, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych.

Sk∏ad: woda oczyszczona, emulgator z oliwy z oliwek, mas∏o awokado, olej sezamowy, gliceryna pochodzenia roÊlinnego, mas∏o oliwkowe, konserwanty, wosk pszczeli, kwas stearynowy, kwas mlekowy, naturalna witamina E i kwas fitowy, olejki eteryczne: ja∏owcowy, lawendowy i geraniowy, aromat* – limonen, linalol, geraniol, cytral, cytronelol (* naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych)


OLEJKI dO MASA˚U |

Olejek do masa˝u

Olejek o zrównowa˝onym składzie, polecany w ka˝dej sytu50 ml / 250 ml / 1000 ml acji, równie˝ do stosowania w domu i na kursach masa˝u. Olejek odpowiedni do Êrednio intensywnego masa˝u osób, które nie uskar˝ajà si´ na ˝adne powa˝ne dolegliwoÊci.

CLASSIC

|

Olejek do masa˝u

Olejek do masa˝u odstresowujàcego, uspokajajàcy o przy50 ml / 250 ml / 1000 ml jemnym korzennym zapachu kadzidła i lawendy. Pomaga odpr´˝yç si´, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Odpowiedni dla osób zabieganych, zestresowanych, spi´tych i hiperaktywnych, majàcych problemy z uspokojeniem rozbieganych myÊli.

RELAX

Łagodnie pobudzajàcy i harmonizujàcy, o lekkim i Êwie˝ym zapachu. Dobry wybór do ró˝nych zastosowaƒ w domu.

Wskazówka: Zastosowanie w domu - wmasowaç wokół nosa, na karku i piersiach lub dodaç do uspokajajàcej kàpieli.

Skład: olej migdałowy, olej osetowy, olej rycynowy, olejki eteryczne z drzewa ró˝anego, lawendy, bergamotu i olibanum, substancje zapachowe* (limonen, linalol, geraniol, cytral, benzoesan benzylu) *składniki olejków eterycznych.

Skład: olej migdałowy, olej osetowy, olej rycynowy, olejki eteryczne z pomaraƒczy i mi´ty pieprzowej, substancje zapachowe* (limonen, linalol, cytral) *składniki oleków eterycznych.

|

Olejek do masa˝u Olejek do masa˝u nie zawierajàcy olejków eterycznych. 50 ml / 250 ml / 1000 ml Zapewnia zarówno zdecydowany chwyt, jak i dobry poÊlizg, w zale˝noÊci od zastosowanej iloÊci produktu.

NATURE

Polecany do wszystkich rodzajów cery, równie˝ w przypadku nadwra˝liwoÊci i alergii na substancje zapachowe oraz do masa˝u dzieci. Działanie: Olejek polecany zarówno do masa˝u odpr´˝ajàcego, jak i gł´bokiego masa˝u mi´Êni. Wskazówka: Dobra podstawa preparatów do aromaterapii. Mo˝e zast´powaç mydło w przypadku szczególnie suchej cery i wyprysków atopowych. Polecany jako olejek do kàpieli.

Skład: olej migdałowy, olej osetowy, olej rycynowy.

|

Olejek do masa˝u Intensywnie stymulujàcy i gł´boko rozgrzewajàcy olejek do 50 ml / 250 ml / 1000 ml masa˝u, który pozwala na zdecydowany chwyt. Dla wszystkich rodzajów cery poza cerà bardzo wra˝liwà.

ENERGY

Dzia∏anie: Pobudza krà˝enie krwi, polecany szczególnie do rozgrzewania zm´czonych, zesztywniałych i obolałych mi´Êni oraz przed i po treningu lub uprawianiu sportu. Dobrze sprawdza si´ w przypadku miejscowego bólu. Wskazówka: Ma dzia∏anie wykrztuÊne, rozgrzewajàce i antyseptyczne. Działa łagodzàco na przezi´bienie. Wmasowaç w okolicy nosa, na karku, czole i piersiach.

