Page 1


สารบัญ คำนำ

หน้า

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านผู้บริหาร ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่

๑ ๓ ๓ ๑๒ ๑๑ ๑๕ ๓๓

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๒๘ ๔๖ ๕๖ ๓๘ ๔๓ ๖๑ ๔๘ ๖๖

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ

๕๐ ๖๘

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คำรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


รายงานประจาปีของ ถาน ึก า ปีการ ึก า ๒๕๕๙ ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑. ข้อมูลทั่ ไป โรงเรียน มัธยม ัดธาตุท ง ที่ตั้ง ๑๓๒๕ ถนน ุขุม ิท แข ง พระโขนงเ นื เขต ัฒนา จัง ัด กรุ ง เทพม านคร ร ั ไปร ณี ย์ ๑๐๑๑๐ ิ ทยาเขตเบญจ ิ ริ ั ง กั ด านั ก งานเขตพื้ นที่ ก าร ึ ก า มัธยม ึก าเขต ๒ โทร ัพท์ ๐๒-๓๙๐-๒๕๔๓, ๐๒-๓๙๑-๓๙๖๔ โทร าร ๐๒-๓๙๐-๒๕๖๑ เ ็บไซต์ข ง โรงเรียน http://www.mtt.ac.th เปิด นในระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ โดย มีเนื้ ทีร่ ม ๔ ไร่ ๓๙๖ ตาราง า เขตพื้นที่บริการ เขต ัฒนา ทุกแข ง เขตพระโขนง ทุกแข ง เขตคล งเตย ทุกแข ง และเขตบางนา ประ ัติโรงเรียนโดยย่อ พระญาณดิลก ( มณ ักดิ์ข งพระธรรมปาโมกข์ขณะนั้น) ซึ่งเป็นเจ้า า า ัดธาตุท งได้ทราบถึง ค ามยากลาบากข งนักเรียนที่ต้ งเดินทางไกลเพื่ ไปเรียนต่าง าเภ เนื่ งจากขณะนั้น าเภ พระโขนงยังไม่ มีโรงเรียนระดับมัธยม ึก าท่านจึงได้ปรารภกับคุณ าดและคุณมะลิ ธรรม โรชถึงเรื่ งดังกล่า คุณ ะ าด และคุณมะลิ มีจิต รัทธาจึงได้ถ ายเงินจาน น ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่ ร้างโรงเรียนมัธยม ึก าขึ้นโดยพระญาณ ดิลกได้ นุญาตใ ้ใช้ที่ดินข ง ดั ๕๖๐ ตาราง า (ปัจจุบันคื าคาร ๑ ,๒ และ ๓) ก่ ร้างโรงเรียนเป็นเรื น ไม้ ๒ ชั้น เปิดเรียนครั้ง แรก ันที่ ๑๗ พฤ ภาคม ๒๔๙๔ โดยมีนายผ่ ง นันตกุล เป็นครูใ ญ่คนแรกข ง โรงเรียน และโรงเรียนได้พัฒนาขึ้ นเรื่ ยๆ จากจาน นนักเรียนที่ไ ม่ถึ ง ๓๐๐ คน มาจนกระทั่ง ปัจจุบัน มี นักเรียนประมาณ ๑,๕๐๐ คน าคารเรื นไม้เดิมได้ถูกรื้ ถ นและ ร้าง าคารใ ม่ เป็น าคารค นกรีต จาน น ๓ ลัง คื าคาร ๑ – ๓ ต่ มาจาน นนักเรียนได้มากขึ้น พระเทพญาณก ี ( มณ ักดิ์ข งพระธรรมปาโมกข์ขณะนั้น) ได้ เมตตา นุญ าตใ ้ใช้เนื้ ที่ประมาณ ๒ ไร่ ซึ่ง เนื้ ที่ดัง กล่า ยู่ ่างจาก าคาร ๑,๒ และ ๓ ประมาณ ๔๐๐ เมตร เพื่ ร้าง าคาร เป็น าคาร ๔ ในปี พ. . ๒๕๒๑ ใช้เป็นที่เรียนข งนักเรียนระดับมัธยม ึก าต นปลาย ในปี ๒๕๓๓ ได้ ร้างตึก เนกประ งค์ เพื่ เป็นที่เรียน ิชาพื้นฐาน ิชาชีพ และเพื่ เป็น ิริมงคล จึงได้ตั้งชื่ าคารนี้ ่า าคารพระธรรมปาโมกข์ (นพ ังกุรปัญโญ)

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้า ๑


แผนที่โรงเรียน สภาพชุมชน ๑. สภาพบริเวณโรงเรียนโดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองหลวง ย่านธุรกิจ มีอาคารพาณิชย์ เป็นอาคารชุดที พักอาศัย โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุทอง มีหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์สาธารณสุข 21 (วัดธาตุทอง) ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนวัดธาตุทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร สถานรับ เลี้ยงเด็ก พีระยา-นาวิน นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ สหกรณ์กรุงเทพ สาขาเอกมัย สถานี BTS สถานีขนส่ง เอกมัย ฯลฯ ๒. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับภาคบังคับ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง ทั่วไป ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อปี 100,000-200,000 บาท จำนวนคน เฉลี่ย: ครอบครัว 4-5 คน ๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง วัดธาตุทอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์สาธารณสุข 21 (วัดธาตุทอง) ศูนย์บำบัดผู้ติดยา เสพติด ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท สระว่ายน้ำบ้านกล้วย สถานีขนส่งเอกมัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ ภาพชุ มชนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โรงเรี ยนจะใช้ 1. นอกจากนี ภาพบริเ ้วณโรงเรี นโดยร ัก ณะเป็ มชนเมืดงการเรี ล งยย่นการสอนวิ านธุรกิจ มีชาคารพาณิ ชย์ เป็น โดยจั าคารชุ ดทีพัก ที่ ัดธาตุทยองยั งได้ใบมี ห้คลวามร่ วมมืนอชุในการจั าพระพุทธศาสนา ดพระสงฆ์ ัย โรงเรี ยนตั้ง ยู่ในบริเวณ ัดธาตุท ง มี น่ ยงานต่างๆ ที่ ยู่ในบริเ ณเดีย กันจาน น 8 น่ ยงาน ได้แก่ ูนย์ มีคาวามรู ้ความสามารถมาช่ ยสอน พัฒนาฝีมื แรงงาน ูนย์เยา ชน ัดธาตุท ง ู นย์ าธารณ ุข 21 ( ัดธาตุท ง) ูนย์บาบัดผู้ติดยาเ พติด โรงเรียน ในส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ในเขตวัดธาตุทอง มีพื้นที่แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอาคารนอก นุบาล ัดธาตุท ง ังกัด านักงานการ ึก าเ กชน โรงเรียน ัดธาตุท ง ังกัดกรุงเทพม านคร ถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัด และส่วนที่เป็นอาคารในจะอยู่บริเวณด้านหลังของวัด การเข้าออกระหว่างอาคารนอก พีระยา-นา ิน น กจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์เมเจ ร์ กรณ์กรุงเทพ าขาเ กมัย ถานี BTS ถานีขน ่งเ กมัย ฯลฯ และอาคารใน จึงเป็นอุปสรรคต่อการกำกับ ดูแลนักเรียนได้ พื้นที่ที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ มีน้อย ซึ่งทำให้ยาก 2. ผู้ปกคร งนักเรียน ่ นใ ญ่จบการ ึก าระดับภาคบังคับ ร้ ยละ 80 ประก บ าชีพค้าขายและรับจ้างทั่ ไป ลำบากในการพัฒนาศักยภาพและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ร้ ยละ 95 นับถื า นาพุทธ ่ นฐานะทางเ ร ฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่ ปี 100,000-200,000 บาท จาน นคน เฉลี่ย: คร บครั 4-5 คน 3. โ กา และข้ จากัดข งโรงเรียน โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง ตั้ง ยู่ใกล้แ ล่งเรียนรู้ ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ิ ทยา า ตร์ ท้ งฟ้าจ าล ง ัด ธาตุ ท ง ู นย์ พั ฒ นาฝีมื แรงงาน ั ด ธาตุ ท ง ู น ย์ เ ยา ชน ัด ธาตุ ท ง ู น ย์ าธารณ ุ ข 21 ( ั ด ธาตุ ท ง) ูนย์บาบัดผู้ติดยาเ พติด ึก าภัณฑ์พาณิชย์ โรงพยาบาลกล้ ยน้าไท ระ ่ายน้าบ้านกล้ ย ถานีขน ่งเ กมัย ซึ่ง เป็นโ กา ที่โรงเรียนจะใช้เป็นแ ล่งเรียนรู้ได้เป็น ย่างดี น กจากนี้ ัดธาตุท งยังได้ใ ้ค ามร่ มมื ในการจัดการเรียนการ น ิชาพระพุทธ า นา โดยจัดพระ งฆ์ที่มี ค ามรู้ค าม ามารถมาช่ ย น ใน ่ นข้ จากัดข งโรงเรียน โรงเรียน ยู่ในเขต ัดธาตุท ง มีพื้นที่แยกเป็น 2 ่ น คื ่ นที่เป็น าคารน กซึ่ง ยู่บริเ ณด้าน น้าข ง ัด และ ่ นที่เป็น าคารในจะ ยู่บริเ ณด้าน ลังข ง ัด การเข้า กระ ่าง าคารน กและ าคารใน จึงเป็น ุป รรคต่ การกากับ ดูแลนักเรีย นได้ พื้ นที่ที่จ ะใ ้ นักเรียนทากิ จ กรรมต่างๆ มีน้ ย ซึ่งทาใ ้ ยากลาบากในการพัฒนา ักยภาพและจัดกิจกรรมการเรียนการ นในโรงเรียน

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้า ๒


๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ตารางแสดงจำนวนบุคลากรของสถานศึกษา บุคลากร

ผู้บริหาร

ครู ผู้สอน

ครู อัตราจ้าง

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๖๖

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ธุรการ ๒

ลูกจ้าง ประจำ

นักการ ภารโรง

ข้อมูลด้านผู้บริหาร ตำแหน่ง

๒.๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน

นายณนภ เลี้ยงถนอม ๒.๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วยราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน ๑.๑) ครูประจำการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐) รวมจำนวนครูประจำการทั้งสิ้น ๖๖ คน ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑.

นางสาวนริศรา

มั่นเขตวิทย์

คศ.๓

๒.

นางสาววิไล

ขวัญแก้ว

คศ.๓

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า ๓


ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) ๓.

นางแววตา

รุธิรโก

คศ.๓

๔.

นางสาวศศิตา

อาจวงษ์

คศ.๑

๕.

นางสาวมณฑิรา

กล้าหาญ

คศ.๑

๖.

นางสาวธนุตรา

พละพึง

คศ.๑

๗.

นางสาวจันทร์จิรา

สุขสิงห์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑.

นางสาวสิริวรรณ

อวนศรี

คศ.๒

๒.

นางสาววิลาสินี

โชติมโนธรรม

คศ.๓

๓.

นางสาวนุจรี

พืชหมอ

คศ.๑

๔.

นางสาวสุนิสา

สุขแช่ม

คศ.๑

๕.

นายศรัณยู

บัณฑิโต

คศ.๑

๖.

นางสาวจินตนา

จันศรีดา

คศ.๑

๗.

นางสาวกรองแก้ว

ประยงค์หอม

คศ.๑

๘.

นางสาวชุติมา

ธีรปฏิสัมภิทา

คศ.๑

๙.

นางสาวดลฤดี

ชาญเชาว์

ครูผู้ช่วย

๑๐.

นางสาวปวีณา

สุวรรณปักษ์

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.

นางสาวสิริวรรณ

อวนศรี

คศ.๒

๒.

นางสาวระพีพรรณ

เพิ่มประเสริฐ

คศ.๒

๓.

นางสาวทิพวรรณ

เกตุศิริ

คศ.๑

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า ๔


ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) ๓.

นายวิทยานันท์

สิทธิสมบูรณ์

คศ.๑

๔.

นางสาวชมชนก

เสริมพงศ์วิบูลย์

คศ.๑

๕.

นายก้าวกรณ์

สุขเสงี่ยมกุล

ครูผู้ช่วย

๖.

นายธนวรรธน์

สุวรรณปาล

ครูผู้ช่วย

๗.

นางสาวลภัสรดา

แน่ประโคน

ครูผู้ช่วย

๘.

นางสาวปนัดดา

ดีแจ่ม

ครูผู้ช่วย

๙.

นายวชิระ

สุหัตถาพร

ครูผู้ช่วย

๑๐.

นายฉัตรเพชร

เทพารักษ์

ครูผู้ช่วย

๑๑.

นางสาวอัญชลี

สังฆะมณี

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑.

นางสาวพิมพ์ใจ

จันทร์ฤกษ์

คศ.๓

๒.

นายกฤษตยช

ทองธรรมชาติ

คศ.๑

๓.

นางสาวพรวิภา

ปานมาศ

คศ.๒

๔.

นางสาวพรนภา

เจริญกุล

คศ.๑

๕.

นายนิวัฒนชัย

เดชประเสริฐ

คศ.๑

๖.

นางสาวนันท์นภัส

คำทองสุข

ครูผู้ช่วย

๗.

นางสาวเบญจมาศ

สกุลแพทย์

ครูผู้ช่วย

๘.

นางสาวอรสา

ยาฟู

ครูผู้ช่วย

๙.

นายอภิวัฒน์

ประทุมวัน

ครูผู้ช่วย

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า ๕


ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑.

นางสาวลำภู

นาคทอง

คศ.๑

๒.

นายวรวิทย์

คล้ายกรุด

คศ.๑

๓.

นางสาวเกษรินทร์

ไทยแก้ว

คศ.๑

๔.

นางสาวกัลยา

หงษ์ทอง

คศ.๑

๕.

นางสาวกนกวรรณ

เหล่าพงศ์ประเสริฐ

คศ.๑

๖.

นางโสภาพรรณ

ชะอุ่ม

คศ.๓

๗.

นางสาวกวิสรา

ชาลาภคำ

ครูผู้ช่วย

๘.

นางสาวขวัญหทัย

อ้นฟัก

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.

นายเดชาธร

วิงกระโทก

คศ.๑

๒.

นางสำเริง

แก้วอ่วม

คศ.๓

๓.

นางมณวลี

สุชาติพงษ์

คศ.๓

๔.

นายนัฐวัฒน์

เหียนขุนทด

คศ.๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑.

นางสาวรักษณาลี

คุ้มทับ

คศ.๑

๒.

นางสิริกุล

คงถาวร

คศ.๓

๓.

นางสาววนิชา

พฤกษากร

คศ.๑

๔.

นายโดม

คล้ายสังข์

ครูผู้ช่วย

๕.

นายวีระประวัติ

สุขบัณฑิตย์

ครูผู้ช่วย

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า ๖


ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.

นายคฑาหัตส์

ดวงสุดา

คศ.๒

๒.

นางสาวรุ่งนิรันดร์

คัดชารัตน์

คศ.๑

๓.

นายสมสมัย

วงศ์ปถัมภ์

คศ.๒

๔.

นางสาวนารินี

อดุลทิฐิพัชร

คศ.๑

๕.

นางสาวณัฐาศิริ

ดอกนารี

ครูผู้ช่วย

๖.

นายกมล

กลมกล่อม

ครูผู้ช่วย

๗.

นายวิรุธ

ยังมีสุข

ครูผู้ช่วย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑.

นายถวิล

จันทร์คุ้ม

คศ.๒

๒.

นางสาวสิริพรรณพร

แก่นเพ็ชร

คศ.๒

๓.

นางกมลทิพย์

ทวีชัยนุกูลกิจ

คศ.๑

๔.

นายกิตติ

สุจิรธรรม

คศ.๑

๕.

นางสาวลัลน์ลลิต

กันธิยะ

ครูผู้ช่วย

๒.๔) ครูอัตราจ้าง รวมจำนวนครูอัตราจ้างทั้งโรงเรียน ๙ คน ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑.

นายธัญวิทย์

แสงขามป้อม

ครูอัตราจ้าง

รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า ๗


ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ -

-

-

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.

นางสาวปรียาภา

ฆ้องเล็ก

ครูอัตราจ้าง

๒.

นายยุทธภูมิ

โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑.

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์

แคนวัง

ครูอัตราจ้าง

๒.

นายภคพณ

มณีนันท์

ครูอัตราจ้าง

หงษ์ทอง

ครูอัตราจ้าง

เจริญสุข

ครูอัตราจ้าง

ยืนยาว

ครูอัตราจ้าง

ทีวงศ์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑.

นางสาวพิกุลทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.

นายปิยะชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑.

นางสาวสีวลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑.

นางสาวสาวิณี

๒.๕) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรของสถานศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต


๒.๖) ข้อมูลครูที่มีชั่ โมง อน จาแนกรายภาคเรียน ๑) ครูประจาการ ๑.๑) ภาคเรียนที่ ๑ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

กลุ่ม าระการเรียนรู้/ กิจกรรมแนะแน กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทย กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าต่างประเท กลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก าฯ กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ุข ึก าและ พล ึก า กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิลปะ กลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร มทั้ง มด

ครูที่ อนตรงตาม ิชาเอก ครูที่ อนตามค ามถนัด ร มจาน นครูทั้ง มด ในแต่ละกลุ่มฯ จาน นคน ร้อยละ จาน นคน ร้อยละ ๖ ๑๐๐ ๖ ๙ ๑๐๐ ๙ ๘ ๑๐๐ ๘ ๕ ๖๒.๕๐ ๓ ๓๗.๕๐ ๘ ๗ ๑๐๐ ๗ ๔ ๑๐๐ ๔ ๕ ๖ ๕ ๕๕

๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๑๐๐ ๙๓.๒๒

๑ ๔

๑๔.๒๙ ๖.๗๘

๕ ๗ ๕ ๕๙

๑.๒ ) ภาคเรียนที่ ๒ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

กลุ่ม าระการเรียนรู้/ กิจกรรมแนะแน กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทย กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าต่างประเท กลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก าฯ กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ุข ึก าและ พล ึก า กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิลปะ กลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร มทั้ง มด

ครูที่ อนตรงตาม ิชาเอก ครูที่ อนตามค ามถนัด ร มจาน นครูทั้ง มด ในแต่ละกลุ่มฯ จาน นคน ร้อยละ จาน นคน ร้อยละ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๖ ๖๖.๖๗ ๓ ๓๓.๓๓ ๙ ๘ ๑๐๐ ๘ ๔ ๑๐๐ ๔ ๕ ๖ ๕ ๖๒

๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๑๐๐ ๙๓.๙๔

๑ ๔

๑๔.๒๙ ๖.๐๖

๕ ๗ ๕ ๖๖

มายเ ตุ ครูที่ นตรงค ามถนัด มายถึง ครูที่ไม่ได้ นตรงตาม ิชาเ ก แต่ได้รับม บ มายใ ้มา นเพราะมีค ามถนัด ในเนื้ า าระนั้น ๆ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๑๐ หน้ ๙


๒) ครูอัตราจ้าง ๒.๑) ภาคเรียนที่ ๑ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

กลุ่ม าระการเรียนรู้/ กิจกรรมแนะแน กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทย กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าต่างประเท กลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก าฯ กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ุข ึก าและ พล ึก า กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิลปะ กลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร มทั้ง มด

ครูที่ อนตรงตาม ิชาเอก ครูที่ อนตามค ามถนัด ร มจาน นครูทั้ง มด ในแต่ละกลุ่มฯ จาน นคน ร้อยละ จาน นคน ร้อยละ ๑ ๑๐๐ ๑ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑ ๑๐๐ ๑ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑ ๑๐๐ ๑ ๑ ๑ ๙

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

-

-

๑ ๑ ๙

๒.๒ ) ภาคเรียนที่ ๒ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

กลุ่ม าระการเรียนรู้/ กิจกรรมแนะแน กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทย กลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าต่างประเท กลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก าฯ กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ กลุ่ม าระการเรียนรู้ ุข ึก าและ พล ึก า กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิลปะ กลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร มทั้ง มด

ครูที่ อนตรงตาม ิชาเอก ครูที่ อนตามค ามถนัด ร มจาน นครูทั้ง มด ในแต่ละกลุ่มฯ จาน นคน ร้อยละ จาน นคน ร้อยละ ๑ ๑๐๐ ๑ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑ ๑๐๐ ๑ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑ ๑๐๐ ๑ ๑ ๑ ๙

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

-

-

๑ ๑ ๙

มายเ ตุ ครูที่ นตรงค ามถนัด มายถึง ครูที่ไม่ได้ นตรงตาม ิชาเ ก แต่ได้รับม บ มายใ ้มา นเพราะมีค ามถนัด ในเนื้ า าระนั้น ๆ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๑๑ หน้น้าา๑๐


๓. ข้อมูลนักเรียน จาน นนักเรียนปีการ ึก า ๒๕๕๙ ร ม 1203 คน

ระดับชั้นเรียน

ม. ๑

ม.๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

รม

จาน น ้อง

๔๒

ชาย ญิง รม เฉลี่ยต่อ ้อง

119

121

100

65

51

50

506

129

153

123

110

99

83

697

248

274

223

175

150

133

1203

31

34

28

22

19

17

29

เพ

แ ล่งข้ มูล : งานทะเบียน ัดผล ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เปรียบเทียบจาน นนักเรียนระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๑ - ๖ ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๙๐๐

๘๑๔

๗๙๑

๖๙๗

๘๐๐

จาน นนักเรียน (คน)

๗๐๐

๖๐๘

๖๐๐

๕๘๒

๕๐๖

๕๐๐

ชาย

๔๐๐

ญิง

๓๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๐ ๒๕๕๗

๒๕๕๘ ปีการ ึก า

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๒๕๕๙

๑๒ หน้น้าา๑๑


๔. ข้อมูลผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ถาน ึก า ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผล มั ฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละราย ิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๑ – ๖ ปีการ ึก า ๒๕๕๙ ภา าต่างประเท

๒๔.๕๓%

การงาน าชีพ และเทคโนโลยี

๖๓.๒๐%

ิลปะ

๕๕.๑๑%

ุข ึก าและพล ึก า

๔๗.๑๑%

ังคม ึก า า นา และ ัฒนธรรม

๔๑.๗๓%

ิทยา า ตร์

๒๕.๖๐%

คณิต า ตร์

๒๑.๔๕%

ภา าไทย

๔๐.๐๗% 0.00

10.00

20.00

30.00 40.00 ร้อยละ

50.00

60.00

70.00

๕. ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑) ผลการทด บทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๙ ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๙ ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖

ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 ภา าอังกฤ

29.14 46.41

ังคม ึก าฯ ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ ภา าไทย

ภา าอังกฤ

32.06

24.58 33.43

ังคม ึก าฯ

28.38

ิทยา า ตร์

24.62

คณิต า ตร์

41.99

ภา าไทย

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

19.10 48.05

๑๓ หน้น้าา๑๒


๒) เปรี ย บเที ย บผลการทด บทางการ ึ ก าระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ประจ าปี ก าร ึ ก า

เปรียบเทียบผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๓ ปีการ ึก า 2557 - 2559 43.29 42.98

41.28 41.99 34.66

31.75 26.30

27.40

46.41

31.46 32.06 25.95

24.62

29.14

27.07

ภา าไทย คณิต า ตร์ ิทยา า ตร์ งั คม ึก าฯ ภา า ังกฤ ปีการ ึก า 2557 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน ปีการ ึก า 2558 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน ปีการ ึก า 2559 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

เปรียบเทียบผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 6 ปีการ ึก า 2557 - 2559 48.0046.66 48.05

30.98 30.89 28.38

39.12 35.13 33.43 24.58 22.24 20.41

22.97 19.10 18.72

ภา าไทย

คณิต า ตร์

ิทยา า ตร์

ปีการ กึ า 2557 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน ปีการ ึก า 2559 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

ังคม ึก าฯ

ภา า ังกฤ

ปีการ ึก า 2558 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๑๔ หน้น้าา๑๓


๖. โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนต้น ปึการ ึก า ๒๕๕๙ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ ราย ิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ ท ๒๑๑๐๑ ภา าไทย ๑ ๑.๕ ๓ ท ๒๑๑๐๒ ภา าไทย ๒ ๑.๕ ๓ ค ๒๑๑๐๑ คณิต า ตร์ ๑ ๑.๕ ๓ ค ๒๑๑๐๒ คณิต า ตร์ ๒ ๑.๕ ๓ ๒๑๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๑ ๑.๕ ๓ ๒๑๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๒ ๑.๕ ๓ ๒๑๑๐๑ ังคม ึก า ๑ ๑.๕ ๓ ๒๑๑๐๓ ังคม ึก า ๒ ๑.๕ ๓ ๒๑๑๐๒ ประ ัติ า ตร์๑ ๐.๕ ๑ ๒๑๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๒ ๐.๕ ๑ พ ๒๑๑๐๑ ุข ึก า ๑ ๐.๕ ๑ พ ๒๑๑๐๓ ุข ึก า ๒ ๐.๕ ๑ พ ๒๑๑๐๒ พล ึก า ๑ (ยืด ยุ่น) ๐.๕ ๑ พ ๒๑๑๐๔ พล ึก า ๒ (เทเบิลเทนนิ ) ๐.๕ ๑ ๒๑๑๐๑ ิลปะ ๑ ๑.๐ ๒ ๒๑๑๐๒ ิลปะ ๒ ๑.๐ ๒ ง ๒๑๑๐๑ การงาน าชีพ ๑ ๐.๕ ๑ ง ๒๑๑๐๓ การงาน าชีพ ๒ ๐.๕ ๑ ง ๒๑๑๐๒ เทคโนโลยี าร นเท ๑ ๐.๕ ๑ ง ๒๑๑๐๔ เทคโนโลยี าร นเท ๒ ๐.๕ ๑ ๒๑๑๐๑ ภา า ังกฤ ๑ ๑.๕ ๓ ๒๑๑๐๒ ภา า ังกฤ ๒ ๑.๕ ๓

ท ๒๑๒๐๑ ค ๒๑๒๐๑ ๒๑๒๔๑ จ ๒๑๒๐๑

ราย ิชาเพิ่มเติม การค้นค ้าเบื้ งต้น ๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๑ (๑/๑ – ๑/๘) น้าที่พลเมื ง ๓๑ (๑/๑ – ๑/๘) ภา าจีน ๑ (๑/๑ – ๑/๘)

๒.๕ ๐.๕ ๑.๐

๕ ๑ ๒

ท ๒๑๒๐๒ ค ๒๑๒๐๒

๐.๕ ๐.๕

๑ ๑

๒๑๒๔๒ จ ๒๑๒๐๒

๑ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ลูกเ ื เนตรนารี ยุ กาชาด ชุมนุม จิต า า

๓๑

ร มทั้ง ิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ลูกเ ื เนตรนารี ยุ กาชาด ชุมนุม จิต า า

ร มทั้ง ิ้น

๑๓.๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ราย ิชาเพิ่มเติม การค้นค ้า ๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๒ (๑/๑ – ๑/๘) น้าที่พลเมื ง ๓๒ (๑/๑–๑/๘) ภา าจีน ๒ (๑/๑ – ๑/๘)

๒.๕ ๐.๕ ๑.๐

๕ ๑ ๒

๐.๕ ๐.๕

๑ ๑

๑ ๑ ๑ ๑

๑๓.๕

๑๕ หน้น้าา๑๔

๓๑


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนต้น ปีการ ึก า ๒๕๕๙ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ ราย ิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ท ๒๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๕ ๓ ท ๒๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๕ ค ๒๒๑๐๑ คณิต า ตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ค ๒๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๕ ๒๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ๒๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๕ ๒๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๕ ๓ ๒๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๕ ๒๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๒๒๑๐๑ ุข ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๒๒๑๐๓ ุข ึก า ๔ ๐.๕ พ ๒๒๑๐๒ พล ึก า ๓ (กระบี่) ๐.๕ ๑ พ ๒๒๑๐๔ พล ึก า ๔ (แบดมินตัน) ๐.๕ ๒๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๑.๐ ๒ ๒๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๑.๐ ง ๒๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๒๒๑๐๓ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ง ๒๒๑๐๒ เทคโนโลยี าร นเท ๓ ๐.๕ ๑ ง ๒๒๑๐๔ เทคโนโลยี าร นเท ๔ ๐.๕ ๒๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๕ ๓ ๒๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๕ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๒๒๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิตฯ ๓ (๒/๑ –๒/๒) ๒๒๒๐๑ โครงงาน ิทยา า ตร์(๒/๑ - ๒/๒) ๒๒๒๔๓ น้าที่พลเมื ง ๓๓ พ ๒๒๒๐๑ ม ยไทย (๒/๘) ๒๒๒๐๑ าเซียน ึก า ๑ (๒/๕) ง ๒๒๒๐๑ ุ่นยนต์ ๑ (๒/๓ – ๘) ง ๒๐๒๖๑ มัลติมิเดีย ๑ (๒/๓, ๒/๖ – ๗) จ ๒๒๒๐๑ ภา าจีน ๑ (๒/๔) I ๒๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์ค ามรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ลูกเ ื เนตรนารี ยุ กาชาด ผู้บาเพ็ญฯ ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๒.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๕ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๒๒๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิตฯ ๔ (๒/๑ -๒/๒) ๒๒๒๐๒ ิทยา า ตร์กับ ุขภาพ(๒/๑ - ๒/๒) ๒๒๒๔๔ น้าที่พลเมื ง ๓๔ พ ๒๒๒๐๒ แม่ไม้ม ยไทย (๒/๘) ๒๒๒๐๒ าเซียน ึก า ๒ (๒/๕) ง ๒๒๒๐๒ ุ่นยนต์ ๒ (๒/๔ – ๕) ง ๒๐๒๖๑ มัลติมิเดีย ๒ (๒/๓, ๒/๖ – ๗) ง ๒๒๒๐๔ า รจานเดีย (๒/๗ – ๘ ง ๒๒๒๐๖ ช่างไฟฟูาในบ้าน จ ๒๒๒๐๒ ภา าจีน ๑ (๒/๔) I ๒๐๒๐๑ การ ื่ ารและการนาเ น

๑๓.๕

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ลูกเ ื เนตรนารี ยุ กาชาด ผู้บาเพ็ญฯ ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ชั่ โมง ๒๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓

๓.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๗ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

๑๓.๕

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๓

๑๖ หน้น้าา๑๕


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนต้น ปีการ ึก า ๒๕๕๙ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ๒๒ ราย ิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ ท ๒๓๑๐๑ ภา าไทย ๕ ๑.๕ ๓ ท ๒๓๑๐๒ ภา าไทย ๖ ๑.๕ ค ๒๓๑๐๑ คณิต า ตร์ ๕ ๑.๕ ๓ ค ๒๓๑๐๒ คณิต า ตร์ ๖ ๑.๕ ๒๓๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๕ ๑.๕ ๓ ๒๓๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๖ ๑.๕ ๒๓๑๐๑ ังคม ึก า ๕ ๑.๕ ๓ ๒๓๑๐๓ ังคม ึก า ๖ ๑.๕ ๒๓๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๕ ๐.๕ ๑ ๒๓๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๖ ๐.๕ พ ๒๓๑๐๑ ุข ึก า ๕ ๐.๕ ๑ พ ๒๓๑๐๓ ุข ึก า ๖ ๐.๕ พ ๒๓๑๐๒ พล ึก า ๕ (ตะกร้ ) ๐.๕ ๑ พ ๒๓๑๐๔ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๐.๕ ๒๓๑๐๑ ิลปะ ๕ ๑.๐ ๒ ๒๓๑๐๒ ิลปะ ๖ ๑.๐ ง ๒๓๑๐๑ การงาน าชีพ ๕ ๐.๕ ๑ ง ๒๓๑๐๓ การงาน าชีพ ๖ ๐.๕ ง ๒๓๑๐๒ เทคโนโลยี าร นเท ๕ ๐.๕ ๑ ง ๒๓๑๐๔ เทคโนโลยี าร นเท ๖ ๐.๕ ๒๓๑๐๑ ภา า ังกฤ ๕ ๑.๕ ๓ ๒๓๑๐๒ ภา า ังกฤ ๖ ๑.๕ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๒๓๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิตฯ๕ (๓/๑ – ๓/๒) ๒๓๒๐๑ ไฟฟูาและเครื่ งกล (๓/๑ – ๓/๒) ค ๒๓๒๐๓ คณิต GSP ๑ (๓/๑ – ๓/๘) ๒๓๒๔๕ น้าที่พลเมื ง ๓๕ พ ๒๓๒๐๑ พล ึก า (๓/๘) ๒๓๒๐๑ เ ร ฐกิจพ เพียง ๑ (๓/๕) ง ๒๐๒๖๑ กราฟิก ๑ (๓/๓ ๓/๖ – ๗) ง ๒๐๒๓๑ ขนมไทย ๑ (๓/๓ – ๓/๘) จ ๒๓๒๐๑ ภา าจีน ๑ (๓/๔) I ๒๐๙๐๓ การนาค ามรู้ไปใช้บริการ ังคม

๒.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ลูกเ ื เนตรนารี ยุ กาชาด ผู้บาเพ็ญฯ ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๓.๕

๕ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๒๓๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิตฯ ๖ (๓/๑ – ๓/๒) ๒๓๒๐๒ ิเล็กทร นิก ์ (๓/๑ – ๓/๒) ค ๒๓๒๐๓ คณิต GSP ๒ ๓/๑ – ๓/๘) ๒๓๒๔๖ น้าที่พลเมื ง ๓๖ พ ๒๓๒๐๒ พล ึก า (๓/๘) ๒๓๒๐๒ เ ร ฐกิจพ เพียง ๒ (๓/๕) ง ๒๐๒๖๒ เ นิเมชั่น ๒ ( ๓/๓,๓/๖ - ๗) ง ๒๐๒๓๒ ขนมไทย ๒ (๓/๓ – ๓/๘) จ ๒๓๒๐๒ ภา าจีน ๑ (๓/๔)

๔ ๑ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ลูกเ ื เนตรนารี ยุ กาชาด ผู้บาเพ็ญฯ ชุมนุม จิต า า

๓๑

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๒.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

ชั่ โมง ๒๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ ๕ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓.๕

๑๗ หน้น้าา๑๖

๓๑


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ิทยา า ตร์ - คณิต า ตร์ ้อง ๑ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ท ๓๑๑๐๑ ภา าไทย ๑ ๑.๐ ๒ ท ๓๑๑๐๒ ภา าไทย ๒ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๑ คณิต า ตร์๑ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๒ คณิต า ตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๑ ังคม ึก า ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๓ ังคม ึก า ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๒ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๑ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๒ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๑ ิลปะ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๒ ิลปะ ๒ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๑ การงาน าชีพ ๑ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๒ การงาน าชีพ ๒ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๑ ภา า ังกฤ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ภา า ังกฤ ๒ ๑.๐ ๒ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๑๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๑ ๓๑๒๐๑ ฟิ ิก ์ ๑ ๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๓๑๒๔๑ ชี ิทยา ๑ พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๑๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๑ ง ๓๐๒๐๗ เทคโนโลยี าร นเท

๙.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๑๘ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๑๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๒ ๓๑๒๐๒ ฟิ ิก ์ ๒ ๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๓๑๒๔๒ ชี ิทยา ๒ พ ๓๑๒๐๒ พล ึก า (ตะกร้ ) ๓๑๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ง ๓๐๒๐๘ เทคโนโลยี าร นเท

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๙.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐

๑๘ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๖.๐

๑๘ หน้น้าา๑๗

๓๕


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ิทยา า ตร์ - คณิต า ตร์ ้อง ๒ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๑๑๐๑ ภา าไทย ๑ ๑.๐ ๒ ท ๓๑๑๐๒ ภา าไทย ๒ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๑ คณิต า ตร์๑ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๒ คณิต า ตร์ ๒ ๑.๐ ๓๑๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๒ ๑.๐ ๓๑๑๐๑ ังคม ึก า ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๓ ังคม ึก า ๒ ๑.๐ ๓๑๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๒ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๑ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๒ ๐.๕ ๓๑๑๐๑ ิลปะ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๒ ิลปะ ๒ ๐.๕ ง ๓๑๑๐๑ การงาน าชีพ ๑ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๒ การงาน าชีพ ๒ ๐.๕ ๓๑๑๐๑ ภา า ังกฤ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ภา า ังกฤ ๒ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๑๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๑ ๓๑๒๐๑ ฟิ ิก ์ ๑ ๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๓๑๒๔๑ ชี ิทยา ๑ พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๑๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๑ ง ๓๐๒๐๗ เทคโนโลยี าร นเท

๙.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๑๘ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๑๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๒ ๓๑๒๐๒ ฟิ ิก ์ ๒ ๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ๓๑๒๔๒ ชี ิทยา ๒ พ ๓๑๒๐๒ พล ึก า (ตะกร้ ) ๓๑๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ง ๓๐๒๐๘ เทคโนโลยี าร นเท

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๙.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๘ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๖.๐

๑๙ หน้น้าา๑๘

๓๕


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน คณิต า ตร์ – ภา าอังกฤ ้อง ๓ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ท ๓๑๑๐๑ ภา าไทย ๑ ๑.๐ ๒ ท ๓๑๑๐๒ ภา าไทย ๒ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๑ คณิต า ตร์๑ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๒ คณิต า ตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๑ ังคม ึก า ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๓ ังคม ึก า ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๒ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๑ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๒ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๑ ิลปะ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๒ ิลปะ ๒ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๑ การงาน าชีพและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๒ การงาน าชีพและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๑ ภา า ังกฤ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ภา า ังกฤ ๒ ๑.๐ ๒ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๑๒๐๑ ภา ากับ ัฒนธรรม ท ๓๑๒๐๓ การค้นค ้าเบื้ งต้น ค ๓๑๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๑ พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๐๒๐๑ เ ้น ๑ ๓๑๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๑ ๓๑๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๑ ง ๓๐๒๐๗ เทคโนโลยี าร นเท

๘.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๑๖ ๒ ๑ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๑๒๐๒ ลักภา าไทย ค ๓๑๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๒ พ ๓๑๒๐๒ พล ึก า (ตะกร้ ) ๓๐๒๐๒ เ ้น ๒ ๓๑๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ๓๑๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๒ ง ๓๐๒๐๘ เทคโนโลยี าร นเท

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๓

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๗.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑๕ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๒

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๔.๕

๒๐ หน้น้าา๑๙

๓๒


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียนภา าอังกฤ – ภา าจีน ้อง ๔ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ท ๓๑๑๐๑ ภา าไทย ๑ ๑.๐ ๒ ท ๓๑๑๐๒ ภา าไทย ๒ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๑ คณิต า ตร์๑ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๒ คณิต า ตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๑ ังคม ึก า ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๓ ังคม ึก า ๒ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๒ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๑ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๒ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๑ ิลปะ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๒ ิลปะ ๒ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๑ การงาน าชีพและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๒ การงาน าชีพและเทคโนโลยี ๒ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๑ ภา า งั กฤ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ภา า ังกฤ ๒ ๑.๐ ๒ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๑๒๐๑ ภา ากับ ัฒนธรรม ท ๓๑๒๐๓ การค้นค ้าเบื้ งต้น พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๑๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๑ ๓๑๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๑ จ ๓๑๒๐๑ ภา าจีน จ ๓๑๒๐๓ ภา าจีนฟัง – พูด ๑ ง ๓๐๒๐๗ เทคโนโลยี าร นเท

๘.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๕.๐

๑๖ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๔ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๑๒๐๒ ลักภา าไทย พ ๓๑๒๐๒ พล ึก า (ตะกร้ ) ๓๑๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ๓๑๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๒ จ ๓๑๒๐๒ ภา าจีน จ ๓๑๒๐๔ ภา าจีนฟัง – พูด ๑ ง ๓๐๒๐๘ เทคโนโลยี าร นเท

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๓

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๗.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๑.๐

๑๕ ๒ ๑ ๒ ๒ ๔ ๒ ๒

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๕.๐

๒๑ หน้น้าา๒๐

๓๒


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ภา าอังกฤ – ังคม ึก า ้อง ๕ – ๖ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๑๑๐๑ ภา าไทย ๑ ๑.๐ ๒ ท ๓๑๑๐๒ ภา าไทย ๒ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๑ คณิต า ตร์๑ ๑.๐ ๒ ค ๓๑๑๐๒ คณิต า ตร์ ๒ ๑.๐ ๓๑๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๒ ๑.๐ ๓๑๑๐๑ ังคม ึก า ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๓ ังคม ึก า ๒ ๑.๐ ๓๑๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๒ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๑ ๐.๕ ๑ พ ๓๑๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๒ ๐.๕ ๓๑๑๐๑ ิลปะ ๑ ๐.๕ ๑ ๓๑๑๐๒ ิลปะ ๒ ๐.๕ ง ๓๑๑๐๑ การงาน าชีพ ๑ ๐.๕ ๑ ง ๓๑๑๐๒ การงาน าชีพ ๒ ๐.๕ ๓๑๑๐๑ ภา า ังกฤ ๑ ๑.๐ ๒ ๓๑๑๐๒ ภา า ังกฤ ๒ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๑๒๐๑ ภา ากับ ัฒนธรรม ท ๓๑๒๐๓ การค้นค ้าเบื้ งต้น ๓๑๒๔๑ เ ร ฐกิจพ เพียง ๓๑๒๔๔ เ ร ฐ า ตร์ผู้บริโภค พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ง ๓๐๒๒๑ า ารไทย ๑ ๓๑๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๑ ๓๑๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๑ ง ๓๐๒๐๗ เทคโนโลยี าร นเท

๘.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๕.๐

๑๖ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๑๒๐๒ ลักภา าไทย ๓๑๒๖๑ ประ ัติ ังคม ัฒนธรรมไทย ๓๑๒๓๙ โลก ึก า พ๓๑๒๐๒ พล ึก า (ตะกร้ ) ง ๓๐๒๒๒ า ารไทย ๒ ๓๑๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ๓๑๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๒ ง ๓๐๒๐๘ เทคโนโลยี าร นเท

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๓

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๗.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๕ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๔.๕

๒๒ หน้น้าา๒๑

๓๒


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ิทยา า ตร์ - คณิต า ตร์ ้อง ๑ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๐ ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๑ คณิต า ตร์๓ ๑.๐ ๒ ค ๓๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๓๒๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๐.๕ ง ๓๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๓๒๑๐๒ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๒๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๒ ๓๒๒๐๑ ฟิ ิก ์ ๓ ๓๒๒๒๑ เคมี ๓ ๓๒๒๔๑ ชี ิทยา ๓ ๓๐๒๔๑ น้าที่พลเมื ง ๓๑ พ ๓๒๒๐๑ พล ึก า (บา เกตบ ล ๑) ๓๒๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๓ ง ๓๐๒๐๙ เทคโนโลยี าร นเท ๓ I ๓๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์

๑๐.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

๒๐ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๒๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๔ ๓๒๒๐๒ ฟิ ิก ์ ๔ ๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๓๒๒๔๒ ชี ิทยา ๔ ๓๐๒๔๒ น้าที่พลเมื ง ๓๒ พ ๓๒๒๐๒ พล ึก า (บา เกตบ ล ๒) ๓๒๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ง ๓๐๒๑๐ เทคโนโลยี าร นเท ๔ I ๓๐๒๐๒ การ ื่ ารและการนาเ น

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๑๐.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒๐ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒

ค ามรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๓๗

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๖.๐

๒๓ หน้น้าา๒๒

๓๗


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ิทยา า ตร์ - คณิต า ตร์ ้อง ๒ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๐ ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๑ คณิต า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ค ๓๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๓๒๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๐.๕ ง ๓๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๓๒๑๐๒ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๒๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๒ ๓๒๒๐๑ ฟิ ิก ์ ๓ ๓๒๒๒๑ เคมี ๓ ๓๒๒๔๑ ชี ิทยา ๓ ๓๐๒๔๑ น้าที่พลเมื ง ๓๑ พ ๓๒๒๐๑ พล ึก า (บา เกตบ ล ๑) ๓๒๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๓ ง ๓๐๒๐๙ เทคโนโลยี าร นเท ๓ I ๓๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์ค ามรู้

๑๐.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๒๐ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๒๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๔ ๓๒๒๐๒ ฟิ ิก ์ ๔ ๓๒๒๒๒ เคมี ๒ ๓๒๒๔๒ ชี ิทยา ๔ ๓๐๒๔๒ น้าที่พลเมื ง ๓๒ พ ๓๒๒๐๒ พล ึก า (บา เกตบ ล ๒) ๓๒๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๒ ง ๓๐๒๑๐ เทคโนโลยี าร นเท ๔ I ๓๐๒๐๒ การ ื่ ารและการนาเ น

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๗

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๑๐.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒๐ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๖.๐

๒๔ หน้น้าา๒๓

๓๗


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน คณิต า ตร์ – ภา าอังกฤ ้อง ๓ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๐ ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๑ คณิต า ตร์๓ ๑.๐ ๒ ค ๓๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๓๒๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๐.๕ ง ๓๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๓๒๑๐๒ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๒๒๐๑ ประ ัติ รรณคดี ๑ ค ๓๒๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๓ พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า (บา เกตบ ล ๑) ๓๐๒๐๓ ทฤ ฎี ี ๓๒๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๓ ๓๒๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๓ ง ๓๐๒๐๙ เทคโนโลยี าร นเท ๓ ๓๐๒๔๑ น้าที่พลเมื ง ๓๑ I ๓๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์ค ามรู้

๘.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๑๗ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๒๒๐๒ ประ ัติ รรณคดี ๒ ท ๓๒๒๐๔ การเขียนค ามเรียงชั้น ูง ค ๓๒๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๔ พ๓๑๒๐๒ พล ึก า (บา เกตบ ล ๒) ๓๐๒๐๔ ประ ัติ า ตร์ ิลป์ ๓๒๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๔ ๓๒๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๔ ง ๓๐๒๑๐ เทคโนโลยี าร นเท ๔ ๓๐๒๔๒ น้าที่พลเมื ง ๓๒ I ๓๐๒๐๒ การ ื่ ารและการนาเ น

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๔

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๙.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๘ ๒ ๑ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๖.๐

๒๕ หน้น้าา๒๔

๓๖


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียนภา าอังกฤ – ภา าจีน ้อง ๔ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๐ ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๑ คณิต า ตร์๓ ๑.๐ ๒ ค ๓๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๓๒๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๐.๕ ง ๓๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๓๒๑๐๒ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๒๒๐๑ ประ ัติ รรณคดี ๑ พ ๓๒๒๐๑ พล ึก า (บา เกตบ ล ๑) ง ๓๐๒๐๓ ภา าโลโก้ ๓๒๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๓ ๓๒๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๓ จ ๓๒๒๐๑ ภา าจีน ๓ จ ๓๒๒๐๓ ภา าจีนฟัง – พูด ๓ ๓๐๒๔๑ น้าที่พลเมื ง ๓๑ I ๓๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์ค ามรู้

