__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานขึ้นภายใต้ ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๖๑ เพื่อเป็นการ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แสดงความส� ำ นึ ก ใน พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย ์ แห่งราชวงศ์จักรี

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร ทรงสถาปนาสมเด็ จ พระมหามุ นี ว งศ์ ขึ้ น เป็ น สมเด็ จ พระสั ง ฆราช พระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แทนพระบรมวงศานุวงศ์ในงาน ๖๐ ปี

โครงการทุ น การศึ ก ษาพระราชทานรั ช กาล ที่ ๑๐ ทรงมีพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นจะสร้างโอกาส ให้ กั บ เยาวชนที่ จ ะเติ บ โตเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของชาติ โดยมีพระราชด�ำริให้น�ำพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จ พระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้าง โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากจน

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชทรัพย์ สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ สามารถให้ บริ ก ารที่ ดี แก่ประชาชนและเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงรับเป็น ประธานกรรมการอ�ำนวยการจัดสร้างอาคาร ศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงยึดแนวทางการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดูแลช่วยเหลือราษฎรในเรื่อง ปัญหาดินและน�้ำในลักษณะต่างๆ โดยมีพระราชด�ำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน�้ำ


ธาตุทองสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการด�ำเนินงาน ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน นายณนป เลี้ยงถนอม นายสมสมัย วงศ์ปถัมภ์ นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ นางสิริกุล คงถาวร

กองบรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

บรรณาธิการ นางสาวธนุตรา พละพึง พิสูจน์อักษร นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์ นางสาวศศิตา อาจวงษ์ ศิลปกรรม นายโดม คล้ายสังข์ นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์ โสตทัศนศึกษา นายวิรุธ ยังมีสุข นายคฑาหัสต์ ดวงสุดา ประสานงาน นางส�ำเริง แก้วอ่วม นายเดชาธร วิงกระโทก นางกรองแก้ว โภคาสุข นางสาวชุติมา ธีรปฏิสัมภิทา นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ นายธัญวิทย์ แสงขามป้อม

ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและท่านผู้อ่าน “ธาตุทองสัมพันธ์” ทุกท่านค่ะ “ธาตุทองสัมพันธ์” ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหา เรื่องราวและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ โรงเรียนไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ อันเป็นกิจกรรม และผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ และความเข้มแข็งของพวกเรา ชาว “ธาตุทอง” ทุกคน ที่ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเป็นความ ส�ำเร็จและความภาคภูมิใจ ขอขอบคุณคณะท�ำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท�ำให้วารสาร "ธาตุทองสัมพันธ์" ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หากมีสิ่งใดไม่เหมาะสม หรือผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะ

นางสาวธนุตรา พละพึง บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ๒. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก ๓. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความไทย สู่มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ ลูกเหลืองด�ำ มีจิตอาสา เอกลักษณ์ เทคโนโลยีเด่น เน้นวิถีพอเพียง

สารบัญ สาส์นจากใจผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ ๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๔ กลุ่มบริหารทั่วไป ๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูเก่าฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ๕ ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว ลูกเหลือง-ด�ำ ๖ ยินดีกับครูที่ได้เลื่อนขั้นวิทยฐานะ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๖ - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี - กิจกรรมรักษาดินแดน - งานห้องสมุด - งานแนะแนว กิจกรรมลูกเหลืองด�ำ ๑๙ ยินดีกับลูกเหลือง - ด�ำ ๒๕ งานประกันคุณภาพ ๓๒ งานนโยบายและแผน ๓๒ จัดพิมพ์โดย : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ำกัด โทร. ๐-๒๕๘๗-๕๓๗๙

ธาตุทองสัมพันธ์

1


สาส์นจากใจผู้อ�ำนวยการ ผมว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในนาม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน ที่มาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ อันเป็นสิ่งยืนยัน ว่า การศึกษาส�ำหรับบุตรหลานไทยของเรานั้นส�ำคัญมาก ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ นั้น พระองค์ยังได้ทรงตระหนักเห็นความส�ำคัญของการศึกษา โดยการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์ที่ได้จากผู้บริจาค เพื่องานด้านศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อครั้งยังด�ำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร มาจัดตั้งเป็นโครงการทุนการศึกษา ซึ่งต่อมาได้เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้น�ำมาด�ำเนินการ ภายใต้มูลนิธิ ม.ท.ศ. เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะ ยากจน แต่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืน และเมื่อจบ การศึกษายังมีโอกาสได้เข้าท�ำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ นับได้ว่า แม้แต่พระมหากษัตริย์ของไทยเราก็ยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษาของลูก ๆ เช่นเดียวกันทุกรัชกาล เพราะหากจะเปรียบแล้ว เด็กนักเรียนเปรียบได้กับ “ต้นกล้า” คือ หน่อ กล้า หรือต้นอ่อน ที่เตรียมการบ่มเพาะให้เป็น ไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต เปรียบเสมือนเด็กๆ ที่สังคมต้องบ่มเพาะ ปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนจึงมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่บ่มเพาะต้นกล้าของประเทศ ให้เติบใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ สิ่งที่ทางโรงเรียนของเราได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อส่งเสริม ศักยภาพของนักเรียน คือ พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเพื่อน�ำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารการศึกษา ให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล นอกจากนั้น โรงเรียนมัธยม วัดธาตุทอง ยังได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ นอกจากนั้น โรงเรียนยังผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) เพื่อการพัฒนาสู่ระดับคุณภาพแห่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ต่อไปในอนาคต ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนอบรมบุตรหลานของท่าน ตลอด ทั้งความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่ท�ำให้โรงเรียนของเราประสบความส�ำเร็จในหลาย ๆ ด้านที่ผ่านมา ซึ่งผมขอ ขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป เพื่อประโยชน์แก่ ลูกหลานชาวเหลือง – ด�ำ ของเราทุกคน และท้ายที่สุดก็เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป 2 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ว่าที่ร้อยตรี

(ณรงค์ ประจวบวัน) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข้อหยุดพฤติกรรม เรียกร้องของเด็กยุคใหม่

โดย ครูกฤษตยช ทองธรรมชาติ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปจั จุบนั ท�ำให้เด็ก ๆ ได้รบั สารผ่านสื่อในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับที่คุณพ่อคุณแม่ มีเวลาให้ลูกน้อยนิด จึงท�ำให้เด็ก ๆ สมัยนี้เรียกร้องอะไรต่าง ๆ มากมาย และที่ส�ำคัญคือขาดการมองกลับพิจารณาการกระท�ำ ของตนมีส่วนผิดหรือถูกอย่างไร พ่อแม่จึงต้องฝึกให้เด็กๆ รู้จักวิธี ดังต่อไปนี้ ฝึกให้รู้จัก “การขอ” ข้อนี้ท�ำไม่ยากเพราะเด็กถนัดอยู่แล้ว เพียงแต่การขอจะต้อง ค�ำนึงถึงกาลเทศะ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฝึกให้รู้จัก “รอ” เมื่อเด็กขอสิ่งของ ขนม หรือของใช้ที่อยากได้ คุณควรจะ ตกลงกันให้เข้าใจว่าการเอ่ยปากขอ ไม่ได้หมายความว่าต้องได้ ทันที ขึ้นอยู่กับเวลาและเงินในกระเป๋าด้วย หรือเหตุผลอื่น ๆ ฝึกให้รู้จัก “รับ” เมื่อขอแล้ว รอแล้ว พอได้รับของหรือการกระท�ำใด ๆ ที่พ่อ แม่ท�ำให้แล้ว เด็กก็มีหน้าที่ต้อง “รับ” อย่างเหมาะสมเริ่มต้นที่ การกล่าวขอบคุณ ไหว้อย่างสวยงาม การใช้ของอย่างคุ้มค่า ทะนุถนอม รูจ้ กั เก็บรักษา และหากเขาท�ำได้ ก็จะได้รบั การตอบสนอง ในทางทีด่ ี เช่น ค�ำชมเชยและความไว้ใจ การฝึกให้ลกู ได้รบั ความผิดหวัง บ้างในเหตุการณ์ทเี่ หมาะสมบ้าง จะท�ำให้เขา “แกร่ง” ขึน้ พร้อมทีจ่ ะ รับมือกับการถูกปฎิเสธได้ดีขึ้นในตอนโต ฝึกให้รู้จัก “ให้” กระบวนการ ๔ ขั้นตอนนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดการให้ แต่คนทีร่ จู้ กั “แบ่งปัน” หรือ “ให้” นัน้ ต้องเป็นคนทีเ่ คยได้รบั มาก่อน ถ้าเด็กเติบโตขึน้ มาท่ามกลางการกดขีห่ ม่ เหง คงเป็นการยากทีจ่ ะ ให้เด็กคนนั้นรู้จักแบ่งปันสิ่งของกับผู้อื่นโดยง่าย ตรงกันข้ามกับ เด็กที่รับความรัก ความอบอุ่นจากทางบ้านอย่างดี เมื่อเข้าสังคม ก็พร้อมที่จะ “ให้” คืนกลับสู่สังคมได้ดีกว่า “ขอ” “รอ” “รับ” และ “ให้” แหล่งที่มา : https://www.planforkids.com/readparentblog.php?parentblogid=๒๔ ธาตุทองสัมพันธ์ ๓


กลุ่มบริหารงานบุคคล การประชุ ม ประจ� ำ เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

กลุ่มบริหารทั่วไป งานโภชนาการ ส� ำ นั ก งานเขตวั ฒ นา เข้ า มาด� ำ เนิ น การ ตรวจสอบสุขลักษณะ อ น า มั ย ท า ง ด ้ า น อาหาร ณ โรงอาหาร ของโรงเรียน

งานอนามัย

ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ณรงค์ ประจวบวั น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยม วัดธาตุทองพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับ ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์ เนื่องในโอกาสรับต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง มาให้ความรู้ เรื่อง โรคเอดส์ และการป้องกันโรค

งานโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าทีร่ อ้ ยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการฝึกอบรม เชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)” โดยมี ดร.รัตติ มา พานิชอนุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ สพม. ๒ เป็นประธานในพิธเี ปิดและวิทยากร บรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ศน.มาเรียม ซอหมัด มาเป็นวิทยากร ตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคูพ่ ฒ ั นา สหวิทยาเขตเบญจสิริ ณ หอประชุมโรงเรียนสิรริ ตั นาธร

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ�ำปี ๒๕๖๑

๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การท�ำจิตอาสา

วันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าทีร่ อ้ ยตรีณรงค์ ประจวบวัน พร้อมด้วยตัวแทนคณะผูบ้ ริหาร และครูเดินทางไปเยีย่ ม มอบของ และ ทุนการศึกษา ณ โรงเรียน ตชด.๓๒ บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขุนยวมและโรงเรียนสบเมย วิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้ น พื้ น ฐาน ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๑ ใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี ผูอ้ ำ� นวยการวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานร่วมประชุมเพือ่ ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผู้อ�ำนวยการวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมด้วยครูชูจิตต์ ชาญสุวิทยานันท์ และ นายเฉลิมเกียรติ อินทุเศรษฐ ประเมินการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผชู้ ว่ ย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง จัดงาน “ราตรี คืนสูเ่ หย้าชาวธาตุทอง ๖๖ ปี”

ชมรมครูเก่าธาตุทอง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียน เก่ามัธยมวัดธาตุทอง และชมรมครูเก่าธาตุทอง ร่วมกันจัดงาน “กตัญญุตา ชาวธาตุทอง” ขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้ศษิ ย์เก่าของโรงเรียนได้แสดงมุทติ าคารวะแด่ อดีตผูบ้ ริหาร และอดีตคณาจารย์ของตน ธาตุทองสัมพันธ์ ๕


ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว เหลือง ครูบรรจุใหม่

- ด�ำ

ชือ่ : นางสาวสีวลี ยืนยาว การศึกษา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิชาเอก/ วุฒิ : การสอนศิลปะ / กศ.บ. กลุม่ สาระการเรียนรู้ : ศิลปะ

ครูต่างประเทศ Name : Leonila Misend Country : Kenya

Age : ๕๐ years old Subject : Science

Name : Emmah Anyango Odhiambo Country : Kenya

Age : ๒๙ years old Subject : Mathematics

ครูที่ได้เลื่อนขั้นวิทยฐานะช�ำนาญการ นางสาวล�ำภู นาคทอง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ต�ำแหน่ง : ครูวทิ ยฐานะช�ำนาญการ (ค.ศ.๒) นางสาวรุง่ นิรนั ดร์ คัดชารัตน์ กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ต�ำแหน่ง : ครูวทิ ยฐานะช�ำนาญการ (ค.ศ.๒) ๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ วันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑. การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ. ปาริตา ศรีคงคา การแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.๔-ม.๖ ได้เข้าร่วม น.ส. กิตติวรรณ นุสุวรรณ ครูผู้สอน ครูพัชนีย์ คงเกิด ๒. การแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ. วชิราภรณ์ อ่อนจันทร์ การแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง นายเจติพัทธ์ มโนธรา ครูผู้สอน ครูรสริน กล้าหาญ ๓. การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง ด.ช. พีรภัทร แซ่ตั้ง การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง น.ส. ศศิประภา อินตาโย ครูผู้สอน ครูจันทร์จิรา สุขสิงห์ ๔. การแข่งขัน การท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ. นลินธีรา เลิศล�ำ้ การท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ชั้น ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทอง น.ส. ณัฐณิชา บุญธรรม ครูผู้สอน ครูศศิตา อาจวงษ์ ๕.การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ. กานต์ธิดา อุปศรี, ด.ญ. นันทิชา สุขพะนัด, ด.ญ. นัฐมน เครือสวัสดิ์

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญทองแดง น.ส. ศุภกานต์ รินเชื้อ , น.ส. ตรีธาดา พลวรรณ , น.ส. กุลธิดา พูลวัฒนะ ครูผู้สอน ครูนริศรา มั่นเขตวิทย์ ๖. การแข่งขันกวีเยาวชนฯ กาพย์ยานีย์ ๑๑ ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ. สิริกัญญา เครือค�ำ , ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ จินดาศรี การแข่งขันกวีเยาวชนฯ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ชั้น ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญเงิน น.ส. วาสนา พลศักดิ์ , น.ส. สมฤทัย อ่อนละมุน ครูผู้สอน ครูธนุตรา พละพึง ๗. การแข่งขันต่อค�ำศัพท์ภาษาไทย(ค�ำคมเดิม) ชั้น ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน ด.ช. สุรยุทร วิวาห์สุข, ด.ช. ภูดิส แก้วสะอาด การแข่งขันต่อค�ำศัพท์ภาษาไทย(ค�ำคมเดิม) ชั้น ม.๔-ม.๖ รางวัลเหรียญเงิน นายวุฒิชัย ราชสีมา ครูผู้สอน ครูธัญวิทย์ แสงขามป้อม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ยุวพิธีกร” ประจ�ำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการ “ยุวพิธกี ร” โดยได้รบั เกียรติจาก อ.สนธยา ศรีเวียงธวัช และ อ.สมบัติ จันทร์ศรีสรุ ยิ วงศ์ มาเป็นวิทยากรพิเศษ มีกจิ กรรมให้นกั เรียนทีร่ ว่ มโครงการ ได้ฝกึ ทักษะการพูด ทัง้ ยังได้พฒ ั นาการพูดและบุคลิกภาพของนักเรียน ในทางที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

กิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “การสอนภาษาไทยในยุค Thailand ๔.๐”

นิเทศการจัดการเรียนการสอน “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”

การจัดแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง

ธาตุทองสัมพันธ์ ๗


กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธเี ปิด กิจกรรมคริสต์มาสของกลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ มีการตอบค�ำถาม วันคริสต์มาส การแข่งขัน Spelling Bee เป็นต้น การแสดงงานวันปีใหม่ของนักเรียนแต่ละระดับชัน้ การแจกของขวัญปีใหม่ของคุณครูและบุคลากร ทางการศึกษาแก่นักเรียน การแสดงดนตรี และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียน ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT Open House ๒๐๑๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ แข่งขันสะกดค�ำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ

กิจกรรมอ�ำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรตารี วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าทีร่ อ้ ยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียน ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรตารี เนื่องในโอกาสจบการศึกษาและครบก�ำหนดเวลาแลกเปลี่ยน จ�ำนวน ๒ คน คือ Miss Jule Schoen หรือชื่อไทย น.ส.ไข่มุก จากประเทศเยอรมนี และ Miss Brooklyn Marie Menitt หรือชื่อไทย น.ส.พราวฟ้า จากประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนแลกเปลีย่ น พร้อมด้วยผูป้ กครองทีด่ แู ลตามโครงการ ได้กล่าวอ�ำลาและขอบคุณ คณะผูบ้ ริหาร คณะครู และเพือ่ น ๆ ทีใ่ ห้การดูแลทัง้ ๒ คน อย่างดี

๘ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มอบทุนธรรมศึกษา ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และ วัดธาตุทองพระอารามหลวง ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประเภทการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โดย ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล เป็นผู้ควบคุมดูแล มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ๑. นางสาวปิยะดา ยอดนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ ๒. นางสาวอมราพร อุบอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ ๓. นางสาวรินลดา รินทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ๔. นางสาวภาศิณี คชพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร เนือ่ งในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๙ รูป

ธาตุทองสัมพันธ์ ๙


กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กิจกรรมในห้องเรียน โครงงานสะเต็มศึกษา ๑๘ พฤศจิกายน ๖๐

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

เปิดบ้านธาตุทอง ๒๕ มกราคม ๖๑

๑๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

ฝึกซ้อมและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗

ธาตุทองสัมพันธ์ ๑๑


กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอลโกลหนู และแข่งขันเดาะตะกร้อ

วอลเลย์บอล ธาตุทองคัพ ครั้งที่ ๖

วันที่ ๑๐-๑๑ และ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและ พลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “ธาตุทองคัพ” ครั้งที่ ๖ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ธาตุทอง ผลการแข่งขัน : ประเภททีมชาย ชนะเลิศ : ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รองชนะเลิศอันดับ ๑ : ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ : ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ : ร.ร.สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รองชนะเลิศอันดับ ๑ : ร.ร.วชิรธรรมสาธิต รองชนะเลิศอันดับ ๒ : ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย : ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง : ร.ร.สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กิจกรรมฟุตบอล จากมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี ประจ�ำสาขาประเทศไทย วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี ประจ�ำสาขาประเทศไทย เข้ามาจัดกิจกรรมฟุตบอล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมทักษะ ทางกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนไทย รวมถึงบุคลากรในสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ณ สนามสปอร์ตคอมเพล็กซ์ธาตุทอง

๑๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

การแข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.๔-ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลระดับเหรียญเงิน การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ธาตุทองสัมพันธ์ ๑๓


กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน

การเข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน

๑๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


การประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ

ธาตุทองสัมพันธ์ ๑๕


งานแนะแนว ทุนการศึกษา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีมอบทุน การศึกษาต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา และ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มู ล นิ ธิ คุ ณ ปริ ญ ญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธ�ำรง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานแนะแนวพานักเรียนเข้ารับ ทุนการศึกษากองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พานักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ของมูลนิธิ นักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมถ์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน วัน ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพือ่ เยาวชน ในพระบรมราชินปู ถัมภ์เข้า พบท่านนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัล

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พานักเรียนทุนเรียนฟรีภาษาอังกฤษที่ สถาบันสอนภาษา AUA เรียนฟรี ๒ ปี

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา วัดคลองเตยนอก จ�ำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้ โรงเรียนแจ่มจันทร์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดภาษี ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสวัสดีวิทยา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนศูนย์รวมน�้ำใจ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

งานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑


กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมอบรมลูกเสือเนตรนารีกองร้อยพิเศษ และลูกเสือวิสามัญ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๑-๓ ม. ๑ : ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ม. ๒ : ณ ค่ายอิทธิณัฐ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจ�ำ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ม. ๑ : ณ ค่ายหัตถวุฒิ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ม. ๒ : ณ ค่ายอิทธิณัฐ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ม. ๓ : ณ ค่ายเสือป่า ๑ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ม. ๓ : ณ ค่ายเสือป่า ๑ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากคณะกรรมการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ น�ำโดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ๖ ท่าน

การตรวจขั้นที่ ๕ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้รบั การตรวจขัน้ ที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผล กองลูกเสือสามัญ รุน่ ใหญ่ จากคณะกรรมการอาวุโส ส�ำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ ธาตุทองสัมพันธ์ ๑๗


งานห้องสมุด กิจกรรมอ่านดีมีสุข มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมยอดนักอ่าน

กิจกรรมเล่าข่าวเช้านี้ กิจกรรมแข่งขันตอบค�ำถามสารานุกรมส�ำหรับเยาวชน

การติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมรักษาดินแดน การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปีที่ ๒-๓ ประจ�ำปีการ ศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ต�ำบลลาดหญ้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เรียนเชิญผูอ้ ำ� นวยการว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ เข้ารับ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เพื่อแสดงว่า เป็นผู้กระท�ำตนให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดผลดีต่อ กิจการรักษาดินแดน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการ รักษาดินแดน

๑๘ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กิจกรรม ลูกเหลือง-ด�ำ พิธีวางดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานประเพณี “วันลอยกระทง”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พิธนี อ้ มร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ธาตุทองสัมพันธ์ ๑๙


การแข่งขัน กีฬาภายใน “บานบุรีเกม” ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๘ และ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด

การประชุมผู้ปกครองและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬาเบญจสิริเกม ครั้งที่ ๑๖ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสายน�ำ้ ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

กิจกรรม “วันเอดส์โลก” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


งานวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

งาน “ธาตุทองสุขี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑” วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ธาตุทองสัมพันธ์ ๒๑


ค่ายวิชาการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระฯ และอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดยนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ณ กองพันนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นค่ายสานใจ ไปช่วยน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.เพชรบุรี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑

กราบนมัสการและถวาย กระเช้าของขวัญ แด่พระราชวร ญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระวินยั สุธี ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส และ พระครูพทุ ธพากยประกาศ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการคุณ โรงเรียนในด้านต่าง ๆ เนือ่ งในวันส่งท้ายปีเก่า ขึน้ ปีใหม่ ๒๕๖๑ ๒๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT Open House ๒๐๑๘)

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

งานวันครู จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ธาตุทองสัมพันธ์ ๒๓


การสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รบั ความไว้วางใจจาก บริษทั Olympaid Champion Education Center จ�ำกัด ประจ�ำประเทศฮ่องกง ให้ประสานและ ดูแลการจัดสอบแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติ โครงการ Thailand International Mathematic Olympiad ๒๐๑๘ โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศ อาทิ บัลแกเรีย อิหร่าน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Organization Development) ด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


ท�ำเนี ยบนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึก ษาปีที่ ๓

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

ม.๓/๑

ม.๓/๒

ธาตุทองสัมพันธ์ ๒๕


ท�ำเนี ยบนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึก ษาปีที่ ๓

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

๒๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ม.๓/๓

ม.๓/๔


ท�ำเนี ยบนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึก ษาปีที่ ๓

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

ม.๓/๕

ม.๓/๖

ธาตุทองสัมพันธ์ ๒๗


ท�ำเนี ยบนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึก ษาปีที่ ๓

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

๒๘ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ม.๓/๗

ม.๓/๘


ท� ำเนีย บนัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ ๖

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

ม.๖/๑

ม.๖/๒

ธาตุทองสัมพันธ์ ๒๙


ท� ำเนีย บนัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ ๖

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

๓๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ม.๖/๓

ม.๖/๔


ท� ำเนีย บนัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ ๖

ยินดีกั บ ลู กเหลื อ ง-ด� ำ

ม.๖/๕

ม.๖/๖

ธาตุทองสัมพันธ์ ๓๑


สรุปงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน และ ๘ องค์ประกอบ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปิดกล่องชอล์ก) วันที่ ๒๑ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการประชุม สัมมนาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปิดกล่องชอล์ก) โดยมี ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ณ รงค์ ประจวบวั น ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง านตลอด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC , Best Practice ของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่ม และ ๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุม ฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

๓๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


งานพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และ งาน “วันแห่งความส�ำเร็จ” วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และงาน “วันแห่งความส�ำเร็จ” แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนทีจ่ บการศึกษาหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐


Profile for Wiruth Youngmeesuk

วารสาร mtt 2 2560  

วารสาร mtt 2 2560  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded