Page 1


คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการ ด าเนิ น งานเหล่า กาชาดจัง หวั ด ทั้ง นี้ ด้ว ยเพราะคณะกรรมการฯ จะท า หน้าที่เสมือนกรรมการบริห ารของหน่ วยงาน ที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกัน วางแผน ว่าจะทาอย่างไรให้ หน่วยงานของเรา (เหล่ากาชาดจังหวัด) เป็น องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน ขณะเดียวกันเราจะนาผล จากความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนไปใช้ให้เกิดผลกับผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างไร นี่คือโจทย์สาคัญของคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอาเภอ ผลจากความคาดหวังในบทบาทดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงต้องทา หน้ า ที่ ใ นหลายด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการบริ ห าร การปฏิ บั ติ ง าน การ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีความรู้ ความเข้ า ใจ ในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ไ ม่ ค รบถ้ วนสมบูรณ์ เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อานาจ และสิ่งที่จะได้รับจาก การเป็นคณะกรรมการฯ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้ อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ต่างๆ ของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด ยังไม่ได้มีการรวบรวมไว้ เป็นแหล่งเดียว ผนวกกับภาษาในเอกสารมีลักษณะเป็นทางการ ส่งผลให้ การเข้าถึงข้อมูลและการสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการมีข้อจากัด ด้วยตระหนักในเหตุผลดังกล่าว สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จังได้จัดทาคู่มือคณะกรรมการฉบับพกพาขึ้น เพื่อให้ คณะกรรมการฯ หรือ สมาชิ ก สภากาชาดไทยที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น คณะกรรมการฯ ได้ รั บ ทราบ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง ในตาแหน่ง ขณะเดียวกันก็ มุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นแก่คณะกรรมการฯ ที่ ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่


คู่มือนี้เป็นเพียงคู่มือเบื้องต้น หากคณะกรรมการต้องการเรียนรู้และ หาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาได้จากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 1. แนวทางการปฏิบัติงานงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอาเภอ 2. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พุทธศักราช 2553 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 75) พุ ท ธศั ก ราช 2553 หมวดที่ 8 เหล่ากาชาดจังหวัด 3. คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด (กันยายน 2558) 4. ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธี การงบประมาณ การเงินและบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 5. ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางที่ ท าให้ คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจ มีความสุข และมีแรงบันดาลใจที่ดีในการ ทางานให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในนาม สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด มีนำคม 2560


หน้ำ • สภากาชาดไทย คือ...? • องค์กรกาชาด คือ...?

• เหล่ากาชาดจังหวัดคือใคร สาคัญอย่างไร • • • • • •

• • •

1 2

3 วัตถุประสงค์การดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด มีอะไรบ้าง 4 ตาแหน่งต่างๆ ทาหน้าที่อะไรบ้าง 8 จะช่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดในตาแหน่งกรรมการ 9 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง 11 เป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วต้องทางานอะไรบ้าง 14 พันธสัญญา 15 1. ดูแลงานด้านพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 8 ด้าน 16 2. ดูแลงานด้านจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย 17 3. ดูแลงานกิ่งกาชาดอาเภอ และคนพิการ 18 4. ดูแลงานทั่วไปของเหล่ากาชาดจังหวัด 20 ตัวอย่างเครื่องแบบเหล่ากาชาดจังหวัด สาหรับสุภาพสตรี 23 ตัวอย่างเครื่องแบบเหล่ากาชาดจังหวัด สาหรับสุภาพบุรุษ 24 สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 25 1. เหรียญกาชาดสมนาคุณ 25 2. เหรียญกาชาดสดุดี 27 3. ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานอื่นๆ 27


คื อ หนึ่ ง ในองค์ ก รกาชาดเช่ น เดี ยวกั บ องค์กรกาชาดใน 190 ประเทศ ถือกาเนิดขึ้นจากเหตุการณ์การสู้รบ ระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2436 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ทหาร ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ เสียชีวิต และได้รับความทุกข์ทรมาน โดยได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งสภาอุณา โลมแดงแห่งชาติสยาม ตาม ชื่อประเทศจวบจนปัจจุบัน ปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ หลั ก 4 ประการ ได้แก่ 1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3. การบริการโลหิต 4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต


องค์กรกาชาด เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่มุ่งแสวงหา ผลกาไร แต่ เ น้นการช่วยเหลือผู้ตกทุ กข์ได้ยาก ให้ มีความ เป็ น อยู่ ที่ ดีขึ้ น โดยยึ ด หลั ก การกาชาด 7 ประการ ในการ ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ต้ อ งมองข้ า มความแตกต่ า งในเรื่ อ งของ เชื้อชาติ ที่มา (รากเหง้า) วัฒนธรรม อุดมการณ์ ความเชื่อ โดยจะมุ่ ง ไปที่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น ในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ เป้าหมายสู่ความเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือ

1. มนุษยธรรม 2. ความไม่ลาเอียง/การไม่เลือกปฏิบัติ 3. ความเป็นกลาง 4. ความเป็นอิสระ 5. บริการอาสาสมัคร 6. ความเป็นเอกภาพ 7. ความเป็นสากล


เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด ถื อ ก าเนิ ด มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2461 โดยยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2503 สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้มีพระราชดาริให้มีการจัดตั้ง “เหล่ำกำชำดจังหวัด ” ขึ้นอย่าง เป็ น ทางการ โดยกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ รั บ สนองและได้ ก ำหนดให้ วั น ที่ 27 มกรำคม 2504 เป็ น วั น ก่ อ ก ำเนิ ด เหล่ ำ กำชำดจั งหวัด ทั่ว ประเทศ จวบจนปัจจุบันมีเหล่ากาชาด จังหวัดแล้ว 76 เหล่ากาชาดจังหวัด ทาหน้าที่ เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วน ภูมิภาค โดยเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทยใน จังหวัดที่เหล่ากาชาดนั้นๆ ตั้งอยู่ และ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน ภาครั ฐ และเอกชน ก็ เ พื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ ประชาชนในทุ ก พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ ช่วยเหลือดูแลอย่างรวดเร็ว


1. บรรเทำทุกข์ผู้ประสบสำธำรณภัย 2. ให้กำรสังคมสงเครำะห์แก่รำษฎรที่ประสบ ควำมทุกข์ยำก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกำส 3. รับบริจำคโลหิต ดวงตำ และอวัยวะอื่น 4. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและกำรพัฒนำ คุณภำพชีวิต 5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำด อำสำกำชำด และกิจกำรต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย 6. ดำเนินกำรตำมโครงกำรในพระรำชดำริ 7. เป็นตัวแทนของสภำกำชำดไทย 8. ส่งเสริมกำรเผยแพร่อุดมกำรณ์และหลักกำร กำชำด


พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ สภานายิกาสภากาชาดไทย กรรมกำรสภำกำชำดไทย - กรรมการตรวจสอบของสภากาชาดไทย - คณะกรรมการบริหาร อาคาร สถานที่

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย เหล่ำกำชำดจังหวัด

กรรมกำรบริหำร

(เหล่ำกำชำดจังหวัด 76 จังหวัด และ 240 กิ่งกำชำดอำเภอ)

เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขำธิกำร

สำนักงำน

กรรมกำรเจ้ำหน้ำที่

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3. สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 4. สถานเสาวภา 5. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 6. วิทยาลัยพยาบาล 7. สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 8. สานักงานบริหาร 9. สานักงานกลาง 10. สานักงานการคลัง 11. สานักงานจัดหารายได้ 12. สานักงานยุวกาชาด 13. สานักงานอาสากาชาด 14. สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

และระบบสาธารณูปโภคสภากาชาดไทย - กรรมการบริหารความเสี่ยง

สภากาชาดไทย - คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

ของสภากาชาดไทย - คณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก

ศูนย์ชำนัญพิเศษ 1. ศูนย์ดวงตา 2. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 4. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย

หน่วยงำนพิเศษ 1. สานักงานโภชนาการสวนจิตรลดา 2. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 3. สานักงานจัดการทรัพย์สิน 4. สานักงานตรวจสอบ 5. สานักงานบริหารระบบกายภาพ


นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด (ไม่เกิน 4 คน)

เหรัญญิก

เลขานุการ

กรรมการอื่นๆ (24-28 คน)

คณะกรรมกำรเหล่ ำกำชำดจั งหวัด คือ สมำชิกสภำกำชำดไทย ที่ มี จิ ต อั น เป็ น กุ ศ ล มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะอุ ทิ ศ ก าลั ง กาย ก าลั ง ทรั พ ย์ กาลัง สติ ปัญญา เพื่อ ร่ ว มกั น บริ ห ารงานของเหล่า กาชาดจังหวัด ให้เกิด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนให้ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ หนึ่ ง เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มี คณะกรรมการได้ 30 - 35 คน แบ่งเป็น 1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 1 คน (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอาจแต่งตั้งผู้ที่ช่วยเหลือ กิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นที่ปรึกษาได้ตามที่ เห็นสมควร)

2. รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ไม่เกิน 4 คน 3. เหรัญญิก 1 คน 4. เลขานุการ 1 คน 5. กรรมการอื่นๆ ได้อีก 24 - 28 คน โดยกรรมการอื่นๆ สามารถจาแนกได้ เป็นกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งของสมาชิกสภากาชาดไทยในจังหวัด จานวนกึ่ ง หนึ่ ง อี ก กึ่ ง หนึ่ ง ได้จากการแต่ ง ตั้ ง โดยนายกเหล่า กาชาด จังหวัด


นายกกิ่งกาชาดอาเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอาเภอ (ไม่เกิน 3 คน)

เหรัญญิก

เลขานุการ

กรรมการอื่นๆ (20-24 คน)

คณะกรรมกำรกิ่งกำชำดอำเภอ คือ สมำชิกสภำกำชำดไทย ที่มี จิ ต อั น เป็ น กุ ศ ล มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะอุ ทิ ศ ก าลั ง กาย ก าลั ง ทรั พ ย์ ก าลั ง สติ ปั ญ ญา เพื่ อ ร่ ว มกั น บริ ห ารงานของกิ่ ง กาชาดอ าเภอให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนให้ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ หนึ่ ง กิ่ ง กาชาดอ าเภอมี คณะกรรมการได้ 25 - 30 คน แบ่งเป็น 1. นายกกิ่งกาชาดอาเภอ 1 คน (นายกกิ่ ง กาชาดอ าเภออาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ ช่ ว ยเหลื อ กิจการของกิ่งกาชาดอาเภอเป็นที่ปรึกษาได้ตามที่ เห็นสมควร)

2. รองนายกกิ่งกาชาดอาเภอ ได้ไม่เกิน 3 คน 3. เหรัญญิก 1 คน 4. เลขานุการ 1 คน 5. กรรมการอื่นๆ ได้อีก 20 - 24 คน โดยกรรมการอื่นๆ สามารถจาแนกได้ เป็นกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งของสมาชิกสภากาชาดไทยในอาเภอ จานวนกึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งได้จากการแต่งตั้งโดยนายกกิ่งกาชาดอาเภอ


ท าหน้ า ที่ ห ลั ก ในการ บริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายและ วัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย ตลอดจนเป็นผู้กากับดูแล ให้คาแนะนาต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจแก่คณะกรรมการ และเจ้า หน้ า ที่ของเหล่ากาชาดจัง หวัด ถ้า เปรีย บเทียบก็ เหมือนกับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนั่นเอง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก ด้ า น งบประมาณ การเงิ น การบั ญ ชี แ ละการพั ส ดุ ข องเหล่ า กาชาด จังหวัด โดยทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน ต่างๆ ของสภากาชาดไทยที่เหล่ากาชาดจังหวัดดูแลรักษาอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ตามข้อระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามคู่มือของ สภากาชาดไทย อีกทั้งมีหน้าที่ในการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ รายรั บ -รายจ่ า ย และงบแสดงฐานะการเงิ น แก่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสภากาชาดไทยรับทราบ ดูแลรับผิดชอบการ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานในสภากาชาดไทยและองค์ ก ร ภายนอก งานธุรการ งานประชุม งานแผนงาน/โครงการ งานทะเบีย นสมาชิก งานเสนอขอเหรี ย ญกาชาดประเภท ต่ า งๆ ให้ แ ก่ ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ข องเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ตลอดจนมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ต่ า งๆ แจ้ ง ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการสมาชิ ก ของเหล่ า กาชาด จังหวัดรับทราบ


ใครบ้ำง

เป็นคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด

ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดได้จะต้องเป็น ผู้ที่พร้อมด้วยกำย ใจ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ กล่ำวคือ ด้ำนกำย

: มีร่างกายแข็งแรง และสามารถอุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดได้

ด้ำนใจ

: ต้องมีใจอันเป็นกุศล เลื่อมใสในหลักการ กาชาด

ด้ำนวัยวุฒิ : ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ด้ำนคุณวุฒิ : ต้องเป็นสมาชิกสภากาชาดไทยใน ด้ำนคุณวุฒิ : ต้องเป็นสมาชิกสภากาชาดไทยในจังหวัด จังหวัด ไม่มีตาแหน่งในกิ่งกาชาดอาเภอ หรือเป็น ไม่ มี ต าแหน่ ง ในกิ่ ง กาชาดอ าเภอ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย หรือเป็น ด้ำนวัยวุฒิ : ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เ จ้ า ห น้ า ที่ สภากาชาดไทย ด้ำนคุณวุฒิ : ต้องเป็นสมาชิกสภากาชาดไทยใน ด้ำนวัยวุฒิ : ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ จังหวัด ไม่ มี ต าแหน่ ง ในกิ่ ง กาชาดอ าเภอ


ใครบ้ำง

เป็นคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด

• ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชำติ เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคกำรเมือง หรือ สส. สว. สจ. สท. เป็นต้น • เป็ น ผู้ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจจนไม่ ส ามารถ ปฏิบัติงานได้ • ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นลบ ในทางพาล ทุ จ ริ ต หรื อ บกพร่องศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม • เป็นผู้ต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ยกเว้นเป็น โทษสาหรับความผิดที่ได้ทาโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ • ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดนั้นๆ

เราจะเห็ น ว่ า ข้อ ห้ า มหลักๆ ของคณะกรรมการฯ มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ หลักการของกาชาดที่ต้องรักษาความเป็นกลาง

ทั้งในการระดมทุน การร่วมมือทากิจกรรมต่างๆ ฯลฯ


มีวาระการ ด ารงต าแหน่ ง ครำวละ 2 ปี นั บ จากวั น ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วำระ

คือ เริ่ มนับวำระของคณะกรรมกำรตำมปี ปฏิ ทิน เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 โดยจะสิ้นสุดพร้ อมกันใน วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เป็นวำระแรก และให้นับวำระ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทุก 2 ปี ตำแหน่งของคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด นอกจาก จะสิ้นสุดลงตามวาระแล้ว ยัง ตัวอย่างเช่น • กำรใช้ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นต ำแหน่ ง คณะกรรมกำรฯ เพื่ อ หำ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง • ขำดประชุมคณะกรรมกำรฯ สำมครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอัน สมควร ฯลฯ


ให้พิจารณาโดยอาศัยหลักว่า “เลือกมำ ก็เลือกไป ตั้งมำก็ตั้งไป” หมายความว่า ให้พิจารณาว่าคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดท่านนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ โดย การแต่งตั้ง หรือโดยการเลือกตั้ง หากเป็น คณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งก็ให้มีการ แต่งตั้งซ่อม แต่ถ้าเป็นคณะกรรมการ ที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ให้จัดให้มีการ เช่น เลือกตั้งซ่อม และรายงานให้ นาย A ดารงตาแหน่งกรรมการ สภากาชาดไทยทราบ เหล่ากาชาดจังหวัดมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ต่อมาได้ลาออก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 หลังจากนั้นได้มีการเลือกตั้ง นาย ข ให้ ดารงตาแหน่งแทน ซึ่งแม้นาย ข จะดารงตาแหน่งกรรมการ เหล่ากาชาด ในเดือนเมษายน 2556 แต่วาระการดารงตาแหน่ง ของนาย ข ก็จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เช่นเดียว กับกรรมการคนอื่นๆ “56 58 60 62 64” คือ ปี พ.ศ. ที่จะมีการเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่แทนชุดที่หมดวาระไป


ในระเบี ย บฯ ก ำหนดว่ ำ ห้ ำ มไม่ ใ ห้ ด ำรง ตำแหน่งกรรมกำรฯ ติดต่อกันเกิน 3 วำระ (1 วำระ เท่ำกับ 2 ปี) จึงจะสำมำรถได้รับเลือกกลับมำเป็นคณะ กรรมกำรฯ ได้


ถือเป็นกำลังสำคัญของเหล่ำกำชำดจังหวัด ในกำรให้ข้อมูล เสนอแนะ ช่วยกำรทำงำน ของท่ ำ นนำยกเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด ให้ สอดคล้องกับนโยบำยของสภำกำชำดไทย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์สูง สุด แก่ ป ระชำชนใน พื้นที่

ตัวอย่ำงเช่น กำรพิจำรณำ ว่ำโครงกำรไหนที่ควรจะทำ เพรำะมีประโยชน์ต่อประชำชนใน พื้นที่ โครงกำรไหนไม่ควรจะทำ เพรำะไม่คุ้มค่ำกับงบประมำณ หรือไม่เป็นไปตำมพันธกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด หรือแม้แต่ โครงกำรที่ต้องใช้เงินจำนวนมำก ก็ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก คณะกรรมกำร ไม่ เ ช่ น นั้ น เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด ก็ ไ ม่ ส ำมำรถ ดำเนิน โครงกำรดังกล่ำวได้ครับ


คณะกรรมการมีบทบาท สาคัญทั้งในด้านการบริหารงาน เหล่ากาชาดจังหวัด ด้านการ ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ด้ า น การ ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะใน ด้ า นการบริ ห ารงาน ถ้ า ไม่ มี ค ณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด งานต่า งๆ ก็ไม่อ าจเกิดขึ้นหรือดาเนินการได้ ดังนั้น สภากาชาดไทย ขอความร่ ว มมื อ คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ในการท า พั น ธสั ญ ญาระหว่ า ง ส านั ก งานบริ ห ารกิ จ การเหล่ า กาชาด กั บ เหล่ากาชาดจังหวัด ในงานด้านต่างๆ ดังนี้


กำกับดูแล วำงแผนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ โดยเฉพำะ เรื่องกำรบรรเทำทุกข์ กำรรับบริจำคโลหิต และกำรส่งเสริมคุณภำพ ชี วิ ต ผู้สูงอำยุ และประสำนเชิ ญชวนจิตอำสำร่วมดำเนินงำนของ เหล่ำกำชำดจังหวัด


2.1 จัดทาโครงสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเป็นแกนนาในการนาทีม ใน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้ำน เพื่อ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน วางแผน และร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ เครื อ ข่ า ย จิตอาสาในพื้นที่ โดย 1) กาหนดหัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ผู้ประสานงานทุกระดับ 2) จัดทาทะเบียนเครือข่ายจิตอาสา ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ในพื้นที่ เบอร์ติดต่อ ไลน์ (Line) เฟสบุ้ค (Facebook) เป็นต้น 3) แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัด 4) ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ 2.2 ประสานเครือข่ายจิตอาสาระดับต่างๆ ในการสารวจและรวบรวม ข้อมูล เพื่อรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน และส่งต่อ เหล่า กาชาดจังหวั ด เพื่อ สนั บสนุ นหรื อประสานเครือ ข่า ยให้การ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 2.3 เชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสากลุ่มเดิมกับ กลุ่มใหม่ โดยการประสาน การดาเนินงานกับเครือข่ายในระดับชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 2.4 ร่วมใจทาแผนชุมชน เป็นการผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือ ร่วมใจกัน ระดมความคิด เพื่ อจัดทาแผนของชุมชน โดยเฉพาะใน ส่วนของการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น เช่ น เฝ้ ำ ระวั ง ภั ย ใน ชุ ม ชน กรณี เ กิ ด เหตุ ภั ย พิ บั ติ จ ะต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ใคร จะสำมำรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่ำงไร เป็นหูเป็นตำ ช่ ว ยสอดส่ ง ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ผู้ ได้ รั บ ควำมทุ ก ข์ ย ำก เดือดร้อนในหมู่บ้ำน ในชุมชน ให้ได้รับควำมเป็นอยู่ที่ดี ขึ้ น หรือหำกไม่ สำมำรถด ำเนิ นกำรได้ ด้ วยตนเอง จะขอ ควำมร่วมมือสนับสนุนจำกใคร ที่ไหน อย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น


โดยเฉพำะในอำเภอที่อยูไ่ กล หรือทุรกันดำร เพื่อให้ประชำชนในพืน้ ที่ได้รับกำรบริกำรที่ทันเวลำ ถ้ำเกิด ภัยพิบัติ น้ำท่วม กำรที่เหล่ำกำชำดจังหวัดจะออกเดินทำงไปช่วยเหลือ อำจต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงนำน ประชำชนที่ประสบภัยอำจจะเดือดร้อน และรอคอยกำรช่วยเหลือเป็นจำนวนมำกกิ่งกำชำดอำเภอก็จะทำหน้ำที่ ในกำรไปให้กำรสงเครำะห์หรือช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน แต่ทีนี้ ด้วยควำม ที่กิ่งกำชำดอำเภอเป็นตัวแทนของเหล่ำกำชำดจังหวัด คณะกรรมกำรจึง ต้องช่วยกันสนับสนุนและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของกิ่งกำชำดอำเภอว่ำ เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพไหม มีศักยภำพในกำรช่วยเหลือประชำชนหรือเปล่ำ โดยเป็นกำรกำกับดูแล เพื่อช่วยส่งเสริมให้กำรดำเนินงำนของกิ่งกำชำด อำเภอมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ เช่น แนะนำกำรบริหำรงบประมำณของ กิ่งกำชำดอำเภอ ประชุมร่วมกันระหว่ำงเหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำด อำเภอ เพื่อวำงแผนกำรทำงำนร่วมกัน เป็นต้น

3.1 ออกเยี่ยมกิ่งกาชาดอาเภอ โดยทีมคณะกรรมการที่เป็นผู้ดูแล ให้ ค าแนะน าและก ากั บการด าเนิ น งานของกิ่ง กาชาดอ าเภอในด้า น ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามงานที่ ส ภากาชาดไทยก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ กิ่งกาชาดอาเภอทางานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับ 3.2 แนะนาวิธีการทางานในด้านต่างๆ เช่น การจัดหารายได้ การจัดทา งบประมาณ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทารายงานการดาเนินงานตามไตรมาส 3.3 ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานของกิ่ ง กาชาดอ าเภอ เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขได้อย่างตรงจุด และทันท่วงที 3.4 จัด การประชุม คณะกรรมการเหล่า กาชาดจัง หวัด และกิ่ ง กาชาด อาเภออย่างสม่าเสมอ และจัดสัมมนากิ่งกาชาดอาเภอร่วมกันทุก กิ่งกาชาดอาเภอ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น (กรณีมีกิ่งกาชาดอาเภอมาก)


3.5 ดูแลคนพิการ 1) มอบหมายพี่เลี้ยงในการดูแล ให้คาแนะนา ติดตามการทางาน อย่างใกล้ชิด 2) อานวยความสะดวกในด้านสถานที่ทางานให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน 3) ขึ้นทะเบียนสารองคนพิการไว้ด้วย เพื่อทดแทนคนพิการที่ทาอยู่ ปั จ จุ บั น และไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ หรื อ ผิ ด ระเบี ย บวิ นั ย ซึ่งสามารถเขียนรายงานการทางานให้กับสมาคมธนาคาร และ สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อให้พ้นจากการจ้างงาน ได้ 4) แต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจรั บ งานของคนพิ ก าร จ านวน 3 คน เพื่อให้คนพิการได้ส่งมอบงานพร้อมเอกสารที่จะต้องจัดส่งทุก เดือน (ส่งถึงสมาคมธนาคารภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน)


4.1 การประชุ ม คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เพื่ อ รั บ ทราบ พิจารณาเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ ให้คาแนะนา กากับดูแล การ บริหารงาน และงบประมาณ 4.2 ประสานงานกับสภากาชาดไทย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นทีรู้จักของหน่วยงานภายนอกและบุคคล ทั่วไป 4.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความศรัทธาในสภากาชาดไทย และเพื่อให้มีผู้สมัครสมาชิกสภากาชาดไทยเพิ่มขึ้น 4.4 การดูแลและติดตามงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ การพัสดุ • คณะกรรมการฯ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า ง งบประมาณที่เหรัญญิกฯนาเสนอ โดยร่างงบประมาณดังกล่าวจะ ใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินงาน และการบริหารสานักงาน

งบประมำณของเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด มี ค วำมส ำคั ญ มำก ซึ่ ง คณะกรรมกำรต้องมีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปีงบประมำณให้ สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด และใช้ ง บประมำณให้ เป็นไปตำมแผนและให้เกิดประโยชน์กับประชำชนในพื้นที่มำกที่สุด แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น สำมำรถปรั บ เปลี่ ย นได้ เ มื่ อ เห็ น สมควร โดยงบประมำณมี ทั้งสิ้น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยตำมพันธกิจ หมวดที่ 2 ค่ำใช้จ่ำยเงินบริจำคหรืออุดหนุนเพื่อสำธำรณกุศล หมวดที่ 3 ค่ำใช้จ่ำยรับรองและพิธีกำร หมวดที่ 4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่นๆ หมวกที่ 5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน


• ในการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ มี ว งเงิ น ตั้ ง แต่ 400,000 ถึ ง 1,000,000 บาท เพื่อ ด าเนิ น กิ จกรรมต่า งๆ ของเหล่ า กาชาด จั ง หวั ด ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการฯ หากเกิ น 1,000,000 บาท ต้ อ งเสนอขอไปยั ง สภากาชาดไทยพิจารณา อนุมัติ • ในกรณีที่นายกเหล่ากาชาดไม่สามารถปฏิบัติการได้ นายกเหล่า กาชาดเห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง กรรมการท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง เป็ น ผู้ มี อานาจลงนามในการจ่ายเงินหรือถอนเงินจากธนาคาร โดยต้อง ให้ ค ณะกรรมการเห็ น ชอบด้ ว ย และท าหนั ง สื อ แจ้ ง สานั กงาน บริ ห ารกิ จการเหล่า กาชาดและธนาคาร โดยแจ้ง รายชื่อ พร้อ ม ลายเซ็นของผู้ได้รับการแต่งตั้ง

ตำมระเบี ย บฯ ก ำหนดให้ น ำยกเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด หรื อ กรรมกำรคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมกำรฯ มอบหมำยลงนำม เช็คสั่งจ่ำยจำกธนำคำร หรือในใบโอนเงิน หรือใบถอนเงิน จำกธนำคำร ลงนำมร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขำนุกำรคนใด คนหนึ่ง


• นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่า กาชาดจั ง หวั ด ในการด าเนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งตามระเบี ย บฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 4) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 5) คณะกรรมการจัดซื้อเพื่อเป็นของรางวัล 6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง อย่ำงไรก็ดีหำกวงเงินกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บำท สำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงำนจ้ำงได้

คณะกรรมกำรเป็นผู้ทำหน้ำที่ในกำรตรวจรับ พัสดุหรืองำน จ้ำงต่ำงๆ เพื่อให้ควำมเห็นในกำรควบคุม ตรวจสอบ และ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญำ


เสื้ อ ตั ว ในสี ข าว คอฮาวาย เสื้ อ นอกเป็ น สู ท กระดุมสีเข้ม 2 เม็ด กระโปรงยาวคลุมเข่า สีน้า เงิ น แก่ (กรมท่ า ) ติ ด เครื่ อ งหมายวงกลม (อาร์มตามแบบ) ที่แขนเสื้อ 2 ข้าง ติ ดต่ากว่า ตะเข็บไหล่ประมาณ 2 นิ้ว

เสื้ อ ตั ว ในสี ข าว คอฮาวาย เสื้ อ นอกเป็ น สู ท กระดุ ม สี เ ข้ ม 2 เม็ ด และกางเกงสี น้ าเงิ น แก่ (กรมท่ า )) ติด เครื่องหมายวงกลม (อาร์มตาม แบบ) ที่ แขนเสื้ อ 2 ข้ า ง ติด ต่ากว่ า ตะเข็ บ ไหล่ ประมาณ 2 นิ้ว

ชุดปกติ, ชุดพิธีการ ใช้ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และงานรัฐพิธี/พิธีการ

เครื่องหมำยแผ่นวงกลมของเหล่ำกำชำด ที่ใช้ติดแขนเสื้อ มีรำยละเอียดดังนี้

เหล่ากาชาดจังหวัด

กิ่งกาชาดอาเภอ

1. เหล่ากาชาดจังหวัดหรือกิ่งกาชาดอาเภอใด ให้ใช้ชื่อจังหวัดหรือ อาเภอนั้น 2. แผ่นวงกลมรอบนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม. 3. แผ่นวงกลมรอบในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม. 4. เครื่องหมายกาชาดหัวท้ายยาว 3 ซ.ม. 5. ขลิบวงกลมทั้งขอบนอกและขอบในปักสีเดียวกันกับเครื่องแบบ 6. พื้นสีขาว ตัวอักษร และเครื่องหมายกาชาด สีแดง


เสื้อตัวในสีขาว ปกเชิ้ต เสื้อสูทสีกรมท่าแขนยาว กางเกงสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ขายาว เนคไทด์สี กรมท่ า ติ ด เครื่ อ งหมายวงกลม (อาร์ ม ตาม แบบ) ที่ แขนเสื้ อ 2 ข้า ง ติด ต่ากว่าตะเข็บไหล่ ประมาณ 2 นิ้ว

เสื้ อ ซาฟารี สี ก รมท่ า แขนสั้ น ปกเชิ้ ต กางเกงสี กรมท่ า ไม่ มี ล วดลาย ขายาว ติ ด เครื่ อ งหมาย วงกลม (อาร์มตามแบบ) ที่แขนเสื้อ 2 ข้าง ติดต่า กว่าตะเข็บไหล่ประมาณ 2 นิ้ว

ชุดปกติ, ชุดพิธีการ ใช้ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และงานรัฐพิธี/พิธีการ

เครื่องหมำยแผ่นวงกลมของเหล่ำกำชำด ที่ใช้ติดแขนเสื้อ มีรำยละเอียดดังนี้

เหล่ากาชาดจังหวัด

กิ่งกาชาดอาเภอ

1. เหล่ากาชาดจังหวัดหรือกิ่งกาชาดอาเภอใด ให้ใช้ชื่อจังหวัดหรือ อาเภอนั้น 2. แผ่นวงกลมรอบนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม. 3. แผ่นวงกลมรอบในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม. 4. เครื่องหมายกาชาดหัวท้ายยาว 3 ซ.ม. 5. ขลิบวงกลมทั้งขอบนอกและขอบในปักสีเดียวกันกับเครื่องแบบ 6. พื้นสีขาว ตัวอักษร และเครื่องหมายกาชาด สีแดง


นอกเหนื อ จำกควำมภำคภู มิ ใ จในกำรเป็ น ตั ว แทนของ สภำกำชำดไทย ปฏิบัติ ง ำนเพื่อช่ ว ยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต กทุ ก ข์ ได้ ย ำกแล้ ว สภำกำชำดไทยเห็ น ถึ ง ควำมเสี ย สละในกำรอุ ทิ ศ ก ำลั ง กำย ก ำลั ง ใจ ก ำลั ง สติ ปั ญ ญำ และก ำลั ง ทรั พ ย์ ข อง คณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด จึงมอบเหรียญกำชำดให้ไว้เพื่อ เชิดชูเกียรติ โดยแบ่งเป็น มอบเหรียญกาชาดสมนาคุณให้แก่ คณะกรรมการหรือ ผู้ช่วยเหลือ งานเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของสภากาชาดไทยครบทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบรรเทาทุกข์ 2) ด้านการจัดหารายได้ 3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการรับบริจาคโลหิต 5) กิจกรรมทั่วไป


เหรียญกำชำดสมนำคุณ

ระยะเวลำปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ สภำกำชำดไทยครบ 5 ด้ำน ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ( ใ ห้ เ ริ่ ม นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นจานวน 4 ปี)

ได้ รั บ เหรี ย ญกาชาดสมนาคุ ณ (ให้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อได้รับ การแจ้งมติให้ รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ไปอีก 6 ปี)

ได้ รั บ เหรี ย ญกาชาดสมนาคุ ณ (ให้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อได้รับ การแจ้งมติให้ รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 ไปอีก 8 ปี)


มอบเหรีย ญกำชำดสดุดี ชั้ นที่ 2 ให้แ ก่คณะกรรมกำรที่ ป ฏิ บั ติ หน้ำที่มำเป็นระยะเวลำตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (โดยการนับจานวนปีที่ปฏิบัติ หน้าที่ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัด ทั้งนี้ โดยไม่จาเป็นต้องดารงตาแหน่งต่อเนื่อง 15 ปี กล่าวคือ สามารถเว้นวรรคได้ เช่น นำง ก.ดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำร ติดต่อกัน 2 วำระๆ 2 ปี เว้นวรรค 1 ปี และมำดำรงตำแหน่ง คณะกรรมกำรใหม่อีก 1 วำระ นับรวมปีที่ปฏิบัติหน้ำที่ เท่ำกับ 6 ปี เป็นต้น)

นอกเหนือจากเหรียญกาชาดที่สภากาชาดไทยมอบไว้ เพื่อเป็น การ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ค วามเสี ย สละแก่ ก รรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด แล้ ว คณะ กรรมการฯ อาจได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น • ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น ของ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี • ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น ของมูลนิธิต่างๆ ได้เป็นประจาทุกปี นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเป็นผู้บริหำรอำสำสมัครสภำกำชำดไทย ในพืน้ ที่และเป็นผู้เสนอชื่ออำสำสมัครดีเด่นหรือนักสังคมสงเครำะห์ ดีเด่นโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและสมำชิก


คู่มือคณะกรรมการ2560(มีนาคม2560)  

คู่มือคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มีนาคม 2560

คู่มือคณะกรรมการ2560(มีนาคม2560)  

คู่มือคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มีนาคม 2560

Advertisement