๙.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๑๘ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๒๒๐๒ ประ ัติ รรณคดี ๒ ท ๓๒๒๐๔ การเขียนค ามเรียงชั้น ูง พ ๓๒๒๐๒ พล ึก า (บา เกตบ ล ๒) ง ๓๐๒๐๔ ฐานข้ มูล ๓๒๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๔ ๓๒๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๔ จ ๓๒๒๐๒ ภา าจีน ๔ จ ๓๒๒๐๔ ภา าจีนฟัง – พูด ๔ ๓๐๒๔๒ น้าที่พลเมื ง ๓๒ I ๓๐๒๐๒ การ ื่ ารและการนาเ น

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๙.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๙ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๖.๐

๒๖ หน้น้าา๒๕

๓๖


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ภา าอังกฤ – ังคม ึก า ้อง ๕ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๐ ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๑ คณิต า ตร์๓ ๑.๐ ๒ ค ๓๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๓๒๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๐.๕ ง ๓๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๓๒๑๐๒ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๒๒๐๑ ประ ัติ รรณคดี ๑ ๓๒๒๖๒ ประ ัติ า ตร์ยุคใ ม่ ๓๒๒๘๑ ภูมิ า ตร์เ ร ฐกิจโลก พ ๓๒๒๐๑ พล ึก า (บา เกตบ ล ๑) ง ๓๐๒๖๓ เขียนแบบ ๑ ง ๓๐๒๖๗ งานไฟฟูาเบื้ งต้น ๑ ๓๒๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๓ ๓๒๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๓ ง ๓๐๒๐๙ เทคโนโลยี าร นเท ๓ ๓๐๒๔๑ น้าที่พลเมื ง ๓๑ I ๓๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์ค ามรู้

๙.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖.๐

๑๘ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๒๒๐๒ ประ ัติ รรณคดี ๒ ท ๓๒๒๐๔ การเขียนค ามเรียงชั้น ูง ๓๒๒๖๓ เ ตุการณ์ปัจจุบัน ๓๒๒๘๒ ภูมิ า ตร์การท่ งเที่ย พ ๓๒๒๐๒ พล ึก า (บา เกตบ ล ๒) ง ๓๐๒๖๔ เขียนแบบ ๒ ง ๓๐๒๖๘ งานไฟฟูาเบื้ งต้น ๒ ๓๒๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๔ ๓๒๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๔ ง ๓๐๒๑๐ เทคโนโลยี าร นเท ๔ ๓๐๒๔๒ น้าที่พลเมื ง ๓๒ I ๓๐๒๐๒ การ ื่ ารและการนาเ น

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๙.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๙ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑

๑๖.๐

๒๗ หน้น้าา๒๖

๓๕


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ธุรกิจค้าปลึก ้อง ๖ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๑๔ ราย ิชาพื้นฐาน ๗.๐ ท ๓๒๑๐๑ ภา าไทย ๓ ๑.๐ ๒ ท ๓๒๑๐๒ ภา าไทย ๔ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๑ คณิต า ตร์๓ ๑.๐ ๒ ค ๓๒๑๐๒ คณิต า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๑ ังคม ึก า ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๓ ังคม ึก า ๔ ๑.๐ ๓๒๑๐๒ ประ ัติ า ตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๔ ประ ัติ า ตร์ ๔ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๓ ๐.๕ ๑ พ ๓๒๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ิลปะ ๓ ๐.๕ ๑ ๓๒๑๐๒ ิลปะ ๔ ๐.๕ ง ๓๒๑๐๑ การงาน าชีพ ๓ ๐.๕ ๑ ง ๓๒๑๐๒ การงาน าชีพ ๔ ๐.๕ ๓๒๑๐๑ ภา า ังกฤ ๓ ๑.๐ ๒ ๓๒๑๐๒ ภา า ังกฤ ๔ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ๑๕.๕ ๙๑ ราย ิชาเพิ่มเติม ๑๔.๐ ๓๒๒๔๑ น้าที่พลเมื ง ๓๑ ๐.๕ ๑ ๓๒๒๔๒ น้าที่พลเมื ง ๓๒ ๐.๕ พ ๓๒๒๐๑ พล ึก า (บา เกตบ ล ๑) ๐.๕ ๑ ๓๒๒๘๒ ภูมิ า ตร์การท่ งเที่ย ๑.๐ ๓๒๒๙๐ เ ร ฐ า ตร์เบื้ งต้น ๒.๐ ๔ ง32294 ค มพิ เต ร์และ าร นเท เพื่ ๒.๐ งาน าชีพ ง ๓๒๒๙๑ การบัญชีเบื้ งต้น ๒ ๒.๐ ๔ พ ๓๒๒๒๑ าชี นามัยและค ามปล ดภัย ๒.๐ จ ๓๒๒๒๑ ภา าจีนเพื่ การ ื่ าร ๑ ๑.๐ ๒ จ ๓๒๒๒๒ ภา าจีนเพื่ การ ื่ าร ๒ ๑.๐ ง ๓๒๒๙๒ ธุรกิจค้าปลีก ๓**(ฝึก ๑๖๒ ชม.) ๕.๐ ๔๐ ง ๓๒๒๙๕ ธุรกิจค้าปลีก๔**(ฝึก ๑๖๒ ชม.) ๕.๐

ชั่ โมง ๑๔ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๙๒ ๑ ๒ ๔ ๔ ๒ ๔๐

ง ๓๒๒๙๓ ธุรกิจค้าปลีกร้าน ะด กซื้ ๓ ๕.๐ ๔๐ ง ๓๒๒๙๖ ธุรกิจค้าปลีกร้าน ะด กซื้ ๔ * ๕.๐ ๔๐ * (ฝึก ๒๗๐ ชม.) (ฝึก ๑๖๒ ชม.) I ๓๐๒๐๑ การ ึก าค้นค ้าและ ร้าง งค์ค ามรู้ ๑.๐ ๒ I ๓๐๒๐๒ การ ื่ ารและการนาเ น ๑.๐ ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ แนะแน ๑ แนะแน ๑ ชุมนุม ๑ ชุมนุม ๑ จิต า า ๑ จิต า า ๑ ร มทั้ง ิ้น ๒๒.๕ ๑๐๘ ร มทั้ง ิ้น ๒๒.๐ ๑๑๑ มายเ ตุ * ฝึก าชีพใน ถานประก บการตามระบบท ิภาคี (ใช้เ ลาไม่น้ ยก ่า ๕๔ ชั่ โมง เท่ากับ ๑ น่ ยกิต) ภาคเรียนที่ ๑ ง ๓๒๒๙๒ ธุรกิจค้าปลีก ๓ , ง ๓๒๒๙๓ ธุรกิจค้าปลีกร้าน ะด กซื้ ๓ ฝึกงานที่ ถานประก บการ ๔๓๒ ชั่ โมง ภาคเรียนที่ ๒ ง ๓๒๒๙๕ ธุรกิจค้าปลีก ๔ , ง ๓๒๒๙๖ ธุรกิจค้าปลีกร้าน ะด กซื้ ๔ ฝึกงานที่ ถานประก บการ ๓๒๔ ชั่ โมง ร มฝึกงาน ๗๕๖ ชั่ โมง

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๒๘ หน้น้าา๒๗


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ิทยา า ตร์ - คณิต า ตร์ ้อง ๑ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ๑๓ ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ท ๓๓๑๐๑ ภา าไทย ๕ ๑.๐ ๒ ท ๓๓๑๐๒ ภา าไทย ๖ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๑ คณิต า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ค ๓๓๑๐๒ คณิต า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ังคม ึก า ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ังคม ึก า ๖ ๑.๐ พ ๓๓๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๕ ๐.๕ ๑ พ ๓๓๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ิลปะ ๕ ๐.๕ ๑ ๓๓๑๐๒ ิลปะ ๖ ๐.๕ ง ๓๓๑๐๑ การงาน าชีพ ๕ ๐.๕ ๑ ง ๓๓๑๐๒ การงาน าชีพ ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ภา า ังกฤ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ภา า งั กฤ ๖ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๓๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๕ ๓๓๒๐๑ ฟิ ิก ์ ๕ ๓๓๒๒๑ เคมี ๕ ๓๓๒๔๑ ชี ิทยา ๕ พ ๓๓๒๐๑ พล ึก า (ลีลา ๑ ) ๓๓๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๕ ง ๓๐๒๑๑ เทคโนโลยี าร นเท ๕ ๓๐๒๔๓ น้าที่พลเมื ง ๓๓ I ๓๐๙๐๓ การนาค ามรู้ไปใช้บริการ ังคม

๙.๕ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๕.๕

๑๙ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๓๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๖ ๓๓๒๐๒ ฟิ ิก ์ ๖ ๓๓๒๒๒ เคมี ๖ ๓๓๒๔๒ ชี ิทยา ๖ พ ๓๓๒๐๒ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๓๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๖ ง ๓๐๒๑๒ เทคโนโลยี าร นเท ๖ ๓๐๒๔๔ น้าที่พลเมื ง ๓๔

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๙.๕ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

ชั่ โมง ๑๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๙ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๕.๕

๒๙ หน้น้าา๒๘

๓๕


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ิทยา า ตร์ - คณิต า ตร์ ้อง ๒ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ๑๓ ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ท ๓๓๑๐๑ ภา าไทย ๕ ๑.๐ ๒ ท ๓๓๑๐๒ ภา าไทย ๖ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๑ คณิต า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ค ๓๓๑๐๒ คณิต า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ังคม ึก า ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ังคม ึก า ๖ ๑.๐ พ ๓๓๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๕ ๐.๕ ๑ พ ๓๓๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ิลปะ ๕ ๐.๕ ๑ ๓๓๑๐๒ ิลปะ ๖ ๐.๕ ง ๓๓๑๐๑ การงาน าชีพ ๕ ๐.๕ ๑ ง ๓๓๑๐๒ การงาน าชีพ ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ภา า ังกฤ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ภา า ังกฤ ๖ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๓๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๕ ๓๓๒๐๑ ฟิ ิก ์ ๕ ๓๓๒๒๑ เคมี ๕ ๓๓๒๔๑ ชี ิทยา ๕ พ ๓๓๒๐๑ พล ึก า (ลีลา ๑ ) ๓๓๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๕ ง ๓๐๒๑๑ เทคโนโลยี าร นเท ๕ ๓๐๒๔๓ น้าที่พลเมื ง ๓๓ I ๓๐๙๐๓ การนาค ามรู้ไปใช้บริการ ังคม

๙.๕ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๕.๕

๑๙ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ค ๓๓๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๖ ๓๓๒๐๒ ฟิ ิก ์ ๖ ๓๓๒๒๒ เคมี ๖ ๓๓๒๔๒ ชี ิทยา ๖ พ ๓๓๒๐๒ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๓๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๖ ง ๓๐๒๑๒ เทคโนโลยี าร นเท ๖ ๓๐๒๔๔ น้าที่พลเมื ง ๓๔

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๙.๕ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

ชั่ โมง ๑๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๙ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๕.๕

๓๐ หน้น้าา๒๙

๓๕


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน คณิต า ตร์ – ภา าอังกฤ อ้ ง ๓ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ๑๓ ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ท ๓๓๑๐๑ ภา าไทย ๕ ๑.๐ ๒ ท ๓๓๑๐๒ ภา าไทย ๖ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๑ คณิต า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ค ๓๓๑๐๒ คณิต า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ังคม ึก า ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ังคม ึก า ๖ ๑.๐ พ ๓๓๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๕ ๐.๕ ๑ พ ๓๓๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ิลปะ ๕ ๐.๕ ๑ ๓๓๑๐๒ ิลปะ ๖ ๐.๕ ง ๓๓๑๐๑ การงาน าชีพ ๕ ๐.๕ ๑ ง ๓๓๑๐๒ การงาน าชีพ ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ภา า ังกฤ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ภา า ังกฤ ๖ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๓๒๐๑ การ ่านคิด ิเคราะ ์ ค ๓๓๒๐๑ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๕ พ ๓๓๒๐๑ พล ึก า (ลีลา ๑) ๓๐๒๐๕ ิลปะไทย ๑ ๓๓๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๕ ๓๑๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๕. ง ๓๐๒๑๑ เทคโนโลยี าร นเท ๕ ๓๐๒๔๓ น้าที่พลเมื ง ๓๓ I ๓๐๙๐๓ การนาค ามรู้ไปใช้บริการ ังคม

๘.๐ ๑.๐ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๖ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒

๑ ๑ ๑ ๑๕.๕

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๓๒๐๒ การพินิจ รรณคดี ค ๓๓๒๐๒ เ ริมทัก ะคณิต า ตร์ ๖ พ ๓๒๒๐๒ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ๓๐๒๐๖ ิลปะไทย ๒ ๓๓๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๖ ๓๑๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๖ ง ๓๐๒๑๒ เทคโนโลยี าร นเท ๖ ๓๐๒๔๔ น้าที่พลเมื ง ๓๔

๘.๐ ๑.๐ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๔

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

ชั่ โมง ๑๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๖ ๒ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑

๑ ๑ ๑ ๑๕.๕

๓๑ หน้น้าา๓๐

๓๒


ท ๓๓๑๐๑ ค ๓๓๑๐๑ ๓๓๑๐๑ ๓๓๑๐๑ พ ๓๓๑๐๑ ๓๓๑๐๑

โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียนภา าอังกฤ – ภา าจีน ้อง ๔ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ๑๓ ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ภา าไทย ๕ ๑.๐ ๒ ท ๓๓๑๐๒ ภา าไทย ๖ ๑.๐ คณิต า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ค ๓๓๑๐๒ คณิต า ตร์ ๖ ๑.๐ ิทยา า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๖ ๑.๐ ังคม ึก า ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ังคม ึก า ๖ ๑.๐ ุข ึก าและพล ึก า ๕ ๐.๕ ๑ พ ๓๓๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๖ ๐.๕ ิลปะ ๕ ๐.๕ ๑ ๓๓๑๐๒ ิลปะ ๖ ๐.๕

ชั่ โมง ๑๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑

ง ๓๓๑๐๑ การงาน าชีพ ๕

๐.๕

ง ๓๓๑๐๒ การงาน าชีพ ๖

๐.๕

๓๓๑๐๑ ภา า ังกฤ ๕

๑.๐

๓๓๑๐๒ ภา า ังกฤ ๖

๑.๐

๘.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๐.๕

๑๖ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๓๒๐๒ การพินิจ รรณคดี พ ๓๑๒๐๒ พล ึก า ( ลเลย์บ ล) ง ๓๐๒๐๖ ื ประ ม ๓๓๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๖ ๓๑๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๖ จ ๓๓๒๐๒ ภา าจีน ๖ จ ๓๓๒๐๔ ภา าจีนฟัง – พูด ๔ ๓๐๒๔๔ น้าที่พลเมื ง ๓๔

๘.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๐.๕

๑๖ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ ๒ ๑

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๓๒๐๑ การ ่านคิด ิเคราะ ์ พ ๓๑๒๐๑ พล ึก า ( ลีลา ๑) ง ๓๐๒๐๕ ภา า C ๓๓๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๕ ๓๑๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๕ จ ๓๓๒๐๑ ภา าจีน ๕ จ ๓๓๒๐๓ ภา าจีนฟัง – พูด ๓ ๓๐๒๔๓ น้าที่พลเมื ง ๓๓ I ๓๐๙๐๓ การนาค ามรู้ไปใช้บริการ ังคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๕.๕

๓๔

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร มทั้ง ิ้น

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๕.๕

๓๒ หน้น้าา๓๑

๓๒


โครง ร้าง ลัก ูตร ถาน ึก า ระดับชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ปีการ ึก า ๒๕๕๙ แผนการเรียน ภา าอังกฤ – ังคม ึก า ้อง ๕-๖ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ ( ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ชั่ โมง ราย ิชา/กิจกรรม น่ ยกิต ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ๑๓ ราย ิชาพื้นฐาน ๖.๕ ท ๓๓๑๐๑ ภา าไทย ๕ ๑.๐ ๒ ท ๓๓๑๐๒ ภา าไทย ๖ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๑ คณิต า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ค ๓๓๑๐๒ คณิต า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ิทยา า ตร์ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ิทยา า ตร์ ๖ ๑.๐ ๓๓๑๐๑ ังคม ึก า ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ังคม ึก า ๖ ๑.๐ พ ๓๓๑๐๑ ุข ึก าและพล ึก า ๕ ๐.๕ ๑ พ ๓๓๑๐๒ ุข ึก าและพล ึก า ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ิลปะ ๕ ๐.๕ ๑ ๓๓๑๐๒ ิลปะ ๖ ๐.๕ ง ๓๓๑๐๑ การงาน าชีพ ๕ ๐.๕ ๑ ง ๓๓๑๐๒ การงาน าชีพ ๖ ๐.๕ ๓๓๑๐๑ ภา า ังกฤ ๕ ๑.๐ ๒ ๓๓๑๐๒ ภา า ังกฤ ๖ ๑.๐ ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๓๒๐๑ การ ่านคิด ิเคราะ ์ ๓๓๒๔๓ การธนาคารการเงินและการคลัง ๓๓๒๖๔ การเมื งการปกคร งข งไทย ๑ พ ๓๓๒๐๑ พล ึก า ( ลีลา ๑) ง ๓๐๒๖๕ โครงงาน าชีพ ิ ระ ๑ ๓๓๒๐๑ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๕ ๓๓๒๐๓ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๕ ง ๓๐๒๑๑ เทคโนโลยี าร นเท ๕ ง ๓๐๒๑๓ ค มพิ เต ร์กราฟฟิก ๓๐๒๔๓ น้าที่พลเมื ง ๓๓ I ๓๐๙๐๓ การนาค ามรู้ไปใช้บริการ ังคม

๘.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า ร มทั้ง ิ้น

๑๕.๐

๑๗ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒

ราย ิชาเพิ่มเติม ท ๓๓๒๐๒ การพินิจ รรณคดี ๓๓๒๒๔ กฎ มายน่ารู้ ๓๓๒๘๓ าเซี่ยน ึก า พ ๓๓๒๐๒ พล ึก า ( ลเลย์บ ล ) ง ๓๐๒๒๖ โครงงาน าชีพ ิ ระ ๒ ๓๓๒๐๒ ภา า ังกฤ ่าน – เขียน ๖ ๓๓๒๐๔ ภา า ังกฤ ฟัง - พูด ๖ ง ๓๐๒๑๒ เทคโนโลยี าร นเท ๖ ง ๓๐๒๑๔ ค มพิ เต ร์กราฟฟิก ๓๐๒๔๔ น้าที่พลเมื ง ๓๔

๓ ๑ ๑ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแน ชุมนุม จิต า า

๓๕

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๘.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๐.๕

ชั่ โมง ๑๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๗ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑

๓ ๑ ๑ ๑ ๑๕.๕

๓๓ หน้น้าา๓๒

๓๓


๗. อาคารและสถานที ๗. ข้ข้ออมูมูลลอาคารและ ถานที่ ่ อาคารเรียน าคารเรี ย น มี จ าน น 5 ลั ง โรงฝึ ก งาน จ าน น - ลั ง ้ ม ๔ ลั ง ระ ่ า ยน้ า - ระ นามเด็กเล่น - นาม นามฟุตบ ล - นาม นามบา เกตบ ล ๑ นาม นามเทนนิ - นาม โรงยิม จาน น ๑ ้ ง ประชุมจาน น ๒ แ ่ง ้ งปฏิบัติการ 24 ้ ง ้ ง มุดจาน น ๒ ้ ง ้ งเรียน า รับนักเรียนในโครงการพิเ จาน น ๑ ้ ง ้อง า รับจัดกิจกรรมเฉพาะ มีดังนี้ ้ งปฏิบัติการ ิทยา า ตร์ จาน น 6 ้ง ้ งปฏิบัติการค มพิ เต ร์ จาน น 5 ้ง ้ งปฏิบัติการคณิต า ตร์ จาน น 1 ้ง ้ งปฏิบัติการนาฏ ิลป์-ดนตรี จาน น 3 ้ง ้ งปฏิบัติการทางภา า จาน น 1 ้ง ้ งปฏิบัติการ ิลปะ จาน น 1 ้ง ้ งปฏิบัติการค กรรม จาน น 1 ้ง ้ งปฏิบัติการ ุต า กรรม จาน น 1 ้ง ้ ง ูนย์จีน จาน น 1 ้ง ้ งพระ จาน น 1 ้ง ้ งไร้พรมแดน จาน น 1 ้ง ้ งโ ตทั น์ จาน น 1 ้ง ้ ง มุด าร นเท จาน น 2 ้ง ้ งเรียนปฏิบัติการ า รับนักเรียนในโครงการพิเ จาน น 1 ้ง ลาน ิลปะ จาน น 1 ลาน

๘. ชนโดยรวม ๘. ข้ข้ออมูมูลลสภาพชุ ภาพชุมมชนโดยร ม ๑) ภาพชุมชนร บบริเ ณโรงเรียนมีลัก ณะเป็นชุมชนเมื ง ล งย่านธุรกิจมี าคารพาณิชย์ มี าคารชุดที่ พัก า ัย ประชากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน บริเ ณใกล้เคียงโดยร บโรงเรียน ได้แก่ ัดธาตุท ง ูนย์พัฒนาฝีมื แรงงาน ูนย์เยา ชน ัดธาตุท ง ูนย์ าธารณ ุข ๒๑ ูนย์บาบัดผู้ติดเยาเ พติด โรงเรียน นุบาล ัดธาตุท ง ังกัด านักงานการ ึก าเ กชน โรงเรียน ัดธาตุท ง ังกัดกรุงเทพม านคร โรงภาพยนตร์เมเจ ร์ เ กมั ย ถานี รถไฟฟูา BTS ถานี ขน ่ งเ กมัย ฯลฯ าชีพ ลัก ข งชุ มชน คื

กรณ์กรุงเทพ าขา

าชีพ ค้ าขายและรับ จ้างทั่ ไป

่ นใ ญ่นับถื า นาพุทธ ประเพณี/ ิล ป ัฒนธรรมท้ งถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่ ไปคื ันผู้ ูง ายุ ัน งกรานต์ ันเข้าพรร า และ ัน าคัญทาง า นา ชุมชนในเขต ฒ ั นา ๑. เฉลิม นุ รณ์

๒. รื่นฤดี

๓. ประชัญคดี

๔. ุเ ร่าบ้านด น

๖. คล งเปูง

๗. าลาล ย

๘.มี ุ รรณ ๒

๙. มี ุ รรณ ๓

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๕. แจ่มจันทร์ ๑๐. ช าล น้าา ๓๔ หน้ ๑๕ ๑๔ หน้ ๓๓


๑๑.น ลจิตร

๑๒.เก ม าราญ ๑๓. ุเ ร่าบางมะเขื

๑๔. พัฒนาบ้าน าม ิน

๑๕. ข้าง ะพานคล งตัน ๑๖. ลัง น น.ท ง ล่ ๒) ผู้ ป กคร ง ่ นใ ญ่ จ บการ ึ ก าระดั บ การ ึ ก าภาคบั ง คบ าชี พ ลั ก คื ค้ า ขายและรั บ จ้ า ง ่ นใ ญ่ นับถื า นา พุทธ ฐานะทางเ ร ฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่ คร บครั ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่ ปี จาน นคนเฉลี่ยต่ คร บครั ๔-๕ คน ๓) โ กา และข้ จ ากั ด ข งโรงเรีย น โรงเรี ย นมั ธ ยม ั ด ธาตุ ท งตั้ ง ยู่ ใ กล้ แ ล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน เช่ น พิพิธภัณฑ์ ิทยา า ตร์ท้ งฟูาจาล ง ัดธาตุท ง ูนย์พัฒนาฝีมื แรงงาน ัดธาตุท ง ู นย์เยา ชน ัดธาตุท ง ูนย์ าธารณ ุข ๒๑ ัดธาตุท ง ูนย์บาบัดผู้ติดยาเ พติด ึก าภัณฑ์พานิช โรงพยาบาลกล้ ยน้าไท ระ ่ายน้าบ้า น กล้ ย ถานีขน ่งเ กมัย ซึ่งเป็นโ กา ที่โรงเรียนจะใช้เป็นแ ล่งเรียนรู้ได้เป็น ย่างดียิ่ง ประก บกับทาง ัดธาตุท ง ได้ใ ้ค ามร่ มมื ในการจัดการเรียนการ น ิชาพระพุทธ า นาโดยจัดพระ งฆ์ที่มีค ามรู้ค าม ามารถมาช่ ย น ร มทั้ง นับ นุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเ ริมใ ้กับนักเรียน ใน ่ นข้ จ ากัด ข งโรงเรี ยน โรงเรี ยนตั้ง ยู่ใ นเขต ั ดธาตุท ง มีพื้ นที่ แ ยกเป็ น ๒ ่ น คื ่ นที่เ ป็ น าคารน ก ซึ่ง ยู่บริเ ณด้านน กข ง ัด และ ่ นที่เป็น าคารในซึ่ง ยู่บริเ ณด้าน ลังข ง ัด การเข้า กระ ่าง าคารน กและ าคารในจึงเป็น ุป รรคต่ การกากับดูแลนักเรียนได้ พื้นที่ที่จะใ ้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆ มีน้ ยซึ่ง ทาใ ้ยากลาบากในการพัฒนา ักยภาพและจัดกิจกรรมการเรียนการ นข งโรงเรียน

๙.๙. ผลงานที ่ประสบความสำเร็ยจนของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข้อมูลงบประมาณของโรงเรี าย ) โรงเรียนมังบประมาณ ธยมวัดธาตุท(องรับได้–ผจ่่านการประเมิ น SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี ๒๕๕๙ รายรับ

จาน น/บาท

รายจ่าย

จาน น/บาท

เงินงบประมาณ

25,123,764.86

งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

25,123,764.86

เงินนอกงบประมาณ

๑๐,๒๑๐,๗๖๖.๐๐

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก า

๑๒,๙๑๐,๖๙๑.๕๕

เงินอื่น ๆ (รายได้)

8,824,024.17

งบอืน่ ๆ

๑๗,๑๓๙,๕๔๕.๗๙

ร มรายรับ

๔๔,๑๕๘,๕๕๕.๐๓

ร มรายจ่าย

๔5,1๗๔,๐๐๒.๒๐

งบดาเนินการ/เงินเดื น เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้ ยละ ๕๖.๘๙ ข งรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก า คิดเป็นร้ ยละ ๒๙.๒๐ ข งรายรับ เงิน ื่น ๆ และรายได้ ถาน ึก า

คิดเป็นร้ ยละ ๓๘.๗๖ ข งรายรับ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๓๕ หน้ ๑๕ หน้ ๓๔


๑๐. ล่งเรีงเรียนรู ้ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ยปีนการปีการศึ ึก าก๒๕๕๙ ๑๐. ข้ข้ออมูมูลลการใช้ การใช้แแหล่ ยนรู ้ภายในและภายนอกโรงเรี ษา ๒๕๕๙ ๑) ้ ง มุด มีขนาด ๓๕๖ ตารางเมตร จาน น นัง ื ใน ้ ง มุด ๑๕,๓๐๐ เล่ม การ ืบค้น นัง ื และการยืม-คืนใช้ระบบ การเขียนบันทึก จาน นนักเรียนที่ใช้ ้ ง มุดในปีการ ึก า ๒๕๕๙ เฉลี่ย ๗๓๑ คน/ ัน คิดเป็นร้ ยละ ๖๐.๘๔ ข งนักเรียนทั้ง มด

แผนภูมิแ ดง ถิติการใช้บริการ ้อง มุด ปีการ ึก า 2559

จาน นผู้ใช้บริการ

4,000 3,000 2,000 1,000 เดือน

0 จาน นนักเรียน ม.1

จาน นนักเรียน ม.2

จาน นนักเรียน ม.3

จาน นนักเรียน ม.4

จาน นนักเรียน ม.5

จาน นนักเรียน ม.6

๒) การใช้ ้ งปฏิบัติการ ้ งปฏิบัติการ ิทยา า ตร์ ้ งปฏิบัติการค มพิ เต ร์ ้ งปฏิบัติการคณิต า ตร์ ้ งปฏิบัติการนาฏ ิลป์-ดนตรี ้ งปฏิบัติการทางภา า ้ งปฏิบัติการ ิลปะ ้ งปฏิบัติการค กรรม ้ งปฏิบัติการ ุต า กรรม ้ ง ูนย์จีน ้ งไร้พรมแดน ลาน ิลปะ ๓) ค มพิ เต ร์และการใ ้บริการ

จาน จาน จาน จาน จาน จาน จาน จาน จาน จาน จาน

น น น น น น น น น น น

6 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1

้ง ้ง ้ง ้ง ้ง ้ง ้ง ้ง ้ง ้ง ลาน

เครื่ งค มพิ เต ร์มีจาน นทั้ง มด ๓๐๒ เครื่ ง - ใช้เพื่ การบริ ารจัดการ จาน น ๓๐ เครื่ ง - ใช้เพื่ การจัดกิจกรรมการเรียนการ น จาน น ๒๒๒ เครื่ ง รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๓๖ หน้ ๑๖ หน้ ๓๕


- ใช้เพื่ ืบค้นข้ มูลทาง ินเท ร์เน็ต า รับครู จาน น ๓๐ เครื่ ง - ใช้เพื่ ืบค้นข้ มูลทาง ินเท ร์เน็ต า รับนักเรียน จาน น ๒๐ เครื่ ง - จาน นนักเรียนที่ ืบค้นข้ มูลทาง ินเท ร์เน็ตในปีการ ึก าที่รายงาน เฉลี่ย ๖๗๑ คนต่ ัน คิดเป็นร้ ยละ ๕๕.๗๘ ข งนักเรียนทั้ง มด - พื้นที่ ใ ้บริการ Wifi แก่ครู ๗ แ ่ง - พื้นที่ ใ ้บริการ Wifi แก่นักเรียน ๗ แ ่ง ๔) แ ล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ชื่อแ ล่งเรียนรู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

้ ง มุดเฉลิมพระเกียรติ ๑ ้ ง มุดเฉลิมพระเกียรติ ๒ ้ งปฏิบัติการ ิทยา า ตร์ จาน น ๖ ้ ง ้ งปฏิบัติการค มพิ เต ร์ จาน น ๕ ้ ง ้ งไร้พรมแดน ้ งปฏิบัติการนาฏ ิลป์ - ดนตรี นามกี าต่างๆ

จาน นครั้งที่ใช้/ปี ( ๓ ปีย้อน ลังล่า ดุ )* ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๖๒,๑๓๘ ๑๐,๘๐๐ ๖๒,๐๒๐ ๖๓,๐๘๐ ๑๕,๒๐๐ ๖๓,๐๒๖ ๓,๙๖๐ ๓,๘๑๖ ๕,๐๔๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐

๕) แ ล่งเรียนรู้ภายน กโรงเรียน ชื่อแ ล่งเรียนรู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔

ัดธาตุท ง ูนย์เยา ชน ัดธาตุท ง ูนย์พัฒนาฝีมื แรงงาน ูนย์บริการ าธารณ ุข ๒๑ ัดธาตุท ง ูนย์ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ประ านมิตร มุดแ ่งชาติ นเบญจ ริ ิ ัดม าบุ ย์ ัดพระแก้ ร บเกาะรัตนโก ินทร์ ถาบันปรีดี พนมยงค์ จัง ัดลพบุรี จัง ัดชลบุรี

จาน นครั้งที่ใช้/ปี ( ๓ ปีย้อน ลังล่า ดุ )* ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๔๔๐ ๑๑๐ ๒๕๐ ๔๔๐ ๒๒๔ ๓๑๑ ๑๖๐ ๓๖ ๔๗ ๓๒๐ ๑๓๕ ๒๒๗ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๑๑๐ ๖๔ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๑๖๐ ๙๖ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๓๗ หน้ ๑๗ หน้ ๓๖


๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบ ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน * การประเมินตนเอง การประเมินโดย ของ ถาน ึก า ต้น ังกัด

มาตรฐานการ ึก าของ ถาน ึก า

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี ุขภา ะที่ดีและมี ุนทรียภาพ มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประ งค์ มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทัก ะในการแ ง าค ามรู้ด้ ยตนเ ง รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเ ง ย่างต่ เนื่ ง มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีค าม ามารถในการคิด ย่างเป็นระบบคิด ร้าง รรค์ตัด ินใจแก้ปัญ าได้ ย่างมี ติ มเ ตุผล

๕ ๕ ๕

๕ ๕ ๕

๕ ๕ ๕

๕ ๕ ๕

๕ ๕ ๕

๕ ๕ ๕

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีค ามรู้และทัก ะทีจ่ าเป็นตาม ลัก ูตร มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทัก ะในการทางาน รักการทางาน ามารถ ทางานร่ มกับผู้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ าชีพ ุจริต

๔ ๕

๔ ๕

๔ ๕

๔ ๕

๔ ๕

๔ ๕

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการ ึก า

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท น้าที่ ย่างมีประ ิทธิภาพ และเกิดประ ิทธิผล มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริ ารปฏิบัติงานตามบทบาท น้าที่ ย่างมี ประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผล มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ ถาน ึก า และผู้ปกคร ง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท น้าที่ ย่างมี ประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผล มาตรฐานที่ ๑๐ ถาน ึก ามีการจัด ลัก ูตร กระบ นการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ย่างร บด้าน มาตรฐานที่ ๑๑ ถาน ึก ามีการจัด ภาพแ ดล้ มและการบริการ ่งเ ริมใ ้ผู้เรียน พัฒนาเต็ม ักยภาพ มาตรฐานที่ ๑๒ ถาน ึก ามีการประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก าตามที่กา นดในกฎกระทร ง

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการ ร้าง ังคมแ ่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่๑๓ ถาน ึก ามีการ ร้าง ่งเ ริม นับ นุนใ ้ ถาน ึก า เป็น ังคมแ ่งการเรียนรู้

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลัก ณ์ของ ถาน กึ า

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา ถาน ึก าใ ้บรรลุเปูา มายตาม ิ ัยทั น์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กา นดขึ้น

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการ ่งเ ริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แน ทางการ ปฏิรูปการ ึก าเพื่ พัฒนาและ ่งเ ริม ถาน ึก าใ ้ ยกระดับคุณภาพ ูงขึ้น

รุปคุณภาพของ ถาน ึก า * มายเ ตุ ๕ มายถึง ดีเยี่ยม

๔ มายถึง ดีมาก

๓ มายถึง ดี

๒ มายถึง พ ใช้

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๑ มายถึง ปรับปรุง น้าา ๗๒ หน้ ๑๙ หน้ ๓๗


ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ ึก าของ ถาน ึก า มาตรฐานระดับการ ึก าขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผล ัมฤทธิ์ทาง ิชาการของผู้เรียน ๑. ค าม ามารถในการ า่ น การเขียน การ ื่ ารและการคิดคาน ณตาม เกณฑ์ข งแต่ละระดับชั้น ๒. ค าม ามารถในการคิด ิเคราะ ์และคิด ย่างมี ิจารณญาณ ภิปราย แลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นและแก้ปญ ั า ๓. ค าม ามารถในการใช้เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ๔. ค ามก้า น้าทางการเรียนตาม ลัก ูตร ถาน ึก า ๕. ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ บ ัดระดับชาติ ๖. ค ามพร้ มในการ ึก าต่ การฝึกงาน รื การทางาน

ร้อยละ 81.63 79.50

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 3.27 ระดับดีเยี่ยม 3.18 ระดับดี

80.00

3.20

ระดับดีเยี่ยม

82.00

3.28

ระดับดีเยี่ยม

80.00 80.00 63.00 92.00 83.75

3.20 3.20 2.52 3.68 3.35

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับพ ใช้ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม

83.00

3.32

ระดับดีเยี่ยม

82.00 85.00 85.00 84.50 84.00 87.00

3.28 3.40 3.40 3.38 3.36 3.48

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม

85.00

3.40

ระดับดีเยี่ยม

82.00 83.30 86.00 83.00

3.28 3.33 3.44 3.32

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม

81.00

3.24

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประ ิทธิภาพ

85.00

3.40

ระดับดีเยี่ยม

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่ ยกระดับคุณภาพการจัดการ ึก าใ ้ดี ยิ่งขึ้น

85.00

3.40

ระดับดีเยี่ยม

83.61

3.35

ระดับดีเยี่ยม

๑.๒ คุณลัก ณะที่พึงประ งค์ของผู้เรียน ๑. การมีคุณลัก ณะและค่านิยมที่ดีตามที่ ถาน ึก ากา นด โดยไม่ขัดกับ กฎ มายและ ฒ ั นธรรม ันดีข ง ังคม ๒. ค ามภูมิใจในท้ งถิ่น และค ามเป็นไทย ๓. การย มรับที่จะ ยู่ร่ มกันบนค ามแตกต่างและ ลาก ลาย ๔. ุขภา ะทางร่างกายและลัก ณะจิต ังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบ นการบริ ารและการจัดการของผู้บริ าร ถาน ึก า ๑. การมีเป้า มาย ิ ัยทั น์ และพันธกิจที่ ถาน ึก ากา นดชัดเจน ๒. การ างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก าข ง ถาน ึก า ๒.๑ การ างแผนและดาเนินงานพัฒนา ิชาการที่เน้นคุณภาพข งผู้เรียนร บ ด้านทุกกลุ่มเป้า มาย และดาเนินการ ย่างเป็นรูปธรรม ๒.๒ การ างแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใ ้มีค ามเชี่ย ชาญทาง ิชาชีพ ๒.๓ การ างแผนการบริ ารและและการจัดการข้ มูล าร นเท ย่างเป็น ระบบ ๒.๔ การ างแผนและจัด ภาพแ ดล้ มทางกายภาพและ ังคมที่เ ื้ ต่ การ จัดการเรียนรู้ ย่างมีคุณภาพ ๓. การมี ่ นร่ มข งผู้เกี่ย ข้ งทุกฝ่าย และการร่ มรับผิดช บต่ ผลการจัด การ ึก าใ ้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน ๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ ารและการจัดการ กึ า

มาตรฐานที่ ๓ กระบ นการจัดการเรียนการ อนที่เน้นผู้เรียนเป็น าคัญ ๑. การมีกระบ นการเรียนการ นที่ ร้างโ กา ใ ้ผู้เรียนทุกคนมี ่ นร่ ม ๒. การจัดการเรียนการ นที่ยึดโยงกับบริบทข งชุมชนและท้ งถิ่น ๓. การตร จ บและประเมินค ามรูค้ ามเข้าใจข งผู้เรียน ย่างเป็นระบบ และมี ประ ิทธิภาพ

รุปผลการประเมินมาตรฐานระดับการ ึก าขั้นพื้นฐาน รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๗๓ หน้น้าา๓๘


๑๒. ตามคุณณภาพ ภาพ๘๘องค์ องค์ปประกอบโดยต้ ระกอบโดยต้ ๑๔. ผลการติดตามคุ น นังสักังดกัด องค์ประกอบประเด็นการติดตามตร จ อบ งค์ประก บที่ ๑ กา นดมาตรฐานการ ึก าข ง ถาน ึก า งค์ประก บที่ ๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการ ึก าข ง ถาน ึก าที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการ ึก าข ง ถาน ึก า งค์ประก บที่ ๓ จัดระบบบริ ารและ าร นเท งค์ประก บที่ ๔ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ ึก าข ง ถาน ึก า งค์ประก บที่ ๕ จัดใ ้มีการติดตามตร จ บคุณภาพการ ึก า งค์ประก บที่ ๖ จัดใ ้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ ึก า ข ง ถาน ึก า งค์ประก บที่ ๗ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน งค์ประก บที่ ๘ จัดใ ้มีการพัฒนาคุณภาพการ ึก า ย่างต่ เนื่ ง ผลการติดตามตร จ อบ ระบบการประกันคุณภาพภายในของ ถาน ึก า

คะแนน เฉลี่ย

ระดับ คุณภาพ

แปล ค าม มาย

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๘๑ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕.๐๐

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

๕.๐๐ ๔.๖๗

๕ ๕

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

๔.๘๖

ดีเยี่ยม

รุปผลการติดตามตร จ อบคุณภาพการ ึก าโดยร มตามองค์ประกอบที่ ๑ – ๘ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง มีการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทร งฯ ่าด้ ย ระบบ ลั ก เกณฑ์ และ ิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในปี พ. . ๒๕๕๓ โดยภาพร ม ยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๖)

จุดเด่นระบบการประกันคุณภาพภายในของ ถาน ึก า ๑. บุคลากรใน งค์กรมีระบบการบริ ารจัดการที่ดีมีค ามรับผิดช บ ๒.

ถาน ึก ามีกระบ นการทางานตามระบบประกัน ุขภาพภายในตามกฎกระทร งฯ คร บคลุมทั้งการ

ประเมินคุณภาพการ ึก า การติดตาม ตร จ บคุณภาพการ ึก าและการพัฒนาคุณภาพการ ึก า

จุดที่ค รพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ ถาน ึก า ๑. การพัฒนาโครงการ ่งเ ริมการ กแบบการเรียนรู้ การจัดประ บการณ์เรียนรู้การ ัดผลการประเมินที่เน้น ผู้เรียนเป็น าคัญ ใ ้ ดคล้ งกับบริบทข ง ถาน ึก า ๒. เครื่ งมื ติดตามตร จ บการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมค รแ ดงใ ้ครบทุกรายการ

ข้อเ นอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ ถาน ึก า ค ร ่งเ ริมระบบประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก าที่ ถาน ึก าได้ดาเนินการแบบ A (Action) , D (Do) , C (Check) ซึ่งเป็นระบบที่ดี ยู่แล้ ใ ้มีค ามยั่งยืนและเผยแพร่ต่ น่ ยงานที่เกี่ย ข้ ง รื ถาน ึก าทั้ งในและ น ก ังกัด พม.๒ รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๗๔ หน้ ๒๑ หน้ ๓๙


๑๓. ภาพภายนอกรอบสาม ๑๕. ผลการประเมิ ผลการประเมินนคุคุณณภาพภายนอกรอบ าม รับการประเมินระ ่าง ันที่ ๒๑ , ๒๔ และ ๒๕ ธัน าคม พ. . ๒๕๕๕ ตั บ่งชี้

คะแนนที่ได้

ตั บ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมี ุขภาพกายและ ุขภาพจิตที่ดี ตั บ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีน้า นัก ่ น ูง และ มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ร มทั้งรู้จักดูแลตนเ งใ ้ มีค ามปล ดภัย ตั บ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมี ุนทรียภาพ ตั บ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประ งค์ ตั บ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีข งพ่ แม่ ผู้ปกคร ง ตั บ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีข งโรงเรียน ตั บ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่ ังคม ตั บ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีค ามใฝ่รู้ และเรียนรู้ตอ่ เนื่อง ตั บ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นค ้า าค ามรู้จากการ ่านและใช้เทคโนโลยี าร นเท ตั บ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประ บการณ์ตรงร่ มกับผู้ ื่นทั้งในและน ก ถาน ึก า ตั บ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ตั บ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีค าม ามารถด้านการคิด ตั บ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีค าม ามารถในการปรับตั เข้ากับ ังคม ตั บ่งชี้ที่ ๕ ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตั บ่งชี้ ๕.๑ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทยในระดับชั้นม.๓ และ ม.๖

๙.๖๐ ๔.๖๗

คุณภาพ ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

กลุ่มตั บ่งชี้พื้นฐาน ตั บ่งชี้ที่ ๑ – ๘

ตั บ่งชี้ ๕.๒ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ ๕.๓ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ ๕.๔ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก า า นาและ ัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ ๕.๕ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ ุข ึก าและพล ึก าในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ ๕.๖ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิลปะในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ ๕.๗ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพและเทคโนโลยี ใน ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ ๕.๘ ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าต่างประเท ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ตั บ่งชี้ที่ ๖ ประ ิทธิผลของการจัดการเรียนการ อนที่เน้นผู้เรียนเป็น าคัญ ตั บ่งชี้ที่ ๖.๑ ประ ิทธิผลการดาเนินการข ง ถาน ึก า ตั บ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบ นการจัดการเรียนรู้ข งครู ตั บ่งชี้ที่ ๗ ประ ิทธิภาพของการบริ ารจัดการและการพัฒนา ถาน ึก า ข้ ที่ ๑ ประ ิทธิภาพการบริ ารจัดการตามบทบาท น้าที่ข งผูบ้ ริ าร ถาน ึก า ขั ที่ ๒ ประ ิทธิภาพข งคณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน ข้ ที่ ๓ บรรยากา และ ภาพแ ดล้ ม ตั บ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย ถาน ึก าและต้น ังกัด กรณีที่ ๑ เฉพาะ ถาน ึก าที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๔ ตั บ่งชี้ที่ ๘.๑ ผลการตร จ บคุณภาพและมาตรฐานการ ึก าข ง ถาน ึก าจากต้น ังกัด ๑ ปี ล่า ุด

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๔.๙๓ ๙.๓๘ ๓.๗๓ ๓.๘๔ ๑.๘๑ ๘.๕๐ ๓.๙๘ ๔.๕๒ ๘.๑๙ ๓.๖๐ ๔.๕๙ ๑๐.๒๓ ๑.๓๒

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

๑.๑๘ ๐.๕๘ ๑.๓๘

√ √ √

๑.๕๓

๑.๖๒ ๑.๖๑

√ √

๑.๐๑ ๘.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๓๐ ๑.๕๐ ๐.๘๐ ๒.๐๐ ๓.๖๙

√ √ √ √ √

-

น้าา ๗๕ หน้ ๔๐


ตั บ่งชี้

คะแนนที่ได้

ตั บ่งชี้ที่ ๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในข ง ถาน ึก า ๓ปีย้ น ลัง กรณีที่ ๒ ถาน ึก าที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ตั บ่งชี้ที่ ๘.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น ังกัด ตั บ่งชี้ที่ ๘.๒ พัฒนาการข งระบบประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก า

คุณภาพ ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

๒.๔๔ ๑.๒๕

กลุ่มตั บ่งชี้อัตลัก ณ์ตั บ่งชี้ที่ ๙ – ๑๐ ตั บ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใ ้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ ิ ัยทั น์ พันธกิจ และ ัตถุประ งค์ของการจัดตั้ง ถาน ึก า ตั บ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ่งผล ะท้อนเป็นเอกลัก ณ์ของ ถาน ึก า

๕.๐๐

๕.๐๐

ตั บ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเ เพื่อ ่งเ ริมบทบาทของ ถาน ึก า

๕.๐๐

ตั บ่งชี้ที่ ๑๑.๑ คะแนนเชิงคุณภาพ

๒.๐๐

ตั บ่งชี้ที่ ๑๑.๒ คะแนนพัฒนาการ

๓.๐๐

ตั บ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการ ่งเ ริมพัฒนา ถาน ึก าเพื่อยกระดับมาตรฐานรัก า มาตรฐานและพัฒนา ู่ค ามเป็นเลิ ที่ อดคล้องกับแน ทางการปฏิรูปการ ึก า

๔.๐๐

๘๐.๘๒

กลุ่มตั บ่งชี้มาตรการ ่งเ ริมตั บ่งชี้ที่ ๑๑ – ๑๒

คะแนนร ม / คุณภาพ

ผลการรับร งมาตรฐานคุณภาพ

รับร ง

ไม่รับร งเนื่ งจาก .......................

๑๖. ข้ข้ออเเสนอแนะจากผลการประเมิ นอแนะจากผลการประเมินและติ ดตามตร จ อบคุณภาพการ ึก ากษา ๑๔. นและติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ๑๖.๑ จากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ ึก าของ ถาน ึก าโดย ถาน ึก า ประเมินตนเองใน ปีการ ึก า ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา - จุดเด่น ๑. นักเรียนมี ุขนิ ัย ุขภาพกาย กกาลังกาย ม่าเ ม เ ็นคุณค่าและมีค ามมั่นใจในตนเ ง ุขภาพจิตดี กล้าแ ดง ก มีมนุ ย์ ัมพันธ์ต่ เพื่ น และครู มีทัก ะในการทางานร่ มกับผู้ ื่น มี ุนทรียภาพ ร้างผลงานจากการ เข้าร่ มกิจกรรมด้าน ิลปะ ดนตรี กี า และนาฏ ิลป์ ๒. ถาน ึก า ถาน ึก ามีนโยบาย โครง ร้างบริ ารชัดเจน กา นด ิธีการปฏิบัติได้ ดคล้ งกับนโยบา ย โรงเรียน ผู้บริ ารมีภา ะผู้นา มี ิ ัยทั น์และมีค าม ามารถในการบริ ารจัดการ ใช้ ลักการมี ่ นร่ ม ใ ้ค าม าคัญ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ๓. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มี ุฒิค ามรู้ค าม ามารถตรงกับงานที่รับผิดช บ มุ่งมั่น ุทิ ตน ุทิ เ ลาใ ้กับทาง ราชการ เ าใจใ ่ดูแลนักเรียนด้ ยค ามรัก ย่าง ม่าเ ม ๔. คณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน ผู้ปกคร งเครื ข่าย มาคม ชุมชนและ งค์ กรที่เกี่ย ข้ งมีค าม เข้มแข็ง ใ ้ค ามร่ มมื พัฒนา ถาน ึก าและคุณภาพการ ึก า ย่างต่ เนื่ ง ๕. ถาน ึก า ยู่ใกล้แ ล่งเรียนรู้ที่ ลาก ลายในชุ มชน มีแ ล่ง ืบค้นข้ มูล แ ล่งการเรียนรู้ ัฒนธรรมและ เทคโนโลยี ลาก ลายทั้ง ถาบันการ ึก าและ งค์กรเ กชน

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๗๖ หน้ ๔๑


- จุดที่ค รพัฒนา ๑. พัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้ ผลการทด บระดับชาติ และผลการทด บ ระดับ ท้ งถิ่นใ ้ ูงขึ้น พัฒนาค ามรู้และทัก ะที่จ าเป็ นตาม ลัก ูตร และการคิดชั้น ูง มีทัก ะในการแ ง าค ามรู้ด้ ย ตนเ ง ค าม ามารถในการ ื่ ารภา า ังกฤ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเ ง ย่างต่ เนื่ ง ๒. จัดกิจ กรรม ่งเ ริมค ามเป็นเลิ ใ ้ แก่นักเรียนที่มีค ามพร้ ม ่งเ ริมและพัฒนาใ ้นักเรียน ามารถ นา น ัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบ นการเรียนรู้ ย่างเ มาะ มคุ้มค่า ๓. จัดทา าร นเท ย่างเป็นระบบ มีข้ มูลที่ครบถ้ นเป็นปัจจุบัน ๔. พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ื่ น ัตกรรมที่ เน้นการฝึกทัก ะการคิด ิเคราะ ์ คิด ังเคราะ ์และ มรรถนะที่ าคัญข งนักเรียน ๕. ่งเ ริมใ ้นักเรียนใฝุเรียนรู้ แ ง าค ามรู้ทั้งภายในและภายน ก ถาน ึก า ย่าง ม่าเ ม โดยค าม ร่ มมื ข งครูทุกกลุ่ม ารระการเรียนรู้ มีการเชื่ มโยงและแลกเปลี่ยนข้ มูลกับแ ล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้ งถิ่น - ข้อแ นอแนะ ๑. กา นดแน ทางการพัฒนาใน นาคตโดย า ัยข้ มูลพื้นฐานจาก าร นเท ิ ัยทั น์ ผลการประเมินงาน /โครงการ /กิจกรรม ๒. พัฒนานักเรียนใ ้มีค ามพร้ มทั้งด้านร่างกาย ติปัญญา ารมณ์ ามารถก้า ทันการเปลี่ยนแปลง พร้ มทั้ง มี มรรถนะ าคัญ ทัก ะและค ามรู้พื้นฐานตาม ลัก ูตร ถาน ึก า ค าม มารถในการ ื่ ารภา า ังกฤ ร มทั้ง เจตคติที่จาเป็นต่ การ ึก า ๓. ่งเ ริมครูในด้านการทา ิจัยเพื่ พัฒนาการเรียนรู้ โดยการนาผลการประเมิน รื ผลการ ิจัยไปใช้ในการ พัฒนาการจัดกระบ นการเรียนการ น และพัฒนาโรงเรียน ๔. ่งเ ริม นับ นุนใ ้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการ นโดยใช้เทคโนโลยีเพื่ จัดทา ื่ ที่มีคุณภาพ เพื่ เพิ่ม ประ ิทธิภาพและโ กา การเรียนรู้ข งโรงเรียนใ ้มากยิ่งขึ้น ๕. พัฒนา ภาพแ ดล้ ม ้ งปฏิบัติการ แ ล่ งเรียนรู้ภายใน ถาน ึก า ติดตั้ง ้ งเรียน ICT และระบบ เครื ข่าย ินเต ร์เน็ตใ ้เพียงพ และทัน มัยยิ่งขึ้น ๑๖.๒ จากการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานการ ึก าของ ถาน ึก าโดย น่ ยงานต้น ังกัด เป็นผู้ประเมิ น ในปีการ ึก า ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา - จุดเด่น ๑. ถาน ึก าจัดการเรียนการ นตาม ลัก ูตร และกิจกรรมตามโครงการ/งานใ ้บรรลุเปูา มาย คื เก่ง ดี และมีค าม ุข าทิ การ ร้างงานจากจินตนาการ มีโครงการ ่งเ ริมทัก ะทางกี า ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนได้ใช้เ ลา ่างใ ้ เป็นประโยชน์ มี ุขภาพกาย ุขภาพจิตที่ดี และ ่างไกลจากปัญ าข ง ารเ พติดและ บายมุขต่างๆ ๒. ผู้บริ ารปฏิบัติงานตามบทบาท น้าที่ ย่างมีประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผ ลโดยมีการประชุมติดตาม กากับการดาเนินงานข งครูพร้ มทั้งใ ้กาลังใจในการทางาน เ าใจใ ่ ดูแลผู้เรียนทุกระดับชั้น ย่าง ม่าเ ม ๓. ถาน ึก ามีเปูา มายพัฒนาผู้เรียน ย่างร บด้านมีการพัฒนาแ ล่งเรียนรู้ภายใน ถาน ึก าโดยใ ้การ นับ นุน ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ ่างบุคคลใน ถาน ึก า ระ ่าง ถาน ึก ากับคร บครั ชุมชน และ งค์ การ โดยระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี งานโครงการ คณะกรรมการ ถาน ึก าผู้บริ าร ครู ชุมชน รับรู้ - จุดที่ค รพัฒนา

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๗๗ หน้ ๔๒


๑. พัฒนาด้านผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนใ ้ ูงขึ้น ค รเตรียมตั ผู้เรียนเกี่ย กับทัก ะการ ื่ าร และทัก ะการ คิดขั้น ูง ๒. เพิ่มงาน ิจัยในชั้นเรียนข งครูเพื่ นาไปใช้ใ ้เกิดประโยชน์ในกิจ กรรมการ นและใช้แก้ปัญ าใ ้ชัดเจน และค รกระทา ย่างต่ เนื่ ง ๓. ถาน ึก าค รกา นดตั บ่งชี้ รื พฤติกรรมบ่งชี้ข ง ัตลัก ณ์ใ ้ชัดเจน พร้ มกา นดแน ทางการพัฒนา และการประเมินผล ย่างเป็นระบบ ๔. ถาน ึ ก าค ร ึ ก านโยบายการปฏิ รู ปการ ึ ก าในท รร ที่ ๒ (พ. .๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) และ าง แผนพัฒนา ถาน ึก าใ ้คร บคลุมทุกด้านโดยกา นดแผนงาน/โครงการพัฒนาใ ้เป็นมาตรฐาน ่งเ ริมเพิ่มเติมจากที่มี ยู่ - ข้อแ นอแนะ ๑. ถาน ึก าค รจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการ นโดยเน้นการนาผลการประเมินมา างแผน เพื่ ใ ้ครูทุก คนมุ่งพัฒนางานข งตนเ ง เช่นทา ิจัยในชั้นเรียน การ กแบบการเรียนรู้ และการ ัดผลประเมินผลตาม ภาพจริงภายใน ปีพ. . ๒๕๕๘ และใ ้มีการนิเท ติดตาม ย่างเป็นระบบชัดเจน ๒. ถาน ึก าค รจัดทาโครงการพัฒนาเครื่ งมื ติดตามงาน โครงการ/กิจกรรมที่ ลาก ลาย ๓. ถาน ึก าค รพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามระบบ PDCA (Plan Do Check Action ) ตาม งค์ประก บระบบประกันภายในปี ๒๕๕๓ ๑๖.๓ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ าม ๑๖.๓.๑ ข้อเ นอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ถาน ึก าตามกฎกระทร ง ่าด้ ย ระบบ ลักเกณฑ์ และ ิธีการประกันคุณภาพการ ึก า พ. . ๒๕๕๓ ๑) มาตรฐานด้านผลการจัดการ ึก า ๑. ถาน ึก าค รใช้งาน ้ ง มุด ดาเนินการ าร จค ามต้ งการค ามต้ งการ นัง ื ื่ ิ่งพิมพ์จากผู้เรียน แล้ จัด าผล าร จซึ่งจะทาใ ้ผู้เรียน นใจที่จะใช้บริการ ้ ง มุดเพิ่มขึ้น เนื่ งจากมี นัง ื ที่ผู้เรียนช บ และต้ งการที่ จะ ่านเป็นการเพิ่มพูนค ามรู้ และพัฒนาตนเ งใ ้มากขึ้น ระยะเ ลาดาเนินการภายใน ๑ ปี ๒. ผู้เรียนค รได้รับการพัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทด บระดั บชาติในทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้ โดย ถาน ึก าค รทาการ ิจัยถึงเ ตุปัจจัยที่ ่งผลต่ คุณภาพทางการ ึก าข งแต่ละกลุ่ม าระการเรียนรู้ เพื่ พัฒนา ประ ิทธิภาพการจัดการเรียนการ นที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น าคัญ ่งเ ริม นับ นุนครูใ ้นาผลการประเมิน และข้ มูล จากการทาการ ิจัยไป างแผนการจัดกิจกรรม การ นซ่ มเ ริมเพื่ ่งเ ริมผู้เรียนใ ้ได้รับการพัฒนาทัก ะ ค ามรู้ ค าม ามารถพัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม าระการเรียนรู้ดังกล่า ใ ้ ูงขึ้น ย่างต่ เนื่ ง และใ ้ครูใช้เครื่ งมื และแบบทด บที่ดีมีแประ ิทธิภาพในการดาเนินการขั้น ต นการประเมิน ใ ้ ามารถได้แบบทด บที่เที่ยงตรง มี านาจจาแนกเพื่ พัฒนาคุณภาพผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้ ค รดาเนินการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียนภายใน ๒ ปี ๓. ผู้เรียนค รเ าใจใ ่เฝูาระ ังผลการเรียนข งตนเ งทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้ใ ้มีพัฒนาการค ามก้า น้า ค รได้มีการ ิเคราะ ์ผลการ บทุกครั้ง เพื่ ใ ้ผู้เรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ูงขึ้น ย่างต่ เนื่ ง การบันทึก ถิติผล การเรียน ามารถเปรียบเทียบในแต่ละครั้ง ทาใ ้ได้รู้ค ามก้า น้าที่ชัดเจน และได้ข้ มูล ในการพัฒนาตนเ ง ย่า ง ถูกต้ งตรงกับค ามเป็นจริง ระยะเ ลาดาเนินการภายใน ๑ ปี ๒) มาตรฐานด้านการบริ ารจัดการ ึก า รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๗๘ หน้ ๔๓


๑. ถาน ึก าค รพัฒนาครูใ ้ค ามรู้ค าม ามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนที่ ามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ย่างมีคุณภาพ ระยะเ ลาดาเนินการภายใน ๑ ปี ๒. ครูทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้ค ร ิเคราะ ์ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งผู้เรียนเพื่ นาผลมาปรับปรุงการจัดการ เรียนการ น ระยะเ ลาดาเนินการภายใน ๑ ปี ๓. ถาน ึก าค ร างแผนและดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ ึก า ย่างต่ เนื่ ง โดยใช้กระบ นการ ิจัย ถาบัน ระยะเ ลาดาเนินการภายใน ๑ ปี ๓) มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการ อนที่เน้นผู้เรียนเป็น าคัญ ๑. ถาน ึก าค ร ่งเ ริมใ ้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยระบุ ัน เดื น ปีที่ใช้ใ ้ชัดเจน พร้ มทั้ง นาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเท และการประเมินแบบทด บไปพัฒนาครูเป็นรายบุคคล ย่างเป็น ระบบ ภายใน ๑ ปี ๒. ครูทา ิจัยเพื่ พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการพัฒนา ักยภาพในการเรียนรู้ข งผู้เรียน ๔) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน ๑. ถาน ึก าค รประ าน น่ ยงาน ื่น ๆ มาร่ มในการพัฒ นาคุณภาพการเรียนรู้ข งผู้เรียน ระยะเ ลา ดาเนินการภายใน ๑ ปี ๒. ถาน ึก าค รจัดทาข้ มูล าร นเท ใ ้มีค ามครบถ้ น ถูกต้ งเป็นปัจจุบัน เรียนใช้ได้ ะด ก และค รมี การประเมินเพื่ พัฒนา ระยะเ ลาดาเนิน ๑๖.๓.๒ น ัตกรรม รือตั อย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของ ถาน ึก าที่เป็นประโยชน์ต่อ ังคม ๑) โครงการคุณธรรม แน พระราชดาริ ลักปรัชญาเ ร ฐกิจพ เพียง ๑๖.๔ จากการติดตาม ตร จ อบระบบประกันคุณภาพภายใน ถาน ึก า (๘ องค์ประกอบ) โดยต้น ังกัดปีล่า ุด - จุดเด่น ๑. บุคลากรใน งค์กรมีระบบการบริ ารจัดการที่ดีมีค ามรับผิดช บ ๒. ถาน ึก ามีกระบ นการทางานตามระบบประกัน ุขภาพภายในตามกฎกระทร งฯคร บคลุมทั้งการประเมิน คุณภาพการ ึก า การติดตาม ตร จ บคุณภาพการ ึก าและการพัฒนาคุณภาพการ ึก า - จุดที่ค รพัฒนา ๑. การพัฒนาโครงการ ่งเ ริมการ กแบบการเรียนรู้ การจัดประ บการณ์เรียนรู้การ ัดผลการประเมินที่ เน้น ผู้เรียนเป็น าคัญ ใ ้ ดคล้ งกับบริบทข ง ถาน ึก า ๒. เครื่ งมื ติดตามตร จ บการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมค รแ ดงใ ้ครบทุกรายการ - ข้อแ นอแนะ ค ร ่งเ ริมระบบประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก าที่ ถาน ึก าได้ดาเนินการแบบ A (Action) , D (Do) , C (Check) ซึ่งเป็นระบบที่ดี ยู่แล้ ใ ้มีค ามยั่งยืนและเผยแพร่ต่ น่ ยงานที่เกี่ย ข้ ง รื ถาน ึก าทั้งในและน ก ังกัด พม.2

๑๕. วรพั ฒนาฝในการจั กษาของสถานศึ กษาในรอบปี ที่ผ่านมา ๑๗. สรุรุ ปสภาพปั ภาพปัญญหา า จุจุดดเด่เด่นนจุดจุทีด่คที่ครพั ฒนาในการจั ดการดการศึ ึก าของ ถาน ึก าในรอบปี ที่ผ่านมา จุดเด่น โรงเรียนมีนโยบาย โครง ร้างบริ ารชัดเจน กา นด ิธีการปฏิบัติได้ ดคล้ งกับนโยบายโรงเรียน ผู้บริ ารมีภา ะผู้นา มี ิ ัยทั น์ และมีค าม ามารถในการบริ ารจัดการจัด ภาพแ ดล้ มและแ ล่งเรียนรู้ เพื่ พัฒนา ผู้เรียน ใช้ ลักการมี ่ นร่ ม ใ ้คาแนะนา คาปรึก าและร่ มแก้ไขปัญ า ใ ้ค าม าคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๗๙ หน้ ๔๔


าร นเท และน ัตกรรมทางการ ึก า จัดใ ้มีการพัฒนาครูเพื่ เพิ่มพูนค ามรู้ด้าน ิชาชีพ ย่างต่ เนื่ ง ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี ุฒิค ามรู้ค าม ามารถตรงกับงานที่รับผิดช บ มุ่งมั่น ุทิ ตน ุทิ เ ลาใ ้กับทางราชการ เ าใจใ ่ดูแล นักเรียนด้ ยค ามรัก ย่าง ม่าเ ม ครูมี ่ นร่ มในการจัดทา ลัก ูตร ถาน ึก า ประ านค ามร่ มมื กับชุมชนใน การดูแลช่ ยเ ลื นักเรียนทั้งด้านคุณลัก ณะที่พึงประ งค์ และการจัดการ ึก า จัดกิจกรรม ลาก ลายที่ ามารถ ่งเ ริมพัฒนาบุคลิกภาพ ุขภาพและ นามัยข งผู้เรียนได้เ มาะ ม คณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐานมีค ามรู้ค าม เข้า ใจและ ามารถปฏิบัติตามบทบาท น้าที่ มีการกากับติดตามดูแลและขับเคลื่ นการดาเนินงานข ง ถาน ึก า ผู้ปกคร งเครื ข่าย มาคม ชุมชนและ งค์กรที่เกี่ย ข้ งมีค ามเข้มแข็ง ใ ้ค ามร่ มมื พัฒนา ถาน ึก า และคุณภาพ การ ึก า ย่างต่ เนื่ ง จุดที่ค รพัฒนา จัดกิจ กรรม ่งเ ริมค ามเป็นเลิ ใ ้แก่นักเรีย นที่มีค ามพร้ ม ่งเ ริมและพั ฒนาใ ้นักเรีย น ามารถนาน ัต กรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในกระบ นการเรียนรู้ ย่างเ มาะ มคุ้ มค่ า จั ดการเรียนการ นใน ้ งเรียน นไลน์ กแบบการจัดการเรียนการ นที่ ดคล้ งกับการ ึก าใน ต รร ที่ ๒๑ ที่ใช้ ลักข ง ๓R ๘C เพื่ เตรียมพร้ มนักเรียนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ นาผลการประเมิน ลัก ูตรไปปรับปรุงใ ้ตรงกับค ามต้ งการข งทุก ฝุาย จัดทา าร นเท ย่างเป็นระบบ มีข้ มูล ที่ครบถ้ นเป็นปัจจุบัน พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ื่ น ัตกรรมที่เน้นการฝึกทัก ะการคิด ิเคราะ ์ คิด ังเคราะ ์และ มรรถนะที่ าคัญข งนักเรียน พัฒนาครูใ ้เกิด ค ามพร้ มต่ การจัดการเรียนการ นที่ ดคล้ งกับการ ึก าใน ต รร ที่ ๒๑ เพิ่ม ักยภาพในการ ื่ าร ภา า ังกฤ จัดทาแผนการนิเท และนิเท การเรียนการ น ย่างเป็นระบบ พัฒนางาน ิจัยในชั้นเรียนใ ้เป็นระบบ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ย่างต่ เนื่ ง

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๘๐ หน้ ๔๕


ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ ถาน ึก า มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) กระบ นการพัฒนา ถาน ึก ามีกระบ นการพัฒนาผู้เรียนด้ ย ิธีการที่ ลาก ลาย ครูจัดการเรียนรู้ใ ้เป็นไปตาม ักยภาพข ง ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตั ชี้ ัดข ง ลัก ูตร มีการ กแบบการจัดการเรียนรู้ที่เ มาะ มกับผู้เรียน โดย มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่ มมื การระดม ม ง การลงมื ปฏิบัติจริง การใช้ก ระบ นการ คิดและการแก้ปัญ าเป็น ลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่ งการ ่านคิ ด ิเคราะ ์ข งผู้เรียนเป็นเรื่ ง าคัญ โดยครูเน้นการใช้คาถามเพื่ พัฒนาทัก ะการคิดข งผู้เรียน และ ถาน ึก ายังมุ่ง พัฒนาครูทุกคนใ ้มีค าม ามารถในการนาเทคนิคการจัดการเรียนการ นไปประยุกต์ใช้ใ ้ตรงตามค าม ามารถ และ ักยภาพข งผู้เรียน ใช้ ื่ เทคโนโลยีที่ ลาก ลายในการจัดการเรียนการ น มีแ ล่งเรียนรู้และแ ล่ง ืบค้น ข้ มูลแบบ นไลน์เพื่ ใ ้ผู้เรียนได้ค้นค ้าเพิ่มเติม และแ ง าค ามรู้จากแ ล่งเรียนรู้ภายในและภายน ก ้ งเรียน น กจากนี้ ถาน ึก าได้มีการดาเนินการเพื่ พัฒนาทัก ะชี ิตข งผู้เรียน เพื่ ใ ้ ยู่ใน ังคมได้ ย่างมี ค าม ุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เ มาะ มกับ ัยข งผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนใ ้เ มาะ มกับช่ งชั้น พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม ลัก ูตร เน้นใ ้ผู้เรียนมี ินัย มีค ามรับผิดช บและมีจิต าธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะแน ใ ้คาปรึก าและดูแล ุขภา ะจิตแก่ผู้เรียน เพิ่มเ ลารู้เรื่ ง าชีพ ่งเ ริมการ กกาลังกาย

๒) ผลการพัฒนา ๒.๑) ผลการจัดการเรี ยนรู้ ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้ นฐาน พุ ทธ ั กราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่ม าระ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ึก า ๒๕๕๙

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา ๘๑ หน้ ๔๖


ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผล มั ฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละราย ิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชัน้ มัธยม ึก าปีที่ ๑ – ๖ ปีการ ึก า ๒๕๕๙ ภา าต่างประเท

๒๔.๕๓%

การงาน าชีพ และเทคโนโลยี

๖๓.๒๐%

ิลปะ

๕๕.๑๑%

ุข ึก าและพล ึก า

๔๗.๑๑%

ังคม ึก า า นา และ ัฒนธรรม

๔๑.๗๓%

ิทยา า ตร์

๒๕.๖๐%

คณิต า ตร์

๒๑.๔๕%

ภา าไทย

๔๐.๐๗% 0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ร้อยละ

๒.๒) ผลการประเมิน มรรถนะ าคัญตาม ลัก ูตรการ ึก าขั้นพื้นฐาน ที่มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ ถาน ึก ากา นด ๑) ด้านค าม ามารถในการ ื่อ าร จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน จาน น ร้อยละ จาน น ร้อยละ จาน น ร้อยละ

ระดับชั้น

จาน น นักเรียน ทั้ง มด

มัธยม ึก าปีที่ ๑

๒๔๘

๑๕๔

๖๒.๑๐

๙๔

๓๗.๙๐

มัธยม ึก าปีที่ ๒

๒๗๔

๑๘๖

๖๗.๘๘

๘๘

๓๒.๑๒

มัธยม ึก าปีที่ ๓

๒๒๓

๑๔๔

๖๔.๕๗

๗๙

๓๕.๔๓

มัธยม ึก าปีที่ ๔

๑๗๕

๑๔๙

๘๕.๑๔

๒๖

๑๔.๘๖

มัธยม ึก าปีที่ ๕

๑๕๐

๑๐๓

๖๘.๖๗

๔๗

๓๑.๓๓

มัธยม ึก าปีที่ ๖

๑๓๓

๗๖

๕๗.๑๔

๕๗

๔๒.๘๖

ร มจาน น

๑๒๐๓

๘๑๒

๖๗.๕๐

๓๙๑

๓๒.๕๐

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

94 หน้น้าา๔๗


๒) ด้านค าม ามารถในการคิด จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

จาน น ระดับชั้น

นักเรียน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ทั้ง มด

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

มัธยม ึก าปีที่ ๑

๒๔๘

๑๖๒

๖๕.๓๒

๘๖

๓๔.๖๘

มัธยม ึก าปีที่ ๒

๒๗๔

๑๗๘

๖๔.๙๖

๙๖

๓๕.๐๔

มัธยม ึก าปีที่ ๓

๒๒๓

๑๔๒

๖๓.๖๘

๘๑

๓๖.๓๒

มัธยม ึก าปีที่ ๔

๑๗๕

๑๒๖

๗๒.๐๐

๔๙

๒๘.๐๐

มัธยม ึก าปีที่ ๕

๑๕๐

๑๑๑

๗๔.๐๐

๓๙

๒๖.๐๐

มัธยม ึก าปีที่ ๖

๑๓๓

๑๐๔

๗๘.๒๐

๒๙

๒๑.๘๐

ร มจาน น

๑๒๐๓

๘๒๓

๖๘.๔๑

๓๘๐

๓๑.๕๙

๓) ด้านค าม ามารถในการแก้ปัญ า จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

จาน น ระดับชั้น

นักเรียน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ทั้ง มด

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

มัธยม ึก าปีที่ ๑

๒๔๘

๑๘๗

๕๙.๒๗

๖๑

๔๐.๗๓

มัธยม ึก าปีที่ ๒

๒๗๔

๒๑๑

๗๐.๐๑

๖๓

๒๙.๙๙

มัธยม ึก าปีที่ ๓

๒๒๓

๑๔๗

๖๕.๙๒

๗๖

๓๔.๐๘

มัธยม ึก าปีที่ ๔

๑๗๕

๑๓๔

๗๖.๕๗

๔๑

๒๓.๔๓

มัธยม ึก าปีที่ ๕

๑๕๐

๑๑๔

๗๖.๐๐

๓๖

๒๔.๐๐

มัธยม ึก าปีที่ ๖

๑๓๓

๘๙

๖๙.๙๒

๔๔

๓๐.๐๘

ร มจาน น

๑๒๐๓

๘๘๒

๗๓.๓๑

๓๒๑

๒๖.๖๙

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 95 หน้ ๔๘


๔) ด้านค าม ามารถในการใช้ทัก ะชี ิต จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

จาน น ระดับชั้น

นักเรียน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ทั้ง มด

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

มัธยม ึก าปีที่ ๑

๒๔๘

๑๘๑

๗๒.๙๘

๖๗

๒๗.๐๒

มัธยม ึก าปีที่ ๒

๒๗๔

๑๙๔

๗๐.๘๐

๘๐

๒๙.๒๐

มัธยม ึก าปีที่ ๓

๒๒๓

๑๕๔

๖๙.๐๖

๖๙

๓๐.๙๔

มัธยม ึก าปีที่ ๔

๑๗๕

๑๓๔

๗๖.๕๗

๔๑

๒๓.๔๓

มัธยม ึก าปีที่ ๕

๑๕๐

๘๕

๕๖.๖๗

๖๕

๔๓.๓๓

มัธยม ึก าปีที่ ๖

๑๓๓

๙๐

๖๗.๖๗

๔๓

๓๒.๓๓

ร มจาน น

๑๒๐๓

๘๓๘

๖๙.๖๖

๓๖๕

๓๐.๓๔

๕) ด้านค าม ามารถในการใช้เทคโนโลยี จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

จาน น ระดับชั้น

นักเรียน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ทั้ง มด

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

จาน น

ร้อยละ

มัธยม ึก าปีที่ ๑

๒๔๘

๑๗๒

๖๙.๓๕

๗๖

๓๐.๖๕

มัธยม ึก าปีที่ ๒

๒๗๔

๒๑๐

๗๖.๖๔

๖๔

๒๓.๓๖

มัธยม ึก าปีที่ ๓

๒๒๓

๑๖๒

๗๒.๖๕

๖๑

๒๗.๓๕

มัธยม ึก าปีที่ ๔

๑๗๕

๑๖๖

๙๔.๘๖

๕.๑๔

มัธยม ึก าปีที่ ๕

๑๕๐

๑๒๒

๘๑.๓๓

๒๘

๑๘.๖๗

มัธยม ึก าปีที่ ๖

๑๓๓

๑๐๑

๗๕.๙๔

๓๒

๒๔.๐๖

ร มจาน น

๑๒๐๓

๙๓๓

๗๗.๕๖

๒๗๐

๒๒.๔๔

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 96 หน้ ๔๙


แผนภูมิ รุปผลการประเมิน มรรถนะ าคัญตาม ลัก ูตรการ ึก าขั้นพื้นฐาน ๗๓.๓๑

๖๘.๔๑

๖๗.๕

๓๒.๕

๓๑.๕๙

ค าม ามารถ ในการ ื่อ าร

ค าม ามารถ ในการคิด

๗๗.๕๖

๖๙.๖๖

๒๖.๖๙

๓๐.๓๔

๒๒.๔๔ ๐

ค าม ามารถ ค าม ามารถ ค าม ามารถ ในการแก้ปัญ า ในการใช้ทัก ะชี ิต ในการใช้เทคโนโลยี ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

๒.๓) ผลการประเมินการอ่าน คิด ิเคราะ ์ และเขียนที่มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ ถาน ึก ากา นด ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น มัธยม ึก าปีที่ ๑ มัธยม ึก าปีที่ ๒ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๔ มัธยม ึก าปีที่ ๕ มัธยม ึก าปีที่ ๖ ร มจาน น ร้อยละ มัธยม ึก าปีที่ ๑ มัธยม ึก าปีที่ ๒ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๔ มัธยม ึก าปีที่ ๕ มัธยม ึก าปีที่ ๖ ร มจาน น ร้อยละ

จาน น นักเรียน ทั้ง มด ๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐ ๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่าน คิด ิเคราะ ์ และ เขียน)

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐ ๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 97 หน้ ๕๐


๒.๔) ผลการประเมินคุณลัก ณะที่พึงประ งค์ตาม ลัก ูตร ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น มัธยม ึก าปีที่ ๑ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๔ มัธยม ึก าปีที่ ๕ มัธยม ึก าปีที่ ๖ ร มจาน น ร้อยละ มัธยม ึก าปีที่ ๑ มัธยม ึก าปีที่ ๒ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๔ มัธยม ึก าปีที่ ๕ มัธยม ึก าปีที่ ๖ ร มจาน น ร้อยละ

จาน นนักเรียน ทั้ง มด ๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐ ๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลัก ณะอันพึงประ งค์)

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐ ๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒.๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น มัธยม ึก าปีที่ ๑ มัธยม ึก าปีที่ ๒ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๔ มัธยม ึก าปีที่ ๕ มัธยม ึก าปีที่ ๖ ร มจาน น ร้อยละ มัธยม ึก าปีที่ ๑ มัธยม ึก าปีที่ ๒ มัธยม ึก าปีที่ ๓ มัธยม ึก าปีที่ ๔ มัธยม ึก าปีที่ ๕ มัธยม ึก าปีที่ ๖ ร มจาน น ร้อยละ

จาน น นักเรียนทั้ง มด

จาน น/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

๒๔๘ ๒๗๔ ๒๒๓ ๑๗๕ ๑๕๐ ๑๓๓ ๑๒๐๓ ๑๐๐

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

น้าา 98 หน้ ๕๑


๒.๖) ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑) ผลการทด บทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๓ ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๙ กลุ่ม าระการ

จาน นคน

เรียนรู้

ที่ อบ

คณิต า ตร์ ภา าไทย ิทยา า ตร์ ังคม ึก า ภา าต่างประเท เฉลี่ย

คะแนน

่น

เฉลี่ยของ เบี่ยงเบน โรงเรียน มาตรฐาน

นักเรียน คะแนนเฉลี่ย

ที่มีคะแนน ูงก ่าคะแนน

ระดับประเท

เฉลี่ยระดับประเท จาน น

ร้อยละ

215 215 215 215 215

24.62 41.99 32.06 46.41 29.14

10.61 12.43 8.19 12.15 8.26

29.31 46.36 34.99 49.00 31.80

58 77 72 85 76

26.97 35.81 33.49 39.53 35.35

215

34.84

10.33

38.29

73.60

34.23

ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๓ ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๙ 46.36 41.99

46.41

49.00

29.14

ภา าไทย

ังคม ึก า

31.80

ภา าต่างประเท

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน

29.31 24.62

คณิต า ตร์

34.99 32.06

ิทยา า ตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเท

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 99 หน้ ๕๒


๒) ผลการทด บทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๙ กลุ่ม าระการ เรียนรู้

จาน น ผู้เข้า อบ

คะแนน เฉลี่ยของ โรงเรียน

่น คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับประเท มาตรฐาน

นักเรียนที่มีคะแนน ูง ก ่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเท

127

48.05

14.12

52.29

จาน น 50

128

33.43

6.00

35.89

48

37.5

ภา าต่างประเท

128

24.58

10.19

27.76

31

24.22

คณิต า ตร์

128

19.10

6.52

24.88

29

22.65

ิทยา า ตร์

128

28.38

6.26

31.62

41

32.03

127.8

30.71

8.62

34.49

39.80

31.15

ภา าไทย ังคม ึก า

เฉลี่ย

ร้อยละ 39.37

ผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๖ ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๙ 52.29 48.05 35.89 33.43

27.76 24.58

ภา าไทย

ังคม ึก า

24.88 19.10

ภา าต่างประเท

คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

คณิต า ตร์

31.62 28.38

ิทยา า ตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเท

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 100 หน้ ๕๓


๓) เปรียบเทียบผลการทด บทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการ ึก า ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

เปรียบเทียบผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 ปีการ ึก า 2557-2559 46.41 43.29 42.98

41.28 41.99 31.75

27.40 26.30 24.62

ภา าไทย

34.66 31.46 32.06

คณิต า ตร์

ิทยา า ตร์

ปีการ กึ า 2557 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน ปีการ กึ า 2559 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

27.07 29.14 25.95

ังคม ึก าฯ

ภา า ังกฤ

ปีการ ึก า 2558 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

เปรียบเทียบผลการทด อบทางการ ึก าระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 6 ปีการ ึก า 2557-2559 48.00

46.66

48.05

22.97 19.10 18.72

30.9830.89 28.38

39.12 35.13 33.43 22.24 20.41

24.58

ภา าไทย คณิต า ตร์ ิทยา า ตร์ งั คม ึก าฯ ภา า ังกฤ ปีการ ึก า 2557 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน ปีการ ึก า 2558 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน ปีการ ึก า 2559 คะแนนเฉลี่ยข งโรงเรียน

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 101 หน้ ๕๔


๓) จุดเด่น นักเรียนมี ุขนิ ัย ุขภาพกาย ุขภาพจิตและทัก ะชี ิตที่ดี กกาลังกาย ม่าเ ม เ ็นคุณค่าและมีค าม มั่นใจในตนเ ง กล้าแ ดง ก มีมนุ ย ัมพันธ์ที่ดีต่ เพื่ น และครู มีทัก ะในการทางานร่ มกับผู้ ื่น ทางาน ย่างมี ค าม ุข ภาคภูมิใจในผลงานข งตนเ ง มี ุนทรียภาพเ ็นคุณค่า ร้าง รรค์ผลงานจากการเข้าร่ มกิจ กรรมด้า น ิล ปะ ดนตรี กี า และนาฏ ิลป์ มีคุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐานและ ค่านิยม ลักข งคนไทย ๑๒ ประการ ดคล้ งกับ ัตลัก ณ์ข ง ถาน ึก า

๔) จุดค รพัฒนา พัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้ และผลการทด บระดับชาติขั้นพื้นฐานใ ้ ูงขึ้น พัฒนาค ามรู้และทัก ะที่จาเป็นตาม ลัก ูตร ทัก ะกระบ นการและคุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ข งคนใน ต รร ที่ ๒๑ ทัก ะในการแ ง าค ามรู้ด้ ยตนเ ง มีนิ ัยรักการ ่านรับผิดช บในการเรียนรู้ร่ มกัน รักการเรียนรู้และ พัฒนาตนเ ง ย่างต่ เนื่ ง ร้างแรงจูงใจใ ้เกิดค ามมุ่งมั่นในการ ึก าเพื่ ู่ค ามเป็นเลิ ทาง ิชาการ นับ นุนใ ้ นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ร้างชิ้นงานโดย ่งเ ริมการคิด ิเคราะ ์ ังเคราะ ์ คิด ย่าง ร้าง รรค์ ทาแฟูม ะ มผลงาน โดยใ ้ครูทุกคนและผู้ปกคร งมี ่ นร่ ม ร้างจิต านึกในการรัก า าธารณ มบัติข งโรงเรียน มีค ามรับผิดช บมี จิต าธารณะเพื่ ังคม ระดมทรัพยากรทุนการ ึก า เพื่ ใ ้การ นับ นุนนักเรียนที่มีปัญ าทางด้านเ ร ฐกิจใ ้ เพียงพ ต่ ค ามต้ งการ พัฒนาร่างกายใ ้เจริญเติบโต มบูรณ์ตาม ัย ***********************************

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

น้าา 102 หน้ ๕๕


มาตรฐานที่ ๒ กระบ นการบริ ารและการจัดการของผู้บริ าร ถาน ึก า ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) การบริ ารจัดการ ึก า โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง แบ่งโครง ร้างการบริ ารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้าน ๑. กลุ่มบริ าร ิชาการ ๒. กลุ่มบริ ารงานบุคคล ๓. กลุ่มบริ ารงบประมาณ ๔. กลุ่มบริ ารงานทั่ ไป ๔.๑ ฝุายกิจการนักเรียน ๔.๒ ฝุายบริ ารทั่ ไป ผู้บริ ารยึด ลักการบริ าร/เทคนิคการบริ ารแบบ การพัฒนาตามกระบ นการ PDCA, SBM

โครง ร้างการบริ ารงานโรงเรียน ผู้ าน ยการโรงเรียน คณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน ร งผู้ าน ยการโรงเรียน

มาคมนักเรียนเก่ามัธยม ัดธาตุท ง

มาคมผู้ปกคร งและ ครูโรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

มูลนิธินักเรียนดี รีธาตุท ง

คณะกรรมการเครื ข่ายผู้ปกคร ง โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร งผู้ าน ยการกลุ่ม บริ าร ิชาการ

ร งผู้ าน ยการกลุ่ม บริ ารบุคคล

ร งผู้ าน ยการกลุ่ม บริ ารงบประมาณ

ร งผู้ าน ยการกลุ่ม บริ ารทั่ ไป

ฝุายกิจการนักเรียน

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ฝุายบริ ารทั่ ไป

น้าา 103 หน้ ๕๖


แผนภูมิโครง ร้าง ผังโครง ร้างการบริ ารงานโรงเรียนมัธยม ัดธาตุทองปีการ ึก า ๒๕๕๙ ผู้อาน ยการโรงเรียนมัธยม ัดธาตุทอง คณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน

ัดธาตุท งพระ าราม ล ง

มาคมนักเรียนเก่ามัธยม ัดธาตุท ง

มาคมผู้ปกคร งและครูโรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

มูลนิธินักเรียนดี รีธาตุท ง

คณะกรรมการเครื ข่ายผู้ปกคร งโรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร งผู้ าน ยการกลุ่มบริ าร ิชาการ ๑.งาน านักงาน ิชาการ ๒. ั น้ากลุ่ม าระการเรียนรู้ ๓. ั น้ากิจกรรมนักเรียน ๔. ั น้าโ ตทั น ึก า ๕. ั น้างาน ัดผล ประเมินฯ ๖. ั น้างานแนะแน ๗. ั น้างาน ้ ง มุด ๘. ั น้างานนิเท ภายใน ๙. ั น้า ่งเ ริม ิชาการ ๑๐. ั น้างานประกัน ๑๑. ั น้างานพัฒนา ื่ และน ัตกรรม ๑๒. ั น้างาน าร นเท

ร งผู้ าน ยการกลุ่มบริ ารงานบุคคล ๑. ั น้างาน ินัยและการรัก า ินัย ๒. ั น้างานประ านคณะกรรมการ ถาน ึก า ๓. ั น้างาน านักงานบุคคล ๔. ั น้างาน ง่ เ ริมและยกย่ ง เชิดชูเกียรติ ๕. ั น้างานพัฒนาบุคลากร ๖. ั น้างาน างแผน ัตรากาลังและกา นด ตาแ น่ง ๗. ั น้างาน รร าบรรจุ แต่งตั้ง และการ กจากราชการ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

ร งผู้ าน ยการกลุ่มบริ ารงบประมาณ ๑. ั น้างาน ั ดิการโรงเรียน ๒. ั น้างาน านักงานงบประมาณ ๓. ั น้างานการเงิน ๔. ั น้างานการบัญชี ๕. ั น้างานพั ดุและ ินทรัพย์ ๖. ั น้างานระดมทรัพยากรเพื่ การ ึก า ๗. ั น้างานยานพา นะ ๘. ั น้างานนโยบายและแผน

ร งผู้ าน ยการกลุ่มบริ ารทั่ ไป ๑. ั น้างาน นามัยโรงเรียน ๒. ั น้างานกิจการนักเรียน ๓. ั น้างานรัก าค ามปล ดภัย ๔. ั น้างานระดับชั้น ๕ ั น้างาน าคาร ถานที่ฯ ๖. ั น้างาน านักงานบริ ารทั่ ไป ๗. ั น้างานระบบดูแลนักเรียน ๘. ั น้างานคณะ ี ๙. ั น้างาน ง่ เ ริมประชาธิปไตยฯ ๑๐. ั น้างาน ่งเ ริม ินัยฯ ๑๑. ั น้างานปู งกันและแก้ไขปัญ าฯ ๑๒. ั น้างานประ านเครื ข่ายฯ ๑๓. ั น้างานโ ตฯและประชา ัมพันธ์ ๑๔. ั น้างานโภชนาการ ๑๕. ั น้างานค บคุมภายใน ๑๖. ั น้างานค บคุมภายใน ๑๗. ั น้างานพัฒนาระบบและเทคโนฯ ๑๘. ั น้างาน ัมพันธ์ชุมชน

น้าา 104 หน้ ๕๗


๒) ิ ัยทั น์ พันธกิจ เป้า มาย อัตลัก ณ์ และเอกลัก ณ์ของ ถาน ึก า ิ ัยทั น์ ค ามรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานค ามเป็นไทย ู่มาตรฐาน ากล

พันธกิจ ๑.พัฒนาการจัดการ ึก าใ ้มีคุณภาพ ู่มาตรฐาน ากล ๒. ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนมีค ามรู้ค าม ามารถ คู่คุณธรรม ตาม ลักปรัชญาข งเ ร ฐกิจพ เพียง ๓. พัฒนานักเรียนและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยี ๔. ืบ านค ามเป็นไทยและประ าร ัมพันธ์กับชุมชน

เป้า มาย ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใ ้มีคุณภาพ ู่มาตรฐาน ากล ๒. ครูและบุคคลกรทางการ ึก ามีกระบ นการเรียนการ น ู่มาตรฐาน ากล ๓. ผู้เรียนมีค ามรู้ ค าม ามารถ คู่คุณธรรม ตาม ลักปรัชญาข งเ ร ฐกิจพ เพียง ๔. ผู้เรียนและบุคลกรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ๕. ผู้ปกคร ง ชุมชน น่ ยงานและ งค์กรต่างๆ มี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า นุรัก ์ ิลป ัฒนธรรม และประเพณี ันดีงามข งไทย

อัตลัก ณ์ ลูกเ ลื งดา มีจิต า า

เอกลัก ณ์ เทคโนโลยีเด่น เน้น ิถีพ เพียง

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

105 หน้น้าา ๕๘


๓) กระบ นการพัฒนา โรงเรียนได้ดาเนินการ ิเคราะ ์ ภาพปัญ า ผลการจัดการ ึก าที่ผ่านมา โดยการ ึก าข้ มูล าร นเท จาก ผลการนิเท ติดตาม ประเมินการจัดการ ึก าตามนโยบายการ ปฏิรูปการ ึก า และจัดประชุมระดมค ามคิดเ ็น จาก บุคลากรใน ถาน ึก าเพื่ างแผน ร่ มกันกา นดเปูา มาย ปรับ ิ ัยทั น์ กา นดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการ ึก า ข ง ถาน ึก าเพื่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการ ึก า แผนปฏิบัติการประจ าปี ใ ้ ดคล้ งกับ ภาพปัญ า ค ามต้ งการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการ ึก า พร้ มทั้งจัด าทรัพยากร จัด รร งบประมาณ ม บ มายงานใ ้ผู้รับผิดข บ ดาเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่ ใ ้บรรลุเปูา มายที่กา นดไ ้ มีการ ดาเนินการนิเท กากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และ รุปผลการดาเนินงาน

๔) ผลการพัฒนา การมีเป้า มาย ิ ัยทั น์ และพันธกิจที่ ถาน ึก ากา นดชัดเจน • ถาน ึก าได้มีการกา นดเปูา มาย ิ ัยทั น์และพันธกิจใ ้ ดคล้ งกับ ภาพปัญ า ค ามต้ งการพัฒนา ข ง ถาน ึก า บริบทข งผู้เรียนและ ถาน ึก า ร มถึง ค ามต้ งการข งชุ มชนและท้ งถิ่น โดยมีการ กา นดใ ้ ดคล้ งและเป็นไปตามแน ทางการปฏิรูปตามแผนการ ึก าชาติ การ างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก าของ ถาน ึก า • างแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก าและแผนปฏิบัติการประจาปีใ ้ ดคล้ งกับการพัฒนา ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเปูา มาย • มีการจัด บรมเพื่ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ ึก าใ ้มีค ามรู้ ค ามเชี่ย ชาญทาง ิชาชีพ ตาม มาตรฐานตาแ น่ง • จัดทาข้ มูล าร นเท ย่างเป็นระบบ มีค ามถูกต้ ง ทัน มัย ามารถนาข้ มูลไปประยุกต์ใช้ได้ • มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ พัฒนา ภาพแ ดล้ มทางกายภาพและ ังคมใ ้เ ื้ ต่ การจัดการเรียนรู้ข ง ครูผู้ นเพื่ จัดกิจกรรมการเรียนการ นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และกระตุ้นใ ้ผู้เรียนใฝุเรียนรู้ • ถาน ึก ามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก า แผนปฏิบัติการประจ าปี ใ ้ ดคล้ งกับ ภาพ ปัญ า ค ามต้ งการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการ ึก า โดยผู้มี ่ นได้เ ียมี ่ นร่ มในการพัฒนาและร่ ม รับผิดช บ การมี ่ นร่ มของผู้เกี่ย ข้องทุกฝ่าย และการร่ มรับผิดชอบต่อผลการจัดการ ึก าใ ้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน • ถาน ึก าจัดใ ้ผู้เกี่ย ข้ งทุกฝุาย และเครื ข่ายการพัฒนาคุณภาพ ถาน ึก า มี ่ นร่ มในการร่ ม างแผน พัฒนาคุณภาพการ ึก า รับทราบและรับผิดช บต่ ผลการจัดการ ึก า การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ ารและการจัดการ ึก า • ถาน ึก าได้มีการนิเท กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริ ารและการจัดการ ึก า ย่างเป็นระบบและ ต่ เนื่ ง เปิดโ กา ใ ้ผู้เกี่ย ข้ งมี ่ นร่ มในการจัดการ ึก า • ถาน ึก ามีรูปแบบการบริ ารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝุายมี ่ นร่ มเพื่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแน ทาง ปฏิรูปการ ึก า • ถาน ึก ามีการจัด รรและการระดมทรัพยากรเพื่ การพัฒนาคุณภาพการ ึก าจากเครื ข่าย ุปถัมภ์ ่งผลใ ้ ถาน ึก ามี ื่ การจัดการเรียนการ นและแ ล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายน กที่มีคุณภาพ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

106 หน้น้าา ๕๙


๕) จุดเด่น ถาน ึ ก ามี การบริ ารและการจัดการ ย่ างเป็ นระบบ เปิด ใ ้ทุก ฝุายมี ่ นร่ มในการกา นด ิ ัยทั น์ พันธกิจ เปูา มายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ึก า แผนปฏิบัติการประจาปี ใ ้ ดคล้ งกับ ผลการจัดการ ึก า ภาพปัญ า ค ามต้ งการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการ ึก า และค่าเปูา มายที่กา นดไ ้ ตามมาตรฐานการ ึก าข ง ถาน ึก าเพื่ ใช้เป็นฐานในการ างแผนพัฒนาคุณภาพ ถาน ึก า โดยได้รับค ามร่ มมื จากคณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน มาคมผู้ปกคร งและครู มาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกคร งและชุมชนร่ มพัฒนา โรงเรียนทุกด้าน ก่ ใ ้เกิดประ ิทธิผลโดยตรงกับผู้เรียน ครูผู้ นมีการพัฒนาตนเ ง มี ุฒิค ามรู้ค าม ามารถตรงกับ งานที่รับผิดช บ มุ่งมั่น ุทิ ตน ุทิ เ ลาใ ้กับทางราชการ เ าใจใ ่ดูแลนักเรียนด้ ยค ามรัก ย่าง ม่าเ ม ามารถ จัดการเรียนรู้โดยใช้ ิธีการจัดการเรียนรู้และ ื่ การจั ดการเรียนรู้ที่ ลาก ลายและมีคุณภาพที่ ามารถ ่งเ ริมพัฒนา บุค ลิก ภาพ ุข ภาพและ นามั ยข งผู้ เรี ยนได้ เ มาะ ม มีก ารก ากั บติ ด ตามดู แลและขับ เคลื่ นการดาเนิ น งานข ง ถาน ึก าทาใ ้ ถาน ึก ามีการพัฒนา ย่างต่ เนื่ ง

๖) จุดค รพัฒนา ๑. ค รกา นด พฤติกรรมตั บ่งชี้ รื คุณลัก ณะบ่งชี้ข ง ัตลัก ณ์ใ ้ชัดเจน กา นดแน ทางการพัฒนาและ ประเมินผล ย่างเป็นระบบต่ เนื่ ง โดยบุคลากรที่เกี่ย ข้ งทุกฝุาย ร้างค ามตระ นักถึงคุณค่าข งการปฏิบัติตาม ัตลัก ณ์ และ ่งเ ริมใ ้ ครู บุคลากรและนักเรียนได้มี ่ นร่ มในการพัฒนา ถาน ึก า ๒. นาผลการประเมิน ลัก ูตรไปปรับปรุงใ ้ตรงกับค ามต้ งการข งทุกฝุาย จัดทา าร นเท ย่างเป็นระบบ มีข้ มูลที่ครบถ้ นเป็นปัจจุบัน พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ื่ น ัตกรรมที่เน้นการฝึกทัก ะการคิด ิเคราะ ์ คิด ังเคราะ ์และ มรรถนะที่ าคัญข งนักเรียน พัฒนาครูใ ้เกิดค ามพร้ มต่ การจัดการเรียนการ นที่ ดคล้ งกับ การ ึก าใน ต รร ที่ ๒๑ จัดทาแผนการนิเท และนิเท การเรียนการ น ย่างเป็นระบบ พัฒนางาน ิจัยในชั้นเรียนใ ้ เป็นระบบและนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ย่างต่ เนื่ ง

**********************************

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

107 หน้น้าา ๖๐


มาตรฐานที่ ๓ กระบ นการจัดการเรียนการ อนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น าคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) ผลการประเมิน โรงเรียน ่งเ ริมใ ้ครูป ฏิบัติงานตามบทบาท น้าที่ ย่างมีประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผ ล โดยดาเนิ น โครงการ/งาน/กิจกรรม เพื่ ใ ้ครูมี ิ ัยทั น์ในการจัดการ ึก าใ ้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบ ย่างที่ดี มีค ามเป็นผู้นา มีมนุ ย ัมพันธ์ที่ดี ีกทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทา ลัก ูตร การจัดการเรียนการ นเพื่ พัฒนาใ ้นักเรียนมีคุณลัก ณะและ ักยภาพค ามเป็น ากล การ ัดและการแระเมินผล และการนิเท ภายใน ข งกลุ่ม าระการเรียนรู้ ย่างต่ เนื่ ง พัฒนาตนเ งด้ ยการ บรม ัมมนา ึก าดูงาน และการ ึก าต่ ทาใ ้ครูมี ค าม ามารถในการกา นดเปูา มายคุณภาพผู้เรียน ามารถจัดประ บการณ์การเรียนรู้ และบริ ารจัดการ การเรียน การ น ร่ มกันดาเนินโครงการระบบดูแลช่ ยเ ลื นักเรียน ย่างเข้มแข็ง เพื่ แก้ไขปัญ า ใ ้คาแนะนา คาปรึก า ใ ้แก่ผู้เรียนในเรื่ งการเรียนและคุณภาพชี ิต ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพเต็มตามค าม ามารถและเน้นผู้เรียนเป็น าคัญ เพื่ พัฒนา ักยภาพข งผู้เรียน มีการ กแบบการเรียนรู้ที่เน้นมาตรฐานและตั บ่งชี้ในทุกราย ิช าพร้ มทั้งบูรณาการ คุณธรรม ปรัชญาข งเ ร ฐกิจพ เพียง ภูมิปัญญาท้ งถิ่นมีการ ัดและประเมินผลด้ ย ิธีการที่ ลาก ลาย นาการ ิจัย ในชั้ นเรีย นมาช่ ยในการพัฒ นาการจั ดการเรีย นการ น เพื่ ใ ้ ผู้เ รีย นบรรลุ ทั้ง ด้า นค ามรู้ ทัก ะกระบ นการ มรรถนะ และคุณลัก ณะที่พึงประ งค์ โรงเรียนดาเนินการ ่งเ ริม ใ ้ครูจัดการเรียนการ นที่เน้นผู้เรียนเป็น าคัญ โดยการดาเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ย่าง ลาก ลาย ดังนี้

โครงการ กิจกรรม พัฒนา ลัก ูตร อยู่ใน โครงการพัฒนา ลัก ูตรและ กระบ นการเรียนรู้ ู่มาตรฐาน ากล กิจกรรม ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ คุณลัก ณะ ันพึงประ งค์และ มรรถนะข งผู้เรียนกลุ่ม าระการ เรียนรู้คณิต า ตร์ อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้

ตั ชี้ ัด

ผลการพัฒนา

แต่ล ะกลุ่ม าระการเรียนรู้มีการพัฒนา ทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้มีการพัฒนา ลัก ูตรร้ ยละ 100 ลัก ูตรร้ ยละ 100

1. ครูมี ื่ การเรียนการ นคณิต า ตร์ ที่ ลาก ลายในการจัดกิจกรรมการเรียน การ นคณิต า ตร์ ครูทุกคนได้ใช้ ื่ การเรีย นการ นที่ ลาก ลายในการ จัดการเรียนการ นคณิต า ตร์ ย่า ง ต่ เนื่ ง ย่างน้ ย ัปดา ์ 2 ชั่ โมง และ ครูทุกคนได้พัฒนาการจัดการเรียนการ นคณิ ต า ตร์ ที่ ลาก ลายในทุ ก ราย ิชา ย่างต่ เนื่ ง 2. นักเรียนมีผ ล ัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ขึ้นก ่าเดิม กิจกรรม ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการ 1. นั ก เรี ย นมี ผ ล ั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ ิ ท ยา า ตร์ ผ่ า นเกณฑ์ ถาน ึ ก า อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ร้ ยละ 80 ทางการเรียน คุณลัก ณะ นั พึง 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก และระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 6 ร้ ยละ กลุ่ม าระการเรียนรู้ 60 มี ผ ลการทด บร ะดั บ ชาติ ใ น รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

1. ครูร้ ยละ 80 มีการใช้ ื่ การเรียน การ นคณิต า ตร์ า รับการจัด กิจกรรมการเรียนการ นคณิต า ตร์ ัปดา ์ 2 ชั่ โมง 2. นักเรียนร้ ยละ 30 มีผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้นก ่าเดิม

1. นักเรียนมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ิ ท ยา า ตร์ ผ่ า นเกณฑ์ ถาน ึ ก า ร้ ยละ 68 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 และระดับชั้ นมัธยม ึก าปีที่ 6 ร้ ย ละ 60 มีผลการทด บระดับชาติใน 108 หน้น้าา ๖๑


โครงการ

ตั ชี้ ัด

ผลการพัฒนา

ราย ิชา ิชา ิทยา า ตร์ ูงขึ้น 3. ครูมี ุป กรณ์เ พี ยงพ ในการจั ดการ เรียนการ น ครบร้ ยละ 100 4. ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ิทยา า ตร์ เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ข ง ถาน ึก า 5. ผลการทด บระดับชาติในราย ิช า ิ ท ยา า ตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ ระดับประเท

ราย ิชา ิชา ิทยา า ตร์ ูงขึ้น 3. ครูมี ุปกรณ์เพียงพ ในการจัดการ เรียนการ น ครบร้ ยละ 100 4. ผ ล ั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ิ ท ยา า ตร์ เ ฉลี่ ย ผ่ า นเกณฑ์ ข ง ถาน ึก า 5. ผลการทด บระดับชาติในราย ิชา ิทยา า ตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ระดับประเท 1. นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ย กับ ิธีการ ทาง ิทยา า ตร์ ทัก ะกระบ นการ ทาง ิ ท ยา า ตร์ การ ิ จั ย เบื้ งต้ น และการท าโครงงาน ิ ท ยา า ตร์ ร้ ยละ 95 2. ผู้เรียน ามารถทาโครงงาน ิทยา า ตร์ รื โครงงานในกลุ่ม าระ ที่ตนเ ง นใจและเข้าร่ มประก ด แข่งขันภายในโรงเรียนร้ ยละ 90 1. นักเรียนมัธยม ัดธาตุท งร้ ยละ 90 เ ข้ า ร่ ม กิ จ ก ร ร ม ่ ง เ ริ ม ค าม ามารถทาง ิทยา า ตร์ 2. โรงเรียน ามารถจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เ ื้ ต่ การพัฒนา ักยภาพ นักเรียนร้ ยละ 100 ๑. ครูกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์มีงาน ิจัย ื่ น ัตกรรม คนละ 2 ชิ้น ต่ ปี

กิจกรรม เ ริม ร้าง ักยภาพด้ ย โครงงาน ิทยา า ตร์ อยู่ใน โครงการพัฒนา ลัก ูตรและ กระบ นการเรียนรู้ ู่มาตรฐาน ากล

1. นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ย กับ ิธีการทาง ิ ท ยา า ตร์ ทั ก ะกระบ นการทาง ิทยา า ตร์ การ ิจัยเบื้ งต้น และการ ทาโครงงาน ิทยา า ตร์ ร้ ยละ ๙๐ 2. ผู้ เ รี ย น ามารถท าโครงงาน ิทยา า ตร์ รื โครงงานในกลุ่ม าระที่ ตนเ ง นใจและเข้าร่ มประก ดแข่งขัน ภายในโรงเรียนร้ ยละ ๘๐

กิจกรรม ัปดา ์ ัน ิทยา า ตร์ แ ่งชาติ อยู่ใน โครงการยกระดับ ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ และ มรรถนะข ง ผู้เรียนทุกกลุ่ม าระการเรียนรู้

1. นักเรียนมัธยม ัดธาตุท งร้ ยละ 90 เข้าร่ มกิจ กรรม ่ง เ ริมค าม ามารถ ทาง ิทยา า ตร์ 2. โรงเรี ยน ามารถจั ด กิ จ กรรมการ เรี ย นรู้ ที่ เ ื้ ต่ การพั ฒ นา ั ก ยภาพ นักเรียนร้ ยละ 90 ๑. ครูกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์มี งาน ิจัย ื่ น ัตกรรม คนละ ๑ ชิ้นต่ ปี

กิจกรรม ่งเ ริมการใช้งาน ิจัย ื่ น ัตกรรม เพื่ พัฒนาผู้เรียน อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทย อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้

กิจกรรม พัฒนาการเรียนการ นเพื่ การ ื่ าร ู่ ากล อยู่ใน โครงการพัฒนา ลัก ูตรและ กระบ นการเรียนรู้ ู่มาตรฐาน ากล

1. นักเรียนจาน น 1,500 คน เข้าร่ ม โ ค ร ง การ ยกร ะดั บ ผ ล ั มฤท ธิ์ ิ ช า ภา าไทย ทั้งการเรียนรู้ในคาบเรียนและ การติ เข้ ม จาก ิ ท ยากรภายในและ ภายน ก ถาน ึก า 2. ครู ภ า าไทย ร้ า งน ั ต กรรมการ เรียนรู้ ย่างน้ ย 1 ชิ้น/ภาคเรียน เพื่ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ ยกระดั บ ผล ัมฤทธิ์ 1. นักเรียนทุกคนได้เรียนภา า ังกฤ กับครูชา ต่างชาติเจ้าข งภา า 2. นักเรียนทุกคนมีโ กา พัฒนาค ามรู้ ค าม ามารถและทั ก ะภา า ั ง กฤ ด้ า น ต่ า ง ๆ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค า ม รู้

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

1. นั ก เรี ย นจ าน น 1,155 คน เข้ า ร่ มโครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ิช า ภา าไทย ทั้ง การเรี ยนรู้ในคาบเรียน และการติ เข้มจาก ิทยากรภายในและ ภายน ก ถาน ึก า 2. ครูภา าไทย ร้างน ัตกรรมการ เรียนรู้ ย่างน้ ย 1 ชิ้น/ภาคเรียน เพื่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่ ยกระดับผล ัมฤทธิ์ 1. นักเรียนได้เรียนภา า ังกฤ กับครู ชา ต่างชาติเจ้าข งภา าร้ ยละ 100 2. นักเรียนทุกคนมีโ กา พัฒนา ค ามรู้ค าม ามารถและทัก ะ ภา า ังกฤ ด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยน 109 หน้น้าา ๖๒


โครงการ กิจกรรม ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการ เรียน 1.1 กิจกรรม ันคริ ต์มา 1.2 กิจกรรม English Quiz 1.3 กิจกรรม English Day Camp 1.4 กิจกรรมการประก ดแข่งขัน ทัก ะค ามรู้ภา าจีน (งบ พฐ.) 1.5 กิจกรรมการติ ค ามรู้ภา าจีน (งบ พฐ.) 1.6 กิจกรรม ันตรุ จีน 1.7 กิจกรรมการพัฒนา ื่ การเรียน การ น 1.8 กิจกรรม ่งเ ริมค ามเป็นเลิ ทาง ิชาการ 1.9 กิจกรรมยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน 1.10 กิจกรรมจัดนิทรร การ ิชาการ (Open House) อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ยกผล ัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่ม าระ ังคม ึก า า นาและ ัฒนธรรม อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ร บรู้ก้า ไกล ู่ าเซียน อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการ เรียนกลุ่ม าระการเรียนรู้ ุข ึก า และพล ึก า อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ่งเ ริมและพัฒนาทัก ะ กี า ู่ค ามเป็นเลิ

ตั ชี้ ัด

ผลการพัฒนา

ประ บการณ์ได้ตาม ักยภาพ 1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน ิชาภา า ังกฤ ูงขึ้น 2. นักเรียนมีโ กา พัฒนาค ามรู้ ค าม ามารถและทัก ะด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนค ามรู้ ประ บการณ์ ได้ ตาม ักยภาพ 3. นักเรียนมีค ามพึงพ ใจในการเข้า ร่ มกิจกรรมร้ ยละ 80

ค ามรู้ประ บการณ์ได้ตาม ักยภาพ 1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน ิชาภา า ังกฤ ูงขึ้น ร้ ยละ 50 2. นักเรียนมีโ กา พัฒนาค ามรู้ ค าม ามารถและทัก ะด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนค ามรู้ ประ บการณ์ ได้ ตาม ักยภาพ 3. นักเรียนมีค ามพึงพ ใจในการเข้า ร่ มกิจกรรมร้ ยละ 85

1. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทาง ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ิชาในกลุ่ม าระ ังคม ึก า า นาและ ัฒนธรรม ร้ ยละ 80

1.นักเรียนมีพัฒนาการทางผล มั ฤทธิ์ ทางการเรียน ิชาในกลุ่ม าระ ังคม ึก า า นาและ ัฒนธรรมร้ ยละ 75

ครูและนักเรียนเข้าร่ มกิจกรรมร้ ยละ 80

ครูและนักเรียนเข้าร่ มกิจกรรมร้ ยละ 90

1. ผู้เรียนมีทัก ะ เจตคติที่ดีและ ามารถ ปฏิบัติทัก ะทาง ุข ึก าและพล ึก า เป็นรายบุคคลและเป็นระบบทีมได้ ร้ ย ละ 80 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีค ามรู้จาก ประ บการณ์ตรง ร้ ยละ 80

1. ผู้เรียนมีทัก ะ เจตคติที่ดีและ ามารถปฏิบัติทัก ะทาง ุข ึก าและ พล ึก าเป็นรายบุคคลและเป็นระบบ ทีมได้ ร้ ยละ 84 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีค ามรู้จาก ประ บการณ์ตรง ร้ ยละ 90

1. นักเรียนที่เข้าร่ มพัฒนาทัก ะทาง 1. นักเรียนที่เข้าร่ มพัฒนาทัก ะทาง กี า ามารถพัฒนาทัก ะได้ร้ ยละ 80 กี า ามารถพัฒนาทัก ะได้ร้ ยละ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

110 หน้น้าา ๖๓


โครงการ

ตั ชี้ ัด

อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ยกระดับผล ัมฤทธิ์ข งกลุ่ม าระฯ ิลปะ ดนตรี นาฏ ิลป์ อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการ เรียน คุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุกกลุ่ม าระการ เรียนรู้ กิจกรรม ่งเ ริมงาน ิจัยเพื่ พัฒนา การ ึก า อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ้ ง มุด ร้าง รรค์การ ่าน อยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียนคุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้

2. นักเรียนที่มีทัก ะทางกี าดี ามารถ พัฒนา ู่ค ามเป็นเลิ ได้ ร้ ยละ 20

กิจกรรม งานธาตุท งนิทรร MTT Open Houe ยู่ใน โครงการยกระดับผล ัมฤทธิ์ ทางการเรียนคุณลัก ณะ ันพึง ประ งค์ และ มรรถนะข งผู้เรียนทุก กลุ่ม าระการเรียนรู้

ผลการพัฒนา

88 2. นักเรียนที่มีทัก ะทางกี าดี ามารถพัฒนา ู่ค ามเป็นเลิ ได้ ร้ ย ละ 37 1. นักเรียนร้ ยละ 80 มีผลการเรียน 1. นักเรียนร้ ยละ 80 มีผลการเรียน และการพัฒนาทัก ะที่ดีขึ้น และการพัฒนาทัก ะที่ดีขึ้น 2. นักเรียนร้ ยละ 80 เข้าร่ ม 2. นักเรียนร้ ยละ 92 เข้าร่ ม กิจกรรม/ชมการแ ดง ลิ ปะ ดนตรี และ กิจกรรม/ชมการแ ดง ลิ ปะ ดนตรี นาฏ ิลป์ และนาฏ ิลป์ 1. มีงาน ิจัยในชั้นเรียนร้ ยละ 80 ต่ ภาคเรียน 2. มีผลงาน ิจัยดีเด่น กลุ่ม าระการ เรียนรู้ละ 2 เรื่ ง

1. มีงาน ิจัยในชั้นเรียนร้ ยละ 90 ต่ ภาคเรียน 2. มีผลงาน ิจัยดีเด่น กลุ่ม าระการ เรียนรู้ละ 2 เรื่ ง

1. มีการจัดกิจกรรม ่งเ ริมการ ่าน ัปดา ์ละ 2 กิจกรรม 2. มีนักเรียนเข้าร่ มกิจกรรม ย่างน้ ย ร้ ยละ 80 ในแต่ละกิจกรรม 3. มีนักเรียนเข้าใช้ ้ ง มุดเพื่ การ ่าน การ ึก าค้นค ้า ย่างน้ ยร้ ยละ 70 ขึ้นไป นักเรียนมีทั นคติที่ดีต่ การจัดกิจกรรม ร้ ยละ 80

1. มีการจัดกิจกรรม ่งเ ริมการ ่าน ทุก ัปดา ์ ัปดา ์ละ 2 กิจกรรม 2. มีนักเรียนเข้าร่ มกิจกรรมร้ ยละ 80 ในแต่ละกิจกรรม 3. มีนักเรียนเข้าใช้ ้ ง มุดเพื่ การ ่าน การ ึก าค้นค ้าร้ ยละ 70 นักเรียนใ ้ค ามร่ มมื ในการจัด กิจกรรม และมีค ามพึงพ ใจใน กิจกรรมร้ ยละ 85

๒) จุดเด่น โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการ นับ นุนใ ้ครูใช้ ื่ ที่มีคุณภาพ มีค ามเ มาะ มและ ลาก ลายเพื่ ใ ้ ดคล้ งกับการจัดการเรียนการ น ซึ่งโรงเรียนมีการจัด รรงบประมาณ นับ นุนทรัพยากรในการดาเนินงาน ย่าง เพียงพ ทาใ ้ครูมีการใช้ ื่ ในการจัดการเรียนการ นที่ทัน มัยและนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ีกทั้งยังใ ้ผู้เรียน แ ง าค ามรู้ด้ ยตนเ ง ย่างต่ เนื่ ง เน้นผู้เรียนเป็น าคั ญ ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ใ ้เป็นประโยชน์ใน การเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมใ ้นักเรียนได้เรียนรู้ ย่าง ลาก ลายและ ามารถ ร้างแ ล่งเรียนรู้ที่เ ื้ ต่ การ ค้นค ้า าค ามรู้ ถาน ึก า ่งเ ริมค าม ัมพันธ์และค ามร่ มกับชุมชนในการพัฒนาการ ึก า โดยใ ้บริ การชุมชนใน ด้านค ามรู้และการใช้ าคาร ถานที่ ทุกฝุายใ ้ค ามร่ มมื ในการ ร้าง นับ นุน ่งเ ริมใ ้โรงเรียนเป็น ังคมแ ่งการ เรียนรู้ และพัฒนากระบ นการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ มกันระ ่างบุคคลใน ถาน ึก า ชุมชนและ งค์กร ื่นๆ เพื่ พัฒนา ิถีการเรียนรู้

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

111 หน้น้าา ๖๔


๓) จุดค รพัฒนา ๑. พัฒนาทัก ะการจัดการเรียนรู้ด้ ยกิจ กรรม โครงงาน โครงการ จากแ ล่งเรียนรู้ทั้งในและน กโรงเรียน ร มทั้งการใช้ ื่ และเทคโนโลยีที่เ มาะ ม ๒. พัฒนาทัก ะการจัดทา ิจัยในชั้นเรียนข งครูทุกคน เพื่ นามาแก้ไขปัญ าเรื่ งการเรียน พฤติกรรมต่างๆข ง ผู้เรียน ********************************

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

112 หน้น้าา ๖๕


มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประ ิทธิผล ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) กระบ นการและผลการดาเนินงาน กระบ นการพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

ถาน ึ ก าประเมิ น คุณ ภาพ ภายในตามระบบ การประกั น เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ถาน กึ า คุณภาพการ ึก า ๘ ประการ ๓ ปีการ กึ า ๑) กา นดมาตรฐานการ ึก า ข ง ถาน ึก า ๒) จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การ ึ ก ามุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพตาม มาตรฐาน ๓) จั ด การและบริ ารข้ มู ล าร นเท ที่เป็นระบบ ๔) จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การ ึก า ๕ ) ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ตร จ บคุณภาพ การ ึก า ๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานข ง ถาน ึก า ๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็น การประเมินคุณภาพภายใน ๘) ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ย่างต่ เนื่ ง การมี ่ นร่ มรับผิดช บข ง ร้อยละค ามพึงพอใจของผู้เกี่ย ข้องต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการ ึก าของโรงเรียน ผู้เกี่ย ข้ งทุกฝุายร่ มรับผิดช บ ต่ ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ึ ก า ที่ มี คุณภาพ

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

113 หน้น้าา ๖๖


๒) จุดเด่น โรงเรียนใ ้ค าม าคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก า เน้นการ ร้างค ามเข้าใจและ ใ ้ค ามรู้ด้านการประกันคุณภาพการ ึก ากับคณะครู บุคลากร ทุกฝุายที่เกี่ย ข้ ง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการ ึก า การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในข งโรงเรียนเน้นการมี ่ นร่ ม โดยด าเนินการในรูปข ง คณะกรรมการ ร้าง ัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก าใ ้กับบุคคลที่เกี่ย ข้ งทุกระดับ

๓) จุดค รพัฒนา โรงเรียนจัดระบบใ ้ครูประเมินตนเ งรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเ ง แต่ยังขาดการใ ้ข้ มูลย้ นกลับแก่ครูใน การพัฒนาตนเ งในการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่ ยกระดับคุณภาพข งนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเ งในการ เรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตามช่ ยเ ลื ด้านการเรียนข งนักเรียนเป็นรายคน

รุปผลการประเมินในภาพร ม ผลการประเมินตนเองของ ถาน ึก าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จากผลการดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ่งผลใ ้ ถาน ึก าจัดการ พัฒนาคุณภาพการ ึก า ประ บผล าเร็จตามที่ตั้งเปูา มายไ ้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน รุป ่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐาน ที่ ๑ ผลการจัดการ ึก า ยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบ นการบริ ารและการจัดการ ึก า ยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบ นการจัดการเรียนการ นที่เน้นผู้เรียนเป็น าคัญ ยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบ การ ประกันคุณภาพภายในที่มีประ ิทธิผล ยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ ถาน ึก ามีการจัดกิจ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน ย่าง ลาก ลายที่เป็นไป ตามปัญ าและค าม ต้ งการพัฒนาตาม ภาพข งผู้เรียน ดคล้ งกับจุดเน้นข ง ถาน ึก าและ ภาพข งขุมซนท้ งถิ่น จนมีผ ลการ พัฒนาคุณภาพข งผู้เรียน ยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการข งค่าเฉลี่ยผลการทด บระดับซาติ ูงขึ้น มีบางราย ิชาที่ยังไม่ พัฒนา ผู้เรียนมีค าม ามารถในการ ่าน เขียน การ ื่ ารทั้งภา าไทยและภา า ังกฤ ค าม ามารถในการคิด คาน ณ การใช้เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ ารได้ดี และมีค ามประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ คุณลัก ณะตามที่ ถาน ึก ากา นดปรากฏ ย่างซัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบ นการ บริ ารจัดการข งผู้บริ าร ถาน ึก ามีผ ลประเมินในรายมาตรฐาน ยู่ในระดับดีเยี่ยม ถาน ึก ามีการ างแผน กแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมี ่ นร่ ม ใซ้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็น ฐานในการ พัฒนา และ ดคล้ งกับเปูา มายการพัฒนา ตร จ บผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานใ ้ดี ขึ้น ย่างต่ เนื่ ง ครูจัดกระบ นการเรียนการ นที่เน้นผู้เรียนเป็น าคัญ มีผลประเมิน ยู่ในระดับดีเยี่ยม ิเคราะ ์ กแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามค ามต้ งการ ข ง ลัก ูตร และบริบท ถาน ึก า พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ื่ การเรียนรู้ ติดตาม ตร จ บและช่ ยเ ลื นักเรียนเพื่ พัฒนาและแก้ปัญ ารายบุคคล และการประเมินผล จาก ภาพจริงในทุกขั้นต น ถาน ึก าดาเนินงานตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน ย่างเป็นขั้นต น จนเกิด คุณภาพ ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลจนมีผลประเมิน ยู่ในระดับดีเยี่ยม โดย ถาน ึก าใ ้ค าม าคัญกับผู้เกี่ย ข้ ง ทุกฝุายเพื่ เกิดค ามร่ มมื ในการ างระบบ และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในข ง ถาน ึก าเป็น ย่างดี และผู้มี ่ นเกี่ย ข้ ง มีค ามมั่นใจต่ ระบบการบริ ารและการจัดการข ง ถาน ึก าในระดับ ูง

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

114 หน้น้าา ๖๗


ตอนที่ ๓ รุปผล แน ทางการพัฒนา และค ามต้องการการช่ ยเ ลือ รุปผล จุดเด่น

จุดที่ค รพัฒนา

นักเรียนมี ุข นิ ัย ุขภาพกาย ุขภาพจิตและทัก ะ ชี ิตที่ดี กกาลังกาย ม่าเ ม เ ็นคุณค่าและมีค ามมั่นใจ ในตนเ ง กล้าแ ดง ก มีมนุ ย ัมพันธ์ที่ ดีต่ เพื่ น และ ครู มี ทั ก ะในการท างานร่ มกั บ ผู้ ื่ น ท างาน ย่ า งมี ค าม ุข ภาคภูมิใจในผลงานข งตนเ ง มี ุนทรียภาพเ ็น คุณค่า ร้าง รรค์ผลงานจากการเข้าร่ มกิจกรรมด้าน ิลปะ ดนตรี กี า และนาฏ ิลป์ มีคุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐานและค่านิยม ลักข ง คนไทย ๑๒ ประการ ดคล้ งกั บ ั ต ลั ก ณ์ ข ง ถาน ึก า

พัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม าระการ เรียนรู้ และผลการทด บระดับชาติขั้นพื้นฐานใ ้ ูงขึ้น พัฒนาค ามรู้และทัก ะที่จาเป็นตาม ลัก ูตร ทัก ะกระบ นการและคุณลัก ณะ ั นพึงประ งค์ ข งคนใน ต รร ที่ ๒๑ ทั ก ะในการแ ง า ค ามรู้ด้ ยตนเ ง มีนิ ัยรักการ ่านรับผิดช บในการ เรียนรู้ร่ มกัน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเ ง ย่า ง ต่ เนื่ ง ร้ า งแรงจู ง ใจใ ้ เ กิ ด ค ามมุ่ ง มั่ น ใน การ ึก าเพื่ ู่ค ามเป็นเลิ ทาง ิชาการ นับ นุน ใ ้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง ร้างชิ้นงานโดย ่งเ ริมการ คิด ิเคราะ ์ ังเคราะ ์ คิด ย่าง ร้าง รรค์ ทาแฟูม ะ มผลงาน โดยใ ้ครูทุกคนและผู้ปกคร งมี ่ น ร่ ม ร้างจิต านึกในการรัก า าธารณ มบัติข ง โรงเรียน มีค ามรับผิดช บมีจิต าธารณะเพื่ ังคม ระดมทรัพ ยากรทุนการ ึก า เพื่ ใ ้การ นับ นุน นักเรียนที่มีปัญ าทางด้านเ ร ฐกิจ ใ ้เพียงพ ต่ ค ามต้ งการ พัฒนาร่างกายใ ้เจริญเติบโต มบูรณ์ ตาม ัย

ด้านคุณภาพผูเ้ รียน

ด้านกระบ นการบริ ารและการจัดการของผู้บริ าร ถาน กึ า ถาน ึก ามีการบริ ารและการจัดการ ย่างเป็นระบบ ๑. ค ร ก า นด พ ฤติ ก ร รม ตั บ่ ง ชี้ รื เปิ ดใ ้ทุ กฝุ า ยมี ่ นร่ มในการก า นด ิ ั ยทั น์ พั นธกิ จ คุ ณ ลั ก ณะบ่ ง ชี้ ข ง ั ต ลั ก ณ์ ใ ้ ชั ด เจน ก า นด เปู า มายที่ชั ดเจน มีก ารปรับ แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ด แน ทางการพัฒนาและประเมินผล ย่างเป็นระบบ การ ึก า แผนปฏิบัติการประจาปี ใ ้ ดคล้ งกับผลการ ต่ เนื่ ง โดยบุคลากรที่เกี่ย ข้ งทุกฝุาย ร้างค าม จัดการ ึก า ภาพปัญ า ค ามต้ งการพัฒนาและนโยบาย ตระ นักถึงคุณค่าข งการปฏิบัติตาม ัตลัก ณ์ และ การปฏิ รู ป การ ึ ก า และค่ า เปู า มายที่ ก า นดไ ้ ต าม ่งเ ริมใ ้ ครู บุคลากรและนักเรียนได้มี ่ นร่ มใน มาตรฐานการ ึก าข ง ถาน ึก าเพื่ ใช้เป็นฐานในการ การพัฒนา ถาน ึก า รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

115 หน้น้าา ๖๘


จุดเด่น

จุดที่ค รพัฒนา

างแผนพัฒนาคุณภาพ ถาน ึก า โดยได้รับค ามร่ มมื จากคณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน มาคมผู้ปกคร ง และครู มาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกคร งและชุมชนร่ มพัฒนา โรงเรี ยนทุ กด้ าน ก่ ใ ้ เกิ ดประ ิ ทธิ ผ ลโดยตรงกับ ผู้เ รีย น ครูผู้ นมีการพัฒนาตนเ ง มี ุฒิค ามรู้ค าม ามารถตรง กั บ งานที่ รั บ ผิ ด ช บ มุ่ ง มั่ น ุ ทิ ตน ุ ทิ เ ลาใ ้ กั บ ทาง ราชการ เ าใจใ ่ดูแลนักเรียนด้ ยค ามรัก ย่าง ม่าเ ม ามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ ิธีการจัดการเรียนรู้และ ื่ การ จัดการเรียนรู้ที่ ลาก ลายและมีคุณภาพที่ ามารถ ่งเ ริม พัฒนาบุคลิกภาพ ุขภาพและ นามัยข งผู้เรียนได้เ มาะ ม มีการกากับติดตามดูแลและขับเคลื่ นการดาเนินงานข ง ถาน ึก าทาใ ้ ถาน ึก ามีการพัฒนา ย่างต่ เนื่ ง

๒. นาผลการประเมิน ลัก ูตรไปปรับปรุงใ ้ ตรงกับค ามต้ งการข งทุกฝุาย จัดทา าร นเท ย่ า งเป็ น ระบบ มี ข้ มู ล ที่ ค รบถ้ นเป็ น ปั จ จุ บั น พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ื่ น ัตกรรม ที่เน้นการฝึกทั ก ะการคิด ิเคราะ ์ คิด ังเคราะ ์ และ มรรถนะที่ าคัญข งนักเรียน พัฒนาครูใ ้เกิด ค ามพร้ มต่ การจัดการเรียนการ นที่ ดคล้ ง กับการ ึก าใน ต รร ที่ ๒๑ จัดทาแผนการนิเท และนิเท การเรียนการ น ย่างเป็นระบบ พัฒนา งาน ิ จั ย ในชั้ น เรี ย นใ ้ เ ป็ น ระบบและน าผลการ ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ย่าง ต่ เนื่ ง

ด้านกระบ นการเรียนการ อนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น าคัญ โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการ นับ นุนใ ้ครูใช้ ื่ ที่มี คุณภาพ มีค ามเ มาะ มและ ลาก ลายเพื่ ใ ้ ดคล้ ง กั บ การจั ด การเรี ย นการ น ซึ่ ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด รร งบประมาณ นั บ นุ น ทรั พ ยากรในการด าเนิน งาน ย่ า ง เพียงพ ทาใ ้ครูมีการใช้ ื่ ในการจัดการเรียนการ นที่ ทัน มัยและนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ีกทั้งยังใ ้ผู้เรียน แ ง าค ามรู้ ด้ ยตนเ ง ย่า งต่ เนื่ ง เน้ นผู้ เ รี ยนเป็ น าคัญ ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ใ ้เป็นประโยชน์ ในการเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมใ ้นักเรียนได้เรียนรู้ ย่าง ลาก ลายและ ามารถ ร้างแ ล่งเรียนรู้ที่เ ื้ ต่ การ ค้น ค ้ า าค ามรู้ ถาน ึ ก า ่ง เ ริ ม ค าม ั มพั น ธ์ แ ละ ค ามร่ มกับชุมชนในการพัฒ นาการ ึก า โดยใ ้บริการ ชุมชนในด้ า นค ามรู้ และการใช้ าคาร ถานที่ ทุก ฝุา ยใ ้ ค ามร่ มมื ในการ ร้าง นับ นุน ่งเ ริมใ ้โรงเรียนเป็น ังคมแ ่งการเรียนรู้ และพัฒนากระบ นการเรียนรู้ มีการ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ มกั น ระ ่ า งบุ ค คลใน ถาน ึ ก า ชุมชนและ งค์กร ื่นๆ เพื่ พัฒนา ิถีการเรียนรู้

๑. พัฒนาทัก ะการจัดการเรียนรู้ด้ ยกิจกรรม โครงงาน โครงการ จากแ ล่งเรียนรู้ทั้งในและน ก โรงเรียนร มทั้งการใช้ ื่ และเทคโนโลยีที่เ มาะ ม ๒. พัฒนาทัก ะการจัดทา ิจัยในชั้นเรียนข ง ครู ทุ ก คน เพื่ น ามาแก้ ไ ขปั ญ าเรื่ งการเรี ย น พฤติกรรมต่างๆข งผู้เรียน

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระ ทิ ธิผล โรงเรี ย นใ ้ ค าม าคั ญ กั บ การด าเนิ น งานประกั น โรงเรียนจัดระบบใ ้ครูประเมินตนเ งรายบุคคล คุณภาพภายในข ง ถาน ึก า เน้นการ ร้างค ามเข้าใจ ตามแผนพั ฒ นาตนเ ง แต่ ยั ง ขาดการใ ้ ข้ มู ล และใ ้ค ามรู้ด้านการประกันคุณภาพการ ึก ากับคณะครู ย้ นกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเ งในการจัดกิจกรรม รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

116 หน้น้าา ๖๙


จุดเด่น

จุดที่ค รพัฒนา

บุคลากร ทุกฝุายที่เกี่ย ข้ ง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการ พัฒนาคุ ณภาพการ ึก า การดาเนิ นงานประกัน คุณภาพ ภายในข งโรงเรียนเน้นการมี ่ นร่ ม โดยดาเนินการในรู ป ข งคณะกรรมการ ร้ า ง ั ฒ นธรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ภายในข ง ถาน ึก าใ ้กับบุคคลที่เกี่ย ข้ งทุกระดับ

การเรียน เพื่ ยกระดับคุณภาพข งนักเรียน นั กเรียน มี ก ารประเมิ น ตนเ งในการเรี ย นรู้ แต่ ยั ง ขาดการ ติดตามช่ ยเ ลื ด้านการเรียนข งนักเรียนเป็นราย คน

แน ทางการพัฒนาในอนาคต กา นดแน ทางการพัฒนาใน นาคตโดย า ัยข้ มู ล พื้ นฐานจาก าร นเท ิ ั ยทั น์ ผลการ ประเมินงาน /โครงการ /กิจกรรม และข้ เ น แนะจากคณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ มาคม ผู้ปกคร งและครูโรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง คณะกรรมการผู้ปกคร งเครื ข่าย และบุคคลที่เกี่ย ข้ ง ตล ดจนแก้ไข ปัญ าตาม ถานการณ์ บริ บทโรงเรีย น นโยบาย จุ ดเน้ นจากต้น ัง กัด เพื่ ใ ้ บรรลุ ตามมาตรฐาน ถาน ึก า ิ ัยทั น์ข งการพัฒนาใน นาคต พั ฒ นานั ก เรี ย นใ ้ มี ค ามพร้ มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย ติ ปั ญ ญา ารมณ์ มี ิ นั ย ในตนเ ง มี ค าม รับผิดช บต่ การเรียน ามารถก้า ทันการเปลี่ยนแปลง พร้ มทั้งมี มรรถนะ าคัญ คุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ข ง นั ก เรี ย นใน ต รร ที่ ๒๑ ทั ก ะและค ามรู้ พื้ น ฐานตาม ลั ก ู ต ร ถาน ึ ก า ค าม ามารถในการ ื่ าร ภา า ังกฤ การเตรียมนักเรียนก้า ู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ร มทั้งเจตคติที่จาเป็นต่ การ ึก า เพิ่มขีดค าม ามารถใน การแข่งขัน การดาเนินชี ิตตาม ลักปรัชญาข งเ ร ฐกิจพ เพียง มีจิต านึกในการ นุรัก ์ ัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทย มีจิต าธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และ ร้าง ิ่งที่ดีงามใน ังคม มุ่งเน้นใ ้ท้ งถิ่นและ ถาน ึก าร่ มมื กันพัฒนา ลัก ูตรในการยกผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย พัฒนาผลการทด บระดับ ชาติทุกราย ิชาใ ้ ูงขึ้นตาม เกณฑ์เปูา มาย แผนพัฒนาครู กา นดใ ้ครูและบุคลากรได้ฝึก บรม ึก าดูงานทั้งในประเท และต่างประเท เพื่ เพิ่มประ ิทธิและ ักยภาพในการจัดการ ึก าที่ ดคล้ งกับแน คิดการจัดการเรียนรู้ใน ต รร ที่ ๒๑ ด้ ย ลักข ง ๓R ๘C และการจัดบูรณาการ ะเต็ม ึก า ่งเ ริมครูในด้านการทา ิจัยเพื่ พัฒนาการเรียนรู้ โดยการนาผลการ ประเมิน รื ผลการ ิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบ นการเรียนการ น และพัฒนาโรงเรียน ่งเ ริม นับ นุนใ ้ ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการ นโดยใช้เทคโนโลยีเพื่ จัดทา ื่ ที่มีคุณภาพ เพื่ เพิ่มประ ิทธิภาพและโ กา การ เรียนรู้ใ ้มากยิ่งขึ้น พัฒนา ภาพแ ดล้ ม ้ งปฏิบัติการ แ ล่งเรียนรู้ภายใน ถาน ึ ก า ติดตั้ง ้ งเรียน ICT และ ระบบเครื ข่าย ินเต ร์เน็ตใ ้เพียงพ และทัน มัยยิ่งขึ้น ร้างบรรยากา ที่เ ื้ ต่ การเรียนรู้ ่งเ ริมใ ้นักเรียนรัก การเรียนรู้และพัฒนาตนเ ง ย่างต่ เนื่ ง

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

117 หน้น้าา ๗๐


ค ามต้องการและการช่ ยเ ลือ บุคลากรที่ทา น้าที่ร งผู้ าน ยการโดยตาแ น่ง ิทยากรที่มีค ามรู้ ค าม ามารถ เฉพาะ าขาใ ้ค ามรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่ ยกผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ใ ้พัฒนา ูงขึ้น พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นใ ้ มี ทั ก ะทางภา าใ ้ ู ง ขึ้ น ามารถใช้ ใ นการติ ด ต่ ื่ ารเพื่ ก้ า ใ ้ ทั น มาตรฐาน ากล เตรียมพร้ ม ู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

รายงานประจาปีข ง ถาน ึก าปีการ ึก า ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยม ัดธาตุท ง

118 หน้น้าา ๗๑


ภาคผนวก


Profile for Wiruth Youngmeesuk

Sar mtt59 เผยแพร่ (2)[834]  

Sar mtt59 เผยแพร่ (2)[834]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded