Page 1


TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ

Yritystäsi varten Vuonna 2015 Wirma palveli yritys- ja sijoittumispalveluasiakkaita sekä toteutti sopimuskumppaniensa Taipalsaaren ja Lappeenrannan kehittämistoimenpiteitä. Wirmalla on käynnissä useita kehittämistoimenpiteitä, joilla tähdätään seudun vihreän talouden yritysten kasvuun ja toimintaympäristön kehittämiseen. Vihreä Lappeenranta on vakiinnuttanut asemansa elinkeino­ poliittisena kärkenä ja laajentaa nyt toimintaansa myös energiapalvelualan yrittäjiin sekä kuluttajiin. Julkisella kehitysrahoituksella on tärkeä rooli elinkeino­ politiikan toteutuksessa. Siksi onkin huolestuttavaa, että puheiden mukaan uudelle ohjelmakaudelle siirryt­ täessä kehittämisrahoitusta kehittyneille EU-maille ei enää tulisi. Pidän tärkeänä, että alueellamme on jatkossakin vahva osaaminen rahoituksen hakuun sekä suorat kontaktit Brysselin päätöksentekokoneistoon ja kumppaniverkostoihin. Wirman näkökulmasta kan­ sainvälistä yhteistyötä on tarpeen vahvistaa erityisesti Brysselissä. Maakunnan liiton johdolla on käyty aktiivisesti kes­ kusteluja kansainvälisten toimintojen yhdistämisestä maakunnan tasolla. Mitä tahansa muutoksia teemme­ kin organisaatiotasolla, toimenpiteiden tulee johtaa kehittämisrahoituksen määrän kasvuun alueemme elinvoimaisuuden hyväksi sekä paikallisten yritysten kansainvälistymisen tueksi. Maakuntauudistukseen liittyvät keskustelut julkisista yrityspalveluista ovat vasta alkuvaiheessa. Mielestäni tulevan uudistuksen yhteydessä on hyvä arvioida kaik­ kia yrityksille suunnattuja julkisia palveluita asiakkaan

näkökulmasta. Wirmalaiset neuvovat ja sparraavat yrityksiä sekä ohjaavat heitä yksityisten ja valtion eri yrityspalveluiden käyttäjiksi päivittäin. Toivon, että tulevien päätösten ja ratkaisujen myötä, valtion yrityspalveluiden tuottajat hyödyntävät wirmalaisten ruohonjuuritason työtä yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien parissa yhä enemmän. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen ja yritysten kanssa on yhä tiivistynyt. Wirmalaiset ovat olleet aktiivisesti yhtey­ dessä yrityksiin, mikä on lisännyt henkilökunnan tietoa yritysten tilanteesta, tarpeista ja haasteita. Wirman tapahtumia ja koulutuksia onkin kehitetty yrittäjien palautteen mukaisesti. Henkilöstömme osaaminen ja verkostot punnitaan jokaisessa asiakastapaamisessa, joten keräämme jatkuvasti palautetta tehdystä työstä. Henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta saadun palaut­ teen keskiarvo vuonna 2015 oli 4,59, mistä olemme erittäin tyytyväisiä. Viime vuosi oli hyvin vauhdikas, mutta samalla hyvin perinteinen Wirmalle - toisin kuin allekirjoittaneelle. Kohta päätökseen tuleva kahden vuoden pesti vt. toi­ mitusjohtajana on ollut erittäin antoisaa, haastavaa ja opettavaista. On ilo jatkaa tästä edelleen wirmalaisena! 3.5.2016 JOHANNA VÄYRYNEN


/ 2015 TOIMINTA-AJATUKSEMME Wirma Lappeenranta Oy palvelee yrittäjäksi aikovia ja yrityksiä Lappeenrannan seudulla sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteenamme on saada seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueemme vetovoimaisuutta

18 henkilöä

1 737 974 € Liikevaihto


Yrityspalveluilla on kysyntää Wirma auttaa yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa ja seudun yrittäjiä yritystoiminnan kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälis­tymisessä. Wirman yrityspalveluihin kuu­ luvat yrityksen perustamis­neuvonta, toimivien yritysten yleisneuvonta ja sijoittumispalvelut.

APUA YRITYKSEN PERUSTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN Wirma tarjoaa paikallisille yrityksille ja yrittäjäksi aikoville neuvontapalveluita toimialasta ja koosta riippumatta. Yrityksen perustamisneuvonnassa Wirman asiantuntijat arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa liikeidean toteuttamiskelpoi­ suutta ja auttavat asiakasta jalostamaan ideansa toimivaksi liiketoiminnaksi. Toimivien yritysten neuvonta voi liittyä esimerkiksi yrityksen kehityshankkeisiin ja niiden rahoittamiseen, yritysten ongelmatilanteisiin tai omistajavaihdoksiin.

Vapaita toimitiloja ja tontteja

Wirma on ottanut aiempaa aloitteellisemman roolin yritysten palvelemiseksi. Viimeisen reilun vuoden aikana Wirma oli suorassa puhelinyhteydessä 770 yritykseen, joista noin neljännes tuli asiakkaaksemme. Soittokierroksen vastaanotto oli hyvin positiivinen ja tulemme jatkamaan sitä soittamalla vuosittain aiemmin perustamisneuvontamme palveluita käyttäneille kaksi vuotta vanhoille yrityksille. Wirma on toiminut aktiivisesti yrittäjyyteen aktivoinnissa ja olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämisessä. Tämä näkyy eri tapahtumien luku- ja osal­ listujamäärien kasvuna sekä itse palvelutapahtumien määrän nousuna. Vuonna 2015 palvelutapahtumia oli yli 1300, mikä on liki 20 % enemmän kuin vuonna 2014. Myös uusien perustettujen yritysten määrä, jotka käyttivät Wirman palve­ luita, kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin kolmanneksella. Yhteistyö TE-palveluiden kanssa on vuoden 2015 aikana tiivistynyt ja laajen­ tunut. Wirman yritysneuvoja on ollut aloittavien yrittäjien tavoitettavissa Lap­ peenrannan keskustassa TE-palveluiden tiloissa pääsääntöisesti joka arkipäivä lomajaksoja lukuun ottamatta. Tämän lisäksi yhteistyötä on edelleen tiivistetty muiden sidosryhmien kanssa.

”Rehellisesti sanottuna yritysneuvojien apu on ollut korvaamatonta. Yritykseni on vasta muodostumassa olevan uuden toimialan tutkimus- ja kehityspuolelta. Siinä oli melkoinen savotta muuttaa asioita ymmärrettävään muotoon ja miettiä samalla ansainta­ logiikkaa. Itsekseni olisin miettinyt liikaa omaa osaamistani ja liian vähän tavoitteitani.” TMI KAI HÄMÄLÄINEN, Kai Hämäläinen

”Emme olleet tuotteistaneet palveluitamme riittävän pitkälle ja varsinkin näitä asioita on tullut jumpattua paljon aina näihin päiviin asti. Olemme tavanneet vähintään viikoittain jonkun wirmalaisen kanssa ja osallistuneet Wirman järjestämiin koulutuksiin ja valmennuksiin. En tiedä onko Wirmassa ketään sellaista, jonka kanssa en olisi ollut tekemisissä yrittäjyyteni aikana.” LCA CONSULTING, toimitusjohtaja Antti Niskanen

Wirman ylläpitämässä Etelä-Karjalan vapaiden tonttien ja toimitilojen rekis­ terissä oli 129 783 käyntiä

”Sain Wirmasta apua näkemään yrittäjyyden realistisesti. Yritysneuvojan opastuksella opin hahmottamaan koko yritystoiminnan” LASERVOIMA OY, Alexander Stepanov


67 KOULUTUS­ TILAISUUTTA

66

STARTTIRAHA­ LAUSUNTOA

STARTUP­ MILL

158 ARVIOITUA LIIKEIDEAA

WIRMA KARTOITTI 770 PAIKALLISEN YRITYKSEN TILANNETTA JA KEHITTÄMISTARPEITA Wirma toteutti mittavan soittokierroksen yrityksille Taipalsaarella ja Lappeenrannassa. Reilun vuoden aikana wirmalaiset olivat yhteydessä 770 yritykseen keräten tietoa yritysten toiminnasta, tulevaisuuden näkymistä ja kehittämistarpeista. Wirmalaiset tavoitti­ vat soittokierroksella viidenneksen Lappeenrannassa toimivista yrityksistä ja lähes kolmanneksen taipal­ saarelaisista yrityksistä. Neljännes yrityksistä tulivat Wirman asiakkaiksi. Palaute yrittäjiltä oli positiivista.


Paikkakunnalta löytyy myös kansainvälisen tason yliopisto­ tutkimusta unohtamatta asuin­ympäristön viihtyisyyttä.

Lappeenrannan kaupunki, Eksote ja viisi yritystä toteuttivat Wirman koordinoimana kansallisen rekry­ tointikampanjan syksyllä tavoitteenaan houkutella alueelle uusia osaajia muualta Suomesta. Yrityksillä oli avoinna 80 työpaikkaa. Viikkojen ajan verkossa ja sanomalehdissä pyörinyt kampanja onnistui hyvin ja uusia osaajia saatiin seudulle.

”Käännyimme Wirman puoleen, koska tiesimme sen olevan nopea ja helppo tapa lähteä laajentamaan bisnestämme Suomeen ja erityisesti Lappeenrantaan. Yrityksen avaaminen Suomeen Wirman avulla osoittautui helpoksi, ja kaikki palvelut olivat vieläpä ilmaisia. Wirma Lappeenranta on luotettava kumppani yrityksen avaamisen alkutaipaleella Suomessa.”

”Lappeenrannassa elinkeinoyhtiö Wirma oli koonnut saman pöydän äärelle kaupungin, yliopiston, TE-kes­ kuksen ja ELY-keskuksen edustajia. Heti ensitapaamisella tuntui, että tänne on hyvä tulla. Ilmapiiri oli mutkaton ja kanssakäyminen luontevaa. Oli aistittavissa, että täällä välitetään ja arvostetaan.”

”Wirman yritysneuvojan luona sain paljon apua ja sparrausta yrityksen perustamiseen. Hän opasti minua paljon myös rahoitukseen liittyvissä asioissa kuten Finnvera-asioinnissa. Wirmassa tuettiin myös palveluiden tuotteistamisessa.”

MAKTON MEDIA CHANNELS OY,

LTC-OTSO,

Tiina Kautonen

Jukka Tarkiainen, toimitusjohtaja

Aleksey Dolbnev

DAYFORYOU – KAUNEUS JA HYVINVOINTIPALVELUT


23 90 Sijoittunutta yritystä

Työpaikkaa

Uutta yritys­ toimintaa seudulle Wirma markkinoi Lappeenrannan seutua sijoittumispaikkana kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille. Syksyllä 2015 sijoittu­ mistoiminnan kärkiä on edelleen kirkastettu ja toimintaa on kohdennettu kotimaisiin ympäristö, energia ja ohjelmistoalan yrityksiin. Korkeasti koulutettu työvoima, hyvät ja nopeat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pietariin sekä kansain­ välisen tason tutkimustoiminta ovat Lappeenrannan valtteja.

TAIPALSAARI Wirma vastaa Taipalsaaren kunnan elinkeino­ palveluista. Aloittavien ja toimivien taipal­ saarelaisten yritysten neuvonta sisälsi vuoden 2015 aikana muun muassa apua yrityksen perustamiseen, neuvoja talouden kehittämi­ seen ja toimitila-asioihin. Wirman tekemä laaja soittokierros yrityksille toteutettiin myös Taipalsaarellla. Toimintaympäristön kehittämisen lisäksi Wirma myös kartoitti teolliseen toimintaan soveltuvat vapaat kiin­ teistöt sekä kunnan omistamien kiinteistöjen käyttömahdollisuudet. Taipalsaarta koskevia vuoden 2015 aikana alkaneita ja käynnissä olevia hankkeita ovat Kutilan kanavan selvitys­ työ, Saimaanharjun sairaalakiinteistön tuleva käyttö ja Saimaa Geopark.

Suurten kaupunkien välinen kilpailu uusista yrityksistä on kovaa ja lähes jokaisessa Suomen suurkaupungissa on organisaatio toteuttamassa sijoittumistoimintaa. Pärjätäk­ semme kovassa kilpailussa, olemme pyrkineet vaikuttamaan vahvasti myös paikkakunnan toimintaympäristön kehittämiseen tehdäksemme Lappeenrannan seudusta entistä houkuttele­ vamman ja paremman paikkakunnan sijoittujalle. Esimerkkinä mainittakoon yhteistyö yritysten kanssa entistä laajemman koulutustarjonnan aikaansaamiseksi paikkakunnalle.

Vuoden 2015 aikana seudulle sijoittui 23 yritystä, joista 11 oli osaamispohjaista. Alueelle syntyi 90 uutta työpaikkaa.


Wirma vahvistaa Lappeenrannan energia-ja ympäristö­ alan keskittymää Energia- ja ympäristöalan liiketoiminnan edistäminen on yksi kaupungin keskeisiä strategisia tavoitteita. Tulevaisuuden työpaikat ja elinvoiman uskotaan löytyvän päästöttömästä ja tehokkaista uusiutuvista energiajärjestelmästä, kiertotaloudesta ja puhtaaseen veteen liittyvästä liiketoiminnasta. Wirman yhtenä tehtävänä on tukea ja vahvis­taa Lappeenrannan seudun energia- ja ympä­ ristöalan keskittymää. Uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä yrityksissä edistettiin mm. kaupungin investointien ja kokeilualus­tojen kautta sekä kehittämällä alan liiketoi­ mintaa. Osaaminen ja positiivinen pöhinä houkuttelivat alueelle myös uusia osaajia. Wirman panosta tähän alueeseen vahvistet­tiin vuoden 2015 perustamalla viiden hengen tiimi ja lanseeramalla vihreät palvelut, joita tuottaa joka kolmas wirmalainen! Osa heistä työskentelee myös muissa tehtävissä. Wirman vihreiden palveluiden tehtä­ vänä on toimijoiden verkottaminen ja kokonaisuuden koordinointi, energia- ja ympäristö­ keskittymän brändin vahvistaminen, Green Energy Showroom verkoston markkinointi sekä kehityspalvelut ja hanketuki. Yritysten, Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), kaupungin ja sen asukkaiden yhteistyö ja yhteisen tavoitteen eteen työskenteleminen sai asioita tapahtumaan. Vuonna 2015 tehtiin resurssiviisaan kaupungin visio ja askelmerkit sen toteuttamiseen. Yrityslähtöisiä kehittämishankkeita rakennetiin yhdessä elinkeinoelämän kanssa.

REFERENSSIYMPÄRISTÖJÄ JA EDISTÄMISKOHTEITA

• • • • • • • •

Kukkuroinmäen jätteestä kompostiittituotteita laitoksen käynnistäminen Hyväristönmäen vedenpuhdistamo ravinnetehtaana Päästöttömän alueellisen energiajärjestelmän luominen – kärkenä sähköstä liikennepolttoaineita tuottavan laitoksen perustaminen Kivisalmen pumppaamo – tulosten kerääminen ja tekniikan kaupallistaminen Kaupungin ajoneuvokannan uusiminen vähäpäästöisiksi Länsialueen palveluverkkouudistus ja energiatehokkuus Urheilutalon peruskorjaus ja tekniikan uusiminen Koko Green Lappeenranta yrityksien ja tutkimuksen alustana

Tuloksia 2015: • Kolme LUT:n ja yritysten välistä hanketta käynnistyi • Lappeenranta valittiin Sitran resurssiviisaiden edellä­ kävijäkaupunkien joukkoon. • Kukkuroinmäen Jätteestä tuotteita -laitoksen käynnis­ tämistoimet etenevät hyvin. • Maakuntatasolla linjauksia tekevän Green LappeenrantaImatra -ryhmän toiminta on kehittynyt ja yritysten rooli ohjauksessa on vahvistunut • LUT:n, yritysten ja kaupunkien keskinäinen verkostoituminen ja yhteinen hankevalmistelutyö ovat kehittyneet merkittävästi


SYKSYLLÄ 2014 Lappeenran­ nassa oli puolet kaikkien hiilineut­ raalien kuntien (Hinku) aurinko­ sähköjärjestelmistä. Vuoden 2015 aikana moni yksityinen ja yritys investoivat täydentävään aurin­ kovoimaan. Myös suuraurinkovoi­ malan rakentaminen nousi esille. Kaupungin energia­tehokkuus- ja päästö­tavoitteiden osalta aurinko­ voiman tuotannon kas­vat­taminen on, joten Wirma kartoitti yrityksiä, joiden yhteyteen voidaan sijoittaa taloudellisesti kannattavasti pienempiä aurinkovoimaloita. Työ aurinkovoiman lisäämiseksi jatkuu myös jatkossa.

Energia­valinta energia­remontin avuksi Energiavalinta.fi on kiinteistökohtainen sähköinen palvelu, jolla käyttäjä saa tietoa energiaratkaisujen vähähiilisistä vaihto­ehdoista. Palvelun avulla voi tehdä vertailua kiinteis­ töjen välillä kustannusten, takaisin­maksuajan ja hiilidioksi­ päästöjen perus­teella. Palvelu mahdollistaa käyttäjälle helpon tavan arvioida vähähiilisten energiantuotanto­ muotojen potentiaalia kiinteistössään, lisäksi käyttäjät voivat palvelun kautta pyytää tarjouk­sia energiaratkaisuja tarjoavilta yrityksiltä. Palvelu avataan suurelle yleisölle kesän 2016 aikana.


Aktiivista työtä kehittämis­rahoituksen saamiseksi yrityksille ja alueelle Wirma valmisteli aktiivisesti kehittämishankkeita niin kansallisiin kuin kansain­välisiin rahoitusoh­ jelmiin. Green Palveluiden osalta hankevalmistelut kohdistuivat fiksuun kaupunkiin, vihreän kasvun yrityshautomoon, pk-yritys­verkoston kansainvälistymiseen, teollisiin symbiooseihin, avoimen datan hyödyntämiseen sekä aurinkopienvoimaloiden lisäämiseen kerrostaloihin. Osa hankevalmisteluista etenee seuraavana vuonna, osa sai kielteisen päätöksen, jolloin valmistelua suun­nataan uudelleen.

EBN –VIHREÄN TALOUDEN TEEMA­ RYHMÄSTÄ RAHOITUSTA JA KUMPPANEITA Wirma kuuluu kansainväliseen EBN -verkostoon (European Business and Innovation Centres’ Network), jonka yksi perustajista ja rahoittajista on Euroopan komissio. Verkostoon kuuluu yli 160 sertifioitua jäsentä Euroopasta, Venä­jältä ja Aasiasta. Reilun vuoden verran Wirma on koordi­ noinut vihreä talouden teemaryhmää yhdessä EBN:n kanssa. Ryhmä keskittyy kansainvälisen rahoituksen tarjoamiin mahdollisuuksien hyödyn­ tämiseen omalla alueellansa ja erityisesti vihreän talouden parissa. Työn tuloksena vuonna 2015 ta­ voiteltiin noin 6,4 miljoonan euron tuen saamista Lappeenrannan alueelle, josta suoraan alueen pk-yrityksille olisi kohden­tunut noin 6 milj. euroa.


Lentokenttä säätiön omistukseen 1.1.2016 Wirma oli usean vuoden ajan mukana kehittämässä ja ylläpitämäs­ sä Lappeenrannan lentoyhteyksiä. Tässä työssä on toimittu sen puolesta, että lentokenttä irrotettaisiin kansallisesta lentokenttä­ verkostosta. Maakunnan liiton, kaupungin ja Wirman rahoittama Saimaa International Airport -hanke tarjosi vuonna 2015 alustan lentokentän kaupan valmisteluun ja alueellisen operointimallin suunnitteluun. Yhteistyössä Finavian kanssa suoritettiin Lappeen­ rannan lentoaseman Due Dilligence -tarkastelu, jonka pohjalta Lap­ peenrannan kaupunki ja maakunnan liitto käynnistivät varsi­naiset kauppa- ja muut kauppaan liittyvien ehtojen tarkennusneuvottelut Finavian ja liikenne- ja viestintäministeriön edustajien kanssa.

Green Energy Showroom verkosto laajenee Wirman koordinoima energia- ja ympäristöalan toimi­­joiden Green Energy Showroom -verkosto jatkoi laajen­tumistaan. Verkostoon liittyi seitsemän uutta jäseny­ritystä. Verkosto myös muuttui onnistuneesti hanke­rahoituspohjalta jäsen­ maksulliseksi verkostoksi, jota ohjaavat jäsenyritysten tarpeet ja aloitteet. 2015 järjestettiin mm. neljä yritysten isännöimää verkosto­tilaisuutta, yhdeksän eri teemoihin keskittynyttä pienryhmätilaisuutta, jäsenmatka Vaasaan sekä messutilaisuus.

Paikallisesti omistettu lentokenttä on merkittävä investointi, jonka hankinta on perusteltu matkailu- ja imagosyiden lisäksi myös lento­ kentän maapohjan huomattavalla arvolla. Lentokenttä on kuitenkin muutakin kuin 180 hehtaarin maa-alue lähellä Lappeenrannan ydinkeskustaa. Se on merkittävä liikenneinfrastruktuuri, joka mahdollistaa lukuisia uusia liiketoimintoja ja voi kannustaa nykyisiä yrityksiämme parempaan kasvuun.

4

VERKOSTO­ TILAISUKSIA

112

OSALLISTUJIA

4

PIENRYHMÄ­ TAPAAMISIA

44

OSALLISTUJIA

”Green Energy Showroom tarjoaa verkoston ja näkyvyyttä, jotka ovat ensiarvoisia, kun luodaan ja kaupallistetaan uutta.” LUT professori ja start-up -yrittäjä Juha Varis

www.greenenergyshowroom.fi

5

TEEMA­ TAPAHTUMIA

156

OSALLISTUJIA

1

VERKOSTOI­ TUMISMATKA

9

OSALLISTUJIA

”Gasumin näkökulmasta Green Energy Showroom on hyvä foorumi paikalliseen verkostoitumiseen unohtamatta omien tuotteidemme eli vähäpäästöisen maakaasun ja nesteytetyn maakaasun sekä biokaasuun oleellisesti liittyvän kiertotalousajattelun sanoman eteenpäin viemiseksi näin alueellisestikin.” GASUM OY, asiakaspäällikkö Ari Seppänen


Yhteistyöllä uusi matkailustrategia Etelä-Karjalan matkailun näkymiä linjattiin edellisen kerran strategiaksi kymmenen vuotta sitten. Tässä ajassa matkailu on noussut entistä merkittävämmäksi toimialaksi, josta aiempaa useampi maakunnan asukas saa toimeentulon­ sa suoraan tai välillisesti. Vuonna 2015 tehtiin uusi strategia ulottumaan vuoteen 2020 asti. Mittavaan työhön osallistuivat matkailutoimijat ja matkailun kehittäjät eli yritykset, kehitys­ yhtiöt ja maakuntaliitto. Syksyllä valmistunees­ sa matkailustrategiassa keskeiseksi nousevat Saimaa, saavutettavuus ja yhteistyö.

491 244 25% KÄVIJÄÄ

KASVU

Maakunnallinen kattomarkkinointiyhtiö goSaimaa markkinoi aluetta kansallisesti ja kansainvälisesti. GoSaimaan matkailusivuston kävijämäärä kas­voi vuonna 2015 lähes neljänneksen (+ 23 %) 491 244 kävijään. Wirma on GoSaimaan osakas.

MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTÄ Marraskuussa käynnistyi yhteinen Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailuhanke DIVE yhteistyössä Saimian, Imatran Seudun Kehitys­yhtiön ja Imatran kaupungin kanssa. Wirma toteuttaa hanketta hankkimalla tapahtuma­ järjestäjille kalustoa, järjestämällä koulutustilaisuuksien yrityksille sekä neuvomalla ja auttamalla yrityksiä parantamaan kilpailukykyä.


Lisää matkailijoita ja työpaikkoja Wirma tekee matkailun kehittämistä toteuttamalla Lappeenranta 2028 strategiaa, jonka painopistealueena on Satama-Linnoitus-Myllysaari sekä Rauha-Tiuru –alueiden kehittäminen ja seudun vetovoiman kasvattaminen. Yhtiö tekee tiiviisti matkailuyhteistyötä alueen yritysten, järjestöjen, kuntien ja hankkeiden kanssa alueen matkailun toimintaympäristön kehittämisessä ja tuotekehityksessä. Tavoitteena on myös edesauttaa paikallisten matkailuyrittäjien liiketoiminnan kasvua sekä Lappeenrannan seudulle suuntautuvan matkailua.

KATUJUNA PUKSUTTELI TURUILLA JA TOREILLA

YHDESSÄ UUTTA

Wirman Katujuna puksutteli koko kesän Lappeenrannan läpi uudistetulla reitillä poiketen myös Rakuunanmäellä. Maakaasukäyttöisessä katujunassa pystyi kuuntelemaan opastusta neljällä kielellä, jotka uusittiin reitin myötä. Hiekkalinnalta pääsi kätevästi keskustan palveluiden ääreen, kun pysäkkejä oli laitettu kauppaliikkeiden lähelle. Katujunaa vuokrattiin monenlaisiin yksityisajeluihin. Juna oli mukana mm. pääkaupunkiseudun partiolaisten auto­ suunnistuskilpailussa, Ömeising Reissussa ja afrikkalais­ tyylisesti koristeltuna monikulttuurisessa paraatissa.

Wirma on järjestänyt matkailuyrityksille vuoden aikana kaksi keskustelutilaisuutta ja useita työpapoja, joiden myötävaikutuksella on syntynyt muun muassa uusia matkailutuotteita sekä käynnistetty matkailuyritysten yhteisen myynti- ja markkinointitoimintojen suunnittelu.

HIEKKALINNALLA SANKAREITA Kesän 2015 Hiekkalinna nousi satamaan jo 12. kerran yhteistyössä kaupungin, Wirman ja yrittäjien kanssa. Hiekkalinnan vuosittain vaihtuvana teemana oli Sankarit – Heroes, joka valittiin Hiekkalinna Facebook -sivuston yleisön ehdotuksista. Ylväiden sankariveistosten lisäksi kävijöitä viihdyttivät huvilaitteet, teatteriesitykset ja teemapäivät ja –tilaisuudet.

GEOPARKISTA UUSI VETONAULA Wirma on osallistunut Geopark Saimaan suunnitteluun, jonka tavoitteena on hakea kehittämis- ja toteuttamis­ rahoitusta Geoparkille. Toteutuessaan Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle suunniteltu rajattu, matkailijoita houkutteleva alue sisältäisi tieteellisesti ja maisemalli­ sesti merkittäviä geologisia kohteita. Myös kiinnostavia luontokohteita sekä historiallisia nähtävyyksiä esiteltäisiin. Geoparkit toimivat UNESCOn suojeluksessa.


Osaava henkilöstö HALLITUSTYÖSKENTELY

VUODEN 2015 TALOUS

Wirman varsinainen hallitus koostuu luottamus­henkilöistä ja yrittäjäjärjestöjen edustajista. Hallitus kokoontui vuonna 2015 kahdeksan kertaa ja lisäksi kaksi kokousta pidettiin sähkö­ postitse. Wirman hallitus teki seminaarimatkan Jyväskylään 12.–13.5.2015 teemana Green Lappeenranta ja Wirma 2017.

Wirma käynnisti muutama vuosi sitten laaja­mittaisen talouden sopeuttamis­ohjelman, joka on edelleen käynnissä. Toimenpi­ teiden myötä talous on saatu tasapainoon. Tiukan kulukuurin myötävaikutuksella yhtiön taloudellinen tulos oli positiivinen 78.240,68 euroa. Yhtiön liikevaihdon kehitykseen vaikutti projektitoiminnan kehitys. Yhtiön tilintarkastusyhtiönä vuonna 2015 toimi KPMG Oy Ab.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Markus Iitiä ja varapuheen­ johtajana Jarmo Lahtinen. Varsinaisina jäseninä olivat Minna Kokki, Pekka Lukkari, Petri Mäkelä, Liisa Pellinen (23.3.2015 alkaen Larisa Arminen), Tiina Pulkkinen, Pirjo Raskila, Teemu Turunen-Saaresti ja Anne Ukkonen. Hallitustyöskentelyyn osallistuivat lisäksi Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n talouspäällikkö Päivi Pietiläinen, Lappeenrannan Technopolis Oyj:n aluejohtaja Markku Hokkanen (27.11.2015 alkaen Päivi Kangas), yrittäjäjärjestön edustajana yrittäjä Hannu Heinonen, Lappeenrannan kaupungin­hallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola ja Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

HENKILÖSTÖ Wirman henkilöstön monipuolinen koulutus- ja työkokemus takaavat korkea­tasoisen asiakas­palvelun, hanketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämisen. Vuonna 2015 henkilö­ kunnan osaamisen kehittämiseen käytettiin 3,4 % työ­ajasta. Wirmassa työsken­teli keskimäärin 18 työnteki­jää. Wirmaan palkattiin vuoden aikana yksi uusi työn­tekijä kolmen siirryt­tyä muihin tehtäviin. Yksi wirmalainen oli vanhempainvapaalla.

Vuonna 2015 henkilö­kunnan osaamisen kehittämiseen käytettiin 3,4 % työajasta Yhtiön toimitusjohtaja Markus Lankinen oli koko vuoden osittai­ sella opintovapaalla. Vt.toimitus­johtajana toimi Johanna Väyrynen.


Tuloslaskelma (EUR) 1.1.–31.12.2015 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot

1 737 974,38 554 422,45

Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 316,20

Ostot tilikauden aikana

-316,20

Varaston muutos

-2 000,00

Ulkopuoliset palvelut

-427 031,59

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-429 347,79

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

-908 604,70

Henkilösivukulut

-196 857,71

Eläkekulut

-163 471,38

Muut henkilösivukulut

-33 386,33

Henkilöstökulut yhteensä

-1 105 462,41

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

-65 698,52

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-65 698,52

Liiketoiminnan muut kulut

-600 944,67

Liikevoitto

90 943,44

Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut

671,47 0,00 671,47 -12 603,03

Saman konsernin yrityksille

-9 899,95

Muille

-2 703,08

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-11 931,56

Tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä

79 011,88

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

79 011,88

Tilipäätössiirrot

-771,20

Poistoeron muutos

-771,20

Tilikauden voitto

78 240,68


Wirman palvelut entistä asiakas­ lähtöisemmäksi uuden ilmeen kera Wirman verkkosivut, logo ja visuaalinen ilme uudistettiin vuoden 2015 keväällä vastaamaan paremmin asiakkaiden tar­ peita. Samalla uusittiin mm. tapahtumissa käytettävät rollupit, asiakirjapohjat ja käyntikortit uuden ilmeen mukaiseksi. Uudistuksessa wirmalaiset ja asiakkaat nostettiin päärooliin, eikä kuvapankin kuvia käytetty. Uusi, helposti lähestyttävä ja raikas ilme on saanut paljon positiivista palautetta niin asiakkailta kuin yhteistyökumppaneiltakin. Wirman suosituilla sähköisillä palveluilla wirma.fi ja toimitilat.wirma.fi oli vuoden 2015 aikana yli 240 000 käyntiä. Suosituin sivu Wirman etusivun lisäksi oli Tontti- ja toimitilarekisteri. Yrityksen perustamiseen liittyvät eWirman palvelut keräsivät yli 12 000 sivukatselua. Syksyllä toteutettu pääkaupunkiseudulle ja läntiseen Suomeen kohdistettu rekrytointi­ kampanja toi sivulle runsaasti vierailijoita. Myös englanninkielisillä yrityspalvelusivuilla vieraillaan tiuhaan.


SUOSITUT AAMUKAHVIT YRITTÄJILLE KÄYNNISTYIVÄT

240 000 käyntiä Wirman verkkosivuilla

WIRMAN SUOSITUILLA VERKKO­ SIVUILLA YLI 240 000 KÄYNTIÄ Wirma on aktiivisesti läsnä myös sosi­ aalisessa mediassa. Käytössä on mm. Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube. Blogeja kirjoitetaan myös ahkerasti.

Wirma järjestää runsaasti tilaisuuksia, koulu­ tuksia ja työpajoja yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Uutena tapahtumakokonai­ suutena lanseerattiin Yrittäjien aamukahvit, joka järjestettiin vuoden aikana neljästi. Tilaisuuksien tarkoituksena on verkottaa paikallisia yrityksiä keskenään sekä tukea yritysten liiketoiminnan kehittämistä tuomalla helposti uutta tietoa tietoiskujen merkeissä. Aamukahvien teemoina vuonna 2015 olivat sosiaalinen media, myynti, työhyvinvointi ja korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteis­ työ. Tilaisuudet olivat erittäin suosittuja ja loppuvuodesta osallistujien määrää piti jopa rajoittaa. Tätä, niin kuin muitakin hyväksi koettuja tapahtumia järjestetään jatkossakin ja kehitetään eteenpäin.

67 tilaisuutta/työpajaa, joissa 1616 osallistujaa

www.wirma.fi

Green Reality Lappeenrannan seudulla panostetaan ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Kaupungin eri toimijat ovat saaneet paljon huomioita teoillaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuoden 2015 käynnistettiin Green Reality -kokonaisuuden suunnittelu, jonka tavoitteena on yhdessä kaupunkitoimijoiden, koulutussektorin ja elinkeinoelämän kanssa luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä energia- ja ympäristöteknologia-alue, jota nostetaan esille esimerkkien ja toimenpiteiden avulla mm. verkkosivuston ja kiertoajelun kautta.

WILLI IDEA –LIIKEIDEAKILPAILULLA ETSITTIIN UUSIA IDEOITA

Onko ideaa?

Vuonna 2014 uudelleen herätetty Willi Idea-kilpailu järjestettiin taas syksyllä 2015. Kilpailun tarkoituk­ sena on aktivoida opiskelijat, tutkijat ja olemassa olevat yritykset tuomaan esiin uusia liikeideoita ja kehittämään niistä liiketoimintaa Wirman ja Imat­ ran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yhteisessä Startup Mill -yrityshautomossa. Kilpailu oli menestys. Osallistuja määrä liki kolminkertaistui 106:een. Kilpailun voitti Innometri Oy Imatralta uudella valo­ kuvamitoitusideallaan. Kilpailu järjestettiin osana StartUpMill -toimintaa, jolla pyritään aktivoimaan yrittäjyyttä sekä tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.


Wirma toimii aktiivisesti Pietarissa Wirma Lappeenrannan Pietarin toimisto sijaitsee ydinkeskustassa, Suomi-talossa. Toimistossa työskentelee kaksi henkilöä. Pietarissa työskennellään lähinnä rajan yli tapahtuvan yritystoiminnan parissa avustaen yritysten kansainvälistymistä molempiin suuntiin. Vuoden 2015 aikana liikennettä oli enemmän Suomeen päin, eli venäläiset yrittäjät ja yritykset haluavat päästä EU-markkinoille ja Lappeen­ rantaan. Myös muutamalla Lappeenrannan alueen yrityksellä on suunnitelmia Venäjän markkinoilla toimimista. Toimistolla tehtiin myös kaupungin markkinointia edustuston Vkontakte-ryhmän kautta (vk.com/visitlappeenranta), järjestettiin tilaisuuksia mm. lehdistö­ matkoja Lappeenrantaan sekä käännettiin lähinnä markkinointiin liittyviä tekstejä kaupungille. Lappeenrannan aluetta markkinoitiin vuoden aikana useassa Pietarissa järjestetyssä tilaisuudessa.

LAPPEENRANTAA MARKKINOIDAAN PIETARISSA Pietarin toimisto järjesti yhdessä Wirman, Lappeen­ rannan kaupungin sekä vaihtuvien yhteistyökumppa­ neiden kanssa neljä lehdistötilaisuutta pietarilaisille toimittajille ja oli mukana järjestämässä kolmea lehdistömatkaa Lappeenrannan alueelle. Lehdis­ tötilaisuuksien teemat olivat mm. ajankohtaiset kulttuuri- ja muut tapahtumat, kaupungin kehitys ja uudet rakennusprojektit sekä aktiivinen matkailu. Esillä olivat mm. Kehruuhuone, IsoKristiina, Balet­ tigaala, pyöräilymahdollisuudet, teatteri, joulukatu ja Lappee-Jukola. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui 150 toimittajaa ja tilaisuudet poikivat 85 julkaisua paikallisissa lehdissä ja verkossa. Pietarin toimisto julkaisi myös säännöllisesti lehdistötiedotteita ja uutiskirjeitä, joiden pohjalta venäläinen media kirjoitti 39 juttua. Lappeenrannan matkailuinfo ja Pietarin kaupungin matkailuinfot tekevät yhteistyötä turistien houkut­ telemiseksi ja matkailumateriaalien levittämisessä. Pietarin toimisto on omalta osaltaan ollut edistä­ mässä tätä toimintaa ja verkostoitumista.


PIE TARI

146 ASIAKAS­PALVELU­ TAPAHTUMAA

11

Lappeenrantaan sijoittunutta yritystä

4

INVEST IN -SEMINAARIA

Invest in Lappeenranta Wirman Pietarin toimiston tarjoamat palvelut venäläisille sijoittumis- ja yrityksen perustamis­ asiakkaille ovat tärkeä tietolähde Suomessa liike­ toimintaa suunnitteleville yrittäjille ja yritysjoh­ tajille. Pietarin toimiston kautta Lappeenrannan alueelle perustettiin vuoden 2015 aikana 11 yritystä ja asiakastapahtumia oli 146. Asiakasyritykset ovat olleet varsin erilaisia, yhden hengen palvelu- ja kau­ pan alojen yrityksistä ICT- ja teknologiayrityksiin. Invest In -seminaareja järjestettiin vuonna 2015 neljä ja niihin osallistui yhteensä 220 Lappeen­ rannasta kiinnostunutta. Invest in -seminaarien erityisteemoina olivat: markkinointi ja myynti Suomessa, vihreät teknologiat, StartUpMill, Green Energy Showroom sekä Tekesin palvelut yrityksille. Seminaarien pääjärjestäjänä oli Pietarin toimisto ja yhteistyökumppaneina mm. Team Finland, Finpro, Tekes, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Josek, Kehy ja MOCT-hanke. Jokaisessa seminaa­ rissa kokemuksiaan on kertonut myös venäläinen Lappeenrannan seudulle yritystoiminnan perustanut yritys. Lappeenrannan aluetta on markkinoitu useissa tapahtumissa, kuten messuilla ja muiden järjestä­ missä tilaisuuksissa. Uutena avauksena verkostoa on kasvatettu ja markkinointia kohdistettu Pietarin lisäksi Pushkinin alueelle sekä Ekaterin­burgiin. Ekaterinburgissa Uralin Kauppakamarin sekä paikallisen yrityskehityskeskuksen järjestämiin tapaamisiin osallistui yhteensä noin 20 yritysten edustajaa. Wirman Pietarin toimisto on osallistunut aktiivisesti Team Finland Russia -yhteistyöhön ja on osallistunut Invest in Finlandin MOCT 2.0 -hankkee­ seen, jossa pyritään houkuttelemaan venäläisiä ICTja cleantech-alan yrityksiä investoimaan Suomeen.

220 osallistujaa

4

LEHDISTÖ­ TILAISUUTTA

150 toimittajaa

124 juttua


TAITTO: Nitro ID Mukana vuodesta 2014!

WIRMA LYHYESTI Wirma Lappeenranta Oy auttaa alueen yrityksiä alkuun, kasvuun ja maailmalle. Wirma tarjoaa neuvontaa aloittaville ja jo toiminnassa oleville yrityksille sekä houkuttelee ja kehittää uutta liiketoimintaa alueelle. Wirma tunnetaan aktiivisena ja asiantuntevana toimintaympäristön kehittäjänä ja eri toimijoiden yhdistäjänä. Wirman omistavat Lappeenrannan kaupunki sekä ympäristökunnat Luumäki, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari.

Wirma Lappeenranta Oy:n asiakaspalvelupisteet: Päätoimipiste Skinnarilassa Laserkatu 6 53850 Lappeenranta p. (05) 616 3400

TE-toimisto Villimiehenkatu 2B 53100 Lappeenranta

Pietarin toimipiste Suomi-talo Bolshaya Konuyshennaya, 8 191186 St.Petersburg tel. +7 921 847 7280 tel. +7 921 310 4789 info@wirma.fi

www.wirma.fi Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: WirmaLappeenrantaOy WirmaLPR wirma-lappeenranta-oy

Wirma toimintaraportti 2015  

Wirma Lappeenranta Oy auttaa alueen yrityksiä alkuun, kasvuun ja maailmalle. Wirma tarjoaa neuvontaa aloittaville ja jo toiminnassa oleville...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you