Skład: olej migdałowy, olej osetowy, olej rycynowy, olejki eteryczne z mi´ty pieprzowej, eukliptusa i kamfory.


Kosmetyki DLA M¢˚CZYZN Krem pod oczy dla m´˝czyzn | 15 ml

EYE CREME

Do cery skłonnej do podra˝nieƒ, suchej i normalnej. Lekki krem pod oczy o właÊciwoÊciach chłodzàcych z wyciàgiem z owocu granatu, który dzi´ki zawartoÊci silnych przeciwutleniaczy przeciwdziała procesom przedwczesnego starzenia si´ skóry. Działa łagodnie napinajàco i kojàco na podra˝nionà, zm´czonà i wra˝liwà skór´. Łagodzi obrz´ki i cienie wokół oczu. Zastosowanie: Nakładaç na lekko zwil˝onà skór´ wokół oczu, stosowaç codziennie rano i wieczorem. Opakowanie z dozownikiem pró˝niowym.

Sk∏ad: woda oczyszczona, emulgator pochodzenia roÊlinnego z surowców odnawialnych, olej jojoba*, substancje nat∏uszczajàce pochodzenia roÊlinnego, zag´szczacz pochodzenia roÊlinnego, kwasy t∏uszczowe nasycone o dzia∏aniu ochronnym, stabilizator kukurydziany*, ekstrakt z owocu granatu, od˝ywczy ekstrakt z rumianku*, kwas t∏uszczowy z kokosa o dzia∏aniu ochronnym i zmi´kczajàcym naskórek, łagodne konserwanty biodegradowalne, przeciwutleniacz rozmarynowy*, kwasek cytrynowy, aromat – naturalne substancje zapachowe z olejków eterycznych*: linalol, eugenol, geraniol, limonen.

Krem do twarzy dla m´˝czyzn | 50 ml

FACE CREME

Luksusowy produkt dla m´˝czyzn! Zawiera kwasy tłuszczowe omega i naturalne witaminy o dobroczynnym działaniu dla skóry twarzy. Wyciàg z drewna cedrowego działa antyseptycznie, a jednoczeÊnie poprawia zdolnoÊç koncentracji. Wyciàg z trawy cytrynowej pobudza naturalne procesy nawil˝ania skóry i oczyszczania limfatycznego, działa napinajàco, poprawiajàc elastycznoÊç skóry, nadaje naskórkowi połysk i rozjaÊnia zm´czonà i poszarzałà skór´. Zastosowanie: Krem przeznaczo ny dla cery skłonnej do podra˝nieƒ i bardzo wra˝liwej, a tak˝e do wszystkich innych rodzajów cery. Nakładaç na lekko zwil˝onà skór´ twarzy codziennie rano i wieczorem. Wskazówka! Skór´ twarzy mo˝na nawil˝yç sprayem do twarzy WISE do wszystkich rodzajów cery. Spray do twarzy mo˝na równie˝ z powodzeniem stosowaç jako wod´ po goleniu. Skład: Woda oczyszczona, emulgator pochodzenia roÊlinnego z surowców odnawialnych, zawiera kwasy tłuszczowe omega, aqua, helianthus annus oil, glycerin, cetearyl alcohol, hydrogenated persea gratissima oil, butyrospermum parkii (shea oil), potassium cetyl phosphate, hydrogenated palm glycerides, stearic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, cedrus atlantica, cymbopogon citratus, xanthan gum, bisabolol, caprylic/capric triglyceride, rosmarinus officinalis leaf extract, perfume from essential oils:citrol, geraniol, linalool, limonen, eugenol, citronellol, organicaly grown.

˚el pod prysznic dla m´˝czyzn | 200 ml

SHOWER GEL

Do wszystkich rodzajów cery, szczególnie polecany do skóry suchej i wra˝liwej. Delikatnie pieniàce substancje myjàce i naturalne olejki eteryczne z trawy cytrynowej i drewna cedrowego oczyszczajà i nawil˝ajà skór´. Wyciàg z trawy cytrynowej pobudza naturalne procesy nawil˝ania skóry i działa o˝ywczo, zwłaszcza w przypadku porannego zm´czenia. Drewno cedrowe* charakteryzuje si´ działaniem oczyszczajàcym i łagodzàcym, zmi´kczajàc skór´ i przywracajàc jej naturalne pi´kno. Zastosowanie: Pół ły˝eczki ˝elu wystarczy do umycia całego ciała. Wskazówka: ˚el Êwietnie nadaje si´ do kàpieli stóp lub jako pianka do golenia. * Łaciƒskie słowo Cedrus oznacza sił´, drewno cedrowe było dawniej symbolem duchowej mocy, w czasach prehistorycznych stosowano je w rytualnych ceremoniach. Sk∏ad: aqua, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl sarcosinate, sodium lauryl sulfoacetate, biosaccharide gum-4, glycerin, parfume, polyquaternium-7, polyquaternium-47, sodium pca, guar hydroxypropyltrimonium chloride, xanthan gum, cymbopogon citratus, cedrus atlantica, perfume from essential oils:citral, geraniol, linalool, citronellol, limonen.


Kosmetyki DLA DZIECI Uniwersalny olejek dla niemowlàt | 250 ml

BABY

Ekologiczny olejek o działaniu od˝ywczym i łagodzàcym do wra˝liwej skóry niemowlàt, mo˝e byç stosowany do oczyszczania skóry, masa˝u, nawil˝ajàco do suchej cery oraz do zwalczania ciemieniuchy. Stanowi kombinacj´ ekologicznych olejów z pestek moreli, ziaren sezamu oraz ostu, zawierajàcych naturalne witaminy i kwasy tłuszczowe, niezb´dne dla zdrowia skóry. Olejek nie zawiera ˝adnych konserwantów ani innych syntetycznych dodatków. Zastosowanie: • Olejek do masa˝u: pierwotnie było to główne

przeznaczenie produktu, ale z czasem okazało si´, ˝e olejek ma wiele innych zastosowaƒ, stàd okreÊlenie „olejek uniwersalny”. Masujàc niemowl´, nale˝y zwracaç uwag´ na jego reakcje, masowanie nale˝y zakoƒczyç maksymalnie po 5-10 minutach. • Do mycia: zastosuj olejek dla niemowlàt, do oczyszczenia skóry nie wysuszajàc jej i nie naruszajàc naturalnej bariery ochronnej. Nalej olejek na zwil˝ony płatek kosmetyczny i u˝ywaj jako mydło. • Do kàpieli: u˝yj około 1 ły˝ki olejku, ogrzej go w dłoniach i wmasuj w skór´ dziecka przed kàpielà, aby ochroniç jà przed wysuszeniem. Olejek mo˝na te˝ wlaç bezpoÊrednio do kàpieli. • Ciemieniucha: Ogrzej olejek do temperatury pokojowej podgrzewajàc butelk´ w goràcej wodzie. Wcieraj olejek w skór´ głowy. Pozostaw na 1 godzin´ lub na całà noc. Ostro˝nie usuƒ złuszczony naskórek.

Skład: Olej z pestek moreli*, olej sezamowy* oraz olej osetowy* – bez ˝adnych dodatków. * Składniki pochodzàce z upraw ekologicznych.

Uniwersalny olejek dla dzieci | 250 ml

KIDS

Olejek o właÊciwoÊciach od˝ywczych, mo˝e byç stosowany do oczyszczania skóry, masa˝u, nawil˝ajàco do suchej cery Nie zawiera ˝adnych konserwantów ani innych syntetycznych dodatków i stanowi kombinacjà ekologicznych olejów z pestek moreli, z ziaren sezamu oraz z ostu, zawierajàcych naturalne witaminy i kwasy tłuszczowe, niezb´dne dla zdrowia skóry. Produkt wzbogacony jest olejkami eterycznymi z mandarynki i lawendy, które stymulujà zmysły dziecka i dajà uczucie harmonii. Zastosowanie: • Do kàpieli: wlej kilka ły˝ek stołowych olejku

do kàpieli lub wmasuj olejek w skór´ dziecka przed kàpielà, aby uchroniç jà przed wysuszeniem. • Do ciała: wmasuj ok. 2 ły˝eczki olejku w skór´ całego ciała zamiast kremu lub balsamu do ciała. • Masa˝: działanie równowa˝àce i uspokajajàce na dzieci pełne energii, majàce problemy z zasypianiem szczególnie predestynujà olejek do masa˝u dzieci.

Skład: Olej z pestek moreli*, olej sezamowy*, olej osetowy* oraz olejki eteryczne z lawendy* i mandarynki*. *Składniki pochodzàce z upraw ekologicznych.


2012 MINIPRODUKTY

NOWOÂCI

Zestaw podró˝ny | 2 x 60 ml

Balsam na noc | 25 ml

NATURE

ROSE Mleczko oczyszczajàce i spray do twarzy w wygodnych małych opakowaniach - zestaw dla wszystkich rodzajów cery. Idealny wybór na wyjazd, kiedy nie chcesz zabieraç ze sobà du˝ych butelek, stojàcych na półce w łazience lub jeÊli jeszcze nie próbowałaÊ kosmetyków do piel´gnacji twarzy WISE. W zestawie gàbka do mycia twarzy.

Harmonia dla ciała i duszy - Luksusowy i zmiekszajacy balsam Rose dla sery suchej i dojrzalej.

NOWOÂå

dost´pne tak˝e kosmetyki dla skóry wra˝liwej:

Zestaw podró˝ny | 2 x 60 ml

2012

SENSITIVE Zestaw podró˝ny | 3 x 30 ml

˚el nawil˝ajàcy | 15 ml

BODY

FUKTBOOSTER Szampon Rozmarynowy, ˚el pod prysznic i Body Lotion - zestaw trzech miniproduktów idealny na wyjazd, kiedy nie chcesz zabieraç ze sobà kosmetyków w du˝ych opakowaniach lub jeÊli jeszcze nie próbowałaÊ kosmetyków WISE.

Jak wiadomo, wiele osób w naszych czasach prze˝ywa wewn´trzny stres i szuka pomocy w medytacjach, jodze i mindfulness, aby osi´gnàç wewn´trznà równowag´ i ukojenie zmysłów. Nasz balsam do medytacji zawiera ekologiczne składniki roÊlinne, oleje roÊlinne i klasyczne olejki pomagajàce w medytacji, takie jak olejek bazyliowy i szałwiowy, olibanum, olejek cyprysowy, olejek mirrowy i inne. Oczyszczajà one zmysły, wzmacniajà zdolnoÊç koncentracji i pomagajà osiàgnàç rozluênienie. U˝yj niewielkiej iloÊci balsamu, ogrzej na czubkach palców i wcieraj w skór´ na czole, skroniach i karku, rozkoszujàc si´ jego uzdrawiajàcym i wzmacniajàcym działaniem.

Nawil˝ajàcy ˝el, który dokona cudów u˝yty do wyjàtkowo suchej, wra˝liwej cery, skóry długo wystawionej na działanie słoƒca lub skóry z wypryskiem. Opakowanie z pompkà pró˝niowà.

NOWOÂå 2012

U˝yj niewielkiej iloÊci wmasowujàc w skór´ całej twarzy a nast´pnie zastosuj aroma serum. Fuktbooster tworzy na skórze ochronnà barier´, którà nast´pnie „utrwala” serum. Zapobiega to wysuszaniu skóry i wspomaga naturalne procesy regeneracji. Fuktbooster mo˝na stosowaç równie˝ do skóry z tràdzikiem młodzieƒczym i cery młodzieƒczej. Wskazówka: Fuktbooster nakłada si´ na oczyszczonà skór´. Nie spłukiwaç.


JAK WYBRAå

ODPOWIEDNI PRODUKT?

CERA SUCHA I WYMAGAJÑCA NAWIL˚ENIA

Kosmetyki podstawowe: mleczko oczyszczajàce i spray do twarzy do wszystkich rodzajów cery, krem do twarzy Vital dla osób poni˝ej 35 lat, aroma serum Ros i peeling Jojoba do wszystkich rodzajów cery. Dla osób powy˝ej 35 lat krem Age i serum Ros. Kosmetyki dodatkowe: Fuktbooster, balsam na noc Ros, maseczka do twarzy Vital i krem pod oczy do wszystkich rodzajów cery.

Aby ułatwiç Ci dobranie odpowiednich kosmetyków do Twojej cery, podzieliliÊmy stosowane CERA NORMALNA Kosmetyki podstawowe: mleczko oczyszczajàce i spray do przez Ciebie kosmetyki twarzy do wszystkich rodzajów cery, krem do twarzy Vital, WISE na produkty aroma serum Ros i peeling Jojoba do wszystkich rodzajów cery. Kosmetyki dodatkowe: krem pod oczy do wszystkich rodzajów podstawowe cery, balsam do ust, w razie potrzeby przydatna mo˝e byç i dodatkowe. nawil˝aj˝ca maseczka do twarzy Vital lub ˝el Fuktbooster. CERA DOJRZAŁA

Kosmetyki podstawowe: mleczko oczyszczajàce i spray do twarzy do wszystkich rodzajów cery, krem do twarzy Age i aroma serum Age, krem pod oczy i balsam na noc Ros. Kosmetyki dodatkowe: Fuktbooster, maseczka do twarzy Vital i peeling Jojoba. Do ust balsam WISE Naturell.

CERA TŁUSTA I MIESZANA

Kosmetyki podstawowe: mleczko oczyszczajàce i spray do twarzy do wszystkich rodzajów cery, krem do twarzy Balans, aroma serum Neroli i maseczka do twarzy Balans. Kosmetyki dodatkowe: peeling Jojoba do wszystkich rodzajów cery,Fuktboosterikrempodoczydowszystkichrodzajówcery.Doust balsam WISE Naturell

CERA WRA˚LIWA/TRÑDZIK RÓ˚OWATY

Kosmetyki podstawowe: mleczko oczyszczajàce i spray do twarzy Sensitiv, krem do twarzy Sensitiv, aroma serum Sensitiv i Fuktbooster. Kosmetyki dodatkowe: balsam na noc Ros, krem pod oczy i maseczka Vital. Do ust balsam WISE Naturell.

TRÑDZIK MŁODZIE¡CZY

Kosmetyki podstawowe: mleczko oczyszczajàce i spray do twarzy do wszystkich rodzajów cery, krem do twarzy Balans, aroma serum Neroli, maseczka do twarzy Balans. Kosmetyki dodatkowe: Fuktbooster, krem pod oczy do wszystkich rodzajów cery a w niektórych przypadkach peeling Jojoba do wszystkich rodzajów cery. Uwaga – nigdy nie u˝ywaj peelingu na zapalne formy tràdziku!


SVEA HappyOrganics +48 508 301 758 +48 695 705 005 pr@wisepolska.pl zakupy@wisepolska.pl www.wisepolska.pl

Wy∏àczny dystrybutor szwedzkich kosmetyków ekologicznych

WISE Naturalne kosmetykie katalog produktów  

WISE to seria szwedzkich ekologicznych kosmetyków, które nie zawierają olejów mineralnych i innych pochodnych przemysłu petrochemicznego, sy...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you