__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


สารบัญ เรื่อง

หน้า

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑ ๑ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๗ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๒๐ ๓๔ ๓๙ ๔๒ ๔๔ ๔๔ ๔๔ ๔๗ ๔๗

           

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ข้อมูลงบประมาณโรงเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ผลงานที่ประสบความสาเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จดีเด่น

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       

ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบ ๓ ปีการศึกษา ผลการติดตามคุณภาพ ๘ องค์ประกอบโดยต้นสังกัด มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สรุปผลการประเมินในภาพรวม

ตอนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ สรุปผล  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

ภาคผนวก


ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑. ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระญาณดิลก (สมณศักดิ์ของพระธรรมปาโมกข์ขณะนั้น) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุทองได้ทราบถึง ความยากลาบากของนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนต่างอาเภอเนื่องจากขณะนั้นอาเภอพระโขนงยังไม่ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่านจึงได้ปรารภกับคุณสอาดและคุณมะลิ ธรรมสโรชถึงเรื่องดังกล่าว คุณสอาด และคุณมะลิ มีจิตศรัทธาจึงได้ถวายเงินจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยพระญาณ ดิลกได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด ๕๖๐ ตารางวา (ปัจจุบันคือ อาคาร ๑ ,๒ และ ๓) ก่อสร้างโรงเรียนเป็นเรือน ไม้ ๒ ชั้น เปิดเรียนครั้ง แรกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๔ โดยมีนายผ่อง อนันตกุล เป็นครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียน และโรงเรียนได้พัฒนาขึ้ นเรื่อยๆ จากจานวนนักเรียนที่ไ ม่ถึ ง ๓๐๐ คน มาจนกระทั่ง ปัจจุบัน มี นักเรียนประมาณ ๑,๕๐๐ คน อาคารเรือนไม้เดิมได้ถูกรื้อถอนและสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารคอนกรี ต จานวน ๓ หลัง คือ อาคาร ๑ – ๓ ต่ อ มาจ านวนนั ก เรี ย นได้ ม ากขึ้ น พระเทพญาณกวี (สมณศั ก ดิ์ ข องพระธรรม ปาโมกข์ขณะนั้น) ได้เมตตาอนุญาตให้ใช้เนื้อที่ ประมาณ ๒ ไร่ ซึ่ง เนื้อที่ดัง กล่าวอยู่ห่างจาก อาคาร ๑,๒ และ ๓ ประมาณ ๔๐๐ เมตร เพื่ อ สร้ า งอาคาร เป็ น อาคาร ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช้ เ ป็ น ที่ เ รี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ มัธยมศึกษาตอนปลายในปี ๒๕๓๓ ได้สร้างตึกอเนกประสงค์ เพื่อเป็นที่เรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และเพื่อเป็น สิริมงคล จึงได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า อาคารพระธรรมปาโมกข์ (นพ อังกุรปัญโญ) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒๕ ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒ โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๐-๒๕๔๓, ๐๒-๓๙๑-๓๙๖๔ โทรสาร ๐๒-๓๙๐-๒๕๖๑ เว็บไซต์ของ โรงเรียน http://www.mtt.ac.th เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดย มีเนื้อทีร่ วม ๔ ไร่ ๓๙๖ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เขตวัฒนา ทุกแขวง เขตพระโขนง ทุกแขวง เขตคลองเตย ทุกแขวง และเขตบางนา รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 1


สภาพชุมชน ๑. สภาพบริเวณโรงเรียนโดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองหลวง ย่านธุรกิจ มีอาคารพาณิชย์ เป็นอาคารชุดทีพัก อาศัย โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุทอง มีหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจานวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์สาธารณสุข ๒๑ (วัดธาตุทอง) ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติด โรงเรียน อนุบาลวัดธาตุทอง สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนวัดธาตุทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร สถานรับเลี้ยงเด็ก พีระยา-นาวิน นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ สหกรณ์กรุงเทพ สาขาเอกมัย สถานี BTS สถานีขนส่งเอกมัย ฯลฯ ๒. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับภาคบังคับ ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ส่วนฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท จานวนคน เฉลี่ย: ครอบครัว ๔-๕ คน ๓. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจาลอง วัดธาตุทอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์สาธารณสุข ๒๑ (วัดธาตุทอง) ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติด ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ โรงพยาบาลกล้วยน้าไท สระว่ายน้าบ้านกล้วย สถานี ขนส่งเอกมัย ซึ่งเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วัดธาตุทองยังได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยสอน ในส่วนข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ในเขตวัดธาตุทอง มีพื้นที่แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอาคาร นอกซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัด และส่วนที่เป็นอาคารในจะอยู่บริเวณด้านหลังของวัด การเข้าออกระหว่างอาคาร นอกและอาคารใน จึงเป็นอุปสรรคต่อการกากับ ดูแลนักเรียนได้ พื้นที่ที่จะให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆ มีน้อย ซึ่งทา ให้ยากลาบากในการพัฒนาศักยภาพและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

ข้อมูลจาเพาะ ชื่อโรงเรียน อักษรย่อ ประเภท สังกัด วันสถาปนาโรงเรียน สิ่งที่เป็นเครื่องสักการะ สัญลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ธ.ท. สหศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๙๔ พระพุทธชินินทร พระอภิบาลปวงชน พระรัตนสุวรรณมงคล พระธรรมปาโมกข์ รูปเจดีย์เปล่งประกายรัศมีที่ยอดมีธรรมจักรรอบองค์เจดีย์

คติพจน์โรงเรียน

สัจจ ศีล ขันติ (ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน เมตตา)

สีประจาโรงเรียน

สีเหลือง-ดา สีเหลือง หมายถึง สีของผ้ากาสสาวพัสตร์ อันเป็นสีของผู้ทรงศีล ผู้บริสุทธิ์ถึง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็นผู้ประพฤติชอบ สีดา หมายถึง สีแห่งศอพระศิวะ อันเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความ เสียสละ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 2


ดอกไม้ประจาโรงเรียน ดอกบานบุรี สถานที่ตั้ง

๑๓๒๕ ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์

๐๒-๓๙๐-๒๕๔๓, ๐๒-๓๙๑-๓๙๖๔

โทรสาร

๐๒-๓๙๐-๒๕๖๑

เว็บไซต์ของโรงเรียน

http://www.mtt.ac.th

วิสัยทัศน์(vision) ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล ปรัชญา (Philosophy) อสชฌนามลา มนตา (มนต์ที่ไม่มีการท่องบ่นเป็นมลทิน) เอกลักษณ์(Identity) เทคโนโลยีเด่น เน้นวิถีพอเพียง อัตลักษณ์(Image) ลูกเหลืองดา มีจิตอาสา

๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ตารางแสดงจานวนบุคลากรของสถานศึกษา บุคลากร ผู้บริหาร ครู ครู ผู้สอน อัตราจ้าง ปีการศึกษา

๗๕

ครูชาว เจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ สานักงาน

ลูกจ้าง ประจา

ลูกจ้าง ชั่วคราว

๒๕๖๐ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรของสถานศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูประจาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๐% ๑๗ % สูงกว่าปริญญาโท

๘๓ %

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ปริญญาโท ปริญญาตรี

หน้า 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีชั่วโมงสอนทัง้ โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูประจาการ (คน) ครูอัตราจ้าง (คน)

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

๘ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๕ ๙ ๕ ๔

๑ ๒ ๒ ๑ ๑

ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก จานวนคน ร้อยละ ๙ ๑๐๐ ๙ ๘๑.๘ ๑๒ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๑๐ ๘๘.๙ ๖ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐

๓. ข้อมูลนักเรียน จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๑๒๓๘ คน จาแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้นเรียน

ม. ๑

ม.๒

ม. ๓

ม. ๔

ม. ๕

ม. ๖

รวม

จานวนห้อง

๔๒

ชาย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้อง

๑๔๔

๑๑๓

๑๑๑

๖๒

๕๕

๔๔

๕๒๙

๑๔๖

๑๒๙

๑๔๐

๑๑๐

๙๔

๙๐

๗๐๙

๒๙๐

๒๔๘

๒๕๑

๑๗๒

๑๔๙

๑๓๔

๑๒๓๘

๓๖

๓๑

๓๑

๒๙

๒๕

๒๒

๒๙

เพศ

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนวัดผล ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 4


เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

t1000 ๑๐๐๐ ๒๕๕๙ t800 ๘๐๐ t600 ๖๐๐

ชาย

t400 ๔๐๐

หญิง

t200 ๒๐๐ ๐ t0

t2558 ๒๕๕๘

t2559 ๒๕๕๙

t2560 ๒๕๖๐

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ม.๑ ม.๒

ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 5


๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วิทยาศาสตร์ (๙๕)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วิทยาศาสตร์ (๐๕)

๒๙.๑๖

คณิตศาสตร์ (๙๔)

คณิตศาสตร์ (๐๔)

๒๑.๖๙

ภาษาอังกฤษ (๙๓)

๒๐.๑๗

ภาษาอังกฤษ (๐๓)

๒๗.๙๗

ภาษาไทย (๙๑)

๒๘.๓๘

๒๕.๐๑

สังคมศึกษา (๐๒) ๔๑.๖๕

๓๔.๗๘

ภาษาไทย (๐๑)

๔๖.๔๔

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ๔๑.๒๘๔๑.๙๙๔๑.๖๕

๒๗.๔

ภาษาไทย

๓๑.๔๖๓๒.๐๖ ๒๙.๑๖

๒๔.๖๒ ๒๑.๖๙

คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๙.๑๔๒๗.๙๗ ๒๗.๐๗

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้า 6


เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ๔๖.๖๖๔๘.๐๕๔๖.๔๔

๓๐.๑๗

๓๙.๑๒ ๓๓.๔๓๓๔.๗๘

๓๐.๘๙ ๒๘.๓๘ ๒๘.๓๘

๒๔.๕๘๒๕.๐๑ ๒๒.๒๔

๒๒.๙๗ ๑๙.๑

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาษาอังกฤษ

๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ชื่อแหล่งเรียนรู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๑ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๒ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๖ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๕ ห้อง ห้องไร้พรมแดน ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ - ดนตรี สนามกีฬาต่างๆ

จานวนครั้งที่ใช้/ปี ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๑๐,๘๐๐ ๖๒,๐๒๐ ๖๒,๑๐๐ ๑๕,๒๐๐ ๖๓,๐๒๖ ๖๓,๐๓๖ ๓,๘๑๖ ๕,๐๔๐ ๕,๒๗๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๕,๒๗๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๕,๒๗๐

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ชื่อแหล่งเรียนรู้ ๑ ๒ ๓

วัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จานวนครั้งที่ใช้/ปี ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๑๑๐ ๒๕๐ ๑๘๐ ๒๒๔ ๓๑๑ ๒๐ ๓๖ ๔๗ -

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 7


ชื่อแหล่งเรียนรู้ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หอสมุดแห่งชาติ สวนเบญจสิริ วัดมหาบุศย์ วัดพระแก้ว รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวนครั้งที่ใช้/ปี ( ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด)* ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๑๓๕ ๒๒๗ ๒๓๐ ๓๒๐ ๓๕๐ ๑ ๖๔ ๑๐ ๓ ๒๐ ๒๐ ๑๖๐ ๙๖ ๑๐๐ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑

๗. ข้อมูลอาคารและสถานที่ จานวนห้อง

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

สานักงาน

ลักษณะอาคาร

อาคารพระธรรมปาโมกข์ ๑

อาคาร ๓ ชั้น

๑๕

-

อาคารพระธรรมปาโมกข์ ๒

อาคาร ๔ ชั้น

๓๐

๒๔

-

อาคารพระธรรมปาโมกข์ ๓

อาคาร ๔ ชั้น

๑๒

อาคารพระธรรมปาโมกข์ ๔

อาคาร ๔ ชั้น

๒๔

๑๒

อาคารพระธรรมปาโมกข์ ๕

เอนกประสงค์

๑๔

-

๙๕

๔๔

๓๔

๑๔

ที่

ชื่ออาคาร

ประเภทอาคาร

รวม

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 8


๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองหลวงย่านธุรกิจมีอาคารพาณิชย์ มีอาคารชุดที่ พักอาศัย ประชากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดธาตุทอง ศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงาน ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์สาธารณสุข ๒๑ ศูนย์บาบัดผู้ติดเยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง สังกัด สานักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนวัดธาตุทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ สหกรณ์กรุงเทพสาขา เอกมัย สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีขนส่งเอกมัย ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป ส่วน ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วั น เข้าพรรษา และวันสาคัญทางศาสนา ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคบ อาชีพหลักคือ ค้าขายและรับจ้าง ส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จานวนคน เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔-๕ คน ๓) โอกาสและข้อจ ากั ดของโรงเรีย นมัธยมวั ดธาตุ ทอง ตั้ง อยู่ใกล้ แหล่งเรียนรู้ใ นชุมชน เช่น พิพิธภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจาลอง วัดธาตุทอง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ศูนย์สาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติด ศึกษาภัณฑ์พานิช โรงพยาบาลกล้วยน้าไท สระว่ายน้าบ้านกล้วย สถานี ขนส่งเอกมัย ซึ่งเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตวัดธาตุทอง มี พื้นที่แยกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่เป็นอาคารนอก ซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกของวัด และส่วนที่เป็นอาคารในซึ่งอยู่บริเวณ ด้านหลังของวัด ประกอบกับทางวัดธาตุทองได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยจัด พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยสอน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน

๙. ข้อมูลงบประมาณของโรงเรียน งบประมาณ ( รับ – จ่าย ) รายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

เงินงบประมาณ

๒๖,๙๗๖,๑๕๒.๘๖

งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

๒๖,๙๗๖,๑๕๒.๘๖

เงินนอกงบประมาณ

๑๑,๗๐๗,๙๓๕.๕๑

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๑๐,๖๖๘,๑๐๕.๖๑

เงินอื่น ๆ (รายได้)

๑๘,๖๒๓,๓๓๔.๘๒

งบอืน่ ๆ

๑๓,๗๔๕,๓๘๕.๐๗

รวมรายรับ

๕๗,๓๐๗,๔๒๓.๑๙

รวมรายจ่าย

๕๑,๓๘๙,๖๔๓.๕๔

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๗ ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๒ ของรายรับ เงินอื่น ๆ และรายได้สถานศึกษา

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๘. ของรายรับ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 9


๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะหลักพื้นฐาน ๕ ประการตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง มีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วย ๘ ประการ ดังนี้ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการทางาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ ๓) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑. ภาษาไทย ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒. คณิตศาสตร์ ๖. ศิลปะ ๓. วิทยาศาสตร์ ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘. ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑. กิจกรรมแนะแนว ๒. กิจกรรมนักเรียน ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๔) โครงสร้างเวลาเรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 10


โครงสร้างเวลาเรียน เวลาเรียน ลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.)

๑๒๐ ๑๒๐ (๓ นก.) (๓ นก.) ๑๒๐ ๑๒๐ (๓ นก.) (๓ นก.) ๑๒๐ ๑๒๐ (๓ นก.) (๓ นก.) ๑๒๐ ๑๒๐ (๓ นก.) (๓ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๘๔๐ (๒๑ นก.)

๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๘๔๐ (๒๑ นก.) ปีละ ๒๔๐ ชั่วโมง

๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๘๔๐ (๒๑ นก.)

 รายวิชาเพิ่มเติม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ๑๕๖๐ (๓๙ นก.) ไม่น้อยกว่า ๑๖๘๐ ชั่วโมง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน - ลูกเสือ - ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ชั่วโมง / ปี

รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐ชั่วโมง

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 11


๑๑. ผลงานทีป่ ระสบความสาเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑) ผลงานที่ประสบความสาเร็จของสถานศึกษา ระดับรางวัล

โรงเรียน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ มัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนลูกเสือต้นแบบ/๒๕๖๐

สพม.๒

๒) ผลงานที่ประสบความสาเร็จของผู้บริหาร ผู้บริหาร ว่าทีร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน

ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ โล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น โล่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) โล่ผู้อานวยการดีเด่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล สภ าผู้ ปก คร อง แล ะครู แ ห่ ง ประเทศไทย ผู้บัญชาการทหารบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ส ม า ค ม ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น มั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

๓) ผลงานที่ประสบความสาเร็จของครู ชื่อ นางสาวมณฑิรา กล้าหาญ

นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์ นางสาวศศิตา อาจวงษ์

นายโดม คล้ายสังข์

ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๔-ม.๖ เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการแข่ง ขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖ เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการอ่านอาขยานทานอง เสนาะ ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์”ม.๑-ม.๓

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล สพม.๒

สพม.๒ สพม.๒

สพม.๒ หน้า 12


นางสาวสีวลี

ยืนยาว

นางสิริกุล

คงถาวร

นางสาวรักษณาลี คุ้มทับ

-เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสี เอกรงค์ ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการประกวดดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสี เอกรงค์ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ ติด ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ ติด ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการประกวดดนตรีสตริง

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

สพม.๒

สพม.๒

สพม.๒ หน้า 13


นางสาววนิชา พฤกษากร

นายวีระประวัติ สุขบัณฑิตย์

นายศรัณยู

บัณฑิโต

ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการประกวดดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการประกวดดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการประกวดดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

สพม.๒

สพม.๒

สพม.๒ หน้า 14


นางสาวณัฐาศิริ สุวรรณกลาง

นางพรสุดา

คนตรง

นางสาวสาวิณี ทีวงศ์

นางสาวศิริพร บุญชะนะ

นายกมล

กลมกล่อม

แข่งขันการประกวดดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันสร้างWebpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป เทียนแพ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป เทียนแพ ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อ สุขภาพ ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ -เหรียญทองครูฝึกซ้อมในการ แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

สพม.๒

สพม.๒

สพม.๒

สพม.๒

สพม.๒

หน้า 15


๔) ผลงานที่ประสบความสาเร็จของนักเรียน ระดับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ปีที่ได้รับ นายเจติพัทธ์ มโนธรา การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๔-ม.๖ นางสาวศศิประภา อินตาโย การแข่ง ขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖ นางสาวณัฐณิชา บุญธรรม -การแข่งขันการอ่านอาขยาน ทานองเสนาะ ม.๔-ม.๖ -การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ เด็ดหญิงพรพรรณ วันถุนัต การแข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑-ม.๓ นางสาวเนาวรัตน์ มาประโล การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ เด็กหญิงนัฐฐาพร ภูพลผัน การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.๑ม.๓ นายธนาวุฒิ วงค์มีแก้ว การแข่งขันภาพไทยประเพณี ม.๔ม.๖ เด็กชายศัตวัฒน์ พลหนุ่ย การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ นายสิทธิพงศ์ กลางแผง การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ เด็กชายนันทวุฒิ การเพียร การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓ นางสาวกานต์ชนก ทัศนศรีวรการ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖ เด็กชายวสุพล บุญหนุน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ นายสุระสิทธิ์ ผาดศรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ นายณัชพล ภูมิดิษฐ์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ เด็กชายกฤษดา ธีระวรรณ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชื่อ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒

สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ สพม.๒ หน้า 16


นายสิทธิพล เอื้อเฟื้อ

ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖

สพม.๒

๑๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสบความสาเร็จดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จดีเด่น มีดังนี้

ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

โครงการที่ประสบผลสาเร็จ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียนทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานสากล โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.)

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 17


ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตาม เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญ ั หา ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ ๒.๓ การวางแผนการบริหารและและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น ระบบ ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน ๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ร้อยละ ๘๒.๖๒ ๘๐.๑๐

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ ๓.๔๗ ระดับดีเยี่ยม ๓.๔๐ ระดับดี

๘๐.๐๐

๓.๕๐

ระดับดีเยี่ยม

๘๗.๕๐

๓.๖๐

ระดับดีเยี่ยม

๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๖๓.๐๕ ๘๘.๐๐ ๘๕.๑๓

๓.๕๕ ๓.๕๐ ๒.๕๕ ๓.๖๘ ๓.๕๔

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับพอใช้ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม

๘๕.๐๐

๓.๕๔

ระดับดีเยี่ยม

๘๕.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๙.๐๐

๓.๕๕ ๓.๕๔ ๓.๕๔ ๓.๕๕ ๓.๕๔ ๓.๕๘

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม

๘๖.๐๐

๓.๕๔

ระดับดีเยี่ยม

๘๓.๐๐ ๘๔.๓๓

๓.๕๒ ๓.๕๕

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม หน้า 18


มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ

ร้อยละ ๘๗.๐๐ ๘๔.๐๐

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ ๓.๕๘ ระดับดีเยี่ยม ๓.๕๖ ระดับดีเยี่ยม

๘๒.๐๐

๓.๕๒

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

๘๕.๐๐

๓.๕๐

ระดับดีเยี่ยม

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี ยิ่งขึ้น

๘๕.๐๐

๓.๕๐

ระดับดีเยี่ยม

๘๔.๔๙

๓.๕๒

ระดับดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการติดตามคุณภาพ ๘ องค์ประกอบโดยต้นสังกัด องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ องค์ประกอบที่ ๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ องค์ประกอบที่ ๔ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ ๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

คะแนน เฉลี่ย

ระดับ คุณภาพ

แปล ความหมาย

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๘๕ ๔.๗๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕.๐๐

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

๕.๐๐ ๔.๖๗

๕ ๕

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

๔.๘๙

ดีเยี่ยม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ ๑ – ๘ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๙)

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 19


มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) กระบวนการพัฒนา สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดย มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ ทักษะกระบวนการคิดและ การแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของ ผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญ โดยครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และสถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุก คนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน ใช้ สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล แบบออนไลน์เพื่อให้ ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทั กษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้เหมาะสมกับช่วงชั้น พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิ ต สาธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะแนว ให้คาปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ ส่งเสริมการ ออกกาลังกาย

๒) ผลการพัฒนา ๒.๑) ผลการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับผลการเรียน หมาย กลุ่มสาระ ชั้น GPA จานวน เหตุ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ร มส

ภาษาไทย

ม.๑

๒.๒๖

๕๘

๖๗

๖๐

๗๘

๗๙ ๑๑๑

๘๐

๔๙

๕๘๓

ม.๒

๒.๕๑

๔๓

๓๙

๓๖

๕๘

๖๒

๘๖

๗๖

๘๓

๔๘๖

ม.๓

๒.๒๘

๑๙

๗๕

๔๐

๘๕

๘๐

๙๒

๖๕

๓๕

๕๐๓

ม.๔

๒.๔๖

๑๗

๒๕

๒๕

๒๖

๔๑

๔๑

๔๖

๘๖

๔ ๓๓

๓๔๔

ม.๕

๒.๓๕

๒๐

๒๖

๒๘

๔๑

๔๐

๔๒

๓๗

๔๙

๒๙๘

ม.๖

๒.๙๖

๑๙

๓๑

๖๐

๔๙

๗๙ ๑๔

๒๖๙

รวม ร้อย ละ

๒.๔๓ ๑๖๑ ๒๓๖ ๑๙๕ ๓๐๗ ๓๓๓ ๔๓๒ ๓๕๓ ๓๘๑ ๓๖ ๔๙

๒๔๘๓

๖.๕

๙.๕

๗.๙

๑๒

๑๓

๑๗

๑๔

๑๕ ๑.๔

๔๖.๙๖

คณิตศาสตร์

ม.๑

๑.๘๑

๖๙

๙๙

๙๘ ๑๐๕

๘๔

๗๑

๒๙

๑๙

๕๘๓

ม.๒

๒.๐๔

๔๕

๗๐

๔๑ ๑๐๔ ๑๐๔

๖๔

๒๘

๒๖

๔๘๖

ม.๓

๒.๐๓

๓๗

๙๖

๕๗

๖๖

๓๖

๓๔

๔๙๗

๙๙

๖๗

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 20


กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์(ต่อ)

ชั้น GPA

ระดับผลการเรียน ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๑.๕

ม.๔ ๑.๙๙

๖๐

๔๐

๓๗

๔๓

๕๗

๔๑

๒๖

๓๗

๓๔๔

ม.๕ ๑.๘๙

๘๓

๔๓

๖๐

๒๖

๒๔

๑๑

๓๐

๒๙๘

ม.๖ ๒.๔๔

๓๔

๓๐

๓๐

๓๑

๓๓

๒๓

๖๕ ๑๔

๒๖๙

๒๙๙ ๑๕๓ ๒๑๑ ๒๖ ๒๕

๒๔๗๗

รวม ๒.๐๐ ๒๒๕ ๔๒๒ ๓๐๖ ๔๔๑ ๓๖๙ ร้อย ๙.๑ ๑๗ ๑๒ ๑๘ ๑๕ ละ

๑๒

มส

จานวน

๖.๒

๘.๕

๒๖.๗๗

วิทยาศาสตร์

ม.๑ ๑.๖๙

๔๘ ๑๔๖ ๑๑๑ ๑๑๙

๖๒

๕๐

๒๔

๑๑

๕๘๓

ม.๒ ๒.๑๑

๓๔ ๑๐๑

๕๘

๔๓

๖๘

๘๙

๔๑

๔๓

๔๘๖

ม.๓ ๒.๐๑

๓๕ ๑๐๓

๕๒

๖๑

๘๗

๘๓

๔๐

๒๖

๒ ๑๔

๕๐๓

ม.๔ ๑.๖๕

๔๕

๖๖

๓๕

๔๕

๓๖

๒๘

๓๒

๑๘

๑ ๓๘

๓๔๔

ม.๕ ๒.๒๔

๑๐

๑๑

๑๑

๕๖

ม.๖ ๒.๗๙

๑๑

๒๓

๔๑

๕๖

๖๒

๔๘ ๑๔

๒๖๙

๓๑๗ ๒๐๒ ๑๕๗ ๒๗ ๗๗

๒๒๔๑

รวม ๑.๙๙ ๑๖๖ ๔๒๙ ๒๖๗ ๒๙๕ ๓๐๔ ร้อย ๗.๔ ๑๙ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ละ

สังคมศึกษา

ม.๑ ๒.๒๙

๔๒

๗๔

๕๓

๗๑

๖๓

ม.๒ ๒.๖๒

๒๔

๔๐

๔๐

๓๘

๕๗

ม.๓ ๒.๔๕

๖๓

๓๙

๒๙

๔๕

ม.๔ ๒.๖๓

๑๐

๑๖

๑๔

ม.๕ ๒.๕๗

๔๖

ม.๖ ๒.๙๖

๑๔

๓๐.๑๗ ๑๐๐ ๗๓

๗ ๑.๒ ๓.๔ ๘๒

๐ ๒๕

๕๘๓

๙๘

๕๖ ๑๑๖

๒ ๑๕

๔๘๖

๖๓

๙๒

๙๗

๗๒

๕๐๓

๒๕

๓๙

๔๒

๕๗

๙๙

๖ ๓๖

๓๔๔

๑๖

๒๓

๔๖

๔๗

๓๙

๖๔

๒๙๘

๑๐

๑๕

๔๐

๓๒

๕๘

๘๗ ๑๔

๒๖๙

๔๑๑ ๓๘๐ ๕๒๐ ๓๐ ๘๘

๒๔๘๓

รวม ๒.๕๔ ๑๔๗ ๒๒๐ ๑๖๒ ๒๑๗ ๓๐๘ ร้อย ๖.๕ ๙.๕ ๗.๙ ๑๒ ๑๓ ละ

๑๗

๑๔

๑๕ ๑.๔

๔๖.๙๖

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 21

หมาย เหตุ


กลุ่มสาระ

สุขศึกษาและ พลศึกษา

ศิลปะ

ระดับผลการเรียน ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

ชั้น

GPA

ม.๑

๓.๐๓

๔๘

๑๙

๔๒

๕๗

๙๕

๑๑๓ ๒๐๗

๕๘๓

ม.๒

๒.๙๔

๑๗

๑๗

๓๑

๕๒

๕๘

๗๗

๘๓ ๑๔๙

๔๘๖

ม.๓

๓.๐๙

๑๐

๒๖

๒๘

๕๔

๕๑

๕๕

๕๖ ๒๒๓

๕๐๓

ม.๔

๓.๐๐

๔๒

๑๗

๖๔

๑๐๖ ๑๐๓

๓๔๔

ม.๕

๓.๐๔

๑๑

๒๒ ๑๓๖

๓๐

๗๖

๒๙๘

ม.๖

๑.๙๐

๓๘

๕๔

๕๙

๔๕

๑๖

๑๔

๒๖๙

รวม ร้อย ละ

๒.๙๐ ๑๒๔

๙๙

๑๔๑

๒๑๗ ๒๕๐ ๔๕๓

๔๐๔ ๗๖๕

๒๔

๒๔๘๓

๕.๗

๘.๗

๑๐

๓๑

๐.๒

๑ ๑

๓๐ ๑๗

๕๘๓ ๔๘๖

๑.๕

๒๖

๑๘

๑๖

มส

จานวน

ม.๑ ม.๒

๒.๙๖ ๓.๐๑

๐ ๑๖

๑๓ ๕

๓๕ ๑๙

๕๕ ๓๑

๖๕.๓๒ ๗๖ ๙๐ ๘๙ ๑๙๔ ๓๗ ๑๐๔ ๑๒๐ ๑๓๖

ม.๓

๓.๑๔

๖๖

๑๓

๒๔

๕๐

๖๐ ๒๖๔

๑๐

๕๐๓

ม.๔

๒.๗๑

๒๐

๑๓

๓๗

๓๘

๖๖

๕๘

๘๕

๒๓

๓๔๔

ม.๕

๓.๔๖

๔๑

๔๓ ๑๗๗

๒๙๘

ม.๖

๓.๒๘

๒๒

๑๓

๔๑

๖๐ ๑๑๘

๑๔

๒๖๙

๑.๖

๓.๘

๓.๑

๖.๗

๗.๙

๑๖

๑๗

๑.๑

๓.๔

๕๘๓

ร้อย ละ

๓๙

๗๒.๓๓

การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ร้อย ละ

๑.๗๘

๓๑

๓๘

๒๐

๓๒

๓๑

๓๑

๓๙ ๑๕๐ ๒๑๑

๒.๙๙

๑๒

๒๐

๒๐

๓๘

๕๗

๖๕

๘๕ ๑๗๓

๑๔

๔๘๖

๓.๑๑

๑๕

๓๒

๔๔

๔๒

๖๘

๕๙ ๒๒๔

๑๗

๕๐๓

๒.๘๓

๔๗

๑๗

๙๓

๖๙

๓๔๔

๒.๘๓

๔๘

๑๖

๒๓

๑๙

๒๖

๕๐ ๑๐๖

๒๙๘

๓.๓๘

๓๓

๑๔

๒๖๙

๙๔ ๑๒๗

๙๔

๑๔๖ ๑๖๙ ๓๑๖

๔๖๖ ๘๐๕ ๒๓๕

๓๑

๒๔๘๓

๓.๘

๓.๘

๕.๙

๒.๗๓

๕.๑

๖.๘

๑๓

๑๐๐ ๑๓๓

๑๙

๘๓

๓๒

๙.๕

๑.๒

๖๓.๙๑

ภาษาต่าง ประเทศ

ม.๑ ม.๒

๑.๗๐

๔๘ ๑๓๕

๑.๘๕

๘๑

๘๔

๑๑๔

๗๙

๕๕

๔๙

๓๗

๒๘

๓๘

๕๘๓

๗๖

๖๒

๕๐

๔๒

๓๗

๔๙

๔๘๖

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 22

หมาย เหตุ


กลุ่มสาระ

ภาษาต่าง ประเทศ(ต่อ)

ชั้น

GPA

ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ร้อย ละ

๑.๕

ระดับผลการเรียน ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๒.๐๐

๗๘

๘๑

๕๕

๖๘

๕๖

๗๑

๓๒

๖๑

๕๐๓

๒.๓๖

๕๖

๒๐

๒๓

๒๔

๒๔

๓๗

๗๗

๖๗

๑๖

๓๔๔

๑.๖๗

๕๔

๕๒

๔๒

๔๖

๓๑

๒๒

๑๗

๒๒

๑๐

๒๙๘

๒.๒๖

๑๘

๓๒

๔๗

๔๖

๔๑

๓๗

๒๐

๒๒

๒๖๙

๑.๙๔ ๓๒๑ ๓๙๐

๓๔๒

๒๓๗ ๒๔๗

๘๖

๑๐

๒๔๘๓

๑๓

๑๔

๙.๕

๓.๕

๐.๔

๑๖

๓๒๖ ๒๖๒ ๒๖๒ ๑๓

๑๑

๑๑

๙.๙

จานวน

มส

๓๐.๐๔

กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย

กราฟแสดงระดับผลการเรียน

ภาษาไทย ระดับผลการเรี ยน ๐

๒% ๒% ๗%

๑๕%

ระดับผลการเรี ยน ๑

๑๐%

๘%

๑๔%

๑๒% ๑๗%

๑๓%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ ระดับผลการเรี ยน ๒ ระดับผลการเรี ยน ๒.๕ ระดับผลการเรี ยน ๓ ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ระดับผลการเรี ยน ๐

๑% ๑% ๖%

๙%

ระดับผลการเรี ยน ๑

๙% ๑๗%

๑๒%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ ระดับผลการเรี ยน ๒

๑๒%

๑๕% ๑๘%

ระดับผลการเรี ยน ๒.๕ ระดับผลการเรี ยน ๓ ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 23

หมาย เหตุ


กลุ่มสาระการ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงระดับผลการเรียน

วิทยาศาสตร์ ๗%

ระดับผลการเรี ยน ๐

๑% ๔%

๙%

ระดับผลการเรี ยน ๑ ๗%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕

๑๙% ๑๔%

ระดับผลการเรี ยน ๒ ระดับผลการเรี ยน ๒.๕

๑๒% ๑๔%

ระดับผลการเรี ยน ๓

๑๓%

ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร ระดับผลการเรี ยน มส

สังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ ระดับผลการเรี ยน ๐ ๑% ๔% ๒๑%

ระดับผลการเรี ยน ๑ ๖%

๙%

๖%

ระดับผลการเรี ยน ๒

๙%

๑๕%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ ระดับผลการเรี ยน ๒.๕

๑๒%

ระดับผลการเรี ยน ๓

๑๗%

ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร ระดับผลการเรี ยน มส

ศิลปะ

ศิลปะ ๑% ๓% ๒% ๔% ๓%

ระดับผลการเรี ยน ๐ ๗%

ระดับผลการเรี ยน ๑ ๘%

๓๙%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ ระดับผลการเรี ยน ๒

๑๖% ๑๗%

ระดับผลการเรี ยน ๒.๕ ระดับผลการเรี ยน ๓ ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 24


กลุ่มสาระการ เรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

กราฟแสดงระดับผลการเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับผลการเรี ยน ๐ ๑% ๔%

๕%

๙%

๔%

ระดับผลการเรี ยน ๑ ๖%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ ๗%

๓๒%

๑๓%

ระดับผลการเรี ยน ๒ ระดับผลการเรี ยน ๒.๕ ระดับผลการเรี ยน ๓

๑๙%

ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร ระดับผลการเรี ยน มส

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ ระดับผลการเรี ยน ๐

๓% ๐%

ระดับผลการเรี ยน ๑ ๑๓%

๑๐% ๙%

ระดับผลการเรี ยน ๑.๕ ๑๖%

๑๑%

ระดับผลการเรี ยน ๒ ระดับผลการเรี ยน ๒.๕

๑๑%

๑๔% ๑๓%

ระดับผลการเรี ยน ๓ ระดับผลการเรี ยน ๓.๕ ระดับผลการเรี ยน ๔ ระดับผลการเรี ยน ร ระดับผลการเรี ยน มส

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 25


๒.๒) ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ระดับ คุณภาพ

คะแนน

ระดับ คุณภาพ

ความสามารถใน ความสามารถในการ การใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี คะแนน

ระดับ คุณภาพ

ความสามารถใน การแก้ปญ ั หา คะแนน

ระดับ คุณภาพ

ความสามารถ ในการคิด

ระดับ คุณภาพ คะแนน

คะแนน

ระดับชั้น

ความสามารถ ในการสือ่ สาร

ม.๑

๒.๖๔

ดี

๒.๖๙

ดี

๒.๗๐

ดี

๒.๗๕

ดี

๒.๗๕

ดี

ม.๒

๒.๘๙

ดี

๒.๙๓

ดี

๒.๙๕

ดี

๒.๙๘

ดี

๓.๐๒

ดีเยี่ยม

ม.๓

๒.๙๐

ดี

๓.๐๒ ดีเยี่ยม ๒.๙๗

ดี

๓.๐๗

ดีเยี่ยม

๓.๑๔

ดีเยี่ยม

ม.๔

๒.๙๑

ดี

๒.๘๙

ดี

๓.๑๑ ดีเยี่ยม ๓.๐๑

ดีเยี่ยม

๓.๒๑

ดีเยี่ยม

ม.๕

๒.๙๗

ดี

๒.๘๖

ดี

๓.๐๑ ดีเยี่ยม ๓.๑๑

ดีเยี่ยม

๓.๐๗

ดีเยี่ยม

ม.๖

๒.๙๕

ดี

๒.๘๘

ดี

๓.๕๖ ดีเยี่ยม ๓.๑๗

ดีเยี่ยม

๓.๑๒

ดีเยี่ยม

สรุป

๒.๘๘

ดี

๒.๘๘

ดี

๓.๐๕ ดีเยี่ยม ๓.๐๒

ดีเยี่ยม

๓.๐๕

ดีเยี่ยม

แผนภูมิสรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

๗๖.๒๕

๗๒ ๗๒

๗๕.๕ ๗๖.๒๕

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 26


๒.๓) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจานวน ร้อยละ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจานวน ร้อยละ

จานวน นักเรียน ทั้งหมด ๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘ ๑๐๐

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘ ๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน)

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๐๐

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘ ๑๐๐

๒.๔) ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร กราฟแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้น กราฟแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาปีที่ ๑

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑% ๑๗%

ดีเยี่ยม ดี ๘๒%

ผ่าน ไม่ผ่าน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 27


ระดับชั้น

กราฟแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒% ๑๙%

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน

๗๙%

ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕% ดีเยี่ยม

๒๙%

ดี ๖๖%

ผ่าน ไม่ผ่าน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 28


กราฟแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้น กราฟแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาปีที่ ๔

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑% ดีเยี่ยม

๑๗%

ดี ๗๒%

ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙%

๑๕%

ดีเยี่ยม ดี ๗๖%

ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓% ๑๔%

ดีเยี่ยม ดี ๘๓%

ผ่าน ไม่ผ่าน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 29


๒.๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

จานวน นักเรียนทั้งหมด

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจานวน ร้อยละ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจานวน ร้อยละ

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘

๑๐๐

๑๐๐

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘

๒๙๐ ๒๔๘ ๒๕๑ ๑๗๒ ๑๔๙ ๑๓๔ ๑๒๓๘

๑๐๐

๑๐๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๒.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการ

จานวนคน

เรียนรู้

ที่สอบ

คะแนน

ส่วน

เฉลี่ยของ

เบี่ยงเบน

โรงเรียน

มาตรฐาน

นักเรียน คะแนนเฉลี่ย

ที่มีคะแนนสูงกว่าคะแนน

ระดับประเทศ

เฉลี่ยระดับประเทศ จานวน

ร้อยละ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

๒๔๒ ๒๔๒ ๒๔๑

๒๑.๖๙ ๔๑.๖๕ ๒๙.๑๖

๑๐.๗๕ ๑๒.๕๑ ๗.๘๖

๒๖.๓๐ ๔๘.๒๙ ๓๒.๒๘

๖๓ ๗๓ ๖๒

๒๔.๙๐ ๒๘.๘๕ ๒๔.๕๑

ภาษาต่างประเทศ

๒๔๑

๒๗.๙๗

๗.๖๒

๓๐.๔๕

๗๑

๒๘.๐๖

เฉลี่ย

๒๔๑.๕

๓๐.๑๒

๙.๖๙

๓๔.๓๓

๖๗.๒๕

๒๖.๕๘

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 30


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๘.๒๙ ๔๑.๖๕

๒๙.๑๖

๒๖.๓๐

๓๒.๒๘ ๒๗.๙๗

๓๐.๔๕

๒๑.๖๙

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการ เรียนรู้

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน เฉลี่ยของ โรงเรียน

ส่วน คะแนนเฉลี่ย นักเรียนที่มีคะแนนสูง เบี่ยงเบน ระดับประเทศ กว่าคะแนนเฉลี่ย มาตรฐาน ระดับประเทศ

ภาษาไทย

๑๓๑

๔๖.๔๔

๑๒.๕๘

๔๙.๒๕

จานวน ๕๙

สังคมศึกษา

๑๓๐

๓๔.๗๘

๗.๗๐

๓๔.๗๐

๗๔

๕๓.๖๒

ภาษาต่างประเทศ

๑๓๒

๒๕.๐๑

๘.๓๗

๒๘.๓๑

๓๖

๒๖.๐๙

คณิตศาสตร์

๑๓๒

๒๐.๑๗

๙.๖๕

๒๔.๕๓

๕๑

๓๖.๙๖

วิทยาศาสตร์

๑๓๑

๒๘.๓๘

๙.๐๒

๒๙.๓๗

๔๙

๓๕.๕๑

๑๓๑.๒

๓๐.๙๖

๙.๔๕

๓๓.๒๓

๕๓.๘๐

๓๘.๙๙

เฉลี่ย

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ร้อยละ ๔๒.๗๕

หน้า 31


ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๖.๔๔

๔๙.๒๕ ๓๔.๗๘ ๓๔.๗๐ ๒๕.๐๑

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

๒๘.๓๑ ๒๐.๑๗

๒๔.๕๓

๒๘.๓๘ ๒๙.๓๗

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๓) จุดเด่น นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและทักษะชีวิตที่ดี ออกกาลังกายสม่าเสมอ เห็นคุณค่าและมีความ มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน และครู มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมี ความสุข ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีสุนทรียภาพเห็นคุณค่าสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจ กรรมด้า น ศิล ปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๔) จุดควรพัฒนา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทาแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สร้างจิตสานึกในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน มีความรับผิดชอบมี จิตสาธารณะเพื่อสังคม ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญ หาทางด้านเศรษฐกิจให้ เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 32


ภาพแสดงคุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา

ร่องรอย/หลักฐาน

คุณภาพของผู้เรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 33


มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้าน ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ๔.๑ ฝ่ายกิจการนักเรียน ๔.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อานวยการโรงเรียน

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง

สมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

รองผู้อานวยการกลุ่ม บริหารวิชาการ

รองผู้อานวยการกลุ่ม บริหารบุคคล

รองผู้อานวยการกลุ่ม บริหารงบประมาณ

รองผู้อานวยการกลุ่ม บริหารทั่วไป

ฝ่ายกิจการนักเรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้า 34


แผนภูมิโครงสร้าง ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัดธาตุทองพระอารามหลวง

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

มูลนิธินักเรียนดีศรีธาตุทอง

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ๑.งานสานักงานวิชาการ ๒.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓.หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน ๔.หัวหน้าโสตทัศนศึกษา ๕.หัวหน้างานวัดผล ประเมินฯ ๖.หัวหน้างานแนะแนว ๗.หัวหน้างานห้องหมุด ๘.หัวหน้างานนิเทศภายใน ๙.หัวหน้าส่งเสริมวิชาการ ๑๐.หัวหน้างานประกัน ๑๑.หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ๑๒.หัวหน้างานสารสนเทศ

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ๑. หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย ๒. หัวหน้างานประสานคณะกรรมการ สถานศึกษา ๓. หัวหน้างานสานักงานบุคคล ๔. หัวหน้างานส่งเสริมและยกย่อง เชิดชูเกียรติ ๕. หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร ๖. หัวหน้างานวางแผนอัตรากาลังและกาหนด ตาแหน่ง ๗. หัวหน้างานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง และการ ออกจากราชการ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๑. หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน ๒. หัวหน้างานสานักงานงบประมาณ ๓. หัวหน้างานการเงิน ๔. หัวหน้างานการบัญชี ๕. หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ ๖. หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา ๗. หัวหน้างานยานพาหนะ ๘. หัวหน้างานนโยบายและแผน

หน้า 35

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ๑. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน ๒. หัวหน้างานกิจการนักเรียน ๓. หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย ๔. หัวหน้างานระดับชั้น ๕ หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ๖. หัวหน้างานสานักงานบริหารทั่วไป ๗. หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน ๘. หัวหน้างานคณะสี ๙. หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ๑๐.หัวหน้างานส่งเสริมวินัยฯ ๑๑. หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ๑๒.หัวหน้างานประสานเครือข่ายฯ ๑๓. หัวหน้างานโสตฯและประชาสัมพันธ์ ๑๔.หัวหน้างานโภชนาการ ๑๕. หัวหน้างานควบคุมภายใน ๑๖.หัวหน้างานควบคุมภายใน ๑๗.หัวหน้างานพัฒนาระบบและเทคโนฯ ๑๘.หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


๒) กระบวนการพัฒนา โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจาก ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา ของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ดาเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บ รรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการ ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน

๓) ผลการพัฒนา การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน • สถานศึกษาได้มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึง ความต้ องการของชุ มชนและท้องถิ่น โดยมีการ กาหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา • วางแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย • มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตาม มาตรฐานตาแหน่ง • จัดทาข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้ • มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ ครูผู้สอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ • สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน • สถานศึกษาจัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา • สถานศึกษาได้มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา • สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา • สถานศึกษามีการจัดสรรและการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้ สถานศึกษามีสื่อการจัดการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่มีคุณภาพ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 36


๔) จุดเด่น สถานศึ กษามี การบริหารและการจัดการอย่ างเป็ นระบบ เปิด ให้ทุก ฝ่ายมี ส่วนร่ว มในการกาหนดวิ สัยทัศ น์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัด เจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับ ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึ กษา โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและชุมชนร่วมพัฒนา โรงเรียนทุกด้าน ก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยตรงกับผู้เรียน ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับ งานที่รับผิดชอบ มุ่งมั่นอุทิศตน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนด้วยความรักอย่างสม่าเสมอ สามารถ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพที่สามารถส่งเสริมพัฒนา บุค ลิก ภาพสุข ภาพและอนามั ยของผู้ เรี ยนได้ เ หมาะสม มีก ารก ากั บติ ด ตามดู แลและขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานของ สถานศึกษาทาให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕) จุดควรพัฒนา ๑. ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้าง ความตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ และส่งเสริมให้ ครู บุคลากรและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สถานศึกษา ๒. นาผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย จัดทาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่เน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และสมรรถนะที่สาคัญของนักเรียน พัฒนาครูให้เกิดความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทาแผนการนิเทศและนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้ เป็นระบบและนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 37


ภาพแสดงกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา

ร่องรอย/หลักฐาน

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 38


มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) ผลการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยดาเนิน การ ตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่หลากหลาย อีกทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล การวัดและการประเมินผล และการนิเทศภายในของ กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ทาให้ครูมี ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียน การสอน ร่วมกันดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหา ให้คาแนะนา คาปรึกษา ให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในทุกรายวิชาพร้อมทั้งบูรณาการ คุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นาการวิจัย ในชั้ นเรีย นมาช่ วยในการพัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอน เพื่อ ให้ ผู้เ รีย นบรรลุ ทั้ ง ด้า นความรู้ ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒) จุดเด่น โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้ครูใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงานอย่าง เพียงพอ ทาให้ครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังให้ผู้เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน การเรียน โรงเรียนมีการจั ดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ ค้นคว้าหาความรู้ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยให้บริการชุมชนใน ด้านความรู้และการใช้อาคารสถานที่ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการสร้าง สนับ สนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลในสถานศึกษา ชุมชนและองค์กร อื่นๆ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้

๓) จุดควรพัฒนา ๑. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจ กรรม โครงงาน โครงการ จากแหล่ งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ๒. พัฒนาทักษะการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน พฤติกรรมต่างๆของ ผู้เรียน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 39


ภาพแสดงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทีผ่ ู้เรียนเป็นสาคัญ ประเด็นพิจารณา การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ร่องรอย/หลักฐาน

การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ ชุมชนและท้องถิ่น

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 40


ประเด็นพิจารณา การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ ชุมชนและท้องถิ่น

ร่องรอย/หลักฐาน

การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 41


มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ๑) กระบวนการและผลการดาเนินงาน กระบวนการพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

สถานศึ ก ษาประเมิ น คุณ ภาพ ภายในตามระบบ การประกั น เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คุณภาพการศึกษา ๘ ประการ ๓ ปีการศึกษา ๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๔.๖๗ ๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๔.๖๗ ๒) จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด ๔.๖๔ ๕. การศึ ก ษามุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพตาม ๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๕. ๕. มาตรฐาน ๕. ๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ๕. ๓) จั ด การและบริ ห ารข้ อ มู ล ๕. ๔.๘ สารสนเทศที่เป็นระบบ ๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔) จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด ๕. ๔) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕. การศึกษา ๕. ๔.๗ ๕ ) ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔.๖๗ ๔.๖๗ ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ๔.๘๕ ๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔.๕๔ ๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม ๔.๖๗ ๕. มาตรฐานของสถานศึกษา ๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕. ๕. ๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็น ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๖ ๔.๗ ๔.๘ ๔.๙ ๕. ๕.๑ การประเมินคุณภาพภายใน ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๘) ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ อย่างต่อเนื่อง การมีส่ วนร่วมรับผิดชอบของ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการยกระดับคุณภาพการจัด ต่ อ ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี การศึกษาของโรงเรียน คุณภาพ สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ การเปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วมของโรงเรี ยน การบริ หารของผู้บริ หารโรงเรียน

๕๔.๔๖ ๕๖.๒๑ ๖๔.๘๑

การจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน

๗๗.๕๕

การจัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของครู

๘๒.๘

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ย

๗๕.๙๖ ๗๖.๔๓ ๗๔.๓๖

ความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

๗๘.๘๒

หน้า 42


๒) จุดเด่น โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของ คณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๓) จุดควรพัฒนา โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ เรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายคน

ภาพแสดงระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประเด็นพิจารณา

ร่องรอย/หลักฐาน

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 43


สรุปผลการประเมินในภาพรวม ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จากผลการดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐาน ที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบ การ ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น จนมีผ ลการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับซาติสูงขึ้น มีบางรายวิชาที่ยังไม่ พัฒนา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขี ยน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด คานวณ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างซัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการ บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผ ลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใซ้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็น ฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผล จาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึ กษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

สรุปผล จุดเด่น ด้านคุณภาพผูเ้ รียน นักเรียนมีสุข นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและทักษะ

จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 44


จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

ชีวิตที่ดี ออกกาลังกายสม่าเสมอ เห็นคุณค่าและมีความมั่นใจ ในตนเอง กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน และ ครู มี ทั ก ษะในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ท างานอย่ า งมี ความสุข ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีสุนทรี ยภาพเห็น คุณค่าสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข อง สถานศึกษา

เรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้ สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ ของคนในศตวรรษ ที่ ๒๑ ทั ก ษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการ เรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่า ง ต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ความมุ่ ง มั่ น ใน การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุน ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทาแฟ้ม สะสมผลงาน โดยให้ครูทุกคนและผู้ปกครองมีส่วน ร่วม สร้างจิตสานึกในการรักษาสาธารณสมบัติของ โรงเรียน มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม ระดมทรัพ ยากรทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุน นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ให้เพียงพอต่อ ความต้องการ พัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ ตามวัย

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ๑. ควร ก า หนด พ ฤติ ก ร รม ตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ เปิ ดให้ทุ กฝ่ า ยมีส่ วนร่ว มในการก าหนดวิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ คุ ณ ลั ก ษณะบ่ ง ชี้ ข องอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ ชั ด เจน ก าหนด เป้ า หมายที่ชั ดเจน มีก ารปรับ แผนพัฒ นาคุ ณภาพการจั ด แนวทางการพัฒนาและประเมินผลอย่างเป็นระบบ การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับผลการ ต่อเนื่อง โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างความ จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย ตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ และ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา และค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ต าม ส่งเสริมให้ ครู บุคลากรและนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการ การพัฒนาสถานศึกษา วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือ ๒. นาผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงให้ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย จัดทาสารสนเทศ และครู สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและชุมชนร่วมพัฒนา อย่ า งเป็ น ระบบ มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นเป็ น ปั จ จุ บั น โรงเรี ยนทุ กด้ าน ก่อ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผ ลโดยตรงกับ ผู้เ รีย น พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง มีวุฒิความรู้ความสามารถตรง ที่เน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ กั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่ น อุ ทิ ศ ตน อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ ทาง และสมรรถนะที่ส าคัญของนักเรียน พัฒนาครูให้เกิด ราชการ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนด้วยความรักอย่างสม่าเสมอ ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อการ กับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทาแผนการนิเทศ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพที่สามารถส่งเสริม และนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนา พัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพและอนามัยของผู้เรียนได้เหมาะสม งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นให้ เ ป็ น ระบบและน าผลการ รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 45


จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มีการกากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง สถานศึกษาทาให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้ครูใช้สื่อที่มี คุณภาพ มีความเหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สรร งบประมาณ สนั บสนุ น ทรั พ ยากรในการด าเนิน งานอย่ า ง เพียงพอ ทาให้ครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ ทันสมัยและนาเทคโนโลยีม าประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังให้ผู้เรียน แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองอย่า งต่ อเนื่ อ ง เน้ นผู้ เ รี ยนเป็ น สาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลายและสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ ค้น คว้ า หาความรู้ สถานศึ ก ษาส่ง เสริ ม ความสั มพั น ธ์ แ ละ ความร่วมกับชุมชนในการพัฒ นาการศึกษา โดยให้บริการ ชุมชนในด้ า นความรู้ และการใช้อ าคารสถานที่ ทุก ฝ่า ยให้ ความร่วมมือในการสร้าง สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีการ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งบุ ค คลในสถานศึ ก ษา ชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้

๑. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม โครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียนรวมทั้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ๒. พัฒนาทักษะการจัดทาวิจัยในชั้น เรียนของ ครู ทุ ก คน เพื่ อ น ามาแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งการเรี ย น พฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มปี ระสิทธิผล โรงเรี ย นให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น งานประกั น คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการ พัฒนาคุ ณภาพการศึก ษา การดาเนิ นงานประกัน คุณภาพ ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูป ของคณะกรรมการ สร้ า งวั ฒ นธรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล ตามแผนพั ฒ นาตนเอง แต่ ยั ง ขาดการให้ ข้ อ มู ล ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม การเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียน มี ก ารประเมิ น ตนเองในการเรี ย นรู้ แต่ ยั ง ขาดการ ติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนของนักเรียนเป็นราย คน

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 46


แนวทางการพัฒนาในอนาคต กาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตโดยอาศัยข้อมู ล พื้ นฐานจากสารสนเทศ วิสั ยทัศน์ ผลการ ประเมินงาน /โครงการ /กิจกรรม และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ สมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง คณะกรรมการผู้ ปกครองเครือข่าย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแก้ไข ปัญ หาตามสถานการณ์ บริ บทโรงเรีย น นโยบาย จุ ดเน้ นจากต้น สัง กัด เพื่อ ให้ บรรลุ ตามมาตรฐานสถานศึก ษา วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในอนาคต พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาอารมณ์ มี วิ นั ย ในตนเอง มี ค วาม รับผิดชอบต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นั ก เรี ย นในศตวรรษที่ ๒๑ ทั ก ษะและความรู้ พื้ น ฐานตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ความส ามารถในการสื่ อ สาร ภาษาอังกฤษ การเตรียมนักเรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนา หลักสูตรในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย พัฒนาผลการทดสอบระดับ ชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตาม เกณฑ์เป้าหมาย แผนพัฒนาครู กาหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ เพิ่มประสิทธิและศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยหลักของ ๓R ๘C และการจัดบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมครูในด้านการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการนาผลการ ประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดทาสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการ เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรัก การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการและการช่วยเหลือ    

บุคลากรที่ทาหน้าที่รองผู้อานวยการโดยตาแหน่ง วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะสาขาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้พัฒนาสูงขึ้น พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะทางภาษาให้ สู ง ขึ้ น สามารถใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ก้ า วให้ ทั น มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

รายงานประจาปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หน้า 47


ภาคผนวก


การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


Profile for Wiruth Youngmeesuk

mtt_sar60  

mtt_sar60  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded