__MAIN_TEXT__

Page 1


ธาตุทองสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการด�ำเนินงาน ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน นายณนบ เลี้ยงถนอม นายสมสมัย วงศ์ปถัมภ์ นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ นางสิริกุล คงถาวร

กองบรรณาธิการ

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและ กลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

บรรณาธิการ นางสาวธนุตรา พละพึง พิสูจน์อักษร นางสาววิไล ขวัญแก้ว นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์ นางสาวศศิตา อาจวงษ์ ศิลปกรรม นายโดม คล้ายสังข์ นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์ โสตทัศนศึกษา นายวิรุธ ยังมีสุข นายคฑาหัสต์ ดวงสุดา ประสานงาน นางส�ำเริง แก้วอ่วม นายเดชาธร วิงกระโทก นางสาวกรองแก้ว ประยงค์หอม นางสาวชุติมา ธีรปฏิสัมภิทา นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ นายธัญวิทย์ แสงขามป้อม

บก.แถลง

  ณ เวลานี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่ปวงประชาชนทุกหมู่เหล่ายังอยู่ใน ห้วงเวลาแห่งความอาลัย ต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย ด้วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์ล�ำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เพราะพระองค์ทรงเป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ กระนั้นก็ตาม ในบรรยากาศแห่งความเศร้าสร้อย สูญเสีย ประเทศชาติและคนไทยก็ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระองค์ใหม่ เรียกขานพระนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพเฉกเช่น พระราชบิดาของพระองค์ วารสาร “ธาตุทองสัมพันธ์” ฉบับนี้ น�ำเสนอข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ คุณความดี ความเจริญก้าวหน้า ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ท่านผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และหวังว่าท่านผู้อ่านวารสารทุกท่านจะยินดี และพร้อมให้การสนับสนุนโรงเรียน สืบต่อไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะท�ำงานทุกท่าน และทุกฝ่ายงานที่ท�ำให้วารสาร ฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหากมีสิ่งใดไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ นางสาวธนุตรา พละพึง บรรณาธิการ

2 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ๒. เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก ๓. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ของโรงเรียนในด้านต่างๆ วิสัยทัศน์ ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความไทย สู่มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ ลูกเหลืองด�ำ มีจิตอาสา เอกลักษณ์ เทคโนโลยีเด่น เน้นวิถีพอเพียง

สารบัญ

ถวายราชสดุดี ร.๑๐ สารจากผู้อ�ำนวยการ สารจากรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน l กลุ่มบริหารงานวิชาการ l กลุ่มบริหารงบประมาณ l กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว ลูกเหลือง-ด�ำ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน l งานแนะแนว l งานห้องสมุด l กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี l กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมลูกเหลืองด�ำ งานประกันคุณภาพ, งาน SCQA บทความน่ารู้ นักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ครูเกษียณอายุราชการ จัดพิมพ์โดย : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ำกัด โทร. ๐-๒๕๘๗-๕๓๗๙

๑ ๓ ๔

๖ ๗ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๖ ๓๐

๓๕ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔


สารจากผู้อ�ำนวยการ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัติริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ อย่างยากยิ่งที่จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือน นับเป็นบุญของ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงตรากตร�ำพระวรกายด้วยการทรงงานหนัก อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง พระองค์ยังทรงงานด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ทรงน�ำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในยามชาติบ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจนเป็นที่ยอมรับถึงศาสตร์ อันทรงคุณค่าไปทั่วโลก ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ด้วยทรง มีพระราชประสงค์ให้เกิดความเจริญพิพัฒนาถาวร และความไพบูลย์ของแผ่นดินไทย อย่างยั่งยืน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทรงเป็นพลังของแผ่นดินโดยแท้จริง แม้เกิดในชาติภพใด ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและขอน้อมน�ำพระราชปณิธาน และอัญเชิญพระบรมราโชวาท ต้นแบบแห่งความเป็นบรมครูมาเป็นแบบอย่างในการ ด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง และจะขอน้อมใจจารึกพระเมตตาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงข้า พระพุทธเจ้า และชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์กาล ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ส�ำหรับวารสารฉบับนี้นั้น ได้ประมวลกิจกรรมที่ผ่านมาและขอชื่นชมนักเรียน ชั้น ม.๖ ที่ประสบความส�ำเร็จ ในการเรียนและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในส่วนการบริหาร การศึกษานั้น โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้ ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนแก่โรงเรียนด้วยดีเสมอมา ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้ความส�ำคัญต่อ การน�ำศาสตร์พระราชา มาส่งเสริมพัฒนาลูกๆ เหลือง-ด�ำ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม อย่างมั่นคง และยั่งยืน สืบไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ณรงค์ ประจวบวัน) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ธาตุทองสัมพันธ์

3


สารจากรองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

สารจากรองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ภาวะผู้น�ำทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย ๖ หลัก ดังนี้

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันจากการสังเกตและ ๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มิใช่ตามอ�ำเภอใจ หรืออ�ำนาจของ ตัวบุคคล จะต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความ ห้องเรียน สิ่งหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาโดยเร่งด่วน คือ ๑. บทบาทของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน มีการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อสร้าง “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการท�ำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการของโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ๒. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�ำทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓. บทบาทของครูในฐานะผู้สอน  ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน บทบาทจากการเป็นผู้สอน (Teaching) มาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา (Coaching) ๔. บทบาทของนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้เรียนแบบท่องจ�ำ มาเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ๕. บทบาทของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม และ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Long life Education) ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้น การน�ำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต และการท�ำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ กับชีวิตจริง และการท�ำงาน

นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

รัดกุมและ รวดเร็วด้วย ๒. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากร มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ�ำชาติ ๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง มีการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผน ก่อให้เกิดความโปร่งใส กลุ่มงานใด ต้องการทราบข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และจัดท�ำระบบรายงานอย่าง มีขั้นตอน ๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้ บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ หรือ คณะท�ำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน�ำ ปรึกษา ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ ๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักใน สิทธิและหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการ บริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่ แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท�ำของตนเอง ๖. หลักความคุ้มค่า (Cost–effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ภายใต้การบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ สถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณได้มีการด�ำเนินงานตามกระบวนการ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เพื่อให้เกิดแบบแผนการท�ำงาน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อน�ำไปสู่ The Best Practice ของกลุ่มบริหารงบประมาณ ที่ว่า “ระบบดี คนดี การจัดการที่ดี” นางสิริกุล คงถาวร รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


สารจากรองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและงานบุคคล โรงเรี ย นมั ย มวั ด ธาตุ ท องได้ จั ด ท� ำ วารสารฉบั บ นี้ ข้ึ น เพื่ อ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานการจั ด การ ศึกษาแก่ผู้ปกครอง สถานประกอบการ สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบถึงความ ก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้พัฒนาไปในแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ในสังคมปัจจุบันทุกคนต้องต่อสู้ ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ต้องแข่งขันกันทุกเรื่อง การรับ ความรู้ รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามที่โรงเรียนจัดให้แต่เพียงทางเดียวคงไม่เพียงพอ จึง ขอฝากท่านผู้ปกครองได้พิจารณาทบทวนในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า มีส่วนใดที่คิดว่าเป็นปัญหาและ สมควรปรับแก้ไข การทบทวนสิ่งที่ได้ท�ำไปว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างใดบ้างและน�ำปัญหาอุปสรรคที่พบ มาปรับแก้ไข จะท�ำให้งานหรือสิ่งปฏิบัติประสบผลส�ำเร็จได้โดยเฉพาะช่วงนี้ หากจะได้มีการทบทวน แก้ไขบางอย่างก็จะประสบความส�ำเร็จอย่างแน่นอน ผมมั่นใจว่า ความส�ำเร็จของนักเรียนอันเป็นที่รัก คงอยู่ไม่ไกล ในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน นักเรียนทุกคน ทั้งนักเรียนเก่าและ นักเรียนปัจจุบันที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

ด้วยความปรารถนาดีจาก นายสมสมัย วงศ์ปถัมภ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล

ธาตุทองสัมพันธ์

5


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ๑. นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา ๒. นายเฉลิมเกียรติ อินทุเศรษฐ ๓. นายวิรัช คล้ายสุบรรณ ๔. นายสุรพงษ์ อวสานะพันธุ์ ๕. นายสุครีพ ค่ายหนองสวง ๖. นางเรวดี ธีรธราธร ๗. นางชูจิตต์ ชาญสุวิทยานันท์ ๘. นางปรารถนา โพธิ์ไพจิตร ๙. นายแพทย์สกนธ์ อิงคเศรษฐ์ ๑๐. นางสาวกัลยา หงษ์ทอง ๑๑. นายเมธวิน มีสุวรรณ ๑๒. นางสาวสุดาพันธ์ เกษมราษฎร์ ๑๓. พระครูวินัยวรวัฒน์ ๑๔. พระครูสุนทรชัยสิทธิ ๑๕. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน

ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้แทนครู กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการและเลขานุการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


ยินดีต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วเหลือง-ด�ำ ครูบรรจุ นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์

นางสาวสุดาพร ภูจอม

นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน

นายวชิระ สุหัตถาพร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิชาเอก/วุฒิ การสอนภาษาไทย (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิชาเอก/วุฒิ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิชาเอก/วุฒ ิ เคมี (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาเอก/วุฒ ิ สังคมศึกษา (กศ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอาภาพร ไพรพนม

นายฉัตรเพชร เทพารักษ์

นางสาวยลดา โอษฐงาม

นางสาวอัญชลี สังฆะมณี

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิชาเอก/วุฒิ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิชาเอก/วุฒ ิ สังคมศึกษา (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกุลชญา พิบูลย์

นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร

นางสาวหทัยชนก อินทุเกตุ

นางสาวสุมาลี นิลจันทร์

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิชาเอก/วุฒ ิ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก/วุฒิ ชีววิทยา (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอก/วุฒ ิ การสอนวิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิชาเอก/วุฒ ิ การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กศ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วิชาเอก/วุฒ ิ สังคมศึกษา (กศ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิชาเอก/วุฒ ิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ธาตุทองสัมพันธ์

7


นางพรสุดา คนตรง

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี วิชาเอก/วุฒ ิ คหกรรม (วท.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร บุญชะนะ

การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเอก/วุฒ ิ การบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาววรรณรัตน์ คงแดง

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอก/วุฒ ิ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศษ.ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิชาเอก/วุฒ ิ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วิชาเอก/วุฒิ จิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูอัตราจ้าง การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิชาเอก/วุฒ ิ ภาษาไทย (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง วิชาเอก/วุฒิ วิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

8 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง วิชาเอก/วุฒ ิ วิทยาศาสตร์ (ศษ.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิชาเอก/วุฒิ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูย้าย นางพัชนีย์ คงเกิด

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิชาเอก/วุฒ ิ หลักสูตรและการสอน (กศ.ม.) ย้ายมาจาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใน) จ.สมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเพ็ญศรี ช่างเรือ

การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง วิชาเอก/วุฒ ิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.) ย้ายมาจาก โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูต่างประเทศ

Mr. Jonathan van Olderen

Education (B.A.) Teaching / Education Experience Teaching in China and Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mr. Warren Bruce

Education Teaching / Education / Hospitality degree / TEFL Experience Teaching in Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธัญวิทย์ แสงขามป้อม

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แคนวัง

นายภคพณ มณีนันท์

Mr. Jason Mancera

Education (B.A.) Teaching / Education Experience Teaching in Philippines / Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Mr. Dare Oluwatobi Adekoya

Education (B.A.) Teaching / Education Experience Teaching in Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Miss Zhu MengYao

Education Teaching Chinese as a foreign language Experience Teaching in Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มบริหารวิชาการ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการวัดและประเมินผลและ การออกข้อสอบอัตนัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี มาเป็นวิทยากร

๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กลุ่มบริหารวิชาการบันทึกข้อตกลง MOA (Memorandum of Agreement : MOA) ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ กับ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ธาตุทองสัมพันธ์ 9


กลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารงบประมาณอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

กระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) เพือ่ ให้การด�ำเนินงานจัดท�ำงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้งบประมาณ ที่มีค่อนข้างจ�ำกัดและจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะวงเงินรวม หน่วยงานต้องมีความพร้อมตามมาตรฐานการจัดการ ทางการเงิน ๗ ด้าน(Hurdles) ประกอบด้วย ๑. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) ๒. การค�ำนวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต (Activity Costing) ๓. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) ๔. การบริหารทางการเงิน/การควบคุมงบประมาณ (Financial Management/fund control) ๕. การรายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน (Financial and Performance Reporting) ๖. การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ๗. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในการจัดท�ำระบบมาตรฐานการจัดการทางงบประมาณดังกล่าวกลุ่มบริหารงบประมาณได้ด�ำเนินการทุก Hurdles ไป พร้อมๆกัน (เนื่องจากทุก Hurdles มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน) หรืออย่างน้อยต้องจัดท�ำ Hurdles ที่ ๑ และ ๒ ในช่วง แรกแล้วจัดท�ำ ๕ Hurdles ต่อเนื่องกันไป เพื่อช่วยในการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลต่อไป

10 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มบริหารงานบุคคล มาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๙ ข้อกันเถอะ จรรยาบรรณข้อที่ ๑ : ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดย ให้ความเอาใจใส่ชว่ ยเหลือส่งเสริม ให้กำ� ลังใจในการศึกษาเล่า เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า เช่น รับฟังปัญหาของศิษย์และ ให้ความช่วยเหลือศิษย์ สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์ มอบ หมายงานตามความถนัด แนะแนวทางที่ถูกให้แก่ศิษย์ ตรวจ ผลงานของศิษย์อย่างสม�่ำเสมอ ฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๒ : ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่น สอนเต็ม เวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน อุทิศ เวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ไม่ละทิ้ง ชั้นเรือนหรือขาดการสอน อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง ฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๓ : ครูตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ติ นเป็น แบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ทงั้ ทางกาย วาจา และจิตใจ เช่น ระมัดระวัง ในการกระท�ำ และการพูดของตนเองอยู่เสมอ ไม่โกธรง่าย หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ ไม่พูดค�ำหยาบหรือ ก้าวร้าว ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ ตรงต่อ เวลา ฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๔ : ครูต้องไม่กระท�ำตนเป็น ปฏิ ปั ก ษ์ ต ่ อ ความเจริญทางกายสติปัญญา จิ ตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ เช่น ไม่น�ำปมด้อยของศิษย์มาล้อเลียน ไม่ ล งโทษศิ ษ ย์ เ กิ น กว่ า เหตุ ไม่ ใช้ ศิ ษ ย์ ท� ำ งานเกิ น ก� ำ ลั ง ความสามารถ ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกทาง สร้างสรรค์ ฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๕ : ครูตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ ไม่ใช้ศิษย์กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน โดยมิชอบ เช่น ไม่ตดั สินผลงานหรือผลการเรียนโดยมีสงิ่ แลกเปลีย่ น ไม่ใช้แรงงานศิษย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ

จรรยาบรรณข้อที่ ๖ : ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งใน ด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนา ทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ เช่น หาความรู้จากเอกสาร ต�ำรา และสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ เข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา หรือฟังการบรรยายหรืออภิปรายทาง วิชาการ น�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการ สอน ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยู่เสมอ วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๗ : ครูยอ่ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู เช่น ชื่นชมในเกียรติ และรางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ และรั ก ษาไว้ อ ย่ า งเสมอต้ น เสมอปลาย ยกย่ อ งชมเชยเพื่ อ นครู ท่ี ป ระสบผลส� ำ เร็ จ เกี่ ย วกั บ การสอน ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดขององค์กร ฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๘ : ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและ ชุมชนในทางสร้างสรรค์ เช่น ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการผลิตสื่อ การเรียนการสอนฯลฯ จรรยาบรรณข้อที่ ๙ : ครูพึงประสงค์ ปฏิบัติตน เป็น ผู้น�ำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย เช่น น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอน ฯลฯ ธาตุทองสัมพันธ์ 11


กิจกรรมงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และโรคเอดส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

12 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสุขภาพ ประจ�ำปี ๒๕๖๐

การพ่นควันก�ำจัดยุงลาย

การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จากเขตวัฒนา

ธาตุทองสัมพันธ์ 13


ภาษาไทย

กลุ่มสาระ การเรียนรู้

กิจกรรมวันสุนทรภู่ร�ำลึก ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ร�ำลึก ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมมี การประกวดแข่งขัน และตัดสินประเภทต่างๆ อาทิ การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวด แต่งกลอนสุภาพสดุดสี นุ ทรภู่ การจัดป้ายนิเทศชีวประวัตสิ นุ ทรภูต่ ามห้องเรียน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี และแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขันตอบปัญหา "ปริศนา สายฟ้าแลบ" และการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

14 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมมีการประกวด-แข่งขัน และตัดสิน ประเภทต่างๆ ดังนี้ การคัดลายมือแบบอาลักษณ์(หัวเหลี่ยม) การเขียน ตามค�ำบอก การเขียนเรียงความ การแต่งค�ำขวัญวันภาษาไทย การอ่าน ท�ำนองเสนาะ การร้องเพลงพร้อมเต้นจินตลีลาประกอบเพลง หัวข้อ "ร้องเพลงให้พ่อฟัง" นอกจากนี้มีการประกวดพิเศษส�ำหรับครูผู้ใช้ ภาษาไทยดีเด่น และครูผู้แต่งกายงามอย่างไทย ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียน

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

๑. เขียนเรียงความ ระดับ ม.ต้น เด็กหญิงชลธิชา เกตุทอง รางวัล เหรียญทองแดง ครูวิไล ขวัญแก้ว ครูผู้ควบคุม ๒. เขียนเรียงความ ระดับ ม.ปลาย นางสาววาสนา พลศักดิ์ รางวัล เหรียญเงิน ครูศศิตา อาจวงษ์ ครูผู้ควบคุม ๓. แต่งกลอนสุภาพ ระดับ ม.ต้น เด็กหญิงสิริกัญญา เครือค�ำ รางวัล เหรียญทองแดง นายธัญวิทย์ แสงขามป้อม ครูผู้ควบคุม ๔. แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับ ม.ปลาย นางสาวสมฤทัย อ่อนละมุน รางวัล เหรียญเงิน นางสาวธนุตรา พละพึง ครูผู้ควบคุม ๕. อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับ ม.ต้น เด็กหญิงกานต์ธิดา อุปศรี รางวัล เหรียญเงิน นางสาวจันทร์จิรา สุขสิงห์ ครูผู้ควบคุม

๖. อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับ ม.ปลาย นายเจติพัทธ์ มโนธรา รางวัล เหรียญทอง นางสาวมณฑิรา กล้าหาญ ครูผู้ควบคุม ๗. คัดลายมือ ตัวอักษร แบบกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ม.ต้น เด็กหญิงนันทิชา สุขพะนัด เข้าร่วม นางพัชนีย์ คงเกิด ครูผู้ควบคุม ๘. คัดลายมือ ตัวอักษร แบบกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ม.ปลาย นางสาวศศิประภา อินตาโย รางวัล เหรียญเงิน นางสาวธนุตรา พละพึง ครูผู้ควบคุม ๙. เขียนตามค�ำบอก ระดับ ม.ต้น เด็กชายสมพงษ์ จ�ำปาขันธุ์ เข้าร่วม นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์ ครูผู้ควบคุม ๑๐. เขียนตามค�ำบอก ระดับ ม.ปลาย นางสาวศุภกานต์ รินเชื้อ เข้าร่วม ครูศศิตา อาจวงษ์ ครูผู้ควบคุม

ธาตุทองสัมพันธ์ 15


กลุ่มสาระ การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษ(English Camp) ให้แก่นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒, และ ๓ จ�ำนวน ๑๐๐ คน โดยมีวา่ ทีร่ อ้ ยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรม Ice Breaking Activities , Energizer, Pronunciation , Sharing exchange student experience เป็นต้น ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนครั้งที่ ๘

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและ การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับภูมภิ าค ณ โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ หอวัง นนทบุรี

16 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน สโมสรโรตารี่ สาทร ประกอบด้วย Miss Brooklynn Marie McNitt ฃื่อภาษาไทย นางสาวพราวฟ้า แมคนิตต์ นักเรียนแลกเปลีย่ นจากประเทศอเมริกา และ Miss Jule Choen ชือ่ ภาษาไทย นางสาว ไข่มกุ ชูน นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด สพม.๒ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน

โดยครูชาวต่างชาติ

ธาตุทองสัมพันธ์ 17


กลุ่มสาระ การเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บรรพชาอุปสมบทหมู่ ภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ๙๘ รูป ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

นิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” The Lotus Sutra Exhibition – A Message of Peace and Harmonious Coexistence ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่ (ถนนติวานนท์)

18 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กิจกรรมหล่อเทียน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และกิจกรรมแห่เทียน ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ อาเซียนและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

นักเรียนจ�ำนวน ๒ คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่อง ในงานวันรพี ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ร่วมกับคณะ นิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เพือ่ ระลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ณ ห้องศรีสพุ รรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

นักเรียนจ�ำนวน ๑๐ คน เข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย และได้ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ Investory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั ก เรี ย นจ� ำ นวน ๓ คน เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หากฎหมายรอบคั ด เลื อ ก กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันรพี ประจําปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สัญญาธรรมศักดิ์อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยสํานักงาน ศาลยุติธรรม และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและนักเรียนที่ร่วมให้ก�ำลังใจ ได้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ โดยภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของศาลยุติธรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึง สมัยรัตนโกสินทร์ ธาตุทองสัมพันธ์ 19


กลุ่มสาระ การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

STEM Education การน�ำเสนอโครงงานSTEMของนักเรียน

กิจกรรม STEM แข่งเครื่องร่อน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


คณะจากประเทศอิหร่านเยี่ยมชมการสอนวิทยาสาสตร์

ถ่ายท�ำวิดีทัศน์ ETV ที่สสวท

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านธาตุทอง

วันวิทยาศาสตร์ ประชุมกลุ่มสาระฯ

ธาตุทองสัมพันธ์ 21


กลุ่มสาระ การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เรื่องการวัดประเมินผลในชั้นเรียนและการสร้างข้อสอบชนิดเขียนตอบตาม แนวทางการทดสอบนักเรียนระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ร่วมกิจกรรม งานมุทิตาจิตคารวะ

ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งศิลปหัตถกรรม

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

22 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การแข่งขันความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์


กลุ่มสาระ การเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดย คุณครูสำ� เริง แก้วอ่วม ครูผู้สอนรายวิชาลีลาศ จัดสอบลีลาศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ�ำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ธาตุทองสัมพันธ์ 23


นักเรียนความเป็นเลิศทางกีฬามวย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดศูนย์ฝึก เทควั น โดที่ โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ธาตุ ท อง เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก และ เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่มีค่าใช้จ่าย ในการฝึก โดยเริ่มเปิดท�ำการฝึกตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ท�ำการฝึกสัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ –๑๘.๐๐ น., วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

24 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


กลุ่มสาระ การเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหอยนิวซีแลนด์

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ธาตุทองสัมพันธ์ 25


26 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


ร่วมแสดงงานศิลปะ "Eternity" ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ Venice Art Space ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมร�ำลึกพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๐๐-๑๙:๐๐ น. (ปิดวันจันทร์) Venice Art Space ชั้น ๒ ในโครงการ Venice Shopping Plaza สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�ำประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันวาดภาพ "จิตรกรรมอินเดีย" ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุระหว่าง ๑๐-๑๕ ปี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการส่งผลงานศิลปะ ของตนเองมาที่สถานทูตฯ หัวข้อของภาพวาดเป็น เรื่องเกี่ยวกับอินเดียและมิตรภาพระหว่างอินเดีย-ไทย

กิจกรรม "MTT ART" กิจกรรมการเรียนรู้ ของวิชา ทัศนศิลป์ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ใน หลักการทางศิลปะทัศนศิลป์

์ ธาตุทองสัมพันธ์ 27


28 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


ธาตุทองสัมพันธ์ 29


รับการประเมินคุณภาพภายใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกัน คุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๒ และ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร จากโรงเรียนสายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการติดตามคุณภาพ ๘ องค์ประกอบโดยต้นสังกัด

รับการตรวจเยี่ยมติดตามประเมิน ระดับ SCQA ขั้นที่ ๒ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับการตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมิน ระดับ ScQA (School Quality Award) ขั้นที่ ๒ ในส่วนของการรายงานวิธีการและผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จากสพฐ. โดยมี ผอ.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผอ.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน พร้อมผู้สังเกตการณ์จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

41 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


บทความ พิเศษ

การศึกษายุค ๔.๐ โดย ดร.โพยม จันทร์น้อย ที่มา : https://www.kroobannok.com/๘๑๔๙๗

คนส่วนใหญ่ได้ยินค�ำว่า “ไทยแลนด์ ๔.๐” บ่อยมาก หลายคนก็ติดตามดูว่ามันคืออะไร และก็มีหลายหน่วยงานน�ำไปขยายความ ในองค์กรของตัวเองแล้วต่อด้วย ๔.๐ เช่น เกษตร ๔.๐ อุตสาหกรรมอาหาร ๔.๐ การท่องเที่ยว ๔.๐ อื่นๆ อีกหลาย ๔.๐ ดูเหมือนว่าอะไรๆ ก็ ๔.๐ มันทันสมัยดี การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ก็ประกาศการศึกษา ๔.๐ หลายคนก็ให้ความเห็นต่างๆ นานาตามความรู้สึกของตน การศึกษา ๔.๐ จากปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย เช่น เศรษฐกิจล้มเหลว การเมืองล้มแล้ว สังคมล้มเหลว หรือทุกๆ ปัญหาที่ล้มเหลว ต่างก็โทษการศึกษาล้มเหลว ไทยแลนด์ ๔.๐ เป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง แต่หลักสูตรการศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนของครูตอบสนองเป้าหมายของไทยแลนด์ ๔.๐ แล้วหรือยัง ทั้งๆ ที่มีการเปลี่ยนและปรับหลักสูตรมาตลอดกว่า ๕๐ ปี ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการสร้างนวัตกรรมของประเทศ โดยกระทรวง ศึกษาต้องเป็นผู้น�ำที่ต้องเดินพร้อมไปกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยตรง ดังนี้ ๑. ต้องก�ำหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน ๓๖ คน เพื่อให้เกิดประสิทธิการในการสอนอย่างจริงจัง ครูสามารถดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างทั่วถึง จะออกข้อสอบอัตนัย ครูก็สามารถที่จะตรวจข้อสอบได้ในเวลาที่พอเหมาะ ปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรน้อยมาก นักเรียนก็ลดลงทุกโรงเรียน ฉะนั้น โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ ๒. การจัดความพร้อมของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทั้งประเทศอย่างน้อยในทุกต�ำบล หรืออ�ำเภอ หรือจังหวัด ต้องมีความพร้อม เท่าเทียมกัน ทั้งสื่อ อุปกรณ์ ครู อาคารสถานที่ ต้องมีความพร้อมเท่ากัน ไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ๓. หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี มาเป็นวิชาหลัก ไม่ใช่เป็น ส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพ การเรียนเป็นรายวิชาจะมีข้อดี คือสามารถเปลี่ยนรายวิชาได้ทุกปี เป็นวิชาที่โรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียน เรียนวิชาที่ทันยุคทันสมัยได้เลย ไม่ก�ำหนดตายตัว ๔. ต้องน�ำสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ค�ำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค�ำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ ๔ สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึง องค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความ เป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน การจัดการเรียนการสอนของไทยเรา ครูผู้สอนจะเน้นสอนแบบบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ในการก�ำหนดชิ้นงาน แล้วจึงเกิดนวัตกรรมจนกลาย เป็นเทคโนโลยี ต่อมามีน�ำการน�ำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ต่อยอดไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ โดย ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรม ฉะนั้นหลักสูตรต้องก�ำหนดให้นักเรียนต้องมีโครงงาน หรือชิ้นงานที่ตอบโจทย์ STEM ได้ ครูผู้สอนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการงานอาชีพ ต้องมีความรู้ในน�ำ STEM มาบูรณาการในโครงงาน หรือชิ้นงานของนักเรียนได้ ส่วน Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานของตนได้จริง โดยงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ STEM ถ้าเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหา นักเรียนสามารถที่จะสรุปน�ำเสนอผลงานของตนเองได้ ๕. ต้องสร้างตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อจะท�ำให้ทราบจุดเด่นจุดด้อย ต้องพัฒนาครูเป็นราย บุคคล กระทรวงต้องการให้ครูเป็นอย่างไรก็ก�ำหนดตัวชี้วัดมาประเมินในสิ่งที่ต้องการให้เป็น เช่น ต้องการให้ครูน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ เรียนการสอน ก็ต้องสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินครูว่ามีการใช้ได้หรือเปล่า เช่น กระทรวงมีนโยบายอย่างไร นโยบายจะส�ำเร็จหรือไม่ต้องก�ำหนด ตัวชี้วัดของนโยบายนั้นๆ ระดับโรงเรียน และระดับตัวบุคคลของแต่ละนโยบาย ถึงจะตอบโจทย์แห่งความส�ำเร็จนั้นได้ ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไปตามโมเดลนี้ ประเทศจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองอย่างแน่นอน ฉะนั้น การศึกษา ๔.๐ เป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์ ๔.๐ ที่จะน�ำพาไปสู่ความส�ำเร็จ ที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครูต้องปรับการเรียน การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning น�ำมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น ผู้น�ำทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน โรงเรียน ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน ๑๐ ปี ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองแน่นอน ธาตุทองสัมพันธ์ 42


รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑. นางสาวนวรัตน์ วังภาพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยาแนะแนว ๒. นางสาวจอมใจ เอื้อพุทธจรรยา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ๓. นางสาวชามาวีร์ โสดารัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ) ๔. นายพงศ์พัทธิ์ พึ่งประเสริฐพานิช มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ๕. นางสาวอภิญญา พันธ์นาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. นางสาววีรวรรณ กลัดเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขสาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๗. นายรัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ๘. นายสิทธิพงษ์ สุริสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ๙. นางสาวชนาภา น้อยสวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโยลี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ๑๐. นางสาวศิริลักษณ์ สิงพละ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดงสาขานาฏศิลป์ไทย ๑๑. นางสาวธันย์ชนก เดชารัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม ๑๒. นายพชร สืบบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

43 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

๑๓.นายวิชยุตม์ เกตุสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๔. นายนาซานเนียร วาเรีย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปการแสดง ๑๕. นางสาวกัญญา สว่างวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ๑๖. นางสาวจินตนา พลกันยา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา ๑๗. นางสาวเปรมกมล ทิมเจียม มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาผู้ประกอบการอาหาร ๑๘. นางสาวเรรัตน์ดา ระมัยวงศ์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะศิลปาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ๑๙. นายวิศรุต น้อยกุล มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๒๐. นางสาวนัดดาภรณ์ ประสพผล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและการสื่อสาร ๒๑. นายเทวินทร์ พงษ์พรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ๒๒. นางสาวชีวรัตน์ ฉ�่ำมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒๓. นายพิสิฐพงศ์ พันธ์ปกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาออกแบบผลิภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒๔. นางสาวธัญญารัตน์ สุวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว

๒๕. นางสาวปิ่นทิพย์ ใจปู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหาร ๒๖. นางสาวสริดา จิตต์เอื้อเฟื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรม ๒๗. นางสาวสิรินรัตน์ สิริสุรชัชวาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาจีน ๒๘. นางสาวจิราวรรณ ช้วยแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒๙. นายธนพล เทพสถล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓๐. นางสาวพัชทริกา เข็มศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ๓๑. นางสาวพันวรรษา ธรรมมาวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอุตสาหกรรม การโรงแรม และการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม ๓๒. นายเมธัส บุญเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ ๓๓. นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสต์ติก ๓๔. นางสาวปิยพร แสนสุริวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ๓๕. นางสาวนุชจิรา พงษ์ช้าง วิทยาลัยบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาผู้ช่วยพยาบาล ๓๖. นางสาวปริญญาพร จันทะคาม วิทยาลัยพยาบาลคริสเตียน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ๓๗. นายสิทธิพร สุขเสถียร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เหล่าทหารการเงิน


ครูเกษียณอายุราชการ ครูวิลาสินี โชติมโนธรรม เกิดเมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๐๐ ภูมิล�ำเนา กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๔ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.๑๔ แยก ๑๒ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๑๓๗๓๒๖๐ การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศศ.บ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เอกภาษาอังกฤษ บรรจุเข้ารับราชการ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ประวัติการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๒๙ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รวมเวลารับราชการ ๓๖ ปี คติประจ�ำใจ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น”

ครูวิไล ขวัญแก้ว เกิดเมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๐ ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๗/๑ หมู่ ๒ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๘๑๕๐๕๕๒, ๐๘๒-๗๒๖๔๕๗๗ การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ สงขลา บรรจุเข้ารับราชการ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ประวัติการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๔ โรงเรียนจะนะวิทยา จ.สงขลา พ.ศ. ๒๕๓๔- ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ รวมเวลารับราชการ ๓๙ ปี คติประจ�ำใจ "การให้อภัยเป็นวิสัยของบัณฑิต การท�ำผิดเป็นวิสัยของปุถุชน"

ธาตุทองสัมพันธ์ 44


กตัญญุตาคารวะ


Profile for Wiruth Youngmeesuk

วารสาร160  

วารสารโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา 2560

วารสาร160  

วารสารโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา 2560

Advertisement